Borging Positief Opvoeden volgens Triple P. CJG Deventer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Borging Positief Opvoeden volgens Triple P. CJG Deventer"

Transcriptie

1 Borging Positief Opvoeden volgens Triple P CJG Deventer Projectnaam: Implementatie Triple P Deventer Opdrachtgever: Inge Wichink Kruit Projectleider: Ineke Slagter Versie: 1.6 Datum: 15 februari 2014 Status: Vastgesteld in Managementoverleg CJG Deventer d.d. 20 september

2 Inhoud Voorwoord Inleiding en aanleiding Doel Positief Opvoeden volgens Triple P in Deventer Doel borgplan Triple P Uitgangspunten en voorwaarden voor borging Kwaliteitsborging Triple P Aanhouden of instellen aandachtsfunctionaris Triple P per organisatie Faciliteren van intervisiebijeenkomsten Speciale accreditatie na afronding van één training Triple P Scholing van professionals bij verloop Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Triple P gebied Triple P aanbod afstemmen met andere zorgorganisaties in Deventer Aanbod Triple P onderling en extern communiceren Registratie en monitoring Triple P interventies Oudermaterialen en websites Aanbevelingen met verzoek om instemming door MO CJG Deventer... 9 Bijlage 1: Stand van zaken implementatie Positief Opvoeden volgens Triple P Bijlage 2: Intervisie Triple P Bijlage 3: Aandachtsfunctionarissen Triple P Bijlage 4: Aanbod Triple P interventies organisaties in Deventer

3 Voorwoord De werkgroep Borging Positief Opvoeden volgens Triple P heeft met vertegenwoordigers van Pactum, Carinova, Sine Limite, Rastergroep en de projectleider Triple P, uitgangspunten en voorwaarden en vervolgens aanbevelingen voor de borging uitgewerkt. De elf aanbevelingen zijn opgenomen in deze notitie. De participerende organisaties die werken met Positief Opvoeden volgens Triple P zijn: - Raster - MEE IJsseloevers - GGD IJsselland - Carinova - Sine Limite - Etty Hillesum Lyceum - Bureau Jeugdzorg Deventer - Pactum - Lindenhout - Huisartsenvereniging - Dimence - Tactus In bijlage 1 is de stand van zaken van de implementatie Positief Opvoeden volgens Triple P tot 1 juli 2012 opgenomen. De organisaties hechten grote waarde aan het goed borgen van Positief Opvoeden en de methodiek Triple P binnen de hele keten van (zorg)organisaties in Deventer. Zij zijn bereid een aantal belangrijke beloften naar elkaar uit te spreken. Echter zonder centrale regierol, onder verantwoordelijkheid van het CJG Deventer, voorzien zij dat de afstemming en doorontwikkeling van het aanbod Triple P binnen Deventer lastig is. De werkgroep vraagt aan het Managementoverleg CJG Deventer in te stemmen met de uitgangspunten en voorwaarden voor de borging in hoofdstuk 4 en de aanbevelingen die zijn opgenomen in hoofdstuk 8. De uitwerking van de aanbevelingen is beschreven in de hoofdstukken 5 t/m 7. Werkgroep Borging Positief Opvoeden volgens Triple P Arjen Vonk, GGD IJsselland Corine van Casteren, Raster Ineke Slagter, CJG Deventer Marian Klein Hesselink, Pactum Peter Kuipers, Carinova Titia Vollema, Sine Limite 3

4 1. Inleiding en aanleiding In de notitie Visie en Organisatie CJG Deventer van december 2010 is de algemene doelstelling geformuleerd dat de kinderen van Deventer voorspoedig opgroeien en dat zij hiertoe tijdig voldoende aandacht krijgen. Uitgangspunt bij de missie van het CJG is dat de ondersteuning bij zorg voor en bescherming van jeugdigen in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers zelf is. De visie van het CJG Deventer is dat het bestaansrecht van het CJG ligt in het verbeteren van de samenwerking. In januari 2011 is de Visie op opvoedingsondersteuning vastgesteld. Deze visie is in opdracht van het Managersoverleg CJG Deventer opgesteld door de CJG werkgroep aanbod opvoedingsondersteuning. Aan de werkgroep hebben GGD IJsselland, Carinova, Raster en de gemeente Deventer deelgenomen. In de Visie op opvoedingsondersteuning is de definitie, het doel en de doelgroep van opvoedingsondersteuning uitgewerkt. De elf uitgangspunten voor opvoedingsondersteuning 1 die worden gehanteerd zijn: - Opvoedingsondersteuning is gericht op empowerment van ouders en kinderen - De Public Health benadering wordt gehanteerd - Opvoedingsondersteuning is laagdrempelig en biedt wijkgericht maatwerk - Opvoedingsondersteuning is vraaggericht en participatief - Het aanbod opvoedingsondersteuning wordt tijdig aangeboden en is zo licht als nodig en zo zwaar als noodzakelijk - Het aanbod opvoedingsondersteuning wordt in samenhang, integraal en systeemgericht gerealiseerd - Het aanbod opvoedingsondersteuning is evidence based en er is ruimte voor innovatie - Triple P wordt als public health basisprincipe gehanteerd - Deskundigheid van professionals staat centraal. Zij bezitten de juiste competenties en onderhouden deze door middel van bijscholing, deskundigheidsbevordering, etc - De gemeente Deventer en gemeentelijke instellingen respecteren de Universele Rechten van het kind - Ouders hebben recht op steun bij opvoedingsvragen. In het Managementoverleg CJG Deventer is in 2011 besloten het evidence based programma Triple P voor opvoedingsondersteuning in heel Deventer te implementeren. Ter voorbereiding op de implementatie heeft op 12 april 2011 de tweede netwerkbijeenkomst van het CJG Deventer voor professionals rondom het thema Triple P plaatsgevonden. In de plenaire bijeenkomst is iedereen bekend gemaakt met de basisprincipes van Triple P. In april 2011 is een projectleider Triple P aangesteld om de implementatie van Triple P vorm te geven. In het Managementoverleg CJG van 12 juni 2011 is het implementatieplan vastgesteld. 2. Doel Positief Opvoeden volgens Triple P in Deventer De doelen van de implementatie en borging van Positief Opvoeden volgens Triple P in Deventer zijn: - Versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders - Spreken van dezelfde taal door de professionals die werken met ouders met opvoedingsvragen, waardoor de partners van de netwerkorganisatie CJG verbonden en herkenbaar zijn - Maximale ketensamenwerking tussen organisaties die met ouders werken en korte verwijslijnen tussen deze organisaties - Borging van Positief Opvoeden volgens Triple P in de reguliere processen van de organisaties 1 Uit: Visie Opvoedingsondersteuning CJG Deventer ( ), definitief januari

5 - Voorkomen (preventie) van emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen - Het aantal (ernstige) emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen verminderen. 3. Doel borgplan Triple P De werkgroep borging Positief Opvoeden volgens Triple P heeft een aantal zaken uitgewerkt met twee doelen: - Ouders kunnen op verschillende niveaus, ook na 2012, blijvend gebruik maken van het programma Positief Opvoeden Triple P in Deventer. - De samenwerkingspartners staan ook na 2012 borg voor het kwalitatief en kwantitatief goed uitvoeren van het programma Positief Opvoeden met de methodiek Triple P. 4. Uitgangspunten en voorwaarden voor borging De werkgroep borging Triple P heeft voor een succesvolle borging de volgende uitgangspunten en voorwaarden uitgewerkt: - Elke participerende organisatie zal een aandachtsfunctionaris Triple P aanhouden, of indien nog niet aanwezig aanstellen, om de juiste uitvoering van Triple P binnen de organisatie te kunnen waarborgen (5.1) - Positief Opvoeden, Triple P is door de deelnemende organisaties opgenomen in het scholingsbeleid: Triple P intervisie wordt gehandhaafd, dan wel geïntegreerd in de reguliere intervisie van de organisatie (5.2). - Positief Opvoeden, Triple P is door de deelnemende organisaties als vast onderdeel opgenomen in het instellingsbeleid (meerjarenbeleid, pedagogische visie, jaarplan) - Positief Opvoeden, Triple P is door de deelnemende organisaties opgenomen in het takenpakket van de beroepskracht en opgenomen in het inwerkprogramma (5.4). - Positief Opvoeden, Triple P is door de deelnemende organisaties opgenomen in de cliëntroute/werkinstructies. - Om de ketensamenwerking van Triple P in tact te houden zal iedere organisatie Triple P blijven aanbieden op het, voor hun, passende niveau (5.5). - Daar waar meerdere organisaties Triple P aanbieden op hetzelfde niveau, zullen deze organisaties samen afstemmen over hun aanbod. Hierbij zal een keuze gemaakt worden voor samenwerking of onderscheiding op expertise (5.6). - De organisaties dragen zorg voor direct contact tussen professionals, zodat snelle overdracht naar een volgend Triple P aanbod plaats vindt en ouders maar één keer een intake hoeven te doorlopen. De doorgaande lijn wordt gerealiseerd door een vloeiende en warme overdracht bij zowel de overgang naar ander niveau als naar een andere organisatie. Continuïteit in het proces is leidend. - De organisaties nemen de verantwoordelijkheid voor continuering van kwantiteit en kwaliteit van het Triple P aanbod en de Triple P professionals binnen hun eigen organisatie. - Het CJG Deventer handhaaft het verstrekken van tipsheets Triple P aan de geaccrediteerde professionals van het CJG Deventer (hoofdstuk 7). - Het CJG Deventer handhaaft het PR- en communicatiebeleid niveau 1 Positief Opvoeden, Triple P d.m.v. de website en het verstrekken van informatiematerialen Positief Opvoeden (hoofdstuk 7). 5

6 5. Kwaliteitsborging Triple P Om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor continuering van kwantiteit en kwaliteit van het Triple P aanbod en de Triple P opgeleide professionals, worden over de volgende activiteiten afspraken gemaakt door de organisaties: 1. Aanhouden of instellen van een aandachtsfunctionaris Triple P per organisatie 2. Faciliteren van intervisiebijeenkomsten 3. Speciale accreditatie na afronding van één training Triple P 4. Scholing van professionals bij verloop 5. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Triple P gebied 6. Triple P aanbod afstemmen met andere zorgorganisaties in Deventer 7. Aanbod Triple P onderling en extern communiceren Een aantal van deze zaken is gerealiseerd gedurende de implementatieperiode t/m 1 e helft 2012 of wordt in de 2 e helft van 2012 gerealiseerd. 5.1 Aanhouden of instellen aandachtsfunctionaris Triple P per organisatie Door een aantal organisaties is al een aandachtsfunctionaris aangesteld om Triple P binnen de organisatie te implementeren. Bij een aantal organisaties wordt de implementatie verzorgd door de manager die deelneemt aan het Managementoverleg CJG Deventer. De aandachtsfunctionarissen zijn met elkaar de spil in de ketensamenwerking. De taken van een aandachtsfunctionaris Triple P zijn: - Het inventariseren en beantwoorden van vragen van medewerkers en bundelen van inzichten van medewerkers t.b.v. de continuïteit van Positief Opvoeden volgens Triple P - Het inventariseren van knelpunten binnen de eigen organisatie - Het organiseren van de registratie van Triple P - Het beheren en bestellen bij het CJG Deventer van de programmamaterialen Triple P voor ouders - Het waarborgen van de interventies binnen de organisatie - Het inventariseren van de gewenste extra trainingen binnen de organisatie - Het aanmelden van (nieuwe) medewerk(st)ers binnen de organisatie voor de training(en), - Het voorbereiden van deelnemers op een training - Beschikbaar zijn voor deelnemers die vragen hebben over Triple P - Het waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van Triple P - Draagvlak creëren en behouden bij de professionals Triple P en managers - Actualiseren van cliëntroutes/werkinstructies Positief Opvoeden, Triple P en bewaken van de kwaliteitsborging van de professionals volgens de punten beschreven in dit hoofdstuk - Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Triple P gebied - Afstemmen Triple P aanbod met andere zorgorganisaties in Deventer - Samenwerken met de andere aandachtsfunctionarissen Triple P in Deventer en (t/m oktober 2012) de projectleider Triple P en vervolgens de procesmanager CJG Deventer. In bijlage 3 zijn de namen van de aandachtsfunctionarissen van de organisaties opgenomen. 5.2 Faciliteren van intervisiebijeenkomsten In bijlage 2 van de notitie worden de doelen van Intervisie Triple P en de mogelijkheden van implementatie toegelicht. Intervisie Triple P is een middel om de uitvoer van het programma te stimuleren, de kwaliteit van de uitvoer te bevorderen, de competenties van de beroepskrachten te vergroten en knelpunten in de uitvoer te kunnen bespreken. Vooral in het eerste jaar na de implementatie is het volgen van deze intervisiebijeenkomsten van belang voor de kwaliteit van de Triple P interventies in Deventer. Organisaties zijn verantwoordelijk voor de intervisie van hun medewerkers. Het tijdstip waarop intervisie wordt gestart kan verschillend zijn per organisatie. Afstemming tussen organisaties vindt plaats in het overleg van de aandachtsfunctionarissen. 6

7 Inmiddels is bij een aantal organisaties intervisie Triple P voor de geschoolde professionals gestart met een opgeleide intervisor. Eén organisatie heeft gekozen voor het aanbieden van een aantal themabijeenkomsten, waarin onderwerpen van deelnemers ingebracht kunnen worden. In de 2 e helft van 2012 wordt de implementatie van intervisie voor de overige geschoolde professionals (verder) uitgewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van het opleiden van intervisoren die werkzaam zijn bij de organisaties in Deventer. 5.3 Speciale accreditatie na afronding van één training Triple P Recent is de mogelijkheid voor speciale accreditatie gerealiseerd voor professionals die al getraind en geaccrediteerd zijn voor één niveau van Triple P. Verschillende onderdelen van een ander niveau zijn al behandeld. In dit geval is geen training en slechts een deel van de accreditatie enkel het maken van een accreditatiequiz nodig om het betreffende niveau uit te mogen voeren. Speciale accreditatie is goedgekeurd voor: - Niveau voor professionals die niveau 4 Standaard 0-12 hebben afgerond - Niveau 3 Tieners voor professionals die niveau 4 Standaard Tieners hebben afgerond. De kosten voor de speciale accreditatie zijn 295,- per professional. Het CJG Deventer draagt de kosten voor de speciale accreditatie tot eind De professional ontvangt het betreffende trainingsmateriaal van het NJI. Na positieve uitslag van de door het NJI beoordeelde accreditatiequiz ontvangt de professional het certificaat van Triple P International. 5.4 Scholing van professionals bij verloop De organisatie heeft een aantal mensen opgeleid, die Triple P moeten uitvoeren binnen de organisatie. Bij uitstroom van deze medewerkers bekijkt de organisatie of het aanbod Triple P kan worden gehandhaafd. Als de belasting van de Triple P geschoolden te hoog wordt, laat de organisatie extra mensen opleiden in de methodiek Triple P. Ook indien de vraag van ouders naar opvoedondersteuning volgens de methodiek Triple P het beschikbare aanbod overstijgt, zal de organisatie hierop inspelen door het opleiden van extra professionals. De organisatie meldt zelf de medewerkers aan voor de open trainingen van het NJI. De organisaties verkennen in onderling overleg of het mogelijk is een incompanytraining in Deventer te organiseren. 5.5 Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Triple P gebied Het trainingsaanbod Triple P, de communicatiestrategie en de oudermaterialen van Triple P zijn in Nederland nog volop in ontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor de toepassing van Triple P in Deventer. Met name het trainingsaanbod verandert sterk en breidt jaarlijks nog uit. Ingespeeld wordt op maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor worden specifieke trainingen of bijscholingen vorm gegeven. Meegaan in deze ontwikkelingen is van belang om een zo groot mogelijk rendement te blijven halen uit de Triple P interventies. De aandachtsfunctionaris van elke organisatie zorgt dat de medewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 5.6 Triple P aanbod afstemmen met andere zorgorganisaties in Deventer Als bijlage (bijlage 4) van dit plan is een overzicht opgenomen van het aanbod aan Triple P trajecten per niveau en organisatie. Bij veranderend aanbod aan Triple P trainingen, zal ook het aanbod aan Triple P trajecten veranderen. Belangrijk hierbij is dat het aanbod van de diverse organisaties op elkaar afgestemd blijft (samenwerken of onderscheiden) en de doorgaande lijn van opvoedondersteuning in Deventer compleet is. De organisaties moeten hiervoor met elkaar in overleg blijven. Het overleg van de aandachtsfunctionarissen kan in deze afstemming voorzien. PR en communicatie wordt in onderling overleg opgepakt. Het staat organisaties vrij om hun aanbod Triple P op te nemen in hun productenboeken. 7

