De Dijk Oost Hogendijk AE Zaandam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Dijk Oost Hogendijk 83 1506 AE Zaandam 075 6166579 info@obsdedijk.nl"

Transcriptie

1 De Dijk West Adriaan Roggestraat BE Zaandam De Dijk Oost Hogendijk AE Zaandam

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Meerjarenplan 2.4. Klachten en klachtenregeling 2.5. PR en communicatie 2.6. Medezeggenschap 3. Onderwijs en leren 3.1. Onderwijsaanbod (kind-, groeps- en schoolniveau) Opbrengsten Individuele vakgebieden ICT en leren VVE beleid 3.2. Brede school Onze school, een brede school Brede school-activiteiten Integratie school en kinderopvang 3.3. Passend onderwijs Basiszorg (HGPD, groepsplannen, ontwikkelperspectief, plusklas etc.) 4. Personeel 4.1. Schoolformatieplan 4.2. Ziekteverzuim 4.3. Functiemix 4.4. Professionalisering 4.5. Studenten en stagiaires 5. Thema s vanuit de school 6. Nawoord

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van onze school over het schooljaar Met dit jaarverslag willen wij u informeren over het beleid dat wij het afgelopen schooljaar hebben gevoerd. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van onze beleidscyclus. Binnen onze school werken we met een aantal documenten. Deze documenten geven richting aan de bedrijfsvoering van de school. Wij noemen in dit verband de volgende: Het Strategisch Beleidsplan van de stichting Zaan Primair: Kaders voor toekomstige beleidsontwikkelingen Meerjarenplan (MP) Jaarplan (JP): Welke beleidsontwikkelingen staan er dit schooljaar centraal? Schoolgids: Wie zijn wij als schoolorganisatie? Formatieplan: Hoe wordt de beschikbare personeelsformatie ingezet? Begroting: Hoe worden de voor materiële zaken beschikbare financiële middelen ingezet? Jaarverslag: Verantwoording van het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. Goed onderwijs is onze kerntaak. Goed onderwijs is bewust gegeven onderwijs, dat afgestemd is op de doelgroep (de kinderen en hun ouders, omgevingsfactoren en de maatschappij van het moment), en waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne methodes en eigentijdse hulpmiddelen. Ons onderwijs is gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. De focus ligt op goed reken, taal- en leesonderwijs. Onze school werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de leerprestaties en gebruikt daartoe een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de leerlingen. Daarnaast beschouwt onze school het als haar taak kinderen voor te bereiden op hun toekomstige rol en aandeel in de maatschappij. Optimale ontwikkeling, aandacht voor cultuur en omgang met elkaar zien we, mede, als een taak van onze school. 2. Onze school De school maakt deel uit van de stichting Zaan Primair. Zaan Primair verzorgt met 28 schoolorganisaties het openbaar basisonderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs) in de gemeente Zaanstad 2.1 Kerngegevens Bekostigd aantal leerlingen 4 t/m 7 jaar jaar en ouder 220 Totaal 413 Aantal leerlingen per gewicht Gewichtenregeling Gewicht 0 0,30 1,20 Totaal WPO aantal leerlingen NOAT Aantal 32

4 GGL Bestuur (bron Raet) 42,50 GPL School vlgs VOS ABB , Organisatieontwikkeling Bij het vaststellen van de formatie voor het schooljaar konden, door een terugloop van het aantal leerlingen, 16 groepen worden geformeerd. In het schooljaar werden voor het eerst op locatie West combinatiegroepen geformeerd. Door een natuurlijk verloop in leerjaren is dat dit jaar verder uitgegroeid. Alle leerjaren bestonden dit jaar op locatie West uit combinatiegroepen, waaronder ook een 2/3 combinatie. Hoewel hier veel en structureel een onderwijsassistent aan was toegevoegd is deze combinatie als onwenselijk ervaren, doordat met name het toezicht tijdens de speelmomenten moeilijk was te organiseren. Alle reële opties bij de groepsverdeling zijn vooraf met de MR besproken en de uiteindelijke indeling is ook door de MR goedgekeurd. Doordat er dit schooljaar 3 groepen 8 afscheid zullen nemen, is de verwachting dat het leerlingenaantal nog verder zal dalen. 2.3 Meerjarenplan Vanuit het meerjarenplan wordt jaarlijks een Jaarplan opgesteld. Dit Jaarplan is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en voorzien van een prioriteitstelling is deze goedgekeurd. Het Jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de evaluatiedag (3 e Pinksterdag)

5 Op beide locaties is een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. De daarin als prioriteit benoemde aandachtspunten zijn ter verbetering opgenomen in het jaarplan van de school. De gehele rapportage is op te vragen bij de directie van de school. 2.4 Klachten en klachtenregeling Er zijn dit schooljaar geen situaties voorgevallen waarbij eventuele klachten van ouders geleid hebben tot gebruik van de klachtenregeling. Wanneer er vanuit een klacht met elkaar gesproken moest worden, dan kon het probleem in alle gevallen worden opgelost via de bestaande en bekend veronderstelde route die ouders verzocht wordt te volgen wanneer er zich een probleem voordoet. De leerkracht is hierbij het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen. In 1 situatie heeft de contactpersoon voor ouders een bijdrage geleverd door in een tweetal gesprekken ouders te ondersteunen in het verwoorden van de klacht. Dit had in deze situatie een meerwaarde voor zowel de ouders als de school en is het geheel naar tevredenheid opgelost. 2.5 PR en communicatie Mede naar aanleiding van de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek is gezocht naar een verbetering van de bereikbaarheid van de directie en het aanspreken daarvan door ouders. Naast de mogelijkheden die er zijn als vrije inloop en het maken van afspraken is aan het einde van dit jaar het koffie-uurtje met directie ingevoerd. Op beide locaties is dit 1 maal gehouden. De aanloop op locatie west was 1 ouder. Op locatie oost waren er 2 ouders. De onderwerpen waarover werd gesproken waren basisschoolnet en de overlast en rommel welke veroorzaakt worden door hangjongeren. De doelstelling voor komend schooljaar is om het koffie-uurtje 4 maal per schooljaar per locatie te organiseren. 2.6 Medezeggenschap Mede naar aanleiding van de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek is gezocht naar een manier waarop de inspraak van leerlingen binnen de school kan worden vergroot. Op beide locaties van onze school is in het laatste kwart van het schooljaar een eigen leerlingenraad per locatie opgericht die met een lid van de directie praat over relevante zaken aangaande de betreffende locatie of het onderwijsaanbod in het algemeen. Per locatie wordt de raad gevormd door een afvaardiging (2 leerlingen) per groep van groep 5 t/m groep 8. Afhankelijk van de hoeveelheid groepen per schooljaar en per locatie kan het aantal leden dus verschillen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een lid van de directie. Dit schooljaar is de leerlingenraad 2 keer bijeengeweest. Het doel is om per periode van 6-8 weken als leerlingenraad bijeen te komen. De Medezeggenschapsraad van de school is dit schooljaar 7 keer bijeen geweest om te vergaderen. De MR bestond dit schooljaar uit 5 teamleden en 5 ouderleden. De ouderleden vertegenwoordigen de ouders van de school. - De voorzitter (ouderlid) is in december 2013 afgetreden vanwege het niet (meer) kunnen combineren van MR werkzaamheden met privéwerk. Vanuit de oudergeleding is een nieuwe voorzitter benoemd - 1 ouderlid, benoemd in juli 2012, is per december 2013 afgetreden - 1 ouderlid, benoemd in In juli 2012 benoemd voor een nieuwe termijn tot 2015, zal per november 2014 aftreden - 1 ouderlid, benoemd in In juli 2014 benoemd voor een nieuwe termijn tot ouderlid, benoemd in 2013, afgetreden in mei ouderlid, benoemd in 2013, aftredend in 2016.

6 Een vertegenwoordiging vanuit het team neemt deel aan de MR. Zij vertegenwoordigen het team. De directeur neemt deel aan de MR bijeenkomsten als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Naast allerlei lopende zaken zijn de volgende onderwerpen in het schooljaar in de MR besproken: -Formatie en klassenindeling 2014/2015 In het schooljaar 2014/2015 zal het aantal leerlingen verder afnemen. Het gevolg daarvan is dat het aantal groepen dat bekostigd kan worden vanuit de formatie 14 zal zijn. Er zijn verschillende varianten besproken, inclusief 2 varianten die door de ouderleden zijn aangedragen. Er is uiteindelijk een variant vastgesteld dat het meest gelijkmatig en toekomstbestendig is. De instroom van nieuwe kinderen gedurende het eerste half jaar kan wel zorgen voor een hogere bezetting van groep 1/2 op locatie Oost. Eind 2014 zal er onderzocht worden of een extra groep geformeerd kan worden bij de kleutergroepen op locatie Oost. -Vrijwilligersbeleid Medio 2014 is rond het punt vrijwilligerswerk een schoolspecifiek beleidsdocument beschreven, vastgesteld en beschikbaar gesteld. Dit document gaat over de inzet van ouders en vrijwilligers voor taken in en buiten de school. -Ouderbijdrage Als reactie op een voorstel vanuit de OR, om de ouderbijdrage te verhogen en de korting voor het derde kind te laten vervallen, heeft de MR de OR geadviseerd om het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen naar 30,- en de korting voor het derde kind te laten vervallen. Het advies is door de OR overgenomen en zal ingaan voor het schooljaar Tevens zal de haalbaarheid van een pinautomaat binnen de school worden onderzocht om zo de circulatie en toename van contact geld, veroorzaakt door ouderbijdrage, schoolreisgeld en kosten voor naschoolse activiteiten, te minimaliseren. -Overlast schoolplein Er zijn meerdere malen brieven en s ingezonden naar de MR met als onderwerp overlast op het schoolplein van locatie Oost. Er zijn gesprekken geweest hierover met de gemeente, omwonenden, de wijkmanager, verschillende ouders en Zaan Primair. Voorgesteld is een hekwerk te plaatsen om het schoolplein. In het begin van schooljaar 2014/2015 wordt dit plan verder uitgewerkt en met alle betrokkenen afgestemd. -Verantwoording urenberekening De directie heeft de verantwoording van de lesuren voor komend schooljaar besproken met de MR. Na aftrek van studiedagen zullen er 941 lesuren gegeven worden waarmee de wettelijke norm van 940 lesuren gehaald wordt. Een aantal van de in 2013/2014 besproken punten zullen ook in de komende jaren aandacht blijven vragen. Er is een jaarplan gemaakt dat als leidraad voor het komende jaar zal dienen, het plan zorgt ervoor dat aan bepaalde punten structureel aandacht wordt gegeven.

7 3. Onderwijs en leren 3.1 Onderwijsaanbod (kind-, groeps- en schoolniveau) Opbrengsten De vorderingen van de kinderen worden bijgehouden en geregistreerd. We doen dat vooral aan de hand van methode gebonden toetsen. De resultaten daarvan zijn tevens leidraad voor aard en noodzaak van extra hulp. Hiertoe wordt overleg gevoerd met de interne begeleider (zie verder). We nemen bij de kinderen ook methodeonafhankelijke toetsen van Cito af. Daardoor krijgen we een objectief (landelijk genormeerd) beeld van de vorderingen van uw kind. Op Groepsniveau worden de opbrengsten en resultaten ook planmatig geëvalueerd volgens een pdca (plan, do, check, act) cyclus van 10 weken. Zie hiervoor de planning op bladzijde 8 Op schoolniveau worden de resultaten en opbrengsten van de diverse toetsen op onderstaande momenten geëvalueerd en worden er al dan niet vervolgacties afgesproken: Laatste dag van de zomervakantie. Aug/september november Maart Maart Maart April Mei ib -directie CITO opbrengsten/resultaten moment juni/juli Tussenevaluatie groepsplannen ib- directie CITO opbrengsten/resultaten moment jan/febr Opbrengsten en resultaten met clustermanager Opbrengsten en resultaten met team Tussenevaluatie groepsplannen Kritische zelfevaluatie dag met het team Schoolverlaters naar het Voortgezet Onderwijs Vmbob= VMBO Basis Vmbok= VMBO Kader Vmbot= VMBO Theoretische leerweg Vmbot+= VMBO Theoretische plusklas Twijfel= Twijfel advies. We laten de ontvangende school beslissen. Havo/ VWO= Havo/VWO

8 Planning PDCA cyclus: Aug/ Sept Okt Nov Dec Jan Febr Mrt Apr Mei Juni/ Juli lk-ib: Overleg 1: Groepsplannen Individuele/zor gleerlingen Lk: Analyse 1 lezen Lk: herfstsignaleri ng LK: Aanpassing groepsplan Lk: Kijk/scoll LK: CITO afname en analyse LK: Aanpassen groepsplan LK-Ib Opbrengsten en resultaten Overleg 2: zorgleerlingen LK: wintersignaleri ng LK: CITO eindtoets LK: lentesignalerin g LK: Analyse lezen LK: Kijk/Scoll LK: Aanpassen groepsplan LK entreetoets Lk: CITO afname en analyse LK: zomersignaleri ng LK Aanpassen groepsplannen LK-Ib Opbrengsten en resultaten Overleg 3 zorgleerlingen Alle groepen Gr 4 t/m 8 Groep 3 Alle groepe n Groep1 Groep 1 en 3 t/m 8 Groep 2 Groep 2 Groep 2 t/m 8 Alle groep en Alle groepen Groep 3 Groep 3 t/m 8 Groep 3 Groep 8 Groep 1 en 3 t/m 8 Alle groepe n Groep 8 Groep 7 Groep 2 t/m 8 Groep 3 Alle groepe n Alle groepe n

9 Opbrengsten en resultaten van midden- en eindtoetsen (juni 2014) Locatie west Groep DMT rekenen begrijpend lezen spelling Groep 3 (2/3) midden Vs 10,9 Inspectie 21 Vs 20,1 Sbzw 29 Vs 99,0 De Dijk 107,2 Groep 3 (2/3) eind Vs 23,9 Inspectie 33 Vs 30,9 Norm 44 Vs Norm 114 (III) Groei/terugval Gemaakt: 13 Norm 12 Gemaakt: 10,8 Norm 15 Gemaakt: 12,6 Norm: 6,8 d/e percentage 12/16 75% 10/16 63 % 7/16 44% Groep 3 (3/4) Midden Vs 19,2 Inspectie 21 Vs 29,0 SBZW 29 Vs 111,7 De Dijk 107,2 Groep 3 (3/4)) eind 32,9 Inspectie 33 vs 39,2 Norm 44 Vs 118 Norm 114 (III) Groei/terugval Gemaakt: 13,7 Norm: 12 Gemaakt: 10,2 Norm: 15 Gemaakt: 6,3 Norm: 6.8 d/e percentage 2/10 20% 4/10 40% 1/10 10% Groep 3 totaal eind Vs 27,4 Inspectie 33 Vs 34.1 Norm Norm 114 (III) Groep 4a midden Vs 54,3 Inspectie 48 Vs 53 Inspectie 50 Vs 119,5 De Dijk 118,8 Groep 4 eind Vs 65,4 Norm: 56 Vs 62,8 Norm : 61 Vs 16,7 Norm: 19 Vs 120,8 Norm: 120 (III) Groei/terugval Gemaakt:9,5 Norm:8 Gemaakt:9.8 Norm: 11 Gemaakt:1.3 Norm:1.2 d/e percentage 2/16 12,5% 1/16 6,3% 4/16 25% 4/16 25% Groep 5a Vs 84,6 Inspectie 66 Vs 73,9 Inspectie 71 Vs 32,9 Inspectie 25 Vs 126,1 De Dijk 126,3 Groep 5 eind Vs 83,1 Norm: 71 vs 84,7 Norm:78 Vs Norm: Vs 133,5 Norm: 129 (III) Groei/terugval Gemaakt:-0,9 Norm:5 Gemaakt:10,8 Norm:7 Gemaakt: Norm: Gemaakt:7,4 Norm:2,7 d/e percentage 0 1/10 10% 3/10 30% Groep 6a ( 5/6) midden Vs 81,9 Inspectie 78 Vs 81,1 Inspectie 84 Vs 35,0 Inspectie 32 Vs 132,6 De Dijk 135,6 Eind groep 6 Vs 89,2 Norm 83 Vs 88,2 Norm 89 Vs 134,7 134,4 Norm: 136 Groei/terugval Gemaakt:7.3 Norm:5 Gemaakt: 7,1 Norm: 5 Gemaakt:2,1 Norm: 0,4 d/e percentage 1/14 7% 5/14 35,7% 8/14 57% Groep 6 (6/7) midden Vs 89,5 Norm 78 Vs 90,9 Norm 84 Vs 35,6 Norm: 32 Vs 141,2 Norm; 135,6 Eind groep 6 Vs 92,9 Norm; 83 Vs 93,1 Norm: 89 Vs142,2 Norm: 136 Groei/terugval Gemaakt:3,4 Norm: 5 Gemaakt:2,2 Norm:5 Gemaakt:1 Norm:0,4 d/e percentage 0 4/9 44% 2/9 22% Groep 6 totaal Midden Vs 84,7 Norm; 71 Vs 84,9 Norm: 78 Vs 35,2 Norm: 25 Vs Norm:130.3 Groep 6 eind totaal Vs 90,6 Norm: 83 Vs : 90,1 Norm: 89 vs:137,6 Norm: 136 Groep 7a midden Vs 89,9 Inspectie 85 Vs 101,4 Inspectie 98 Vs 48,8 Inspectie 45 Vs 139,9 De Dijk 139,2 Eind groep 7 Vs 93,9 Norm: 90 Vs 137,6 Norm: 139 Groei/terugval Gemaakt:4 Norm:5 Gemaakt:-2,3 Norm:0,2 d/e percentage 4/18 22,2% 8/18 44,4% Locatie oost Groep 3b midden Vs 28,5 Inspectie 21 Vs 32,9 Sbzw 29 Vs 105,6 De Dijk 107,2 Groep 3b Eind Vs 38,1 Inspectie 33 Vs 43,5 Norm: 44 Vs 114,9 Norm: 114( III) Groei/terugval Gemaakt: 9,6 Norm: 12 Gemaakt: 10,6 Norm: 15 Gemaakt: 9,3 Norm:6,8 d/e percentage 6/34 18% 3/34, 9% 7/34 21%

10 Groep 4b midden Vs 54,4 Inspectie 48 Vs 57,3 Inspectie 50 Vs 120,3 De dijk 118,8 Groep 4b eind Vs 60,9 Norm 56 Vs 69,2 Norm : 61 Vs 20 Norm:19 Vs 122,7 Norm: 120 (III) Groei/terugval Gemaakt: 6,5 Norm: 8 Gemaakt:11,9 Norm:11 Gemaakt: 2,4 Groei: 1,2 d/e percentage 5/24 21% 3/24, 12,5 % 2/24 8% 6/24, 25% Groep 5b Vs 74,8 Inspectie 66 Vs 79,2 Inspectie 71 Vs 32,0 Inspectie 25 Vs 127,1 De Dijk 126,3 Groep 5b eind Vs 78,2 Norm: 71 vs 84,5 Norm: 78 Vs 132,6 Norm: 129 (III) Groei/terugval Gemaakt:3,4 Norm:5 Gemaakt : 5,3 Norm: 7 Gemaakt:5,5 Norm: 2,7 d/e percentage 4/32 12,5% 4/ % 4/32 12,5 % Groep 6b midden Vs 82,7 Inspectie 78 Vs 88,0 Inspectie 84 Vs 33,7 Inspectie 32 Vs 133,9 De Dijk 135,6 Groep 6b eind Vs 88,8 Norm 83 Vs 95,4 Norm 89 Vs 140,6 Norm: 136 (III) Groei/terugval Gemaakt: 6,1 Norm:5 Gemaakt: 7,4 Norm:5 Gemaakt:6.7 Norm:0,4 d/e percentage 6/31 19 % 4/30 13% 2/31 6,5% Groep 7b midden Vs 97,5 Inspectie 85 Vs 102,2 Inspectie 98 Vs 51,2 Inspectie 45 Vs 143,3 De Dijk 139,2 Groep 7 eind Vs 99,7 Norm: 90 Vs 143,2 Norm:139 Groei/terugval Gemaakt:2,2 Norm:5 Gemaakt: -0,1 Norm: 0, Individuele vakgebieden Cultuur met kwaliteit: De Dijk ontvangt vanaf dit jaar voor vier achtereenvolgende jaren subsidie vanuit het project Cultuur met kwaliteit. Met deze impuls wil de school de komende jaren het muziekonderwijs een vaste plek geven binnen het onderwijsaanbod. In samenwerking met vakdocenten van Fluxus worden de leerkrachten ondersteund en begeleid in het geven van muziekonderwijs. Uitgangspunt daarbij is de methode Muziek moet je doen, die voor alle groepen is aangeschaft. Twee vakdocenten van Fluxus hebben wekelijks aan alle kleutergroepen 3 kwartier muziekles gegeven met de DAKAPO methode. Dit was een 1 jarig project, omdat dit voor de vakdocenten stage-uren waren. De groepen 3 t/m 4 hebben tot kerst met de vakdocent samengewerkt. Na de kerstvakantie waren dat de groepen 5 t/m 6. Samen met ons naschoolse muziekaanbod willen we de kinderen van de Dijk op een laagdrempelige manier enthousiast maken en kennis laten nemen van een breed scala aan muziekactiviteiten. Hoogtepunt was dit voorjaar ons allereerste schoolconcert. Alle kinderen, die dit jaar aan de naschoolse muzieklessen hebben deelgenomen, konden zich opgeven. Onder begeleiding van twee Fluxus docenten en in aanwezigheid van heel veel belangstellende en trotse ouders werd dit een groot succes en zal gestreefd worden dit als jaarlijks evenement op te nemen. Sociale ontwikkeling: Een bijzondere activiteit waar de school in het afgelopen jaar aan mee heeft gedaan is het project Gelijk=Gelijk. Vanuit de regeling sociale veiligheid op school, met specifieke aandacht voor LHBT jongeren, is een subsidieaanvraag gedaan en is o.l.v. het bedrijf Diversion vorm en inhoud gegeven aan dit project aan leerlingen van groep 7. Naast het invullen van vragenlijsten door leerlingen in de voorbereidingsfase en als afsluiting, zijn er 5 voorbereidende lessen door de leerkracht met ieder keer aansluitend een les met peereducators gegeven. (Peer education methodiek: Joodse, islamitische en homoseksuele

11 peer educator voor de klas. Zij geven gezamenlijk les en laten zo zien dat zij ondanks een verschillende achtergrond goed met elkaar kunnen samenwerken en leven). Ook is er een ouderbijeenkomst geweest om de doelstelling, werkwijze en ervaringen vanuit het project met ouders te delen en te discussiëren over het onderwerp. De doelstelling van het project was kinderen weerbaarder te maken, acceptatie te verhogen en respectvollere omgang met elkaar te stimuleren. Aan het eind van het project is er een eindmanifestatie door leerlingen georganiseerd met een presentatie van actieplannen. Daar is schoolbreed gestemd op het beste idee. Dit bleek een anti-pestpaal. Het idee is verder uitgewerkt door het winnende groepje en gemaakt door een ouder. De anti-pestpaal heeft een vaste plek binnen de school gekregen en is opgenomen in het anti-pestbeleid binnen de school ICT en leren Na een pilot periode waarin een aantal scholen is gestart met de invoering van tablets als ondersteuning en hulpmiddel bij het onderwijs in het aanbieden van de vakgebieden taal, lezen en rekenen is de financiële ervan voor onze school onderzocht. Door (nog) te hoge afschrijvingslasten is invoering ervan voor één of meerdere groepen dit schooljaar niet gelukt. Het streven zal er op gericht blijven dit hulpmiddel zo spoedig mogelijk te integreren in ons onderwijs. De tablet is vanuit zorgmiddelen wel aangeschaft voor 3 kinderen met een ontwikkelperspectief, waardoor er een heel gericht en op maat gesneden aanbod gecreëerd kan worden. Omdat hun werk, digitaal gemaakt, ook uitgeprint moet kunnen worden is per locatie een digi-printer geïnstalleerd VVE beleid Naar aanleiding van structurele verschillen in resultaten en opbrengsten tussen de beide locaties is een VVE-aanvraag gedaan voor locatie West. Deze aanvraag is kort voor de zomervakantie gehonoreerd. Om een goede en adequate start te kunnen maken bij de begin van schooljaar zijn leerkrachten aangezocht voor het leiden van de VVE groep, is er scholing afgesproken, zijn materialen besteld en zijn er afstemmingsafspraken gemaakt met de groepen 1/2 m.b.t. het aanbod op de andere locatie van de school. Afgesproken is dat de kleutergroepen op locatie Oost ook de VVE thema s aanbieden en waar mogelijk aansluiten op de VVE principes. Voor alle leerkrachten van de kleutergroepen is er voor de zomervakantie een startbijeenkomst geweest waarin de methode en werkwijze Piramide is behandeld. Aan beide locaties is een Peuterspeelzaal (vallend onder Peutersaen) gevestigd. Beide locaties zijn een Peuterspeelzaal plus, hebben VVE en bieden VVE-thuis. Het werken aan een doorgaande lijn VVE, zal komend schooljaar aandacht gaan krijgen. 3.2 Brede school Onze school, een brede school Onze school heeft dit jaar de eerste stappen gezet in de ontwikkeling tot breed kindcentrum, dat genesteld is in de buurt of wijk. In eerste instantie richt het kindcentrum De Dijk zich op kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Het is de gehele dag open en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang. Belangrijk kenmerk daarbij moet zijn de samenwerking door één team met een gedeelde visie op onderwijs en opvang. Samen met de opvangorganisaties Babino werken we aan de totstandkoming van het kindcentrum. Het is belangrijk om onderwijs en opvang nauw op elkaar afgestemd aan te bieden om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Door deze integratie van onderwijs en opvang krijgen kinderen een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. Daarnaast zal het kindcentrum, afhankelijk van de situatie in de wijk en de wensen van ouders, andere voorzieningen als zorg, welzijn, cultuur en sport kunnen gaan aanbieden. Dit geeft kinderen rust in hun dagprogramma

12 en maakt het ouders eenvoudiger de zorg voor hun kinderen en hun werk overdag te combineren Brede school-activiteiten Met de toekenning van 90% van de subsidieaanvraag, voor de realisatie van een aanbod aan naschoolse activiteiten in het kader van de Brede School, hebben we voor het eerst een mooi en gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten kunnen aanbieden aan de kinderen van de Dijk. Aan het rijke aanbod van diverse muziekworkshops konden ook ouders van leerlingen zich inschrijven. - Het accent lag op het gebied van muziek, dans en sport en bewegen. Over het jaar verspreid betrof het 7 instrumentale muziekworkshops, 4 dansworkshops, 4 verschillende turnlessen en 2 koor workshops. - Onze samenwerkende partners hierbij waren: Babino, Made by Motion, CCO, KreaVaria, Fluxus en Broeks Events. - Het aanbod werd verdeeld over 2 periodes. Periode 1 van september t/m december en periode 2 van kerst tot mei. Voor beide periodes is een brochure uitgereikt aan de ouders met daarin de beschrijvingen van de workshops en inschrijfformulieren. - De meeste muzieklessen zijn gestart in periode 1 en liepen door in periode ouders hebben deelgenomen aan de workshop dwarsfluit. - Voor de meeste workshops en lessen was voldoende animo om bekostigd te kunnen worden vanuit het Brede school budget. - De workshop Koorzingen moest worden geannuleerd, vanwege te weinig inschrijvingen. Dit gold ook voor de dansworkshop My moves. Voor deelname aan de gymlessen van CCO waren ook te weinig inschrijvingen. De kinderen die zich hadden opgegeven konden echter wel aan de lessen deelnemen, omdat het aantal inschrijvingen samen als 1 workshop werd beoordeeld. - De activiteit Freerunning bleek zo n doorslaand succes, dat we een 2 e groep konden starten. - De lessen koperblaas en dwarsfluit hebben één periode gedraaid. Voor een tweede periode bleek te weinig animo vanuit de deelnemers. - Alle organisatorische werkzaamheden en communicatie is uitgevoerd door een ouder van school, die betaald kon worden vanuit de subsidie Brede School. - Aan het eind van het schooljaar is een enquête gehouden onder ouders en kinderen, waarbij hen is gevraagd suggesties te doen voor het aanbod van het nieuwe schooljaar. De reacties waren positief. Wel bleek dat er behoefte is aan meer creatieve workshops. Ook het aanbod voor de allerjongsten vond men wat beperkt. - Alle suggesties zijn zo veel mogelijk verwerkt in de nieuwe subsidie aanvraag en ook die is ruimschoots gehonoreerd. Hierdoor is er voldoende budget om het aanbod voor het schooljaar 2014/2015 te kunnen realiseren. - In samenwerking met Broeks Events is er aan het eind van het schooljaar in aanloop naar de jaarlijkse korfbaltoernooien voor beide locaties nog een korfbal clinic georganiseerd. - Als afsluiting van het naschoolse aanbod is er op beide locaties door dezelfde organisatie met veel succes een sportdag georganiseerd in het kader van het wereldkampioenschap voetbal. Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 konden zich hiervoor inschrijven. Velen hebben dat gedaan. Ook waren veel ouders aanwezig Integratie school en kinderopvang (breed kind centrum) Dit schooljaar heeft de organisatie zich met name gericht op de overname door Babino van de organisatie en financiële stromen van de TSO, is er een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan voor het kunnen organiseren en aanbieden van diverse

13 naschoolse activiteiten en is er op directieniveau gepraat over kansen en mogelijkheden m.b.t. de ontwikkeling van een bkc. Aan het einde van het schooljaar hebben beide zich aangemeld voor activiteiten aan de projectgroep BKC (welke op bestuursniveau wordt begeleid) om het komende jaar het bkc verder te ontwikkelen. In de projectgroep zullen afspraken worden gemaakt over het verdelen van onderzoeksopdrachten. Deze opdrachten bestaan uit het duiden en uitwerken van de BKC-kenmerken en uitspraken in overdraagbare producten. Bijvoorbeeld protocollen, notities die voorgelegd worden aan het bestuur of memo s met adviezen aan collegascholen. Er wordt daarvoor onderzoek gedaan naar de vruchten van reeds opgebouwde expertise, bijvoorbeeld in de VVE. Ze betreffen: 1. De ontwikkeling van een gezamenlijk pedagogisch fundament en klimaat 2. De invulling van gezamenlijke zorg voor kinderen en overdrachtsafspraken 3. De doorgaande lijn in tijd en programma van 7.00 uur tot uur en van 2,5 tot 12 jaar 4. Een passend aanbod aan naschoolse activiteiten 5. Eenduidige aansturing en regie in het BKC (één aanspreekpunt en gezamenlijke intake en aanmeldingsprocedure) 6. Gezamenlijk personeelsbeleid en scholingsbeleid 3.3 Passend onderwijs Basiszorg (HGPD, groepsplannen, ontwikkelperspectief, plusklas etc.) HGPD (Handeling Gerichte Proces Diagnostiek) wordt op De Dijk ingezet bij het bespreken van een probleem. Oplossingsgericht denken in kansen die het beste passen bij de leerkracht/leerling. Dit kan een HGPD gesprek zijn met een leerkracht, maar de methode wordt ook gebruikt om leerlingen in te brengen in het klein- en of groot zorgteam. De vragen die leerkrachten en ouders moeten beantwoorden zijn zo gesteld dat de visie van HGPD daarin terugkomt. De kleutergroepen maken voor de vakken taal en rekenen gebruik van het groepsplan. De groepen 3 maken hun eerste groepsplannen na de herfstsignalering. Zij maken dan de plannen voor lezen/spelling en rekenen. De groepen 4 tot en met 8 hebben groepsplannen voor de vakken spelling, begrijpend lezen en rekenen. Er zijn 43 leerlingen besproken in het zorgteam van De Dijk. Dit zijn er 17 meer dan vorig jaar. Toen waren dat er 26. In het klein zorgteam worden nu leerlingen besproken waar de intern begeleiders, de adjunct directeur en de leerkrachten samen veelal tot een oplossing kunnen komen. We zijn inmiddels zover geschoold dat we hiervoor geen externe deskundigheid meer nodig hebben of weten hen consulteren wanneer wenselijk of nodig geacht. Zien we tijdens dit overleg geen oplossing voor een leerling vraagstuk dan wordt deze leerling doorverwezen naar het groot zorgteamoverleg. In dit overleg kunnen, naast de voortgang dossiers, hoogstens twee nieuwe leerlingen per keer besproken worden aangezien we hier ook de ouders bij uitnodigen. Samen met ouders zoeken we naar oplossingen. De school hecht veel waarde aan de expertise van de ouders betreffende de ontwikkeling van hun kind. Er zijn leerlingen op De Dijk die werken aan de hand van een ontwikkelperspectief (OPP). Kinderen met een IQ lager dan 80 komen sowieso in aanmerking voor een ontwikkelperspectief. Ook komt het voor dat er kinderen zijn die een hoger IQ hebben, maar waarbij het leren toch stagneert. Dan wordt in een zorgteam de keus gemaakt hen op een OPP te zetten. Het wil dan niet zeggen dat dit voor alle vakken geldt. Soms is het maar voor een enkel vak. Dat verschilt per leerling.

14 - Op De Dijk zijn er 23 leerlingen met een IQ lager dan Op De Dijk zijn er 9 leerlingen die naar de plusklas gaan. - We hebben 6 leerlingen op school met een dyslexieverklaring en 1 leerling met een dyscalculie verklaring. - Op De Dijk hebben 3 leerlingen een rugzak.(1 leerling cluster 3 en 2 leerlingen cluster 4) - Eén leerling heeft in de periode begin mei tot aan het einde van het schooljaar een ondersteuningsarrangement gekregen (ooa). - 4 leerlingen zijn verwezen naar het S(B)O. 4. Personeel 4.1. Schoolformatieplan Positief is dat na een bijna tweejarig ziektetraject een medewerker, middels nauw overleg en met een goed reïntegratietraject door toedoen van werkgever en werknemer, haar taken vanaf komend schooljaar weer voor 100% kan oppakken. Eén medewerker heeft op vrijwillige basis gebruik gemaakt van mobiliteit binnen het bestuur. Eén medewerker is ondanks de verplichting van 3 maanden niet werken voor dezelfde werkgever aan de school verbonden kunnen blijven. Zij heeft een vaste aanstelling ontvangen en is vanuit de mobiliteit aangesteld op een andere school. Eén medewerker heeft dit schooljaar voor een groot deel zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof genoten. De medewerker die deze verloven verving zal, door de inzet van gelden vanuit financiële impuls nieuwe leerkrachten, ook komend schooljaar aan de school verbonden blijven. Onze school kende dit jaar een laag ziekteverzuim. Door het eigen risicodragerschap van het bestuur leverde dit voor onze school een positief resultaat op. Volgens afspraak is aan de school een deel van dit bedrag ter stimulans uitgekeerd.

15 4.2. Ziekteverzuim

16 4.3. Functiemix Binnen de school is door het volgen van scholing invulling gegeven aan de functiemix. In de afgelopen twee jaren is er daardoor de huidige situatie ontstaan van: -Eén Intern Begeleider is benoemd in een LB schaal. Een tweede Intern Begeleider volgt enkele aanvullende modules om daarmee aan alle criteria te voldoen om voorgedragen te worden voor aanstelling in een LB schaal. -De interne cultuurcoördinator is benoemd in een LB schaal -Twee rekencoördinatoren zijn dit jaar voorgedragen en benoemd in een LB schaal -Twee taalcoördinatoren zijn dit jaar voorgedragen en benoemd in een LB schaal 4.4. Professionalisering Gedurende het schooljaar hebben diverse personeelsleden op individuele basis en/of collectief als team deelgenomen aan diverse scholingsbijeenkomsten: -terugkomdag voor preventiemedewerkers -teamscholing Van werkdruk naar werkgeluk. Vanuit de analyse van het tevredenheidsonderzoek onder werknemers bleek het onderwerp werkdruk negatief te scoren. Om hier handvatten in te bieden hoe om te gaan met dit punt is hier gedurende een dag o.l.v. externen vanuit het vervangingsfonds aandacht aan besteed. -Volgen van bijeenkomsten Cultuur en kwaliteit -Ontmoetingsdag Zaan Primair -Bouwcoördinatoren, specialisten, directie en IB ers hebben een Masterclass inspireren gevolgd bij de SBZW -Scholingsmomenten voor reken- en taalspecialisten -Visitatiedagen. Leerkrachten van locatie oost hebben n.a.v. een kijkvraag een visitatie gedaan bij collegae op locatie west en andersom. Tevens is een visitatiemoment op een collega-school gehouden. -Er is door enkele medewerkers een lezing bijgewoond door Michael Fullan -Er zijn BHV herhalingsbijeenkomsten gevolgd door meerdere BHV ers binnen de Organisatie -Eén dag stond in het teken van evalueren en maken van groepsplannen -Een dagdeel stond het gebruiken van HGPD centraal. -Op 3 e Pinksterdag is teambreed een evaluatie gehouden van het schooljaar en is ingezoomd op de resultaten en opbrengsten Studenten/stagiaires Een flink aantal studenten van diverse opleidingen hebben dit jaar stageplek gehad. Tien studenten kwamen van Pabo Inholland Haarlem, PABO Inholland Alkmaar. HvA en de IPABO. Ook waren er twee UPVA-studenten en vier studenten van het ROC. De meeste studenten hebben twee stage periodes volgemaakt. Na de eerste periode konden ze de tweede periode in een andere groep en/of op de andere locatie terecht. De plekken waren evenwichtig verdeeld over de verschillende jaargroepen. Bijna alle studenten hadden de dinsdag en donderdag als vaste stagedag, hetgeen regelmatig tot overvolle personeelskamers leidde. 5. Thema s vanuit de school Ouderraad De ouderraad ondersteunt de school bij de organisatie van diverse activiteiten en beheert de ouderbijdragen. Het afgelopen jaar heeft de ouderraad zeven keer vergaderd. Vijf leden hebben dit jaar afscheid genomen of zijn gestopt met hun werkzaamheden voor de ouderraad. Voor de vacatures voor locatie Oost meldden zich nieuwe ouders aan. De vacatureruimte voor locatie West werd helaas niet ingevuld. De verwachting is dat ook deze plekken bij aanvang van het schooljaar ingevuld zullen zijn.

17 De notulen van de bijeenkomsten van de ouderraad zijn via basisschoolnet verspreid. Ouders kunnen ook via dit communicatiemiddel leden van de ouderraad bereiken en benaderen Ouderfonds De ouderbijdrage voor het ouderfonds is een vrijwillige bijdrage die de ouderraad vraagt aan alle ouders van school. Het afgelopen jaar bedroeg deze 27,50 voor het eerste en tweede kind en 15 voor het derde kind. Helaas zien we een tendens dat de inkomsten van het ouderfonds teruglopen. Waren de inkomsten in ,93, in was dat 9.473,83 en in ,45. Dit schooljaar bleek dit nog verder gezakt tot 7.769,94. Dat betekent dat er voor 65% van de kinderen ouderbijdrage is betaald. Door de dalende inkomsten van het ouderfonds, een dalend leerlingenaantal en het feit dat de laatste verhoging van de ouderbijdrage vijf jaar geleden is, is besloten de ouderbijdrage voor het schooljaar te verhogen naar 30 en de korting vanaf het derde kind te laten vervallen. Ouderparticipatie De Dijk staat bekend om de grote mate van ouderparticipatie. Hulpouders zijn onmisbaar bij het organiseren van de diverse activiteiten. Gelukkig was het aanbod dit jaar weer voldoende om alles te kunnen regelen! Er was een grote groep ouders actief op school; als klassenouder, deelname in commissies, incidentele hulp en als hulpouder in de klas. Via het ouderhulpboekje brengen we ieder jaar onder de aandacht wat de mogelijkheden zijn. Biebcommissie De biebcommissie beheert het digitale registratiesysteem. Ze schaft boeken aan rondom het thema van de Kinderboekenweek en verzorgt de thema boekentafels. Ook het afgelopen schooljaar heeft de commissie met hulp van leerlingen uit de groepen 7 wekelijks heel veel tijd besteed aan het opruimen en netjes houden van de biebkasten. Regelmatig was dit echt nodig! Afgelopen jaar hield tankstation Kok een actie waarbij je voor leesboeken kon sparen. De Biebcommissie deed een oproep in het Daaikie om die leesboeken voor school te sparen. Dat had tot gevolg dat we overstelpt zijn met leesboeken, die over de beide locaties zijn verdeeld. Hierdoor is de voorraad leesboeken voor de activiteit duo-lezen flink uitgebreid! Gezonde voeding en GruitenSchool Het gezonde voedingsbeleid heeft onze aandacht. Als officiële GruitenSchool (Gruiten = groente en fruit) hebben we ons verplicht het belang van gezonde voeding uit te dragen en leerlingen daar bewust van te maken. Bij alle activiteiten kijken we daarom naar gezonde alternatieven. Bij Sint en Pasen maken we een uitzondering en mogen de kinderen bij wijze van uitzondering wel zoetigheid. Verkeerscommissie Doordat we dit jaar een zeer kleine verkeerscommissie hadden, hebben we het afgelopen jaar niet veel activiteiten verricht. We zijn het schooljaar met een nieuw fenomeen op locatie Oost gestart; de verkeersbrigade. Zeven moeders zijn het hele jaar actief geweest als verkeersbrigadier. Hier haalden ze een speciaal certificaat voor. Later in het jaar betrokken we ook leerlingen uit groep 7 en 8 bij de verkeersbrigade. Drie leerlingen uit groep 8 en 1 leerling uit groep 7 zijn opgeleid tot gecertificeerd verkeersbrigadier door politie Zaanstreek/Waterland. Zij stonden altijd onder begeleiding van een volwassene te brigadieren. Het traditionele fietsverkeersexamen aan de kinderen in groep 8 is aan het eind van het schooljaar afgenomen. Een half jaar heeft de roulerende Smiley bij de zebra gestaan. Deze gaf de snelheid van de auto s aan.

18 Versiercommissie Locatie Oost heeft een grote algemene ruimte, Het Wak. Deze ruimte is in de periode van festiviteiten versierd, maar de rest van het jaar niet. Om deze ruimte in de overige periodes ook aantrekkelijk te maken, heeft de OR dit schooljaar een versiercommissie in het leven geroepen. Creatieve ouders wisten, zonder budget, steeds iets leuks te maken van t Wak, door zelf met restjes wol en materialen uit het magazijn aan de slag te gaan of een oproep op Basisschoolnet te plaatsen voor WK- materialen. Ook kregen we van een ouder oud etalagemateriaal dat we ook goed konden gebruiken om de centrale ruimte te verfraaien. Hierdoor zag Het Wak het afgelopen schooljaar er steeds leuk uit. Welkom-tas Alle nieuwe kinderen ontvangen een welkom-tas zodra zij beginnen op school. Hierin is allerhande informatie verzameld die de nieuwkomers, en met name hun ouders, wegwijs maken in het reilen en zeilen binnen school. In deze tas zit onder andere een luizentas, die de Ouderraad voor alle nieuwe leerlingen aanschaft. Er kwam dit jaar een einde aan de gruitenbox, die school altijd van de overheid kreeg. Daarom is de Ouderraad op zoek gegaan naar een alternatief en heeft vanuit het ouderfonds appel- en bananendoosjes aangeschaft voor de nieuwe leerlingen. Kalender De kalender die de OR samen met school ontwikkelde, is een standaard artikel dat elke gezin aan het begin van het schooljaar krijgt. Een zeer praktisch naslagwerk, waar naast alle geplande activiteiten, vrije dagen, vakanties, ook belangrijke telefoonnummers, mailadressen en schoolinformatie in staat. Deze kalender krijgen alle ouders aan het begin van het schooljaar en zit ook in de welkom-tas. Vanwege het gebruik van Basisschoolnet en uit kostenbesparing hebben we besloten om de kalender dit schooljaar voor het laatst aan iedereen op papier te verspreiden. Kriebelbrigade Na elke schoolvakantie zijn de ouders van de kriebelbrigade aanwezig om te checken of er luizen zijn. Tussentijds wordt er gekriebeld wanneer geconstateerd wordt dat er luizen zijn. Afgelopen schooljaar waren we het hele jaar gelukkig luizenvrij! Activiteiten: Kinderboekenweek Dit jaar was het thema van de kinderboekenweek Klaar voor de start. De leerkrachten zorgden op sportieve wijze letterlijk en figuurlijk voor een leuke aftrap van de week. In de voorbereiding hebben ouders van de biebcommissie op beide locaties de algemene ruimtes gezellig versierd en een boekentafel ingericht met boeken behorende bij het thema.vanwege het succes van de voorgaande jaren hielden beide locaties ook dit jaar als afsluiting van de kinderboekenweek een boekenmarkt voor alle leerlingen van groep 3-8. De kinderen mochten hun boeken tegen een gering bedrag verkopen. Het geld mochten ze zelf houden of natuurlijk meteen weer uitgeven aan een nieuw boek. De animo was groot en er werd goed verkocht! Sinterklaas Uiteraard besteedden we ook dit schooljaar weer veel aandacht aan de sinterklaasviering. De Sinterklaascommissies hadden vanaf half november de beide locaties mooi versierd. Op Oost konden de kinderen in de week voor het Sinterklaasfeest speculaasletters bakken. De Sint en zijn Pieten kwamen daar met een brandweerauto op school. Op West arriveerden Sint en zijn Pieten met een jeep. Op beide locaties zongen de kinderen allerlei liedjes voor de Goedheiligman. Daarna ging de Sint met zijn Pieten weer alle klassen langs en alle kinderen kregen een mooi cadeau. Op beide vestigingen was het weer een geslaagde dag! Groepen 5 tot en met 8 krijgen elk jaar met de Sintviering vanuit het ouderfonds een groepscadeau.

19 Kerst Meteen na de sintviering brachten de kerstcommissies beide vestigingen in kerstsfeer. Er zijn diverse activiteiten rondom het feest georganiseerd, zoals het traditionele kerststukjes maken. Op donderdagavond 19 december was de kerstmaaltijd op beide vestigingen. Alle kinderen kwamen mooi aangekleed op school mét heerlijke hapjes en genoten van een gezellig en smakelijk kerstbuffet. Op beide locaties verzorgde de OR buiten een Koek en Zopie waar de wachtende ouders erwtensoep en andere versnaperingen konden nuttigen. Het was weer een gezellig kerstfeest! Project Techniek Dit jaar stond het schoolbrede project in het teken van Techniek. Van groep 1 tot en met groep 8 waren de kinderen met dit thema in de weer. Er kwamen gastdocenten, ze bouwden robots en knikkerbanen, deden allerlei proefjes, hielden een echt wetenschappelijk onderzoek en maakten onder andere met techniek samenhangende knutselwerken. Sommige groepen maakten uitstapjes naar de Ontdekhoek, een tentoonstelling van Leonardo da Vinci of een technisch bedrijf. Ook dit jaar sloten we het project af met een open dag waar de ouders de werkstukken van hun kind konden bewonderen. De materialen en excursies voor dit techniek project betaalden de leerkrachten met geld uit het ouderfonds. Pasen Dit jaar hadden we op beide vestigingen het traditionele paasontbijt in de vorm van een paasbuffet in elke klas. Al dat lekkers nodigde uit tot eten, dus dat deden de kinderen dan ook goed. De paashaas hopte ondertussen rond en deelde chocolade eieren uit aan de onderbouw. De leerlingen bovenbouw troffen een zakje met eitjes aan in hun la. De kinderen op West gingen na het paasbuffet op de Fronnikboerderij eieren zoeken. Sportevenementen: Schoolvoetbal In april was het schoolvoetbaltoernooi. Zowel het team van de jongens als de meisjes van locatie Oost wisten door te dringen tot de finalewedstrijd en eindigden beiden op de tweede plaats. Het is traditie dat de OR de finalisten trakteert met geld uit het ouderfonds. Dit jaar kozen we voor waterijsjes. Koningsspelen De koningspelen hadden de vorm van een sport- en spelletjesdag. De kleutergroepen deden allerlei spelvormen in en rond hun eigen schoollocatie. De groepen 3 en 4 van beide locaties hielden sport- en spelvormen op een groot speelterrein in de buurt van locatie West. De groepen 5 t/m 8 sportten op de velden van voetbalvereniging Westzaan. Ter herinnering aan de dag ontvingen alle kinderen een vaantje. Korfbal In juni deden de kinderen van de groepen 5 t/m 8 mee aan schoolkorfbal. Dit jaar behaalden we geen finaleplaats. Wel deden we mee voor de sportiviteitsprijs en kregen we wederom veel complimenten over het mooie sporttenue. Schoolreisjes Dit jaar gingen groepen van de locaties Oost en West voor het eerst naar dezelfde locaties. Groepen 1 t/m 6 gingen met de bus een dag op stap. Als bestemmingen hadden we dit jaar: Dierenpark Amersfoort, Koningin Julianatoren en Drievliet De groepen 7 gingen met de fiets op kamp naar het Scoutinghuis in Heemskerk. Leuke activiteiten, geweldig weer en zeer korte nachten zorgden voor dikke pret. Groepen 8 gingen uiteraard naar kamp HEE6 op Terschelling, waar ze geweldige dagen beleefden. Ouders konden via Basisschoolnet meeleven met de avonturen van de groepen 7 en 8.

20 Afscheid groep 8 Elk jaar nemen de groepen 8 afscheid van hun basisschooltijd door middel van een eindmusical. Dit jaar namen drie groepen 8 op drie verschillende avonden afscheid op locatie Oost. Op de avond dat de kinderen hun musical opvoerden, kregen ze een heuse VIP ontvangst over een rode loper, inclusief welkomstcocktail. Na afloop van de geweldige musical hadden de ouders een afterparty georganiseerd voor de kinderen: de kleine gymzaal was omgetoverd tot een heuse disco met een echte DJ! Tot 11 uur s avonds konden de voetjes dus van de vloer. In de tussentijd konden de ouders nog even napraten onder het genot van een hapje en drankje in het Wak waar OR-leden de bar bemanden. Na afloop werden alle kinderen letterlijk de school uitgegooid op een grote gymmat. Ook het afgelopen jaar hebben we weer veel activiteiten voor onze leerlingen kunnen realiseren. Dit is alleen maar gelukt omdat we veel hulp hadden van enthousiaste ouders/verzorgers, opa s en oma s. We willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken! 6. Nawoord In het schooljaar zal met name aandacht uitgaan naar de ontwikkeling van de school als Breed Kind Centrum, Onze school zal hieraan, samen met de kinderopvangorganisatie Babino, vorm en inhoud gaan geven en benodigde beleidsafspraken maken. Binnen het schoolgebeuren zal veel aandacht uitgaan naar scholing en de ontwikkeling van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE). De afstemming tussen beide locaties voor wat betreft afspraken, het aanbod en inrichting van het lokaal volgens VVE normen zal tijd, aandacht en overleg vragen. De school wordt hierin begeleid vanuit de schoolbegeleidingsdienst. Op locatie West zal tevens de ouderbegeleiding VVE worden opgestart. In vervolg op vorig schooljaar zal de beleidsontwikkeling inzake het muziekonderwijs veel aandacht behouden. Om bestaande afspraken binnen de school te borgen en om van elkaar te leren zullen er mogelijkheden zijn voor visitatie en collegiale consultatie. Men komt bij elkaar in de klas en brengt een bezoek aan een collega school. Vanuit de opgedane indrukken en feedback gesprekken zullen daarmee nieuwe onderwerpen de school inkomen om ons eigen onderwijs te versterken en/of verder te borgen. Om de resultaten en opbrengsten te vertalen naar concrete doelen zal dit jaar gestart worden met het zgn. leanboard. Verder zal de invoering van Passend Onderwijs z n invloed hebben op de school en zal er veel energie uitgaan naar het optimaliseren van het proces van de periode van aanmelding bij de peuterspeelzaal tot aan de inschrijving op een VO-school. Het in de praktijk uitvoeren van de zorgroute en geactualiseerde ondersteuningsafspraken zal een goede communicatie, alertheid en bewaking van geldende afspraken vragen. Met een professioneel team zullen we ook dit jaar weer met veel enthousiasme en gedrevenheid werken aan de in het jaarplan beschreven onderwerpen en hopen we deze ook in kwalitatieve zin optimaal te kunnen realiseren

21

Jaarverslag Ouderraad o.b.s. De Dijk. schooljaar 2014-2015

Jaarverslag Ouderraad o.b.s. De Dijk. schooljaar 2014-2015 Jaarverslag Ouderraad o.b.s. De Dijk schooljaar 2014-2015 0 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2014-2015. Hierin kunt u lezen welke activiteiten de Ouderraad zoal heeft verricht binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015/ pagina 2

JAARVERSLAG 2015/ pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Meerjarenplan 2.4. Klachten en klachtenregeling 2.5. PR en communicatie 2.6. Medezeggenschap 3. Onderwijs en

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

OBS De Komeet. Jupiterstraat WP Krommenie

OBS De Komeet. Jupiterstraat WP Krommenie OBS De Komeet Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie 075-6283240 directie@obsdekomeet.nl www.obsdekomeet.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Meerjarenplan

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris Notulen Mr vergadering maandag 12 juni 2017 Aanwezig: Marleen Goumans (vz), Daphne Sprenkling (dir.), Elles Scholtes (MT lid), Angelica van Winden (secr.), Diane van Deutekom, Mascha van der Wilk, Cindy

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

OR jaarverslag 2012/2013

OR jaarverslag 2012/2013 OR jaarverslag 2012/2013 Beste Ouders/verzorgers, Dit verslag wordt doorgesproken op de aankomende jaarvergadering. Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kunt u die melden op de jaarvergadering

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Evaluatie Actieplan / Jaarplan Bergpadschool 2014 2015 Primas-scholengroep. 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2014-2015

Evaluatie Actieplan / Jaarplan Bergpadschool 2014 2015 Primas-scholengroep. 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2014-2015 Evaluatie Actieplan / Jaarplan Bergpadschool 2014 2015 Primas-scholengroep 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2014-2015 Onderwerp: Kwaliteitszorg Kwaliteitsinstrument leerresultaten/opbrengsten beter

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Ouderraad De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van Katholieke basisschool de Sleutelbloem. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Directiekrabbels Nieuwbrief 3

Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Beste ouders/verzorgers Nieuw gebouw? Wellicht zijn er ouders die regelmatig langs onze nieuwe school rijden en dus hebben gezien dat de bouw heel snel vordert. In het gebouw

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012

STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 STICHTING OBS DE PIONIER COMBI FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012 Voorzitter: Tonnie Ligtermoet Penningmeester: Esther Roode-de Jong Datum: 5 oktober 2012 ALGEMEEN De Stichting OBS De Pionier Combi beheert

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 23-04-2014 Vanuit de directie Na 42 jaar in het onderwijs, heeft Lescha vandaag afscheid genomen van onze school. Alle groepen zijn

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 2 van 10 september 2015. Beste ouders en kinderen. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. van september 0 Jordaansingel 0, 81 GP, Haaksbergen. Tel. 03-136. Directie@piusx.eu Beste ouders en kinderen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp

Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Jaarverslag Evenementen Commissie 2013-2014 Albert Schweitzerschool in Hoofddorp Inhoudsopgave 1 Evenementen Commissie 3 2 Jaaroverzicht 4 3 Toetreding 6 4 Aftreding 6 5 VOMAR geld 6 6 Ouderbijdrage 6

Nadere informatie

9. Uw kind is onze zorg

9. Uw kind is onze zorg 9. Uw kind is onze zorg 9.1 Kwaliteitsbeleid Onder kwaliteitsbeleid verstaan we het proces waarin de school haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit ervan weet te bewaken, vast te houden en

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014

Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014 Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014 De OuderRaad De ouderraad houdt zich bezig met die werkzaamheden, die ertoe bijdragen dat het onderwijs op de school optimaal kan functioneren. Dit doet

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015

Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 Jaarplan schooljaar 2014 / 2015 AUGUSTUS ma 21 jul 2014 08:30 - za 30 aug 2014 16:00 ZOMERVAKANTIE OKTOBER wo 1 okt 2014 08:30 - vr 10 okt 2014 12:00 KINDERBOEKENWEEK Kinderboekenweek ma 6 okt 2014 19:30-21:30

Nadere informatie

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 20-11-2014 Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl Belangrijke datums 5 december Sinterklaas. Continurooster tot 13.30u gr. 5 t/m 8

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

2 Mededelingen informerend Ernie heeft zich ziek gemeld, Hans komt later.

2 Mededelingen informerend Ernie heeft zich ziek gemeld, Hans komt later. MR AGENDA EN NOTULEN Datum: 21-01-13 Soort vergadering: MR Tijd: 20.00u-21.45u met uitloop tot 22.00u Nr. agendapunt status bijlagen Aandachtspunten Afspraken/besluiten 1 Welkom 2 Mededelingen informerend

Nadere informatie

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Nog de beste wensen! Velen van u hebben we de afgelopen weken al persoonlijk een gelukkig nieuw jaar gewenst. Toch willen wij

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF. BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE DUIF School : pcbs De Duif Plaats : Heiloo BRIN-nummer : 08WB Onderzoeksnummer : 81746 Datum schoolbezoek : 13 juni 2006 Datum vaststelling : 18 oktober 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool

Beleidsplan Tussen Schoolse Opvang (TSO) OBS Sjtadssjool Definitie: De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is vrije tijd en een onderbreking van leeractiviteiten. Het overblijven, moet leuk zijn. Het is een periode waar het kind tot rust kan komen (actief of passief)

Nadere informatie

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

Dit document bevat de volgende hoofdstukken: Dit document bevat de volgende hoofdstukken: - Jaarverslag ouderraad 2016-2017 - Financieel jaarverslag ouderraad 2016-2017 - Begroting ouderraad 2017-2018 Jaarverslag ouderraad 2016-2017. We kunnen aan

Nadere informatie