WEGWIJZER WONEN IN RICARDISHOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJZER WONEN IN RICARDISHOF"

Transcriptie

1 1 Vereniging van Eigenaars Gebouw Ricardis Delft Ricardishof JE Delft WEGWIJZER WONEN IN RICARDISHOF Dit boekje bevat informatie voor bewoners over een aantal regelingen, die van toepassing zijn in Ricardishof. Het doel van deze regelingen is om woongenot en veiligheid voor de bewoners te bevorderen en duidelijkheid te verschaffen, wat ieder van medebewoners, verdiepingsvertegenwoordigers en Vereniging van Eigenaars mag verwachten en wie aanspreekbaar is voor eventuele vragen. In dit boekje zijn uitsluitend regelingen opgenomen, die voor het hele gebouw gelden. Per verdieping kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt. INHOUDSOPGAVE 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW RICARDISHOF OVERZICHT VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN PROCEDURE BRANDMELDING ONTRUIMINGSPLAN BEHEER BRANDMELDINSTALLATIE SLEUTELPLAN...16 Datum: 5 maart 2005 Omdat de verstrekte informatie (zoals adressen en telefoonnummers) kan wijzigen, staat de meest actuele informatie uit dit document op de website van Ricardishof:

2 2 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW RICARDISHOF Art. 1 Doel en strekking 1.1. Het huishoudelijk reglement Gebouw Ricardishof heeft tot doel regels te stellen aan gebruik en bewoning van het Gebouw Ricardishof in aansluiting op het reglement bij opsplitsing van het Gebouw Ricardishof in appartementsrechten De strekking van het reglement is overeenkomstig het bedoelde in art. 44 van het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten. Art. 2 Definities In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. Gebouw Ricardishof: het gehele complex van appartementen met aanhorigheden plaatselijk bekend Ricardishof 1 t/m 84a Delft, bestemd voor huisvesting van studenten of daarmee door het bestuur gelijk te stellen jongeren; b. Appartement: een afzonderlijk ingerichte en als zodanig te gebruiken zelfstandige of onzelfstandige wooneenheid; een zelfstandige wooneenheid is voorzien van een eigen keuken en sanitair; een onzelfstandige wooneenheid heeft geen keuken en / of geen eigen sanitair. c. Eigenaar: de bezitter van één of meer appartementsrechten d. Bewoner: een op basis van eigendom of huurovereenkomst tot bewoning van Gebouw Ricardishof gerechtigde; e. Vereniging van Eigenaren van Gebouw Ricardishof (VVE): de gezamenlijke eigenaren van Gebouw Ricardishof f. Bestuur: het bestuur van de Vereniging van Eigenaren g. Overzicht Taken en Verantwoordelijkheden Ricardishof: een door het bestuur opgestelde beschrijving van taken en verantwoordelijkheden ten behoeve van het beheer van Gebouw Ricardishof; het overzicht maakt deel uit van dit huishoudelijk reglement. h. Verdiepingsoudste (VO): een door de verdieping voorgedragen en door het bestuur benoemde bewoner belast met de taken en verantwoordelijkheden als beschreven in het Overzicht Taken en Verantwoordelijkheden Ricardishof. i. Technisch medewerker: een zelfstandig uitvoerder van door het bestuur opgedragen en door hem aanvaarde opdrachten voor technische en beheersmatige werkzaamheden in Gebouw Ricardishof zoals beschreven in Overzicht Taken en Verantwoordelijkheden Ricardishof. j. Gemeenschappelijke Ruimte: een in het gebouw Ricardishof voor de bewoners ingerichte en als zodanig te gebruiken woon-/eetkamer, keuken, douche, toilet, wasruimte, opbergkast, fietsenstalling alsmede de achtertuin; k. Verkeersruimte: de entree s, hallen, trappenhuizen, gangen en lift in gebouw Ricardishof; l. Inventaris: meubels, stoffering, apparatuur en onderhoudsmaterialen in de appartementen, de gemeenschappelijke ruimten en verkeersruimten van Gebouw Ricardishof, aangeschaft door en voor rekening van de VVE. m. Huurovereenkomst: een via Ricardis Verhuur gesloten overeenkomst tussen een eigenaar en een bewoner tot huur van een appartement; n. Gebruiksvergunning: een door de Gemeente Delft afgegeven vergunning voor het gebruik van het Gebouw Ricardishof, waarin de eisen en voorschriften inzake inrichting, technische installaties en brandveiligheidsmaatregelen voor Gebouw Ricardishof zijn weergegeven. o. Huisdieren: alle in binnenruimte te houden doch loslopende dieren; Art. 3 Gebruik van de appartementen 3.1. De appartementen dienen gebruikt te worden overeenkomstig de bepalingen van het modelreglement en dit huishoudelijk reglement Naleving van dit huishoudelijk reglement vangt aan vanaf het moment van ontvangst van de sleutel en eindigt slechts nadat alle verplichtingen uit hoofde van de bewoning en dit reglement zijn nagekomen d.w.z. na inlevering van sleutels, voldoening van schulden uit hoofde van huur aan eigenaar of rekeningen voor bier, telefoon, wasmunten, maaltijden etc. aan de verdieping De bewoner draagt zorg voor het dagelijks onderhoud en het schoonhouden van het appartement en de daarin aanwezige inventaris De appartementen zijn voorzien van voorgeschreven brandvertragende deuren; het is bewoners verboden deze deuren te verwijderen of daaraan wijzigingen aan te brengen.

3 3.5. Het plaatsen van een keuken vereist de aansluiting van een extra groep op het elektriciteitsnet; deze aansluiting mag uitsluitend worden aangebracht na verkregen toestemming van het bestuur en door een erkend installateur of de technisch medewerker. Onrechtmatige of onjuiste aansluitingen dienen op eerste aanwijzing te worden hersteld; bij niet naleving van een aanwijzing zal door het bestuur worden hersteld op kosten van de eigenaar / bewoner De vertegenwoordiger van Ricardis Verhuur is gerechtigd bij de huurders eenmaal per jaar of bij wisseling van bewoner het appartement en de inventaris te inspecteren. De alsdan te constateren beschadigingen aan (onderdelen van) het appartement of aan de inventaris worden aan de bewoner toegerekend, tenzij deze het tegendeel kan aantonen. De kosten van herstel worden rechtstreeks bij de huurinning verrekend Het houden van huisdieren in Ricardishof is niet toegestaan. Art. 4 Gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en verkeersruimten 4.1. Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten is uitsluitend voorbehouden aan de bewoners. Na gebruik van de douche of toilet moet deze schoon achtergelaten worden Voor het schoonhouden van woon-/eetkamers, keuken, toiletten en douches stelt de verdiepingsoudste maandelijks een corvee-schema op. De verdiepings-oudste kan aanwijzingen geven voor het uitvoeren van de corvee Voor het schoonmaken van woon-/eetkamers, keuken, toiletten en douches worden door de penningmeester van de VVE gelden ten behoeve van de aanschaf van schoonmaakartikelen en - materialen beschikbaar gesteld aan de verdieping Verkeersruimten mogen uitsluitend gebruikt worden als toegang tot de appartementen; het opslaan en stallen van materialen in verkeersruimten is verboden In verkeersruimten moet het geluid afgestemd worden op de gehorigheid in deze ruimten; bestuur, technisch medewerker en verdiepings-oudsten kunnen in deze aanwijzingen geven; bewoners volgen aanwijzingen voor het beperken van geluidsoverlast onmiddellijk op Muren en deuren van verkeersruimten en gemeenschappelijke ruimten alsmede de buitenzijde van appartementen mogen niet worden gebruikt voor het aanbrengen van teksten of affiches. Het huisnummer / kamernummer en naamplaatje op de deur is onderdeel van de inventaris De fietsenstalling is uitsluitend ter beschikking van de bewoners; zij ontvangen hiervoor een sleutel die bij het einde van de bewoning geretourneerd dient te worden De achtertuin is voor de bewoners beschikbaar voor spel en recreatie; het veroorzaken van geluidsoverlast naar de omgeving moet voorkomen worden; bestuur, technisch medewerker en verdiepings-oudsten kunnen in deze aanwijzingen geven; bewoners volgen aanwijzingen voor het beperken van geluidsoverlast onmiddellijk op De apparatuur in de wasruimte is uitsluitend voor de bewoners en kan slechts tegen betaling gebruikt worden; het gebruik van andere zeeppoeders dan die ter beschikking staan, is niet toegestaan. Art. 5 Gedragsregels 5.1. De bewoners van Gebouw Ricardishof houden zich aan algemeen aanvaarde maatschappelijke leefregels en normen. Hiervan zodanig afwijkend gedrag dat het overlast veroorzaakt voor medebewoners of omgeving kan aanleiding zijn tot ontzegging van de toegang tot het gebouw De bewoners zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun bezoekers Tussen 23:00 uur en 7:00 uur moet in Gebouw Ricardishof de nachtrust zoveel mogelijk gerespecteerd worden Het gebruik en /of het verhandelen van soft- en hard-drugs is op geen enkele wijze toegestaan en zal leiden tot onmiddellijke ontzegging van de toegang tot het Gebouw Ricardishof Ontzegging van de toegang tot het Gebouw Ricardishof kan uitsluitend schriftelijk gebeuren door het bestuur Overlast aan medebewoners (b.v. geluidsoverlast door werkzaamheden, tijdelijke afsluiting van gemeenschappelijke voorzieningen, etc. ) wordt zo mogelijk tenminste 24 uur van te voren aan alle bewoners via gemeld Bewoners bevorderen energiezuinig gedrag bij gebruik van verwarming en elektriciteit Het bestuur organiseert tenminste vier maal per jaar een bijeenkomst voor alle verdiepingsoudsten; naleving van het huishoudelijk reglement en brandveiligheid zijn vaste onderwerpen van de agenda De verdiepingsoudste organiseert tenminste twee maal per jaar een bijeenkomst met alle verdiepingsbewoners; naleving van het huishoudelijk reglement en brandveiligheid zijn vaste onderwerpen van de agenda. 3

4 Art. 6 (Brand)veiligheid 6.1 Bewoners zijn zich ervan bewust dat de brandveiligheidsmaatregelen en brandveiligheidsmiddelen dienen voor de veiligheid van allen; zij kennen het ontruimingsplan, nemen deel aan ontruimingsoefeningen en respecteren aanwijzingen in deze van bestuur, technisch medewerker, verdiepingsoudsten en functionarissen van de gemeente Delft. 6.2 Gangen en trappenhuizen dienen te alle tijde vrij te zijn van doorgang belemmerende materialen; bestuur, technisch medewerker en verdiepingsoudsten zijn gerechtigd in deze aanwijzingen te geven; bewoners volgen aanwijzingen voor het opruimen van doorgang belemmerende materialen direct op. 6.3 Het verwijderen, blokkeren of anderszins buiten werking stellen van brandveiligheidsmiddelen, alsmede het gebruik van brandblusmiddelen en het uitrollen en openen van brandslangen voor andere doeleinden dan het blussen van een brand, is verboden. Op overtreding staat een geldboete van 50,= per keer. Tevens zullen eventuele waterschade en vervanging van brandblusmiddelen verhaald worden op de veroorzaker of indien de veroorzaker niet bekend wordt op de verdieping. 6.4 Het onnodig veroorzaken van het inwerking treden van het brandalarm, gevolgd door het uitrukken van de gemeentelijke brandweer, komt voor rekening van de veroorzaker of indien de veroorzaker niet bekend wordt de verdieping. Indien sprake is van evidente onbillijkheid worden de kosten omgeslagen over alle bewoners, zulks ter beoordeling van het bestuur. Art. 7 Overige bepalingen 7.1 Voor het buitenaanzicht is het de bewoners niet toegestaan de standaard gordijnen te vervangen door andere gordijnen of zonwering, tenzij hiervoor toestemming is verleend door het bestuur. 7.2 Fietsen of delen van fietsen mogen alleen in de daartoe bestemde fietsenstalling worden geplaatst. Het plaatsen van fietsen in het gebouw of buiten tegen het gebouw is niet toegestaan. 7.3 Bewoners dienen bij het verlaten van het pand erop toe te zien dat de ramen en deuren gesloten of geborgd zijn. Dit zowel in verband met het energieverbruik als met mogelijke beschadigingen door inbraak, regen en wind. 7.4 De kosten van vervanging en/of reparatie bij beschadigingen aan wanden, inventaris, inrichting en voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimten komen voor rekening van de bewoners van de verdieping waarop dit betrekking heeft, tenzij de schade is toe te rekenen aan de veroorzaker. 7.5 Schade in de verkeersruimten en gemeenschappelijke ruimten die niet zijn toe te rekenen aan een bewoner of aan een verdieping worden hoofdelijk omgeslagen. 7.6 Het is bewoners niet toegestaan voorwerpen uit het raam naar buiten te gooien. Evenmin is het toegestaan voorwerpen op de balkons c.q. loggia s achter te laten dan wel het balkon c.q. loggia als opslagruimte te gebruiken. 7.7 Het is bewoners niet toegestaan vanuit het raam, vanaf het balkon c.q. loggia of in de gemeenschappelijke tuin vogels en andere dieren te voederen. 7.8 Verkoop van een appartement dient binnen 1 week na verkoop schriftelijk doorgegeven te worden aan de secretaris van het bestuur van de VVE, onder vermelding van personalia nieuwe eigenaar. 7.9 Bewoners hebben geen inspraakrecht m.b.t. nieuwe huurders. Een eigenaar kan echter bij wijziging van huurder de medebewoners van een verdieping instemmingsmogelijkheid verlenen. Voorwaarde is dan wel dat dit niet leidt tot derving van huuropbrengsten. Concreet komt dat erop neer dat er een nieuwe huurder gevonden moet worden binnen de huuropzegtermijn Verhuur is slechts toegestaan aan studenten van universiteiten en hogescholen; verhuur aan nietstudenten vereist de goedkeuring van het bestuur. Art. 8 Vaststelling en werking 8.1 Het huishoudelijk reglement is voor de eerste maal vastgesteld in de algemene vergadering van de Vereniging Van Eigenaren van Ricardishof van september 1996 en gewijzigd in de algemene vergadering van de Vereniging van Eigenaren van maart Het reglement geldt voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend door de algemene vergadering van eigenaren worden herzien c.q. ingetrokken. 4

5 5 2 OVERZICHT VAN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 2.1 Algemeen Dit document is een nadere uitwerking van het Huishoudelijk Reglement, zoals door de Vereniging Van Eigenaren (VVE) vastgesteld. De taken en verantwoordelijkheden zijn onderling als volgt verdeeld: De bewoners zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van de huisregels, zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, de eventueel per verdieping gemaakte aanvullende afspraken en de algemeen geldende normen en waarden in onze maatschappij. Daarbij kunnen zij de verdiepingsoudste helpen om eventuele probleemaspecten aan de orde te stellen en te helpen oplossen; De verdiepingsoudsten zijn ieder verantwoordelijk voor de gang van zaken op de verdieping en gezamenlijk verantwoordelijk voor de algemene ruimten (trappenhuizen, lift, etc.), die niet aan een bepaalde verdieping toe te wijzen zijn, alsmede zaken die de flat als geheel aangaan. Verdiepingsoudsten vervullen een voorbeeldfunctie in de naleving van Huishoudelijke Reglement, verdieping-afspraken en verantwoordelijk gedrag. Zie verder punt 2.2. Het bestuur VVE speelt voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken een begeleidende, ondersteunende en zonodig controlerende rol om te zorgen dat bewoners en verdiepingsoudsten hun taken (kunnen) uitvoeren. 2.2 Verdiepingsoudste Positie De verdiepingsoudste is het aanspreekpunt voor de bewoners van zijn verdieping en contactpersoon van bewoners naar het bestuur VVE en omgekeerd. Dit geldt ook voor de kamers in het trappenhuis aan de zuidzijde. De verdiepingsoudste werkt op het gebied van gemeenschappelijke voorzieningen samen met de verdiepingsoudsten op andere verdiepingen Verantwoordelijkheden Contactpersoon tussen bewoners van zijn verdieping en bestuur VVE en vice versa; Organisator van instemmingen - in overleg met Ricardis Verhuur; Regelt reparatie van schade en klein onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten van de verdieping met de Technisch Medewerker; Beheerder van de verdiepingsvergoeding voor schoonmaken en schoonmaakmiddelen; Toezichthouder op de naleving van huishoudelijk reglement, verdieping-afspraken en verantwoord gedrag; Vervaardiger van het schoonmaakrooster van de verdieping; Toezichthouder op (behoorlijke) uitvoering van de huishoudelijke taken; Taken Fungeert als contactpersoon tussen de verdiepingbewoners en het bestuur VVE en vice versa; Fungeert als contactpersoon van zijn verdieping naar de verdiepingsoudsten van andere verdiepingen. Voert besluiten van bestuur, algemene vergadering VVE uit voor zover betrekking hebbend op zijn verantwoordelijkheidsgebied; Ziet toe op de naleving van huishoudelijk reglement, verdiepingsafspraken en verantwoord gedrag, toont in deze persoonlijk voorbeeldgedrag en spreekt bewoners van zijn verdieping aan op onacceptabel gedrag; Houdt de naamlijst bij van bewoners van zijn verdieping (postlijst, lijst, persoonlijke gegevens) en is aanspreekpunt, indien bewoners gezocht worden. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven aan de websitebeheerder; Vervult een signalerende rol inzake brandveiligheid en ontruimingsplan; Beheert kamersleutels van zijn verdieping, zoals vastgelegd in het sleutelplan; Organiseert periodiek verdiepingsvergaderingen en brengt relevante zaken ter kennis van het bestuur VVE; Informeert bewoners van zijn verdieping over ontwikkelingen in het huis en op de verdieping; Organiseert (in overleg met Ricardis Verhuur en de verdiepingsbewoners) en heeft de leiding over de instemming.

6 6 Wijst nieuwe bewoners de weg, overhandigt het Huishoudelijk Reglement, kamersleutels, alsmede procedures rond brandmelding en ontruiming en licht deze informatie toe; Stelt de inkooplijst van (schoonmaak)artikelen op en bestelt deze; Regelt reparatie van schade en klein onderhoud in de gemeenschappelijke ruimten van de verdieping met de Technisch Medewerker of met de medebewoners. Schade aan gemeenschappelijke ruimten wordt gerepareerd uit de verdiepingsvergoeding. Ingeval van vernieling of moedwillige schade stelt de verdiepingsoudste de veroorzaker aansprakelijk en informeert de Technisch Medewerker. Indien de veroorzaker de schade niet op korte termijn repareert, wordt de reparatie voor rekening van de veroorzaker uitgevoerd door de Technisch Medewerker; Vervaardigt een schoonmaakrooster voor een komende periode van enkele maanden, controleert de uitvoering hiervan en neemt (zonodig) passende maatregelen. Op het schoonmaakrooster staan taken als toiletten schoonmaken, afwassen en vuilnis wegbrengen, koelkast en vriezer schoonmaken, etc.; Koopt van de wasmuntenbeheerder wasmunten voor de verdieping Beheert de verdiepingsrekening voor schoonmaken en schoonmaakmiddelen, doorrekenen kosten schoonmaakgeld en eventueel gezamenlijk ingekochte artikelen. De verdiepingsoudste kan een penningmeester aanstellen die het financiële gedeelte van zijn takenpakket op zich neemt. De verdiepingsoudste blijft echter verantwoordelijk; Beheert de telefoonrekening; De verdiepingsoudste van de Begane Grond regelt het gebruik van de ook voor andere verdiepingen beschikbare gemeenschappelijke ruimte op de Begane Grond en controleert de situatie na gebruik. 2.3 Bestuur VVE Positie Het bestuur VVE is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij Ricardishof, doch is bij de dagelijkse gang van zaken in mindere mate betrokken. De betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken beperkt zich tot een begeleidende, ondersteunende en zonodig controlerende rol om te zorgen dat bewoners en verdiepingsoudsten hun taken (kunnen) uitvoeren Verantwoordelijkheden Beheerder van de onroerende zaak, technisch en financieel. Toezichthouder op de naleving van het huishoudelijk reglement en overige procedures; Het in overleg met bewoners en verdiepingsoudsten vaststellen en handhaven van procedures en afspraken betreffende de algemene gang van zaken in Ricardishof Taken Het toezicht houden op de technische staat van de roerende en onroerende zaken en in relatie daarmee het geven van opdrachten voor het onderhoud en beheer aan de Technisch Medewerker of aan derden. Het organiseren van regelmatig overleg met de verdiepingsoudsten. Het geven van ondersteuning aan de verdiepingsoudsten waar dat nodig is. Het verschaffen van middelen aan de verdiepingsoudsten voor zover dat op het gebied van de VVE ligt. 2.4 Overige functionarissen Technisch Medewerker De Technisch Medewerker is zelfstandig uitvoerder van door het bestuur opgedragen en door hem aanvaarde onderhoudswerkzaamheden in en aan het gebouw Ricardis en de daarin aanwezige technische en gemeenschappelijke voorzieningen. De Technisch Medewerker vervult zijn taak in nauw overleg met een daartoe aangewezen lid van het bestuur VVE; de Technisch Medewerker heeft de beschikking over een voorschotrekening en declareert zijn uitgaven aan de penningmeester. De Technisch Medewerker beschikt over een eigen ruimte voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. De Technisch Medewerker: Neemt schriftelijke onderhoudsmeldingen van bewoners in ontvangst (postbus en/of ), bepaalt welke werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid zullen worden uitgevoerd en maakt hiervan een ordelijk en actueel overzicht;

7 Bepaalt welke werkzaamheden door hemzelf kunnen worden uitgevoerd en welke extern moeten worden opgedragen (afhankelijk van complexiteit en mankracht); Vraagt in overleg met lid VVE offerten, regelt na goedkeuring bestuur VVE de opdrachtgeving en ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden door externe firma s; Plant en organiseert de uitvoering van werkzaamheden; draagt zorg voor het periodiek communiceren van het ordelijk en actueel overzicht van in uitvoering zijnde en geplande werkzaamheden (per of website) naar bewoners, het daartoe aangewezen lid van het bestuur VVE en de penningmeester VVE; Signaleert evt. noodzakelijk onderhoudswerk vanuit eigen waarneming; Stemt onderhoudswerkzaamheden af met de verdiepingsoudsten; Beheert aan de VVE toebehorende gereedschappen en grijpvoorraad onderdelen; Registreert materiaal en uren van uitgevoerde werkzaamheden en declareert de kosten bij de penningmeester VVE. Heeft een signalerende taak betreffende de dagelijkse gang van zaken in Ricardishof en overlegt hieromtrent zonodig met het daartoe aangewezen lid van het bestuur VVE Beheerder brandveiligheid en ontruiming Het beheer is in handen van een door het bestuur van de VVE aangesteld persoon, c.q. zijn vervanger. Deze beheerder is verantwoordelijk voor: Beheer van het logboek, waarin alle alarmmeldingen, storingsmeldingen en onderhoudsmeldingen zijn opgenomen. Tevens bevat het logboek de gebruiksaanwijzing voor de brandmeldinstallatie; Beheer van de brandmeldkast en melders; Oplossen van storingen aan het brandmeldsysteem, eventueel met behulp van een extern bedrijf; Beheer en actueel houden van de procedures en bijbehorende informatie; Het testen van de installatie (hetzij door hemzelf, hetzij door het onderhoudsbedrijf) Sleutelbeheerder Het sleutelbeheer is in handen van de sleutelbeheerder. Het sleutelbeheer omvat: het actueel houden van het sleuteloverzicht van alle kamers en gemeenschappelijke ruimten en de bijbehorende sleutelnummers; het beheren van de sleutels van de gemeenschappelijke ruimten en het fietsenhok; het beheer van de deurcode van de buitendeuren Netwerkbeheerder De netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het contact tussen de TU-Delft en Ricardishof bewoners en voor werkzaamheden aan de internet-verbinding. De netwerkbeheerder verdeelt en beheert IP adressen en -accounts van de (nieuwe) bewoners en houdt dit bestand actueel. Onderhoud van het netwerk en de servers. De netwerkbeheerder is financieel administrateur van de netwerkrekening. Deze rekening valt buiten de verantwoordelijkheid van de VVE Websitebeheerder De websitebeheerder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van de website Ricardishof, voor zover dit het algemene deel betreft; De websitebeheerder stemt de inhoud van het algemene deel van de website af met het bestuur VVE en de verdiepingsoudsten. De websitebeheerder houdt de website actueel met het wekelijks up-to-date houden van de informatie, die hem wordt aangeleverd; De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hem aangeleverde informatie, maar vervult een coördinerende rol bij het aanleveren; De websitebeheerder onderhoudt de contacten met degenen die per verdieping de website vullen; 7

8 Wasmachinebeheerder De wasmachinebeheerder is verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle voorzieningen in de wasmachineruimte. De wasmachinebeheerder verkoopt wasmunten aan verdiepingsoudsten; De wasmachinebeheerder draagt de opbrengst van de wasmunten af aan de penningmeester VVE; De wasmachinebeheerder neemt de tellerstanden op ten behoeve van financiële afrekening; De wasmachinebeheerder koopt de benodigde was- en spoelmiddelen in; De wasmachinebeheerder regelt het onderhoud van de wasmachines, -drogers en strijkijzers Contactpersoon Ricardis Verhuur De Contactpersoon Ricardis Verhuur is verantwoordelijk voor de verhuur van kamers en organiseert alle daarvoor benodigde activiteiten in rechtstreeks overleg met eigenaars en huurders. De Contactpersoon Ricardis Verhuur bepaalt, in overleg met de eigenaar en indien van toepassing met het bestuur VVE, of een vrijkomende kamer wederom verhuurd kan worden of leeg moet blijven t.b.v. herindeling, verbouw, verkoop etc. De Contactpersoon Ricardis Verhuur: stelt namens de huiseigenaren de huurovereenkomst op; verzorgt de administratie van huren en servicebijdragen; informeert de verdiepingsoudste, indien een kamer verhuurd kan worden. De verdiepingsoudste organiseert de instemming en deelt de uitslag hiervan mede aan de Contactpersoon Ricardis Verhuur. 2.5 Vergoedingen De vergoedingen zullen jaarlijks, als onderdeel van de begroting, opnieuw worden vastgesteld. Per 01/01/2004 zijn de volgende vergoedingen opgenomen in de begroting: Verdiepingsoudste 50,- per maand persoonlijke toelage Verdiepingsvergoeding 50 per maand (inclusief vergoeding schoonmaakartikelen) Beheerder Brandveiligheid en Ontruiming 25 per maand Sleutelbeheerder 25 per maand Technisch Medewerker 25,- per gewerkt uur Netwerkbeheerder geen netwerkcontributie ( 10,- per maand) Websitebeheerder geen netwerkcontributie ( 10,- per maand) Wasmachinebeheerder gratis wasmunten 2.6 Namenlijst per 01/03/2004) Secretaris Bestuur VVE Tjipke Klijnstra Verdiepingsoudste 4 e verdieping Joris Blom Verdiepingsoudste 3 e verdieping Lenny Vink Verdiepingsoudste 2 e verdieping Laurens de Graaf Menno Hensbroek Verdiepingsoudste 1 e verdieping Johannes Dijkman Verdiepingsoudste Begane Grond Rogier Bosman Beheerder Brandveiligheid en Ontruiming Johannes Dijkman Vervanger beheerder brandveiligheid en ontruiming Wouter Besijn Sleutelbeheerder Johannes Dijkman Contactpersoon Ricardis Verhuur Pim Timmers Technisch Medewerker Rob Tetteroo Netwerkbeheerder Rik van Mierlo Rick Koole Websitebeheerder Rik van Mierlo Rick Koole Wasmachinebeheerder Bastiaan Naber

9 9 2.7 Communicatie- en overlegstructuur Soort vergadering aanwezig frequentie Bestuursvergadering Huisvergadering (2 weken voor de bestuursvergadering) Verdiepingsvergadering Bestuur VVE Delegatie Bestuur VVE + Verdiepingsoudsten Verdiepingsoudste + Bewoners 6 x per jaar op vastgestelde data, tussendoor (zonodig) extra vergaderingen 4 x per jaar op vastgestelde data 2 x per jaar op vastgestelde data (2 weken voor de huisvergadering) Organisatie + verslag door Bestuur VVE (secretaris) Bestuur VVE (secretaris) Verdiepingsoudste Verslag aan Bestuursleden VVE Bestuur VVE + Verdiepingsoudsten Verdiepingsoudste + Bewoners

10 10

11 11 3 PROCEDURE BRANDMELDING 3.1 De brandmelding of het afgaan van het alarm Een brandmelding via de automatische brandmeldinstallatie wordt na 4 minuten doorgemeld aan de RAC. Een directe brandmelding door het indrukken van een handmelder wordt direct doorgemeld aan de RAC. 3.2 Taak bewoners en verdiepingsvertegenwoordiger De bewoners van elke verdieping zijn ervoor verantwoordelijk, dat bij het afgaan van de alarminstallatie van hun verdieping iemand naar beneden gaat naar de brandmeldkast in de hal. Op de brandmeldkast bevindt zich de procedure brandmelding (geheel punt 0 van dit document), met daarachter de complete procedures voor ontruiming en bijkomende procedures (punt 4 t/m 6 van dit document). Bij de brandmeldkast wordt vastgesteld of er iets aan de hand is, wat er aan de hand is en waar er iets aan de hand is. Op het display kan worden afgelezen op welke verdieping de brandmelding is gesignaleerd. Degene die namens zijn verdieping naar beneden gaat is vanaf nu de verdiepingsvertegenwoordiger voor het beoordelen van de situatie en (eventueel) de ontruiming van het gebouw. 3.3 In geval van BRAND. Indien het geen loos alarm is, voeren degenen die zich als vertegenwoordiger namens hun verdieping hebben gemeld het volgende uit: 1. Druk op de knop Alarmvertr. Uit of druk een handmelder in. De brandweer wordt nu direct gealarmeerd. 2. De verdiepingsvertegenwoordiger organiseert (elk op de eigen verdieping) de ontruiming van de verdieping, zoals beschreven in punt 4 aangegeven. 3. De verdiepingsvertegenwoordigers wijzen na afloop één van hen als contactpersoon aan, die de melding op de meldingslijst bij de brandmeldinstallatie noteert, voorzien van: het tijdstip van de melding; de aard en de plaats van de oorzaak van de melding; een apart verslag van het verloop van de ontruiming, tijdstip van aankomst van de brandweer schrijft (zie tevens punt 4.5). 4. De contactpersoon informeert de beheerder van de Brandmeldinstallatie (Johannes Dijkman of zijn vervanger), die de melding binnen een week bijschrijft in het logboek bij de brandmeldinstallatie 3.4 In geval van LOOS ALARM Indien deze verdiepingvertegenwoordigers gezamenlijk hebben vastgesteld dat het een loze melding betreft, wordt één van hen als contactpersoon aangewezen, die als volgt handelt: 1. De contactpersoon reset binnen de vier minuten de brandmeldinstallatie als volgt: Knop afstellen indrukken Code 0055 intoetsten Op OK drukken 2. De contactpersoon deelt meteen telefonisch aan de RAC (telefoonnummer: ) mee, dat het een loze melding is en geeft aan dat geen hulp van de brandweer nodig is. De contactpersoon vermeldt daarbij zijn naam en is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. 3. De contactpersoon noteert de melding op de meldingslijst bij de brandmeldinstallatie, voorzien van: het tijdstip van de melding; de aard en de plaats van de oorzaak van de melding; het tijdstip van het telefoontje naar de brandweer. 4. De contactpersoon informeert de beheerder van de Brandmeldinstallatie (Johannes Dijkman of zijn vervanger), die de melding binnen een week bijschrijft in het logboek bij de brandmeldinstallatie.

12 12 4 ONTRUIMINGSPLAN 4.1 Algemene gegevens Naam object: Adres: Gemeente: Aantal bewoners: Studentenhuis Ricardishof Ricardishof 1 84a Delft 113, verdeeld over 5 verdiepingen Beheerder: J. van Stight, Gele lis 48, 2498 BE Den Haag Telefoon: tel (mob ) Het Ontruimingsplan is aanwezig bij de brandmeldkast bij de noordingang (brandkluis). Dit omvat tevens: de bijbehorende procedures; de actuele lijst van bewoners met kamernummers en (mobiele) telefoonnummers (per verdieping op een apart vel); de plattegrond van elke verdieping met kamernummers (per verdieping op een apart vel). 4.2 Taak bewoners en verdiepingsvertegenwoordiger De bewoners van elke verdieping zijn ervoor verantwoordelijk, dat bij het afgaan van de alarminstallatie van hun verdieping iemand naar beneden gaat naar de brandmeldkast in de hal. Bij de brandmeldkast wordt vastgesteld of er iets aan de hand is, wat er aan de hand is en waar er iets aan de hand is. Degene die namens zijn verdieping naar beneden gaat is vanaf nu de verdiepingsvertegenwoordiger voor het beoordelen van de situatie en (eventueel) de ontruiming van het gebouw. Indien zich een calamiteit voordoet, handelen de verdiepingsvertegenwoordiger als hieronder in de punten 4.3 t/m 4.4 aangegeven: 4.3 Alarmering hulpdiensten De verdiepingsvertegenwoordigers bevestigen het alarm op de meldkast of bellen alsnog de overheidsdiensten (brandweer, politie) via het alarmnummer 112. Zij geven zo specifiek mogelijk aan wat de aard en omvang van de brand is en de positie daarvan. 4.4 Ontruiming van het pand De verdiepingsvertegenwoordiger organiseert (elk op de eigen verdieping) de ontruiming van de verdieping als volgt: de verdieping wordt ontruimd, waarbij alle bewoners zich per verdieping gegroepeerd verzamelen op grasveld aan de voorzijde van Ricardishof. Zij blijven op een afstand van ca 10 meter van het pand om de hulpdiensten niet te belemmeren. Iedereen wacht op de brandweer. Niemand gaat weg om te voorkomen dat de brandweer op zoek gaat naar mensen die inmiddels zijn weggegaan. Aan de hand van een bewonerslijst per verdieping (welke zich bij het ontruimingsplan bevindt) controleert de verdiepingsvertegenwoordiger wie bij het afgaan van het alarm in het gebouw aanwezig waren en of deze personen zich op het grasveld bevinden. Hij tekent dit aan op de bewonerslijst en rapporteert eventueel vermiste personen. De vijf verdiepingsvertegenwoordigers bepalen één leidinggevende, die voor het vervolg de leiding op zich neemt. De leidinggevende neemt van elke verdiepingsvertegenwoordiger de ingevulde bewonerslijsten in ontvangst en geeft deze informatie tezamen met de plattegrond van elke verdieping door aan de hulpdiensten wanneer deze gearriveerd zijn. Zodra de hulpdiensten zijn gearriveerd draagt de leidinggevende de leiding over aan de hulpdiensten. De leidinggevende en de verdiepingsvertegenwoordigers blijven gedurende de verrichtingen van de hulpdiensten ter beschikking tot de leiding van de hulpdiensten toestemming geven te vertrekken.

13 4.5 Rapportage De leidinggevende verdiepingsvertegenwoordiger brengt eventueel in samenspraak met de andere verdiepingsvertegenwoordigers - een schriftelijk, chronologisch en zo gedetailleerd mogelijk verslag uit van het verloop van de ontruimingsprocedure, tijdstippen de verschillende fasen, aankomst van de hulpdiensten, etc. 13

14 14 5 BEHEER BRANDMELDINSTALLATIE 5.1 Kosten bij loos alarm Indien automatisch alarm afgaat is er een periode van 4 minuten om de doormelding naar de brandweer te corrigeren. Wanneer men niet adequaat reageert, de brandweer komt en kosten in rekening brengt dan is dat voor rekening van de veroorzaker van het loos alarm. Indien bij indrukken van handmelder zonder reden, de brandweer komt en kosten in rekening brengt, dan is dat voor rekening van de veroorzaker van het loos alarm. Indien de veroorzaker van het loos alarm niet is aan te wijzen, de brandweer komt en kosten in rekening brengt, dan zijn de kosten voor rekening van de verdieping (verdiepingsrekening). OPMERKING 1: Strikt genomen kan de brandweer zelf geen kosten in rekening brengen. De gemeente Delft kan echter wel een dwangsom opleggen. Er is geen objectieve norm waaraan getoetst kan worden wat betreft de hoogte van de dwangsom. Bovendien is het onduidelijk wanneer de gemeente begint met het opleggen van dwangsommen. Navraag bij de brandweer leert dat er pas naar dit soort maatregelen wordt gegrepen wanneer er sprake is van herhaaldelijk en moedwillig misbruik. Als de bewoners op een serieuze wijze omgaan met de brandmeldinstallatie en de daarbij behorende procedures is er dus weinig aan de hand. OPMERKING 2: Ieder is het ermee eens om de eventuele kosten van valse meldingen op de veroorzaker te verhalen. Er blijven wellicht gevallen dat de veroorzaker niet kan worden gevonden. Voor deze situaties zijn er reacties van bewoners, die eventuele kosten van valse meldingen over alle bewoners willen omslaan (betaling via VVE, als verhoging van de servicekosten), maar ook reacties van mensen die op deze wijze juist niet financieel willen bijdragen aan problemen die op andere verdiepingen ontstaan. Teneinde (eventuele) schade zo dicht mogelijk bij de veroorzaker te kunnen afhandelen, zodat maximale inspanning wordt geleverd om de veroorzaker op te sporen is de meest effectieve weg dit via de verdiepingsrekening af te handelen. Deze werkwijze zal na verloop van tijd worden geëvalueerd, waarna het (als de resultaten daartoe aanleiding geven) opnieuw bespreekbaar is. 5.2 Test en beheer Procedure MAANDELIJKS testen van de brandmeldinstallatie Deze test wordt elke eerste woensdag van de maand om uur uitgevoerd door de beheerder van de brandmeldinstallatie (die daartoe een uitgebreide instructie heeft ontvangen). De procedure verloopt als volgt: Bel de Regionale Alarm Centrale (RAC) en geef door dat u de brandmeldinstallatie gaat testen op brandmelding. Activeer binnen 1 à 2 minuten een automatische brandmelding. Reset de brandmeldinstallatie Bel opnieuw de RAC, controleer of de automatische brandmelding is doorgekomen en de installatie bij RAC weer in rust staat, geef door dat u de brandmeldinstallatie gaat testen op storingsmelding. Activeer binnen 1 à 2 minuten een storingmelding door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening van de brandmeldinstallatie te onderzoeken en schakel daarna de energievoorziening weer in. Bel opnieuw de RAC, controleer of de storingsmelding is doorgekomen en de installatie bij het RAC weer in rust staat. Noteer de test in het logboek Procedure JAARLIJKS testen/onderhoud van de brandmeldinstallatie Deze test wordt elk jaar uitgevoerd door het onderhoudsbedrijf van de brandmeldinstallatie. Het tijdstip wordt bewaakt door de beheerder van de brandmeldinstallatie, die tevens het onderhoudsbedrijf uitnodigt. De procedure verloopt als volgt: Schakel voor aanvang van testen/onderhoud de doormelding naar de alarmcentrale uit; Voer het eventueel benodigd onderhoud uit;

15 15 Schakel na afloop van de testen/onderhoud de doormelding naar de Alarmcentrale weer in; Test in overleg met de RAC éénmaal de doormelding; Noteer de test en het eventueel uitgevoerde onderhoud in het logboek Procedure uitschakeling brandmeldinstallatie Deze procedure is bedoeld voor werkzaamheden waarbij de brandmeldcentrale (gedeeltelijk) moet worden uitgeschakeld of voor bijzondere omstandigheden. Deze procedure mag uitsluitend in werking worden gezet, indien het (gedeeltelijk) uitschakelen van de brandmeldcentrale kan leiden tot gevaarlijke situaties of onjuiste doormelding. Deze procedure wordt uitsluitend door de beheerder van de brandmeldinstallatie uitgevoerd en heeft altijd een tijdelijk, kortdurend karakter op een zo klein mogelijk aantal melders. De procedure verloopt als volgt: Tevoren wordt tijdens kantooruren de Brandweer Delft gebeld op nummer om het tijdelijk uitschakelen van de brandmeldcentrale door te geven (geen alarmnummer gebruiken!). Bij werkzaamheden zoals lassen, snijden, solderen e.d. alleen de automatische melder(s) in de betreffende zone uitschakelen. Bij werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie de betreffende groep melders van een zone uitschakelen. Nooit beide soorten melders (hand- en automatische melders) in één zone uitschakelen. Intern de persoon waarschuwen die moet weten dat een deel van de brandmeldinstallatie wordt uitgeschakeld. Extra beveiliging, de blusapparatuur, ter plaatse instellen. Na afloop van de werkzaamheden of buiten kantooruren moet de brandmeldinstallatie weer volledig operationeel zijn. Dit wordt doorgegeven aan de brandweer en getest; Noteer de gebeurtenissen in het logboek Beheer van de brandmeldinstallatie Het beheer is in handen van een door het bestuur van de VvE aangesteld persoon (Johannes Dijkman) en zijn vervanger (Wouter Besijn). Deze beheerder is verantwoordelijk voor: Beheer van het logboek, waarin alle alarmmeldingen, storingsmeldingen en onderhoudsmeldingen zijn opgenomen. Tevens bevat het logboek de gebruiksaanwijzing voor de brandmeldinstallatie; Beheer van de brandmeldkast en melders; Oplossen van storingen aan het brandmeldsysteem, eventueel met behulp van een extern bedrijf; Beheer en actueel houden van de procedures en bijbehorende informatie; Het testen van de installatie (hetzij door hemzelf, hetzij door het onderhoudsbedrijf).

16 16 6 SLEUTELPLAN 6.1 Sleutelbeheer Het sleutelbeheer is in handen van de sleutelbeheerder (Johannes Dijkman). Het sleutelbeheer omvat: het actueel houden van het sleuteloverzicht van alle kamers en gemeenschappelijke ruimten en de bijbehorende sleutelnummers; het beheren van de sleutels van de gemeenschappelijke ruimten en het fietsenhok; het beheer van de deurcode van de buitendeuren. 6.2 Moedersleutels Het sleutelsysteem kent moedersleutels. Deze passen op alle sloten van de binnendeuren en zijn uitsluitend bedoeld voor calamiteiten. Er zijn slechts 2 moedersleutels in omloop: De brandweer Één vertegenwoordiger van het bestuur van de VvE: J. van Stight, Gele lis 48, 2498 BE Den Haag, tel (mob ). De sleutelbeheerder heeft dus geen moedersleutel. 6.3 Kamersleutels Op elke verdieping coördineert de verdiepingsoudste de overdracht van sleutels van oude naar nieuwe bewoners. Een nieuwe bewoner krijgt bij koop/huur van een kamer drie authentieke sleutels. Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat deze drie sleutels aan de verdiepingsoudste worden geretourneerd bij het verhuizen uit Ricardishof. Indien bij verhuizen uit Ricardishof sleutels ontbreken worden de kosten voor vervanging aan de vertrekkende bewoner in rekening gebracht. De verdiepingsoudste informeert de sleutelbeheerder, die voor bestelling van nieuwe sleutels zorgdraagt. Het is volledig de verantwoordelijkheid van de bewoner wat hij met de sleutels doet. Hij kan ze allemaal zelf houden of er één in beheer van de VO geven, afhankelijk van wat er per verdieping geregeld is. 6.4 Sleutels gemeenschappelijke ruimten De sleutelbeheerder beheert de sleutels van de gemeenschappelijke ruimten. Mensen die om één of andere reden een sleutel nodig hebben, beheer, onderhoud ed. kunnen een sleutel (tijdelijk) in gebruik krijgen. 6.5 Sleutel fietsenhok De sleutelbeheerder beheert de fietsenhoksleutels. Bewoners kunnen tegen borgstelling van.. een sleutel van de fietsenhokken krijgen. Bij vertrek uit Ricardishof krijgen ze van de sleutelbeheerder de borg terug bij inlevering van de sleutel. 6.6 Deurcode buitendeuren De sleutelbeheerder is ook verantwoordelijk voor de deurcode van de buitendeuren. Deze code wijzigt hij tenminste 1x in de zes maanden. Hij communiceert de gewijzigde deurcode per aan bewoners en andere belanghebbenden volgens een omschreven lijst.

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement

Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert. Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Hoofdsplitsing Poort van Limburg te Weert Huishoudelijk reglement Pagina 1 van 5 Het Huishoudelijk Reglement VvE HS Poort van Limburg te Weert is bedoeld als aanvulling op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem

Brandmeldinstallaties. met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Brandmeldinstallaties met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem Van levensbelang Uw gebouw is voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met aansluiting op het Openbaar Meldsysteem. Dat wil

Nadere informatie

Atelier - Bruikleenovereenkomst

Atelier - Bruikleenovereenkomst pagina1/4 Atelier - Bruikleenovereenkomst Tussen: De ingebruikgever Stichting Magdalena, gevestigd te Hilversum, vertegenwoordigd door Naam: Adres: Koninginnenweg 12 Plaats: Hilversum en De Bruiklener:

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen

Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen BEGRIPPEN: Huurvoorwaarden deelname personenalarmering Gemeente Wijchen In deze voorwaarden wordt verstaan: Malderburch Alarmeringssysteem Overeenkomst Huurder Professionele achterwacht Bereikbare Dienst

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen:

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen: Beheerovereenkomst Ondergetekende, der van het huidige adres, verklaart hierbij dat De ondergetekende Wonende te Geboren te Gelegitimeerd met op nummer DD/MM/JJJJ,hierna te noemen opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Alarmering

Leveringsvoorwaarden Alarmering Leveringsvoorwaarden Alarmering 1. Definities Alarmering mantelzorg: De alarmmelding wordt beantwoord door de alarmcentrale, zo nodig komt een mantelzorger hulp bieden (zie art. 5). Alarmering QuaRijn:

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K

H U U R V O O R W A A R D E N. van de S P O R T H A L L E N. van de G E M E E N T E D O R D R E C H T. bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Sportraad H U U R V O O R W A A R D E N van de S P O R T H A L L E N van de G E M E E N T E D O R D R E C H T bij C O M M E R C I E E L G E B R U I K Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

home home students home4

home home students home4 home4 Verhuur Beheer 2 2 3 4 5 6 6 7 Groot tekort aan woonruimte voor studenten Veel universiteitssteden kampen jaarlijks met een groot tekort aan studentenwoonruimte. Met home4 is er nu een flexibele

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties Artikel 1. Definities Accommodatie: Huurder: Incidentele huur: Verhuurder: Huurovereenkomst: Verhuurrooster: Het gehuurde: Partijen: een sport- of sociaal-culturele accommodatie waarop deze voorwaarden

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Folder alarmeringabonnement. Alarmerings- abonnement

Folder alarmeringabonnement. Alarmerings- abonnement Folder alarmeringabonnement Alarmerings- abonnement Datum: december 2014 1. Inleiding U overweegt van het alarmeringsabonnement gebruik te maken. Als u dit abonnement afsluit, kunt u bij calamiteiten contact

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp

Projectinformatie. Hoofdweg 667. Hoofddorp Projectinformatie Hoofdweg 667 Hoofddorp VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te huur, diverse recent vernieuwde kantoorunits gelegen aan de Hoofdweg 667 te Hoofddorp. Locatie Het object ligt aan de

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Algemene reserverings- en huurvoorwaarden Om iedereen tevreden te houden hebben we een aantal regels bedacht. Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie