ONTMOET ONTDEK - ONTWIKKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTMOET ONTDEK - ONTWIKKEL"

Transcriptie

1 ONTMOET ONTDEK - ONTWIKKEL Wij streven naar hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. De ONTMOETING staat daarin centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. Ieder ONTDEKT in een veilige en uitdagende omgeving kwaliteiten en talenten. Competente medewerkers helpen kinderen en elkaar deze te ONTWIKKELEN vanuit het perspectief van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

2 2 Inhoud Voorwoord 1. Onderwijs en leren VVE, schakelklassen en plusklassen Zaanse Zomerschool Rekenen, taal ICT Opbrengst gericht werken Cultuureducatie Brede School Combinatiefunctie naschoolse activiteiten Integratie school en kinderopvang Passend onderwijs - Ontwikkeling basisondersteuning - Ontwikkeling expertisecentrum 2. Personeel en organisatie Gesprekkencyclus Ziekteverzuim Functiemix School 29 Zaan Primair Academie Stagebeleid Bestuursformatieplan en mobiliteit 3. Materieel en huisvesting Integraal Huisvestingsplan PO Zaanstad Onderhoud gebouwen Schoonmaak ICT en Infrastructuur 4. Bestuur en organisatie PR en communicatie Interne visitatie Kwaliteitsbeoordeling inspectie Klachten en bezwaren Externe contacten Code goed bestuur Medezeggenschap 5. Raad van toezicht Samenstelling Vergoeding 6. Financiën Financieel beheer en beleid Vermogensbeheer in 2012 Inkoop en aanbesteding Financiële positie Resultaat Kengetallen

3 3 Voorwoord De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stond ook in 2012 in het middelpunt van de actualiteit en de politiek. De onderwijsopbrengsten moeten omhoog en bij de Zaan Primair scholengroep werken we daar op verschillende fronten aan. Goede voorbeelden zijn de reken- en taalverbetertrajecten die op het merendeel van onze scholen in gang zijn gezet en de voorbereiding op de invoering van de wet passend onderwijs. Als we ons internationaal vergelijken dan kan gerust gezegd worden, dat het Nederlands onderwijs beter is dan we denken, maar niet zo goed als we willen. We komen steevast tussen de 5 de en 10 de plek uit. Maar wat ook blijkt uit deze onderzoeken, is dat de kwaliteit van ons onderwijs al 20 jaar op hetzelfde niveau blijft steken. We zijn blijkbaar goed in watertrappelen. McKinsey signaleert in haar internationaal onderzoek How the world s most improved school systems keep getting better dat andere landen en regio s wel enorme stappen vooruit hebben gezet op het gebied van onderwijskwaliteit. Wat kunnen wij daar van leren? McKinsey onderscheidt 3 maatregelen, die geen extra geld vragen en geen structuurveranderingen vergen maar de focus leggen op het primair proces, namelijk: 1. Het verbeteren van de lerarenopleidingen. Uit analyse van oorzaken van hoge of lage onderwijsprestaties blijkt dat één factor er met kop beste schoolsystemen slagen erin om de beste studenten voor de lerarenopleidingen aan te trekken. 2. Het professionaliseren van het leraarsvak. 3. Het ontwikkelen van schoolleiders. De Zaan Primair scholengroep heeft maar een zeer beperkte invloed op de eerstgenoemde maatregel van verbeteren van de lerarenopleiding. Maar op de genoemde tweede en derde maatregelen zijn in 2012 veel inspanningen verricht. De bovenschoolse netwerk- en scholingsbijeenkomsten voor interne begeleiders, voor rekenspecialisten, voor taalspecialisten, voor gedragsspecialisten zijn even zoveel goede voorbeelden van het professionaliseren van het leraarsvak. Ook de professionalisering van de schoolleiders van onze scholengroep is ter hand genomen met een traject opbrengstgericht leiderschap en de sessies tijdens de tweedaagse bijeenkomt in Blooming te Bergen. Kortom, wat McKinsey aanbeveelt voor het Nederlands onderwijs kunnen we in de praktijk van de Zaan Primair scholengroep al terug zien. Overigens is onze basisschool De Gouw één van de 5 PO-scholen die in het landelijke innovatieproject met McKinsey (het project LeerKRACHT) participeren. We vertrouwen erop dat we de ervaringen van de collega s van de Gouw straks ook op onze andere scholen kunnen gebruiken. In 2012 trad een nieuw kabinet aan, waarbij het nieuwe regeerakkoord mede geïnspireerd lijkt door de recente publicatie en activiteiten van McKinsey. De titel luidt namelijk: van goed naar excellent onderwijs. En dat sluit naadloos aan op wat we bij Zaan Primair willen: op weg naar steengoede scholen. Eind 2012 sloot Zaan Primair een samenwerkingsovereenkomst met de kinderopvangorganisatie Babino en Freekids/Kindzorg voor de buitenschoolse opvang. Het is de bedoeling dat de samenwerking stapsgewijs wordt uitgebouwd richting brede kindcentra. In 2012 zijn veel ontwikkelingen in gang gezet c.q. gecontinueerd, alle gericht over het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs op de scholen van de Zaan Primair scholengroep. Dit jaarverslag geeft daar een overzicht van. Ik wil graag alle medewerkers, ouders, vrijwilligers en partnerorganisaties bedanken voor hun bijdrage aan deze ontwikkelingen én de uitvoering van bevlogen onderwijs voor onze kinderen. Juni 2013, N.T.M. Persoon Voorzitter College van Bestuur

4 4 1. Onderwijs en leren VVE, Schakelklassen, Plusklassen Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachter-stand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool De Insteek van Zaan Primair op het gebied van VVE is om op langere termijn doelen en aanpak binnen het VVEonderwijs op te nemen in het taalbeleidsplan van alle scholen. De VVE-coördinatoren volgden een intensieve feedback-en communicatietraining. Alle coördinatoren en VVE-directeuren hebben een managementtraining gevolgd bij Sardes. Op basis hiervan ontwikkelden zij veranderplannen voor de scholen. In de schakelklas krijgen leerlingen met een taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs. Daardoor kunnen ze beter meekomen en stromen ze makkelijker door naar het voortgezet onderwijs. In 2012 is het aantal schakelklassen binnen Zaan Primair uitgebreid met een voor en vroegschool op de Spiegel, een zomerschool bij de Gouw en een schakelklas bij de Gouw en de Pionier. De coördinatie is overgenomen door Zaan Primair en wordt behartigd door de VVE-coördinator. Agora maakt deel uit van dit netwerk. Momenteel ontvangt Zaan Primair subsidie van de gemeente voor zes schakelklassen (inclusief de voor en vroegschool van de Spiegel). Zaan Primair heeft plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen om hen extra uitdaging te bieden. De voorgenomen activiteiten van de plusklassen verliepen volgens plan. Het plusklasbulletin verscheen 10 keer per jaar. Het schooljaar sloot af met een goed bezochte evaluatieavond voor de ouders (juni 2012). Ouders verwoorden hoe blij zij zijn met de Plusklasvoorziening en hoeveel beter het gaat met hun kind. Punt van aandacht blijft het moeten inhalen van werk als de kinderen na de plusklasochtend terug zijn in de eigen klas. Zaanse Zomerschool Zaan Primair ontving van de gemeente subsidie voor het starten van de eerste Zomerschool. De voorbereiding voor de Zomerschool startte eind april. Formeel werd de school gekoppeld aan OBS De Gouw. De school richtte zich op kinderen in Zaandam Zuid. Er werd gerekend op ongeveer 45 leerlingen (drie groepen). Uiteindelijk namen 65 leerlingen deel in 4 groepen. Het enthousiasme was zo groot, dat er 5 groepen gevuld hadden kunnen worden. Het team bestond uit 5 leerkrachten, 4 onderwijsassistenten en 1 directeur. Op 23 juli opende de wethouder de Zomerschool. De eerste 4 weken van de zomervakantie was de zomerschool alle schooldagen open. De ochtenden voor rekenen en taal, s Middags voor thema s zoals: dieren, sport of kunst & cultuur. In samenhang daarmee gingen de kinderen op excursie. Naar Artis, het nieuwe gemeentehuis of de Amsterdam Arena. Voor ouders werden lessen Nederlands aangeboden, 15 ouders namen hier aan deel. Ook leverden zij enthousiaste bijdragen in activiteitenbegeleiding, bij excursies of assisteerden in de pauzes.

5 5 Rekenen, taal In 2012 hebben 18 leerkrachten de opleiding tot rekenspecialist afgerond. In totaal heeft Zaan Primair 35 rekenspecialisten op 29 locaties. 22 leerkrachten hebben aan de opleiding tot taalspecialist deelgenomen, 21 hebben deze afgerond. ICT De doelen van het project Digitaal leren zijn in het eerste jaar grotendeels gerealiseerd. Op de ontmoetingsdag van 2012 gaven drie ICT-coördinatoren van onze scholen workshops die aansluiten bij de gestelde competentie-eisen. Opbrengstgericht werken In het eerste kwartaal stond bij de schoolbezoeken door de clusterdirecteuren het toezicht op de onderwijsopbrengsten centraal. Zij bespraken de analyse van de tussenopbrengsten en eindopbrengsten. Bij een aantal scholen waar de resultaten achterbleven, leidde dit tot het opstellen van een plan van aanpak om tot verbetering te komen. Met het Centrum voor Nascholing Amsterdam organiseerde Zaan Primair in het voorjaar voor alle (adjunct)directeuren en Intern Begeleiders een studiemiddag: Op weg naar steengoede scholen. Vier scholen hielden een presentatie over eigen praktijkervaringen met opbrengstgericht werken. Deze studiemiddag kreeg op 17 april een vervolg met directeuren over het onderwerp: Hoe word je nu een steengoede school? Afgesproken is dat onze scholen zich in schooljaar focussen op de lesinstructie, het verzorgen van professionele feedback en het verhogen van betrokkenheid van leerlingen. Op deze onderwerpen zoeken we de precisie en versterken daarmee ons onderwijs. Op al onze scholen zijn op derde pinksterdag de leeropbrengsten op schoolniveau besproken en vertaald naar verbeteracties voor het komende schooljaar. Daarnaast evalueerden de scholen het Jaarplan van het lopende schooljaar. Wat hebben we bereikt, wat moet worden bijgesteld en wat is de volgende stap in de ontwikkeling? We kunnen vaststellen dat het opbrengstgericht werken binnen Zaan Primair gemeengoed is geworden. McKinsey begon in september een pilot om scholen en besturen (16 totaal, waarvan 5 po) intensief te begeleiden in kwaliteitsverbetering. Zaan Primair participeert in deze pilot. De aanpak van McKinsey is gebaseerd op wereldwijd onderzoek naar verbeterinterventies in het onderwijs. De Gouw is één van de 5 basisscholen die dit jaar met McKinsey werkt. Onder het motto Van Good naar Great is deze school aan de slag gegaan. Het traject heeft de werktitel LeerKRACHT gekregen. Een andere ontwikkeling is de Leergang Opbrengstgericht Spelen met jonge kinderen. De ontwikkelingspsychologie van het jonge kind vraagt een andere aanpak dan die van oudere kinderen. In onze visie begint het opbrengstgericht werken in groep 1. Dat moet dan gekoppeld zijn aan spelontwikkeling van kinderen. De Zaan Primair Academie ontwikkelde hiervoor, in samenwerking met de PO-raad, een leergang. In september 2012 begon de cursus voor de onderbouwleerkrachten. Cultuureducatie In 2012 ontwikkelde het beleid op cultuureducatie sterk. Behaalde resultaten zijn: Aanstelling bovenschools cultuurcoördinator Aanstelling beleidsadviseur cultuureducatie Zaan Primair Academie heeft aanbod voor OC & W gecertificeerde opleiding interne cultuur- coördinator (icc er) zowel op basis- als verdiepingsniveau Cultuurmenu voor leerlingen gecontinueerd

6 6 Nieuwe bestuursstructuur Cultuurmenu, bestaande uit voorzitters Zaan Primair en Agora met directeur Fluxus Oprichting werkgroep Cultuureducatie; verantwoordelijk voor vastleggen beleid cultuureducatie Organisatie netwerkbijeenkomsten icc ers Zaan Primair en Agora Brede school De brede schoolontwikkeling kreeg opnieuw de vereiste aandacht. Het accent lag in 2012 op de wisseling van kinderopvangaanbieders die buitenschoolse opvang (BSO) verzorgen op de scholen. Vanaf oktober werd gewerkt aan een notitie over het Brede Kindcentrum van Zaan Primair (BKC) en werden de kenmerken van het BKC voor alle scholen beschreven. De keuze voor deze naamgeving is ingegeven door het feit dat in Zaanstad de benaming Brede School is ingeburgerd als synoniem voor het naschoolse programma. Zaan Primair beoogt met haar Brede Kindcentra een bredere duiding. Combinatiefunctie naschoolse activiteiten De gemeente stimuleert brede scholen onder meer door de inzet van Combinatiefuncties Brede School. Scholen konden een aanvraag doen voor personele ondersteuning (de combinatie-functionarissen) en een programma van activiteiten binnen de brede school in schooljaar In oktober zijn de activiteiten gestart op alle scholen. Deze lopen door tot aan de zomervakantie Integratie school en kinderopvang In 2012 besloot Zaan Primair om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang actief tot stand te brengen en te intensiveren. Doelstelling hiervan is om ouders de mogelijkheid van een dagarrangement te bieden op de locatie van de school. Babino en Freekids werden na een zorgvuldige beoordeling door een commissie, de directies in het directieberaad en de Raad van Toezicht, geselecteerd. De twee aanbieders bieden BSO aan op het merendeel van de scholen van Zaan Primair. Beide aanbieders kregen een lijst van scholen. Opvang op minder winstgevende scholen wordt mogelijk gemaakt door de winstgevende scholen in de lijst. Zaan Primair is hiermee een exclusieve maar ook unieke samenwerking gestart. De nauwe aansluiting tussen school en opvang en de intensivering van de samenwerking leidt tot de realisatie van de Brede Kindcentra. Het schooljaar is voor scholen en aanbieders een overgangsjaar. De samenwerking met de oude aanbieder is of wordt afgehecht. Bij enkele scholen blijft deze samenwerking bestaan op basis van eerder gemaakte afspraken. De samenwerking met de nieuwe aanbieders is op de Jagersplas en De Delta gestart en wordt dit schooljaar bij andere scholen geleidelijk begonnen. Passend onderwijs Basisscholen moeten alle kinderen, ook die met leer- of gedragsproblemen, onderwijs kunnen bieden dat bij ze past. Dat is de gedachte achter Passend onderwijs. In het basisonderwijs wordt voor de Zaanstreek het samenwerkingsverband 2705 ingericht. De volgende schoolbesturen voor primair onderwijs zullen hierin participeren: Agora, SPOOR, Zaan Primair, De Werf, De Vrije School en De Roos. Daarnaast participeren de schoolbesturen voor speciaal onderwijs Aloysius, Altra, Heliomare en Orion. Ontwikkeling basisondersteuning Met de invoering van passend onderwijs krijgen de schoolbesturen de plicht om iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden waar hij of zij recht op heeft. Hierbij is het noodzakelijk dat leerlingen en ouders weten wat ze van een school aan basisondersteuning wel en niet mogen verwachten. In 2012 stelden we vast wat de Zaan Primair scholengroep verstaat onder basisondersteuning. Hiervoor is de notitie De basisondersteuning op orde geschreven. Deze notitie was leidend om met het nieuwe samenwerkingsverband te komen tot een gezamenlijke standaard basisondersteuning voor de Zaanstreek.

7 7 Elke school dient onder de wet Passend Onderwijs te beschikken over een zogenoemd schoolondersteuningsprofiel. Dit beschrijft de mate waarin de afgesproken basisondersteuning op orde is, of er bovenop die basis extra ondersteuning geboden wordt en welke ambities de school heeft om extra ondersteuning verder vorm te geven. In 2012 heeft iedere school met hulp van een instrument van Inschool een aanzet gemaakt voor het schrijven van het schoolondersteuningsprofiel. Uiterlijk 1 mei 2013 beschikt elke school over een definitief profiel. Het samenwerkingsverband WSNS stelde per 1 februari 2012 aan de Zaan Primair scholengroep faciliteiten beschikbaar voor de inhoudelijke coördinatie naar passend onderwijs. Daarnaast zijn vanaf 1 februari 2012 twee schoolversterkers actief. Zij ondersteunen scholen op leerkracht- en systeemniveau; in het bijzonder in het omgaan met lastig gedrag. Ruim 80% van de scholen maakte in 2012 gebruik van de inzet van de schoolversterker. Ontwikkeling expertisecentrum Vooruitlopend op een gezamenlijk expertise- en ondersteuningsnetwerk binnen het nieuwe samenwerkingsverband, heeft de Zaan Primair scholengroep in 2012 een eigen expertisecentrum ingericht. Het expertisecentrum coördineert de interne ontwikkelingslijnen richting passend onderwijs. De coördinatie van het expertisecentrum is gekoppeld aan de extra faciliteit die het samenwerkingsverband WSNS 2701 beschikbaar stelde. Vanuit dit expertisecentrum zijn in 2012 de volgende activiteiten ontplooid: De inrichting van een eigen onderzoeksteam dat verantwoordelijk is voor psychologisch onderzoek, dyslexieonderzoek en dergelijke. Vanaf 1 mei 2012 is dit onderzoeksteam operationeel. Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Praatmaat Groep voor het doen van logopedisch onderzoek en logopedische behandeling op de locaties De Boei en Het Dok. De inzet van schoolversterkers op scholen waar sprake is van handelingsverlegenheid in het omgaan met kinderen met lastig gedrag. Het verzorgen van een extern aanbod voor de reguliere basisscholen. Naast de inzet van expertise gaat het om hulpklassen lezen/spellen op diverse locaties, leeswerkplaats, parttime observatieplaatsen in de groep jonge risico kinderen (JRK), verzorgen van scholing en geven van workshops.

8 8 2. Personeel en organisatie Gesprekkencyclus Leidinggevenden voerden functioneringsgesprekken met de medewerkers uit hun team. De functiemix, de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO), scholing en mobiliteit maken onderdeel uit van deze cyclus. In 2012 is gestart met aanpassingen in beleid gesprekkencyclus. Wijzigingen liggen op het gebied van het meer opbrengstgericht maken van de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Niet alleen gericht op de competenties en de ontwikkeling, maar ook op de behaalde resultaten. Daarnaast is het competentieprofiel van leraren aangepast aan de ontwikkelingen in het onderwijs en het strategisch beleid van Zaan Primair (o.a. Opbrengst- en Handelingsgericht werken, Passend Onderwijs, mobiliteit tussen de scholen). De functiebeschrijvingen voor de functies op het bestuursbureau, (adjunct-) directie en OOP op de scholen zijn beschreven. In 2013 worden de functies geformaliseerd. Besloten is om de beschrijvingen van de OP functies in kalenderjaar 2013 op te pakken. Ziekteverzuim Het gemiddelde verzuimcijfer in 2012 is 8,2%, een stijging van ruim 1% ten opzichte van Het grootste gedeelte van het ziekteverzuim zit in het middellange verzuim (43 dagen 366 dagen: 4%) en het lang verzuim (> 366 dagen: 2,7%). Functiemix Bij de invoering van de functiemix is van overheidswege nadrukkelijk de keuze gemaakt om de LB-functie in te zetten voor vakinhoudelijke ontwikkeling en niet voor managementfuncties. Zaan Primair bestemt de LBfunctie voor medewerkers als: Taalspecialisten, rekenspecialisten en onderwijskundige ICT-ers. (Leerlingen)Zorgspecialist, behalve de Intern Begeleiders kunnen dat ook gedragsspecialisten zijn. Bewegingsspecialisten, of mogelijk MRT-specialisten. De werkzaamheden van de leraar LB zijn onderscheidend qua niveau en complexiteit ten opzichte van de werkzaamheden van de leraar LA. Deze medewerkers dienen zo nodig ingezet te kunnen worden op andere scholen binnen Zaan Primair. De medewerker voldoet aan het competentieprofiel voor Leraar LB, aan de opleidingsvoorwaarden (post -HBO) en is minimaal 50% van de aanstelling lesgevend. In het kader van functiedifferentiatie is in 2012 bij Zaan Primair ook de LC-functie ingevoerd in het s(ba)o. De medewerker beschikt op de volgende competenties over extra kwaliteiten: Pedagogisch competent Vakinhoudelijk en didactisch competent Competent in samenwerken met collega s Competent in samenwerken met de omgeving De medewerker heeft een aantoonbare meerwaarde ten aanzien van de beleidsontwikkeling binnen de school. Daarnaast dient de expertise binnen Zaan Primair breed inzetbaar te zijn en de medewerker moet een Master-opleiding hebben afgerond. In de eerste fase kwamen alleen de Intern Begeleiders binnen het s(ba)o in aanmerking voor benoeming in LC.

9 9 School 29 In februari 2012 organiseerde Zaan Primair een introductiebijeenkomst voor alle (potentiële) nieuwe medewerkers. Doel was om deze medewerkers te binden aan Zaan Primair. Er is onder andere uitleg gegeven over de ontwikkelingen binnen het onderwijs en in het bijzonder binnen Zaan Primair. Daarnaast zijn de scholingsbehoeften binnen deze groep medewerkers geïnventariseerd. De Zaan primair Academie speelt bij de uitvoering hiervan een rol. Na het vertrek van de huidige coördinator van School 29 is besloten om de organisatie en coördinatie op een andere wijze in te richten: P&O coördineert de inzet van de tijdelijke medewerkers en de invalkrachten. Zaan Primair Academie Om de doelstelling van onder andere de functiemix te kunnen verwezenlijken startte in 2012 een drietal opleidingen in-company: de opleiding tot taalcoördinator/specialist (IPabo) een opleiding tot rekencoördinator/specialist (Freudenthal Instituut) een IB-opleiding (Fontys Hogescholen). De laatste Feedback-trainingen voor de reken- en taalcoördinatoren zijn gehouden. Voor de overblijfmedewerkers werd de laatste trainingen verzorgd door de VOO. Ook is er voor deze medewerkers een training communicatie georganiseerd. De conciërges kregen via het Regiocollege uit Zaandam een cursus op maat. Met de tweedaagse herhalingscursussen zijn de BHV-ers bijgeschoold. Onder de vlag van de Zaan Primair Academie werd een dag voor de preventiemedewerkers ingeruimd. Door het bijwonen van deze cursussen wordt op alle scholen van Zaan Primair weer voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot de veiligheid. In het nieuwe schooljaar zijn de volgende in-company opleidingen gestart: Gedragsspecialist, deze Post-HBO opleiding wordt verzorgd door InHolland. Intern Cultuur Coördinator, deze opleiding wordt verzorgd door Plein C, cultuureducatie in Noord-Holland. VVersterk, dit programma voor leerkrachten van VVE-scholen wordt door Sardes verzorgd. Hoogbegaafden, uitgewerkt door de Plusklas-coördinator. Een opleiding voor de plusklasleerkrachten, die wordt verzorgd door De BegaafdenWijzer. Leergang van het jonge kind. Deze leergang wordt ondersteund vanuit de PO-Raad. Op woensdag 31 oktober 2012 vond de jaarlijkse ontmoetingsdag van Zaan Primair plaats. Het ochtendprogramma werd ingevuld met workshops op Et Buut (Passend Onderwijs), De Dijk (Gedrag) en de Herman Gorter (Persoonlijke Ontwikkeling) Het middagprogramma vond plaats in het Zaan Theater. Medewerkers oordeelden positief over de ontmoetingsdag. Stagebeleid Doelstelling is dat Zaan Primair aan stagiaires van verschillende niveaus een prettige leer- en werkomgeving biedt. Studenten begeleiden in hun beroepsvorming is een doelstelling met veel positieve effecten voor de organisatie. In 2012 is een begin gemaakt met het beschrijven van het stagebeleid binnen Zaan Primair. Het stagebeleid heeft betrekking op de leerlingen/studenten die bij Zaan Primair in de scholen of op het bestuursbureau stage komen lopen. Zaan Primair ging een samenwerking aan met de Universitaire Pabo Amsterdam. Acht studenten doen een gecombineerde onderwijs- en onderzoeksstage. Zij worden begeleid door een interne medewerker. Afdelingen van het bestuursbureau boden in 2012 aan vier studenten een leer- en/of onderzoeksplek.

10 10 Bestuursformatieplan en Mobiliteit ABP Individuele Pensioengesprekken In 2012 voerde een pensioenspecialist van het ABP ca. 40 individuele pensioengesprekken met medewerkers. De gesprekken waren persoonlijk en hadden een informatief karakter. De medewerkers vonden het gesprek van toegevoegde waarde. Besloten is om de gesprekken in deze vorm jaarlijks te laten plaatsvinden. Om de mobiliteit te bevorderen kende Zaan Primair aan medewerkers met een vaste aanstelling, die op of vóór 1 augustus jaar of jonger waren en vrijwillig ontslag namen voor de gehele aanstelling in verband met einde loopbaan (pensioen/fpu), een vertrekpremie toe van drie bruto maandsalarissen. De mobiliteit bevorderende maatregel is extra onder de aandacht gekomen bij de medewerkers in het individuele pensioengesprek. Speeddate-middag interne mobiliteit In april heeft een speeddate middag (banenmarkt) plaatsgevonden waar mobiliteitskandidaten zich konden oriënteren op een vacature binnen Zaan Primair. Voor de verplichte mobiliteitskandidaten was deelname verplicht. Volgens het afspiegelingsbeginsel zijn deze medewerkers in de verplichte mobiliteit geplaatst. Daarnaast zijn er medewerkers die zich vrijwillig hebben aangemeld. Er waren 50 medewerkers op de speeddatemiddag aanwezig. Bij de uiteindelijke plaatsing van de medewerkers in de scholen is zo veel mogelijk rekening gehouden met de uitkomsten van de speeddatemiddag.

11 11 3. Materieel en huisvesting Integraal Huisvestingsplan PO Zaanstad De stuurgroep IHP (integraal huisvestingsplan) nam besluiten die het mogelijk maken een groot aantal projecten uit het IHP in uitvoering te nemen. Op basis van extern advies is duidelijkheid gekomen over zaken als eigendom, bouwheerschap, huur en medegebruik en prognoses. De stand van zaken per project is hieronder beschreven. In de loop van het jaar werd duidelijk dat door aanpassingen in de normvergoedingen en bezuinigingsopgaven een her prioritering moet plaatsvinden om kosten en baten met elkaar in balans te houden. Dit leidt in januari 2013 tot een nieuw overzicht. SBO De Boei Er is en besluit genomen om de Boei Wormerveer te slopen. Zaan Primair heeft voorgesteld om niet alleen de Boei in het nieuwe gebouw te huisvesten, maar ook het Dok. Er wordt een Programma van Eisen opgesteld voor beide scholen, zodat beoordeeld kan worden of dit past in de contour van het Voorlopig Ontwerp van de Boei. Als blijkt dat dit mogelijk is, wordt de gezamenlijke huisvesting in het IHP opgenomen. De Spiegel Op basis van een projectplan is een architect geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwbouw van de Spiegel. In oktober is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld. In het gebouw komt naast de school een voorziening voor Buitenschoolse Opvang, Kinderopvang en een Peuterspeelzaal. Volgens planning zal het gebouw eind 2014 opgeleverd worden. Et Buut Voor de Multi Functionele Accommodatie Overtuinen is een Programma van Eisen en een projectplan opgesteld. In deze MFA komen Et Buut, Et Nabuut (BSO), de Westerkim (CBS), de Peutersoos (PSZ) en Tinteltuin (BSO). Er is een architect gekozen en een Voorlopig Ontwerp vastgesteld. Omdat er rekening gehouden wordt met langdurige ruimtelijke procedures is de verwachte oplevering uitgesteld naar Dynamica VSO Het gebouw van Dynamica VSO is te klein. Uitbreiden is op de huidige locatie niet mogelijk. Er is onderzocht of deze school gehuisvest kan worden in de schoolwoningen aan de Nieuwendamstraat. Deze waren tot augustus 2012 in gebruik als dislocatie bij Eiland, Baken en Rietvink. Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebouw zich daar goed voor leent, maar dat flinke interne aanpassingen en renovaties nodig zijn. Over de Brug, locatie Hannie Schaft Er is onderzocht of de 4 tijdelijke lokalen vervangen kunnen worden door permanente lokalen. Eind 2012 is een oplossingsrichting gekozen die in 2013 verder uitgewerkt wordt. De verwachting is dat de uitbreiding half 2014 wordt opgeleverd. De Zoeker Het gebouw van de Zoeker voldoet bouwkundig en onderwijskundig niet meer aan de huidige eisen. Er is een plan gemaakt om het oudste deel van het gebouw te slopen en nieuw te bouwen. Er is een schetsontwerp gemaakt dat door school, bestuur en gemeente goed is ontvangen. In 2013 zal dit ontwerp verder worden uitgewerkt. De Overhaal Het is binnen het bestemmingsplan mogelijk om de Overhaal uit te breiden met een verdieping, zodat zij de beschikking krijgen over de oppervlakte die zij nodig hebben. Groei van de school is ongewenst, vanwege de verkeerssituatie ter plekke, en de beperkte oppervlakte van het plein. Er wordt nog onderzocht of de

12 12 aanbieder van BSO wil participeren in de uitbreiding, zodat er ook ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld Kinderdagopvang. De Komeet De uitbreiding met 2 multifunctionele lokalen is opgeleverd en in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen door de Komeet en Tinteltuin. Er wordt nu ervaring opgedaan met het gezamenlijk gebruik van ruimtes door BSO en school. De Delta In het tweede kwartaal is het semi-permanente gebouw voor de Delta opgeleverd. Als de school meer dan de tien lokalen nodig heeft die het gebouw telt, dan zullen er lokalen in het oude gebouw in medegebruik genomen worden. Ondertussen wordt er onderhandelt over de aankoop van de grond waar de permanente school zal moeten komen. Deze zal volgens planning uiterlijk augustus 2016 opgeleverd moeten worden. Op deze manier kan het aantal tijdelijke lokalen en verhuisbewegingen tot een minimum beperkt blijven. Onderhoud Gebouwen 2012 heeft voor het Team Huisvesting in het teken gestaan van de start van het eigen beheer over de gebouwen. In 2011 is als voorbereiding hierop een volledige schouw uitgevoerd op alle gebouwen om de onderhoudstoestand in kaart te brengen. Deze is verwerkt in een Meerjaren Onderhoudsplanning. Al het planmatig onderhoud voor de komende jaren is hierin vastgelegd. Voor de werkzaamheden uit de jaarschijf 2012 zijn offertes opgevraagd en zijn de werkzaamheden aanbesteed. De uitvoering en opleveringen zijn door Zaan Primair begeleid. Aan het eind van het jaar is gebleken dat niet al het onderhoudswerk kon worden uitgevoerd in Een klein deel is doorgeschoven naar Ook het klachtonderhoud is vanaf 1 januari 2012 door Zaan Primair zelf geregeld. Er is een meldpunt ingericht voor het aannemen van de klachten, en er zijn onderaannemers geselecteerd die de herstelopdrachten doorgezonden krijgen. Alle klachten worden geregistreerd. De totale kosten van het klachtonderhoud lagen in ,-- lager dan in Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door het terugleggen van eenvoudige klachten naar de scholen zelf. Elke school heeft een conciërge die dit soort werkzaamheden uit hoort te voeren. Om conciërges ook goed in staat te stellen om deze werkzaamheden uit te voeren, is er in oktober een 4 daagse scholing voor conciërges geweest waarin aandacht is besteed aan praktische werkzaamheden. In september is een tweede bovenschools facilitair medewerker aangesteld. Beide facilitair medewerkers zijn ingezet op planmatig onderhoud, om op die manier kosten te kunnen besparen. Zonne-energie Begin 2012 zijn de laatste twee zonnepanelen op onze scholen aangebracht. Er zijn nu in totaal 13 gebouwen voorzien van panelen. In de school hangt een display waarop te zien hoeveel energie er op dit moment opgewekt wordt, hoeveel er in totaal opgewekt is en hoeveel CO2 uitstoot daarmee bespaart is.

13 13 De Kaaik In MFA De Kaaik zit OBS De Meander samen met Buitenschoolse Opvang, een buurthuis en een Peuterspeelzaal. Vanaf de oplevering van dit gebouw in januari 2008 zijn er problemen geweest met een groot aantal opleverpunten. Een heel belangrijk punt was de beheersing van het binnenklimaat. In 2012 heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld van ,-- om alle punten definitief op te lossen. Hiermee is voortvarend gestart. De verwachting is dat halverwege 2013 alle punten zijn opgelost. Schoonmaak In 2011 heeft de Europese aanbesteding van de schoonmaak plaatsgevonden. Er is gekozen voor een variant waarin drie schoonmaakbedrijven elk een deel van de gebouwen toegewezen krijgt. Bij aanhoudend onvoldoende resultaat in een van de gebouwen zal het gebouw naar een ander schoonmaakbedrijf gaan. Op deze manier blijft er een gezonde vorm van concurrentie. De resultaten worden volgens een gecertificeerd systeem gemeten en in kaart gebracht. Ook is het zo dat er een bovenschoolse coördinator is, die de contacten met de schoonmaakbedrijven onderhoud en de klachten van de scholen behandelt. Directeuren worden op deze manier ontlast. Op 1 maart 2012 is de centraal aangestuurde schoonmaak gestart. Na aanloopproblemen bleek over het gehele jaar de resultaten behoorlijk toegenomen. Het aantal onvoldoendes bij de nulmeting in februari was 31%, bij de laatste meting in december was dit slechts 9%. De totale geboekte schoonmaakkosten voor 2012 bedroegen in december ,--. Dit is ,-- minder dan in De kosten voor de aanbesteding ( ,--), de periodieke controles door een extern bureau (28.000,--) en het contractbeheer en klachtafhandeling ( ,--) zijn hierbij meegerekend. De aanbesteding hoeft slecht één keer per 6 jaar gedaan te worden, zodat het werkelijke voordeel nog eens 9.000,-- hoger ligt. ICT en Infrastructuur In 2012 standaardiseerde Zaan Primair het ICT beleid van de scholen. Alle scholen worden op dezelfde manier ingericht en ondersteund vanuit ICT (pluspakket). Deze standaardisering veranderde de verhouding pc: leerling. Die was 1: 10 en toegevoegd 3 per school. De nieuwe ratio is 5 per lokaal. Vervanging is volgens plan verlopen: van de 45 servers zijn er 10 vervangen, 250 pc s werden vervangen. PC s hebben een afschrijvingstermijn van 4 jaar. Voor servers is deze termijn 6 jaar. In bijna alle lokalen van onze scholen zijn digibord- voorzieningen. In de onderbouwgroepen worden volgend jaar touchscreens geplaatst. In het najaar van 2012 is tijd gestoken in het voorbereiden van de overstap naar de nieuwe ICT-infrastructuur. Voor het bestuursbureau is die overstap gerealiseerd in december Het ICT team is voor de ondersteuning versterkt met een systeem- en netwerkbeheerder. In 2013 gaan we verder met de ICT infrastructuur. Om deze verder te flexibiliseren en te mobiliseren. Er zijn verschillende projecten rondom tablets, Wifi en Bring Your Own Divice.

14 14 4. Bestuur en organisatie De stichting Zaan Primair is bestuurlijk verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs en het openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs in de gemeente Zaanstad. Onder het bestuur van Zaan Primair vallen 28 scholen; 24 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. Onder het bestuur van Zaan Primair valt ook de Kernschool, een stedelijke voorziening voor de eerste opvang van nieuwkomers in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar in Zaanstad en omgeving. Leerlingaantallen Prognose Zaan Primair BAO SBO SOVSO Totaal PR en communicatie In 2012 bracht de Zaan Primair scholengroep tweemaal het Ouderjournaal uit. In februari passend bij het thema van de Open dag; Hart voor Onderwijs, Uw kind en Zaan Primair. In oktober een editie over Buitenschoolse Opvang. De reacties op beide ouderjournaals waren positief. Op 14 februari 2012 hebben alle scholen van Zaan Primair open dag gehouden. De open dag trok buurtbewoners, ouders van onze leerlingen en belangstellende ouders van nieuwe leerlingen. De evaluatie heeft doen besluiten de dag in 2013 te herhalen. In december 2012 zijn de laatste websites van de scholen omgezet. Alle websites zijn in de nieuwe, herkenbare huisstijl. De nieuwe logo s en gevelborden voor de scholen zijn ingevoerd. Een enkele school heeft een bord samen met de partner van de kinderopvang. Interne visitatie Om de onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen en te bewaken heeft Zaan Primair een interne visitatiecommissie (inspectiecommissie) ingericht. De commissie bestaat uit een schooldirecteur, een adjunctdirecteur, een IB-er, en een ambtelijk secretaris. De commissie is in de aanvangsfase ondersteund door externe deskundigen. Vlak voor de zomervakantie startte de pilotfase; het bezoeken van drie scholen. De Jagersplas, Het Palet en Herman Gorter zijn gevisiteerd. Het doel van de visitatie is het vormen van een objectief beeld van de stand van zaken van de school. Kwaliteitsbeoordeling onderwijsinspectie In 2012 stonden een paar scholen van Zaan Primair onder geïntensiveerd toezicht van de onderwijsinspectie omdat ze als zwak (De Meander, Over de Brug locatie Rosmolen en De Dorpsakker) of als zeer zwak (SBO De Boei) zijn beoordeeld. Voor deze scholen zijn verbeterplannen opgesteld die door bestuur en inspectie nauwlettend in de gaten worden gehouden. In het kader van het vierjaarlijkse toezicht zijn in 2012 de volgende scholen door de onderwijsinspectie bezocht en beoordeeld: de Watermolen, de Dijk, Kernschool, de Komeet, Over de Brug locatie Hannie Schaft, de Overhaal en de Pionier. Alle scholen kregen de beoordeling Handhaving basisarrangement. Dit betekent dat de school voldoet aan de door de Inspectie gestelde normen.

15 15 Klachten en bezwaren In het jaar 2012 zijn er 7 klachten ingediend door ouders. Een daarvan is voor de geschillencommissie gekomen. Daar werd de klacht naar tevredenheid van alle betrokkenen afgehandeld. Medewerkers dienden geen klacht in. Externe contacten Zaan Primair werkt op diverse gebieden samen met externe partners: Voor de brede school wordt samengewerkt met de gemeente Zaanstad en het schoolbestuur Agora. Voorts is besloten een strategisch partnerschap aan te gaan met de opvangorganisaties Freekids/Kindzorg en Babino. Met de cultuurorganisatie Fluxus wordt samengewerkt in het kader van het cultuur- en erfgoedmenu en in diverse projecten op scholen. Contacten met de gemeente Zaanstad zijn er op vele terreinen, onder andere in het kader van het bestuurlijk overleg onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Centrum Jong en de totstandkoming van passend onderwijs. Voor Weer Samen Naar School vormt Zaan Primair samen met het schoolbestuur SPOOR en De Werf het samenwerkingsverband 2701, dat bovendien samen met schoolbestuur Agora (2703) het Zaans Netwerk in stand houdt. Zaan Primair neemt deel aan het Onderwijsplatform Zaanstad (samenwerking PO en VO) en aan het netwerk van openbare schoolbesturen in Noord Holland. Op initiatief van Zaan Primair werd samen met de wethouder en vertegenwoordigers van Agora een bezoek gebracht aan het project Childrens Zone in Rotterdam. Zaan Primair is aangesloten bij de VOS/ABB (de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen) en de PO-Raad (sectororganisatie voor primair onderwijs)en participeert in een aantal netwerken die door deze organisaties worden georganiseerd. In 2012 legde de minister van Onderwijs en Wetenschappen een werkbezoek af aan OBS de Voorzaan. Ook werd een delegatie van beleidsambtenaren van het ministerie ontvangen. Code goed bestuur Zaan Primair heeft haar organisatie ingericht conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Het bestuur en (intern) toezicht zijn gescheiden. De stichting wordt bestuurd door een eenhoofdig college van bestuur en het (intern) toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht (zie hoofdstuk 9). Medezeggenschap Het college van bestuur voerde in keer overleg met de GMR. De GMR adviseerde /stemde in met: Het rouwprotocol Begroting 2012 BFP Wijziging paragraaf Brede school en kinderopvang uit MJP GMR- statuut Gedrag- en omgangscode Functiemix; de volgende stap Zorgplan Scholingsbeleid; professionalisering bij Zaan Primair Samenwerkingsovereenkomst logopedie Incidentele beloningsvormen Notitie Passend onderwijs Vakantierooster

16 16 5. Raad van toezicht De Raad van Toezicht oefent toezicht uit via de voorzitter van het college van bestuur. Maar ze maakt gebruik van meerdere informatiebronnen: zoals de rapportages van de Inspectie en van de externe accountant. Ook is met de GMR gesproken over de algemene gang van zaken bj Zaan Primair. De leden van de Raad van Toezicht bezoeken interne bijeenkomsten zoals de Ontmoetingsdag en andere gelegenheden. Zo krijgen zij goed zicht op de sfeer binnen de organisatie. De leden van de RvT ontvangen de nieuwsbrief Zaan Primeur. Samenstelling De Raad van Toezicht bestond ultimo 2012 uit de volgende personen: Naam Functie Aftredend / herbenoembaar in Dhr. M. Snoek Voorzitter Aftredend in 2013 Mevr. A. Rol Secretaris Herbenoembaar in 2014 Dhr. K. Basjes Lid Aftredend in 2014 Mevr. M. van Kemenade Lid Herbenoembaar in 2013 Dhr. G. Kruijver Lid, auditcommissie Aftredend in 2016 Mevr. J. van Tuijl Lid Herbenoembaar in 2014 Dhr. R. Witbaard Lid, auditcommissie Aftredend in 2015 Vergoeding De individuele leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse bruto vergoeding van 3.125,-.

17 17 6.Financiën Financieel beheer en beleid Omdat de omvang van het aantal leerlingen afneemt, is besloten (voorgenomen vaststelling van het BFP 2013/2014) per 1 augustus 2013 formatie in het RDDF te plaatsen. Op die manier kunnen de lasten in overeenstemming worden gebracht met de te ontvangen baten in 2014 en volgende jaren. Omdat de leerlingenprognose voorziet in een daling van 8% van het aantal leerlingen in 4 jaar, is besloten de meerjarenbegroting op een beleidsrijke manier te ontwikkelen. Daarvoor is de Taskforce in het leven geroepen. Om de uitputting (realisering) van de begroting te bewaken en te controleren zijn drie bestuursrapportages opgeleverd voor de Raad van Toezicht, maandelijks de managementrapportage voor het College van Bestuur en voor de schooldirecteuren 5 rapportages. Met deze rapportages is de voortgang van de jaarplannen op technisch niveau bewaakt. In de rapportages voor de Raad van Toezicht is ook de voortgang van het beleid opgenomen. Vermogensbeheer in 2012 De situatie op de geldmarkt is ten opzichte van het vorig jaar niet gewijzigd. De beheerafspraken uit 2011 zijn daarom onverkort uitgevoerd in Inkoop en aanbesteding - De kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden wordt vanaf maart 2012 na centrale aanbesteding op centraal niveau bewaakt. - Voor de centrale aanbesteding van energie is aangehaakt bij het initiatief van onze besturen koepelorganisatie. De procedure is afgerond en vanaf 1 januari 2013 zal een andere leverancier de energie leveren aan de scholen. Verwacht wordt dat deze overstap een positief resultaat oplevert van +/ Samen met het collega schoolbestuur PO in Zaanstad is een overeenkomst gesloten voor twee jaar met een leverancier van leer- en hulpmiddelen. Dit laatste omdat het initiatief van de koepelorganisatie voor een centrale aanbesteding wordt afgewacht. De gesloten overeenkomst voorziet in een daling (+/ ) van de kosten. In 2013 staat de centrale Europese aanbesteding voor ICT hardware op het programma. Deze aanbesteding gebeurt in samenwerking met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs.

18 18 Financiële positie Voor het zicht op de financiële positie van de stichting wordt in deze paragraaf een vergelijkend overzicht met een beknopte toelichting van de balans opgenomen. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Vergelijkend balansoverzicht Activa x % x % Materiele vaste activa , ,4 Vorderingen , ,6 Liquide middelen , , , ,0 Passiva Eigen vermogen , ,9 Voorzieningen 527 5, ,0 Kortlopende schulden , , , ,0

19 19 Resultaat Het saldo van de staat van baten & lasten over 2012 is negatief, namelijk (afgerond). Wat lager is dan begroot. De wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen ziet er als volgt uit: Realisatie Begroting Realisatie x % x % x % Baten Rijksbijdragen OC&W , , ,3 Gemeentelijke bijdragen , , ,1 Overige baten , , ,6 Totaal baten , , ,0 Lasten Personele lasten , , ,8 Afschrijvingen , , ,7 Huisvestingslasten , , ,2 Leermiddelen , , ,9 Overige Instellingskosten , , ,5 Totaal lasten , , ,0 Saldo baten en lasten (B&L) Saldo financiële B&L Netto resultaat

20 20 Dit negatief resultaat wordt veroorzaakt door twee incidentele factoren; - De (hogere) loonkosten voor de kwaliteitsimpuls op een tweetal scholen. In de begroting is rekening gehouden met voor dit doel, welke ten laste van de bestemmingsreserve personeel wordt gebracht. - De uitstroombijdrage aan negen personeelsleden die met vervroegd pensioen zijn gegaan in de loop van het jaar. Op deze manier is ruimte gemaakt voor jonger personeel. Deze regeling (zgn. Sociaal Plan) is overeengekomen met de vakbonden Deze kosten (totaal ) worden formeel ten laste van de bestemmingsreserve Personeel gebracht. Zonder deze kosten is het saldo van de staat van B&L positief (plus ).

21 21 Kengetallen Ondergrens Bovengrens Solvabiliteit I (eigen vermogen exclusief voorzieningen) / balanstotaal De solvabiliteit per 31 december is een moment opname. Deze geeft aan of de stichting in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Bij de verplichtingen moet vooral worden gedacht aan rente en aflossingslasten van vreemd vermogen. Dit blijkt mogelijk. 46,5% 47,6% 20% geen Solvabiliteit II (eigen vermogen plus voorzieningen) / balanstotaal 51,8% 53,6% 20% geen Kapitalisatiefactor Totaal vermogen = Balanstotaal / totale baten De kapitalisatiefactor wordt gebruikt om te beoordelen of een onderwijsbestuur en/of onderwijsinstelling de beschikbare middelen (vermogen en opbrengsten) efficiënt besteed voor de realisatie van het onderwijsproces. Liquiditeit (current ratio) Vlottende activa / vlottende passiva = kortlopende schulden Deze momentopname (31 december) geeft inzicht in de vraag of de stichting in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Rentabiliteit Exploitatieresultaat / totale baten Met dit kengetal wordt aangegeven hoe effectief er met de opbrengsten (baten) wordt gehandeld. 24,3% 24,4% geen 35,0% 1,08 1,13 0,5 1,5-0,00% 0,01% 0% 5%

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Communicatiewijzer Zaan Primair

Communicatiewijzer Zaan Primair Communicatiewijzer Zaan Primair Jaarverslag 2011 Concept 12 juli 2012 1 De Zaan Primair scholengroep bestaat uit openbare basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Zaanstad. We zijn geen leerfabriek:

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Postadres: T: 0475-322 324 Postbus 975 F: 0475-327 845 6040 AZ E: soml@soml.nl Roermond I: www.soml.nl

jaarverslag 2011 Postadres: T: 0475-322 324 Postbus 975 F: 0475-327 845 6040 AZ E: soml@soml.nl Roermond I: www.soml.nl jaarverslag 2011 Postadres: T: 0475-322 324 Postbus 975 F: 0475-327 845 6040 AZ E: soml@soml.nl Roermond I: www.soml.nl In 2011 is het traject om te komen tot een nieuwe missie afgerond. De missie laat

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Verkort jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen SPOOR en OPSO steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

OBS De Komeet. Jupiterstraat WP Krommenie

OBS De Komeet. Jupiterstraat WP Krommenie OBS De Komeet Jupiterstraat 141 1562 WP Krommenie 075-6283240 directie@obsdekomeet.nl www.obsdekomeet.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onze school 2.1. Kerngegevens 2.2. Organisatieontwikkeling 2.3. Meerjarenplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN Infomap Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 1.1. 10 jaar stichting 1.2. BestuursFormatiePlan 2014-2015 1.3. Identiteitsdocument 1.4. Uittreksel Kamer van Koophandel 1.5. Statuten oprichting Stichting 1.6. Statuten:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 25 november 2011 Betreft Bestuursafspraken G4 en G33 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar 2015-2016 Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Vastgesteld op 14 november 2016 info@swvkopvannoordholland.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen

Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Zomerscholen, Schakelklassen en soortgelijke voorzieningen Een informatienotitie t.b.v. de bestuursafspraken G4/G33-Rijk Versie 16 januari 2012 Aanleiding De bestuursafspraken Effectief benutten van vve

Nadere informatie

Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO

Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO Verslag regionale bijeenkomsten Vensters PO 1 Inleiding In de maanden mei, juni en juli is een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en schoolleiders over Venster PO. Deze bijeenkomsten

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2016 2017 Voorwoord Dit is het jaarverslag van de Koningin Emmaschool. We zijn een openbare school. Op de muur van onze school, bij de ingang, hangt een bordje met daarop de volgende tekst:

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Kinderen krijgen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen Goed onderwijs op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Alle scholen van Proloog zijn groen Breed aanbod o.a. Montessori, Reggio Emilia,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Blinkertschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool 19VX. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

SKPO, samen voor schitterend onderwijs

SKPO, samen voor schitterend onderwijs SKPO Eindhoven e.o. Jaarverslag 2014 SKPO, samen voor schitterend onderwijs Voorwoord Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur. Onze scholen staan in een omgeving waar het werken aan vooruitgang

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de OPEN UNIVERSITEIT Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 30720 Onderzoeksnummer : 284528 Datum onderzoek : januari-maart 2016 Datum vaststelling : 3 mei 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van stichting BOOR op 21 maart 2014. Bestuurscontract Het algemeen bestuur van stichting BOOR, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Stichting Van Brienenoordschool te Rotterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 31075 Onderzoeksnummer : 4148024 Datum onderzoek : 2 juli 2013

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. Ds. Hasperschool Plaats : Akkrum BRIN-nummer : 15BD Onderzoeksnummer : 122393 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie