Inspectierapport. Peuterspeelzaal Waterlelie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. Peuterspeelzaal Waterlelie"

Transcriptie

1 Inspectierapport Peuterspeelzaal Waterlelie Toezichthouder: R. van Lith, GGD Zaanstreek-Waterland Opdrachtgever: Gemeente Purmerend Datum: 13 december 2010 Reden toezicht: jaarlijkse inspectie

2 Inhoudsopgave Inleiding.. 3 Algemene gegevens peuterspeelzaal Ouders Inhoud van de informatie voor ouders Relatie tussen de informatie voor ouders en de praktijk 6 2. Personeel Regels voor de verklaring omtrent gedrag Passende beroepskwalificatie Gebruik van de voorgeschreven voertaal Specifieke regels per begeleidingsniveau 8 3. Veiligheid en gezondheid Regel omtrent veiligheid Regel omtrent hygiëne/gezondheid Accommodatie en inrichting Binnenspeelruimte Buitenspeelruimte Groepsgrootte en leidster-kind-ratio 12 Opvang in groepen.. 12 Leidster-kind-ratio Pedagogisch beleid en praktijk. 13 Pedagogisch beleidsplan 13 Relatie pedagogisch beleidsplan met de praktijk Klachten Klachtenregeling 14 Conclusie.. 15 Overtredingen 15 Beschouwing toezichthouder.. 15 Advies aan gemeente.. 16 Afspraken tussen peuterspeelzaal en GGD-inspecteur. 16 Zienswijze houder. 16 Algemene gegevens.. 17 Gegevens toezichthouder (GGD) Gegevens opdrachtgever (Gemeente).. 17 Overzicht gebruikte bronnen 18 Opstellen inspectierapport 18 Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

3 Inleiding Waarom toezicht? Aan peuterspeelzaalwerk worden door de gemeente kwaliteitseisen gesteld op het gebied van informatievoorziening aan ouders, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en leidster-kind-ratio en pedagogische beleid. Jonge kinderen zijn kwetsbaar en het aanbieden van verantwoorde kinderopvang die bijdraagt aan een gezonde en veilige omgeving wordt door de gemeente dan ook belangrijk geacht. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Een peuterspeelzaal is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede opvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de toezichthouder (GGD) in. In opdracht van de gemeente bet de toezichthouder (GGD) dus de kwaliteit van uw peuterspeelzaal. Gezamenlijk zorgen we voor het waarborgen van de kwaliteit van de peuterspeelzaalwerk. De goede en gezonde ontwikkeling van de kinderen in een veilige omgeving staat hierin centraal. Waar is het toezicht op gebaseerd? Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de gemeente een Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk opgesteld. Om de naleving van de verordening te beoordelen is er een toetsingskader opgesteld. Hierin staan alle zaken genoemd waarover de toezichthouder informatie verzamelt én een geeft. Wat is het doel van het inspectierapport? De bevindingen van het inspectiebezoek zijn vastgelegd in dit inspectierapport. Het doel van het toezicht en van dit rapport is: 1. Een geven over (het wel of niet voldoen aan) de gestelde kwaliteitseisen. 2. Aan gemeente rapporteren in hoeverre de peuterspeelzaal aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen voor vervolgstappen. 3. De (toekomstige) ouders informeren over de mate waarin de peuterspeelzaal aan de eisen uit de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk voldoet. Leeswijzer Het rapport geeft een overzicht van alle eisen en geeft hierbij aan wat de toezichthouder heeft geconstateerd en wat het is. Ook bevat het rapport een aantal basisgegevens van het kindercentrum, van de gemeente en van de toezichthouder. In het overzicht vindt u een verkorte weergave van de constateringen en in de conclusie een verkorte weergave van de overtredingen en de hersteltermijnen. De houder van de peuterspeelzaal is bovendien in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze aan dit rapport toe te voegen. Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

4 Algemene gegevens peuterspeelzaal Inspectie uitgevoerd bij peuterspeelzaal NAW-gegevens Naam Waterlelie peuterspeelzaal Postcode en plaats Reigersbek 2, 1448 PN Purmerend NAW-gegevens houder Telefoon Contactpersoon /website Openingstijden Kwaliteitssysteem Aantal groepen 1 Aantal leidsters 2 Naam houder Mw. E. Clerx Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot uur. Kinderopvang Purmerend Registratiegegevens Type inspectie Vorig inspectiebezoek Evt. contact-persoon Mw. E. Clerx koepel Postcode en plaats Postbus 243 koepel 1440 AE Purmerend Telefoon /website Datum registratie Augustus Gegevens register conform de praktijk Ja Nee Aangekondigd Regulier inspectie bezoek Onderzoek na melding onderzoek na start exploitatie Nader onderzoek Incidenteel onderzoek 12 november 2009 Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

5 1. Ouders 1.1. Inhoud van de informatie voor ouders Voorwaarden 1 De houder informeert de ouders over de plaatsingsprocedure 2 De houder informeert de ouders over de wijze van aanbieden van verantwoord peuterspeelzaalwerk, waaronder het pedagogisch beleid. 3 De houder informeert de ouders over het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per groep. 4 De houder informeert de ouders over de groepsgrootte. 5 De houder informeert de ouders over de opleidingseisen van de beroepskrachten. 6 De houder informeert de ouders over het te voeren beleid inzake veiligheid en gezondheid. 7 De houder informeert de ouders over het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal, voor zover geen Nederlands. 8 De houder legt een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders (en personeel) toegankelijke plaats. Voldoende De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. (Er wordt aan alle acht voorwaarden voldaan.) Onvoldoende De houder informeert de ouders onvoldoende over het te voeren beleid. (Aan vier tot en met zeven voorwaarden wordt voldaan.) De houder informeert de ouders niet over het te voeren beleid. (Aan drie of minder voorwaarden wordt voldaan.) Infomateriaal, interview clustermanager en coördinator Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

6 1.2. Relatie tussen de informatie voor ouders en de praktijk Voorwaarden Voldoende Onvoldoende 1 Op grond van de gegeven informatie krijgen de ouders een goed beeld van de praktijk. 2 De praktijk sluit aan bij de aan de ouders verstrekte informatie. De praktijk is conform de informatie die ouders ontvangen. (Er wordt aan alle twee voorwaarden voldaan.) De praktijk is onvoldoende conform de informatie die ouders ontvangen. (Aan één voorwaarde wordt voldaan.) De praktijk is niet conform de informatie die ouders ontvangen. (Aan geen van de voorwaarden wordt voldaan.) Observatie, interview, infomateriaal 2. Personeel en organisatie 2.1. Regels voor de verklaring omtrent het gedrag Voorwaarden 1 Personen werkzaam bij de peuterspeelzaal (de houder, bestuurder of werknemer met een arbeidsovereenkomst 1 ) zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 2 De verklaring omtrent het gedrag is overgelegd voor aanvang van de in dienst treding. 3 De verklaring omtrent het gedrag is bij overleggen niet ouder dan twee maanden. Voldoende De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden uitgevoerd. (Er wordt aan alle drie voorwaarden voldaan.) Onvoldoende De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden onvoldoende uitgevoerd. (Aan twee voorwaarden wordt voldaan.) De regels voor de verklaring omtrent het gedrag worden niet uitgevoerd. (Aan één of geen van de voorwaarden wordt voldaan.) Verklaringen omtrent gedrag 1 De verplichting tot overleggen van een verklaring omtrent het gedrag geldt ook voor uitzendkrachten werkzaam op een peuterspeelzaal. Conform art. 9 dienen zij alleen de eerste keer dat de werkzaamheden op een kindercentrum aanvangen een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

7 2.2. Passende beroepskwalificatie Voldoende Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO-kinderopvang of de CAO-Welzijn is opgenomen. Niet alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen. Diploma s leidsters 2.3. Gebruik van de voorgeschreven voertaal Voldoende De voertaal* wordt gebruikt. (Gedurende de hele opvang en door alle beroepskrachten wordt de voertaal gebruikt.) Onvoldoende De voertaal* wordt onvoldoende gebruikt. (Gedurende minimaal de helft van de tijd maar niet altijd of door minimaal de helft van de groepsleiding maar niet door alle beroepskrachten wordt de voertaal gebruikt.) De voertaal* wordt niet gebruikt. (Van minder dan de helft van de tijd of door minder dan de helft van de groepsleiding wordt de voertaal gebruikt.) In afwijking In afwijking van bovenstaande hoofdregel kan mede een andere taal als Correct voertaal worden gebezigd, indien de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. * Definitie De Nederlandse taal is de voertaal. voertaal Observatie Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

8 2.4. Specifieke regels voor de organisatie per begeleidingsniveau Voorwaarden Niveau Basis Niveau Extra Niveau VVE Hanteren van overdrachtsformulier voor basisschool Ο Ο Minimaal één observatie van het kind per jaar Ο Ο Minimaal één kindbespreking met de ouders per jaar Ο Ο Periodiek overleg netwerk 0-6 jarigen Ο Ο Inbedding in lokaal beleid Ο Ο Voldoende Onvoldoende Niveau Basis: De regels voor de organisatie worden nageleefd (Er wordt aan twee voorwaarden voldaan.) Niveau Extra: De regels voor de organisatie worden nageleefd (Er wordt aan vijf voorwaarden voldaan.) Niveau VVE: De regels voor de organisatie worden nageleefd (Er wordt aan vijf voorwaarden voldaan.) Niveau Basis: De regels voor de organisatie worden onvoldoende nageleefd ( Aan één voorwaarden wordt voldaan) Niveau Extra: De regels voor de organisatie worden onvoldoende nageleefd ( Aan drie tot vier voorwaarden wordt voldaan) Niveau VVE: De regels voor de organisatie worden onvoldoende nageleefd ( Aan drie tot vier voorwaarden wordt voldaan) Niveau Basis: De regels voor de organisatie worden onvoldoende nageleefd (Aan de voorwaarde wordt niet voldaan.) Niveau Extra: De regels voor de organisatie worden onvoldoende nageleefd ( Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan) Niveau VVE: De regels voor de organisatie worden onvoldoende nageleefd ( Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan) Interview Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

9 3 Veiligheid en gezondheid 3.1. Regels omtrent veiligheid Voorwaarden Voldoende Onvoldoende 1 Op de peuterspeelzaal is minstens één volwassene aanwezig met een BHVdiploma 2 Op de peuterspeelzaal is een volledig, actueel uitgeruste EHBO-trommel aanwezig en een giflijst. 3 Op de peuterspeelzaal wordt een overzicht bijgehouden van alle ingeschreven kinderen. Deze lijst vermeldt per kind naam, geboortedatum, woonadres, naam van de huisarts en indien van toepassing relevante medische gegevens. 4 Buitendeuren en -vensters zijn zodanig beveiligd dat kinderen niet ongemerkt het kindercentrum kunnen verlaten en onbevoegden niet ongemerkt kunnen binnentreden. 5 De buitenspeelruimte is zodanig afsluitbaar dat kinderen niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten en bezoekers niet zelfstandig de ruimte kunnen betreden 6 De verwarmingsapparaten zijn zodanig opgesteld en uitgevoerd, dat de kinderen zich daaraan niet kunnen verwonden en de bedieningsorganen niet kunnen bereiken 7 Wandcontactdozen dienen geaard, afgeschermd en bij voorkeur onbereikbaar te zijn voor kinderen 8 Ruiten beneden 60 centimeter dienen te zijn vervaardigd van veiligheidsglas 9 Eventueel vaste trappen dienen veilig te zijn voor kinderen 10 Voorwerpen en vloeistoffen die gevaar voor kinderen kunnen opleveren dienen buiten gebruik van kinderen worden opgeborgen De houder voert een beleid dat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. De houder voert onvoldoende beleid om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. De houder voert geen beleid dat de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. - Tijdens de inspectie was er geen beroepskracht werkzaam, welke over een BHVdiploma beschikt. Wel zijn er verzachtende omstandigheden, namelijk: Enkele weken voordat de inspectie plaatsvond, heeft de laatste werkdag plaatsgevonden van een medewerkster welke wél over een BHV-certificaat beschikt. In de planning staat dat een volgende beroepskracht in januari 2011 zal beginnen met het halen van haar BHV. Het betreft dus een korte, tijdelijke periode waarin er geen BHV-er werkzaam is op de peuterspeelzaal. Daarnaast zijn er BHV-ers in het pand aanwezig, aangezien de basisschool die ook in het pand is gevestigd ook over BHV-ers beschikt. - De buitenruimte is zodanig afgesloten dat kinderen niet zelfstandig de buitenruimte kunnen verlaten, maar bezoekers kunnen wel binnenkomen. Ook de school waar de peuterspeelzaal is gehuisvest is niet afgesloten. Er is wel een hoge klink op de deur van de psz waardoor kinderen de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten. Interview, observatie, risico- inventarisatie veiligheid en gezondheid Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

10 3.2. Regels omtrent hygiëne / gezondheid Voorwaarden 1 De houder legt handelingswijze omtrent omgang met hygiëne aangaande de nvt zandbak(ken) / zandtafels vast. 2 De houder heeft een protocol omschreven voor het omgaan met besmettelijke ziekten of infecties. 3 De houder heeft in een schema de schoonmaakwerkzaamheden vastgelegd conform het Handboek Jeugd en Gezondheid van de GGD Zaanstreek- Waterland. 4 Voor elk tiental kinderen of deel daarvan is tenminste één closetpot met de op de kinderen aangepaste grootte aanwezig 5 De handwasgelegenheid voor kinderen is aangebracht op een voor hen bereikbare hoogte 6 Op de peuterspeelzaal wordt gebruik gemaakt van papieren handdoekjes 7 Voor het personeel zijn één of meerdere toiletruimten aanwezig 8 Aan de kapstok is voldoende plaats voor het gescheiden ophangen van alle jassen. Voldoende Onvoldoende De houder voert een beleid dat de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. (Er wordt aan alle acht voorwaarden voldaan.) De houder voert onvoldoende beleid om de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. (Aan zes tot zeven voorwaarden wordt voldaan.) De houder voert geen beleid dat de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. (Aan vijf of minder voorwaarden wordt voldaan.) Er is geen zand/watertafel, punt 1 is daarom niet van toepassing. Er is nog geen schoonmaakschema opgesteld. Er is een kapstok besteld maar deze is nog niet bevestigd, de jassen liggen over een kist. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, interview, observatie Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

11 4 Accommodatie en inrichting 4.1. Binnenspeelruimte Voorwaarden Voldoende Onvoldoende 1 Elke groep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 2 Er is minimaal 3,5 m 2 bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte. 3 De binnenspeelruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal op te vangen kinderen. 4 De binnenspeelruimte is op de leeftijd van de kinderen passend ingericht. De binnenspeelruimte voldoet aan de voorwaarden. (Er wordt aan alle vier voorwaarden voldaan.) De binnenspeelruimte voldoet niet voldoende aan de voorwaarden. (Aan twee tot drie voorwaarden wordt voldaan.) De binnenspeelruimte voldoet niet aan de voorwaarden. (Aan één of geen voorwaarden wordt voldaan.) Observatie, interview 4.2. Buitenspeelruimte Voorwaarden Voldoende Onvoldoende 1 Er is minimaal 4 m 2 bruto buitenspeelruimte beschikbaar per (in het kindercentrum aanwezig) kind. 2 De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 3 Op speeltoestellen wordt conform het attractiebesluit onderhoud uitgevoerd en er wordt een logboek bijgehouden. 4 De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 5 De buitenspeelruimte is op de leeftijd van de kinderen passend ingericht. Er is een buitenspeelruimte die voldoet aan de voorwaarden. (Er wordt aan alle vijf voorwaarden voldaan.) Er is een buitenspeelruimte maar er wordt niet aan alle voorwaarden voldaan. (Aan drie tot vier voorwaarden wordt voldaan.) Er is geen buitenspeelruimte of er wordt aan bijna geen voorwaarde voldaan. (Aan twee of minder voorwaarden wordt voldaan.) De buitenspeelruimte wordt nog opnieuw ingericht. Observatie, logboek speelattributen, interview Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

12 5 Groepsgrootte en leidster-kind-ratio 5.1. Opvang in groepen Voorwaarde De groep bestaat uit maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar Voldoende De opvang in groepen vindt plaats volgens de voorwaarde. De opvang in groepen vindt niet plaats volgens de voorwaarden. Interview, observatie 5.2. Leidster-kind-ratio Voorwaarden De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen (maximaal 15) in de stamgroep is als volgt: Begeleidingsniveau basis: 50% aanwezigheid beroepskracht en 1 begeleider Begeleidingsniveau extra: 1 beroepskracht en 1 begeleider Begeleidingsniveau VVE (reguliere deel): 1 beroepskracht en 1 begeleider Voldoende De norm voor de leidster-kind-ratio wordt nageleefd. De norm voor leidster-kind-ratio wordt niet nageleefd. Observatie, interview Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

13 6 Pedagogisch beleid en praktijk 6.1. Pedagogisch beleidsplan Voorwaarden Voldoende Onvoldoende 1 Er is een pedagogisch beleidsplan aanwezig. 2 In het pedagogisch beleidsplan zijn onder andere de volgende vier competenties uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competentie, persoonlijke competentie en overdracht van normen en waarden. 3 Het pedagogisch beleidsplan vermeldt de werkwijze en de maximale omvang van de groep. 4 Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. Er is een pedagogisch beleidsplan. (Er wordt aan alle vier voorwaarden voldaan.) Er is een pedagogisch beleidsplan, maar niet compleet. (Aan twee tot drie voorwaarden wordt voldaan.) Er is geen pedagogisch beleidsplan of het plan is zeer incompleet. (Aan minder dan twee voorwaarden wordt voldaan.) Pedagogisch beleidsplan 6.2. Relatie pedagogisch beleidsplan met de praktijk Voorwaarden Voldoende Onvoldoende 1 De beroepskrachten kennen de inhoud van het pedagogisch beleidsplan 2 De beroepskrachten handelen conform het pedagogisch beleidsplan Er wordt in de praktijk gehandeld naar het pedagogisch beleidsplan. (Er wordt aan alle twee voorwaarden voldaan.) Er wordt in de praktijk onvoldoende gehandeld naar het pedagogisch beleidsplan. (Aan één voorwaarde wordt voldaan.) Er wordt in de praktijk niet gehandeld naar het pedagogisch beleidsplan. (Aan geen van de voorwaarden wordt voldaan.) Observatie, pedagogisch beleidsplan, interview Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

14 7 Klachten 7.1 Klachtenregeling Voorwaarden Voldoende Onvoldoende 1 Houder treft een regeling voor de behandeling van klachten. 2 Houder brengt de regeling onder de aandacht van de ouders. Er is een klachtenregeling, en deze is onder de aandacht van de ouders gebracht. (Er wordt aan alle twee voorwaarden voldaan.) Er is een klachtenregeling, maar deze is niet onder de aandacht van de ouders gebracht. (Aan één van de twee voorwaarden wordt voldaan.) Er is geen klachtenregeling (Aan beiden voorwaarden wordt niet voldaan.) Klachtenregeling, informatiemateriaal Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

15 Conclusie Overtredingen Veiligheid Veiligheid Onbevoegden kunnen de buitenruimte en de school betreden. Er is geen volwassene aanwezig met een BHVdiploma. Beschouwing toezichthouder Peuterspeelzaal de Waterlelie is gevestigd in de Vrije school. De organisatie is in handen van Kinderopvang Purmerend, maar inhoudelijk wordt waar mogelijk aangesloten bij de pedagogische visie van de Vrije school. Zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers kunnen gebruik maken van hun eigen creatieve mogelijkheden. Er wordt vooral gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. De ruimte is licht en overzichtelijk. De buitenspeelruimte is afgescheiden van de speelplaats van de school De pedagogisch medewerkster wordt ondersteund door een groepshulp. Zoals we bij de meeste kinderopvangcentra zien is de buitenruimte en de binnenruimte niet volledig afgesloten. Kinderen kunnen niet zelfstandig naar buiten maar bezoekers kunnen wel binnen komen. De peuterspeelzaal voldoet grotendeels aan de gemeentelijke verordening. Advies aan gemeente Handhaven volgens gemeentelijke handhavingsbeleid Licht handhaven in verband met verlichtende omstandigheden Zwaar handhaven in verband met verzwarende omstandigheden Met spoed handhaven in verband met urgentie advies Er zijn verzachtende omstandigheden m.b.t. het ontbreken van een BHVdiploma bij het personeel, namelijk: Enkele weken voordat de inspectie plaatsvond, heeft de laatste werkdag plaatsgevonden van een medewerkster welke wél over een BHV-certificaat beschikt. In de planning staat dat een volgende beroepskracht in januari 2011 zal beginnen met het behalen van haar BHV-diploma. Het betreft dus een korte, tijdelijke periode waarin er geen BHV-er werkzaam is op de peuterspeelzaal. Daarnaast zijn er BHV-ers in het pand aanwezig, aangezien de basisschool, die ook in het pand is gevestigd, ook over BHV-ers beschikt. Om bovengenoemde redenen hoeft er niet op gehandhaafd te worden. Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

16 Afspraken tussen kindercentrum en GGD inspecteur Er zijn geen afspraken gemaakt. Zienswijze houder Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

17 Zienswijze houder Datum zienswijze Wijze waarop zienswijze is verwerkt in het rapport Feitelijke zienswijze houder Zienswijze houder heeft geleid tot wijzigingen in het rapport nl. Zienswijze houder heeft niet geleid tot wijzigingen in het rapport omdat zienswijze betrekking heeft op zaken die niet direct in relatie staan tot het rapport de zienswijze niet geleid heeft tot een andere svorming bij de inspecteur Zienswijze peuterspeelzaal Waterlelie. Graag willen wij u over het volgende informeren n.a.v. de inspectie d.d.13 december, jl.: Toegang gebouw door onbevoegden: Aangezien een extra (elektronische) beveiliging van de diverse peuterspeelzalen behoorlijke kosten met zich meebrengt heeft de Gemeente Purmerend aangegeven op dit moment op dit onderdeel niet te handhaven. Indien in de Wet Oke, die in augustus 2010 van start gaat een vergelijkbare voorwaarde is opgenomen (de toegang dermate beveiligen dat onbevoegden het pand niet onopgemerkt kunnen betreden) zullen er mogelijk alsnog voorzieningen getroffen moeten worden. Dit uiteraard in goed overleg met de Gemeente Purmerend. Medio januari wordt een medewerker opgeleid tot BHV-er. Tot die tijd maken wij (indien noodzakelijk) gebruik van de BHV-ers die binnen school aanwezig zijn. Op deze manier is er altijd een BHV-er beschikbaar, omdat de openingstijden van de peuterspeelzaal binnen de schooltijden vallen. Wij gaan er vanuit dat bovenstaande voldoet om een nog veiligere leefruimte voor de kinderen te creëren. Met vriendelijke groet, Ellen Clerx, medewerker kwaliteit Kinderopvang Purmerend tel (di/do) Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

18 Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

19 Algemene gegevens Gegevens toezichthouder (GGD) NAWgegevens Zaanstreek Waterland Naam GGD GGD Adres Vurehout 2 Postcode en 1507 EC Zaandam plaats Telefoon Website Naam inspecteur inspecteur R. van Lith Gegevens opdrachtgever (gemeente) NAWgegevens gemeente Naam gemeente Gemeente Purmerend Adres Postbus 15 Postcode en 1440 AA PURMEREND plaats Telefoon Website Evt. contactpersoon Mw. R. Quist-Kuip Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

20 Overzicht gebruikte bronnen Documenten 1. Informatieset voor de ouders 2. Verklaringen omtrent het gedrag 3. Diploma s personeelsleden 4. Planlijst 5. Pedagogisch beleidsplan en profielenboek 6. Klachtenregeling Vragenlijst Gesprekken Observaties Locatieverantwoordelijke en mw. E. Clerx. Binnen- en buitenruimte, pedagogische praktijk, veiligheid en gezondheidsbeleid in de praktijk Opstellen inspectierapport Datum toelichting Concept Per mail verstuurd. Hoor en wederhoor Definitief Openbaar Exemplaar gestuurd aan expl. aan de houder en 1 expl. aan de gemeente Inspectierapport PSZ De Waterlelie, 13 december

Concept Inspectierapport. Peuterspeelzaal De Pinguïn

Concept Inspectierapport. Peuterspeelzaal De Pinguïn Concept Inspectierapport Peuterspeelzaal De Pinguïn Toezichthouder: Carin Brands, GGD Zaanstreek- Waterland Opdrachtgever: Gemeente Purmerend Datum: 20 april 2010 Reden toezicht: jaarlijkse inspectie 1

Nadere informatie

Inspectierapport. Peuterspeelzaal Watoto

Inspectierapport. Peuterspeelzaal Watoto Inspectierapport Peuterspeelzaal Watoto Toezichthouder: A.Veldhuis/ E.Horvath, GGD Zaanstreek-Waterland Opdrachtgever: Gemeente Purmerend Datum: 17 juni 2010 Reden toezicht: jaarlijkse inspectie Inspectierapport

Nadere informatie

Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel

Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel Toezichthouder : W.B.R. Laarman Datum : 04-12-2009 Reden toezicht : Nader onderzoek Inhoudsopgave Algemene gegevens kindercentrum...5 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectie Rapport Peuterspeelzaal t Musje Cromvlietplein 120

Inspectie Rapport Peuterspeelzaal t Musje Cromvlietplein 120 Inspectie Rapport Peuterspeelzaal t Musje Cromvlietplein 120 Opstellen inspectierapport Toezichthouder Mw. C.E. Wouda, GGD Den Haag Datum inspectiebezoek 26 mei 2009 Dinsdag om 10.45 uur Ontwerprapport

Nadere informatie

Inspectieverslag (definitief) Peuterspeelzalen (PSZ) Tam Tam

Inspectieverslag (definitief) Peuterspeelzalen (PSZ) Tam Tam Inspectieverslag (definitief) Peuterspeelzalen (PSZ) Tam Tam Inspectie Kinderopvang Datum nader onderzoek: 3 september 2010 1 INLEIDING Waarom toezicht? Aan peuterspeelzaalwerk worden door de gemeente

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Calimero s Nest Engelenburg 2 4 2036RR HAARLEM concept

Inspectierapport KDV Calimero s Nest Engelenburg 2 4 2036RR HAARLEM concept Inspectierapport KDV Calimero s Nest Engelenburg 2 4 2036RR HAARLEM concept Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 08-04-2013 In opdracht van gemeente: HAARLEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Pluk de Dag (KDV) Dillehof 9 4907BG OOSTERHOUT NB

Inspectierapport KDV Pluk de Dag (KDV) Dillehof 9 4907BG OOSTERHOUT NB Inspectierapport KDV Pluk de Dag (KDV) Dillehof 9 4907BG OOSTERHOUT NB Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 14-08-2012 In opdracht van gemeente: OOSTERHOUT Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Pinky (PSZ) Nijkerklaan 7 2573BA 'S-GRAVENHAGE

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Pinky (PSZ) Nijkerklaan 7 2573BA 'S-GRAVENHAGE Inspectierapport Onderzoek voor registratie Pinky (PSZ) Nijkerklaan 7 2573BA 'S-GRAVENHAGE Toezichthouder: GGD Den Haag, Dienst OCW Datum inspectiebezoek: 06-07-2012 In opdracht van gemeente: S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin (KDV) Van Hogendorplaan JM AMERSFOORT

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin (KDV) Van Hogendorplaan JM AMERSFOORT Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin (KDV) Van Hogendorplaan 8 3818JM AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland Datum inspectiebezoek: 31-05-2012 In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND

Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Inspectierapport KDV Siemburg (KDV) Graaf Engelbrechtstraat 14 4756AR KRUISLAND Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectiebezoek: 03-12-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG

Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Inspectierapport Bolleboos (PSZ) Heimanslaan 6 4102JA CULEMBORG Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: CULEMBORG Datum inspectiebezoek: 26-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang De Ateliers (KDV) Goertjesweg 1A 8013PA ZWOLLE

Inspectierapport onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang De Ateliers (KDV) Goertjesweg 1A 8013PA ZWOLLE Inspectierapport onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang De Ateliers (KDV) Goertjesweg 1A 8013PA ZWOLLE Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 21-12-2012 In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: RUCPHEN AK ID 077246 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT

Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT Inspectierapport nader onderzoek Poppejans (PSZ) De Bagijnenkamp 19 8061AW HASSELT Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 18-04-2013 In opdracht van gemeente: ZWARTEWATERLAND Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Poppeke Hulsterweg 1F 4587 EA KLOOSTERZANDE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: HULST Datum inspectiebezoek: 25-11-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Reigernest (KDV) Oorgat 34 1135CR EDAM

Inspectierapport Het Reigernest (KDV) Oorgat 34 1135CR EDAM Inspectierapport Het Reigernest (KDV) Oorgat 34 1135CR EDAM Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland Datum inspectiebezoek: 04-03-2013 In opdracht van gemeente: EDAM-VOLENDAM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Op Stoom (KDV) Cypressenstraat 11 4849AN DORST

Inspectierapport Op Stoom (KDV) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Inspectierapport Op Stoom (KDV) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 15-04-2013 In opdracht van gemeente: OOSTERHOUT IvT ID 075088 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BREDA Datum inspectiebezoek: 10-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Wensinkhof (voorheen de casmir)

Inspectierapport BSO De Wensinkhof (voorheen de casmir) Inspectierapport BSO De Wensinkhof (voorheen de casmir) Toezichthouder : T. Kruiswegt, GGD Regio Twente Datum : 28-07-2011 Reden toezicht : Incidenteel onderzoek (verhuizing) Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport incidenteel onderzoek. Kinderdagverblijf WIPSA KIDS B.V. (kinderdagverblijf)

Inspectierapport incidenteel onderzoek. Kinderdagverblijf WIPSA KIDS B.V. (kinderdagverblijf) Inspectierapport incidenteel onderzoek Kinderdagverblijf WIPSA KIDS B.V. (kinderdagverblijf) Toezichthouder: Mw. I. Dol/ Mw. L. Beentjes Opdrachtgever: Stadsdeel Zuidoost Datum: 23 mei 2011 Reden toezicht:

Nadere informatie

Inspectierapport SNO Leusden (BSO) Bavoortseweg BM LEUSDEN Registratienummer:

Inspectierapport SNO Leusden (BSO) Bavoortseweg BM LEUSDEN Registratienummer: Inspectierapport SNO Leusden (BSO) Bavoortseweg 2 3833BM LEUSDEN Registratienummer: 107363574 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: LEUSDEN Datum inspectiebezoek: 23-07-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Peuterpark (PSZ) Van Riebeeckstraat 40 3531EJ UTRECHT

Inspectierapport Peutercentrum Peuterpark (PSZ) Van Riebeeckstraat 40 3531EJ UTRECHT Inspectierapport Peutercentrum Peuterpark (PSZ) Van Riebeeckstraat 40 3531EJ UTRECHT Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 29-08-2013 Type onderzoek : Incidenteel onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Boshoeve (KDV) Bosstraat 28 2153AJ NIEUW-VENNEP

Inspectierapport De Boshoeve (KDV) Bosstraat 28 2153AJ NIEUW-VENNEP Inspectierapport De Boshoeve (KDV) Bosstraat 28 2153AJ NIEUW-VENNEP Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 01-10-2012 In opdracht van gemeente: HAARLEMMERMEER Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST

Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 15-04-2013 In opdracht van gemeente: OOSTERHOUT IvT ID 075093 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE

Inspectierapport Onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE Inspectierapport Onderzoek voor registratie Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 16-10-2012 In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland Datum inspectiebezoek: 03-05-2013 In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Eerde (KDV) Valkenbergstraat 23 5466RS VEGHEL

Inspectierapport Kindcentrum Eerde (KDV) Valkenbergstraat 23 5466RS VEGHEL Inspectierapport Kindcentrum Eerde (KDV) Valkenbergstraat 23 5466RS VEGHEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant Datum inspectiebezoek: 29-11-2012 In opdracht van gemeente: VEGHEL Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM

Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM Inspectierapport Nader onderzoek Buitenschoolse opvang Kids2Ellens HAARLEM Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 10-05-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum...4 Overzicht

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ De Kleine Waal Grote Beer ES HOORN NH

Inspectierapport PSZ De Kleine Waal Grote Beer ES HOORN NH Inspectierapport PSZ De Kleine Waal Grote Beer 3 1622 ES HOORN NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden Datum inspectiebezoek: 18 september 2012 In opdracht van gemeente: HOORN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg. Naderonderzoek

Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg. Naderonderzoek Rapport NO KDV Nanny's juli 2010 Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg Naderonderzoek Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 15-07-2010 GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 04-09-2012 In opdracht van gemeente: HEEMSTEDE Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport Hummeldonk (PSZ) Oude Baan 17 5125NG HULTEN

Inspectierapport Hummeldonk (PSZ) Oude Baan 17 5125NG HULTEN Inspectierapport Hummeldonk (PSZ) Oude Baan 17 5125NG HULTEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant Datum inspectiebezoek: 04-09-2012 In opdracht van gemeente: GILZE EN RIJEN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Autismehuis (BSO) Voorsterweg 38 a 8042AD ZWOLLE Registratienummer: 183603278

Inspectierapport Autismehuis (BSO) Voorsterweg 38 a 8042AD ZWOLLE Registratienummer: 183603278 Inspectierapport Autismehuis (BSO) Voorsterweg 38 a 8042AD ZWOLLE Registratienummer: 183603278 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectiebezoek: 08-07-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord 14 4617NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 230790082 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectie: 30-06-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552

Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Inspectierapport Fleks Frambozengaard (BSO) Frambozengaard 51 3206AE SPIJKENISSE Registratienummer: 183221552 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SPIJKENISSE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Grote Vriendelijke Reus Gouwzee (BSO) Wilhelminalaan CW MONNICKENDAM Registratienummer:

Inspectierapport Grote Vriendelijke Reus Gouwzee (BSO) Wilhelminalaan CW MONNICKENDAM Registratienummer: Inspectierapport Grote Vriendelijke Reus Gouwzee (BSO) Wilhelminalaan 58 1141CW MONNICKENDAM Registratienummer: 208169490 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: WATERLAND Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BeeKidzzZ Speelparadijs (KDV) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport BeeKidzzZ Speelparadijs (KDV) Duitslandstraat BG ALMERE Registratienummer: Inspectierapport BeeKidzzZ Speelparadijs (KDV) Duitslandstraat 108 1363BG ALMERE Registratienummer: 133913879 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 03-12-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mimpi (KDV) Kalf 124b 1509AG ZAANDAM

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mimpi (KDV) Kalf 124b 1509AG ZAANDAM Inspectierapport Kinderdagverblijf Mimpi (KDV) Kalf 124b 1509AG ZAANDAM Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland Datum inspectiebezoek: 06-02-2013 In opdracht van gemeente: ZAANSTAD Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Locatie Veenhof 1712 (BSO) Veenhof AZ WIJCHEN Registratienummer:

Inspectierapport Locatie Veenhof 1712 (BSO) Veenhof AZ WIJCHEN Registratienummer: Inspectierapport Locatie Veenhof 1712 (BSO) Veenhof 1712 6604AZ WIJCHEN Registratienummer: 117726928 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: WIJCHEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Wilde Weide

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Wilde Weide Inspectierapport Kinderdagverblijf De Wilde Weide Toezichthouder : T. Kruiswegt, GGD Regio Twente Datum : 28-07-2011 Reden toezicht : Incidenteel onderzoek (verhuizing) Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV

Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Inspectierapport K'Nijntje (PSZ) Breemarsweg 483 7555KA HENGELO OV Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectiebezoek: 29-08-2013 Type onderzoek: Nader onderzoek (Onaangekondigd)

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN COTHEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Hooiberg

Inspectierapport Kindercentrum De Hooiberg Inspectierapport Kindercentrum De Hooiberg Toezichthouder : Christiane Brouwer, GGD Regio Twente Datum : 20-08-2010 Reden toezicht : Onderzoek na aanvraag registeropname Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Visnet (PSZ) De Spijlen EK ELST UT

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Visnet (PSZ) De Spijlen EK ELST UT Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Visnet (PSZ) De Spijlen 5 3921EK ELST UT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: RHENEN Datum inspectiebezoek: 31-05-2013 Type onderzoek: Nader

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide LL WIJK EN AALBURG

Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide LL WIJK EN AALBURG Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide 61 4261LL WIJK EN AALBURG Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: AALBURG Datum inspectie: 10-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat AT ECHT

Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat AT ECHT Inspectierapport KDV Pukkie (KDV) Diepstraat 4 6101AT ECHT Toezichthouder: GGD Limburg-Noord Datum inspectiebezoek: 04-07-2012 In opdracht van gemeente: ECHT-SUSTEREN Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport Anansi (BSO) Nijlstraat NZ PURMEREND

Inspectierapport Anansi (BSO) Nijlstraat NZ PURMEREND Inspectierapport Anansi (BSO) Nijlstraat 160 1448NZ PURMEREND Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland Datum inspectiebezoek: 12-07-2012 In opdracht van gemeente: PURMEREND Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Le Garage KDV (KDV) Ravelstraat XD BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Kindercentrum Le Garage KDV (KDV) Ravelstraat XD BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Kindercentrum Le Garage KDV (KDV) Ravelstraat 10 4614XD BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 961886523 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BERGEN OP ZOOM Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectiebezoek: 06-08-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049

Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Inspectierapport Jeckio (KDV) Gansstraat 15 3582EB UTRECHT Registratienummer: 145423049 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 29-10-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum Dit is een publicatie van: 15.0000286 Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum

Nadere informatie

Inspectierapport De Zonnestraaltjes (KDV) Kerkstraat BD BLEISWIJK

Inspectierapport De Zonnestraaltjes (KDV) Kerkstraat BD BLEISWIJK Inspectierapport De Zonnestraaltjes (KDV) Kerkstraat 35 2665BD BLEISWIJK Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond Datum inspectiebezoek: 12-09-2012 In opdracht van gemeente: LANSINGERLAND Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat CE ARNHEM

Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat CE ARNHEM Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat 6 6821CE ARNHEM Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: ARNHEM Datum inspectie: 15-07-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND

Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Inspectierapport Pinkeltje II (PSZ) Jachtwagenstraat 64 1445NM PURMEREND Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: PURMEREND Datum inspectie: 21-11-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Roosmarijn Te Haarlem

Inspectierapport PSZ Roosmarijn Te Haarlem Inspectierapport PSZ Roosmarijn Te Haarlem Toezichthouder: Natasja Cuppé GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 6-7-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens peuterspeelzaal...4 Overzicht bevindingen toezichthouder

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Weemeweide (KDV) Koningshof GE VRIEZENVEEN Registratienummer:

Inspectierapport KDV Weemeweide (KDV) Koningshof GE VRIEZENVEEN Registratienummer: Inspectierapport KDV Weemeweide (KDV) Koningshof 6 7672GE VRIEZENVEEN Registratienummer: 113771629 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TWENTERAND Datum inspectiebezoek: 22-08-2013 Type

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan WB ZWOLLE

Inspectierapport nader onderzoek Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan WB ZWOLLE Inspectierapport nader onderzoek Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan 55 8043WB ZWOLLE Toezichthouder: GGD IJsselland Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: ZWOLLE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Jonge Wereld LEEK

Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Jonge Wereld LEEK Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Jonge Wereld LEEK Toezichthouder: GGD Groningen Datum inspectiebezoek: 03-08-2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum...4 Overzicht bevindingen toezichthouder

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat ZV ERMELO Registratienummer:

Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat ZV ERMELO Registratienummer: Inspectierapport BSO De Bruine Beer (BSO) De Wetstraat 8 3851 ZV ERMELO Registratienummer: 214022237 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ERMELO Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan ED LEERSUM Registratienummer:

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan ED LEERSUM Registratienummer: Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Registratienummer: 829968040 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: UTRECHTSE HEUVELRUG Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Twinnie (KDV) Veeweg AW EINIGHAUSEN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderdagverblijf Twinnie (KDV) Veeweg AW EINIGHAUSEN Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Twinnie (KDV) Veeweg 15 6142AW EINIGHAUSEN Registratienummer: 128000508 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: SITTARD-GELEEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN. Dit is een publicatie van: Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN Dit is een publicatie van: 13.0008636 Inspectierapport Trikkert (BSO) Koers 39 1276GP HUIZEN Toezichthouder: GGD Gooi & Vechtstreek In opdracht van

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Eerste Stap (BSO) Stationssingel BB RAVENSTEIN Registratienummer:

Inspectierapport Kinderopvang De Eerste Stap (BSO) Stationssingel BB RAVENSTEIN Registratienummer: Inspectierapport Kinderopvang De Eerste Stap (BSO) Stationssingel 8 5371BB RAVENSTEIN Registratienummer: 891373809 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OSS Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderjungle (PSZ) Wiardi Beckmanlaan 5 2286RA RIJSWIJK ZH

Inspectierapport Kinderjungle (PSZ) Wiardi Beckmanlaan 5 2286RA RIJSWIJK ZH Inspectierapport Kinderjungle (PSZ) Wiardi Beckmanlaan 5 2286RA RIJSWIJK ZH Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 07-08-2012 In opdracht van gemeente: RIJSWIJK Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornwater Op Stoom Bloemendaal Onderzoek na registratie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornwater Op Stoom Bloemendaal Onderzoek na registratie Inspectierapport Peuterspeelzaal Bornwater Op Stoom Bloemendaal Onderzoek na registratie Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 26-03-2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens peuterspeelzaal...4

Nadere informatie

Inspectierapport na aanvraag. Buitenschoolse opvang Kidtopia

Inspectierapport na aanvraag. Buitenschoolse opvang Kidtopia Inspectierapport na aanvraag Buitenschoolse opvang Kidtopia Toezichthouder: Mw. L. Lommers Opdrachtgever: Stadsdeel West Datum: 30 juli 2010 Reden toezicht: inspectie voorafgaande aan de start van de exploitatie

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 15-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Bambino (KDV) Horstakker 40 5469HH ERP

Inspectierapport KDV Bambino (KDV) Horstakker 40 5469HH ERP Inspectierapport KDV Bambino (KDV) Horstakker 40 5469HH ERP Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectiebezoek: 28-08-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat PM Gasselte

Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat PM Gasselte Inspectierapport Kindercentrum Zoblij (KDV) Dorpsstraat 34 9462PM Gasselte Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 06-06-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterhof Hummelhonk (KDV) Olmenstraat 1 4731BC OUDENBOSCH

Inspectierapport Peuterhof Hummelhonk (KDV) Olmenstraat 1 4731BC OUDENBOSCH Inspectierapport Peuterhof Hummelhonk (KDV) Olmenstraat 1 4731BC OUDENBOSCH Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Halderberge Datum inspectie: 09-12-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport 't Sprookjesland (KDV) Kofschip EZ LELYSTAD Registratienummer:

Inspectierapport 't Sprookjesland (KDV) Kofschip EZ LELYSTAD Registratienummer: Inspectierapport 't Sprookjesland (KDV) Kofschip 5 8223EZ LELYSTAD Registratienummer: 556654821 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectiebezoek: 21-11-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Heldenrijk (KDV) Catootjepad JG ALMERE Registratienummer:

Inspectierapport Het Heldenrijk (KDV) Catootjepad JG ALMERE Registratienummer: Inspectierapport Het Heldenrijk (KDV) Catootjepad 3 1336JG ALMERE Registratienummer: 657647688 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 10-12-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203

Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Definitief Inspectierapport Brood & Spelen (BSO) Middenhof 210 1354 EV ALMERE Registratienummer: 335622203 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 18-11-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Calluna (KDV) Arena NW HILVERSUM Registratienummer: Dit is een publicatie van:

Inspectierapport Calluna (KDV) Arena NW HILVERSUM Registratienummer: Dit is een publicatie van: Inspectierapport Calluna (KDV) Arena 301 1213NW HILVERSUM Registratienummer: 140775626 Dit is een publicatie van: 13.0006581 Inspectierapport Calluna (KDV) Arena 301 1213NW HILVERSUM Registratienummer:

Nadere informatie

Inspectierapport De Speelhoeve (KDV) Ivige Leane WB LOENGA

Inspectierapport De Speelhoeve (KDV) Ivige Leane WB LOENGA Inspectierapport De Speelhoeve (KDV) Ivige Leane 28 8631 WB LOENGA Toezichthouder: GGD Fryslân Datum inspectiebezoek: 14-01-2013 In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport Klein maar dapper (KDV) Rijnlaan PE SPIJKENISSE

Inspectierapport Klein maar dapper (KDV) Rijnlaan PE SPIJKENISSE Inspectierapport Klein maar dapper (KDV) Rijnlaan 25 3207PE SPIJKENISSE Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond Datum inspectiebezoek: 06-11-2012 In opdracht van gemeente: SPIJKENISSE Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (KDV) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: DE RONDE VENEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Stichting Peuter Vriendjes peuterspeelzaal (PSZ) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Oki-Doki (KDV) David Tenierslaan ZA VEENENDAAL Registratienummer:

Inspectierapport Oki-Doki (KDV) David Tenierslaan ZA VEENENDAAL Registratienummer: Inspectierapport Oki-Doki (KDV) David Tenierslaan 6 3904ZA VEENENDAAL Registratienummer: 221129649 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: VEENENDAAL Datum inspectiebezoek: 12-09-2013

Nadere informatie

Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat GZ ALMERE

Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat GZ ALMERE Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat 121 1321GZ ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland Datum inspectiebezoek: 11-03-2013 In opdracht van gemeente: ALMERE Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang De Kleine Zeester (KDV) Kapelweg BB Sinderen

Inspectierapport Peuteropvang De Kleine Zeester (KDV) Kapelweg BB Sinderen Inspectierapport Peuteropvang De Kleine Zeester (KDV) Kapelweg 58 7065 BB Sinderen Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Oude IJsselstreek Datum inspectie: 01-09-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Little Family (KDV) Scarlattistraat AM ALMERE

Inspectierapport KDV Little Family (KDV) Scarlattistraat AM ALMERE Inspectierapport KDV Little Family (KDV) Scarlattistraat 1 1323AM ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland Datum inspectiebezoek: 29-01-2013 In opdracht van gemeente: ALMERE Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: SCHOUWEN-DUIVELAND Datum inspectiebezoek: 17-06-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer:

Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof EC ZWOLLE Registratienummer: Inspectierapport BSO Opvang Bassischool De Vlieger (BSO) Ingelandhof 1 8043EC ZWOLLE Registratienummer: 100233144 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht

Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Inspectierapport Bengels/Bende van boven (BSO) Meulenberg 6 4641CL Ossendrecht Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 17-08-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Morgenster (KDV) Tengnagelshoek NE ZUTPHEN Registratienummer:

Inspectierapport De Morgenster (KDV) Tengnagelshoek NE ZUTPHEN Registratienummer: Inspectierapport De Morgenster (KDV) Tengnagelshoek 9 7201 NE ZUTPHEN Registratienummer: 408891944 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Het kleine huis aan het plein. nader onderzoek

Inspectierapport Het kleine huis aan het plein. nader onderzoek Inspectierapport Het kleine huis aan het plein nader onderzoek Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. S. Mars Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 07 december 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens Kindercentrum...4

Nadere informatie

Inspectierapport Panta Rhei (KDV) Daam Fockemalaan KG AMERSFOORT Registratienummer:

Inspectierapport Panta Rhei (KDV) Daam Fockemalaan KG AMERSFOORT Registratienummer: Inspectierapport Panta Rhei (KDV) Daam Fockemalaan 22 3818KG AMERSFOORT Registratienummer: 596565628 Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 27-06-2013

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Bron, locatie Spaubeek (BSO) Schoolstraat 3 6176BZ SPAUBEEK Registratienummer: 784636308

Inspectierapport BSO De Bron, locatie Spaubeek (BSO) Schoolstraat 3 6176BZ SPAUBEEK Registratienummer: 784636308 Inspectierapport BSO De Bron, locatie Spaubeek (BSO) Schoolstraat 3 6176BZ SPAUBEEK Registratienummer: 784636308 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: BEEK Datum inspectiebezoek: 08-10-2013

Nadere informatie

Inspectierapport De Dikkedeur (KDV) Heemraadssingel CB ROTTERDAM Registratienummer:

Inspectierapport De Dikkedeur (KDV) Heemraadssingel CB ROTTERDAM Registratienummer: Inspectierapport De Dikkedeur (KDV) Heemraadssingel 99 3022CB ROTTERDAM Registratienummer: 185576114 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectiebezoek: 22-08-2013

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan ED LEERSUM

Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan ED LEERSUM Inspectierapport KDV De Harlekijn (KDV) Hoflaan 39 3956ED LEERSUM Toezichthouder: GGD Midden-Nederland Datum inspectiebezoek: 16-10-2012 Rapportnummer : ID059910 In opdracht van gemeente: UTRECHTSE HEUVELRUG

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn psz Bachlaan 8 (KDV) Bachlaan HL Zwolle

Inspectierapport Doomijn psz Bachlaan 8 (KDV) Bachlaan HL Zwolle Inspectierapport Doomijn psz Bachlaan 8 (KDV) Bachlaan 8 8031HL Zwolle Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 24-05-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Looschool (BSO) Bettinkdijk 1 7437RA BATHMEN Registratienummer: 181856414

Inspectierapport BSO Looschool (BSO) Bettinkdijk 1 7437RA BATHMEN Registratienummer: 181856414 Inspectierapport BSO Looschool (BSO) Bettinkdijk 1 7437RA BATHMEN Registratienummer: 181856414 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: DEVENTER Datum inspectiebezoek: 23-09-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater BL ZOETERMEER Registratienummer:

Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater BL ZOETERMEER Registratienummer: Inspectierapport Kombino (KDV) Schuitwater 2 2715BL ZOETERMEER Registratienummer: 167744501 Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West In opdracht van gemeente: ZOETERMEER Datum inspectiebezoek: 18-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Het Zonnekind (KDV) Nachtegaallaan BW EDE GLD Registratienummer

Inspectierapport Het Zonnekind (KDV) Nachtegaallaan BW EDE GLD Registratienummer Inspectierapport Het Zonnekind (KDV) Nachtegaallaan 49 6713BW EDE GLD Registratienummer 115127069 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Ede Datum

Nadere informatie