8 5.7 Aanbod Triple P onderling en extern communiceren Triple P is een methodiek die vooral in het preventieve veld veel ingezet kan worden. Door veel preventieve Triple P interventies (niveau 2) uit te voeren, zal in de toekomst een kostenbesparing op de duurdere jeugdzorg worden gerealiseerd. Om de kwaliteit van de professionals te handhaven en te verbeteren, is het van belang dat iedere professional jaarlijks een aantal Triple P trajecten uit voert. In de communicatiemiddelen van de organisaties en van het Centrum Jeugd en Gezin moet het aanbod Triple P worden opgenomen. Zo kan de vraag naar Triple P interventies toenemen door burgers of via verwijzers. Onderlinge communicatie over het Triple P aanbod van de organisaties is nodig om makkelijker naar elkaar door te verwijzen. In het overleg van de aandachtsfunctionarissen wordt de gezamenlijke PR over Triple P interventies vanuit het CJG Deventer besproken en opgepakt. 6. Registratie en monitoring Triple P interventies In Deventer zijn geen formele afspraken gemaakt over het registreren van de Triple P interventies door de organisaties. In de 2 e helft 2012 worden afspraken gemaakt over registratie en monitoring vanaf Advies van de werkgroep borging is om de aandachtsfunctionarissen een taak te geven in de registratie en monitoring en bij de voorbereiding de applicatiebeheerders van de organisaties te betrekken. In het Managementoverleg CJG zal eerst besproken moeten worden wat de doelstelling is van de registratie en monitoring en wat het gewenste resultaat is. Het Netwerk Triple P geeft het Managementoverleg CJG advies over doelstelling en gewenst resultaat. Voorwaarde is dat de registratie aansluit op de registratiesystemen van de organisaties. Op grond hiervan kan de registratie en monitoring worden opgezet. Geadviseerd wordt de volgende zaken in de registratie mee te nemen: - Niveau - Traject (individueel, lezing of groep) - Doelgroep (0-12 of 12-16) - Aantal deelnemers per traject De organisaties kunnen in woordverslag deze registratie kwalitatief aanvullen met informatie over: - Traject afgerond ja/nee - Reden van afhaken Deze gegevens kunnen als input gebruikt worden voor: - De kwaliteitsverbetering van de Triple P trajecten binnen de organisatie - Tijdens de intervisiebijeenkomsten Triple P - De Jeugdmonitor Deventer Aanbeveling is de terugkoppeling van de registratie en monitoring Triple P interventies te bespreken in het Managementoverleg CJG. 7. Oudermaterialen en websites De oudermaterialen die nodig zijn voor de Triple P trajecten zijn kostbaar, maar onmisbaar voor de uitvoering van Triple P op de juiste wijze. Gedurende de implementatieperiode van Triple P (april 2011 tot december 2012) zijn en worden de tipsheets aan de organisaties verstrekt vanuit de projectmiddelen. Het CJG Deventer blijft de tipsheets verstrekken aan de organisaties. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van andere materialen die worden ingezet bij Triple P interventies. Aandachtsfunctionarissen kunnen het bestellen van deze materialen met elkaar afstemmen, zodat collectief kan worden aangeschaft. 8

9 Tijdens de projectperiode is de professional voortdurend gestuurd op de wijze van materiaalgebruik, om ervoor te zorgen dat de materialen niet worden gebruikt als foldermateriaal, maar doelgericht ingezet bij een interventietraject Triple P. Het CJG Deventer biedt ouders ondersteuning bij hun vragen over opgroeien en opvoeden via de website De website wordt (zomer 2012) gekoppeld aan de website van het CJG Deventer. Op de website is een duidelijke link naar Online advies voor het (anoniem) stellen van opvoedvragen. Alle digitale opvoedvragen die binnenkomen op de website van het CJG en de Positief Opvoeden site, worden beantwoord door de CJG-consulenten van het CJG Deventer. De CJG-consulenten zijn Triple P getraind. Beide websites worden door de eindredacteur van het CJG Deventer up to date gehouden. Het CJG Deventer zorgt voor een populatiebrede bekendheid van het programma Positief Opvoeden, Triple P. De flyers Basisprincipes en Top 10 tips bij Positief Opvoeden worden door het CJG Deventer beschikbaar gesteld. In de 2 e helft van 2012 wordt het volledige populatiebrede aanbod Positief Opvoeden door de werkgroep communicatie CJG Deventer uitgewerkt. De aandachtsfunctionarissen van de organisaties dragen zorg voor een basisvoorraad folders, flyers en tipsheets om ouders te kunnen informeren. 8. Aanbevelingen met verzoek om instemming door MO CJG Deventer De werkgroep Borging Positief Opvoeden volgens Triple P, vraagt in te stemmen met de aanbevelingen in dit hoofdstuk. Hiermee worden de afspraken tussen de participerende organisaties vastgelegd en geborgd, zodat Positief Opvoeden volgens Triple P in de toekomst kwalitatief en kwantitatief op een goed niveau wordt aangeboden en geleverd in Deventer. Aanbevelingen: 1. In te stemmen met de uitgangspunten en voorwaarden voor borging Positief Opvoeden volgens Triple P (hoofdstuk 4). 2. Aanstellen van een aandachtsfunctionaris Triple P bij de organisaties die werken met Triple P interventies en instemmen met de taken van een aandachtsfunctionaris zoals beschreven in paragraaf Starten van een Netwerk Triple P waaraan de aandachtsfunctionarissen Triple P deelnemen en aantellen van de procesmanager CJG Deventer als voorzitter van het Netwerk. 4. In te stemmen met het 4x per jaar bijeenkomen van het Netwerk Triple P, waarin de onderwerpen die zijn beschreven in de hoofdstukken 5 t/m 7 worden geagendeerd. 5. Beleggen van de rol van centrale coördinatie Positief Opvoeden volgens Triple P bij de procesmanager CJG. 6. In te stemmen met de kwaliteitsborging Triple P zoals beschreven is in hoofdstuk 5, waarin de verantwoordelijkheden voor de volgende activiteiten zijn opgenomen: a. Faciliteren van intervisiebijeenkomsten b. Speciale accreditatie na afronding van één training Triple P (in 2012 op kosten van het CJG Deventer) c. Scholing van professionals bij verloop d. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Triple P gebied e. Triple P aanbod afstemmen met andere zorgorganisaties op Triple P gebied f. Aanbod Triple P onderling en extern communiceren. 7. In te stemmen met het voorstel in hoofdstuk 6 waarin de registratie en monitoring Triple P interventies in de 2 e helft van 2012 wordt opgepakt met de doelstelling de registratie en monitoring vanaf 2013 in te voeren. 9

10 8. In te stemmen met de verstrekking van de tipsheets door het CJG Deventer en de verantwoordelijkheden van de organisaties voor de overige materialen voor Triple P interventies. 9. In te stemmen met de ondersteuning die het CJG Deventer biedt aan ouders via de website en en de populatiebrede benadering van Positief Opvoeden. 10. Organiseer jaarlijks, in afstemming met het Netwerk Triple P, een verdiepingsworkshop en/of een opfrisbijeenkomst voor Triple P getrainden. Dit benadrukt het gevoel van gezamenlijkheid en geeft de mogelijkheid kennis en vaardigheden op te frissen of biedt verdieping op een thema waar velen mee te maken hebben. 11. Borg de populatiegerichte campagne Positief Opvoeden bij de communicatieadviseur van het CJG Deventer in samenwerking met de manager CJG Deventer en de eindredacteur van de websites. 10

11 Bijlage 1: Stand van zaken implementatie Positief Opvoeden volgens Triple P Tot juli 2012 hebben de volgende trainingen Triple P plaatsgevonden in Deventer: - 6 trainingen niveau 2 individuele geselecteerde Triple P 0 12 jaar (deelname door intern begeleiders BaO en SBaO; zorgteamleden Sine Limite; huisartsen; jeugdartsen; VVEpeuterspeelzaalleidsters; kinderwerkers en opvoedondersteuners) - 2 trainingen niveau 3 basiszorg Triple P 0 12 jaar (deelname door jeugdverpleegkundigen; thuisbegeleiders; (senior) kinderwerkers en medewerkers opvoedondersteuning; werkbegeleider peuterspeelzalen; staffunctionarissen peuterspeelzalen/opvoedondersteuning en kinderopvang; consulent jeugd en gezin MEE en ambulant begeleiders van cluster 3 en 4) - 1 training niveau 3 basiszorg Triple P jaar (deelname door ambulant hulpverleners; pedagogisch medewerkers en preventiewerkers Tactus) - 2 trainingen niveau 4 standaard Triple P 0 12 jaar (deelname door orthopedagoog GGD; mantelzorgconsulent; maatschappelijk werkers; thuisbegeleiders; ambulant begeleiders en pedagogisch medewerkers; ambulant hulpverleners; consulent jeugd en gezin MEE en preventiewerker Dimence) - 1 training niveau 4 standaard Triple P jaar (deelname door ambulant begeleiders; jongerenwerkers; maatschappelijk werkers; thuisbegeleiders; preventiewerker Dimence en Tactus; consulent jeugd en gezin MEE In september 2012 wordt een extra accreditatieworkshop georganiseerd voor deelnemers van niveau 4 (0-4 en tieners) die door omstandigheden niet hebben kunnen deelnemen aan de accreditatie. Voor de implementatie van Triple P in het primair onderwijs zijn vier modellen ontwikkeld. Na een toelichting aan de directeuren is afgesproken dat alle scholen kiezen voor een model en dit volgend schooljaar opnemen in een ondersteuningsprofiel. Na analyse van de gemaakte keuzes wordt een vervolgimplementatie voor het primair onderwijs uitgewerkt. Tot juli 2012 hebben de volgende scholingen introductie Positief Opvoeden en introductie Triple P plaatsgevonden in Deventer: - 2 scholingen zorgteamleden Sine Limite (inclusief 3 medewerkers van MEE) - 1 scholing Zorgcoördinatoren en orthopedagogen Etty Hillesum Lyceum Na de scholing aan medewerkers van het Etty Hillesum Lyceum wordt met de directie verder gesproken over vervolgstappen binnen het voortgezet onderwijs. Voor het najaar 2012 staan de volgende trainingen Triple P in de steigers of zijn in voorbereiding: - 1 verkorte training groepsgerichte Triple P niveau 4 (24 september en 1 oktober) - Deelname van 3 professionals uit Deventer aan de open training lezingen Triple P niveau 2 (0-12 jaar) op 28 september Voor 2013 staat de deelname aan de open training lezingen niveau 2 tieners van 2 professionals gepland. Deze training is in 2012 nog niet beschikbaar. Voor het najaar 2012 staan de volgende scholingen introductie Positief Opvoeden en introductie Triple P in de steigers of zijn in voorbereiding: - Maatwerktraining door het NJI voor jongerenwerkers van Raster. Hierbij wordt tevens onderzocht of het aanbod ingezet kan worden voor de politie en andere sleutelfiguren voor jongeren. - 3 scholingen Bureau Jeugdzorg voor toegangmedewerkers en gezinsvoogden - 5 scholingen kinderopvang Raster - 2 à 3 scholing kraamverzorgenden Naviva 11

12 In het najaar wordt opnieuw contact opgenomen met de huisartsenvereniging over een nascholingsaanbod voor de huisartsen. De voorbereidingen om de marketing- en communicatiestrategie niveau 1 Triple P gedeeltelijk in te voeren hebben plaatsgevonden. De website wordt rond de zomer 2012 gelanceerd in Deventer, waarbij de samenhang met de website is gewaarborgd. Tevens worden twee flyers breed verspreid in Deventer, zodat ouders op een eenvoudige manier worden voorgelicht over de basisprincipes van Positief Opvoeden en de tien belangrijkste tips over opvoeden. De voorstelling Buurvrouw voed je kind eens op! van Theater Thot is in samenwerking met het CJG Deventer tot stand gekomen en is inzetbaar voor ouders en leerkrachten van het basisonderwijs. In de Week van de Opvoeding wordt de voorstelling aangeboden aan een grote groep ouders. 12

13 Bijlage 2: Intervisie Triple P Het werken met een evidence based programma zoals Triple P stelt professionals voor een nieuwe uitdaging. De training en aansluitende accreditatieworkshop leveren een goede basis voor de start van het programma, maar in de praktijk komen vaak pas de vragen. Dat kunnen vragen zijn met betrekking tot de praktische uitvoering, inhoudelijke of methodische aspecten van het programma of vragen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. De doelen van Triple P intervisie zijn: - Bevorderen dat professionals het programma gaan uitvoeren - Knelpunten in de uitvoering bespreekbaar maken en gezamenlijk oplossen - De kwaliteit van de uitvoering bevorderen - De competenties en vaardigheden van professionals versterken en zelfregulatie vergroten - Teamwerk en onderlinge samenwerking (tussen beroepskrachten en organisaties) bevorderen. Interdisciplinaire intervisiegroepen hebben als nevendoel om uitwisseling tussen professionals met verschillende deskundigheden en achtergronden te stimuleren en zo de samenwerking tussen de organisaties te bevorderen. In die zin is de intervisie ook een instrument om de ketenaanpak van Triple P te versterken. De intervisie spitst zich toe op de uitvoering van het Triple P programma. Dat houdt in dat de bijeenkomsten begeleid worden door een professional die goed is ingevoerd in de Triple P werkwijze en methodiek. Een intervisor vanuit de eigen organisatie heeft als voordeel dat deze persoon goed bekend is met de werkwijze en cultuur van de organisatie en hierop kan aansluiten. Nadeel kan zijn dat de intervisor ook buiten de intervisie een directe werkrelatie heeft met de deelnemers, waardoor het lastiger wordt vertrouwelijke zaken te bespreken. Dit kan het voordeel zijn van een externe intervisor: deze is onafhanelijk en neemt een neutrale positie in ten opzichte van de organisatiecultuur en eventuele knelpunten hierbinnen. Omdat ieder niveau van interventie van Triple P specifieke vragen en aandachtspunten met zich meebrengt, verdient het de voorkeur dat professionals die op hetzelfde niveau zijn getraind, samen ook een intervisiegroep vormen. Na een jaar Triple P intervisie kunnen organisaties ervoor kiezen de bespreking van Triple P casuïstiek op te nemen in hun reguliere intervisie. 13

14 Bijlage 3: Aandachtsfunctionarissen Triple P De aandachtsfunctionarissen van de samenwerkende organisaties zijn: - Raster: Marischka Thijssen - MEE IJsseloevers: Janine Berger - GGD IJsselland: Maaike Veenbergen - De Kern: Carola Stam - Carinova: Tineke Grijsen - Sine Limite: Corinne van Casteren - Pactum/Lindenhout: Marian Klein Hesselink - Dimence: Karin van Doesum - Tactus: Mira Hannink De organisaties die zelf geen Triple P interventies bieden worden op de hoogte gehouden als agendalid van het aandachtsfunctionarissenoverleg Triple P. - Etty Hillesum Lyceum:Frans Voortman - Bureau Jeugdzorg Deventer: Janine Duiven - Huisartsenvereniging: Jacco Borgman 14

15 Bijlage 4: Aanbod Triple P interventies organisaties in Deventer Aanbod Triple P Organisaties Medewerkers Niveau 2 individueel 0-12 jaar GGD IJsselland Jeugdartsen Huisartsen 3 in Deventer (Speciaal) Basisscholen Sine Limite Raster Intern begeleiders Zorgteamleden VVE-peuterspeelzaalleidsters Kinderwerkers Opvoedondersteuners Niveau 2 lezingen 0-12 jaar Pactum Ambulant begeleiders Raster 2 Stafmedewerker Kinderwerker GGD IJsselland 3 Jeugdverpleegkundigen Niveau 3 basiszorg 0-12 jaar GGD IJsselland Jeugdverpleegkundigen Carinova Thuisbegeleiders Raster (senior) kinderwerkers Opvoedondersteuners Werkbegeleider peuterspeelzalen Stafmedewerkers peuterspeelzalen/opvoedondersteuning en kinderopvang Niveau 3 basiszorg tieners Pactum Jongerenwerkers Ambulant begeleiders Pedagogische medewerkers Tactus Preventiewerkers Niveau 3 themabijeenkomsten In overleg In overleg tieners 4 Niveau 4 standaard Triple P 0- GGD IJsselland Orthopedagoog 12 jaar Carinova Mantelzorgconsulent Maatschappelijk werkers Thuisbegeiders Pactum Lindenhout Ambulant begeleiders Ambulant begeleiders Ouder- en Kindvoorziening Ambulant begeleiders Pedagogisch medewerkers MEE Consulent Jeugd en Gezin Dimence Preventiewerker Niveau 4 groep Triple P 0-12 jaar 5 Raster Medewerker opvoedondersteuning Kinderwerkers Carinova Maatschappelijk werkers Pactum 2 Training september Training september Training is recent beschikbaar gekomen. CJG Deventer maakt gebruik vana open training op 23 november Verkorte training vindt op 24 september en 1 oktober 2012 plaats 15

16 Aanbod Triple P Organisaties Medewerkers Lindenhout Niveau 4 standaard Triple P tieners GGD IJsselland Carinova Dimence MEE Tactus Pactum Maatschappelijk werkers Thuisbegeleiders Preventiewerker Consulent Jeugd en Gezin Preventiewerker Ambulant begeleiders Jongerenwerkers Niveau 4 groep Triple P tieners - Niveau 5 uitgebreid Pactum Ambulant hulpverleners 16

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 3 Basiszorg Tieners richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12)

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12) TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12) Algemene beschrijving De training Niveau 4 Standaard Triple P biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar Niveau 4: Groep 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor

Nadere informatie

Implementatie informatie

Implementatie informatie Implementatie informatie RDOG HOLLANDS MIDDEN 2017, RDOG Hollands Midden, Richtlijn 1Gezin1Plan/1Huishouden1Plan. 2 Kijk voor heel Midden-Holland op: www.1gezin1plan.nu Voor alle up-to date informatie,

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 3: BASISZORG 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 3 Basiszorg 0 12 jaar richt zich op het bekwamen van professionals tot het aangaan van kortdurende ondersteuningscontacten

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning > Een veel belovend model voor opvoedondersteuning Inhoud presentatie Wat is Triple P? Waarom Triple P? Triple P: een keten van interventies Implementatie in Eindhoven Meerwaarde Wat is Triple P? POSITIEF

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod

Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht T 030 230 63 44 www.nji.nl www.triplep-nederland.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Training Niveau 2: Kort

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Praktijkvoorbeeld Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Samenvatting Door de samenwerking en het gezamenlijk geven van de cursus Positief Opvoeden volgens Triple P door verschillende disciplines

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod

Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod Positief Opvoeden, Triple P Trainingsaanbod INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Training Niveau 2: Individueel 0 12 jaar 5 Training Niveau 2: Lezingen 0 12 jaar 7 Training Niveau 3: Basiszorg 0 12 jaar 10 Training

Nadere informatie

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan

. Pilottraject Stand van zaken. Implementatie v.d. Rotterdamse Meldcode. De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Kees-Jan Jacobs GGD Rotterdam-Rijnmond Implementatie vd Rotterdamse Meldcode De uitgangspunten Een actieve code Implementatieplan Pilottraject

Nadere informatie

Triple P in Noord-Brabant Een provinciaal implementatie-onderzoek

Triple P in Noord-Brabant Een provinciaal implementatie-onderzoek Triple P in Noord-Brabant Een provinciaal implementatie-onderzoek K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd Dr. H. Wierda Drs. L. Jacobs December 2012 Colofon Triple P in Noord-Brabant Een provinciaal implementatie-onderzoek

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel 2e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning Jacqueline van Rijn 6 Juni 2008 Inhoud Presentatie Geschiedenis Missie, taken en functies Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Kosten en uren Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: een Gezonde Start Naam interventie- eigenaar: Het voedingscentrum, TNO & NISB Doelgroep: 0-4 jarigen Leeswijzer In onderstaand kosten en uren overzicht wordt de volgende termen gehanteerd:

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013 CJG 2013 in vogelvlucht 195 hulptrajecten op locatie 348 hulptrajecten in het onderwijs 53 hulptrajecten in de kinderopvang 8803 bezoeken aan website 260 Facebook-likes 157 Twitter-followers 95 ouders

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS Algemene beschrijving De training Triple P Family Transitions biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Beleidsplan VVE Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen

Beleidsplan VVE Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen Beleidsplan VVE 2017-2021 Deventer VVE Kwaliteit: optimale ontwikkeling voor álle kinderen 1 Doel voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) In 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012)

Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012) www.ambiq.nl Integraal samenwerkingsproject Tactus Ambiq (2010-2012) Februari 2012 Inhoud Geschiedenis samenwerking Ambiq-Tactus Uitgangspunten Uitwerking Plannen 2012 e.v. Werkzame elementen Vragen Geschiedenis

Nadere informatie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn Drs.S. Blom Schakel Orthopedagoog Generalist (NVO) Coördinator Opvoedsteunpunt CJG structuur Interventie Presentatie

Nadere informatie

Deze memo bevat de eindresultaten van het project en sluit af met een advies.

Deze memo bevat de eindresultaten van het project en sluit af met een advies. Bijlage 1: M E M O Van: Maaike van Zwieten Aan: BOSD Datum: 9 juni 2016 Onderwerp: Effectief (samen-) werken binnen 1Gezin1Plan Bijlage: Handleiding 1Gezin1Plan Midden-Holland 1. Inleiding en terugblik

Nadere informatie

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012

Professionalisering VVE Informatiebrief VVE mei 2012 Professionalisering VVE 2012 2013 Informatiebrief VVE mei 2012 Inleiding Thema Kaleidoscoop Thema Ontwikkelingsvolgmodel Thema Met woorden in de Weer / Logo 3000 Thema Doorgaande lijn van voor- naar vroegschools

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Investeren in educatief partnerschap; positief opgroeien, opvoeden & samenwerken

Investeren in educatief partnerschap; positief opgroeien, opvoeden & samenwerken Partnerschap als vanzelfsprekend het hoort er bij! Investeren in educatief partnerschap; positief opgroeien, opvoeden & samenwerken Project voor Brede basisschool, Stichting Cambium Veluwe NO Inspiratiebronnen:

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

POSITIEF PEDAGOGISCH PROGRAMMA

POSITIEF PEDAGOGISCH PROGRAMMA POSITIEF PEDAGOGISCH PROGRAMMA Triple P: Een breed draagvlak voor opvoedingsondersteuning Krista Okma Kinderopvangcongres 25 maart 2009 Waar of Niet Waar? Leidsters zijn niet geschikt om opvoedadviezen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht

Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht Samenvatting reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in buurtteam West in Utrecht Auteur: Annemiek Schooten Datum: Januari 2016 1 Reactie op het inspectieonderzoek naar de kwaliteit

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Stepping Stones 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Concept Plan van Aanpak doorontwikkeling CJG FrontOffice Schouwen Duiveland, Reimerswaal, Kapelle

Concept Plan van Aanpak doorontwikkeling CJG FrontOffice Schouwen Duiveland, Reimerswaal, Kapelle n o t i t i e Kenmerk 13-2646/RPoe/nd Van Cora Schout, Timo Dijkgraaf, Renée Poelman Datum 12 december 2014 Aan Sjoerd Riddersma, Thijs van Damme, Anne Baron, Jorien van de Flier, Tjaak Takens Onderwerp

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Totaal in begeleiding 2015

Totaal in begeleiding 2015 IVH Jaarverslag Flevoland Almere Met de nieuw gestarte corporatie JGZ is er gesproken over de borging van Integrale Vroeghulp (IVH) binnen de gemeente Almere. Gezien de samenvoeging van de Zorgroep en

Nadere informatie

Totaal in begeleiding 2015

Totaal in begeleiding 2015 IVH Jaarverslag Flevoland Zeewolde Al in is IVH als methodiek geborgd in het Ondersteuningshuis. In is dit geëvalueerd met alle betrokkenen inclusief een medewerker van de gemeente. De samenwerking binnen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Looschool (BSO) Bettinkdijk 1 7437RA BATHMEN Registratienummer: 181856414

Inspectierapport BSO Looschool (BSO) Bettinkdijk 1 7437RA BATHMEN Registratienummer: 181856414 Inspectierapport BSO Looschool (BSO) Bettinkdijk 1 7437RA BATHMEN Registratienummer: 181856414 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: DEVENTER Datum inspectiebezoek: 23-09-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie