Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting CONCEPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting CONCEPT"

Transcriptie

1 Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting CONCEPT Groningen September 2007

2 Monitor procesmanagement jeugdzorg INHOUD Blz. Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting Jeugdzorg in beweging Inleiding Aanpak procesmanagement Aanpak 1-meting Tussenstand op kerndoelen Regierol Provincie Groningen Versterken afdeling jeugdzorg Verbeteren informatievoorziening Contracteren De provincie Groningen kruipt in haar rol Veranderprogramma BJZ Wachtlijst AMK Overzicht landelijke veranderprogramma s Plan van aanpak Bureau Jeugdzorg BJZ is druk Vraaggerichte jeugdzorg Pleeg-Maat-Zorg Boerderij Aanbod langdurige opname bij zware problematiek Visie vraaggerichte jeugdzorg Afstemming lokaal jeugdbeleid Nieuwe perspectieven Centra voor jeugd en gezin Aansluiting tussen provincie en gemeenten Samenwerking in de keten Afstemming en toegang tot J-GGZ Afstemming en samenwerking met JGZ en GGD Afstemming en samenwerking met justitie Afstemming en samenwerking met LVG Slotbeschouwing...32

3 1 Jeugdzorg in beweging 1.1 Voortgang en verandering Voor u ligt de één-meting waarin de voortgang die het procesmanagement jeugdzorg in de provincie Groningen heeft geboekt wordt weergegeven. In 2006 hebben wij een procesmanager jeugdzorg aangesteld die, samen met de afdelingsmedewerkers jeugdzorg, verbeteringen moest realiseren in de jeugdzorg Groningen. In deze meting geven wij inzicht in de vorderingen tot en met september 2007 met betrekking tot: 1. het sluitend maken van de keten jeugdbeleid-jeugdzorg, uitgaande van een doorlopende zorglijn van 0 tot 23 jaar; 2. de transitie van aanbodgeoriënteerde naar vraaggerichte jeugdzorg; 3. het verbeteren en aanscherpen van de sturing(smechanismen) van de provincie Groningen. Deze rapportage vormt de laatste afzonderlijke rapportage over de vorderingen van het procesmanagement jeugdzorg. Dit heeft twee redenen. Allereerst zal na deze rapportage over de vorderingen van het procesmanagement integraal gerapporteerd worden in de voortgangsrapportage jeugdzorg. Ten tweede zal de afdeling Cultuur en Welzijn vanaf januari 2008 zelf meer de processturing doen, mede door de voortgang die tot nu toe is geboekt en de veranderingen die hebben plaatsgevonden. De huidige procesmanager zal vanaf dat moment een ondersteunende rol gaan vervullen. Op deze koerswijziging gaan wij in dit document nader in. Stand van zaken op hoofdlijnen In de eerste acht maanden van 2007 is er een groot aantal activiteiten verricht om de opdracht te realiseren. Sinds het begin van het jaar is er geïnvesteerd in het opzetten van werkgroepen en overlegstructuren. Deze werkgroepen en overlegstructuren houden zich vanuit verschillende perspectieven bezig met het optimaliseren van de jeugdzorg in de provincie Groningen. Dit heeft op dit moment geleid tot de belangrijke ontwikkeling dat de verschillende partijen inmiddels veelvuldig met elkaar in gesprek zijn. Bovendien raakt iedereen ervan doordrongen dat goede samenwerking in de provincie Groningen nodig is om de kinderen optimaal te bedienen. De veranderingen die nodig zijn om de opdracht te realiseren, staan niet op zichzelf. De jongeren in de provincie moeten nu geholpen worden. En in de huidige praktijk doen zich concrete problemen voor die directe aandacht nodig hebben. Zoals de problematiek rondom de wachtlijsten en de knelpunten bij crisisinterventies. Ook daar heeft de provincie Groningen mee te maken. Daarom is er naast aandacht voor het realiseren van de doelen op (middel)lange termijn, ook aandacht voor het aanbrengen van korte termijn verbeteringen. De aandacht voor korte termijn problemen doorkruist soms het (middel)lange termijn denken. In maart 2007 hebben wij een startconferentie georganiseerd waaraan professionals deelnamen die zich in de provincie Groningen direct of indirect met de jeugd bezighouden. Tijdens deze bijeenkomsten stonden vijf aandachtsgebieden centraal: regierol van de provincie op de jeugdzorg; bureau jeugdzorg als spin in t web; vraaggerichte jeugdzorg; de aansluiting tussen het lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg, met daarin bijzondere aandacht voor het Centrum voor Jeugd en Gezin; samenwerking in de keten. Monitor Procesmanagement, 1-meting 3

4 Met name de laatste twee aandachtsgebieden hadden volop de belangstelling tijdens deze startbijeenkomst. Maar ook over de andere onderwerpen is er in breed verband gesproken. De vijf aandachtsgebieden die centraal stonden tijdens de startconferentie betreffen de vijf deelprojecten die het procesmanagement in haar plan van aanpak' heeft benoemd. In deze notitie zullen wij per deelproject ingaan op de stand van zaken. 1.2 Iedereen denkt mee Het procesmanagement heeft in het najaar 2006 geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met alle betrokkenen bij de jeugdzorg in de provincie Groningen. Veel gesprekken zijn gevoerd, waarin in eerste instantie het opdoen van inzichten en het verkennen van de ontwikkelingen centraal stonden. Ook in 2007 is doorgegaan met overleg met de betrokkenen. Enerzijds via persoonlijke gesprekken en anderzijds via de overlegstructuren. Een taskforce is ingericht om op directieniveau de voortgang van het procesmanagement bespreekbaar te maken. Hieraan neemt een brede vertegenwoordiging deel afkomstig uit het lokale en provinciale niveau. In totaal bestaat de taskforce uit ongeveer 20 deelnemers. Tot nu toe is deze groep drie keer bijeen geweest. Naast de taskforce is een kleine kerngroep ingericht. In deze kerngroep zitten de procesmanager, het hoofd afdeling Cultuur en Welzijn Provincie Groningen, de directeur van Bureau jeugdzorg (BJZ) en de directeur van de grootste jeugdzorgaanbieder van de provincie Groningen (de Base Groep). Deze kerngroep komt iedere twee weken bij elkaar. De procesmanager geeft aan dat deze kerngroep zeer waardevol is. De sfeer is open, waardoor goede, fundamentele discussies kunnen worden gevoerd over de toekomst van de jeugdzorg(keten) in de provincie Groningen. Tevens is er de ruimte in deze groep om problemen bespreekbaar te maken en gezamenlijk te zoeken naar passende oplossingen. Tijdens de bijeenkomsten van de kerngroep worden de vorderingen van het veranderprogramma Bureau jeugdzorg nauwlettend gevolgd. De directeur van Bureau jeugdzorg licht in de kerngroepvergadering de vorderingen toe. Buiten deze overlegorganen zijn er twee inhoudelijke werkgroepen. Allereerst is dit de werkgroep vraaggerichte jeugdzorg. Aan deze werkgroep nemen deskundigen van Bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders deel. Daarnaast is er de werkgroep Centra voor Jeugd en Gezin waarin lokale overheden, lokale organisaties, provinciale overheid en provinciale organisaties zijn vertegenwoordigd. Voor het verkennen naar mogelijke knelpunten en verbeteringen in samenwerking in de horizontale keten is er enkele keren overleg geweest met de directeur van Bureau jeugdzorg, van de Base Groep, van t Poortje en van Accare. Deze werkgroep heeft tevens gefungeerd als klankbordgroep bij een onderzoek naar samenwerking en knelpunten in de horizontale keten. De uitkomsten van dit onderzoek zijn een belangrijke input voor een op te starten overleg van financiers en voor Bureau jeugdzorg als regisseur van de uitvoeringsketen. Het procesmanagement vormt een integraal onderdeel van de afdeling Cultuur en Welzijn. Deze integraliteit is geborgd door regelmatig overleg tussen het hoofd van de afdeling Cultuur en Welzijn en de procesmanager. Bovendien participeren twee ambtenaren van de afdeling actief in het procesmanagementteam. Dit procesmanagementteam heeft regelmatig afstemmingsoverleg. Voor de hele afdeling is in mei een heidag georganiseerd. Tijdens deze dag stonden alle deelprojecten van het procesmanagement op de agenda. De rol van procesmanager is vanaf januari 2008 volledig ondergebracht bij de afdeling Cultuur en Welzijn. Vanaf dat moment zal de huidige procesmanager een adviserende en ondersteunende rol op zich nemen. Monitor Procesmanagement, 1-meting 4

5 1.3 Gesprekken en documenten Om een goed beeld te krijgen van de voortgang op de verschillende deelprojecten is een aantal gesprekken gevoerd met de procesmanager en enkele sleutelfiguren in de jeugdzorg in de provincie Groningen. De volgende personen hebben de vorderingen inzichtelijk gemaakt: De heer J. Hagen, Procesmanager De heer G. van Hofwegen, Directeur a.i. Bureau jeugdzorg Groningen De heer W. Cnossen, Directeur Base Groep Mevrouw C. Roggen, hoofd jeugdzorg, Provincie Groningen Tijdens deze gesprekken is systematisch aan de hand van de procesindicatoren een beeld verkregen van de vorderingen. Voor zover van toepassing is gevraagd schriftelijke documenten te overleggen. Voor het opstellen van deze 1-meting zijn de volgende documenten nader bestudeerd: Plan van aanpak procesmanager, december 2006 Monitor procesmanagement (0-meting), december 2006 Overzicht landelijke programma s jeugdzorg (intern stuk) Monitor veranderplan Bureau jeugdzorg (concept) Visie op de vraag, augustus 2007 (concept) Aanbesteden in de jeugdzorg (discussienota), april 2007 Sturing op de jeugdzorg en regie in de keten (concept), augustus 2007 Succesvol sturen,verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van het jeugdzorgbeleid in Groningen (Alares, april 2007), april 2007 Verslag startconferentie procesmanagement jeugdzorg Groningen, mei 2007 En daarnaast nog de landelijke rapporten: Voorstudie Nieuwe ICT en informatiehuishouding Bureaus jeugdzorg, Op weg naar BJZ 2011 (MOgroep, april 2007) Visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin (JGZ) (VNG, maart 2007) 1.4 De tussenstand Het Plan van Aanpak van het Procesmanagement Groningen vormt het uitgangspunt voor dit document. Er wordt inzicht gegeven in hoeverre er vorderingen zijn gemaakt in het realiseren van de procesdoelstellingen (indicatoren) die in dat document zijn beschreven. Dit zijn de doelen die wij hebben vastgesteld eind Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt in kerndoelen (kernindicatoren) en tussendoelen (deelindicatoren). Vergelijkbaar met de rapportage van de 0-meting, staat ook in deze rapportage van de 1- meting in ieder hoofdstuk een kerndoel centraal. Ieder hoofdstuk geeft op gedetailleerd niveau de vorderingen op de hoofddoelen en tussendoelen aan. In het onderstaande schema staan de kerndoelen opgesomd en is een tussenstand op hoofdlijnen op deze kerndoelen weergegeven. Monitor Procesmanagement, 1-meting 5

6 Kernindicator Definitie Situatie 1-meting 1. Regie provincie Provincie heeft volledige regie op de jeugdzorg, door heldere sturing(srelatie) op basis van betrouwbare en valide informatie. Eerste stappen zijn gezet. Er is een concept notitie sturing op de jeugdzorg en regie in de keten. Daarnaast is gestart met een verkenning tot versterking van de afdeling. De eerste sessies met de afdeling hebben plaatsgevonden. Voor het eind van 2007 volgt een advies over de benodigde 2. Veranderprogramma BJZ Aanpakken van alle knelpunten binnen Bureau jeugdzorg om alle taken adequaat uit te voeren. 3. Vraaggerichte jeugdzorg De provincie Groningen zal de jeugdzorg omvormen van aanbodgericht naar vraaggericht. 4. Afstemming lokaal jeugdbeleid 5. Samenwerking in de keten Schema 1 Kerndoelen procesmanager De aansluiting tussen het lokale jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg moet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit heeft betrekking op de volgende lokale functies: signalering, lichte ambulante hulp, doorverwijzing, coördinatie en nazorg. Het betreft hier met name de samenwerking met andere partners in de keten, die aanpalend zijn of toeleverend zijn aan de jeugdzorg. Dit zijn J-GGZ, de huisartsen, het onderwijs, justitie en LVG. competenties en kwantiteiten. Bureau jeugdzorg is gestart met het veranderprogramma. In de kerngroep wordt de voortgang gevolgd. Om de vorderingen te volgen is er veelvuldig overleg met de directeur van BJZ. De werkprocessen zijn besproken en de Toegang is inmiddels gereorganiseerd. De werkgroep vraaggerichte jeugdzorg is gestart. Dit heeft geleid tot een concept discussienotitie visie op de vraag. BJZ is inmiddels gestart met vraaggerichte indicering. De discussie over flexibiliseren is gestart met de zorgaanbieders. Er is een werkgroep Centra voor Jeugd en Gezin actief. Voor het eind van 2007 komt deze werkgroep met een visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast is er een intentieverklaring getekend tussen de gemeente Groningen en de provincie Groningen over de aansluiting lokaal jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg. Ook is er een intentieovereenkomst in voorbereiding tussen de provincie Groningen en de noordelijke gemeenten. Een onderzoek is uitgevoerd naar het in kaart brengen van de horizontale keten. Er wordt een ketenoverleg voorbereid met alle financiers van de jeugdhulpverlening. In dit overleg zal de beleidsmatige afstemming van de horizontale keten centraal staan. Monitor Procesmanagement, 1-meting 6

7 2 Regierol Provincie Groningen Dit hoofdstuk beschrijft de vorderingen in de deelopdracht verbeteren en aanscherpen van de sturing(smechanismen) van de provincie Groningen. Hierbij wordt in het bijzonder ingegaan op het doel om de afdeling Cultuur en Welzijn te versterken in haar sturingsrol, het doel om de informatievoorziening te verbeteren en de kennis op het gebied van contracteren te vergroten. 2.1 Versterken afdeling Cultuur en Welzijn Tussendoel Doel is de afdeling Cultuur en Welzijn te versterken door de afdeling meer handvatten mee te geven voor sturing op het jeugddossier. Deze handvatten dienen op lange termijn te worden ingebed binnen de afdeling. Sinds 2007 is het sturingsbewustzijn gegroeid bij onze ambtenaren jeugdzorg. Dit komt onder andere tot uiting in het opstellen van subsidiebrieven en het monitoren van ontwikkelingen. De ambtenaren zijn zich er sterker dan voorheen van bewust dat wij verantwoordelijk zijn voor het beleid op de jeugdzorg en dat de uitvoerende organisaties (BJZ en de zorgaanbieders) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg in de keten. Vanuit de uitvoerende organisatie is er kritiek op onze kassiershouding. Wij stellen ons nog vaak op als bewaker van onze uitgaven en nog te weinig als beleidsmaker. Voor de komende periode is blijvend aandacht nodig voor de beleidsmatige benadering van de provincie op de jeugdzorg. Ook de afdeling Cultuur en Welzijn zelf is positief over het toegenomen sturingsbewustzijn. De afdeling meent meer grip te krijgen op de situatie. Ondanks deze verbetering wordt wel gevoeld dat er ad hoc nog veel op hen afkomt. De afdeling heeft met name het procesmanagement hierin gewaardeerd in de rol van sparringpartner. Knelpunten die zich voordoen zijn onderling besproken. Naast het gezamenlijk analyseren van het ontstaan van de problemen, het zoeken naar oplossingen, werd het ook ingepast in het bredere plaatje ( helicopterview ). De rol van de procesmanager is hierin vooral om het bredere perspectief te bewaken en te werken aan de grotere lijnen. Voor de komende periode zetten wij in op het samenstellen van een regieorgaan met alle financiers van de totale jeugdketen, ten einde te komen tot integrale afstemming en intersectoraal overleg. Naast de provincie zijn er de volgende financiers: de gemeenten: verantwoordelijk voor de financiering van het lokale jeugdbeleid; het zorgkantoor: verantwoordelijk voor de financiering van de jeugd-psychiatrie en jeugd-lvg; het ministerie van justitie: verantwoordelijk voor de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de justitiële jeugdinrichting. De gezamenlijke financiers vormen het regieorgaan van de totale jeugdketen, zij zijn de beleidsmatige en financiële regisseurs van de totale jeugdketen. Wij kunnen en willen het voortouw nemen in dit brede overleg. Voor de komende periode is van het belang dat dit regieorgaan een visie ontwikkelt op de totale jeugdketen. Het denken vanuit de gezamenlijke financiers over de gehele keten is nieuw in onze organisatie en zal de komende periode meer vorm worden gegeven. Monitor Procesmanagement, 1-meting 7

8 Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 1. Sturingsconcept 1a. Er is een notitie over het sturingsconcept. Eind januari 2007 Er is een (concept) sturingsnotitie 'sturing op de jeugdzorg en regie in de keten. Deze notitie is besproken en wordt gedragen door de kerngroep en de taskforce. 1b. De provincie werkt aan de hand van een sturingsconcept 2. Agenda 2a/b/c. Er is een agenda van de afdeling (waarin prioritering is aangegeven en afstemming is op planning en controlcycus) 2d. De medewerkers werken aan de hand van deze agenda 3. Versterking afdeling 3a. Beschrijving competentieprofielen van de medewerkers jeugd(zorg) 3b. Inzicht in discrepantie tussen aanwezige en benodigde competenties Eind 2007 Eind februari 2007 Eind 2007 Eind 2007 Eind 2007 Er is een gesprek met de afdeling gevoerd aan de hand van de (concept) sturingsnotitie. Er is nog geen afdelingsagenda. Wel is er een agenda uitvoeringsprogramma 2008 en een planning met betrekking tot voortgangsrapportages. Planning is om begin 2008 te werken aan de hand van een dergelijke afdelingsagenda. Volgt later in proces. Eerste discussies zijn gevoerd over de competentieprofielen. Besef is aanwezig dat kwantitatieve uitbreiding nodig is. Voor einde van 2007 wordt er een advies gegeven over de benodigde competenties en kwantiteiten. Verloopt volgens planning. 3c. Advies over benodigde capaciteit en kwaliteit Eind 2007 (de eerdere planning juni 2009 is daarmee naar voren gehaald) Volgt voor eind Schema 2 Stand van zaken 1-meting tussendoel versterken afdeling Sturingsconcept Er is een notitie opgesteld waarin een sturingsconcept is uitgewerkt. In deze notitie wordt ingegaan op de rollen en verantwoordelijkheden van de provincie Groningen op het gebied van jeugdzorg en hoe daar uitvoering aan gegeven moet worden. Daarbij wordt de relatie aangegeven tussen de provincie en alle spelers binnen het jeugdbeleid. In het sturingsconcept wordt onderscheid gemaakt tussen sturingsmacht, invloedskracht en ketenregie. Sturingsmacht betekent dat wij sturen door het uitoefenen van onze wettelijke bevoegdheden. Bestuurlijke invloedskracht kan worden ingezet om invloed uit te oefenen op landelijke partijen, zorgaanbieders, onderwijs en gemeenten om te komen tot een sluitende jeugdketen. Ketenregie betreft een organisatorisch instrument om afhankelijkheidsrelaties mee te managen. Ketenpartners hebben eigen taken, bevoegd- Monitor Procesmanagement, 1-meting 8

9 heden en verantwoordelijkheden, maar zijn afhankelijk van de partners omdat zij volgtijdelijk of gelijktijdig diensten bieden aan dezelfde cliënten. De conceptnotitie is besproken met het afdelingsteam en met de kerngroep. Tevens is de notitie besproken in de taskforce. De afdeling Cultuur en Welzijn kan zich vinden in de notitie zoals deze er nu ligt. Bestuurlijke besluitvorming over de sturingsnotitie zal plaatsvinden eind De implementatie van de beschreven sturingsfilosofie in de notitie moet nog volgen. Het belangrijkste is dat in ieder geval twee keer per jaar op bestuurlijk niveau overleg plaatsvindt tussen de financiers, waarin planning en evaluatie aan de orde komt. Versterking afdeling Inmiddels zijn de eerste discussies gevoerd over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van de afdeling. Dit heeft geleid tot het besef dat er uitbreiding nodig is. Voor het einde van 2007 zal er een advies worden uitgebracht, dat ingaat op de benodigde competenties van de afdeling. Vervolgens zal worden bekeken wat dit voor consequenties heeft op de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van de afdeling. 2.2 Verbeteren informatievoorziening Tussendoel Voor een goede sturing is een goede informatievoorziening essentieel. Daarom is als belangrijk doel gesteld om de informatievoorziening de komende jaren te optimaliseren. Een goede informatievoorziening is niet alleen voor de provincie van belang, maar ook voor BJZ, de zorgaanbieders, de gemeenten en de toekomstige Centra voor Jeugd en Gezin. Een extern bureau, Alares, heeft een analyse uitgevoerd naar de huidige informatievoorziening bij de instellingen in de jeugdzorg in Groningen. In deze analyse vormen de gewenste beleidsinformatie en de landelijke ontwikkelingen uitgangspunt. Daarnaast is Alares gevraagd deze analyse te vertalen naar een (gedragen) plan van aanpak voor het verbeteren van de informatievoorziening op de korte en de lange termijn, inclusief de benodigde investeringen. Dit heeft geleid tot het (concept) rapport Succesvol Sturen. Alares komt tot een aantal conclusies en aanbevelingen: De provincie Groningen heeft niet helder vastgesteld welke sturingsinformatie zij absoluut nodig heeft voor de verantwoording van het beleid. De sturingsgegevens sluiten onvoldoende aan bij de beleidsdoelstellingen. Sturing dient plaats te vinden op basis van prestatie-indicatoren die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen. De informatievoorziening in de provincie Groningen is op dit moment nog beperkt. Er zijn sterke verbeteringen mogelijk in de informatievoorziening. Alares gaat nader in op 13 knelpunten die zij heeft gesignaleerd: - gebrekkig zicht op de instroom; - gebruik van registratiesystemen: gebruikersonvriendelijkheid, maar ook is de registratiediscipline onvoldoende; - informatie voor vraaggestuurde zorg ontbreekt; - veel vragen over de indicatiestelling; - communicatie over wachtlijsten; - wennen aan marktwerking; - onduidelijkheid in processen; - regierol BJZ ontbreekt; - de zij-instroom naar de J-GGZ; - communicatie met het voorliggend veld; - kind is niet te volgen; Monitor Procesmanagement, 1-meting 9

10 - inhoud van kwartaalrapportages; - planning en prognoses. Veel van deze knelpunten staan in onderling verband. Het aanpakken van knelpunten, kunnen dus ook gevolgen hebben voor andere knelpunten. Alares doet de aanbeveling de landelijke ontwikkelingen nauw te volgen, daarmee af te stemmen en kansen te benutten. Om een en ander te verbeteren moet Groningen zich niet afhankelijk opstellen van de landelijke ontwikkelingen. Alares maakt in haar rapport onderscheid tussen aanbevelingen die op korte termijn en op langere termijn moeten worden opgepakt. Om de korte termijn aanbevelingen aan te pakken, stellen wij een werkgroep in. In deze werkgroep zullen de provincie en Bureau jeugdzorg vertegenwoordigd zijn. Het procesmanagement zal deze werkgroep begeleiden. Doelstelling is de korte termijn aanbevelingen voor 1 april 2008 te realiseren. Daarnaast is er een lange termijn perspectief geschetst. Dit perspectief komt grotendeels overeen met de aanbevelingen van het landelijk verschenen rapport Voorstudie Nieuwe ICT en informatiehuishouding Bureaus jeugdzorg, Op weg naar BJZ 2011 van de MOgroep. Voor de langere termijn zullen wij het landelijke traject volgen voor het doorvoeren van de benodigde verbeteringen in de informatievoorziening. Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 4. Informatiebehoefte provincie 4a. Inzicht in benodigde verantwoordingsinformatie van BJZ Eind maart 2007 Op basis van landelijk format levert BJZ verantwoordingsinformatie aan. Provincie en BJZ zitten nog in een verbeteringsproces ten aanzien van deze verantwoordingsinformatie. 4b. Inzicht in benodigde verantwoordingsinformatie van zorgaanbieders 5. Kwaliteit ICT BJZ 5a. Inzicht in beschikbare en benodigde ICT, analyse van zwakke schakels 5b/c/d. Inzicht in discrepantie tussen beschikbare en benodigde ICT, in noodzakelijke investeringen ICT, in benodigde ondersteuning bij het inrichten van ICT 5e. Beschikken over plan van aanpak over optimaliseren informatiestromen Eind maart 2007 Eind januari 2007 Eind maart 2007 Eind maart 2007 Op basis van landelijk format leveren de zorgaanbieders verantwoordingsinformatie aan. Provincie en zorgaanbieders hebben overleg over het verbeteren van de verantwoordingsinformatie. Door extern bureau is analyse uitgevoerd. Dit heeft het rapport Succesvol Sturen opgeleverd. Rapport Succesvol Sturen doet aanbevelingen over het inzichtelijk krijgen van de noodzakelijke investeringen in de ICT. De aanbevelingen die in het rapport Succesvol Sturen zijn gemaakt om quick wins te realiseren zullen in een werkgroep verder worden opgepakt. Doelstelling is deze quick wins voor april 2008 te realiseren. Monitor Procesmanagement, 1-meting 10

11 5f. Beschikking over de benodigde randvoorwaarden om te voldoen aan gestelde eisen Eind 2007 (afhankelijk van plan van aanpak) Volgt later in proces. 5g. ICT ondersteunt optimaal in het verantwoorden van gegevens Eind juni Informatie-uitwisseling BJZ-zorgaanbieders 6a. Inzicht in informatiebehoefte Eind april 2007 die zorgaanbieders hebben t.a.v. informatie van BJZ Volgt later in proces. Dit ligt bij de afdeling Cultuur en Welzijn en BJZ Groningen. 6b. Inzicht in ICT ondersteuning om benodigde inzichten te verschaffen 6c. Plan van aanpak om tot optimale informatie-uitwisseling te komen tussen BJZ en zorgaanbieders 6d. Optimale informatieuitwisseling BJZ en zorgaanbieders 7. Onderzoek en monitoring 7a. Ontwerp van een cyclus van monitoren en onderzoek Eind april 2007 Eind april 2007 Eind juni 2009 Dit ligt bij de afdeling Cultuur en Welzijn provincie Groningen, het procesmanagement en BJZ Groningen. Dit ligt bij de afdeling Cultuur en Welzijn en BJZ Groningen. Volgt later in proces. Een omslag in denken wordt gemaakt van reactief naar proactief. Een onderzoeks- en monitoringscyclus is nog niet vastgesteld. Eerste contacten met onderzoeksinstanties zijn gelegd, zoals met de Hanzehogeschool. 7b. Uitvoeren beleidsmonitor Vanaf juli 2007 De provincie Groningen voert periodiek een monitor uit naar de vorderingen van het veranderprogramma BJZ. 7c. Agenda opstellen met betrekking tot aanvullende onderzoeken provincie Volgt later in proces. 8. Sturing provincie 8a. Provincie stuurt helder op verantwoordingsgegevens Eind juni 2009 Provincie beschikt nog over onvoldoende sturingsgegevens om adequate sturing te geven. Schema 3 Stand van zaken 1-meting tussendoel betere informatievoorziening Monitor Procesmanagement, 1-meting 11

12 2.3 Contracteren Tussendoel De provincie dient expertise te ontwikkelen op het gebied van marktwerking en (Europese) aanbestedingen. De afdeling Cultuur en Welzijn ontwikkelt deskundigheid op het gebied van aanbestedingen, marktwerking en prestatiecontracten. Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 9. Contracteren 9a. De afdeling heeft deskundigheid op het gebied van aanbestedingen, marktwerking en prestatiecontracten. 9b. De zorgaanbieders werken op basis van een prestatie- en resultatencontract. Eind december 2008 Er is een discussienotitie opgesteld Aanbesteden in de jeugdzorg. Daarnaast is er een training geweest over prestatieindicatoren. Volgt later in proces. In de huidige subsidiebrieven wordt gevraagd om inzicht te geven in de activiteiten per cluster. Schema 4 Stand van zaken 1-meting tussendoel contracteren zorgaanbieders Discussienotitie aanbesteden in de jeugdzorg 1 De omvorming van aanbod gericht naar vraaggericht werken is een belangrijke opgave waarvoor de jeugdzorg staat. Voor vraaggericht werken is enerzijds een vraaggerichte indicering nodig en anderzijds een flexibel aanbod dat aansluit op de vraag. Aanbestedingen van het zorgaanbod speelt in op deze discussie, om de zorgaanbieders uit te dagen een flexibel en passend aanbod te doen. Echter een aanbesteding kan alleen tot voordelen leiden als er concurrentie is in het zorgaanbod. Dit kan concreet in de provincie Groningen leiden dat ook partijen buiten de provincie worden uitgenodigd om een aanbod te verzorgen. Op dit moment wordt nog nergens in Nederland gewerkt aan de hand van aanbestedingstrajecten. Om de discussie intern te kunnen voeren is er een discussienotitie voorbereid voor intern gebruik over aanbesteden in de jeugdzorg. Deze notitie wordt besproken met de afdeling. Prestatie-indicatoren Het toetsen van beleid aan de hand van heldere prestatie-indicatoren is een breed ingezette lijn. Dit geldt ook voor de jeugdzorg. In het rapport Succesvol Sturen werd aangegeven dat de afdeling Cultuur en Welzijn tot nu toe nog onvoldoende prestatieindicatoren had uitgewerkt, die spoorden met de beleidsdoelen die zij stelt. Om de afdeling deskundigheid bij te brengen over het opstellen van SMART 2 geformuleerde prestatieindicatoren is een aantal sessies georganiseerd. Tijdens deze sessie is geoefend met het opstellen van prestatie-indicatoren. Na afloop heeft de afdeling prestatie-indicatoren opgesteld voor de productenbegroting Aanbesteden in de jeugdzorg, Verkenning, April SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden Monitor Procesmanagement, 1-meting 12

13 2.4 De provincie Groningen kruipt in haar rol De eerste maanden van 2007 hebben wij belangrijke stappen gezet wat betreft de invulling van de regierol. Het sturingsbewustzijn van de afdeling is gegroeid. De eerste stappen met betrekking tot de sturingsrol zijn gezet, onder andere door het opstellen van de notitie van een sturingsconcept. In de praktijk is de afdeling is nog te veel bezig met ad hoc problemen en daardoor nog onvoldoende in staat - mede vanwege capaciteit problemen en wachtlijstproblematiek - pro actief te handelen. Toch is het van belang een positief beeld neer te zetten met betrekking tot de regierol. Want de richting is goed. De omslag kan echter niet van de ene op de andere dag worden gemaakt; wij kruipen steeds meer in onze rol. Door het toegenomen sturingsbewustzijn ligt het in de reden de afdeling steeds meer zelf verantwoordelijk te maken voor de processturing, Daarom is er een kanteling voorgesteld in de rol van het procesmanagement. Vanaf 2008 zal de afdeling Cultuur en Welzijn de processturing steeds meer zelf gaan doen. Het huidige procesmanagement zal in deze fase een ondersteunende rol vervullen. Agendering Visieontwikkeling Richting bepaling Implementatie Realisatie Versterken afdeling Informatie voorziening Contracteren Gerealiseerd Huidige fase Volgende fase Figuur 1 Huidige stand van zaken realisatie kerndoel 1 regierol provincie Groningen Monitor Procesmanagement, 1-meting 13

14 3 Veranderprogramma BJZ Bureau jeugdzorg Groningen is gestart met het implementeren van het veranderprogramma. Doelstelling van het veranderprogramma is de instroom te beheersen, de bedrijfsvoering te verbeteren, landelijke trajecten te implementeren en de processen te herontwerpen. Bureau jeugdzorg staat in nauw contact met ons over het veranderprogramma en over de ontwikkelingen en vorderingen. In dit hoofdstuk wordt gedetailleerd ingegaan op enkele kerntaken van Bureau jeugdzorg. 3.1 Wachtlijst AMK Zowel vanuit het rijk als vanuit ons is er druk om geen wachtlijsten te laten ontstaan bij het AMK. Wij hebben daartoe een plan van aanpak opgesteld om per 1 januari 2007 de wachtlijsten volledig weg te werken. Medio 2007 doen zich echter nog steeds wachtlijsten voor bij het AMK. Per 1 januari waren de wachtlijsten tijdelijk verdwenen, maar op dit moment wachten weer kinderen meer dan 5 dagen op het starten van een onderzoek. Bureau jeugdzorg geeft ons maandelijks inzicht in de wachtlijstcijfers. Dit geldt niet alleen voor het AMK, maar ook voor de Toegang, de jeugdbescherming en de reclassering. Wij hebben Bureau jeugdzorg gevraagd een plan van aanpak op te stellen om de wachtlijsten blijvend te laten verdwijnen. B&A-groep heeft vervolgens op verzoek van BJZ een quick scan uitgevoerd naar de werkprocessen binnen het AMK. Uit deze scan komt naar voren dat door de samenwerking tussen AMK en de Toegang de zaken voor het AMK zwaarder zijn geworden. B&A-groep adviseert de werkwijze anders in te richten door direct na een melding te starten met een eerste contact en daarna arbeidsintensieve en minder arbeidsintensieve zaken gescheiden op te pakken. Bureau jeugdzorg neemt deze aanbeveling over om de wachtlijsten bij het AMK aan te pakken. Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 1. Permanent wegwerken van wachtlijsten 1a. BJZ heeft per 1 januari 2007 de wachtlijsten bij het AMK weggewerkt. Per 1 januari 2007 Het AMK had per 1 januari 2007 geen wachtlijst. Op dit moment (1 september 2007) is er een wachtlijst. 1b. Provincie zet monitor op om doorstroom binnen AMK te monitoren. 1c. Provincie voert maandelijks de monitor uit. Eind 2006 gereed Per 1 januari 2007 BJZ rapporteert over wachtlijstcijfers AMK (en ook toegang en reclassering). Provincie ontvangt maandelijks wachtlijstgegevens. 1d. Provincie stuurt op doorstroom (indien monitor aanleiding geeft) Per 1 januari 2007 Schema 5 Stand van zaken 1-meting tussendoel wachtlijsten AMK Provincie is in overleg met BJZ over de wachtlijsten. Gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen om de wachtlijsten bij het AMK blijvend te laten verdwijnen. Monitor Procesmanagement, 1-meting 14

15 3.2 Landelijke veranderprogramma s Onderdeel van het veranderprogramma is het invoeren van enkele landelijke trajecten. Dit betreffen de invoering van het Deltaplan voor de (gezins)voogdij, het methodisch werken binnen de jeugdreclassering en de invoering van de VIB (Verbetering Indicatiestelling Bureau jeugdzorg). Onder het VIB traject valt ook de overname van de indicering van licht verstandelijke gehandicapten en de invoering van het landelijke GGZ-protocol. Voor de invoering van deze trajecten zijn landelijk middelen beschikbaar gesteld. De middelen voor VIB blijken in grote mate ontoereikend volgens Bureau jeugdzorg. Stand van zaken Met de invoering van het Deltaplan is begonnen. Het voornemen is om in oktober 2007 te starten met een tweede team. Bij het invoeren van het Deltaplan doet zich echter het probleem voor dat het een spanning oplevert in de uitvoering door een stijgend aantal zaken en moeilijkheden bij het verkrijgen van voldoende gekwalificeerde medewerkers. De jeugdreclassering loopt op schema met het invoeren van de nieuwe methodiek. De invoering van VIB verloopt volgens planning. In september wordt gestart met de trainingen van de gedragswetenschappers van Bureau jeugdzorg en de medewerkers van de Toegang. Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 2. Landelijke programma's 2a. BJZ geeft helder overzicht van programma's, doelen, tijdspaden en financiële consequenties. 2b. Provincie heeft goed inzicht in (voortgang) landelijke programma's BJZ. Eind 2006 gereed Vanaf 1 januari 2007 Er is een interne notie met daarin een overzicht van alle landelijke programma s. Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Schema 6 Stand van zaken 1-meting tussendoel overzicht landelijke verandertrajecten 3.3 Veranderprogramma Bureau jeugdzorg 2007 Bureau jeugdzorg heeft in nauw overleg met ons het Veranderprogramma BJZ opgesteld. Ook de procesmanager heeft in dit overleg een actieve rol vervuld. Inmiddels hebben wij het plan goedgekeurd en geld beschikbaar gesteld om dit plan uit te voeren. Concreet wordt in dit veranderprogramma gewerkt aan één toegang tot Bureau jeugdzorg (inclusief AMK). Daarnaast heeft het veranderprogramma aandacht voor vraaggerichte indicering. Dit vergt een intern verandertraject en afstemming met zorgaanbieders. De zorgaanbieders zijn geïnformeerd en betrokken bij deze verandering. Om de doelen te bereiken is er een interne herstructurering ingezet. Bureau jeugdzorg heeft teams geformeerd die aan de hand van taakafspraken verantwoordelijk worden gesteld voor delen van het verandertraject. Het verandertraject onderscheidt vier activiteitenlijnen. 1. Beheersen van de instroom BJZ wil op basis van een aanvaardbare werkdruk voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Aan de hand van een goede analyse van de instroom dient met de inzet van flexibele capaciteit een aanbod worden geboden voor het indiceren voor de jeugdzorg. Monitor Procesmanagement, 1-meting 15

16 2. Verbeteren van de bedrijfsvoering Drie onderwerpen staan hierbij centraal: realiseren van een adequate administratieve organisatie en interne controle, realiseren van een systeem van prestatiesturing en investeren in managementkennis en -vaardigheden. 3. Invoering van landelijke trajecten Dit betreffen: invoering Deltaplan, methodisch werken jeugdreclassering en invoering van het VIB. 4. Herontwerp van processen Dit betreft een heroriëntatie op het functioneren van Bureau jeugdzorg. Bureau jeugdzorg ontwerpt daartoe een visie, oriënteert zich op haar plaats in de keten en herontwerpt de processen. In het herontwerptraject is ook aandacht voor het participeren van Bureau jeugdzorg in de Centra voor Jeugd en Gezin die op lokaal niveau worden gevormd. De nieuwe inrichting van de processen, dienen capaciteit hiervoor vrij te maken. Wij spelen een belangrijke rol in de vormgeving van de aansluiting tussen het lokale jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Stand van zaken Veranderprogramma Bureau jeugdzorg Op dit moment zit Bureau jeugdzorg midden in het veranderproces. De werkgroepen zijn gestart en dat verloopt volgens schema. Tegelijkertijd wordt er een reorganisatie doorgevoerd en wordt de Toegang bij Bureau jeugdzorg heringericht. In de Toegang wordt nu een onderscheidt gemaakt in een indicatieteam, dat zich alleen bezighoudt met indicatiestelling en het casemanagement. Het casemanagement wordt toegewezen nadat een cliënt een indicatiebesluit heeft ontvangen. Actuele wachtlijstproblematiek heeft echter effect op de inrichting van de nieuwe Toegang, waardoor de Toegang in de nieuwe situatie nog niet optimaal functioneert. In de nieuwe situatie maakt Bureau jeugdzorg onderscheid tussen administratief en actief casemanagement. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de situatie wordt gekozen voor administratief of actief casemanagement. Deze nieuwe situatie heeft consequenties voor de zorgaanbieders. Over de uitwerking is op dit moment overleg tussen Bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders. Naast de Toegang hebben ook de jeugdreclassering en de jeugdbescherming op dit moment te maken met wachtlijsten. Door het aantrekken van nieuw personeel is de verwachting dat de jeugdreclassering in december geen wachtlijst meer heeft. Ook de jeugdbescherming is bezig de formatie uit te breiden. Echter het is moeilijk om de formatie op korte termijn op sterkte te krijgen. Monitoring veranderprogramma door provincie Wij volgen het veranderprogramma nauwgezet. In periodieke overleggen met Bureau jeugdzorg worden de vorderingen besproken. Daarnaast hebben wij een monitoringsinstrument 3 ontwikkeld, waarmee de ontwikkelingen en vorderingen periodiek worden gevolgd. Bureau jeugdzorg rapporteert maandelijks over de ontwikkelingen en vorderingen van de veranderoperatie. Eind 2007 dient Bureau jeugdzorg bij ons de eindrapportage in. 3 Monitoring Veranderplan Bureau jeugdzorg, Provincie Groningen, Mei 2007 Monitor Procesmanagement, 1-meting 16

17 Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 3. Inventarisatie knelpunten 3a. BJZ inventariseert alle knelpunten die zich voordoen met betrekking tot doorlooptijden, casemanagement, bedrijfsvoering, doeluitkering, informatievoorziening, externe communicatie en andere onderwerpen Eind 2006 gereed De interimmanager bij BJZ heeft de knelpunten geanalyseerd en op basis daarvan een veranderprogramma opgesteld. De provincie en de procesmanager zijn daarover goed geïnformeerd en hebben de gelegenheid gehad mee te denken. 3b. BJZ levert een overzicht aan van alle knelpunten. 3c. Provincie geeft akkoord op overzicht, als uitgangspunt voor plan van aanpak. 4. Opstellen plan van aanpak 4a. Per knelpunt wordt een plan van aanpak voorgesteld door BJZ. Inclusief heldere doelen, tijdspad en financiële vertaling. 4b. Plan van aanpak is vastgesteld door provincie. 5. Implementatie plan van aanpak 5a. BJZ geeft uitvoering aan plan van aanpak 5b. Provincie ziet toe en stuurt eventueel bij m.b.t. uitvoering plan van aanpak. 6. Wachttijden en doorlooptijden 6a. BJZ geeft hoogste prioriteit aan wegwerken wachttijden en verbeteren doorlooptijden. 6b. BJZ heeft per 1 januari 2007 wachtlijsten weggewerkt. 6c. BJZ realiseert per 1 januari 2008 een maximale doorlooptijd voor indicering van 55 dagen. Eind 2006 gereed Voor 1 januari Eind februari 2007 Half maart 2007 Vanaf moment dat plan is vastgesteld Vanaf 1 april 2007 Per direct Vanaf 1 januari 2007 Vanaf 1 januari 2008 Dit is vastgelegd in het veranderprogramma van BJZ. Provincie heeft akkoord gegeven aan veranderprogramma en geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan. Dit is opgenomen in het veranderprogramma BJZ. Veranderprogramma BJZ is vastgesteld door de provincie. BJZ geeft uitvoering aan het veranderprogramma BJZ. Het afdelingshoofd Cultuur en Welzijn en de procesmanager hebben frequent overleg met de directeur BJZ over de vorderingen die gemaakt worden in het uitvoeren van het veranderprogramma. Daarnaast monitort de provincie (vanaf heden) periodiek ontwikkelingen en vorderingen. De afdeling wordt maandelijks geïnformeerd over wachttijden en doorlooptijden. Op dit moment bestaan er nog steeds wachttijden. De wachtlijsten zijn nog niet weg. Daarover is veelvuldig overleg tussen de afdeling en BJZ. Volgt later in proces. Schema 7 Stand van zaken 1-meting tussendoel plan van aanpak BJZ Monitor Procesmanagement, 1-meting 17

18 Specifieke aandacht voor actuele knelpunten Naast aandacht voor het veranderprogramma van Bureau jeugdzorg is er ook aandacht geweest voor actuele knelpunten bij Bureau jeugdzorg. Wachtlijsten De jeugdzorg in de provincie Groningen heeft te maken met toenemende wachtlijsten. Eind 2006 is er incidenteel geld vrijgemaakt voor het wegwerken van de wachtlijsten bij het zorgaanbod. Het tijdelijk creëren van extra zorgaanbod, heeft geleid tot een tijdelijk oplossing voor dit probleem. Voor de aanmeldingen vanaf januari 2007 gold dit extra aanbod niet meer. Sinds dat moment zijn de wachtlijsten weer ontstaan en zelfs harder gaan groeien dan voorheen. Wij hebben afgelopen maanden actief meegezocht naar oplossingen in het wegwerken van de wachtlijsten. Dit heeft recent geleid tot structureel meer budget voor het zorgaanbod. Crisisinterventie Bureau jeugdzorg heeft samen met ons en de zorgaanbieders gekeken naar de knelpunten die zich voordoen bij crisisopvang. Het procesmanagement heeft, namens de provincie, hieraan actief bijgedragen. Dit heeft geleid tot een notitie Crisis door crisis waarin aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren van het proces. Een brede werkgroep heeft vervolgens de aanbevelingen vertaald naar een plan van aanpak voor het ketenbreed stroomlijnen van de crisisinterventie. Op dit moment worden op bestuurlijk niveau en op het niveau van de financiers de mogelijkheden tot een ketenbrede crisisinterventie nader bestudeerd. 3.4 BJZ is druk De aandacht op het beter laten functioneren van Bureau jeugdzorg in de jeugdketen is begrijpelijk. Bureau jeugdzorg heeft te maken met een groeiend aantal taken en een groeiend aantal cliënten. Nieuwe en meer taken komen in een periode waarin Bureau jeugdzorg haar processen nog niet goed op orde heeft. De wachtlijsten binnen Bureau jeugdzorg, maar ook in de doorstroom naar het zorgaanbod, groeien nog steeds. Het veranderprogramma waarmee Bureau jeugdzorg op dit moment te maken heeft, moet een oplossing bieden, maar legt voorlopig alleen maar extra druk op de organisatie. De partners in de jeugdzorg hebben niet altijd begrip voor de situatie waarin Bureau jeugdzorg zich bevindt. Ook deze kritische geluiden plaatsen Bureau jeugdzorg extra onder druk. De druk op Bureau jeugdzorg is alles bij elkaar zeer groot. De komende periode is daarom voor Bureau Jeugdzorg zeer essentieel. Is het in staat om in deze turbulente en kritische omgeving de slag te maken naar een organisatie die in staat is haar taken adequaat en efficiënt uit te voeren? Monitor Procesmanagement, 1-meting 18

19 4 Vraaggerichte jeugdzorg In de provincie Groningen wordt er hard gewerkt aan het omvormen van een aanbodgeoriënteerde jeugdzorg naar een vraaggerichte. Om dit te realiseren is er een werkgroep vraaggerichte jeugdzorg ingericht. Deze werkgroep houdt zich inhoudelijk bezig met de vraag wat is vraaggerichte jeugdzorg en hoe dat zijn vertaling kan krijgen in de provincie Groningen. In dit hoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre er vorderingen zijn gemaakt in de omvorming naar een vraaggerichte jeugdzorg. 4.1 Pleeg-Maat-Zorg Boerderij De provincie Groningen heeft geen zorgaanbod voor langdurige opname bij zwaardere problematiek. Daardoor werd er eerder onterecht geïndiceerd voor de Pleeg-Maat-Zorg Boerderij. In een inspectierapport eind 2006 is aangegeven dat deze kinderen niet de passende zorg kregen. De aanbevelingen die werden gedaan door de inspectie zijn direct opgepakt. Dit heeft echter tot heden niet geleid tot het uitplaatsen van de jongeren bij de Pleeg-Maat-Zorg Boerderij. Op dit moment wordt er gezocht naar een oplossing. De Pleeg-Maat-Zorg Boerderij informeert ons maandelijks over de situatie van de jongeren en heeft zelf de afgelopen maanden geïnvesteerd in het creëren van een veilige omgeving voor deze doelgroep. Pleeg-Maat-Zorg Boerderij heeft een intentieverklaring getekend met de Philadelphia Zorggroep, om in de toekomst als stichting onder de paraplu hiervan te gaan functioneren. Daarnaast is er intensievere samenwerking met Accare om de benodigde psychiatrische expertise te bieden. Inmiddels is met Bureau jeugdzorg de afspraak gemaakt de jongeren, die bij de Pleeg- Maat-Zorg Boerderij zijn geplaatst, voorlopig daar te laten. Dit is in het belang van deze jongeren, omdat zij zich daar thuis voelen en goed functioneren. De inspectie zal hierover geïnformeerd worden. Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 1. Pleeg-Maat-Zorg Boerderij 1a. Huidige cliënten die niet tot doelgroep behoren zijn uitgeplaatst Eind 2006 Nog 3 jongeren met zwaardere problematiek maken gebruik van de Pleeg-Maat-Zorg Boerderij als long-stay-voorziening. 1b. De doelgroep van Pleeg- Maat-Zorg boerderij is opnieuw gedefinieerd 1c. BJZ geeft alleen nog een indicatie af voor de Pleeg-Maat- Zorg Boerderij die binnen de doelgroep passen Eind 2006 Per 1 januari 2007 Gerealiseerd. Gerealiseerd. 1d. Alle aanbevelingen uit het inspectierapport zijn gerealiseerd Eind 2006 De provincie Groningen is zeer actief bezig de aanbevelingen te realiseren. De inspectie is gevraagd melding te maken van dit (landelijke) probleem bij VWS. Schema 8 Stand van zaken 1-meting tussendoel Pleeg-Maat-Zorg Boerderij Monitor Procesmanagement, 1-meting 19

20 4.2 Aanbod langdurige opname bij zware problematiek In de provincie Groningen is op dit moment geen long-stay aanbod voor jongeren met een zwaardere problematiek. De Base Groep heeft een notitie geschreven waarin zij een inschatting maken van de behoefte aan long-stay voorzieningen en waarin een globaal voorstel wordt gedaan voor een zorgaanbod. Aangegeven is dat een nadere verkenning nodig is om een goed passend aanbod te doen. De notitie die is opgesteld door de Base Groep is besproken met de portefeuillehouder en wordt nu ambtelijk belegd. De aantallen die zijn genoemd in deze notitie zijn gebaseerd op schattingen, waardoor er behoefte is aan een nadere verkenning. De Base Groep gaat in de notitie uit van 40 long-stay plaatsen voor jongeren tot 18 jaar. De problematiek die speelt bij deze jongeren in long-stay voorzieningen is vaak zwaarder en ook psychiatrisch van aard. Daarom wordt er op dit moment ook contact gezocht met GGZ en LVGvoorzieningen. In een breder overleg moet naar de vraag en naar een passend aanbod worden gezocht. In de notitie is het verzoek neergelegd om 10 van de benodigde 40 longstay plaatsen te financieren door het zorgkantoor. De Base Groep voert hierover zelfstandig overleg met het zorgkantoor. Wij hebben, om te voldoen aan de vraag aan long-stay voorzieningen voor zwaardere problematiek, de Base Groep en Accare gevraagd om gezamenlijk met een aanbod te komen voor deze groep. De doelstelling is om in de plannen voor 2008 een reservering op te nemen in de doeluitkering voor zes extra plaatsen. Deze plaatsen moeten enerzijds gefinancierd worden uit de doeluitkering jeugdzorg en anderzijds uit AWBZ-gelden voor het psychiatrische deel. Op dit moment is er nog geen helderheid op welke termijn het aanbod kan worden gecreëerd en worden de onderhandelingen nog gevoerd met de zorgaanbieders en met het zorgkantoor. Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 2. Inzicht in vraag langdurige opnamen 2a. Er is een analyse gemaakt van behoefte aan een lange opname in de provincie Groningen (onderdeel van onderzoek onder criterium 4). Base Groep heeft een notitie geschreven dat globale analyse geeft van de behoefte. De provincie heeft Base Groep en Accare gevraagd een voorstel te doen voor een aanbod. 2b. Aan de hand van analyse wordt inzicht verschaft in het verschil tussen de behoefte en de beschikbare plaatsen in de provincie. 3. Voorzieningen langdurige opnamen 3a. Provincie stelt plan van Eind September 2007 aanpak op samen met BJZ, de Base Groep, Accare, GGz Groningen en CWZW Noord De notitie van de Base Groep geeft een globale inschatting. Er is behoefte aan een nauwkeurigere analyse. Voorlopig gaat de provincie uit van 6 extra long-stay plaatsen. Op dit moment is er overleg met Base Groep en Accare over nieuwe long-stay plaatsen. 3b. Provincie stelt plan van aanpak vast Eind september 2007 Volgt later in proces. 3c. Plan van aanpak wordt Per 1 oktober 2007 Volgt later in proces. uitgevoerd Schema 9 Stand van zaken 1-meting tussendoel langdurige opnamen Monitor Procesmanagement, 1-meting 20

21 4.3 Visie op vraaggerichte jeugdzorg Tussendoel Om vraaggerichte jeugdzorg nader in te vullen, is er gestart met het verkrijgen van een helder beeld van vraaggericht werken. Eenduidigheid in taal en definitie moet vervolgens leiden tot een visie op vraaggerichte jeugdzorg. Daarnaast dient te worden geïnvesteerd in een goede analyse van de (toekomstige) vraag. Een laatste aspect is de flexibilisering van het aanbod, zodat daadwerkelijk maatwerk kan worden geleverd in het aanbod. Sinds het begin van 2007 is er een werkgroep vraaggerichte jeugdzorg actief. Deze werkgroep heeft inmiddels de definitievragen rondom vraaggericht werken beantwoord en een notitie visie op de vraag opgesteld. In deze notitie worden de belangrijkste resultaten van de werkgroep verwoord. Deze notitie zal binnenkort worden besproken door de kerngroep. Naast deze ontwikkelingen heeft ook Bureau jeugdzorg de nodige stappen gezet. Het is overgegaan op vraaggerichte indicatie. In plaats van het indiceren voor een module, wordt er nu geïndiceerd op functie. In nauwe afstemming met de zorgaanbieder kan vervolgens gekeken worden welke zorg het best past bij de vraag die is gedefinieerd. Daarnaast heeft Bureau jeugdzorg een eerste poging gedaan om de toekomstige vraag in beeld te brengen. De rapportage die er nu ligt, is een eerste aanzet tot het in kaart brengen van de vraag. De komende periode zal gewerkt worden aan het verbeteren van deze rapportage. Doel Tijdsaspect Situatie 1-meting 4. Onderzoek naar behoefte jeugdzorg 4a. BJZ houdt schaduwadministratie bij met 'first best' en second best indicatie Per 1 januari 2007 BJZ indiceert op dit moment op functie, waardoor het niet mogelijk meer is een first best en second best indicatie bij te houden. Wel heeft BJZ een globale schatting gemaakt van de vraag(ontwikkeling). 4b. Onderzoek uitzetten naar de werkelijke vraag naar jeugdzorg Per 1 januari 2007 BJZ is deze vraag voorgelegd. 4c. Gemeenten benaderen om het onderzoek gezamenlijk uit te voeren. Om ook inzicht te geven in de vraag per gemeente Per 1 januari d. Onderzoeksresultaten geven inzicht in de vraag naar zorgaanbod in de provincie Groningen 5. Inventarisatieronde 5a. Alle zorgaanbieders en BJZ geven hun visie op huidige zorgaanbod, en geven wensen en knelpunten aan Eind april 2007 BJZ heeft deze analyse gemaakt. Deze analyse is een eerste aanzet, en geeft enig inzicht. Zorgaanbieders zijn betrokken in werkgroep, waarin zij inbreng geven. 5b. Er is inzicht in voorwaarden Eind mei 2007 om zorgaanbod vraaggericht in te zetten 6. Visie op vraaggerichte jeugdzorg De werkgroep is hier actief mee bezig. Monitor Procesmanagement, 1-meting 21

Sturen op jeugdzorg Provincie Groningen

Sturen op jeugdzorg Provincie Groningen Sturen op jeugdzorg Provincie Groningen Concept 14 maart 2008 Provincie Groningen Sturen op jeugdzorg INHOUD Blz. 0. Inleiding...1 1. Sturingsvisie op jeugdzorg...2 1.1 Samen sterk...2 1.2 Aanleiding...2

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Onderdeel 2 B: Indicatiestelling, alinea 3, laatste zin Verwijderd:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Datum 16 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Kooiman over het bericht dat de Raad voor de Kinderbescherming 130 tijdelijke mensen aanneemt.

Datum 16 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Kooiman over het bericht dat de Raad voor de Kinderbescherming 130 tijdelijke mensen aanneemt. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : 2008-09200/8/A.23, CW 74136 Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) 316 4110 Antwoord op : Bijlage :

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067

rekenkamer Centrale onderzoeksvraag Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland 19 mei /GM/067 rekenkamer Aan Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 19 mei 2011 201 1/GM/067 Onderwerp Aankondiging onderzoek (On)verantwoord wachten op jeugdzorg Geachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel

plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel Kenmerk PS/2003/789 Vervolg Quick Scan jeugdzorg Overijssel: plan van aanpak BMC opstellen verbeterplan doelmatigheid primair proces jeugdhulpverlening in Overijssel en plan van aanpak BMC voor opstellen

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 14 september 2007 DIS-stuknummer : 1326254 Behandelend ambtenaar : W. Hoven Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugdzorg Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

BIJLAGE I3. Nota van Afstemming. Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming

BIJLAGE I3. Nota van Afstemming. Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming BIJLAGE I3 Nota van Afstemming Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming Inleiding Bij de concretisering van het model Ten Boer-Groningen is de afgelopen periode veel tijd besteed aan de rol van regisseur

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg

Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Bekostiging en contractering in de jeugdzorg Berg en Dal, 24-05-2012 Jos Baecke Visie bij transitie jeugdzorg kernthema s Verbinden verschillende domeinen CJG plus / ZATs verbindende schakel(s) Focus op

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder

Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder Gespreksleidraad voor gemeenten Continuïteit in de uitvoering van de jeugdbescherming en reclassering voor 2018 en verder De opdracht: realiseren van continuïteit in de uitvoering van de jb en jr De opdracht

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Bijlage Reactie van het college op het advies de Participatieraad bij de Sociale Agenda d.d. 3 januari 2013

Bijlage Reactie van het college op het advies de Participatieraad bij de Sociale Agenda d.d. 3 januari 2013 Bijlage Reactie van het college op het advies de Participatieraad bij de Sociale Agenda 2013-2014 d.d. 3 januari 2013 Het college bedankt de Participatieraad voor het uitgebrachte advies en de constructieve

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 30 september Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 30 september Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, 30 september 2008 Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, ontwerp Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012, Inspraaknota

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant.

Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Zaaknummer Documentnummer Z-12-02024 INT/005217 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 8 Onderwerp : Transitiearrangement Jeugdzorg regio Noordoost Brabant. Samenvatting voorstel Door de decentralisatie

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004 27 januari 2004 Nr. 2003-23.286, W Nummer 2/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Beleidskader jeugdzorg 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie