OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam 075 615 61 94. info@obsdejagersplas.nl. www.obsdejagersplas.nl"

Transcriptie

1 OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam

2 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Onze school Kerngegevens Organisatieontwikkeling Meerjarenplan Klachten en klachtenregeling PR en communicatie Medezeggenschap 5 3. Onderwijs en leren Onderwijsaanbod (kind-, groeps- en schoolniveau) Opbrengsten Individuele vakgebieden ICT en leren Brede school Onze school, een brede school Brede school-activiteiten Integratie school en kinderopvang Passend onderwijs Basiszorg Bijzondere activiteiten Personeel Schoolformatieplan Ziekteverzuim Functiemix Professionalisering Studenten en stagiaires Thema s vanuit de school Nawoord 16 JAARVERSLAG 2013/ pagina 2

3 1. Inleiding Dit is het jaarverslag van OBS De Jagersplas uit Zaandam. Dit jaarverslag heeft een tweeledig doel; het informeert geïnteresseerden over het afgelopen schooljaar en er wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in dat schooljaar. Het bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld. Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van Zaan Primair aangeboden. We hebben het schooljaar afgesloten met een tevreden gevoel. Het was een jaar met ontwikkelingen, ups-and-downs. Een jaar waarin afscheid is genomen van de zittende directeur en ik ben aangesteld als de nieuwe directeur van deze school. In het schooljaar waren het drukke tijden met extra onderwerpen als professionalisering van de tussenschoolse opvang, meer samenwerking tussen onderwijs en opvang (Babino) en Koningsdag. Ik wil het team bedanken voor hun inzet waarmee ze het afgelopen schooljaar hebben gewerkt. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van onze school: We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest! Zaandam, november 2014 Nicole van Kan Directeur JAARVERSLAG 2013/ pagina 3

4 2. Onze school 2.1 Kerngegevens De Jagersplas staat middenin de wijk Het Kalf, een buurtschap in het noorden van Zaandam. In Het Kalf worden steeds minder kinderen geboren en het aantal eenouder gezinnen is t.o.v. vorig jaar toegenomen. Het gemiddelde opleidingsniveau van de Zaanse beroepsbevolking ligt onder het landelijk gemiddelde. Veel gezinnen kiezen ervoor om te verhuizen naar de nieuwere wijken van Zaandam. Leerlingenaantal Overzicht van de groepssamenstelling Groep (prognose) / / Totaal Uitstroomgegevens Dit jaar hebben 27 leerlingen van groep 8 onze school verlaten. De verdeling naar de diverse lagen in het Voortgezet Onderwijs ziet er in vergelijking met voorgaande jaren als volgt uit: Soort VO Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage VMBO basis 3 9% 9 25% 5 18% VMBO kader 7 21% 7 19% 10 37% VMBO 10 30% 8 22% 4 15% theoretisch Havo / VWO 13 40% 12 34% 8 30% Totaal % % % 2.2 Organisatieontwikkeling Wij werken voortdurend aan de kwaliteit binnen onze organisatie. Dit maakt onderdeel uit van onze professionele beroepshouding. De focus ligt dit schooljaar op het pedagogisch klimaat op de school en onderwijs en leren. Dit schooljaar hebben we gewerkt aan nieuwe schoolregels, het Gedragsprotocol en het activeren van de Kanjerlessen. JAARVERSLAG 2013/ pagina 4

5 Er zijn Vakgroepen opgericht voor gedrag, rekenen, ICT en taal, aangestuurd door de IB er, taalspecialist, ICT- en rekencoördinator. Elke Vakgroep komt 6 keer per jaar bijeen om de verschillende vakgebieden te beschouwen. 2.3 Meerjarenplan De Jagersplas valt onder het bestuur van Zaan Primair. Het bestuur heeft een meerjarenplan. De speerpunten van dit meerjarenplan zijn onderwijs en leren, ICT en leren, brede school en passend onderwijs. Het meerjarenplan is te vinden op de site van Zaan Primair: De Jagersplas leidt haar jaarplan af van dit meerjarenplan. Afgelopen jaar is er gestart met het maken van een nieuw meerjarenplan; een jaar eerder dan noodzakelijk. Derde pinksterdag vond de jaarevaluatie in het team plaats. Dit was de basis voor het JOP (jaar ontwikkelplan) van het komende schooljaar. Dit plan is in het team, in de MR en met het bestuur besproken. De school maakt jaarlijks met Zaan Primair resultaatafspraken. Deze worden vastgelegd in het managementcontract. 2.4 Klachten en klachtenregeling Overal waar wordt gewerkt kunnen fouten worden gemaakt. Klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden doorgaans in goed onderling overleg tussen ouders, kinderen en groepsleerkrachten afgehandeld. Is dit niet mogelijk, dan kan bijvoorbeeld in overleg met de directie naar een oplossing worden gezocht. Tevens bestaat de mogelijkheid om het bestuur hierbij in te schakelen. Als ook deze mogelijkheid niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan er sprake zijn van een ernstige klacht en kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Mochten ouders om welke reden dan ook niet naar de directie van de school of het bestuur willen stappen, dan kunnen zij zich wenden tot de contactpersoon van onze school. De contactpersoon van de school zal de klacht volgens de afgesproken procedure behandelen. De contactpersoon van onze school is mevrouw Erica Clijnk, ouder van de school. Zij is bereikbaar via het volgende adres: Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling is op school ter inzage, maar is ook via de website te downloaden. Men vindt hierin onder meer informatie over de wijze van indienen van een klacht en de klachtenprocedure. 2.5 PR en communicatie Basisschoolnet is het online communicatieplatform tussen ouders en de school. Op OBS De Jagersplas zijn (bijna) alle ouders aangemeld bij Basisschoolnet.nl. Daarnaast worden ouders via de Website, Facebook en Twitter geïnformeerd over het nieuws op school en interessante ontwikkelingen binnen het onderwijs. In november schrijven wij alle 3-jarigen van de 3 jarigenlijst aan, die binnen ons postcodegebied en net daarbuiten vallen. Nieuwe ouders worden geïnformeerd over onze school en uitgenodigd de open dag te bezoeken. We gebruiken onze website voor het delen van algemene informatie en actueel nieuws. Wij informeren de ouders maandelijks via de nieuwsbrief waarin informatie staat namens de directie en de bouwen. 2.6 Medezeggenschap OBS De Jagersplas hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. We zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen en zien de school en ouders als gezamenlijke partners in de JAARVERSLAG 2013/ pagina 5

6 opvoeding. Dit vraagt een heldere communicatie tussen ouders en school en een wederzijdse actieve verbinding en medewerking. We willen ouders dan ook graag betrekken bij het onderwijs en andere activiteiten. De MR van OBS De Jagersplas bestaat uit acht leden: 4 leden die het personeel vertegenwoordigen en 4 leden die de ouders vertegenwoordigen. De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar voor regulier intern overleg. De directeur van OBS De Jagersplas is hierbij op uitnodiging aanwezig als gesprekspartner, alles is bespreekbaar en de lijnen zijn kort. Op deze manier wordt het de MR mogelijk gemaakt met erg veel plezier en inzet een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van onze school. In het schooljaar had de MR de volgende speerpunten: 1. kwaliteit van onderwijs; 2. ouderbetrokkenheid ; 3. veiligheid; 4. communicatie; 5. zichtbaarheid MR. De belangrijkste onderwerpen waar de MR zich in het schooljaar mee heeft beziggehouden zijn: o aanstelling van de nieuwe directie; o wijziging van de invulling waarop de tussenschoolse opvang wordt georganiseerd; o organiseren van Oudercafé s waarin ouders betrokken worden bij de school en schoolse zaken bespreekbaar worden gemaakt; o vaststelling van de samenstelling van de formatie; o bespreken/goedkeuren van het Jaar Ontwikkel Plan (JOP). JAARVERSLAG 2013/ pagina 6

7 3. Onderwijs en leren 3.1 Onderwijsaanbod (kind-, groeps- en schoolniveau) Opbrengsten De onderwijsinspectie geeft geen normen voor de kleutertoetsen, maar er worden wel richtlijnen gesteld door de schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek Waterland. In onderstaande tabel kunt u zien hoe onze groepen 1-2 de toetsen in januari 2014 en in juni 2014 hebben gemaakt. Groep Cito-toets M (januari 2014) E (juni 2014) Groep 1 Taal voor kleuters 60,0 en 64,1 Rekenen & Wiskunde 70,4 en 77,2 Groep 2 Taal voor kleuters 64,3 en76,5 76,5 en 73,7 Rekenen & Wiskunde 82,9 en 80,6 89,2 en 94,2 Hieronder kunt u de resultaten van de groepen 3 t/m 8 terugvinden. Tussen haakjes staat de norm van de onderwijsinspectie. Daar waar geen scores tussen ( ) achter staan, zijn geen normen gesteld door de onderwijsinspectie. Niveau % Interpretatie I 20 Ver boven het gemiddelde II 20 Boven het gemiddelde III 20 De gemiddelde groep leerlingen IV 20 Onder het gemiddelde V 20 Ver onder het gemiddelde Groep Cito-toets M (januari 2014) E (juni 2014) Groep 3 Spelling 104,7 (niveau IV) 112,4 (niveau III) Rekenen 24,4 (29) 39,8 (44) DMT 20,4 (21) 30,1 (33) Groep Cito-toets M (januari 2014) E (juni 2014) Groep 4 Begrijpend lezen -- 18,4 (19) Spelling 118,9 (niveau III) 124 (niveau II) Rekenen 46,5 (50) 62,4 (61) DMT 53,0 (48) 62,0 (56) Groep Cito-toets M (januari 2014) E (juni 2014) Groep 5 Begrijpend lezen 22,4 incl. (25) -- Spelling 126,0 (niveau III) 134,3 (niveau II) Rekenen 72,5 incl. (71) DMT 72,2 (66) 80 (71) Groep Cito-toets M (januari 2014) E (juni 2014) Groep 6 Begrijpend lezen 27,3 incl. (32) -- Spelling 130,0 (niveau IV) 139,6 (niveau II) JAARVERSLAG 2013/ pagina 7

8 Rekenen 79,0 incl. (84) 86,7 incl. (89) 83,7 excl. 91,1 excl. DMT 77,3 (78) 86,3 incl. (83) Groep Cito-toets M (januari 2014) E (juni 2014) Groep 7 Begrijpend lezen 46,4 (45) -- Spelling ,1 Werkwoordspelling 94 94,9 Rekenen 101,8 (98) 106,1 incl. (99) DMT 90,4 (85) 98,7 (90) Groep Cito-toets M (januari 2014) E (juni 2014) Groep 8 Begrijpend lezen 55,3 (55) -- Spelling 142,9 -- Werkwoordspelling 106,7 -- Rekenen 107,6 (110) -- DMT 111,3 (93) -- Tijdens de groepsbesprekingen bespreken de leerkracht en de IB er de toetsen en de resultaten. We kijken waar we vandaan komen en hoe we willen uitkomen. We houden hierbij de inspectienormen in de gaten, maar streven naar een hogere vaardigheidsscore. Als we op een toets boven de norm scoren, dan willen we op de volgende toets ook het aantal punten boven de norm scoren of hoger. De resultaten worden tijdens een studiedag of een teamvergadering met het gehele team besproken Individuele vakgebieden Naar aanleiding van de resultaten op de Middentoetsen hebben we de volgende maatregelen genomen c.q. acties ingezet: Spelling: o Elke dag afname van een 5 woorden dictee waardoor eerder behandelde spellingcategorieën frequent worden herhaald. o Toezien op het gebruik van dezelfde spellingregels en termen door de hele school. Rekenen: o Inzet van Rekensprint i.v.m. het automatiseren. DMT: o Inzet van RALFI en Connect Vloeiend lezen; RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen; de centrale doelen van Connect Vloeiend Lezen zijn: leeskilometers maken en het komen tot vloeiendheid. o Race lezen, dat is gericht op het plezier hebben van lezen en (ook) het verhogen van het tempo. Algemeen: o Extra hulp in de groepen 5 en 6 van een klassenassistent waardoor er meer mogelijkheden waren tot differentiëren. De leerkracht nam de risicoleerlingen onder zijn/haar hoede en gaf extra instructie en begeleiding in een kleine groep. De rest van de groep werkte onder begeleiding van de klassenassistent. JAARVERSLAG 2013/ pagina 8

9 o Oude afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van het directe instructiemodel en klassenmanagement zijn opgepakt en schoolbreed (opnieuw) geïmplementeerd ICT en leren OBS De Jagersplas heeft in iedere klas de beschikking over een digitaal schoolbord, ook in de kleutergroepen en een aantal computers in de klassen. Daarnaast beschikt de school over een computerlokaal met 30 computers die zijn aangesloten op de centrale server. De leerlingen kunnen in het computerlokaal veel oefenen met de software die is aangeschaft bij onze methodes. Elke groep oefent minimaal tweemaal per week in het computerlokaal. Daarnaast maken de groepen 5 t/m 8 hun werkstukken op de computer. Om vorm te kunnen geven aan meer gedifferentieerd onderwijs zijn (technische) voorbereidingen getroffen om in het schooljaar te kunnen starten met Snappet in de groepen 4 t/m Brede school Onze school, een brede school De Jagersplas ontwikkelt zich tot een breed kindcentrum. De brede school biedt niet alleen onderwijs, maar ook opvang en activiteiten vóór en na schooltijd. De Jagersplas werkt aan dit aanbod samen met Babino. Een van de medewerkers van Babino is ook aangetrokken als TSO-coördinator. Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de TSO is relatief gezien groot. De registratie en facturering worden in het nieuwe schooljaar - uitbesteed aan Overblijven met Edith. Wij willen als school ook een plek zijn die toegankelijk is voor ouders en kinderen in de wijk. Zo vinden er tal van naschoolse activiteiten voor onze eigen leerlingen plaats, is een start gemaakt met het oudercafé en is er plek voor het stembureau bij verkiezingen. Tevens hebben we de school opengesteld voor Harmonia, een vereniging van spiritualisten, ouderengym vanuit Welsaen en theaterschool Thomuz uit Zaandam. Voor volgend schooljaar willen wij ook een logopediste van de Praatmaatgroep onderdak geven in onze school Brede school-activiteiten Drie keer per jaar wordt een programmaboekje uitgebracht waarin tal van activiteiten staan waaraan kinderen kunnen deelnemen. Uitgangspunt is daarbij laagdrempeligheid en diversiteit, dus betaalbaar voor ieder kind en een gevarieerd aanbod. Dit schooljaar hebben wij een rijk aanbod kunnen bieden door de subsidie vanuit de gemeente Zaanstad. Zo hebben we cursussen verzorgd door professionele vakleerkrachten op het gebied van: woordenschat en taal, dansen, cellolessen, gitaarlessen et cetera Integratie school en kinderopvang (breed kind centrum) Binnen ons bestuur is een vaste samenwerking gesloten met twee opvangorganisaties. Voor onze school is dit Babino geworden. Met hen is een samenwerkingscontract gesloten wat heeft geresulteerd in een inschoolse voor- en naschoolse opvang. We bieden hiermee een arrangement van uur tot uur. De pedagogische visie wordt doorgetrokken in de buitenschoolse JAARVERSLAG 2013/ pagina 9

10 opvang, zodat er een meer eenduidigheid en daardoor meer rust is voor onze leerlingen. De opvang vindt plaats in een tweetal lokalen die zijn ingericht tot een rijke speel- en leeromgeving. Er is regelmatig overleg tussen Babino en onze school over activiteiten, thema s en natuurlijk over de kinderen. Daarnaast organiseren we gezamenlijke activiteiten. Zo zijn de peuters van Babino twee keer naar onze kleuterklassen gekomen om gezamenlijk Sinterklaas-/ Kerstliedjes te zingen. 3.3 Passend onderwijs Basiszorg In het systeem van Passend onderwijs krijgen scholen die samenwerken binnen een samenwerkingsverband geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leer- of gedragsproblemen. Veel kinderen die nu extra zorg behoeven vallen tussen het wal en het schip. Het huidige zorgsysteem maakt dat scholen vaak onvoldoende of te laat een passend aanbod kunnen leveren. Te veel kinderen met gedragsproblemen of een handicap komen thuis te zitten. Daarnaast zijn scholen die wel onderwijs op maat brengen vaak ver van de leefomgeving van het kind. Hierdoor raken de leerlingen geïsoleerd van hun eigen omgeving en kunnen ze moeilijk integreren. Door de zorg rondom het kind ook beter op elkaar te laten aansluiten, zal het kind beter tot zijn recht komen in het onderwijs en de maatschappij. Om maatwerk te realiseren, moet er vooral aandacht worden besteed aan samenwerkingsverbanden. Naast organisaties als Jeugdzorg, gemeente en schoolbegeleidingsdiensten is ook de samenwerking met ouders erg belangrijk. Deze samenwerking vindt plaats in het Groot Zorgteam van De Jagersplas. Hierin hebben de directeur, de intern begeleider, een orthopedagoog of een jeugdverpleegkundige, de leerkracht en de ouders van het kind zitting. Het vraagt van een school qua organisatie heel veel om goed passend onderwijs te bieden. Hiervoor is expertise nodig, wat is hierbij een juiste taakverdeling onder het personeel en wie heb je van buiten af nodig om je team te versterken? Dat zijn de vragen die ons bezighouden. Onze school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is een kind dat extra zorg nodig heeft, een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Dit houdt niet in dat elke school iedere leerling moet plaatsen. Maar de besturen in de regio zijn verantwoordelijk voor voldoende aanbod voor alle leerlingen. Deze samenwerking is vastgelegd in het samenwerkingsverband. Een aantal leerlingen van onze school is naar de Hulpklas geweest. Passend onderwijs gaat ook over meerbegaafde kinderen, die dankzij een speciale aanpak nog meer uit zichzelf kunnen halen. Binnen ons bestuur zijn er op 10 verschillende scholen, verspreid over Zaanstad, Plusklassen opgezet. Na een screening door de leerkracht en IB er en een intelligentieonderzoek worden deze kinderen aangemeld bij een van de Plusklassen. Dit jaar hebben ook kinderen van onze school deelgenomen aan de Plusklas. De activiteiten binnen de Plusklas zijn gericht op zelfontdekkend leren en uitdagende opdrachten waarbij meerdere intelligentiegebieden worden ontplooid. Alle groepen van De Jagersplas werken met groepsplannen en individuele handelingsplannen. Deze worden vier keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Vanuit de visie van handelingsgericht werken stellen leerkrachten deze plannen op en stellen deze bij. JAARVERSLAG 2013/ pagina 10

11 3.4. Bijzondere activiteiten Sportactiviteiten: Dit schooljaar heeft onze school meegedaan aan verschillende sportactiviteiten, die worden georganiseerd door de verschillende sportverenigingen in de buurt: o Koningspelen; o Schoolvoetbaltoernooi; o Korfbaltoernooi. Ter bevordering van het gezond gedrag van kinderen en hun ouders hebben we ook 25 weken deelgenomen aan EU-schoolfruit en toen dit project was afgelopen, waren er twee keer per week Gruitdagen. Excursies: Excursies, schoolreisjes en uitstapjes vormen een wezenlijk onderdeel van ons lesaanbod. Door er met de kinderen op uit te gaan, leren ze door te ervaren. Uiteindelijk bereiden we onze leerlingen voor op een leven in onze maatschappij. Zo zijn de leerlingen van groep 5 en 6 op bezoek geweest in de Zeepfabriek en maakten de leerlingen van groep 3 en 4 een uitstapje naar Het Huis van meneer Zeurniet en kregen informatie over wonen in de Zaanstreek. De groepen 7 en 8 waagden zich aan poldersporten. En de groepen 1 en 2 leerden het antwoord op vragen zoals: Is het waar dat een pissebed in je bed plast? Kruipt een oorkruiper in je oren of is dat een fabeltje? Zijn deze dieren er alleen maar om ons te pesten of doen ze ook nog iets anders? Naast deze uitstapjes bezochten alle groepen een excursie vanuit Natuur en Milieueducatie. Themaweken: o Kinderboekenweek, thema sport en spel o muziekproject o cultuurproject Erfgoed JAARVERSLAG 2013/ pagina 11

12 4. Personeel 4.1 Schoolformatieplan Groep Maandag 38 Dinsdag 41 Woensdag 41 Donderdag 40 Vrijdag Janneke Janneke Janneke Natascha Natascha Theewis Molenaar Molenaar Molenaar Theewis 1-2 Annelies Limonard Annelies Limonard Annelies Limonard Annelies Limonard 14 Natascha Theewis 9 Annemarie Hengstdijk 15 Sandra Hoogeveen 3 Annelies Limonard 26 Marjon Cats 14 3 Marjan van t Marjan van t Marjan van t Marjan van t Marjan van t Kaar Kaar Kaar Kaar Kaar 4 Sandra Hoogeveen Jitske Boonstra Jitske Boonstra Jitske Boonstra Jitske Boonstra 33 Sandra Hoogeveen 6 5 Ingrid de Zeeuw Ingrid de Zeeuw Ingrid de Zeeuw Annemarie Annemarie Hengstdijk Hengstdijk 6 Dirk de Lange Dirk de Lange Dirk de Lange Dirk de Lange Dirk de Lange 14 Sandra Hoogeveen 25 7 Franny Kluijver Mariska May Mariska May Franny Kluijver Franny Kluijver 8 Frans Engel Frans Engel Frans Engel Mariska May Frans Engel IB Administratie Conciërge Vakleerkracht gym (4 groepen) Directie (tot ) Directie (vanaf ) Marjon Cats en Sandra Hoogeveen Chittra Mangré Richard van Wijnbergen Marijn Esman Beppie Keijzer Nicole van Kan Beppie Keijzer heeft in januari 2014, wegens een betekenisvol, duurzaam en onoverbrugbaar verschil van inzicht met het bestuur van Zaan Primair, de school verlaten. Zij is vervangen door Nicole van Kan, die de directietaken ad interim voor vijf dagen per week heeft overgenomen. Van maart 2014 tot aan het eind van het schooljaar hebben 2 klassenassistenten, Else Hofman en Wendy Kolster, extra handen geboden in de groepen 5 en 6. Aan het eind van het schooljaar hebben 2 collega s, Franny Kluijver en Sandra Hoogeveen gebruikgemaakt van de vrijwillige mobiliteit en hebben overplaatsing naar een andere school van Zaan Primair gevraagd. Beiden wilden (deels) aan de slag als IB er en daar was op De Jagersplas geen ruimte voor omdat er al IB, in de persoon van Marjon Cats, aanwezig is. 4.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) is 2,8%. Dat is laag en onder het gemiddelde van Zaan Primair (6,5%). JAARVERSLAG 2013/ pagina 12

13 De ziekmeldfrequentie (ZMF) is relatief hoog. Er is een kleine groep medewerkers verantwoordelijk voor het gehele verzuim. De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD) is dit jaar relatief hoog (16,7%). Dit komt doordat twee leerkrachten gedurende langere tijd afwezig zijn geweest. Het percentage-nul-verzuim (PNV) is 66%; 66% van de leerkrachten heeft zich dit jaar nooit ziek gemeld. 4.3 Functiemix De overheid, vakbonden en besturenorganisatie hebben landelijk afspraken gemaakt om leerkrachten in het basisonderwijs meer carrièrekansen te geven. Een leraar A (LA-functie) kan nu leraar B (LB) of leraar C (LC) worden. Aan een LB-(of LC-)functie is een hoger salaris gekoppeld. Een HBO+-opleiding en een absolute meerwaarde ten aanzien van zowel beleid als uitvoering teambreed kunnen redenen zijn voor benoeming in een LB/LC-functie. Dit schooljaar waren er drie leerkrachten in een LB-schaal: o Marjon Cats als ib er; o Sandra Hoogeveen als ib er; o Mariska May als taalspecialist. Een andere collega, Natascha Theewis, heeft haar opleiding voor rekencoördinator tijdelijk stopgezet, in verband met de bevalling van haar tweeling. De Functiemix heeft een gedegen opbouw nodig en is gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan onze kinderen. In de nabije toekomst verwachten wij nog een leerkracht (als ICTspecialist) conform de overheidsvoorwaarden in een LB-schaal te kunnen plaatsen. 4.4 Professionalisering Ook dit jaar heeft het team van De Jagersplas zich weer verder geschoold; een opsomming: o 4 teamleden zijn op BHV-herhalingscursus gegaan; o 2 teamleden hebben het symposium Als normaal anders is gevolgd; o (3 e ) teambijeenkomst van de kanjertraining; 4.5 Studenten/stagiaires Onze school biedt ruimte aan stagiaires van verschillende opleidingen. Dit schooljaar zijn de banden met de verschillende opleidingsinstituten versterkt en zo vinden steeds meer studenten een plek op onze school. De school is door Calibris erkend als leerbedrijf voor leren in de praktijk in zorg en welzijn. Dit jaar hebben verschillende pabo-stagiaires stage op onze school gelopen. Helaas hebben we dit jaar ook voortijdig afscheid genomen van twee stagiaires. De mentoren van deze stagiaires besloten in nauwe samenwerking met de opleiding om een andere geschiktere stageplek te zoeken. Een studente van de Universitaire Pabo Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het woordenschatonderwijs en de woordenschat van de leerlingen in de onderbouw. Daarnaast bieden we ruimte aan leerlingen van middelbare scholen om hun maatschappelijke stage op onze school te voldoen. Merendeels oud-leerlingen. Zo weten de studenten van het Saenredam college onze school te vinden en moeten we helaas weleens vertellen dat we geen ruimte hebben. JAARVERSLAG 2013/ pagina 13

14 5. Thema s vanuit de school Vakgroepen Op onze school werken we met vijf Vakgroepen: o Vakgroep Rekenen o Vakgroep Gedrag o Vakgroep ICT o Vakgroep Taal o Vakgroep Ouderbetrokkenheid Elk teamlid heeft zitting in een van de Vakgroepen. Teamleden worden ingedeeld op basis van professionaliteit, affiniteit of persoonlijke voorkeur. Iedere Vakgroep maakt (elk jaar) een ontwikkelplan, waarin doelen, inhoudelijke uitwerking, beoogde resultaten, tijd en investering beschreven staan. Elke Vakgroep evalueert aan het einde van het schooljaar (op 3 e Pinksterdag) de gestelde doelen. Vervolgens worden daaruit voortvloeiend nieuwe doelen voor het nieuwe schooljaar opgesteld. Aan het eind van het schooljaar is besloten dat de Vakgroep ICT en Ouderbetrokkenheid worden opgeheven. De reden hiervoor is dat de bezetting van de overige Vakgroepen dan groter is en wij ons in het nieuwe schooljaar willen focussen op de basisvaardigheden en het gedrag van een ieder die bij de school betrokken is (leerlingen, leerkrachten, ouders, directie). Kanjertraining Pesten op school is een probleem dat bijna overal ter wereld voorkomt. Kinderen die gepest worden, ondervinden hier veel last van, zowel nu als in de toekomst. Pesten vormt een ernstige bedreiging voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Door de jaren heen is er op verschillende manieren geprobeerd pesten te voorkomen en te verminderen. Lang werd aangenomen dat het invoeren van meer en strengere regels de beste manier was om pesten aan te pakken. Inmiddels weten we dat alleen het invoeren van strengere regels niet helpt; om pesten tegen te gaan is systematische en voortdurende inspanning nodig. Ook bij ons op school wordt gepest. Soms is het zichtbaar, maar we realiseren ons ook dat veel situaties voor ons verborgen blijven. In sommige klassen is ook teveel onrust. Dit komt het leerproces en de sociale veiligheid niet ten goede. Om hier meer grip op te krijgen en om het welbevinden van de kinderen en een goede sfeer in de klas te vergroten maken wij gebruik van de Kanjertraining. Met de Kanjertraining willen wij bereiken dat de kinderen op onze school in een veilige omgeving zichzelf kunnen zijn. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het gaat erom dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander. Kortom: een programma om sociale vaardigheden en antipestgedrag te ontwikkelen wat wordt ingezet in de groepen 1 t/m 8. De onrust in groep 7 heeft ons dit jaar doen besluiten om een crisisinterventie uit te laten voeren middels de Kanjertraining. De ouders van de leerlingen waren uitgenodigd bij deze training aanwezig te zijn. Gedragsregels en afspraken Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De wijze waarop leerkrachten met leerlingen omgaan, hoe leerlingen onderling met elkaar omgaan, de omgang tussen leerkrachten onderling en het omgaan van de leerkrachten met de ouders bepaalt een groot deel van de sfeer en de cultuur op onze school. De sfeer op school krijgt pas echt vorm als we duidelijke afspraken maken. Dat heeft de Vakgroep gedrag afgelopen jaar JAARVERSLAG 2013/ pagina 14

15 gedaan, samen met het team. Er is een nieuw gedragsprotocol gemaakt, de Kanjerlessen en afspraken zijn hierin verwerkt. Het protocol is met het team, de leerlingenraad en ook de MR besproken. De leerlingenraad heeft de gemaakte regels en afspraken meegenomen naar hun eigen groep zodat dit met de kinderen kon worden besproken. In het nieuwe schooljaar gaan deze afspraken in. Veel van de afspraken bestonden al, maar zijn nu weer onder de aandacht gebracht. Op de website van de school staat een link naar deze regels en afspraken. Professionalisering Tussenschoolse opvang (TSO) De laatste maanden van het schooljaar hebben directie en oudergeleding van de MR zich gebogen over de vraag hoe de tussenschoolse opvang op De Jagersplas geprofessionaliseerd kon worden. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse externen en uiteindelijk is er besloten dat we met ingang van het nieuwe schooljaar aan de slag gaan met het online registratie- en administratiesysteem Overblijven met Edith. Via een link op de website van de school kunnen ouders zich registreren in het programma en krijgen hierna een inlognaam en wachtwoord. Daarmee kunnen zij aangeven wanneer zij hun kind willen laten overblijven. Dit kan voor het hele schooljaar. Tot op de overblijfdag zelf kunnen wijzigingen worden aangebracht. Ook aanvullende informatie over diëten, allergieën en andere bijzonderheden kunnen in het systeem worden ingevoerd. Daarnaast zijn wij zeer verheugd dat Barbara Beekhoven vanaf de start van het nieuwe schooljaar als coördinator Tussenschoolse Opvang het nieuwe aanspreekpunt is van onze TSO. Barbara heeft jarenlang gewerkt als pedagogisch medewerker bij de Tinteltuin en heeft daarnaast veel werkervaring opgedaan als medewerker TSO bij De Vuurvogel. Onze school méér dan taal en rekenen Taal en rekenen, daar moet het volgens het kabinet om draaien op basisscholen. Geen enkele school, ook wij niet, ontkent het belang van die vakken. Maar is die nadruk op taal en rekenen niet te eenzijdig? Staatsecretaris Dekker herhaalt steeds dat de nadruk op taal en rekenen niet ten koste mag gaan van andere zaken. Maar als je alleen voor rekenen en taal duidelijke doelen stelt en voor de rest niet, dan is de boodschap duidelijk. Ouders en scholen willen niets liever dan dat het goed gaat met hun kinderen. Dat ze zich prettig en gelukkig voelen en zich goed ontwikkelen. Hiervoor is een goede balans tussen schoolse kennis en sociale, culturele en expressieve vaardigheden nodig. Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat het niet alleen gaat om het aanleren van schoolse vaardigheden zoals taal, rekenen, lezen en schrijven, maar dat we kinderen ook willen helpen bij het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden, zoals: o eerbied hebben voor algemene waarden en normen; o respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan; o een goede werkhouding hebben; o voor je eigen mening opkomen; o zelfvertrouwen ontwikkelen; o zorg en waardering hebben voor de leefomgeving Ook aandacht voor de expressievakken vinden wij belangrijk. Zij vormen een onderdeel van ons onderwijsprogramma en zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kinderen. JAARVERSLAG 2013/ pagina 15

16 6. Nawoord Ook dit jaar hebben we weer veel activiteiten voor onze leerlingen kunnen realiseren. Dit is alleen maar gelukt omdat we veel hulp hadden van enthousiaste ouders/verzorgers, opa s en oma s. We willen hiervoor iedereen hartelijk bedanken! We hebben het schooljaar afgesloten met een tevreden gevoel. Er is hard gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van de school. Zo is gestart met het leggen van een nieuwe basis voor onze school en hebben we met elkaar, het team, de leerlingenraad en de MR gedragsregels afgesproken en afspraken opgesteld én was er speciale aandacht voor het verder invoeren van de Kanjertraining en het borgen ervan. Onze school heeft ook hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Er zijn Vakgroepen geformeerd voor taal, rekenen, gedrag en ICT, die zorgden voor een ontwikkelingsplan en de uitvoering op het specifieke onderwerp. N.a.v. de middentoetsen concludeerden wij dat (te) veel groepsresultaten achterbleven. Daarom zijn o.a. de vaardigheden van de leerkrachten onder de loep genomen. De focus lag hierbij vooral op verbetering van het rekenonderwijs. Met resultaat! Ondanks de verscherpte normeringen waren de scores op de eindtoetsen een stuk beter dan de citotoetsen in februari. De gemiddelde scores waren er per groep op vooruitgegaan en er waren meer normeringen behaald. Om vorm te kunnen geven aan meer gedifferentieerd onderwijs zijn (technische) voorbereidingen getroffen om in het nieuwe schooljaar te kunnen starten met Snappet in de groepen 4 t/m 6. Door onderwijs op maat te leveren, kunnen wij stellen dat we een school zijn waar leren leuk is! Om de communicatie tussen de school en ouders te verbeteren, is Basisschoolnet sinds de start van het schooljaar ingezet. Om de ouderbetrokkenheid te vergroten, is, samen met de MR, die meer en meer een actieve en herkenbare rol is gaan spelen, voorzichtig gestart met het organiseren van oudercafés. Samen met de directie heeft de MR ook een flinke bijdrage geleverd aan de kwaliteit en professionalisering van de tussenschoolse opvang. We beginnen met veel enthousiasme aan het schooljaar Een schooljaar waarin ingezette ontwikkelingen worden geborgd, het opbrengstgericht werken een steeds grotere rol krijgt in ons handelen, en het leren van en met elkaar een cruciale rol speelt. Hoe we dit gaan doen, is terug te vinden in het jaarplan Absolute prioriteiten in het Jaarplan: o basis op orde brengen (een veilig en uitdagend leerklimaat en een doorgaande lijn); o opbrengsten op inspectieniveau; o communicatie met ouders verbeteren. JAARVERSLAG 2013/ pagina 16

OBS De Komeet. Jupiterstraat WP Krommenie

OBS De Komeet. Jupiterstraat WP Krommenie OBS De Komeet Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie 075-6283240 directie@obsdekomeet.nl www.obsdekomeet.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Meerjarenplan

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015/ pagina 2

JAARVERSLAG 2015/ pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Meerjarenplan 2.4. Klachten en klachtenregeling 2.5. PR en communicatie 2.6. Medezeggenschap 3. Onderwijs en

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Samen leren, samen werken. Openbare Brede Daltonschool

Samen leren, samen werken. Openbare Brede Daltonschool Samen leren, samen werken Openbare Brede Daltonschool Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onze school... 4 3. Onderwijskundig en organisatorisch beleid... 5 4. Personeelsbeleid... 7 5. Nawoord en resultaatverwachting

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat XD Assendelft

Locatie Noord Brandakkerstraat XD Assendelft Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566 XD Assendelft 075 6874208 info@dedorpsakker.nl www.dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566 AS Assendelft 075 6877166 infozuid@dedorpsakker.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Basisschool et Buut. Parkstraat WE Zaandam

JAARVERSLAG Basisschool et Buut. Parkstraat WE Zaandam JAARVERSLAG 2012-2013 Basisschool et Buut Parkstraat 72 1506WE Zaandam 075 6165701 info@etbuut.nl www.etbuut.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam 075 615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl

Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam 075 615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam 075 615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl JAARVERSLAG 2014/2015 - pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onze school 5 2.1. Kerngegevens 5 2.2. Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2013-2014 OBS De Watermolen Molenwerf 3 1541WR Koog aan de Zaan 075-6352239 info@obsdewatermolen.nl www.obsdewatermolen.nl Twitter @obsdewatermolen Skype directie.obsdewatermolen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015 Jaarplan Schooljaar 2014 2015 Lezen. 2013-2014 evaluatie 2013-2014 2014-2015 Weten wat aan leesonderwijs uit de Leeslijn wordt gedaan. Specifieke leesbegeleiding vindt plaats. Vanuit het takenbeleid inventariseert

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Openbare Brede Daltonschool

Openbare Brede Daltonschool Openbare Brede Daltonschool Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onze school... 4 3. Onderwijskundig en organisatorisch beleid... 5 4. Personeelsbeleid... 6 5. Voorzieningen... 7 6. Nawoord en resultaatverwachting

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Dit jaarverslag is voor de ouders van obs Spitsbergen en gaat over het schooljaar 2012-2013.

Dit jaarverslag is voor de ouders van obs Spitsbergen en gaat over het schooljaar 2012-2013. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding... 2 3 Onderwijskundige ontwikkeling... 3 4 Ontwikkelingen rond leerlingen... 3 5 Contact met ouders... 4 6 Ontwikkelingen rond kinderopvang... 6 7 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers Vullerflits 16 Gorssel, 21 april 2017 KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2017 woensdag 10 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 Meivakantie juffendag kleuters; kleuters mogen verkleed komen start 4 e

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan

Presentatie ouders. Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Presentatie ouders Schooltijden voorstel Leeropbrengsten februari 2015 Tevredenheidsonderzoek Stand van zaken visie en vierjarenplan Programma Schooltijden Leeropbrengsten Tevredenheidsonderzoek Missie/visie

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

1. Notulen 22-01-2015 De notulen van 22 januari 2015 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

1. Notulen 22-01-2015 De notulen van 22 januari 2015 zijn vastgesteld en goedgekeurd. Notulen van de medezeggenschapsraad d.d.donderdag, 5 maart 2015 Aanwezig: Karen Borrenbergs, Patrick van den Dungen, Marcel Jeurgens, Wilma Louwers, Guido Smolders, Christel Janssen Verhinderd: Geert Versteeg

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

jaarverslag 2013-2014

jaarverslag 2013-2014 jaarverslag 2013-2014 obs Spitsbergen onderdeel van leerplein055 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Onderwijskundige ontwikkeling... 4 2.1 Woordenschat... 4 2.2 ZIEN!... 4 2.3 Schoolcultuur... 4 2.4 Werken

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2016-2017 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Locatie Haven Baltischestraat 25 1506 NM Zaandam 075-6163696

Locatie Haven Baltischestraat 25 1506 NM Zaandam 075-6163696 Locatie Vissershop Lindenlaan 2 1505 GK Zaandam 075-6166349 Locatie Haven Baltischestraat 25 1506 NM Zaandam 075-6163696 info@voorzaan.nl www.voorzaan.nl Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Onze school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT JAARPLAN 2007-2008 Glimmen, januari 2008 Voorwoord. In de wereld van vandaag moet alles wat gedaan wordt vastgelegd worden. Het werk van de MR is in de afgelopen jaren

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Het Praatpaaltje. Onderwijsvernieuwingen. Lestijd..

Het Praatpaaltje. Onderwijsvernieuwingen. Lestijd.. Onderwijsvernieuwingen In ons nieuwe schoolplan van 2015-2019. ( In augustus besproken en vastgesteld met onze MR) hebben we voor dit jaar ook weer een aantal acties opgenomen om ons onderwijs verder te

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie