Per is er één vereniging toegetreden tot de federatie namelijk HSV De Sportvisser uit Ochten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Per 1-1-2011 is er één vereniging toegetreden tot de federatie namelijk HSV De Sportvisser uit Ochten."

Transcriptie

1 2 De Federatie en overleg in De Federatie en Algemene Leden Vergaderingen In 2011 waren er twee Algemene Leden Vergaderingen van Federatie Midden Nederland. De federatie wil toe naar een nieuw vergaderschema, hierdoor moest er in 2011 twee Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden. Het is vanaf 2012 de bedoeling dat de vergadering voor de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland wordt gehouden. Dit was nooit het geval waardoor landelijke besluiten soms niet voorgelegd konden worden aan onze leden. De ALV werden gehouden op 28 juni 2011 en 22 november 2011 en had de volgende onderwerpen: - Begroting Huisvesting - Bestuursverkiezing - Commissies - Statutenwijziging - Beleidsmemo s federatie - Financieel meerjaren perspectief - Het belang van vrijwilligers Per is er één vereniging toegetreden tot de federatie namelijk HSV De Sportvisser uit Ochten. 2.2 Bestuur en bestuursvergaderingen Het bestuur van Federatie Midden Nederland bestaat in 2011 uit 7 personen namelijk; Ger van Hout, Henk Weerdesteijn, Erik Derksen, Hans Keijman, Arjan Thielking, Sjaak Koppers, Pieter Bas van Duuren (vanaf 28 juni). In 2011 kwam het bestuur 11 maal voor reguliere vergaderingen bijeen. Daarnaast zijn er in het voorjaar verenigingsbijeenkomsten gehouden in Tiel, Gaanderen en Westervoort plus een nieuwjaarsreceptie. Belangrijke onderwerpen zijn de actuele en toekomstige vormgeving van Federatie Midden Nederland, vastleggen van beleid, Kaderrichtlijn Water, Visplannen en VBC s, handhaving, heerlijke visrechten problematiek en huisvesting. 2.3 Dagelijks Management Vanuit het bestuur vormden Sjaak Koppers en Arjan Thielking als dagelijks management het eerste aanspreekpunt voor het kantoor. Er is maandelijks overleg op kantoor en regelmatig per telefoon en . Het DB komt maandelijks voor de bestuursvergadering bij elkaar. 2.4 Commissies Federatie Midden Nederland kende in 2011 een tweetal commissies. - Een commissie voor de wedstrijden - Een geschillencommissie Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

2 2.5 Secretariaat De federatie heeft haar secretariaat op het kantoor in Arnhem, hiervoor is een postbus beschikbaar. Het postadres van de federatie is postbus 4150, 6803 ED Arnhem of per naar 2.6 Personeel Federatie Midden Nederland heeft twee professionele krachten Frank Bosman (senior beleidsmedewerker) en Ans van Heumen (secretaresse). Senior Beleidsmedewerker Frank Bosman is voor onbepaalde tijd fulltime in dienst, ongeveer voor 1600 uur per jaar. Frank houdt zich bezig met het adviseren, ondersteunen van het bestuur, VBC s en aangesloten verenigingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met de belangenbehartiging van de sportvisserij in het hele federatiegebied. Secretaresse Ans van Heumen is in dienst van de Hengelsport Federatie als secretaresse. Ans doet de verslaglegging van vergaderingen en ondersteund het bestuur en Frank bij de werkzaamheden. Naast deze werkzaamheden is Ans belast met het jeugdwerk en organiseren van vislessen bij basisscholen. Ans werkt 28 uur in de week voor de federatie en is maandag, dinsdag en woensdag aanwezig op het kantoor van de federatie. In het visles seizoen worden de dagen wel eens verwisseld. 2.7 Voorlichting en promotie In 2011 zijn er een aantal promotieacties uitgevoerd. In de Gelderlander zijn verschillende publicaties geplaatst o.a. over rechtszaak m.b.t. de heerlijke visrechten op de Waal en Bijlandsch Kanaal, vissen in Arnhem, vislessen etc. De federatie heeft een aantal nieuwsbrieven verzonden met actuele nieuwsberichten en is de federatie actief via Sportvissers op een krib langs de Waal, een beeld dat in de toekomst zal verdwijnen Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

3 2.8 Inzet van de beroepskrachten algemeen De senior beleidsmedewerker houdt zich breed bezig met de sportvisserij en de bevordering daarvan in het werkgebied van de Federatie. De werkzaamheden bestaan uit adviseren, ondersteunen, coördineren, aansturen, organiseren, contactpersoon zijn, beïnvloeden en bijhouden wat er van belang is voor de sportvisserij. Sommige zaken blijven verborgen voor de meeste hengelsportverenigingen en bij andere komen ze wel in aanraking met het werk van de beroepskrachten. Zaken die vaak verborgen blijven zijn belangenbehartiging bij en overleg met provincies, waterschappen, recreatieschappen, natuurorganisaties en andere organisaties. Dit gebeurt door o.a. persoonlijke gesprekken, het beoordelen van plannen en het sturen van inspraakreacties, deelname aan conferenties, symposia, klankbordgroepen, workshops etc. De senior beleidsmedewerker adviseert en ondersteunt daarnaast het bestuur van de hengelsportfederatie, aangesloten hengelsportverenigingen en een aantal VBC s. De secretaresse houdt zich naast ondersteunen van het kantoor en bestuur ook bezig met jeugdwerk. Via Ans is het mogelijk om jeugdcursussen of vislessen te organiseren. Indien een vereniging iets voor de jeugd wil organiseren kunnen zij Ans vragen voor ondersteuning. Vissen vanuit bootjes steeds populairder, alternatief voor de slechte bereikbaarheid van rivieroevers? Procedure: hoe schakelt u als hengelsportvereniging de beroepskrachten in? Het werkgebied van de federatie is groot, globaal wordt het gebied begrensd door de plaatsen Nijmegen, Winterswijk, Arnhem en Gorinchem. Het gebied ligt in 3 provincies, in de beheersgebieden van 2 waterschappen en er zijn ongeveer 100 hengelsportverenigingen aangesloten bij de federatie met gezamenlijk ongeveer leden. Duidelijk mag zijn dat niet iedere hengelsportvereniging ieder jaar kan rekenen op een individueel contact en individuele ondersteuning. De mogelijkheid te beschikken over een beroepskracht moet voor een gedeelte dan ook gezien worden als een soort verzekering, als het nodig is bestaat de mogelijkheid om over een beroepskracht te beschikken. De beroepskrachten worden aangestuurd door het bestuur van de federatie. De aansturing gebeurd op basis van vastgesteld beleid. Het aanvragen van ondersteuning bij grotere projecten gaat in overleg met het federatiebestuur. Vragen kunnen worden gesteld, het liefst schriftelijk of per . Met de federatie of uw vereniging kunnen mogelijk al een groot deel van de vragen worden beantwoord. Als dat niet lukt wordt bekeken of de gevraagde ondersteuning past binnen de prioriteiten die de federatie op dat moment heeft. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

4 3 Werkgebied van Federatie Midden Nederland Het werkgebied van de federatie ligt voor het grootste gedeelte in provincie Gelderland. Het is een langgerekt gebied met vele soorten water. Extern gezien zijn de belangrijkste aanspreekpunten de waterbeheerders. Afhankelijk van de activiteiten/projecten van zowel de waterbeheerders als de visrechthebbenden zijn er meer of minder intensieve contacten tussen de federatie en de waterbeheerder. Voor de rijkswateren is dit Rijkswaterstaat: dienst Oost- Nederland voor de Waal, de Neder- Rijn en de IJssel, dienst Limburg voor de Maas en het Maas- Waalkanaal, dienst Utrecht voor het Amsterdam-Rijnkanaal. Waterschappen Buiten de rijkswateren zijn waterschappen de belangrijkste partner, zowel vanuit het oogpunt van de verhuur van visrechten als het water- en daarmee het visstandbeheer. De volgende waterschappen zijn relevant in het federatiegebied: 1. Waterschap Rivierenland met als werkgebied het Gelderse deel van Rivierenland, aan de zuidzijde begrensd door de Maas en aan de oost- en noordzijde door het Pannerdensch Kanaal, de Neder-Rijn of Lek, het Pannerdensch Kanaal en de IJssel en westelijk door de Alblasserwaard Waterschap Rijn en IJssel bestrijkt oostelijk Gelderland tot aan de IJssel en iets daar overheen: Het beleid van de waterschappen is dat de contacten met de waterschappen via de federatie lopen. Recreatieschappen Naast de waterbeheerders is er ook regelmatig contact met de verschillende recreatieschappen. Binnen het federatiegebied hebben we te maken met drie recreatieschappen: 1. RGV Holding b.v. ( 2. Uiterwaarde b.v. ( 3. Recreatieschap Achterhoek & Liemers ( Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

5 4 Activiteiten en projecten in 2011 De senior beleidsmedewerker van de Federatie heeft in 2011 ongeveer 50% van zijn tijd besteed aan de federatie. Ongeveer 15% is besteed aan ondersteuning van VBC s en de oprichting daarvan, ca. 5% aan waterschapsprojecten, 5% aan recreatieschappen en 15% aan projecten van Sportvisserij Nederland. De overige uren zijn besteed aan gebiedsgerichte projecten die niet onder een VBC vallen, overheidsplannen, relatienetwerken, overige kleinere projecten en adviezen aan verenigingen. 4.1 Visstandbeheercommissies (VBC s) VBC s algemeen Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft eind 2009 in een beleidsbrief aan alle visrechthebbenden op de rijkswateren aangekondigd dat er op alle rijkswateren op goedgekeurd visplan moet zijn. In de brief zijn tevens voorwaarden gesteld aan de uitgifte van visrechten m.b.t. deelname aan een VBC en het hebben van een visplan. Aan de waterschappen is gevraagd deze beleidslijn ook te volgen. Eind 2011 zijn de visplannen voor de rijkswateren op tijd ingeleverd bij het ministerie. RWS heeft de visplannen beoordeeld en het ministerie voorzien van een advies over de beoordeling van de visplannen. In 2011 is er nog geen uiteindelijk oordeel gekomen over de eerste versie visplannen. De staatssecretaris heeft in 2011 schriftelijke laten weten dat de visplannen alleen beoordeeld moeten worden op de KRW-doelstellingen en dat voorkomen moet worden dat er teveel administratieve last ontstaat. In 2011 hebben de VBC s op de rijkswateren geen vorderingen gemaakt, het uitblijven van een oordeel over de visplannen, de dioxineproblematiek, de wijziging in de politieke situatie hebben ertoe geleid dat de VBC s op de rijkswateren momenteel ten ruste zijn. Het wachten is op een duidelijk signaal wat gedaan moet worden. De sportvisserij moet inzichtelijk maken wat voor een invloed zij heeft op de KRW doelstellingen. Zaken die van invloed kunnen zijn zoals vis uitzetten en onttrekken, moet worden omschreven in het visplan. Onttrekking van de sportvisserij geld alleen voor de snoekbaars. Door middel van sportvisserij tellingen, enquêtes en logboekonderzoek wordt inzichtelijk gemaakt wat de sportvisserij onttrekt. Verschillende waterschappen in Nederland zijn bezig met het opstellen van toetsingscriteria voor het opstellen van visplannen. Wat daarbij opvalt, is dat een aantal waterschappen de neiging heeft om los van elkaar eigen toetsingskaders op te stellen, dit terwijl uniformiteit gewenst is. Om dit te voorkomen is er een landelijke werkgroep opgericht welke een model toetsingskader gaat opstellen. Bij deze werkgroep is ook Sportvisserij Nederland aangeschoven. Enkele toetsingskaders van waterschappen zijn zo uitgebreid dat ze niet meer passen in het beleid zoals de staatssecretaris het heeft bedoeld. Er wordt in sommige gevallen teveel gevraagd van de sportvisserij wat weer leidt tot een onnodige administratieve rompslomp. Het standpunt van de sportvisserij is dat alleen noodzakelijke onderwerpen aan toetsing worden onderworpen. De beleidsmatige noodzaak om zaken uit te werken zit alleen bij de KRW en N2000. De toetsing van de visplannen gaat in hoofdzaak over onttrekken en uitzetten van vis. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

6 Vanuit de lucht zijn sportvisserij tellingen gedaan om een goed beeld te krijgen van het sportvisserij gebruik VBC Neder-Rijn plus Op 26 mei 2009 is VBC Neder-Rijn plus officieel opgericht. De begrenzing van de VBC omvat het Pannerdensch Kanaal vanaf de Waal, de volledige Neder-Rijn en de Lek tot aan Hagestein, verder toegevoegd is het eerste deel van de IJssel tot aan de Gelderse Toren nabij Dieren. In 2011 heeft de VBC één keer vergaderd. De VBC Neder-Rijn plus heeft in 2011 de situatie besproken omtrent het visplan. Er is geconcludeerd dat verder gaan met het visplan geen zin heeft als niet duidelijk is op welke onderdelen het eerste visplan goedgekeurd of afgekeurd is. In 2011 is er geen eindoordeel gekomen over het ingediende visplan, dit heeft de VBC vleugellam gemaakt. Naast de onduidelijkheid is er in het rivierengebied een vangstverbod voor aal en wolhandkrab ingesteld. Deze maatregel heeft de beroepsvisserij in het rivierengebied hard getroffen. Onduidelijk is welke beroepsvissers deze maatregel hebben overleefd en wie zich nog in de VBC zal melden. Namens de Sportvisserij neemt Sjaak Koppers deel aan de VBC, daarnaast zitten Frank Bosman en Roland van Aalderen (Sportvisserij Nederland) in de VBC als adviseur. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

7 4.1.3 VBC Waal plus De VBC Waal is in 2003 opgericht. De visserijkundige eenheid omvat de Bovenrijn (waar de Rijn bij Lobith Nederland binnenkomt), het Bijlandskanaal en de Waal tot ongeveer aan Gorinchem. Omdat het werkgebied meer is dan de Waal is de plus in de naam opgenomen. Gekozen is voor een visserijkundige eenheid die in eerste instantie alleen de hoofdstroom omvat, wateren in de uiterwaarden vallen wel in het aandachtsgebied. Binnen de VBC Waal gelden dezelfde problemen als in de VBC Neder-Rijn plus. Namens de Sportvisserij neemt Ger van Hout deel aan de VBC, daarnaast zitten Frank Bosman en Roland van Aalderen (Sportvisserij Nederland) in de VBC als adviseur VBC Maas-Waalkanaal Het Maas-Waalkanaal is zoals de naam weergeeft de 18 km lange verbinding tussen de Maas en de Waal bij Nijmegen. In het verleden was dit altijd een aparte VBC. Gezien de geringe omvang en de ligging is besloten om het Maas-Waalkanaal te betrekken bij de VBC Waal plus. In het visplan van de VBC Waal is een voorstel voor een Spiegelkarperproject (SKP) vanuit de karperstudiegroep regio Nijmegen opgenomen voor het Maas-Waalkanaal VBC Amsterdam-Rijn Kanaal De VBC Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) is in 2000 opgericht. Het kanaal dat halverwege kruist met de Neder-Rijn is vanaf de Waal tot aan Amsterdam in de visserijkundige eenheid opgenomen. Na de discussie met de nieuwe beroepsvisser eind Is de situatie tussen sport en beroep in een soort patstelling gekomen. Dat spitste zich toe op een quotum brasem dat de beroepsvisser wilde onttrekken wat volgens de sportvisserij onverantwoord was, gezien het belang van de wedstrijdvisserij. Daartoe heeft het beroep besloten niet gezamenlijk een visplan in te dienen en hebben sport en beroep voor 1 november 2010 allebei een apart visplan bij RWS en EL&I ingediend. In november 2010 heeft de POS samen met de verenigingen een brief met zienswijze over de gang van zaken in VBC ARK naar EL&I gestuurd met een verzoek om reactie. Vanuit het ministerie is tot op heden hebben niets vernomen over het visplan, noch de brief is beantwoord. In de loop van 2011 heeft de beroepsvisser geschermd met de Amsterdamse Hengel Vereniging (AHV) om de machtiging (schubvisrecht) voor de eerste 7 km van het Amsterdam Rijnkanaal in te trekken wanneer de AHV deze niet uit de Landelijke Lijst zou halen. Dit deel heeft de AHV dan ook uit de LL gehaald. Op de achtergrond heeft Sportvisserij Nederland geprobeerd om met de beroepsvisser en de AHV het water weer in de Landelijke Lijst te krijgen. Dit is tot heden nog niet gelukt. Afhankelijk van de onderhandelingen tussen Sportvisserij Nederland en de beroepsvisser wordt bekeken wanneer de VBC weer aan de slag gaat met de verenigingen. De VBC wordt ondersteund door de POS, de koepelorganisatie van federaties in Noord- Holland en een groot gedeelte van Utrecht (tegenwoordig Sportvisserij Midwest Nederland). Daarnaast is er een medewerker vanuit Sportvisserij Nederland betrokken bij de VBC. Vanuit Federatie Midden Nederland neemt HSV Onder Ons te Tiel deel aan de VBC. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

8 4.1.6 VBC Oost-Gelderse wateren De VBC Oost Gelderse Wateren is een VBC zonder beroepsvissers, het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers afkomstig uit de hengelsport stond vooral in het teken van de nieuwe structuur van de VBC Rijn en IJssel (VBC RIJ). Op 29 juni is het convenant ondertekend voor de oprichting van een nieuwe VBC. Het convenant is ondertekend door Sportvisserij Oost Nederland, Federatie Midden Nederland, HSV De Rietvoorn Pannerden, HSV De Winde Velp, HSV De Rietvoorn Dieren, HSV De Meun Rheden en HSVD Doesburg. Het bestaande platformoverleg is opgedoopt tot officiële VBC en de reeds bestaande VBC Oost Gelderse Wateren gaat als werkgroep van de VBC functioneren. De VBC RIJ is opgericht voor het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. In het VBC overleg zijn Sportvisserij Oost Nederland en Federatie Midden Nederland vertegenwoordigd. De werkgroep gaat zich vooral bezig houden met de uitvoering van het visplan en gaat op lokaal niveau contacten leggen op het gebied van visserij en visstandbeheer. Hengelvangstregistratie Het belang van de registratie van vangstgegevens is groot. Het is mogelijk om op de website vangsten te registreren als individuele visser, maar ook verenigingen kunnen hierin wedstrijden registreren. De VBC hoopt dat de registratie op internet mensen over de streep zal trekken om ook aan hengelvangstregistratie deel te nemen. Een uitbreiding van het aantal rapporteurs is erg wenselijk. Daarnaast zoekt de VBC nog naar een coördinator voor hengelvangstregistratie. De coördinator moet controleren of de ingevoerde vangsten wel kloppen en lobbyen om meer rapporteurs te krijgen. Waterbemonstering Er waren in 2011 geen calamiteiten met zuurstof. Op 12 april was er voor de hengelvangstregistrateurs en de watermonsternemers en hun bestuurders een gezellige bijeenkomst. Tijdens de avond was Eddy te Mebel aanwezig, hij heeft een mooie presentatie verzorgd over de visserij in de Achterhoekse beken. Visstand- en visserijbeheer In 2011 is een eerste concept visplan besproken in de werkgroep welke het visplan moet vorm geven. Het eerste visplan is voorzien van de nodige opmerkingen, deze worden aangepast. Als de aanpassingen gereed zijn wordt het visplan ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur van het waterschap. Het visplan bestaat uit een algemene omschrijving van het gebied, de visserij, het beleid etc. Daarnaast zijn er zogenaamde factsheets opgesteld per KRW-waterlichaam. Per water is op één A4 weergegeven wat de beleidsstatus is van het water en wat de sportvisserij doet en wil in het betreffende water. Ecologische Verbindingszone Oude IJssel (EVZ) Voor de hengelsport is er in 2011 veel veranderd rondom sluis De Pol bij Gaanderen. De botenhaven van HSV De Oude IJssel wordt vervangen, het terrein rondom De Pol wordt is ontsloten en de populieren die op de dijk stonden zijn gekapt. Tussen de Oude IJssel en Akkermansbeek is een fietspad aangelegd. Hierbij is rekening gehouden met het bestaande wedstrijdtraject zodat de vissers geen overlast ondervinden van het fietspad. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een vispassage in de Bielheimerbeek welke begin 2012 voordat de paaitrek begint gereed moet zijn. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

9 Door diverse VBC-leden zijn de volgende bijeenkomsten bezocht: Regiovergaderingen van Federatie Midden Nederland Vergaderingen WRIJ Programmagroep / Convenantoverleg EVZ Oude IJssel Symposium Stichting Staring Advies Vissennetwerk Diverse veldafspraken Rijn en IJssel De VBC bestond in 2011 uit 5 personen; Bennie van Til (voorzitter), Hennie van Ooijen (penningmeester), Theo Franssen, Ewout Ossewold, Dirk Kuipers. De VBC werd daarbij ondersteund door Frank Bosman van de federatie. Door de VBC is in het jaar 2011 totaal 4 keer vergaderd. Daarnaast is er een overleg geweest met de federatie over de toekomstige rol van de werkgroep binnen de VBC RIJ is het laatste jaar dat de VBC Oost Gelderse Wateren bestaat, in 2012 draait de VBC volledig verder als werkgroep onder de VBC Rijn en IJssel Platform Waterbeheer en Sportvisserij Rijn en IJssel Het Platform Waterbeheer en Sportvisserij Rijn en IJssel is een overlegplatform van Waterschap Rijn en IJssel met overkoepelende organisaties uit de hengelsport: Federaties Midden Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en de VBC Oost-Gelderse Wateren. De gespreksonderwerpen zijn voornamelijk gericht op beleidsniveau. Het platform is in 2011 eenmaal bij elkaar geweest. In het voorjaar was er een ambtelijk over het visplan. Op 29 juni is het convenant ondertekend voor de oprichting van een VBC in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Vanaf dat moment is het platform waterbeheer en sportvisserij komen te vervallen. Het platformoverleg gaat vanaf 29 juni 2011 verder als VBC Rijn en IJssel. Het opstellen van een visplan voor het waterschapsgebied is een belangrijk speerpunt voor de komende periode. In een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de hengelsport federaties, Sportvisserij Nederland en het waterschap, is het visplan verder uitgewerkt. Een van de belangrijke thema s voor de hengelsport is bereikbaarheid, toegankelijkheid, nachtvissen en de mogelijkheid om vis uit te zetten. In het nieuwe visbeleid van het waterschap is het mogelijk om vis uit te zetten, hetzij binnen de kaders van de KRW. Voor herintroductie van vissoorten gelden scherpere eisen welke gekoppeld zijn aan de richtlijnen van het IUCN. In 2011 is een eerste versie van het visplan opgesteld. Het visplan bestaat uit een algemene omschrijving van het gebied, de visserij, het beleid etc. Daarnaast zijn er zogenaamde factsheets opgesteld per KRW-waterlichaam. Per water is op één A4 weergegeven wat de beleidsstatus is van het water en wat de sportvisserij doet en wil in het betreffende water. Vanuit het waterschap zijn hier opmerkingen over gemaakt, deze zijn in het visplan verwerkt. Het visplan wordt na deze aanpassingen ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Wanneer het visplan wordt goedgekeurd kan het plan in uitvoering worden gebracht. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

10 4.1.8 Zilveren Stromen - beheervisie Grote Rivieren Omdat op de grote rivieren op hoofdlijnen dezelfde problematiek speelt en er sprake is van dezelfde beheerder zou het efficiënt en effectief kunnen zijn om een algemene visie te ontwikkelen op tal van zaken die in het waterbeheer spelen en relevant zijn voor de visserij en de visstand. De werkgroep Zilveren Stromen is in 2011 niet bij elkaar gekomen. 4.2 Waterschappen Waterschap Rivierenland In 2011 is het waterschap gestart met de uitvoering van haar beleidsplan. De visrechten zijn herverkaveld en het waterschap verhuurd alleen nog maar visrechten aan federaties of samenwerkingsverbanden van verenigingen. Dit zijn Hengelsport Federatie Midden Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Stichting Combivis, Linge & Merwedegroep, Stichting Alblasserwaard west, Beheerseenheid Bommelerwaard, Stichting Hengelsportcombinatie De Betuwe en Federatie Alm & Biesbosch. Voor de overgebleven organisaties moest een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld. Hier is veel overleg over geweest, de huurovereenkomst was nogal strak opgesteld en vanuit de sportvisserij herkenden wij ons niet in de huurovereenkomst. Uiteindelijk is er een versie gekomen waarin wij ons beter herkennen en meer recht doet aan de overlegsituatie die in een VBC wordt nagestreefd. Het overleg over de nieuwe huurovereenkomst heeft de oprichting van de VBC behoorlijk vertraagd. Voor een VBC is het echter erg belangrijk om te weten hoe de visrechten zijn verdeeld, dit is de basis voor de oprichting van een VBC. De huurcontracten zijn eind 2011 definitief gemaakt en opgestuurd naar de visrechthebbenden. Het waterschap heeft tijdens de uitvoering van haar beleid nog een wijziging aangebracht in haar beleid, hiermee is de beroepsvisserij tegemoet is gekomen. Er is een bijvangstregeling voor schubvis in het leven geroepen die tot veel weerstand heeft geleid binnen de sportvisserij. Uiteindelijk heeft de sportvisserij hiermee in moeten stemmen onder voorwaarde dat het niet mogelijk moet zijn voor een beroepsvisser om van bijvangst hoofdvangst te maken. In het kader van de visplantoetsing heeft het waterschap een toetsingskader voor visplannen gepresenteerd. Dit toetsingskader omvatte vanuit de hengelsport bekeken teveel onderwerpen waaraan het waterschap de sportvisserij wilde toetsen. Dit betekende voor de sportvisserij een onmogelijke en onredelijke opdracht. Na overleg is besloten dat het toetsingskader wordt aangepast. Het eerste uitgebreide document zal dienen als leidraad voor onderwerpen welke voor het waterschap van belang zijn. In een apart document wordt vastgelegd wat de harde toetsingscriteria worden. Het standpunt van de sportvisserij is dat alleen beleidsmatig noodzakelijke onderdelen worden getoetst, dit is de KRW. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

11 4.2.2 Waterschap Rijn en IJssel In 2011 is een nieuwe VBC s voor het hele waterschapsgebied opgericht. Het platformoverleg is omgevormd in een VBC en de bestaande VBC Oost-Gelderse wateren gaat verder als werkgroep van de VBC. De werkgroep gaat zich bezig houden met de uitvoering van het visplan. In 2011 heeft een ambtelijke werkgroep zich bezig gehouden met het opstellen van het visplan. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de Federatie Midden Nederland, Oost Nederland, Sportvisserij Nederland en het waterschap. Er is een eerste concept visplan opgesteld waarin is omschreven wat de sportvisserij doet in het gebied en welke wensen de sportvisserij heeft. Vanuit het waterschap zijn er ambtelijk nog een aantal opmerkingen gekomen op het concept, deze opmerkingen worden verwerkt. Als deze aanpassingen zijn verwerkt is het visplan klaar om ter beoordeling te worden aangeboden aan het bestuur van het waterschap. Waterplantenproblematiek is in dit gebied ernstig. Voor vrijwel alle beken in de Achterhoek geld dit probleem bijv. keizersbeek, Boven Slinge, Veengoot, Baakse Beek, Groenlose Slinge etc. Er zijn momenteel nog weinig goede oplossingen hiervoor te vinden, maaien leidt veelal tot juist meer waterplanten. Ook is de natuurwetgeving streng in het verwijderen van waterplanten. Binnen de VBC en het visplan wordt er vanuit de hengelsport aandacht gevraagd voor dit probleem. Veel waterplanten maken het vissen onmogelijk. In de VBC wordt gekeken of er oplossingen te vinden zijn. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

12 4.3 Overige projecten Water Natuurlijk Van 13 november tot 25 november 2008 zijn de waterschapsverkiezingen gehouden. Sportvisserij Nederland en de federaties hebben zich aangesloten bij de groen blauwe lijst Water Natuurlijk. Deze lijst is een samenwerkingsverband van groene en recreatie organisaties. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een goed resultaat voor de hengelsport. Momenteel zit er in waterschap Rijn en IJssel en Rivierenland een hengelsport kandidaat in het algemeen bestuur en heeft Water Natuurlijk in beide waterschappen een heemraad geleverd. In 2011 heeft hengelsportkandidaat Wim Pieper vanwege gezondheidsproblemen zijn functie binnen het AB van waterschap Rijn en IJssel moeten staken. Zijn plaats is ingenomen door Anton Stortelder Herinrichting uiterwaarden grote rivieren: PKB Ruimte voor de Rivier In het rivierengebied gaat de komende jaren veel veranderen, vooral in de uiterwaarden. Wat langs alle rivieren speelt en nog gaat spelen is de herinrichting van de uiterwaarden om veiliger meer water af te kunnen voeren (beleidslijn/project Ruimte voor de Rivier). Uitgangspunt is dat de dijken niet verder verhoogd mogen worden, dit om bij eventuele dijkdoorbraken de rampsituaties niet nog groter te laten worden. De uiterwaarden en rivierbed moeten daarom gladder en/of breder zodat het water sneller afgevoerd kan worden en er meer bergingsruimte is voor het water. Er zijn maatregelen uitgewerkt die genomen kunnen gaan worden. Zo is er voor de Waal bedacht om kribverlaging toe te passen, een maatregel waar de veiligheid mee gediend is. Sportvissers hebben erg veel problemen met de kribverlaging omdat deze straks nog maar 100 dagen boven water komen te staan en maar 40 dagen bevisbaar zijn. In het kader van Ruimte voor de Rivier zijn tevens enkele dijkverleggingen gepland. Maar ook meestromende nevengeulen en uiterwaardverlaging is onderdeel van Ruimte voor de Rivier. Vanuit de Kaderrichtlijn Water wil RWS proberen om ook maatregelen te treffen in de Ruimte voor de Rivier projecten, zodat deze ook kunnen bijdragen aan een verbeterde ecologische toestand van het water. Nu is Ruimte voor de Rivier alleen gericht op hoogwaterveiligheid, dit terwijl de maatregelen van de KRW goed te combineren zijn. Wilt u de stand van zaken van het grootse project volgen kijk dan op Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

13 4.3.3 Visplanner De visplanner is een project dat gecoördineerd wordt door Sportvisserij Nederland en is een soort routeplanner voor de sportvisser op internet ( Het geeft informatie over o.a. stekken, vergunningen en te vangen vissoorten. De federatie ziet de visplanner als een goed product voor de sportvisser en werkt er volop aan mee. In 2011 zijn er een aantal aanvullingen uit de aanvullingslijst van viswateren opgenomen in de visplanner. Naar de toekomst toe is het streven om de visplanner de bestaande gedrukte viswater boekjes te laten vervangen. Een printscreen van de visplanner, blauw water is water uit de landelijke lijst van viswateren, de andere kleuren zijn federatieve wateren. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

14 4.3.4 Europese Kaderrichtlijn Water Begin 2009 zijn de KRW maatregelen voor de waterschappen opgenomen in de waterplannen en is er landelijk een stroomgebiedsbeheerplan opgesteld. Voor de monitoring van de KRW zijn de waterbeheerders gestart met KRW bemonsteringen in de KRW waterlichamen. Zo wordt er voor vis bemonsterd met de zegen en electroapparatuur om zo een goede inschatting te maken van de voorkomende visstand. De resultaten van de onderzoeken zijn soms vrij droevig, vooral de opbouw van de visbestanden baart ons ernstige zorgen. Dit is een onderdeel waar de KRW naar onze mening onvoldoende in voorziet. Het afgelopen jaar is er opnieuw onderzoek uitgevoerd in de KRW waterlichamen, de uitkomsten van deze onderzoeken zijn nog niet bekend. Natuurvriendelijke oevers moeten positieve invloed hebben op de KRW-doelen. Veel NVO s falen echter in de doelstelling als paaiplaats voor vis omdat ze snel verruigen dichtslibben en verbossen. De KRW is voor de visplannen en VBC van groot belang. De visplannen zijn min of meer in het leven geroepen om inzicht te krijgen in de invloed van de hengelsport op de visstand en de waterkwaliteit. De visrechthebbenden moeten opschrijven wat zij zoal aan activiteiten uitvoeren, vooral visonttrekking en visuitzet kan direct een invloed hebben op de visstand. Van voeren en mortaliteit door het hengelen is inmiddels bekend dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen van invloed kan zijn op de doelen van de KRW. De waterbeheerders gaan de visplannen toetsen aan de doelen van de KRW. De KRW doelen zijn soms bijzonder ambitieus, er zijn voor sommige watertypen doelen opgesteld die waarschijnlijk nimmer gehaald zullen worden. Vanuit de hengelsport wordt nauwlettend gevolgd welke ontwikkelingen er rondom de KRW plaatsvinden. Het kan uiteindelijk niet de bedoeling zijn dat het beheer en inrichting van de waterbeheerders welke van grotere invloed is op de visstand dan de sportvisserij zorgt voor beperkingen richting de sportvisserij. In de visplannen zal de sportvisserij haar invloed op de KRW-doelen de komende jaren moeten aantonen. Dan zal vast naar voren komen dat de invloed van de sportvisserij over het algemeen gering is en dat de sportvisserij bijna hetzelfde nastreeft dan de waterbeheerders. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

15 4.3.5 Natura2000 De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Voor de Federatie Midden Nederland zijn de onderstaande gebieden het belangrijkst: IJssel Waal Neder-Rijn Gelderse Poort Beheerplannen Voor alle gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. Deze beheerplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en rond die gebieden. In de beheerplannen staat hoe de doelen worden gehaald. De beheerplannen zijn voor de hengelsport van belang, als bestaande gebruikersgroep. Het is namelijk zo dat iedere activiteit die wordt ontplooid in een Natura2000 gebied getoetst moet worden aan de Natuurbeschermingswet (NB-wet). De activiteit mag zoals het is omschreven geen significante schade aanrichten aan de doelen van het Natura2000 gebied. Het bestaande gebruik moet daarom worden omschreven in het beheerplan. Wanneer dit is opgenomen in het beheerplan is deze activiteit in principe niet meer vergunningplichtig voor de NB-wet. De federatie is vertegenwoordigd in de klankbordgroep Rijntakken voor Natura2000, onder de rijntakken vallen de IJssel, Waal, Neder-Rijn en Gelderse Poort. Het proces rondom Natura2000 loopt niet erg eenvoudig en soepel. Om een blok te vormen in de processen is samenwerking gezocht met andere recreatiepartijen zoals Recron, Hiswa, ANWB, Watersportverbond etc. Deze groepen opereren samen met de hengelsport in de landelijke regiegroep Recreatie en Toerisme. Samen met deze partijen is meerdere malen gereageerd op de conceptteksten uit het beheerplan. Hiervoor is tevens een extern deskundige ingehuurd om de partijen bij te staan met advies. Bij de komst van het nieuwe kabinet en het teruglopende budget werd de insteek van het beheerplanproces anders. De provincie heeft uiteindelijk alleen gekeken welke activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan de teruggang of bedreiging van doelen. Deze activiteiten zijn op één A4 weergegeven en betrof vrijwel alleen industriële en infrastructurele activiteiten. Dat betekend dat alle recreatieve activiteiten niet als schadelijk worden gezien en gewoon kunnen blijven plaatsvinden in de huidige vorm. In 2011 is er weer een wijziging in het natuurbeleid aangekondigd door de staatssecretaris. Of dit gevolgen zal hebben voor de hengelsport is nog niet duidelijk. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

16 4.3.6 Gelderse Milieufederatie (GMF) De Gelderse Milieufederatie is een Stichting die zich breed inzet voor het milieu in Gelderland. Het bureau van de stichting heeft 10 medewerkers en meer dan 100 lokale milieuorganisaties zijn aangesloten. Omdat de GMF zich ook bezig houdt met water en waternatuur is het werk van de GMF ook relevant voor de sportvisserij. Vanwege de overlappende belangen t.a.v. van water heeft de beroepskracht een plaats gekregen in de stichtingsraad. Er wordt gevolgd waar de GMF mee bezig is en belangen van visstanden en recreatie worden ingebracht. De milieufederaties zijn de trekker geweest van de lijst Water Natuurlijk in de waterschapsverkiezingen. Eind 2011 stopt de beroepskracht van de federatie met zijn activiteiten voor de raad van advies. Zijn taak zal worden overgenomen door Dirk Kuipers Sportvisserijnota Federatie Midden Nederland In 2011 is gewerkt aan een aantal doelstellingen uit de sportvisserijnota. Zo zijn er opnieuw flinke stappen gemaakt voor de oprichting van VBC s en het opstellen van visplannen, is er meer water beschikbaar gekomen en zijn de jeugdactiviteiten zoals vislessen verder vorm gegeven. Het afgelopen jaar heeft de federatie veel tijd besteedt aan haar eigen functioneren en beleid. Verschillende thema s uit de sportvisserijnota hebben een verdere inbedding gekregen in het beleid van de federatie. Zo is er bijv. gestart met het opzetten van een goed jeugdbeleid, is beleidsmatig vastgelegd wat verenigingen van de federatie kunnen verwachten en welke taken de verenigingen zouden moeten oppakken. Daarnaast zijn er tal van kleinere werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de nota en algemene doelstellingen. Een voorbeeld is het realiseren van een aantal hekoverstapjes ter verbetering van de bereikbaarheid van rivieroevers. Vrijwilligers plaatsen hekoverstapjes om de rivieroevers beter toegankelijk te maken. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

17 4.3.8 Handhaving In 2011 zijn verspreid over het federatiegebied verschillende controles uitgevoerd. Zo zijn er 5 gebiedsbrede controles geweest waarbij is samengewerkt met de politie. Tijdens deze controles zijn in totaal door 119 handhavers 1175 vissers gecontroleerd. Er zijn 36 waarschuwingen en 126 proces verbalen opgemaakt. Buiten de federatiebrede controles zijn er ook reguliere visserijcontroles uitgevoerd. In totaal zijn er 3321 controles uitgevoerd in 242 gevallen is proces-verbaal opgemaakt en in 207 gevallen werd een waarschuwing gegeven. In 2011 is gewerkt met in totaal 5 eigen boa s die tevens de coördinatie van de handhaving over een eigen gebied hebben gekregen. Zij moeten de handhaving organiseren in het aangewezen gebied van zowel henzelf als met derden en verenigingscontroleurs. Naast deze 5 boa s waren er 8 boa s actief die zijn ingehuurd via derden. Het afgelopen jaar is er een handhavingsbeleidsplan opgesteld door de federatie. Heel veel keuzes binnen de federatie werden adhoc gemaakt. Dit leidde tot telkens terugkomende vragen binnen de bestuursvergaderingen en onduidelijkheid voor de boa s. Met het beleidsplan hoopt de federatie een betere sturing te geven aan de uitvoering van de handhaving Jeugdwerk In 2011 is een nieuwe start gemaakt met het vormgeven van het jeugdbeleid van de federatie en is er een bestuurder aangetrokken die de portefeuille jeugd heeft gekregen. De federatie heeft in 2011 op 10 scholen visles gegeven aan ruim 383 kinderen uit de groepen zeven en acht. De vislessen bestaan uit ruim één uur theorieles waarin visherkenning, het leven en de leefomgeving van de vis aanbod komen. Ook wordt de kinderen geleerd hoe een vistuigje te maken. De lesstof wordt via een PowerPoint presentatie aangeboden en daarbij zijn er ook lesboekjes waarin gewerkt kan worden. Na de middagpauze wordt er met alle kinderen gevist. Meestal in de plaatselijke visvijver, het water moet geschikt zijn voor de jeugd. De vislessen kunnen alleen gegeven worden in samenwerking met de plaatselijke hengelsportvereniging. Zonder vrijwilligers van de vereniging is het geven van een visles onmogelijk. Voor de begeleiding aan de waterkant zijn behoorlijk wat handen nodig om alles vlekkeloos te laten verlopen. Het regelen van vrijwilligers is een taak van de vereniging. Als er eenmaal een visles is gegeven is het aan de vereniging om het vervolg op te pakken en evt. vismeesters en jeugdbegeleiders op te leiden. Zij kunnen later zelf vislessen organiseren en de jeugd enthousiast maken. Na afloop van een lesdag krijgen de kinderen een promotiepakket mee met daarin onder andere een hakensteker en een boekje over Hoe te gaan Vissen. De vereniging kan hier een verenigingsfolder aan toevoegen en eventueel een inschrijfformulier voor nieuwe leden. Het streven is dat verenigingen na een visles op de basisschool actief worden met de jeugd. Voor kinderen die lid worden zou de cursus jeugdbegeleiding gegeven moeten worden. Op die manier kunnen de kinderen die enthousiast zijn gemaakt echt goed leren vissen en misschien worden ze in de toekomst wel lid. Om de hoeveelheid vislessen op scholen uit te breiden zijn er meer vrijwilligers nodig die de cursus vismeester hebben gevolgd. De vraag naar vislessen overstijgt momenteel de capaciteit van de federatie. De federatie wil zelf niet alle vislessen geven maar verenigingen stimuleren om zelf vismeesters op te leiden en vislessen te organiseren. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

18 Als een vereniging vrijwilligers heeft die zich willen inzetten voor de jeugd kunnen ze voor informatie bij de federatie terecht. Aanmeldingen voor de vislessen komen binnen bij federatie of via de site van Sportvisserij Nederland. De vislessen worden gegeven door Ans van Heumen die de opleiding tot vismeester heeft gevolgd bij Sportvisserij Nederland. Alle benodigde spullen zoals de presentatie, werkboekjes, hengels en tuigjes werden door de federatie verzorgd. Van de vereniging wordt verwacht dat zij een viswater beschikbaar stellen en dat er vrijwilligers zijn om er met zijn allen een leuke en leerzame dag van te maken. Er zijn voor de vereniging geen kosten aan verbonden, alleen voer en maden moet worden verzorgd door de vereniging. Kinderen leren vissen herkennen na een visserijkundig onderzoek. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

19 Aalscholverproject De laatste jaren zijn de gevolgen van de toegenomen aalscholverpopulatie goed merkbaar geworden. Deze gevolgen zijn zo goed merkbaar dat we in veel wateren kunnen spreken van onnatuurlijke visstanden. Vooral soorten als blankvoorn, ruisvoorn, brasem, zeelt en baars hebben problemen om nog groter te groeien dan cm. Tijdens vrijwel alle visserijkundige onderzoeken uitgevoerd in het gebied van Midden Nederland is te zien dat de lengteklasse tussen de 15 en 40 cm sterk ondervertegenwoordigd is. Omdat deze lengteklasse het meest populair is bij onze grootste groep leden is de aalscholver een serieuze concurrent geworden van de sportvisser. In de politiek wordt veel gelobbyd om iets gedaan te krijgen aan het aalscholverprobleem, dit zijn echter langdurende processen die in dit geval te lang lijken te duren. De federatie heeft daarom het initiatief genomen om d.m.v. visbescherming iets te doen aan de aalscholverpredatie. In Engeland zijn studies gedaan naar de effectiviteit van kunstmatige schuilplaatsen op de visstand. Hieruit bleek dat in vijvers met schuilplaatsen veel minder vis werd opgegeten dan in vijvers zonder deze schuilplaatsen. Zelfs wanneer er meer vis zit in de vijvers met schuilplaats kiest de aalscholver er toch voor om te gaan jagen in de plas zonder schuilplaats. Samen met Sportvisserij Nederland is een project opgestart om de schuilplaatsen die gebruikt zijn in Engeland te gaan testen op een 4 tal locaties. De schuilplaatsen bestaan uit kooien gemaakt van schapengaas die worden opgerold en met elkaar worden verbonden. Er ontstaat zo een structuur van rollen schapengaas waarin de vissen kunnen schuilen. De aalscholver kan zo niet bij de vis komen en zal minder succesvol kunnen jagen. In 2009 zijn er binnen de federatie op 3 locaties kooien geplaatst, namelijk in de Kolk Meddo te Meddo, Plas van Radstake te Zelhem en in de Poolakker te Deest. Voorafgaand aan de plaatsing is er een visserijonderzoek uitgevoerd en zijn er dieptekaarten gemaakt. Begin 2010 heeft er opnieuw een visserijonderzoek plaatsgevonden om te zien wat de effecten zijn van de kooien op de visstand. Helaas zijn deze onderzoeken enigszins mislukt omdat de kooien tegoed werkten. Het was namelijk niet meer mogelijk om goed met een zegen te vissen en elektrisch vissen lukt niet aangezien het gaas de stroom geleid en versnipperd. Uit de eerste reacties van de verenigingen is wel op te maken dat men erg positief is over de kooien. Zij geven aan dat de vis zich vooral concentreert in en rondom de kooien. Ook is de indruk dat de aalscholvers niet meer zoveel aanwezig zijn dan voorafgaand aan de plaatsing van de kooien. Sommige verenigingen zeggen zelfs dat ze een groei zien in de visstand. In 2011 is er geen vervolg onderzoek geweest naar de effectiviteit van de kooien. Er is besloten om over enkele jaren de wateren weer te bemonsteren. De verwachting is dat de visstand enige tijd nodig heeft om zich te herstellen en dat er van één groeiseizoen niet teveel resultaat verwacht kan worden. Naast het plaatsen van gaaskooien worden er door heel Nederland kruiskarpers uitgezet. Kruiskarpers kunnen bijzonder goed beheerd worden omdat ze zich niet voortplanten. Er is exact bekend hoeveel vis er is uitgezet en dit bestand kan gecontroleerd worden beheerd. Een ander voordeel van de kruiskarper is dat deze vis niet erg groot wordt. Hierdoor blijft de kruiskarper erg lang geschikt voor witvissers die met lichte materialen deze sportvis willen belagen. Gewone karpers worden een stuk groter waardoor ze al vrij snel te groot worden om met een vaste hengel te bevissen. De kruiskarper valt onder het aalscholverproject omdat de uitzettingen dienen ter compensatie van de aalscholverschade. De kruiskarper is voor een aalscholver net te groot om te worden verorberd. De aalscholver probeert hem wel aan te pikken maar krijgt hem niet binnen. Na verloop van tijd weet de aalscholver dat het verloren moeite is om op de wateren met kruiskarpers te jagen. Van de verenigingen horen we dat het aantal aalscholverbezoeken na de uitzet van de kruiskarpers behoorlijk is verminderd. Ook blijkt dat Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

20 de vissen die nog aanwezig zijn in het water hun schuwheid verliezen en ook weer worden gevangen door de sportvissers. Binnen de federatie is er in Dinxperlo een uitzetting geweest in De resultaten van deze uitzetting zijn zeer positief. Het water waar lange tijd geen visser meer werd gesignaleerd vanwege de slechte vangsten zit weer vol met vissers. Het aantal leden van de vereniging is gestegen en de leden zijn weer tevreden. De kruiskarpers worden alleen uitgezet op kleine afgesloten wateren. Dit om te voorkomen dat de kruiskarpers zich verspreiden in andere wateren. De grootte van het water is van belang omdat er minimaal een bezetting van 200 kg/ha moet worden uitgezet. Met die dichtheid blijven de vissen gretig en blijven de vissers ze goed vangen. Op de plekken waar minder is uitgezet zijn de resultaten veel minder positief. Naast de vangbaarheid zijn de kosten ook van belang, om op een grote plas een dergelijk dichtheid te halen moeten er enorme hoeveelheden kruiskarpers worden uitgezet. Er wordt dan liever gekozen voor veel kleine wateren met kruiskarpers zodat verspreid over de hele federatie wateren aanwezig zijn waar mensen lekker een visje kunnen vangen. Verenigingen die graag kruiskarpers willen uitzetten worden erop gewezen dat ze keuzes moeten maken voor hun wateren. Als je kiest voor kruiskarpers doe je dat om de witvissers te bedienen. Het bedienen van alle leden is onmogelijk. Wij adviseren om kleine afgesloten wateren vooral voor de witvisser te houden en bijv. grotere wateren voor de karpervisser en/of roofvisser. Gewone karpers kunnen hier lekker groeien en groot worden, iets wat de karpervissers graag willen. Witvissers willen kleinere vissen die goed vangbaar zijn en een leuke sport geven. Voor advies over het uitzetten van vis of het maken van keuzes in het visserijbeheer kan het kantoor van de federatie voor ondersteuning zorgen. Het vissen op kleine karpers of kruiskarpers op afgesloten (commerciële) visvijvers wordt steeds populairder. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

21 Recreatieschappen Met RGV Holding is overleg geweest over het invoeren van een nachtvispas op de recreatieplassen. Met de nachtvispas hoopt de federatie gereguleerd nachtvissen te kunnen toestaan met een tentje. Momenteel is het nachtvissen in een aantal wateren toegestaan en in een aantal verboden. De nachtvispas moet straks alle wateren ontsluiten wat een uitbreiding van de sportvisserij mogelijkheden betekend. Met RGV zijn verdere afspraken gemaakt over het nachtvissen. Per mei 2012 wordt de beperking van het nachtvissen buiten de 3 zomermaanden waarschijnlijk opgeheven en mag er overal het jaarrond s nachts gevist worden. Landelijk wordt al hard gewerkt om straks één nachtvistoestemming voor heel Nederland te krijgen. Dit moet voorkomen dat een (karper)visser meerdere toestemmingen nodig heeft en hier onnodig veel voor moet betalen. Het streven van de federatie is om de recreatieplassen uiteindelijk ook onder te brengen onder deze landelijke nachtvistoestemming Hengelvangstregistratie Sportvisserij Nederland is in 2007 begonnen met de website dit omdat er veel vraag is naar vangstgegevens. Aanvullend op visserijonderzoeken geeft hengelvangstregistratie een goed beeld van de visstand en de trends in de visstand. Een visserijkundig onderzoek is meestal een moment opname, hengelvangstregistratie kan een goed bijdrage leveren voor het signaleren van veranderingen. Hengelvangstregistraties leveren een goede bijdrage in het volgen van trends in de visstand, dit is met visserijkundig onderzoek veel moeilijker en kostbaarder. Per stopt de samenwerking tussen Sportvisserij Nederland en het bureau Wartel welke (HVR-online) heeft ontwikkeld. Sportvisserij Nederland wil een nieuwe applicatie laten ontwikkelen waarbij meer tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de sportvisser. Het huidige systeem was misschien wel iets teveel gericht op het verkrijgen van data, dit is echter niet iets wat de sportvisser erg aanspreekt. Deze manier van verzamelen van gegevens slaat in deze tijd waarschijnlijk beter aan. In de nieuwe applicatie worden in ieder geval de al ingevoerde vangsten in HVR-online overgenomen zodat de sportvisser die overschakelt niet zijn vangstgegevens kwijt raakt. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

22 Visrechten en beroepsvisserij Binnen de federatie is al tal van jaren onduidelijkheid over bestaande zogenaamde heerlijke visrechten. Zo werden er langs de Waal en Bijlandsch Kanaal heerlijke rechten geclaimd ten koste van bestaande visrechten van verenigingen. De verenigingen zijn hiertegen in gevecht gegaan, dit heeft in 2011 opnieuw geleid tot een kort geding tegen een beroepsvisser. In 2010 is er een kort geding geweest over een claim welke ging over een stuk Waal bij Nijmegen. Hier heeft Baron Verschuer eigenaar van het heerlijk recht een kort geding aangespannen om de visrecht claims te ontkrachten. De uitspraak van dit kort geding kwam neer op een status quo. Aangezien de rechten al dermate lang werden gebruikt heeft de rechter besloten de bestaande situatie te handhaven. Dat betekend dat de Baron eigenaar blijft van het visrecht en de vereniging de rechten kan blijven huren van de Baron. Daarnaast mag de beroepsvisser er niet meer vissen en geen vergunningen meer verstrekken. Door de rechter is aangegeven dat niet vaststaat of Baron Verschuer daadwerkelijk eigenaar is van het heerlijke visrecht. Om dit duidelijk te krijgen zou er een bodemprocedure opgestart moeten worden welke ingezet moet worden door de betreffende beroepsvisser. In 2011 is er een kort geding aangespannen tegen een claim welke werd gedaan op het Bijlandsch Kanaal. Hier heeft een vereniging een huurovereenkomst met de staat, de vereniging en werd verzocht om afstand van dit visrecht te doen. Dit kort geding is door HSV De Zeelt uit Millingen en Sportvisserij Nederland aangespannen. De uitspraak van dit kort geding kwam er ook op neer dat de zaak te complex is voor een kort geding en er een bodemprocedure opgestart zou moeten worden. Voordat de bodemprocedure opgestart kon worden is er door de beroepsvisser tegemoet gekomen aan de eisen van HSV De Zeelt en Sportvisserij Nederland. De Zeelt blijft eigenaar van de visrechten en heeft ter compensatie van de inzet de visrechten in het Bijlansch Kanaal op laten nemen in de Landelijke Lijst van Viswateren. Dit gaat om het volgende gedeelte; de linkerhelft van de Bovenrijn (Bijlansch kanaal), voor zover behorende tot Duits gebied, van de lijn over de torens van Lobith en Keeken af, tot aan de grens tussen Millingen en Bimmen (waaronder inbegrepen het Vossengat en de Kleefse Vaart). Dit stuk viswater is vanaf nu bevisbaar voor alle vispashouders. Uiteindelijk is er met het kort geding nog steeds geen duidelijkheid over het wel of niet bestaan van de geclaimde heerlijke visrechten gekomen. Dit is voor de sportvisserij in sommige gevallen een aderlating aangezien er nog steeds grote delen van o.a. het Bijlandsch Kanaal niet bevisbaar zijn met de VISpas omdat er geen rechten zijn uitgegeven aan de sportvisserij. Beroepsvissers aan het werk met het electro-apparaat. Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

2 Voorwoord: Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland 2010 1

2 Voorwoord: Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland 2010 1 2 Voorwoord: In januari 2010 was ik nog nauwelijks bekend met de Federatie Midden Nederland. Dit jaar is aan die onbekendheid een eind gekomen. Na een aantal gesprekken met het huidige bestuur gevoerd

Nadere informatie

Visplan R&IJ. Stand van zaken. Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland

Visplan R&IJ. Stand van zaken. Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland Visplan R&IJ Stand van zaken Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland Inhoud Visplan Hfdst 2. Hfdst 3. Hfdst 4. Hfdst 5. Hfdst 6. Huidige situatie gebied en beleid Huidige situatie visserij,

Nadere informatie

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Presentatie Visie Zilveren Stromen Programma: 14:30 Opening 14:35 Op weg naar Zilveren Stromen 14:40 Inhoudelijke toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hengelsport Federatie Midden Nederland

Jaarverslag 2014. Hengelsport Federatie Midden Nederland Jaarverslag 2014 Hengelsport Federatie Midden Nederland 1. Inhoudsopgave Pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. De Federatie en overleg in 2014 4 3.1 Algemene Leden Vergaderingen 4 3.2 Bestuur en

Nadere informatie

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Basiscursus Viswaterbeheer Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Opdracht 1 a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is b. Motiveer waarom dit zo is c. Meld dit

Nadere informatie

Beleid Visserijbeheer

Beleid Visserijbeheer Beleid Visserijbeheer December 2013 Federatie Midden Nederland Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 Sportvisserij Nederland 4 2.2 Federatie Midden Nederland 5 2.3 Kaderrichtlijn Water 6 3. VBC

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland Plan van Aanpak Opstellen Visplan Rijnland - Inleiding - Inhoudsopgave Plan van Aanpak... Inleiding.... Aanleiding.... Leeswijzer... Doel en resultaat.... Doelen.... Resultaten... Visplan.... Opzet Visplan....

Nadere informatie

Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland

Jaarverslag Hengelsport Federatie Midden Nederland Jaarverslag 2013 Hengelsport Federatie Midden Nederland Inhoudsopgave Pagina 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3 3. De Federatie en overleg in 2013 4 3.1 Algemene Leden Vergaderingen 4 3.2 Bestuur en bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Hengelsport Federatie Midden Nederland

Jaarverslag 2012. Hengelsport Federatie Midden Nederland Jaarverslag 2012 Hengelsport Federatie Midden Nederland Inhoudsopgave Pagina 1. Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3 3. De Federatie en overleg in 2012 4 3.1 De Federatie en Algemene Leden Vergaderingen 4 3.2

Nadere informatie

CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL INLEIDING In de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) werd als Rijksbeleid de instelling

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Enquête waterplanten en sportvisserij

Enquête waterplanten en sportvisserij Sportvisserij Nederland Leijenseweg 115, 37 AD Bilthoven T. -584 www.sportvisserijnederland.nl Rapport (exclusief bijlagen) Enquête waterplanten en sportvisserij Omvang van het probleem en probleemlocaties

Nadere informatie

Bijlage A. Doelstellingen en activiteiten voor 2012. Verbeteren vismogelijkheden

Bijlage A. Doelstellingen en activiteiten voor 2012. Verbeteren vismogelijkheden Bijlage A Doelstellingen en activiteiten voor 2012 Ook voor 2012 zullen de doelen en acties uit het beleidsplan Sterker Samen Werken; 2010-2015 en de onderliggende deelplannen voor jeugd Jong geleerd is

Nadere informatie

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC VBC Visplan naam water Eventueel een ondertitel Illustratie Eventueel het logo van de VBC Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Visplan naam water VBC Adresgegevens Bibliografische referentie:

Nadere informatie

Uitzetten (en onttrekken) in Noord-Brabant

Uitzetten (en onttrekken) in Noord-Brabant Uitzetten (en onttrekken) in Noord-Brabant Marco Beers Waterschap Brabantse Delta 28 november 2013 1 Inleiding Visserijbeleid in Noord-Brabant Brabantse keuzeklapper (in ontwikkeling) VBC s Visplan Brabantse

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland. Integrale nota Vis. Nota van beantwoording en wijziging

Hoogheemraadschap van Delfland. Integrale nota Vis. Nota van beantwoording en wijziging Hoogheemraadschap van Delfland Integrale nota Vis Nota van beantwoording en wijziging Beantwoording ingekomen zienswijze en ambtshalve wijzigingen op de Integrale nota Vis Status: Definitief Datum: 10

Nadere informatie

Sportvisserij op het Twentekanaal

Sportvisserij op het Twentekanaal Sportvisserij op het Twentekanaal Het belang van het Twentekanaal voor de sportvisser Naar aanleiding van Verruiming Twentekanalen Fase 2, april 2014 Sportvisserij Oost Nederland Almelosestraat 1 8102

Nadere informatie

MIDDEN NEDERLAND IN DEZE BIJLAGE:

MIDDEN NEDERLAND IN DEZE BIJLAGE: MIDDEN NEDERLAND IN DEZE BIJLAGE: >> KARPERPROJECTEN >> SPORTVISSERIJ OP DE KAART >> JEUGDACTIVITEITEN >> VISKRIBBEN HERSTELD >> VISSEN ACHTER LANGSDAMMEN REGIONIEUWS MIDDEN NEDERLAND >> MEI 2017 27 MEER

Nadere informatie

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 SWOT Analyse Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 Visie en beleid Visie en beleid: De komende jaren gaat het bestuur een lange termijn planning maken, om te borgen dat we nog lang de

Nadere informatie

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen.

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen. 333 COLOFON Versie, datum: Versie 17 november 2009, Auteurs: Debby Gorter, Marjoke Muller, Remco Schreuders (Tauw) Foto s en illustraties: Waterschap Rivierenland; Wim Vink, Sportvisserij Nederland, SAMENVATTING

Nadere informatie

KRW en Natura 2000: effecten op visserij. Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak

KRW en Natura 2000: effecten op visserij. Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak KRW en Natura 2000: effecten op visserij Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak Inhoud Benadering: Doelen, maatregelen, gevolgen /effecten Beheerniveau Gebruik (sportvisser / beroepsvisser) Maatregelen versus

Nadere informatie

Subsidie Richtlijnen 2015 1

Subsidie Richtlijnen 2015 1 Subsidie Richtlijnen 2015 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Taken Federatie 4 2.1 Statuten 4 2.2 Sportvisserijnota 5 3. Doelstelling Federatie 6 4. Subsidiemogelijkheden 7 5. Bijdragen 9 6. Beoordeling

Nadere informatie

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012 OPFRISAVONDEN Toine Aarts Frans Boonstra Frans Jaques George Hampsink Sportvisserij MidWest Nederland Controleurs Sportvisserij en Boa s Sportvisserij Nederland, Bilthoven 14 februari 2012 Programma 20.00

Nadere informatie

Bijlagen/kaarten Nota Visbeleid

Bijlagen/kaarten Nota Visbeleid Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Bijlagen/kaarten Nota Visbeleid Datum 14 augustus 2007 Opgemaakt door

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad)

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad) Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010 Andre Nooteboom (heemraad) Doelstellingen avond Elkaar meenemen in oprichtingsproces VBC-Veluwe Zorgen voor draagvlak en enthousiasme Kennis en informatie overdracht

Nadere informatie

ADVERT MIDDEN NEDERLAND

ADVERT MIDDEN NEDERLAND MIDDEN NEDERLAND ADVERT IN DEZE BIJLAGE: >> NIEUWE LIJST VAN VISWATEREN >> TERUGKEER ELFT >> JEUGDDAG 2015 >> SAMENWERKING VISSTANDONDERZOEK LANGSDAMMEN >> KARPER UITZET >> NIEUW VISPLAN RIJN EN IJSSEL

Nadere informatie

Viswater De Steeg te Grubbenvorst

Viswater De Steeg te Grubbenvorst Viswater De Steeg te Grubbenvorst Algemene beschrijving Coördinaten: Grootte: Max. diepte: Gem. breedte: Watertype: Opgenomen in: Naam HSV/HSF: Plaats HSV/HSF: 1.426621370604366, 6.13034060478222 1, ha

Nadere informatie

't Vletgoor te Holten

't Vletgoor te Holten Sportvisserij Oost Nederland 't Vletgoor te Holten Inrichtingswensen voor de stadsvijver in Holten Mark Kouwenhoven 23-2-2015 Inhoud 1 't Vletgoor Algemeen... 1 2 't Vletgoor en de HSV... 2 2.1 Vissen

Nadere informatie

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Contactdag Bestuursleden VISMA 2014 Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Onderwerpen Ontwikkeling ledental - VISpas 2013/14 VISpascampagne 2014 Wedstrijdjaar 2014 Sportvisserij in de media Visstandbeheer Controle

Nadere informatie

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal VBC Waal Plus Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal Vanaf de Duitse grens tot aan Woudrichem, inclusief de uiterwaarden. Tweede herziene versie, 2012. Statuspagina Titel Samenstelling Redactie

Nadere informatie

Jaarplan HF Midden Nederland 2016

Jaarplan HF Midden Nederland 2016 Jaarplan HF Midden Nederland 2016 1 Inhoud 1. Opzet en filosofie 3 2. Uitgangspunten 3 3. Uitwerking/doelen per thema 4 3.1 Handhaving 4 3.2 Jeugd 5 3.3 Wedstrijden 6 3.4 PR & Social Media 7 3.5 VBC s

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Beleidsplan Sportvisserij MidWest Nederland. De sportvisser voorop, de vereniging centraal

Beleidsplan Sportvisserij MidWest Nederland. De sportvisser voorop, de vereniging centraal Beleidsplan Sportvisserij MidWest Nederland De sportvisser voorop, de vereniging centraal Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Sportvisserij MidWest Nederland. Het is een beleidsplan geworden met

Nadere informatie

Waterboekje 2016-2018

Waterboekje 2016-2018 Waterboekje 2016-2018 In deze viswateren, behorend bij de VISpas van Onder Ons mag gevist worden met twee hengels en alle wettelijke toegestane aassoorten, tenzij anders aangegeven bij de wateren. Dit

Nadere informatie

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren Rapport Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren Oktober 2012 Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren 1 oktober 2012 Statuspagina Titel Visplan Veluwe Randmeren Uitgave VBC Veluwe Randmeren

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Hengelsport in Helmond. Concept

Hengelsport in Helmond. Concept Hengelsport in Helmond Concept Gemeente Helmond November 2015 1 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting en beslispunten... 3 1. Inleiding... 5 2. Wettelijk en beleidsmatig kader... 6 3. Nachtvissen... 7 4. Wedstrijdvissen...

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: 267203 In D&H: 23-02-2010 Steller: P.G.M. Heuts In Cie: BMZ Telefoonnummer: 030 6345777 SKK 25-03-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Verslag Werkcomité vergadering dd. 24 januari 2013

Verslag Werkcomité vergadering dd. 24 januari 2013 Visstandbeheercommissie De Stichtse Rijnlanden Secretaris: Caroline Hofman Stoombootweg 39, 1035 TT Amsterdam Tel: 020-6828040, Email: hofman@aquamarien.nl Verslag Werkcomité vergadering dd. 24 januari

Nadere informatie

Hengelsportfederatie. Ook is het verboden op, aan of nabij het viswater meer dan 15 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben.

Hengelsportfederatie. Ook is het verboden op, aan of nabij het viswater meer dan 15 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben. NIEUWSBRIEF NUMMER 7 NOVEMBER 2006 Hengelsportfederatie Hierbij ontvangt u de gerestylde Nieuwsbrief van onze hengelsportfederatie. In deze eerste dikke editie leest u onder andere over de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken In het Visbeleidsplan 2014-2020 worden kaders voor het visstandbeheer gegeven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toetsing van de visplannen

Nadere informatie

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5 1. Vraagnummer 2010Z03358. Vragen van de leden Jacobi en Boelhouwer (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over grootschalige

Nadere informatie

VISMA 2014. Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014. Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra

VISMA 2014. Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014. Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra VISMA 2014 Rotterdam Ahoy, 28 maart 2014 Toine Aarts George Hampsink Frans Boonstra INHOUD 7 jaar de VISpas Online VISpas Bestelmodule VISpas Campagne vanaf 24 april Visplanner update Stijgers en Dalers,

Nadere informatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Waterschap Zuiderzeeland Aan de Bestuursleden van de Algemene Vergadering Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Uitgeest, 25 september 2013 Betreft: visrechten en bijvangsten Geacht

Nadere informatie

Nota van inspraak. Ontwerp Visserijbeleid voor de Brabantse binnenwateren CONCEPT TER INFORMATIE. 8 april 2013. Corsanummer: 13IT011673

Nota van inspraak. Ontwerp Visserijbeleid voor de Brabantse binnenwateren CONCEPT TER INFORMATIE. 8 april 2013. Corsanummer: 13IT011673 Nota van inspraak Ontwerp Visserijbeleid voor de Brabantse binnenwateren TER INFORMATIE 8 april 2013 Corsanummer: 13IT011673 Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Ingediende zienswijzen... 2 Zienswijze

Nadere informatie

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus Inleiding bij convenant Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) de instelling van Visstandbeheercommissies (VBC s) voor de

Nadere informatie

MIDDEN NEDERLAND IN DEZE BIJLAGE:

MIDDEN NEDERLAND IN DEZE BIJLAGE: MIDDEN NEDERLAND IN DEZE BIJLAGE: >> VISSEN ACHTER DE LANGSDAM IN DE WAAL >> PILOTPROJECT VISWATER BEBOUWDE KOM >> SUPER RESULTAAT WEDSTRIJDVISSERS OP NK S >> JEUGDDAG 2016 >> VISMEESTER AAN HET WOORD

Nadere informatie

Meerjaren beheerplan water-, visstand- en voorzieningenbeheer

Meerjaren beheerplan water-, visstand- en voorzieningenbeheer Meerjaren beheerplan water-, visstand- en voorzieningenbeheer HSV De Rietvoorn Veenendaal Van: Roland van Aalderen Datum: 7-2-2017 Aanleiding Hengelsportvereniging de Rietvoorn huurt sinds tientallen jaren

Nadere informatie

Verslag Regio-overleg Noord&West 28 februari 2012 te Haarlem

Verslag Regio-overleg Noord&West 28 februari 2012 te Haarlem Verslag Regio-overleg Noord&West 28 februari 2012 te Haarlem Aanwezig: Hengelsportvereniging Naam Hengelsportvereniging Naam Amsterdamse HV G. Veldhuisen HSV Velsen J. Oomen A. Van der Velden L. Noordzij

Nadere informatie

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Casus: de groene groene BOA Plaats: Brouwershaven Tijdstip:

Nadere informatie

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2

1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 INHOUD: 1 HET AANVRAGEN VAN WEDSTRIJDEN OP FEDERATIEF WATER... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 WEDSTRIJDMODULE... 2 1.3 WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING... 2 1.4 HET INPLANNEN VAN WEDSTRIJDEN... 3 1.4.1

Nadere informatie

Vrijwilligersmonitoring

Vrijwilligersmonitoring Vrijwilligersmonitoring Arjen Kikkert Adviseur Waterkwaliteit en Ecologie Rijkswaterstaat West Nederland Noord 9 april 2015 Zoet-zoutmigratie - verbinding zoet-zout - zachte overgang in ruimte/tijd - verbindingen

Nadere informatie

Beter besturen. Naar een praktische aanpak voor hengelsportbestuurders

Beter besturen. Naar een praktische aanpak voor hengelsportbestuurders Beter besturen Naar een praktische aanpak voor hengelsportbestuurders Programma 9:00 10:00 Even voorstellen 10:00 10:15 Leerdoelen 10:15 10:45 De georganiseerde sportvisserij 10:45 11:30 De hengelsportvereniging

Nadere informatie

Kampioenen Wedstrijdvissen. 3. Notulen Wedstrijdcommissie Marinus Klein. 2. Kampioen NK IJsvissen

Kampioenen Wedstrijdvissen. 3. Notulen Wedstrijdcommissie Marinus Klein. 2. Kampioen NK IJsvissen Algemene ledenvergadering 16 mei 2017 Sportvisserij Oost-Nederland Raalte 1. Opening 3 deel 1 ALV 16 mei 2017 1. Opening 2. Jubilarissen, Kampioenen Wedstrijdvissen en Kampioen IJsvissen 2017 3. Notulen

Nadere informatie

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

DE BOEI. Nieuwsbrief HSV t Voorntje Grubbenvorst. Jaargang 2012 uitgave 4 e kwartaal

DE BOEI. Nieuwsbrief HSV t Voorntje Grubbenvorst. Jaargang 2012 uitgave 4 e kwartaal Voorwoord 2012 hebben inmiddels achter ons gelaten. Economisch gezien hebben velen een zwaar jaar achter de rug. Mensen verliezen hun baan, of worden zwaar getroffen door de maatregelen van het oude of

Nadere informatie

Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften

Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften Organisatie binnenvisserij en kleine kustvisserij Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften Visserijwet, Waterwet, Europese exoten verordening. Arjan Heinen www.kenniskringvisserij.nl

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 213 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars,

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2011 2015 KARPERSTUDIEGROEP NEDERLAND

BELEIDSNOTA 2011 2015 KARPERSTUDIEGROEP NEDERLAND BELEIDSNOTA 2011 2015 KARPERSTUDIEGROEP NEDERLAND Een woord vooraf Beste lezer, Voor u ligt het resultaat van meerdere brainstormsessies, discussies en overlegmomenten met allen die de KarperStudiegroep

Nadere informatie

Uitvoeringsplannen waterbeheer Groesbeek/Ooijpolder, Land van Maas en Waal, Betuwe en Bommelerwaard

Uitvoeringsplannen waterbeheer Groesbeek/Ooijpolder, Land van Maas en Waal, Betuwe en Bommelerwaard CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR272060_1 9 februari 2016 Uitvoeringsplannen waterbeheer Groesbeek/Ooijpolder, Land van Maas en Waal, Betuwe en Bommelerwaard Voorstel Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden, 24 september 2013 PPA. 5 september 2013 mw. M.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden, 24 september 2013 PPA. 5 september 2013 mw. M. VERGADERDATUM 24 september 2013 PPA SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 5 september 2013 mw. M. Wolfs ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 9 Voorstel 1. Instemmen met het ontwerp visbeleid en de

Nadere informatie

Visplan recreatieplas Wylerbergmeer

Visplan recreatieplas Wylerbergmeer Rapport Visplan recreatieplas Wylerbergmeer te Beek-Ubbergen Visplan recreatieplas Wylerbergmeer te Beek-Ubbergen Uitgevoerd in opdracht van Werkgroep projectnummer: AVE2007017 door P.A.D.M. Wijmans en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Karpercommissie

Jaarverslag 2014 - Karpercommissie Voor de karpercommissie lag de nadruk dit jaar vooral om met het bestuur een stabiele organisatie neer te zetten na de situatie welke was ontstaan. We zijn dan ook zeer blij met de stappen welke al gemaakt

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Actieplan 2014 Sportvisserij MidWest Nederland. De sportvisser voorop, de vereniging centraal

Actieplan 2014 Sportvisserij MidWest Nederland. De sportvisser voorop, de vereniging centraal Actieplan 2014 Sportvisserij MidWest Nederland De sportvisser voorop, de vereniging centraal Inhoudsopgave 1 Inleiding......3 1.1. Werkwijze.... 3 1.2. Leeswijzer....3 2 Beleidspijler: Versterking verenigingen........4

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11 Inhouds opgave Onderwerp blz

Nadere informatie

- De heer Scheltinga verder te noemen, de Voorzitter, heet een ieder welkom in het bijzonder de heren Holtman en Visser en de ereleden.

- De heer Scheltinga verder te noemen, de Voorzitter, heet een ieder welkom in het bijzonder de heren Holtman en Visser en de ereleden. Concept Notulen: Algemene Leden vergadering 16 mei 2013 19.30 uur in het zalencentrum PRIYAS, Klaverdijkje 77 C 8924 JJ te Leeuwarden, telefoon 058-2677915. Aanwezig: Volledig bestuur, de heren S. Scheltinga,

Nadere informatie

Visuitzettingen (karper) als beheermaatregel (Odi et amo) J. Quak Vissennetwerk 27 september 2012

Visuitzettingen (karper) als beheermaatregel (Odi et amo) J. Quak Vissennetwerk 27 september 2012 Visuitzettingen (karper) als beheermaatregel (Odi et amo) J. Quak Vissennetwerk 27 september 2012 Liefde (Amo) voor karper bij sportvissers. Minder geliefd (Odi) bij ecologen Inhoud Historie karper in

Nadere informatie

Federatie Groningen Drenthe

Federatie Groningen Drenthe Federatie Groningen Drenthe Kantoor: Transportweg 13, 9482,WN Tynaarlo Tel: 0592-542890. e-mail: hsfgron-dren@vissen.nl website: www.vissen.nl. Raadpleeg de site voor het meest actuele nieuws omtrent voorwaarden,

Nadere informatie

Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. visionair nr. 8 - juni 2008

Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. visionair nr. 8 - juni 2008 Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. 12 beleid en politiek Vertrouwen als basis voor een duurzame visserij VBC s Zuidelijke Randmeren aan het werk Tekst: Marco Kraal

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan 2014-2018 Jeugdbeleidsplan 1 Jeugdbeleidsplan 2014-2018 Januari 2014 Opgesteld in opdracht van: Hengelsport Federatie Midden Nederland Het Vergun 26a 6931 KD Westervoort 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4

Nadere informatie

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot NL39_03 Ringvaart Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot SportvisserijZuidwest Nederland machtigi ng Waterbeheerder: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Wedstrijdseizoen 2016 van start

Wedstrijdseizoen 2016 van start Wedstrijdseizoen 2016 van start Het wedstrijdseizoen 2016 is weer gestart. Natuurlijk vindt u alle uitslagen tot dusver op de site van Vislust. Maar een klein overzicht willen we u toch hier wel geven.

Nadere informatie

Presentatie Delta Tij. Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta

Presentatie Delta Tij. Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Presentatie Delta Tij Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta Door Wim de Vries Directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland Sportvisserij in de Zuidwestelijke Delta

Nadere informatie

Visplan Het Bufferbekken

Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer H.S.V. Het Spanjooltje Visplan Het Bufferbekken 2010-2015 Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Op verzoek van Auteur Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer Biesboschweg

Nadere informatie

Jeugdactiviteiten 2016 H.S.V. Het Snoekje

Jeugdactiviteiten 2016 H.S.V. Het Snoekje Jeugdactiviteiten 2016 H.S.V. Het Snoekje Jeugdcursus Vissen voor kids Jeugdcursus Karpervissen Jeugdcompetitie vaste hengel H.S.V. Het Snoekje is de hengelsportvereniging van Heemskerk. Met meer dan 1400

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

KRW- doelen voor de overige wateren in Noord- Brabant: een pragma:sche uitwerking

KRW- doelen voor de overige wateren in Noord- Brabant: een pragma:sche uitwerking KRWdoelen voor de overige wateren in NoordBrabant: een pragma:sche uitwerking Frank van Herpen (Royal HaskoningDHV), Marco Beers (waterschap Brabantse Delta), Ma>hijs ten Harkel en Doesjka Ertsen (provincie

Nadere informatie

Kenniskring Binnenvisserij

Kenniskring Binnenvisserij Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Verslag 3 e bijeenkomst te Rijswijk, 21 januari 2009 (16.00-18.30 uur) Aanwezig: Peter Kooistra, Leendert Nobel, Wilkin de Boer, Theo Rekelhof, Doede

Nadere informatie

Aanleg van een vissteiger of visstoep

Aanleg van een vissteiger of visstoep Aanleg van een vissteiger of visstoep Nederland is een paradijs voor sportvissers. Er is een overvloed aan viswater met een aantrekkelijke visstand. Helaas zijn grote delen van het Nederlandse viswater

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

Uitzet zonder ontzetting

Uitzet zonder ontzetting Uitzet zonder ontzetting Op weg naar een verantwoord karperbeheer TEKST FOTOGRAFIE Jaap Quak Janny Bosman, Gerwin Gerlach en Melvin Tijssen. De karper is niet alleen voor sportvissers een favoriete vissoort.

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007. In Waterplan Rotterdam l is de maatregel opgenomen om het visstandbeheer nader uit te werken.

DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007. In Waterplan Rotterdam l is de maatregel opgenomen om het visstandbeheer nader uit te werken. DATUM VERGADERING 22 HIBart 2007 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) i. REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007 AAN DE VERENIGDE VERGADERING ADVIESNOTA VISSTANDBEHEER ROTTERDAM

Nadere informatie

Waterboekje Dit waterboekje geeft geen enkel recht. De houder dient een voor dat jaar geldige VISpas in bezit te hebben.

Waterboekje Dit waterboekje geeft geen enkel recht. De houder dient een voor dat jaar geldige VISpas in bezit te hebben. Waterboekje 2018 In deze viswateren, behorend bij de VISpas van THC-Rivierenland mag gevist worden met twee hengels en alle wettelijke toegestane aassoorten, tenzij anders aangegeven bij de wateren. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

advert midden nederland sportvisserij in >> Actuele informatie uit jouw regio > www.hfmiddennederland.nl

advert midden nederland sportvisserij in >> Actuele informatie uit jouw regio > www.hfmiddennederland.nl midden nederland INHOUD >> sportvisserij in evz OUDE IJSSEL >> SPIEGELKARPERPROJECTEN >> MAAIRAPEN >> BIJZONDERE VANGSTEN BIJ ONDERZOEK >> JEUGDDAG 2015 >> MELD MISSTANDEN! >> HET MEERTJE: TOPWATER DICHTBIJ

Nadere informatie

Actieplan Sportvisserij West-Brabant. Werken aan optimale mogelijkheden voor de sportvisser in West-Brabant

Actieplan Sportvisserij West-Brabant. Werken aan optimale mogelijkheden voor de sportvisser in West-Brabant Actieplan Sportvisserij West-Brabant Werken aan optimale mogelijkheden voor de sportvisser in West-Brabant Actieplan Sportvisserij West-Brabant Uitgevoerd in opdracht van: Federatie van Biesboschweg 4a

Nadere informatie

VISSEN IN LELYSTAD 2017

VISSEN IN LELYSTAD 2017 VISSEN IN LELYSTAD 2017 Schriftelijke toestemming U woont wel/niet in Lelystad Visvergunning Visvergunning Visvergunning Visvergunning Bijzonder en verboden viswater Tijden Gesloten vistijd Kaart viswater

Nadere informatie

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Sportvisserij Zuidwest Nederland Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 2009 snoekbaars, mei 2010 blad 1

Nadere informatie

Verslag 2e overleg VBC Rijnland

Verslag 2e overleg VBC Rijnland Verslag 2e overleg VBC Rijnland Datum : 27 juni 2011 Locatie : Kantoor te Leiden Aanwezig: Walter Menkveld onafhankelijk voorzitter Ard Verheijen Sportvisserij Zuidwest Nederland Ton vd Spiegel s Gravenhaagse

Nadere informatie

Inleiding bij convenant VBC Grensmaas

Inleiding bij convenant VBC Grensmaas Inleiding bij convenant VBC Grensmaas Geschiedenis Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (1991) de instelling van Visstandbeheercommissies

Nadere informatie

NIEUW KANTOOR SPORTVISSERS TELLEN VANUIT DE LUCHT. www.hfmiddennederland.nl. Actuele informatie uit jouw regio

NIEUW KANTOOR SPORTVISSERS TELLEN VANUIT DE LUCHT. www.hfmiddennederland.nl. Actuele informatie uit jouw regio Actuele informatie uit jouw regio paling over de dijk pag. 28 Interview HenrY Bresser pag. 32 NIEUW KANOOR Hengelsport Federatie Midden Nederland is na zeven jaar verhuisd van Arnhem naar Westervoort.

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Karperproject Noord-Willemskanaal Onderzoek naar de verspreiding van karpers in een groot boezemkanaal

Karperproject Noord-Willemskanaal Onderzoek naar de verspreiding van karpers in een groot boezemkanaal Karperproject Noord-Willemskanaal Onderzoek naar de verspreiding van karpers in een groot boezemkanaal Peter Paul Schollema Vissennetwerk 25 November 2016 Aanleiding De Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe

Nadere informatie

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013 VBC Friese Boezem Visplan Friese Boezem 2013 Statuspagina Titel: Visplan Friese Boezem 2013 Samenstelling: VBC Friese Boezem E-mail: germ@visseninfriesland.nl Homepage: www.visstandbeheercommissie.nl Telefoon:

Nadere informatie

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken Opbouw Vis, exoten en KRW visexoten- achtergrond en ecologie KRW-maatlatten en visexoten andere exoten (rivierkreeften) en vis signalering nieuwe visexoten Themadag exoten en de KRW 10 dec 09 Willie van

Nadere informatie