O.B.S. Het Eiland P.A. van Meverstraat XE Zaandam Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O.B.S. Het Eiland P.A. van Meverstraat 1 1507 XE Zaandam Tel: 075 6354699 info@obsheteiland.nl www.obsheteiland.nl"

Transcriptie

1 O.B.S. Het Eiland P.A. van Meverstraat XE Zaandam Tel:

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina Onze school pagina Ontwikkeling leerlingenaantal Leerlingenaantallen per leeftijd en percentage teldatum Aantallen en percentage gewichten leerlingen Schoolverlaters doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs Leerlingen met LGF Verlengingen en verwijzingen Personeel Aantal personeelsleden schooljaar Leeftijdsopbouw in percentages Organogram Het Eiland Klachten en klachtenregeling Communicatie tussen school ouders en PR Medezeggenschap en Oudercommissie Samenwerking met externen 3. Onderwijskundig- en organisatorisch beleid pagina Ontwikkelingen op het gebied van Onderwijs en Leren Ontwikkeling van de leerlingenzorg binnen de school 3.3. Opbrengsten en resultaten 3.4. Brede schoolontwikkeling Schoolactiviteiten 4. Personeelsbeleid pagina Taken en functies binnen de school Inzet personeel speciale doeleinden als rugzakleerlingen Mutaties Ziekteverzuim Invalleerkrachten Lio-ers en overige stagiaires Professionalisering 5. Middelen en voorzieningen pagina Huisvesting Digitale schoolborden Arbo en veiligheid 6. Nawoord en resultaatverwachting pagina 18 pagina 2

3 1. Inleiding Het schooljaar stond net als het voorafgaande schooljaar helemaal in het teken van de uitvoering van het tweejarig kwaliteitsverbeterplan , dat tot belangrijkste doel heeft een kwaliteitsslag te maken op het gebied van onderwijs en leren. Dit betekent optimalisering van de zorgstructuur, de onderwijskundige rode lijn door de school en het grip krijgen op het gebied van processen, resultaten en opbrengsten van ons onderwijs. Dit schooljaar is er weer bijzonder hard gewerkt aan verdere vernieuwing, verandering en verbetering van ons onderwijs. Speerpunt is hierbij de basis op orde. Dit houdt in dat het werken met groepsplannen en de dagelijkse vertaling daarvan in de dag- en weekplanning veel aandacht heeft gehad. Hierbij zijn wij ook dit schooljaar begeleid door de SBD (schoolbegeleidingsdienst). Ook is er, onder leiding van de SBD, voor de groepen (4) 5 t/m 8 verder gewerkt aan de invoering van de methode voor begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL) en voor de groepen 4 t/m 6 de methode voor Voortgezet Technisch Lezen (Estafette). Hierop aansluitend zijn de groep 1 t/m 4 gestart met de invoering van een leerlijn begrijpend luisteren die aansluit bij de werkwijze van de methode voor begrijpend lezen. Ook hebben wij ons beziggehouden met de verdere optimalisering van de inrichting van de school. In dit Jaarverslag doen wij verslag van alle zaken die dit jaar opgepakt en uitgewerkt zijn. Het is dan ook een jaarverslag met veel positieve acties die uiteindelijk tot een nog betere kwaliteit van het onderwijs op Het Eiland moet leiden. Lars van Ravenhorst directeur Dorien Hille - adjunct directeur pagina 3

4 2. Onze school Het Eiland is een van de 28 scholen voor openbaar onderwijs in Zaanstad en valt onder het bevoegd gezag van Stichting Zaan Primair. De afgelopen jaren heeft onze school te maken gehad met krimp van het aantal leerlingen. Begin jaren 2000 telde Het Eiland meer dan 800 leerlingen verdeeld over twee locaties. Het schooljaar waren dit nog ongeveer 300 leerlingen op één locatie. Veiligheid en welbevinden van de kinderen staat bij onze school hoog in het vaandel. Dit zijn voor ons basisvoorwaarden om tot leren te komen. Dit is ook de reden dat wij vier jaar geleden zijn gestart met de Kanjertraining; een trainingsprogramma voor de sociaal emotionele vaardigheden Ontwikkeling leerlingenaantal Vanaf 2002 kreeg Het Eiland, na jaren van sterke groei, te maken met een daling van het aantal leerlingen. In de voorgaande jaren was de instroom van nieuwe vierjarigen vele malen groter dan de uitstroom van leerlingen (voornamelijk groep 8). Nu is het al een groot aantal jaren precies andersom. Teldatum Aantal lln De terugloop heeft met name een aantal oorzaken: terugloop van het aantal vierjarigen in de wijk Westerwatering minder geboorten in Zaanstad en de directe regio keuze voor een andere school De 284 leerlingen werden in het schooljaar verdeeld over 11 groepen: twee groepen 1-2, één groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 5/6, één groep 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. Voor de komende jaren valt te voorzien dat het leerlingenaantal nog verder zal dalen. Een daling die gepaard gaat met een kleiner aantal groepen en eventuele overplaatsing van personeel Leerlingenaantallen per leeftijd en percentage teldatum Leeftijd Aantal percentage 4 jaar 14 5% 5 jaar 28 10% 6 jaar 29 10% 7 jaar 36 13% 8 jaar 38 13% 9 jaar 33 12% 10 jaar 45 16% 11 jaar 48 17% 12 jaar 13 14% 13 jaar 0 Totaal % pagina 4

5 2.3. Aantallen en percentage gewichten leerlingen In onderstaand schema zijn de leerlingen verdeeld naar gewicht (afhankelijk van de opleiding van de ouders). Deze weging is van belang voor de financiering van ons onderwijs. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, heeft het Eiland slechts een klein percentage zgn. gewichtenleerlingen. Dit betekent dat wij als school geen extra financiering krijgen bovenop de reguliere bekostiging. Overzicht gewichtenleerlingen per : Leerlingen per Leerlingen per gewicht in gewicht in aantal percentage % % % Totaal 284 Totaal Schoolverlaters en doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs Aan het eind van het schooljaar hebben 68 leerlingen Het Eiland verlaten. Dit betrof 55 leerlingen die uitstroomden naar het voortgezet onderwijs en 13 leerlingen die om verschillende reden halverwege hun schoolcarrière uitgestroomd zijn. Dit was vanwege verhuizing, emigratie of verandering van school. Hieronder is de verdeling van het VO te zien. Soort Voortgezet Onderwijs Aantal leerlingen Percentage Praktijk onderwijs 2 3% VMBO Basis 14 25% VMBO Kader 9 16% VMBO Theorie 5 10% HAVO 18 33% VWO 7 13% TOTAAL AANTAL LEERLINGEN % 2.5. Leerlingen met LGF Het afgelopen schooljaar hebben 5 leerlingen gebruik gemaakt van de leerlinggebonden financiering de zgn. rugzakfinanciering. Naast de reguliere zorg binnen de klas van de groepsleerkracht hebben deze leerlingen extra begeleiding gekregen van een speciale leerkracht van de school en een ambulant begeleider van een school voor speciaal onderwijs Verlengingen en verwijzingen Op Het Eiland onderscheiden wij twee vormen van verlenging: de verlenging van de kleuterschoolperiode en de herhaling van een leerjaar in groep 3 t/m 8, de z.g. doublure. Het afgelopen schooljaar hebben wij voor 2 oudste kleuters besloten de kleuterperiode te verlengen. Daarnaast is er 1 leerling in groep 4 en zijn er 3 leerlingen in groep 5 blijven zitten. pagina 5

6 2.7. Personeel Het team van leerkrachten dat op Het Eiland lesgeeft en ondersteunende taken verricht, is voor basisschoolbegrippen naar landelijke maatstaven gemeten, nog steeds een redelijk groot team. Aan het eind van het schooljaar hadden 24 mensen lesgevende, onderwijsondersteunende of directie taken Aantal personeelsleden schooljaar Onderstaand in schema het aantal personeelsleden en de verdeling van de aantallen fte s. aantal personeelsleden (incl. OOP) 24 aantal parttimers < 0,8 fte 18 aantal fte's leidinggevende taken 1,5 10% aantal fte's onderwijzend personeel 12,1 80% aantal fte's ondersteunend personeel 1,6 10% 2.9. Leeftijdsopbouw in percentages aantal (onderwijzend personeel ) 21 leeftijd (in procenten): t/m 30 jaar 24% jaar 14% jaar 19% jaar 0% jaar 19% jaar 10% vanaf 61 jaar 14% percentage mannen 10% percentage vrouwen 90% Organogram Het Eiland Directie : Directeur & Adjunct directeur 2 bouwcoördinatoren en 1 intern begeleider Groepsleerkrachten + leerkrachten met speciale taken Vakleerkracht bewegingsonderwijs Ondersteunend personeel pagina 6

7 2.11. Klachten en klachtenregeling De klachtenregeling is te vinden in de schoolgids. Er is dit jaar één klacht bij de clusterdirecteur terecht gekomen: het betrof een ouder die problemen had omtrent het thema Sinterklaas Communicatie tussen school - ouders en PR De ouders zijn gedurende de tijd dat hun kind deel uitmaakt van onze schoolgemeenschap, onze belangrijkste sparringpartners. Een goede wederzijdse communicatie bevordert een soepel contact en voorkomt misverstanden en onduidelijkheden. Veel van deze communicatie verloopt via Basisschoolnet.nl, een online intern communicatieplatform. Dit communicatieplatform is alleen toegankelijk voor de ouders en medewerkers van Het Eiland. De privacy is beschermd, want de gegevens van de school, leerkrachten, ouders en kinderen zijn uitsluitend toegankelijk via unieke inlogcodes. Dat betekent dat alle berichten en informatie van de school, afspraken met - en mededelingen van de leerkrachten via Basisschoolnet.nl verschijnen en daar ook terug te vinden zijn. Ook de ouders hebben de mogelijkheid om op deze wijze te communiceren met leerkrachten en directie. Het afgelopen schooljaar hebben wij gebruik gemaakt van de onderstaande middelen om de ouders te informeren over de werkwijze en ontwikkeling van het kwaliteit van het onderwijs op Het Eiland, als ook over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind(eren). De volgende middelen zijn ingezet: Twee wekelijkse nieuwsbrief Deze is dit schooljaar 20 maal verschenen via Basisschoolnet Jaargids Een speciale gids die aan het begin van het schooljaar via Basisschoolnet naar de ouders wordt g d. In deze gids staat alle belangrijke informatie die van belang is voor het schooljaar Jaarkalender Hierop staan alle belangrijke data vermeld. Deze is toegevoegd aan de Jaargids en is ook via Basisschoolnet naar de ouders g d. Schoolgids Deze wordt aan nieuwe ouders uitgereikt tijdens het intakegesprek en is voor de overige ouders te downloaden via de website. Website met de algemene informatie vanuit de school. Er is het afgelopen jaar een nieuwe huisstijl gelanceerd met een nieuwe website. Informatieavond Drie weken na aanvang van het schooljaar hebben alle leerkrachten een informatieavond georganiseerd waarin hij/zij de ouders van de groep uitgebreid geïnformeerd heeft over de leerstof van het betreffende jaar, de werkwijze en de gang van zaken binnen de groep. Inloopavond Op deze avond, in november, waren ouders en hun kinderen welkom om samen naar het werk van de kinderen te kijken. Oudercontactmomenten Zowel in oktober, februari, april als in juni was er voor de ouders de gelegenheid met de leerkracht(en) te praten over de resultaten en het welbevinden van het kind in de afgelopen periode. Infoscherm Dit schooljaar is er bij de hoofdingang van de school een infoscherm geplaatst. Hierop wordt de dagelijkse- en wekelijkse informatie gegeven, als ook impressies van schoolactiviteiten d.m.v. foto s en film. Inloopdag Op 14 februari is er een inloopdag georganiseerd voor ouders van kinderen die aankomend schooljaar 4 jaar worden pagina 7

8 Informatieavond verzorgd door de leerlingen Op deze avond konden kinderen hun ouders rondleiden in de school en in hun klas en hun ouders hun werk laten zien. Er is een promotiefilmpje ontwikkeld over een dag in de onderbouw. Daarnaast zijn wij gestart met een PR werkgroep van enkele leerkrachten, ouders (MR en OR) de contactpersoon van onze partner FreeKids en de directie. Deze werkgroep wordt begeleid door PR Factor. Er wordt met elkaar gesproken over hoe er vorm gegeven kan en zal worden aan het ambassadeurschap, uitstraling school, de gastvrijheid en communicatie. Deze werkgroep gaat in het volgend schooljaar verder Medezeggenschap en Oudercommissie De medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben in het schooljaar 7 keer vergaderd op dezelfde avond. Er is steeds een gezamenlijke start geweest, waarbij de directie ook aanwezig was. Hierbij informeerde men elkaar over actuele zaken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Vervolgens zette iedere geleding zijn eigen vergadering voort. De Medezeggenschapsraad bestond in het schooljaar uit 6 leden. Vanuit de personeelsgeleding zaten de volgende personeelsleden in de MR: Yvonne de Cocq van Delwijnen-Thomas, Marieke Steen en Sonja Heinis. De oudergeleding van de MR bestaat uit de volgende 3 ouders: Fred Sas, Aytac Tekintürk en Eline Nommensen. Deze vergaderingen werd bijgewoond door de directeur a.i.. Tijdens de MR vergaderingen is gesproken over het beleid binnen de school en de meest belangrijke actuele zaken ten aanzien van het proces van het kwaliteitsverbetertraject. De oudercommissie is gestart met 9 enthousiaste leden. In juni heeft de penningmeester haar taak overgedragen aan een ander lid van de OC. De leden van de oudercommissie zijn: Claudia Kuipers (voorzitter), Marieke Hulsbergen (penningmeester tot juni 2014), Suzan Visser (penningmeester vanaf juni 2014), Jolanda Vink (penningmeester schoolreisfonds), Cynthia Olijberg (lid tot januari 2014), Madelon Cordes, Eline Nommensen, Joke de Boer. Liesbeth Mooij (lid vanaf maart 2014) en Jacqueline Vlietman (lid vanaf maart 2014). De vergaderingen van de OC zijn bijgewoond door de adjunct directeur. De oudercommissieleden hebben geparticipeerd in de werkgroepen die de activiteiten in het schooljaar hebben georganiseerd (zie hdst.3.6). Hierbij valt te denken aan sint, kerst en de themaweek Ik lekker Fit. Ook hebben zij ondersteuning gegeven bij de organisatie van de sportactiviteiten en zijn zij het eerste aanspreekpunt voor het team geweest bij verdere activiteiten Samenwerking met externen Er is dit schooljaar regelmatig samengewerkt met verschillende instanties, met het doel de kennis over allerlei ontwikkelingen op peil te houden. De instellingen, waar wij het afgelopen schooljaar mee samengewerkt hebben, zijn o.a.: Jeugdgezondheidszorg, Bureau jeugdzorg, de wijkagent, Logopedie, Lucertis, Stichting Kram, Kanjerinstituut, Heliomare, Kreavaria, Sportservice Zaanstad, de onderwijsbegeleidingsdienst, Organisaties voor de Naschoolse Opvang, De PCLZ (Permanente Commissie Leerlingen Zorg), Directies van de buurscholen het Baken en de Rietvink, Collega s uit het project Weer Samen Naar School, Scholen voor het speciaal onderwijs, Collega s van scholen pagina 8

9 voor voortgezet onderwijs en Zaans Netwerk en Contactgroep Winkelcentrum Westerwatering. pagina 9

10 3 Onderwijskundig- en organisatorisch beleid 3.1. Ontwikkelingen op het gebied van Onderwijs en leren Zoals al in het voorwoord aangegeven is er dit schooljaar hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs verder te ontwikkelen/verbeteren. Komend schooljaar zullen wij deze ontwikkeling voortzetten. Om aan de gewenste vernieuwing, verandering en verbetering van ons onderwijs te kunnen werken, waarbij het speerpunt is de basis op orde is, hebben wij aan de volgende aspecten gewerkt. Hierbij hebben wij het volgende bereikt: Er wordt in iedere groep gewerkt met groepsplannen (rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen) waarin op minimaal 3 niveaus gewerkt wordt (de basisgroep, de kinderen die meer instructie nodig hebben en de excellente kinderen die weer een ander aanpak vragen). Hierop zijn de leerkrachten geschoold en begeleid. Om dit te realiseren is er gewerkt aan de klassenorganisatie en de vaardigheden van de leerkrachten om in de verschillende niveaugroepen te kunnen werken en de goede instructie aan de kinderen te geven. Ook is er een uitgebreide scholing voor de aanpak van excellente leerlingen geweest. Er is nu voor ieder vakgebied een goede methode aangeschaft of er wordt gewerkt met een digitale methode, zodat wij voldoen aan de gestelde eisen. De leerkrachten zijn begeleid bij het invoeren van deze methodes. (Nieuwsbegrip begrijpend lezen, Estafette- voortgezet technisch lezen) Voor de excellente leerlingen is Levelspel en Levelwerk verdiepingsmaterialen voor de excellente leerlingen - aangeschaft en vanaf volgend schooljaar Engels vanaf groep 1. Voor de kleutergroepen is er naast de nieuwe meubels en buitenspelmaterialen, ook nieuwe ontwikkelingsmaterialen aangeschaft, zodat er een dekkend aanbod is voor alle ontwikkelingsgebieden voor het jonge kind. De zorgondersteuningsstructuur is versterkt en voldoet aan de door het Samenwerkingsverband (Passend Onderwijs) gestelde eisen Ontwikkeling van de leerlingenzorg binnen de school Als school hebben wij, in het kader van Passend Onderwijs, onze ondersteuningsstructuur beschreven in een document. Verder is er intake protocol opgezet om op deze wijze een zorgvuldig beeld te krijgen van de eventuele ondersteuningsbehoefte(n) van de nieuwe leerling. Zorgteam Het zorgteam bespreekt met elkaar de verschillende zorgleerlingen en bepaalt welke eventuele vervolgstappen ondernomen moeten worden. Wij kennen op school een Klein Zorgteam (KZT) en een Groot Zorgteam (GZT). Het KZT wordt gevormd door de directeur (voorzitter) als vertegenwoordiger van de directie en de interne begeleiders (IB-ers). Het GZT wordt gevormd door het KZT, de psycholoog van de Schoolbegeleidingsdienst (SBD) en de jeugdverpleegkundige van de GGD. In bijzondere gevallen kan het Zorgteam een beroep doen op collegiale consultatie van een vertegenwoordiger van het Speciaal Basisonderwijs, de schoolmaatschappelijk werkster en/of de leerplichtambtenaar. Het KZT en GZT is dit schooljaar 7 maal voor overleg bij elkaar geweest. pagina 10

11 Groepsbesprekingen Na iedere toets periode bespreekt de intern begeleider met iedere leerkracht afzonderlijk de resultaten van iedere leerling van de betreffende groep. Bepaald wordt welke leerling extra zorg behoeft en hoe deze zorg wordt vormgegeven. Deze groepsbesprekingen hebben dit schooljaar tweemaal plaatsgevonden. Naast deze geplande groepsbesprekingen vindt er zo nodig op verzoek van de leerkracht overleg plaats over individuele leerlingen en groepsaanpak. Kindbesprekingen In het schooljaar is er gestart met kind besprekingen. In het bouwoverleg is er tijd in geruimd om op een intervisie wijze een ingebrachte casus(sen) met elkaar te bespreken. Dit heeft tot doel elkaar te ondersteunen in de aanpak en begeleiding van leerlingen Opbrengsten en resultaten In januari en juni nemen wij, net als alle andere scholen, de Cito-toetsen af van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/ wiskunde. Ook in de kleuterbouw worden Cito-toetsen voor taal en rekenen afgenomen. Daarnaast gebruiken wij de zgn. kanjerlijsten om 2 keer in het schooljaar (november en mei) in kaart te brengen hoe de Sociaal- Emotionele ontwikkeling verloopt bij de leerlingen. De inspectie voor het onderwijs heeft normen vastgesteld waaraan je als school moet voldoen. Om de kwaliteit van het onderwijs op de school te beoordelen wordt er, naast een groot aantal andere aspecten, ook naar de resultaten van bepaalde vakken in een aantal specifieke leerjaren gekeken. De resultaten van de M toetsing zijn in de onder- en middenbouw ruim boven de gestelde inspectienorm. In de groep 6 liggen deze resultaten onder de gestelde norm. Hierop is direct extra begeleiding ingezet, met goede resultaten in de E toetsing. De resultaten van de E toetsing van dit schooljaar liggen bij alle leerjaren boven de gestelde inspectienorm. Hierbij geven wij de resultaten van de toetsen die maatgevend zijn voor de kwaliteitsmeting van het schooljaar Toets Afname Gemiddelde vaardigheidsscore Inspectienorm Lezen DMT M toets gr 3 30,9 21,00 E toets gr 3 37,1 33,00 M toets gr 4 57,7 48,00 E toets gr 4 66,9 56,00 Begrijpend lezen M toets gr 6 21,3 32,00 Rekenen/wiskunde M toets gr 4 55,5 50,00 E toets gr 4 68,2 61,00 M toets gr 6 82,3 84,00 E toets gr 6 90,7 89,00 In het schooljaar hebben wij, als team, de uitslagen van de M toetsen (afgenomen in januari) en de uitslagen van de E toetsen (afgenomen mei/juni), vlak na de toetsing, gezamenlijk geanalyseerd op school-, leerjaar en groepsniveau. Hieruit zijn een viertal actieplannen gemaakt op aspecten van de volgende vakgebieden: Voorbereidende taal- en rekenactiviteiten bij kleuters pagina 11

12 Rekenen Technisch lezen Begrijpend lezen Wat het laatste vakgebied betreft, is het doel deze aanpak op andere vakgebieden toe te passen. Met name bij de zaakvakken en bijv. bij het beter leren begrijpen van z.g.n. verhaalsommen bij rekenen. Tijdens de teamscholingen en leerkrachtbijeenkomsten is de voortgang van de uitvoering van bovengenoemde aandachtspunten steeds aan de orde gekomen. Verder is de begeleiding en aanpak van de kinderen die op D/E niveau scoren geïntensiveerd met als doel deze leerlingen beter te kunnen begeleiden en het percentage leerlingen die scoren op D/E niveau te kunnen verlagen. Dit is gedaan door de resultaten van deze kinderen tussen de toetsperiodes in nogmaals te analyseren om te kijken of ze voldoende ontwikkeling laten zien. Daar waar nodig zijn n.a.v. deze analyse de groepsplannen en individuele plannen aangepast Brede school ontwikkeling Het Eiland ontwikkelt zich langzaam tot een Breed Kind Centrum (BKC). Een school waar het mogelijk is om van 7.00 uur tot uur onderwijs en opvang te krijgen en waar ook na schooltijd een diversiteit aan activiteiten aangeboden worden voor alle leerlingen. Naast voorschoolse en naschoolse opvang i.s.m. onze buitenschoolse partner FreeKids, proberen wij voor de kinderen na schooltijd een aantrekkelijk naschools aanbod te verzorgen. Met hulp van een brede school makelaar hebben wij dit schooljaar een aantal activiteiten na schooltijd georganiseerd waarbij door medewerkers van Fluxus eerst een introductie les onder schooltijd werd verzorgd en vervolgens een naschools aanbod werd verzorgd op het gebied van kunst. Daarnaast werken wij al een aantal jaren samen met KreaVaria. Zij verzorgen een breed en gevarieerd aanbod van naschoolse activiteiten, waar ook dit jaar weer een groot aantal kinderen van het Eiland gebruik van heeft gemaakt. Hierbij valt te denken aan de PopRock - en Musicaldance Battles die in juni afgesloten werden met een uitvoering in het Zaantheater. Met veel enthousiasme en overgave hebben de kinderen de sterren van de hemel gespeeld en gezongen. Ook heeft Broeks Events een aantal sportactiviteiten verzorgd als Judo en Free Running. En niet te vergeten schaakmeester Chris Saegher, die ieder jaar met veel enthousiasme de schaaklessen verzorgt en de schaaktoernooien voor basisscholen organiseert Schoolactiviteiten Sponsorloop Op vrijdag 6 september hebben alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan de sponsorloop op de Atletiekbaan van AV Zaanland te Zaandam. De sponsorloop werd georganiseerd door de Junior Kamer Zaanstreek en Sportservice Zaanstad. Onze buurscholen Het Baken en de Rietvink waren ook van de partij. Deze sponsorloop stond in het teken van het goede doel (Kledingbank Zaanstreek en Francis Blok Foundation), bewegen en samen plezier hebben. De sponsorloop was een groot succes en op woensdag 2 oktober zijn de opbrengsten aan de goede doelen overhandigd. pagina 12

13 Schoolproject Ik lekker Fit Van 14 t/m 25 april 2014 hebben wij weer ons tweejaarlijks schoolproject met als thema Ik lekker fit. gehouden. De stuurgroep heeft een leuk, gezond en sportief project georganiseerd. Het project stond in het teken van beweging, voeding en gezonde keuzes maken. Dit hebben we o.a. gedaan met behulp van de lesmethode Lekker Fit en allerlei activiteiten zoals een hardloop clinic, fittest, FitFoodFunFactor, een sportieve maandviering en als klapstuk een sportdag voor alle groepen van de school. Culturele activiteiten Ieder jaar maken wij uitgebreid gebruik van het culturele aanbod binnen Zaanstad. Ook dit jaar hebben alle groepen weer één of meerdere voorstellingen bijgewoond, hetzij op school of op locatie. Daarnaast hebben de groepen een bezoek aan een museum gebracht. Sportactiviteiten Onze school heeft zowel op voetbal- als op korfbalgebied een naam hoog te houden. Ook dit schooljaar hebben wij weer met een groot aantal teams met wisselend succes deelgenomen aan beide schooltoernooien. Voor de tweede keer hebben wij dit schooljaar meegedaan met het schoolhandbaltoernooi. Dit jaar is ook deelgenomen aan de atletiek dag voor de groepen 7 en 8. Samen met leeftijdsgenoten van een aantal andere scholen hebben de kinderen een sportieve dag gehad met veelvuldig Eilanders op het hoogste `schavot`. Overige activiteiten Naast allerlei culturele en sportieve activiteiten vinden er in een schooljaar nog veel meer activiteiten plaats die het noemen waard zijn. Zo hebben wij in oktober weer uitgebreid aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Het thema was dit jaar Klaar voor de start. Alle kinderen, juffen en meesters hebben bij de start staan dansen en bewegen op muziek op het schoolplein. Natuurlijk hebben wij net als de vorige jaren de bekende feesten gevierd. In november hebben de kinderen een lampion gemaakt i.v.m. St. Maarten. In december is ook Sinterklaas weer groots gevierd. Zoals al vele jaren kwam de Sint ook dit schooljaar op zijn trouwe viervoeter op school. Inmiddels is het kerstdiner op de laatste donderdag voor de kerstvakantie niet meer weg te denken. Alle kinderen waren weer feestelijk aangekleed en hadden de heerlijkste gerechten bij zich. Hierdoor en door de sfeervol aangeklede school was het wederom een waardig kerstfeest. Met Pasen was er een gezonde paaslunch. Ook dit schooljaar stond eens in de twee weken de BiebBus weer bij onze school. Ieder kind heeft een gratis pasje gekregen om boeken te kunnen lenen. Met dit gratis pasje hopen wij als scholen in samenwerking met de bibliotheek het thuis lezen te stimuleren en zo ook thuis het maken van leeskilometers en het leesplezier te vergroten. Iedere groep is dit schooljaar ook weer op schoolreisje geweest. De groepen 8 doen dit aan het begin van het schooljaar, zij zijn drie dagen naar Appelscha geweest. De groepen 1 t/m 7 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolreis. Dit jaar was de bestemming voor alle groepen Artis. Voor de kinderen is dit altijd een hoogtepunt in het jaar. pagina 13

14 4 Personeelsbeleid 4.1. Taken en functies binnen de school De directie De directie van Het Eiland werd in het schooljaar gevormd door interim directeur Lenemie Laarman (vanuit WVS Onderwijs) en Dorien Hille, adjunct directeur. De interim directeur is op contractbasis werkzaam tot augustus Zij heeft samen met het team vormgeven aan de in het 2 jarig Kwaliteitsverbeterplan beschreven verbeteractiviteiten om zo de gestelde doelen te kunnen verwezenlijken. De groepsleerkrachten De grootste groep mensen binnen Het Eiland is werkzaam als groepsleerkracht. Zoals uit het staatje in hfdst. 2.8 en 2.9 blijkt, is de opbouw van het team zeer divers. Intern begeleider Onze school beschikt in het schooljaar over een intern begeleider (IB-er) Annelies Timmermans. Dit is een gespecialiseerde leerkracht met veel expertise op het gebied van zorgleerlingen. Zij is verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van de leerkrachten bij het bieden van hulp aan kinderen met problemen op allerlei gebied. Samen met de directeur vormt zij het zorgteam van de school. Aan het eind van het schooljaar heeft de IB-er gebruikgemaakt van de prepensioenregeling en heeft afscheid genomen van de school. De interne begeleider in het schooljaar is Bianca van Erkelens. Bouwcoördinatoren Binnen iedere bouw is één van de groepsleerkrachten bouwcoördinator. Hij/zij is voorzitter van het bouwoverleg en verantwoordelijk voor het goed functioneren van de bouw. De bouwcoördinatoren in het schooljaar zijn: Wil Sopjes - bouw 1 t/m 4 Ruth Noordpool - bouw 5 t/m 8 Samen met de directie vormen de bouwcoördinatoren het managementteam van de school. De directie, de intern begeleiders en de bouwcoördinatoren hebben regelmatig overleg met elkaar. Vakleerkracht bewegingsonderwijs Op Het Eiland hebben wij de beschikking over een vakleerkracht gymnastiek (Onne Stark). Hij geeft minimaal één maal per week les aan de groepen 3 t/m 8. Omdat alle groepen tweemaal per week gym hebben, wordt de andere les door de leerkracht zelf gegeven. Specialisten In het team zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald vakgebied. Zij kunnen vanuit hun specialisme de leerkrachten ondersteunen en aanbevelingen doen naar de directie met als doel de kwaliteit van ons onderwijs op dat vakgebied te verbeteren. In het schooljaar beschikte de school over de volgende specialisten: Rekenspecialist Richtje de Wit Minnesma (tot januari 2014) Taal-/dyslexiespecialist Marieke Steen ICT specialist Gerard Sinkeler Motorische Remedial Teaching Onne Stark pagina 14

15 Mariska Smit Catelijne Jongbloed Administratieve kracht Marja Meijer werkt 3 dagen per week als administratieve kracht. Zij ondersteunt de directeur bij allerlei zaken van administratieve aard, zoals het bijhouden van nieuwe inschrijvingen, het leerlingenbestand en het ziekteverzuim. Zij verzorgt tevens de financiën en zij regelt de in- en uitgaande post. Onderwijsondersteuning/conciërge Met Ingrid Jonkhart beschikt de school over een medewerkster die goed is ingevoerd in de dagelijkse gang van zaken. Niet alleen heeft zij het overzicht over het huishoudelijk reilen en zeilen in de school, maar zij verleent ook directe ondersteuning in de groepen en aan individuele kinderen (zie hfdst. 4.2). De conciërge Ben Duin is verantwoordelijk voor het huishoudelijk reilen en zeilen op de school en zorgt voor het klein onderhoud Logopediste Via de GGD heeft de school kunnen beschikken over een gekwalificeerde logopediste. Zij is belast met screening van de leerlingen in de groepen 1/2. Overige taken Naast bovenstaande functies en taken hebben een groot aantal leerkrachten naast hun primaire taak als groepsleerkracht nog allerlei neventaken. Ben Duin is als preventiemedewerker samen met de BHV-ers verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met veiligheid binnen de school. Daarnaast zijn er voor de overige taken en activiteiten binnen de school allerlei taakgroepen en stuurgroepen actief Inzet personeel speciale doeleinden als rugzakleerlingen Het afgelopen schooljaar hebben 5 leerlingen gebruik gemaakt van de rugzakfinanciering. Deze leerlingen zijn begeleid door de ambulante dienstverlening van diverse scholen voor speciaal onderwijs uit de regio. Daarnaast is Ingrid Jonkhart verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van deze kinderen Mutaties Door de terugloop van het aantal kinderen zijn wij in formatie gedaald. Dit betekent minder groepen en daardoor minder leerkrachten en minder uren voor het onderwijsondersteunend personeel, directie en interne begeleiding. In oktober 2013 heeft een leerkracht een baan als begeleider van PABO studenten in Amsterdam geaccepteerd. Deze vacature is intern opgelost doordat een leerkracht meer dagen is gaan werken. In januari 2014 heeft één leerkracht gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met pre pensioen te gaan. Eén leerkracht heeft ontslag genomen, om zich te oriënteren op haar toekomst in- of buiten het onderwijs. Beide vacatures zijn intern opgelost. Aan het eind van het schooljaar heeft één leerkracht gebruik gemaakt van de interne mobiliteitsregeling van de stichting Zaan Primair. Zij zal het volgend schooljaar bij een andere school van Zaan Primair gaan werken. Eén leerkracht is bij een ander bestuur in Amsterdam gaan werken. Twee leerkrachten, waaronder de intern begeleider, hebben hun loopbaan in het onderwijs afgesloten door gebruik te maken van hun prepensioen. pagina 15

16 Voor vacature van de leerkracht als van de intern begeleider zijn nieuwe mensen aangenomen die al werkzaam waren op een andere school van de Stichting Zaan Primair. Het contract met de interim directeur liep op augustus 2014 ten einde. Voor de functie van directeur is Lars van Ravenhorst per 1 augustus 2014 benoemd Ziekteverzuim Schooljaar Gemiddeld 5,32% 5,27% 4,72% 6,4% 7,73% ziekteverzuim Het ziekteverzuim van obs Het Eiland lag het schooljaar wat hoger dan in de voorgaande schooljaren. Kijkend naar het ziekteverzuim in het schooljaar hadden wij vanaf het begin van het schooljaar te maken met een 2 tal langdurig zieke leerkrachten (ruim een half jaar) schooljaar) en 1 OOP- er (enkele maanden). Haverwege tot aan het eind van het schooljaar was er wederom een zieke leerkracht en de laatste maanden van het schooljaar was er een andere OOP-er uitgevallen Invalleerkrachten Dit jaar hebben wij als school kunnen beschikken over een aantal invalleerkrachten die het hele schooljaar op de school gewerkt hebben. Voor de vervanging van kortdurende ziektes of verlof van leerkrachten hebben wij vnl. gebruik kunnen maken van leerkrachten uit eigen kring, die deze dag(en) extra gewerkt hebben. Een aantal keren hebben wij slechts gebruik gemaakt van invalleerkrachten uit de invallerspool van Zaan Primair. Helaas is het een enkele keer niet mogelijk geweest om bij ziekte of afwezigheid van personeel externe vervanging te regelen. In dit soort situaties hanteren wij een speciaal protocol waarin een aantal mogelijkheden staan. Zo hebben wij bij kortdurend ziekteverzuim in deze situatie intern geschoven met personeel, of groepen opgedeeld over andere groepen. Ook is het een tweemaal voorgekomen dat we groepen naar huis hebben moeten sturen. 4.6 Lio-ers en overige stagiaires Het Eiland biedt aankomende collega s graag de gelegenheid om bij ons ervaring op te doen. Ook dit jaar hebben weer een groot aantal Pabo studenten bij ons op school hun stage gelopen. Daarnaast bieden wij ook ROC studenten gelegenheid het gehele jaar hun stage bij ons op school in te vullen als voorbereiding op hun functie als onderwijsassistent. Ook verwelkomen wij regelmatig leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs in het kader van hun maatschappelijke stage. 4.7 Professionalisering De leerkrachten hebben in teamverband verschillende nascholings- en professionaliseringsbijeenkomsten gevolgd. Daarnaast hebben 2 leerkrachten nog een leergang gevolgd en is er 1 leerkracht die een 2 jarige opleiding volgt. pagina 16

17 Een overzicht: Leergang Het jonge kind 2 leerkrachten Opleiding Intern Begeleider - 1 leerkracht Verdere invoering methode begrijpend lezen team Opbrengstgericht werken team Excellente leerling team Dyslexie team Het onderwijs aan jonge kinderen volgens de actuele eisen leerkrachten gr. 1 en 2 Opstellen groepshandelingsplan (voortgezet) technisch lezen leerkrachten gr. 3 t/m 8 Daarnaast hebben er klassenconsultaties en begeleiding plaatsgevonden door externe begeleiders waar het de invoering van de methode voor begrijpend lezen betreft. pagina 17

18 5 Middelen en voorzieningen 5.1. Huisvesting Sinds 3 jaar zijn wij met alle groepen gehuisvest in ons schoolgebouw, het vroegere zgn. hoofdgebouw. We hebben dit schooljaar met 11 groepen gewerkt en daardoor gebruik gemaakt van 11 leslokalen. Daarnaast zijn de twee zgn. wissel lokalen verhuurd aan de buurtscholen. Deze lokalen hebben een eigen toegangsdeur die verbonden is met de eigen school. Ook was er is er een bovenschoolse Plusklas in het gebouw gehuisvest. Verder is er hard gewerkt aan het verbeteren van de inrichting van de centrale hal. Er zijn verrijdbare tussenschotten aangeschaft waardoor de centrale hal multifunctioneel ingericht kan worden (zelfstandige werkplekken voor de leerlingen, maandviering, vergaderingen, bijeenkomsten voor ouders). Ook het podium is zo aangepast dat het multifunctioneel inzetbaar is geworden. Voor dagelijks gebruik kunnen leerlingen er heerlijk op vertoeven en boeken lezen en bij de maandviering en musical van groep 8 is het gewoon een podium. Het resultaat van deze aanpassingen mag er zijn! Door Zaan Primair zijn de plafondtegels door de hele school vernieuwd Computers Bij de ICT-afdeling van Zaan Primair is men bezig met een groot ICT-project, Mcloud genaamd, dat organisatiebreed doorgevoerd zal worden. Het Mcloud-project omhelst een zogenaamde hybride private-cloud omgeving, die iedereen in de organisatie voorziet van Zaan Primair , een organisatiebreed intranet en thuiswerken mogelijk maakt. Dit jaar was Het Eiland aan de beurt en in december is alles aangepast en is tevens alle hardware vervangen Arbo en veiligheid Binnen Het Eiland is een van de medewerkers geschoold als preventiemedewerker. Hij is in samenspraak met de BHV-ers en de directie verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met veiligheid in en rondom de school. Het plan van Aanpak, n.a.v. de Risico Inventarisatie, is geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. Na elke vakantie zijn alle kinderen op school gecontroleerd op hoofdluis. Dit is gedaan door een speciale ouderwerkgroep, de zgn. luizenbrigade. Door deze regelmatige controles en het verplichte gebruik van luizentassen door ieder kind is het hoofdluisprobleem beheersbaar. pagina 18

19 6 Nawoord en resultaatverwachting Met dit jaarverslag hebben wij geprobeerd u een beeld te schetsen van alle ontwikkelingen binnen Het Eiland in het schooljaar Het is weer een druk en boeiend jaar geweest. Het was een jaar van vele veranderingen en vernieuwingen op het gebied van onderwijsinhoud, zorgstructuur en organisatie. Het hele team heeft hard meegewerkt aan deze veranderingen/kwaliteitsverbeteringen en het resultaat mag er dan ook zijn! In het schooljaar zal deze lijn van ontwikkeling op het gebied van onderwijsinhoud, zorgstructuur en organisatie voortgezet worden. Dat wat ontwikkeld is in de afgelopen schooljaren zal geborgd worden en daar waar nodig zal er een verdieping plaatsvinden. Ons speerpunt blijft "De basis op orde" met als doel de kwaliteit en resultaten van ons onderwijs te blijven verbeteren. Wij danken iedereen, die betrokken is bij Het Eiland, voor het vertrouwen dat u ons het afgelopen schooljaar gegeven hebt. Wij hopen dat u met plezier dit verslag heeft gelezen. Namens het team van het Eiland, Lars van Ravenhorst - directeur pagina 19

O.B.S. Het Eiland P.A. van Meverstraat XE Zaandam Tel:

O.B.S. Het Eiland P.A. van Meverstraat XE Zaandam Tel: O.B.S. Het Eiland P.A. van Meverstraat 1 1507 XE Zaandam Tel: 075 6354699 info@heteiland.org www.heteiland.org Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 03 2. Onze school pagina 04 2.1. - Ontwikkeling leerlingenaantal

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Oudercommissie. Jaargang: 2014 2015 nummer: 1 datum: 20-08-2014

NIEUWSBRIEF. Oudercommissie. Jaargang: 2014 2015 nummer: 1 datum: 20-08-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang: 2014 2015 nummer: 1 datum: 20-08-2014 Hoofdgebouw: P.A. van Meverstraat 1 1507 XE Zaandam Tel. 075-6354699 E-mail: info@heteiland.org Administratie adres: P.A. van Meverstraat 1 1507

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl

Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Oldenoert 55 9351 KV Leek Tel. 0594 512720 www.gbsdespringplank.nl springplank@noorderbasis.nl Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen schooljaar 2013-2014... 4 a. Leerlingen... 4 b. Personeel...

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Samen leren, samen werken. Openbare Brede Daltonschool

Samen leren, samen werken. Openbare Brede Daltonschool Samen leren, samen werken Openbare Brede Daltonschool Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onze school... 4 3. Onderwijskundig en organisatorisch beleid... 5 4. Personeelsbeleid... 7 5. Nawoord en resultaatverwachting

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 17 juni 2016

Nieuwsbrief. 17 juni 2016 Nieuwsbrief 17 juni 2016 Informatie voor Balans en Fontein Geachte ouders/verzorgers, Afgelopen weken is intern gesproken over de formatie van volgend schooljaar. Ook is de groepsindeling besproken met

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Jaarverslag G.J. van der Ploegschool

Jaarverslag G.J. van der Ploegschool Jaarverslag 2014-2015 G.J. van der Ploegschool december 14 2015 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2014 2015 van de G.J. van der Ploegschool. Het schooljaar stond in het teken van een interne reorganisatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nieuws uit de groepen

Nieuws uit de groepen Welkom Stijn Heesterman is op 1 november 4 jaar geworden en zit sinds kort in groep 1/2C. Stijn, we wensen je een hele fijne en leerzame tijd op obs De Veenvlinder! Nieuws uit de groepen Groep 8: Oud-leerlingen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl

OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER. mr.boeier@stichtingschool.nl EVEN LANGSZIJ OUDER-INFO-KRANT VAN OBS DE BOEIER 39 e jaargang nr.1 Langszij 2015-2016 E-mail school Website obs.deboeier@obsdeboeier.nl www.obsdeboeier.nl E-mail Medezeggenschapsraad E-mail Ouderraad

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Dit jaarverslag is voor de ouders van obs Spitsbergen en gaat over het schooljaar 2012-2013.

Dit jaarverslag is voor de ouders van obs Spitsbergen en gaat over het schooljaar 2012-2013. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Inleiding... 2 3 Onderwijskundige ontwikkeling... 3 4 Ontwikkelingen rond leerlingen... 3 5 Contact met ouders... 4 6 Ontwikkelingen rond kinderopvang... 6 7 Ontwikkelingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

1. Opening Monic heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda Goedgekeurd. 3. Mededelingen van de directie

1. Opening Monic heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda Goedgekeurd. 3. Mededelingen van de directie datum 14 oktober 2015 datum bespreking september 2015 van Natasja Kwaaitaal bespreking MR-vergadering De Wegwijzer aanwezig Personeelsgeleding: Monic van Boesschoten Jeroen van der Ploeg Claudia van den

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Bets Frijlingschool

Jaarverslag Bets Frijlingschool Jaarverslag Bets Frijlingschool 013-014 Purmerend, oktober 014 Inhoudsopgave 1. Leerlingen... 4. Het personeel en organisatie... 7 3. Onderwijs en zorg... 8 3.1 Leerlingenzorg... 8 3. Verandering en vernieuwing

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Tragisch incident. Namens de school wensen wij Max en de familie heel veel sterkte! Nieuwe CAO. Komende activiteiten - - MijnSchool

Tragisch incident. Namens de school wensen wij Max en de familie heel veel sterkte! Nieuwe CAO. Komende activiteiten - - MijnSchool 10 06 15 n ummer 19 Inhoud Tragisch incident 1 Nieuwe CAO 1 MijnSchool 1 Komende activiteiten 1 Tragisch incident Gisteren is er een tragisch incident in de wijk geweest waarbij een vader van onze school

Nadere informatie

Actieplan / Jaarplan CBS de Bergpadschool 2015 2016 Primas-scholengroep. 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2015-2016

Actieplan / Jaarplan CBS de Bergpadschool 2015 2016 Primas-scholengroep. 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2015-2016 Actieplan / Jaarplan CBS de Bergpadschool 2015 2016 Primas-scholengroep 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2015-2016 Onderwerpen naar aanleiding van Schoolplan 2015 2019 Onderwerp: Kwaliteitszorg Kwaliteitsinstrument

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Evaluatie Actieplan / Jaarplan Bergpadschool 2014 2015 Primas-scholengroep. 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2014-2015

Evaluatie Actieplan / Jaarplan Bergpadschool 2014 2015 Primas-scholengroep. 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2014-2015 Evaluatie Actieplan / Jaarplan Bergpadschool 2014 2015 Primas-scholengroep 1 Actie / jaarplan Primas-scholengroep 2014-2015 Onderwerp: Kwaliteitszorg Kwaliteitsinstrument leerresultaten/opbrengsten beter

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 oktober 2014

Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Nieuwsbrief 9 oktober 2014 Belangrijke data - Oud papier: 11 oktober: Fam. Wilbrink (Jonathan) en Fam. Leegwater (Daan) - Oud papier: 25 oktober: Fam. Wijdenes (Luuk) en Fam. Neeteson Lemkes (Anna) - Vrijdag

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

- Stappenplan: wat doen wij wanneer iemand zich niet aan de regels houdt - Belangrijke adressen en telefoonnummers

- Stappenplan: wat doen wij wanneer iemand zich niet aan de regels houdt - Belangrijke adressen en telefoonnummers Jaargids 2014-2015 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 03 1. Algemene informatie pagina 04 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2014-2015 - Zorg - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie