Communicatietraject in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatietraject in beeld"

Transcriptie

1 Communicatietraject in beeld Klantenverhaal / BB3 Revisoren Wat is het verband tussen een bedrijfsrevisor en een kopje koffie? Kijk eens naar BB3 Revisoren. Zij lopen over van financiële knowhow en zij zetten straffe oplossingen voor financiële opgaven, transacties, mandaten en wettelijke opdrachten. Zo gaan hun klanten dus niet kopje onder.

2 De tijd stond stil BB3 Revisoren staat voor Inge Beernaert, Frank Bloemen en de klant als belangrijke 3de partner. Het kantoor heeft vestigingen in Herent en Westerlo. Samen met een tiental universitair opgeleide medewerkers behandelen ze de financiële vragen van familiale ondernemingen, kmo s, internationale bedrijven en vzw's. Ze garanderen hun klanten fikse financiële kennis gecombineerd met duidelijkheid, directe communicatie, betrokkenheid en gegrond advies. Er was een tijd voor BB3 Revisoren. Toen heette het kantoor nog BB&B Bedrijfsrevisoren. "Een slechte naam die niet klinkt", kijkt vennoot Inge Beernaert terug. "Niet alleen de naam, maar aan alles merkte men dat we niet bezig waren met onze uitstraling." Concreet heeft ze over het oubollige logo, de passieve website en de lamlendige huisstijl. Na een Linkedin-update van Peter T'Hooft over naamsveranderingen en een positieve eerste kennismaking was de samenwerking met digital marcombureau INXCO al een feit. "Tijd voor verandering, en snel een beetje", gaf de ambitieuze Beernaert als opdracht aan INXCO. Profiel BB3 Revisoren staat voor Inge Beernaert, Frank Bloemen en de klant als belangrijke 3de partner. Het kantoor heeft vestigingen in Herent en Westerlo. Samen met een tiental universitair opgeleide medewerkers behandelen ze de financiële vragen van familiale ondernemingen, kmo s, internationale bedrijven en vzw's. Situatie BB3 Revisoren beschikte eerst over een naam die niet bepaald bekt: BB&B Bedrijfsrevisoren. In die tijd waren vennoten Inge Beernaert en Frank Bloemen amper bezig met de uitstraling van hun kantoor. Meer bepaald hadden ze een oubollige logo, was er een passieve website en pasten ze een lamlendige huisstijl toe. Oplossing INXCO brak met het verleden van BB&B Bedrijfsrevisoren en bedacht de nieuwe naam. BB3 Revisoren, dus. Met de naamsverandering als vertrekpunt nam het marcombureau de volledige communicatie van BB3 Revisoren onder handen. Resultaat INXCO slaagde wonderwel in de opzet. Zowel online als in het drukwerk, én met een sprekend beeld stelt het communicatiebureau BB3 Revisoren voor als een sterke organisatie. Een organisatie die specialisme en professionalisme uitstraalt. Klantenverhaal BB3 Revisoren / p 02

3 knowhow. Zo gaat u niet kopje onder. Een nieuwe wind En zo geschiedde. INXCO brak met het verleden van BB&B Bedrijfsrevisoren en bedacht de nieuwe naam. BB3 Revisoren, dus. Met de naamsverandering als vertrekpunt nam het marcombureau de volledige communicatie van BB3 Revisoren onder handen. "Want als we het zelf zouden proberen, dan zou er toch gewoon niets van komen", verduidelijkt Beernaert. Huisstijl en drukwerk Te beginnen met een nieuw logo en bijpassende huisstijl. INXCO startte from scratch en ontwikkelde een modern, strak logo. Het diende als basis voor de verdere huisstijl die werd doorgetrokken in het drukwerk zoals briefpapier, naamkaartjes én bedrijfsfolder. Op basis daarvan werden er klemtonen gelegd die INXCO's copywriter verwerkte in de teksten. Concept en communicatieplan INXCO bedacht een creatief concept voor BB3 Revisoren. Een krachtig beeld dat in alle communicatie weerkeert. Uiteindelijk werd gekozen voor een kopje koffie dat overloopt. Met het concept altijd in het achterhoofd maakte INXCO werk van een communicatieplan. Daarin plande het bureau geregeld advertenties, driemaandelijkse campagnes en maandelijkse nieuwsitems. Vooraleer INXCO startte aan de folder, bracht het bureau alle activiteiten van BB3 Revisoren in kaart via een businessmodelsessie. Overspoeld door Klantenverhaal BB3 Revisoren / p 03

4 Algemene Voorwaarden Conditions Générales Art. 1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en dienst-prestaties uitgevoerd door BB&B Bedrijfsrevisoren bvba. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door het cliënteel. Zij blijven van kracht, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, behalve wanneer BB&B Bedrijfsrevisoren bvba laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zou hebben aanvaard. Art. 2 Al onze facturen, dit wil zeggen staat van erelonen en kosten, zijn contant betaalbaar. Art. 3 In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder in gebrekestelling worden verhoogd met 3 punten. Daarenboven, onverminderd de hierboven genoemde interesten, houden wij ons het recht voor om, van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur te verhogen met 15% ten titel van schadeloosstelling met een minimum van 125 in toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek onverminderd het recht om integrale vergoeding te eisen van de werkelijk geleden schade. Art. 4 Elk protest van de factuur dient binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan BB&B Bedrijfsrevisoren bvba te worden meegedeeld. Art. 1 Toutes les conditions générales présentes s'appliquent à toutes les ventes et prestations expressément et formellement approuvées par la clientèle. Elles restent en vigueur, même si elles s'opposent aux conditions d'achats générales ou particulières du client, sauf si BB&B Bedrijfsrevisoren sprl avait accepté, explicitement et par écrit, ces dernières conditions. Art. 2 Toutes nos factures, BB3 ce Revisoren qui veut dire I'état des honoraires et des frais, sont payables dès réception. Art. 3 BE-3020 Herent En cas de non-paiement à son échéance, le montant sera augmenté de plein droit et sans mise en demeure, d un intérêt équivalent au taux légal, augmenté de 3 points. De plus, sans préjudice des intérêts susdits, nous nous réservons le droit d augmenter de plein droit en sans mise en demeure, le montant de la facture de 15 % avec un minimum de 15 % avec un minimum de EUR 50 à titre de dommages et intérêts en application de l article 1226 du Code Civil, nonobstant le droit de réclamer réparation intégrale du dommage réellement subi. Art. 4 Chaque contestation doit être communiquée à BB&B Bedrijfsrevisoren sprl par lettre recommandée et clairement motivée dans les 8 jours qui suivent la date de la facture. Vriendelijke groeten Sincères salutations With compliments Art. 5 De prestaties waartoe BB&B Bedrijfsrevisoren bvba zich verbindt, houden middelenverbintenissen in en kunnen nooit beschouwd worden als resultaatverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst. Art. 5 Les prestations auxquelles BB&B Bedrijfsrevisoren sprl s'engage, contiennent les moyens et les engagements et ne peuvent jamais être considérées comme des engagements de résultats, sauf si c'est expressément convenu d'une autre façon dans l'accord de collaboration. BB&B Bedrijfsrevisoren bvba is voor wat betreft haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij AIG Europe (polisnr. 2976/IBR00057). BB&B Bedrijfsrevisoren bvba is enkel gehouden tot vergoeding van werkelijk door de klant zelf geleden schade als rechtstreeks gevolg van beroepsfouten begaan in uitvoering van de overeenkomst, en de klant aanvaardt dat geen aansprakelijkheid van BB&B Bedrijfsrevisoren bvba kan ingeroepen worden voor enige indirecte schade, gevolgschade en/of incidentele schade, verlies van kansen en/of winstderving. In ieder geval, zelfs in geval van zware fout, is de contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid van BB&B Bedrijfsrevisoren bvba begrensd tot: de in artikel 62 van de wet van 23 december 2005 (houdende wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van Bedrijfsrevisoren) bepaalde bedragen voor wettelijke revisorale opdrachten, of: drie (3) maal het bedrag van onze erelonen voor het verlenen van de diensten m.b.t. contractuele opdrachten en dit beperkt tot één jaar na de uitreiking van de factuur. In iedere hypothese en ook in geval van zware fout is de aansprakelijkheid van BB&B Bedrijfsrevisoren bvba begrensd tot het bedrag dat als maximale dekkingsgrens wordt opgegeven in voormelde polis. De klant gaat ermee akkoord dat alleen BB&B Bedrijfsrevisoren bvba aansprakelijk is voor verliezen, schade, kosten en uitgaven die door de klant worden geleden of opgelopen en die voortvloeien uit de verstrekking van de door deze factuur bestreken diensten en de klant verbindt zich ertoe in geen enkel geval een vordering in te stellen met betrekking tot dergelijke verliezen, schade, kosten of uitgaven, uit hoofde van contractuele bepalingen, uit hoofde van nalatigheid, onrechtmatige daden of om andere redenen, tegen vennoten, bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers van BB&B Bedrijfsrevisoren bvba. BB&B Bedrijfsrevisoren bvba is niet aansprakelijk indien de klant haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De door BB&B Bedrijfsrevisoren bvba afgeleverde documenten mogen enkel gebruikt worden door de bestemmeling ervan. Indien de klant aan BB&B documenten door toedoen of nalatigheid van de klant in bezit zouden komen van derden die geen bestemmeling ervan zijn en die er zich op enige wijze op zouden hebben gebaseerd, verbindt de klant zich ertoe BB&B Bedrijfsrevisoren bvba te vrijwaren, terug te betalen, te verdedigen en schadeloos te stellen met betrekking tot alle en enige aansprakelijkheid, verliezen, eisen, kosten, uitgaven en vorderingen die worden ingesteld tegen en/of opgelegd aan BB&B Bedrijfsrevisoren bvba, met inbegrip van de gerechts-, advocaten- en bijstandkosten. Art. 6 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en hoven van Leuven bevoegd. Pour ce qui concerne sa responsabilité professionnelle BB&B Bedrijfsrevisoren sprl est assurée auprès de la société AIG EUROPE (n police : 2976/IBR00057). BB&B Bedrijfsrevisoren sprl est uniquement tenue à indemniser le dommage que le client a réellement subi et qui est la conséquence directe des fautes professionnelles commises lors de l exécution de la convention. Le client accepte qu aucune responsabilité de BB&B Bedrijfsrevisoren sprl ne peut être invoquée pour tout dommage indirect, dommage consécutif et/ou dommage incident, perte de chance et/ou perte de revenu. En tout état de cause, même en cas de faute grave, la responsabilité contractuelle, ainsi que la responsabilité extracontractuelle de BB&B Bedrijfsrevisoren sprl est limitée à : les montants déterminés dans l article 62 de la loi du 23 décembre 2005 (relatif au changement de la loi du 22 juillet 1953 relatif à la constitution d un Institut des Reviseurs d entreprises) pour les missions revisorales légales, ou : un montant qui ne peut dépasser la somme égale à trois (3) fois le montant de nos honoraires pour les prestations de services relatif à des missions contractuelles et ceci maximum un ans après l émission de la facture. En toute hypothèse, et également en cas de faute grave, la responsabilité de BB&B Bedrijfsrevisoren sprl est limitée au montant mentionné dans la dite police comme montant maximal de couverture. Le client marque son accord que uniquement BB&B Bedrijfsrevisoren sprl est responsable conséquence de la prestation de services faisant l objet de la présente facture. Le client s engage à n introduire, en aucun cas, aucune action relative aux pertes, dommages, frais et dépenses en invoquant des dispositions contractuelles, une négligence, une responsabilité extracontractuelle ou toute autre raison, à l égard de nos associés, administrateurs, employés, intermédiaires ou sous-traitants. BB&B Bedrijfsrevisoren sprl n est pas responsable au cas où le client lui aurait fourni des informations incomplètes ou inexactes. Les documents fournis par BB&B Bedrijfsrevisoren sprl ne peuvent être employés que par le destinataire de ces documents. Au cas où le client fournissait des informations inexactes ou incomplètes à BB&B Bedrijfsrevisoren sprl ou que des documents fournis étaient mis en possession de tiers, qui n en sont pas le destinataire, par l intermédiaire ou négligence du client, et que ceux-ci se seraient basés d une façon ou d une autre sur ces informations, le client s engage à garantir BB&B Bedrijfsrevisoren sprl de toute action contre elle, à rembourser, à défendre et à indemniser BB&B Bedrijfsrevisoren sprl pour toute responsabilité quelconque, pertes, demandes, frais, dépenses et actions qui seraient intentés contre ou imposés à BB&B Bedrijfsrevisoren sprl, en ce compris les frais de justice, les honoraires d avocats et les frais de d assistance. BB&B Bedrijfsrevisoren BE-3020 Herent BE KBC BE BIC KREDBEBB T F bb3revisoren.be BB&B Bedrijfsrevisoren BE BE-3020 Herent T F bb3revisoren.be Art. 6 En cas de contestations, seuls les tribunaux et cours de Louvain sont compétents. Inge Beernaert Vennoot BE-3020 Herent T F bb3revisoren.be BE KBC BE BIC KREDBEBB BB3 Revisoren behoort tot BB&B Bedrijfsrevisoren bvba REVYS is een nationale auditalliance waar BB&B Bedrijfsrevisoren bvba deel van uitmaakt INAA GROUP is the international association in which BB&B Bedrijfsrevisoren bvba participates Klantenverhaal BB3 Revisoren / p 04

5 Website Vervolgens lagen alle elementen op tafel om op korte termijn een nieuwe website te bouwen voor BB3 Revisoren. In lijn met de folder, maar dan wel uitgebreider. De dynamische site bundelt alle activiteiten van het revisorenkantoor en licht ze gedetailleerd toe. Dynamische website met het Drupal content-management-systeem Klantenverhaal BB3 Revisoren / p 05

6 Uitstraling te koop Het cliënteel van BB3 Revisoren rekent op specialisme en professionalisme. "Door in zee te gaan met een communicatiebureau trachtten wij eenzelfde uitstraling in onze communicatie te bekomen", doet Beernaert de opzet uit de doeken. INXCO slaagde daar wonderwel in. Zowel online als in het drukwerk, én met een sprekend beeld. Op die manier stelt het communicatiebureau BB3 Revisoren als een sterke organisatie voor. Inge Beernaert / Vennoot BB3 Revisoren Het verschil bij INXCO zit 't hem in het inlevingsvermogen. Ze begrijpen ons als geen ander, ze zitten achter onze veren als dat moet en ze leveren puik en correct werk. INXCO / / Volg ons op Klantenverhaal BB3 Revisoren / p 06

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 Wet op de landverzekeringsovereenkomst Loi sur le contrat d'assurance terrestre (Belgisch Staatsblad, 20 augustus 1992) (Moniteur belge, 20 août 1992) Officieuze coördinatie Laatste

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 Wet op de landverzekeringsovereenkomst Loi sur le contrat d'assurance terrestre (Belgisch Staatsblad, 20 augustus 1992) (Moniteur belge, 20 août 1992) Officieuze coördinatie Laatste

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All Exeptional

Algemene Voorwaarden All Exeptional Algemene Voorwaarden All Exeptional Het voorliggende document maakt de algemene voorwaarden van de BVBA All Exeptional uit, en is onlosmakelijk verbonden aan eender welke overeenkomst die door de BVBA

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.07.2007 BELGISCH STAATSBLAD 37849 Mode de calcul Art. 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés, le nombre d heures de travail que le travailleur a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

Commission paritaire pour la marine marchande. Paritair Comité voor de koopvaardij. arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003

Commission paritaire pour la marine marchande. Paritair Comité voor de koopvaardij. arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 Paritair Comité voor de koopvaardij Commission paritaire pour la marine marchande arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003 Gemeenschappelijke bepalingen aan de ve arbeidsovereenkomst voor en scheepsgezellen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 février 2014 13 februari 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux assurances betreffende de verzekeringen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 [Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] Opschrift vervangen bij artikel 2 van de wet

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété DOC 53 1538/001 DOC 53 1538/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er juin 2011 1 juni 2011 PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil en ce qui concerne

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

College van procureursgeneraal. Collège des procureurs généraux CIRCULAIRE

College van procureursgeneraal. Collège des procureurs généraux CIRCULAIRE Collège des procureurs généraux College van procureursgeneraal Bruxelles, le 17 juin 2013 Brussel, 17 juni 2013 CIRCULAIRE COMMUNE N COL 13/2013 DU MINISTRE DE LA JUSTICE, DU MINISTRE DE L INTÉRIEUR, ET

Nadere informatie