2t(l IC lli /53. KdCicj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2t(l IC lli /53. KdCicj"

Transcriptie

1 2t(l IC lli /53 Gemeente Valkenswaara - 9 SEP 20'd Samenwerkingsverband Regio Eindhoven i karei V Singel 8 : tbus I0 [SêQliridhoven 14JX2Ü2.4Ü24,, Team.;- KdCicj Aan de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant t.a.v. het college i.a.a. beleidsadviseur jeugd Internet: KvK: Bankrek.nr.: Iban: NL03 INGB uw kenmerk uw brief van ons kenmerk 40391\SJA\MGE datum 2 september 2016 onderwerp adres Vaststelling Provinciale subsidie transformatiefonds jeugdzorg Geacht college, Het is al enige tijd geleden, maar in 2013 hebben de 21 gemeenten gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij het Transformatiefonds jeugdzorg van de Provincie Noord-Brabant. De projecten zijn in 2013 en 2014 uitgevoerd en binnen drie maanden na afloop van de projecten is de aanvraag tot vaststelling gedaan. Tussen deze aanvraag in maart 2015 en de uiteindelijke vaststelling van de subsidie door de Provincie (in juli 2016) heeft een lange tijd gezeten, maar nu is dan alles rond en kan de subsidie afgehandeld worden. Onderstaand een overzicht van de gang van zaken, aangevraagde budgetten, realisering en vaststelling van de subsidie. Het SRE is penvoerder in het kader van de provinciale subsidieregeling subsidieregeling transformatie jeugdzorg $2- transformatieprojecten voor gemeenten. Vanuit het SRE is in februari 2013 een bedrag van ,- aangevraagd in het kader van deze subsidieregeling. De subsidieaanvraag is op 28 februari 2013 g d naar de provincie in cc naar alle gemeenten. Gemeenten hebben deze subsidie gebruikt om vernieuwing in de jeugdzorg te stimuleren ten behoeve van de transitie en transformatie van de jeugdzorg per 1 januari De subsidieaanvraag is in regionaal en subregionaal overleg tot stand gekomen en is geagendeerd voor akkoord in het portefeuillehouderoverleg Zorg en Welzijn van 3 april Het aangevraagd bedrag van ,- was bestemd voor de jaren 2013 en 2014 en als volgt verdeeld: ,- Scholing kindermishandeling (gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel en Reusel de Mierden). Dit project is door de gemeente Eindhoven gecoördineerd ,- Scholing Signs of Safety (gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel en Reusel de Mierden). Dit project is door de gemeente Eindhoven gecoördineerd \S J A\M G E\-1

2 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven , , , ,- Scholing CJG medewerkers Kempen (Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel de Mierden). Dit project is door de gemeente Eersel gecoördineerd*. Regionale verbreding scholing medewerkers CJG. Dit project is bij aanvraag voor 2014 gepland maar is uiteindelijk niet uitgevoerd. Scholing Jeugd en gezinswerkers in De Peel (Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Asten, Deurne). Dit project is door de gemeente Helmond gecoördineerd. Pilot Opvoedpoli Dommelvallei+ (Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre). Dit project is door de gemeente Geldrop-Mierlo gecoördineerd. De budgetten zijn in 2013 en in 2014 vanuit het SRE doorgestort naar de coördinerende gemeenten. U bent hierover geïnformeerd middels onze brief van 26 juni 2013 (kenmerk 33341\SJA\MGE). In maart 2015 heeft het SRE namens de regio gevraagd om vaststelling van de subsidie (brief van 30 maart, kenmerk \SJE\HLE). De coördinerende gemeenten hebben hiervoor verantwoording afgelegd over de projecten middels een inhoudelijk en financieel verslag, al dan niet voorzien van een accountantsverklaring. De Provincie heeft hierop nog om enige aanvullende informatie gevraagd. Deze is aangeleverd op 25 juni 2015 (brief kenmerk 38661\SJA\MGE). Op 7 juli 2016 heeft de Provincie de subsidie vastgesteld op ,- (brief kenmerk C / ) In het schema hieronder is te zien hoeveel er per project is beschikt, hoeveel bevoorschotting de coördinerende gemeenten hebben ontvangen, hoeveel per project is gerealiseerd (en vastgesteld) en hoeveel de coördinerende gemeenten nog ontvangen: coördinerende gemeente Totaal beschikt Ontvangen voorschot 2013 Ontvangen voorschot 2014 totaal ontvangen nog te gerealiseerd ontvangen Scholing kinder mishandeling Eindhoven Invoering Signs of Safety Eindhoven Scholing CJG Kempen Eersel/Bladel Regionale verbreding SRE scholing CJG Scholing Jeugd en gezinswerkers Helmond Peel Project Dommelvallei Geldrop-Mierlo (opvoedpoli) Totaal regio We maken het nog te ontvangen bedrag zo snel mogelijk over op de rekening van de coördinerende gemeenten, onder vermelding van Vaststelling subsidie Transformatiefonds Jeugdzorg (dat is voor de gemeente Eindhoven ,-, voor de gemeente Bladel 2.275,-* en voor de gemeente Helmond ,-). *De gemeente Bladel heeft de coördinerende taken van Eersel, inclusief de financiële verplichtingen gedurende de subsidieperiode o ergenomen \SJA\MGE\-2

3 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet Sandra Jager, beleidsadviseur SRE. Bijlagen 1 Brief doorstort middelen (d.d ) 2 Brieven van het SRE aan de Provincie i.h.k.v. aanvraag vaststelling (d.d en ) 3 Brief Provincie vaststelling subsidie (d.d ) 40391\SJA\MGE\-3

4 Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten Keizer Karei V Singel S Postbus S85 56Ö0 AZ Eindhoven Tel: Internet: ww.sre.nl KvK: Bankrek.nr.: Iban: NLOS INGB ZONDEN 2 6' jum uw kenmerk uw rief van ons kenmerk dat m 33341\SJA\MGE 26 juni 2013 onderwerp Doorstort middelen transformatiefond jeugdzorg adres Geacht college, HetSRE is penvoerder in et kader van de provinciale subsidieregeling subsidieregeling transformatie jeugdzorg $2-transformatieprojecten voor gemeenten'. Vanuit het SRE is in februari 2013 een bedrag van ,- aangevraagd in het kader van deze subsidieregeling. De subsidieaanvraag is op 28 februari 2013 g d naar de provincie, met een kopie naar alle ge eenten. Gemeenten gebruiken deze subsidie om vernieuwing in de jeugdzorg te stimuleren ten behoeve van de transitie en transformatie van de jeugdzorg per 1 januari De subsidieaanvraag is in regionaal en subregionaal overleg tot stand gekomen en is geagendeerd voor akkoord in het portefeuillehou eroverleg Zorg en Welzijn van 3 april (Dat dit pas na de indieningsatum van de subsidieaanvraag plaatsvond is gecommuniceerd met en akkoord bevonden door de pro incie.) Het aangevraagd bedrag van ,- is bestemd voor dejaren 2013 en 2014 en als volgt verdeeld: ,- Scholing kin ermishandeling (gemeenten Eindhoven, Bést, Veldhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel en Reusel de Mierden). Dit project wordt verder door de gemeente Eindhoven gecoördineerd ,- Scholing Signs of Safety (gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Bergeijk, Bladel en Reusel de Mierden). Dit project wordt verder door de gemeente Eindhoven gecoördineerd. 11,375 Scholing CJG medewerkers Kempen (Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel de Mierden). Dit project wordt verder door de gemeente Eersel gecoördineerd. 30,880 Regionale verbreding scholing medewerkers CJG. Dit project krijgt in 2014 vorm ,- Scholing Jeugd en gezinswerkers in De Peel (Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Asten, Deurne), Dit project wordt verder door de gemeente Helmond gecoördineerd \SJA\MGE\-1

5 Pilot Opvoedpoli Dommelvallei+ (Geidrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre). Dit project wordt verder door de gemeente Geidrop-Mierlo gecoördineerd. De budgetten worden vanuit het SRE doorgestort naar de coördinerende gemeenten. Bij de aanvraag is een verdeling van bedragen over de twee subsidiejaren gemaakt. Zie hieronder: totaal Scholing signalering Kindermishandeling Invoering Signs of safety Scholing CJG Kempen Regionale verbredin scholing CJG Scholing Jeugd en gezinswerkers Peel Pilot Opvoedpoli (Dommelvallei) Totaal regio Beschikking provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 29 april positief beschikt o de aanvraag voor de volledi e projectperiode. De provincie heeft een voorschot van de subsidie aan ons overgemaa t. Dit is 80% van het bedrag voor2013 (80% van ,- = ,-) Doorstorten an de subsidie Het voorschot voor 2013 dat ij hebben ont angen maken wij op korte termijn o er naar de coördinerende gemeenten. Daarbij conformeren zij zich aan de volgende voorwaarden: a) De regio/gemeente draagt zelf zorg voor de verantwoording van het budget, conform de door de pro incie opgestelde subsidievoorwaarden (inclusief een accountantsverklaring wanneer het ontvangen bedrag voor het gehele project boven de ,- ligt), b) De gemeente/regio overhandigt een bestuursverklaring dat de budgetten zijn ingezet voor de in de aanvraag geformuleerde doeleinden. c) De ge eente die het budget namens een subregio ontvangt is er zelf verantwoordelijk voor dat de andere gemeenten in de subregio hun taken ten aanzien van de inzet en verantwoording van de subsidie op zich nemen. Uitvoering van de projecten (inkoop onitorin, bijsturing etc.) gebeurt In de subreg o's. De stand van zaken rondom e subsidie blijft geagendeerd in regionaal overleg. Verantwoording van de subsidie De verantwoording van de gehele subsidie zal na de subsidieperiode, dus na 2014, gebeuren. Verantwoording van de subsidie gebeurt conform de provinc ale subsidievoorwaarden. Een kopie van de beschikking en de subsidievoorwaarden treft u bijgaand aan. De gemeenten/subregio's die subsidies ontvangen zullen verantwoording aan het SRE afleggen. Dit dient t ee maanden na afloop van de subsidieperioden, dus vóór maart 2015 bij het SRE ontvangen te zijn. Het SRE zal (vóór 1 april 2015) als pen oerder namens de regio een aanvraag tot vaststelling an de subsidie bij de Provincie indienen, vergezeld van de benodigde accountantsver laringen en bestuursverklaringen \SJA\MGE\-2

6 Wanneer de in de beschikking van e Provincie gestelde eisen niet wo den nagekomen zal de Provincie het bedrag dat on oldoende verantwoord kan worden bij het SRE, terug orderen. Het SRE zal dit bedrag bij de betreffende ge eenten, die in gebreke zijn gebleven, terugvorderen, In zoverre vrijwaren de deelne ende gemeenten ons van aanspraken van de Provincie Noord-Brabant uit hoofde van de subsidiebeschikking van 29 april Mocht u zich niet kunnen erenigen met de voorwaarden waaronder wij tot uitbetaling van het voorschot yygngen over te gaan, dan verzoeken wij u dit binnen twee weken na verzenddatu van deze brief, aan het SRE kenbaar te maken. Het SRE treedt dan met u in overleg. Bij het uitblijven van een reactie, gaan wij ervan uit dat u zich kunt vinden in de gestelde voorwaarden. Wanneer bovenstaande afspraken zullen veranderen met het oog op de transformatie SRE per 1 januari 2014, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Voor nadere informatie over deze brief, kunt u contact opnemen met Sandra Jager, beleidsadviseur Zorg en Welzijn, tel.nr of via secretans y. Bijlagen Beschikking provincie Overzicht overgehevelde bedragen \SJA\MGE\-3

7 Samenwerkin sverband Regio Eindhoven Provincie Noord-Brabant T.a.. afdeling subsidie Postbus MC 'S-HERTOGENBOSCH Keizer Karei V Singel 8 Postbus AZ Eindhoven Tel: Inte net: KvK: Bankrek.nf.: Iban: NL03 INGB VERZONDEN 3'q MÜÏ 2015 uw kenmerk uw brief van C / april 2013 ons kenmerk datum \SJA\HLE 30maart2015 onderwerp e-maïladres Aanvraag tot vaststelling transformatieprojecten Geachte beer, mevrouw, Op 29 april 2013 hebben we van u de beschikking ontvangen oor de projecten 'Scholing en kindermisha deling, invoering Signs of safety, scholing medewerkers CJG Kempen, Regionale erbreding scholing medewerkers CJG, Project Dommelvallei opvoedpoli' in het kader van de subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant (kenmerk ). Het SRE is penvoerder in deze sub idie; de projecten zijn in de regiogemeenten /subregio's uitgevoerd. Bij deze vragen wij een verzoek tot vaststelling van de subsidie aan. U heeft in 2013 een bedrag beschikt van Daarvan is 267,156. gerealiseerd binnen de projecten. In de bijlagen is een overacht van e realisaties van de diverse projecten. Daarnaast zijn er project de benodigde documenten om de subsidie te kunnen vaststellen toegevoegd. U ontvangt de volgende bijlagen. I. Overzicht van projecten; begroot en gerealiseerd II. O erzichten per project., a. Scholing Kindermishandeling en Regionale Invoering werk ijze Signs of Safety b. Scholin CJG medewerkers in de Kempen c. Regionale verb eding scholing CJG d. Scholing jeugd en gezinswerkers in de Peel e. Projec Opvoedpoli DOmmelvallei Ik verneem graag an u of u op basis van de verstrekte informatie de subsidie Transformatiesubsidie (eerste Tranche) kunt vaststellen. Met vriendelijke groet, r {' 'A 1 1 ( Sandra Jager, * beleidsadviseur jeug. J I \SJA\HLE

8 Overzicht beschikt en gerealiseerd pe deelproject Project uitgevoerd in het kader van de Transformatiesubsidie in Zuidoos -Brabant Totaal beschikt gerealiseerd Scholing kindermishandeling Invoering Signs of Safety Scholing CJG Kempen ,375 Reg onale verbreding scholing C G Scholing Jeugd en oezlnswerkers Peel 30, Project Dommelvallei fonvoeddolo Totaal regio

9 I 1, f J ' Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Keizer Karei V Singel 8 Postbus Z Eindhoven Tel: Provincie Noord-Brabant t.a.v. afdeling subsidie Postb s MC 'S-HERTOGENBOSCH Internel: KvK: Bankrek.nr.: iban: NL03 INGE 'i» uw kenmerk uw brief van C / juni 2015 ons ken erk datum \SJA\MGE Onderwerp Aanvraag tot vaststelling transfomnatieprojecten adres Geachte heer, mev ouw, Op 30 maart2015 hebben e u om vaststelling van subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord- Braban (kenmerk ) gevraagd (brief met kenmerk /SJA/HLE). ü heeft hierop (,n uw brief met kenmerk C / d.d. 4 juni 2015) om extra informatie gevraagd. Deze ont angt u bij deze. He'?e De financiële verantwoording over 2013 van het project' De Opvoedpoli van e Dommelvalleh- 2 Een uitgesplitste verantwoording van het project' Scholing Jeugd en g zinswerkers Peelregio en 2015 afzonderlijk. 3 Een financiële verklaring over het geheel van de projecten. Ik hoop dat u op basis van de al aanwezige en de nu verstrekte informatie e subsidie Transformatiesubsidie (eerste Tranche) kunt vaststellen. Met vriendelijke groet, Sandra Jager, beleidsadviseur Jeugd t - fz \SJAWIGE

10 Provincie Noord-Brabant Samenwerkingsverband Regio Eindhoven ( SRE ) Mevrouw J.Wiggers Postbus AZ EINDHOVEN METROPOOLREGIO EINDHOVEN INGEKOMEN Brabantlaan 1 Postbus MC s-hertogenbosch Telefoon (073) Fax (073) IBAN NL86INGB0Ó JUL 2016 Onderwerp Besluit tot vaststelling subsidie Project: Scholing Jeugd- en Gezinswerkers Geachte evrouw Wiggers, nr. funct..ov/a 3k&2S'....i j 2i 1 kopie Op 29 april 2013 hebben wij u subsidie verleend van ,- op basis van de Subsidieregeling Transformatie Jeugdzorg ten behoeve van het project Scholing jeugd- en gezinswerkers. Dit besluit tot subsidieverlening is geregistreerd onder het kenmerk C / Op 15 juni 2015 respectievelijk 28 augustus 2015 hebben wij uw aanvraag tot subsidievaststelling ontvangen. Alle benodigde stukken zijn in ons bezit om uw aanvraag inhoudelijk te beoordelen. Dafuin 7 (uil 2016 Ons kenmerk C / U kenmer 3866\SJA\MGE 'Contactpersoon Afdeling Subsidies Telefoon (073) Bijlage(n) Besluit tot subsidievaststelling Wij stellen de aan u verleende subsidie van 29 april conform de door u ingediende eindverantwoording vast op ,- inclusief BTW. Overwegingen Wij hebben geconstateerd dat de activiteiten en prestaties hebben plaatsgevonden overeenkomstig de subsidieverlening. Tevens hebben wij kennisgenomen van de financiële verantwoordin over de aan de activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven. Deze verantwoording geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Afrekening U hebt voorschotten ontvangen van ,-.. Wij maken binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking het resterende bedrag van 3.013,- over op het bankrekeningnummer NL03INGB onder vermelding van C / Bereikbaarheid met openbaarvervoer: zie

11 Provincie Noord-Brobcmt Nadere informatie Uw aanvraag is behandeld doorh.heerdink. Vragen over dit besluit kunt u stellen via of via (073) tussen 9.00 en uur op werkdagen. Wij verzoeken u bij verdere correspondentie ons kenmerk te ver elden. Datum 7 juli 2016 Ons kenmer C / Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, namens deze, H.J.M. Artz, hoofd Samenleving en Cultuur In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de redenen van het bezwaar en voorzie het bezwaarschrift van een handtekening. U richt uw bezwaarschrift aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Secretariaat van de hoor- en adviesco missie Postbus MC s-hertogenbosch Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden. Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar ww.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) , faxnummer (073) en adres 2/2

adres

adres Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Aan de 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant ta.v. het college i.a.a. beleidsadviseur jeugd Keizer Karei V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven Tel: 040 2594594

Nadere informatie

lllllllllllllllllllll»

lllllllllllllllllllll» lllllllllllllllllllll» 1504113 Brabontloon 1. Q JUN 2015 Postbus 90151 Sf. 5200 MC 's-hertogenbosch6^sör Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl Gemeente Helmond De heer S. Kern Postbus

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond De heer ir. J.A. Mooibroek Postbus AZ HELMOND

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond De heer ir. J.A. Mooibroek Postbus AZ HELMOND 1500135 Brabantlaan l j JA \ /IJ ID Postbus 90151 ^'^,^(P-,' 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond De

Nadere informatie

6lzob. Onderwerp: Acties t.b.v. de jaarverantwoording en facturatie 2016 Wmo & Jeugdzorg

6lzob. Onderwerp: Acties t.b.v. de jaarverantwoording en facturatie 2016 Wmo & Jeugdzorg Bezoekadres Markt 1 5ó88 AJ Oirschot Postadrês Postbus 2 1 5 5688 ZL Oirschot Telefoon +31 499 583 45'l E-mail info@bizob.nl lnternet www.bizob.nl BTW NL81 3699393801 KvK'17159755 BAN NL70 RABO 0170895238

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus ZG WOUDRICHEM College van burgemeester en wethouders van gemeente Woudrichem De heer E. Smulders Postbus 6 4285 ZG WOUDRICHEM J mm Gillian 15.0002815 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073)

Nadere informatie

Uw aanvraag hebben wij geregistreerd onder kenmerk C

Uw aanvraag hebben wij geregistreerd onder kenmerk C Stichting Holst Centre De heer J. Lombaers Postbus 8550 5605 KN EINDHOVEN Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

reg.nr.:... Ingek. o JUN 201! Afd,; Kopie:ül

reg.nr.:... Ingek. o JUN 201! Afd,; Kopie:ül Provincie Noord-Brabant Gemeente Boxmeer De heer Martens Postbus 450 5830 AL BOXMEER,1-6 GEMEENTE (jiii BOXMEER reg.nr.:... Ingek. Afd,; Kopie:ül o JUN 201! I-BI/2015/731 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

adres

adres METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten i.a.a. Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Gemeente Eindhoven ontvangen 1 1 HAAR115 Metropoolregio

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

40133/51471 besluit Minister vaststelling woningmarktregio woningwet

40133/51471 besluit Minister vaststelling woningmarktregio woningwet V GEMEENTE VA EKENS W AARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de gemeenteraad Uw kenmerk

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Mevrouw S. Jager Postbus 985 5600 AZ EINDHOVEN SAMENWERKINGSVER! REGIO EINDHOVEf INGEKOMEN. kopie..^kyid.. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND 1501039 Brabantlaan 1 Postbus 90151 "4 B ^^'^«' '^'f'-^^^'^'^ 's-hertogenbosch L j ^ ^ y Telefoon (073) 681 28 12 / ' Fax (073) 614 11 15 College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir.

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

Petra van Osch

Petra van Osch Page 1 of 1 Petra van Osch Van: Jan Coppens Verzonden: dinsdag 2 oktober 2012 10:04 Aan: Ruud Severijns; Piet Machielsen; Jan Verhoeven; Willy Evers; Jos van Hout; Dolf Haank; Raymond Smit; Berrie Raaijmakers;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE.

gemeente Eindhoven Nadere regels Werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE. gemeente Eindhoven Behandeld door J. Vogel Telefoon (040) 238 5100 Kenmerk Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP ---------- over de crisis, de veranderde vraag en het weinig flexibele planaanbod oftewel waarom het nog altijd niet zo wil vlotten met de woningbouw Symposium Woningmarkt Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Onderbouwing woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven

Onderbouwing woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven Onderbouwing woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven 1. Inleiding De colleges van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben besloten om de minister voor te stellen de Metropoolregio Eindhoven

Nadere informatie

* * Stichting Katholieke Universiteit Brabant Prof.dr. Ph. Eijlander Postbus LE TILBURG. Verlenen incidentele subsidie inzake TiREG

* * Stichting Katholieke Universiteit Brabant Prof.dr. Ph. Eijlander Postbus LE TILBURG. Verlenen incidentele subsidie inzake TiREG Stichting Katholieke Universiteit Brabant Prof.dr. Ph. Eijlander Postbus 90153 5000 LE TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten Zuidoost- Brabant en MEE Zuidoost-Brabant Registratienummer: 00524401 Datum: 23 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller:

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer P. van Kampen Voorpeelweg 25 5754 RH DEURNE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant Broedhof BV Heensedijk 16 a 4655 SW DE HEEN Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant Kuunders Zeugen De heer R. Kuunders Peeldijk 3 5763 PC MILHEEZE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heren H. & A. Hoeks Castersedijk 16 a 5527 JS HAPERT Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018)

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018) Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer A.E.A. van Boxtel Oliemolen 2 5735 SE AARLE-RIXTEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heren R. en K. van Steen Munnikenhof 19 4844 PK TERHEIJDEN Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer T. de Mol Achterdonksestraat 11 5472 PS LOOSBROEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Op de op 10 oktober 2011, om 14:01 ontvangen melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant. Onderwerp Besluit melding Verordening stikstof

Nadere informatie

, gevestigd te..., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw..., in de functie van.., hierna genoemd Dienstverlener,

, gevestigd te..., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw..., in de functie van.., hierna genoemd Dienstverlener, Addendum TAJ 2017, behorende bij - Overeenkomst Individuele Voorziening, Jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling en Overeenkomst Individuele Voorziening, Specialistische Ondersteuning Jeugd van de Peelregio,

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014

Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Bijeenkomst SAM Netwerk 23 september 2014 Wat is een Omgevingsdienst? Verleent milieuvergunningen aan bedrijven Houdt toezicht op de naleving van de vergunning Handhaving bij overtredingen (dwangsom, sluiting

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer W. van Bommel Snoertsebaan 4 5757 PB LIESSEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant De heer P.G.M. van den Tillaer Trentweg 24 5469 PE ERP Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant

Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant Stand van de woningmarkt in Zuidoost-Brabant Wat beweegt de woningmarkt in (Zuidoost-)Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Raadsledenbijeenkomst Metropoolregio

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Colofon Titel: Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Stichting Carrousel BEGROTING 2015

Stichting Carrousel BEGROTING 2015 Stichting Carrousel BEGROTING 2015 Stichting Carrousel is een samenwerkingsverband van: KansPlus/Sien Regio Eindhoven/Helmond KansPlus Valkenswaard e.o. KansPlus Best/Oirschot MEE Zuidoost Brabant locatie

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Inleiding Per 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze

Nadere informatie

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Notitie n.a.v. de nationale monitor duurzame gemeenten 2015 1. Inleiding Duurzaamheid is een complex begrip. Om dit complexe begrip meetbaar te maken heeft het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Asten 2015

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Asten 2015 Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Asten 2015 Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Titel: Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

zaaknummer

zaaknummer Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM telefoonnummer

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Regionale Agenda Wonen deel A

Regionale Agenda Wonen deel A Bijlage bij agendapunt.. Regionale Agenda Wonen deel A Contactpersonen I. van der Burgt S. Wessels Telefoon (073) 681 24 19 (040) 259 45 72 E-mail Poho Ruimte en Wonen SRE / ivdburgt@brabant.nl s.wessels@sre.nl

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Vroeghulp Zuidoost Brabant. Jaarverslag 2012. Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen

Vroeghulp Zuidoost Brabant. Jaarverslag 2012. Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen Vroeghulp Zuidoost Brabant Jaarverslag 01 Hulp op maat voor ouders van kinderen van 0 tot 8 jaar met ontwikkelingsproblemen Waarom Vroeghulp? Sommige kinderen hebben een achterstand in hun Hoe werkt Vroeghulp?

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen

Onderwerp Besluit op uw subsidieaanvraag Jeugd Project: Fase 3 aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijns voorzieningen Gemeente Bronckhorst T.a.v. de heer C. van Dijk Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

VGM NL en NVM: Woningnood in vrije huursector nog niet afgewend

VGM NL en NVM: Woningnood in vrije huursector nog niet afgewend Forse daling vergunningverlening woningbouw Hogere grondprijs belemmert groei woningbouw Waarom de koopwoningmarkt herstelt, maar niet naar het oude niveau 40 BOUWENDNL Februari 2015 Toekomst EIB-STUDIE

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en wethouders van Bloemendaal De heer N.M. den Hertog Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Vermeij SVT/SUB/A

Nadere informatie

EMBARGO TOT 5 FEBRUARI UUR uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum 3 februari 2010

EMBARGO TOT 5 FEBRUARI UUR uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum 3 februari 2010 Aan de leden van het College van B&W van de SRE-gemeenten Keizer Karel V Singel 8 Postbus 985 5600 AZ Eindhoven Tel: 040 2594594 Fax: 040 2594540 E-mail: info@sre.nl Internet: www.sre.nl KvK: 17245531

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

VERZONDEN 21 JAN. 2015

VERZONDEN 21 JAN. 2015 BERG E IJ K 'T HOF 'T LOO DE WEEBOSCH LUYKSGESTEL RIETHOVEN WESTERHOVEN VERZONDEN 21 JAN. 25 Uw kenmerk Ons kenmerk BO/HR Datum 20 januari 25 Behandeld door dhr. H. Roijmans Afdeling Beleid en Ontwikkeling

Nadere informatie

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009

Totaal aantal meldingen GGD Brabant-Zuidoost 2009 Jaarcijfers team infectieziektebestrijding GGD Brabant-Zuidoost 2009 Het jaar 2009 is een druk jaar geweest voor de infectieziektebestrijding in Nederland. In april 2009 werd door de WHO melding gemaakt

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Besluit weigering melding Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant V.O.F. Pepers Habraken De heer B. Pepers Spierkesweg 20 5491 RJ SINT-OEDENRODE Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Monitor Wonen. Keizer Karel V Singel PE Eindhoven. T : I : E :

Monitor Wonen. Keizer Karel V Singel PE Eindhoven. T : I :  E : Keizer Karel V Singel 8 5615 PE T : 040 259 45 94 I : www.sre.nl E : info@sre.nl 106 SRE Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,, Laarbeek,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december

Gedeputeerde Staten. Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg CD NIJMEGEN. 21 december Gedeputeerde Staten Theatergroep Kwatta T.a.v. mevrouw G. van de Kamp Daalseweg 262 6523 CD NIJMEGEN Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer

Nadere informatie

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Rapport RAV Rapport Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0 Inzetten per urgentie Niet alle ambulancezorg vragen evenveel spoed. Er wordt daarom onderscheidt

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

gemeente Eindhoven jvo/yg OSP/E&C Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer

gemeente Eindhoven jvo/yg OSP/E&C Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer gemeente Eindhoven OSP/E&C Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer OplegvelRaadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 t.b.v. het voork0men en bestrijden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur,

Voorstel : Financiële prognose 2014. Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014. Agendapunt : 5.a. Vertrouwelijk. Aan het Algemeen Bestuur, Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 25 september 2014 Agendapunt : 5.a Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, In de AB-vergadering van 26 juni is een bestuursrapportage over de eerste

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg

Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg Gemeente Haarlem, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Blijf Groep Postbus 2938 1000 CX Amsterdam I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

René Peusens Programmamanager (Veer)krachtig Bestuur in Brabant. Samen op weg naar een veerkrachtig bestuur voor Brabant!

René Peusens Programmamanager (Veer)krachtig Bestuur in Brabant. Samen op weg naar een veerkrachtig bestuur voor Brabant! Van: René Peusens Verzonden: maandag 18 september 2017 13:27 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: HW Bevestiging van ontvangst Besluit op bezwaar start provinicale arhi-procedure gemeente Nuenen Geachte Statenleden,

Nadere informatie

Omschrijving. 3. Verslag van de AB-vergadering van 8 april 2015 Het verslag wordt vastgesteld. 4. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.

Omschrijving. 3. Verslag van de AB-vergadering van 8 april 2015 Het verslag wordt vastgesteld. 4. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. Notulen Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 1 juli 2015 Locatie: GGD gebouw Eindhoven, Clausplein 10 Notulist: Birgit van Lieshout-Erich Aanwezig: Margreet de Leeuw, gemeente Helmond, voorzitter Raf Daenen,

Nadere informatie

3 0 AUG IK L-DE MIERDEN Koninkrijksrelaties. Gemeente. Datum 25 augustus 2016 De vaststelling van woningmarktregio's.

3 0 AUG IK L-DE MIERDEN Koninkrijksrelaties. Gemeente. Datum 25 augustus 2016 De vaststelling van woningmarktregio's. 16IK.02498 Ministerie van Binnįñ ÍM^åÊyŞ E L-DE MIERDEN INGEK: 3 0 AUG 2016 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gemeente REG.NR.: BESTEMD VOOR: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Postbus 20011

Nadere informatie

Samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Regio Eindiioven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 18 november Agendapunt :

Samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Regio Eindiioven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 18 november Agendapunt : s, j '!, Reg/o Eindhoven Regio Eindiioven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 18 november 2013 Agendapunt : Portefeuille : Diversen Onderwerp : Ingekomen stukken en mededelingen Probleemstelling : Voorstel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

INKOOPSAMENWERKINGEN. Opschalen, herindelingen, samenwerkingen, Ruds Wat zijn de kansen..en bedreigingen. 6 juni M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc

INKOOPSAMENWERKINGEN. Opschalen, herindelingen, samenwerkingen, Ruds Wat zijn de kansen..en bedreigingen. 6 juni M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc INKOOPSAMENWERKINGEN Opschalen, herindelingen, samenwerkingen, Ruds Wat zijn de kansen..en bedreigingen 6 juni 2013 M.A.J. (Marcel) Stuijts MSc Introductie Marcel Stuijts MSc. directeur Bizob Vice voorzitter

Nadere informatie

WeegNet B.V. Torenallee 20 NL BC EINDHOVEN. Subsidieverleningsbeschikking WeegNet BV. Geachte heer Mutsaerts,

WeegNet B.V. Torenallee 20 NL BC EINDHOVEN. Subsidieverleningsbeschikking WeegNet BV. Geachte heer Mutsaerts, WeegNet B.V. Torenallee 20 NL- 5617 BC EINDHOVEN Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 **

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Talent in de groei! De jeugd in uw gemeente GROEI!

Talent in de groei! De jeugd in uw gemeente GROEI! Talent in de groei! De jeugd in uw gemeente Jeugdgezondheid van de toekomst Het sociaal domein verandert. Politiek en overheid vinden de rol van preventie steeds belangrijker. Er is een groeiend besef

Nadere informatie