1. Inleiding: Beleid en doelstellingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3"

Transcriptie

1 Jaarplan 2011

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Beleid en doelstellingen Materiële normering.. 4 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 3. Procesnormering... 5 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 4. Positionering en communicatie... 6 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 5. Kwaliteit en handhaving Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 6. Organisatie Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning projecten 7. Financiën Organisatiegegevens en kengetallen

3 1. Beleid en doelstellingen 2011 In 2011 zet De Letselschade Raad de bestendige lijn voort, die de afgelopen jaren is ingezet. In 2010 zijn veel concrete resultaten geboekt. De introductie van De Letselschade Infowijzer en de GOMA zijn daarvan een voorbeeld. In 2011 zal De Letselschade Raad haar positie verstevigen als centrale organisatie binnen de letselschadepraktijk. Om de ambitie waar te maken een knooppunt van kennis te worden en daaraan autoriteit en gezag te ontlenen, dienen in 2011 allianties en samenwerkingsverbanden met andere kenniscentra gesmeed te worden. Onderzocht moet worden hoe de banden nauwer kunnen worden en op welke manier intensiever kan worden samengewerkt. Daarbij kan gedacht worden aan gezamenlijke activiteiten en uitwisselingen. Conform het Strategisch Plan blijft de Raad in 2011 prioriteit geven aan de volgende projecten: 1. Naamsbekendheid organisatie en producten vergroten (hoofdstuk 4/ Communicatie en Positionering, hoofdstuk 5 / Kwaliteit en Handhaving) 2. Verbeterde toepassing van de GBL (hoofdstuk 4/ Communicatie en positionering) 3. Ontwikkeling van drie nieuwe Letselschade Richtlijnen (hoofdstuk 2 / Materiële normering) 4. Afronden medische paragraaf in de GBL (hoofdstuk 3 / Procesnormering) 5. GOMA implementeren en borgen (hoofdstuk 3 / Procesnormering) 6. Effectief financieel- en projectmanagement (hoofdstuk 6 / Organisatie en hoofdstuk 7/Financiën). Op al deze fronten is er in 2010 resultaat geboekt, dat in 2011 uitgebouwd kan worden. Naast deze speerpunten start De Letselschade Raad in 2011 met: resultaatmeting initiatieven en innovaties in de letselschadepraktijk verkenning nauwere samenwerking met het PIV en ontwikkeling kenniscentrum financieringsplan lange termijn en werkt verder aan: implementatie beleid Kwaliteit & Handhaving nieuwe Letselschade Richtlijnen plannen voor meer gebruik Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (interface, neutrale dossierserver) aanscherpen eisen Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (medische box) Gedurende het jaar is er een evaluatie van: het geprofessionaliseerde projectmanagement, incl. budgetsysteem de resultaatmeting voor slachtoffers (doorlooptijden & klanttevredenheid) vergroten van de bekendheid van de GBL administratieve organisatie - 3 -

4 2. Materiële normering Zelfregulering via materiële normering is succesvol gebleken. Discussies worden gevoerd over zaken die maatwerk vragen, maar kunnen worden vermeden op het moment dat er gebruik kan worden gemaakt van een Letselschade Richtlijn. De letselschadepraktijk voelt zich meer en meer betrokken en vanuit de markt komen initiatieven van de grond om onderwerpen genormeerd te krijgen via De Letselschade Raad. Doelstellingen en prioriteiten Doel van De Letselschade Raad is om de schaderegeling transparanter en meer harmonieuzer te laten verlopen door het toepassen van De Letselschade Richtlijnen. In de periode dienen minimaal 3 nieuwe richtlijnen te worden ontwikkeld. Het bureau van De Letselschade Raad faciliteert het project materiële normering en checkt via professioneel projectmanagement regelmatig op doorlooptijd, financiën en inhoud. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Raadplegingproces eigen achterban is voor alle betrokken partijen geformaliseerd. Grondige evaluatie De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid De Letselschade Richtlijn Berekening Overlijdensschade: samenwerking met de branchebreed georganiseerde Denktank Overlijdensschade (rapporteren van de voortgang naar de werkgroep vanuit de denktank). Beoogd resultaat is de presentatie van een vereenvoudigde manier van het berekenen van overlijdensschades in een letselzaak, die juridisch en rekenkundig juist is. Vooronderzoek naar de mogelijkheid voor een Letselschade Richtlijn - Whiplash - Affectieschade - Thuisverblijfkosten - Geldstromen - Afsluiten dossier zonder vaststellingsovereenkomst - 4 -

5 3. Procesnormering De Gedragscode Behandeling Letselschade is een middel om een letselschadezaak kwalitatief goed te regelen op een, voor alle partijen, overzichtelijke manier. Uitgangspunt daarbij is de vraag van de cliënt, het letselschadeslachtoffer. De toepassing van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) verbetert de communicatie en laat het slachtoffer zien wat de normale gang van zaken is na een medisch incident. De letselschadepraktijk en de zorginstellingen dienen hierbij rekening te houden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de organisaties op zich hebben genomen. Een transparant proces, ondersteund door moderne en persoonlijke communicatie(middelen) is geen wens meer, maar een vereiste. Doelstellingen en prioriteiten De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) dienen in zoveel mogelijk relevante letselzaken te worden toegepast. De bekendheid van GBL en GOMA bij letselschadeslachtoffers moet aanzienlijk worden verhoogd door medewerking van professionals binnen de letselschadepraktijk. Inzet van moderne middelen om geest en inhoud van GBL en GOMA te communiceren en de praktijk te ondersteunen. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Implementatie van de GOMA (juni 2011) Implementatie van de concretiserende toelichting bij GBL, via E-learning module (april 2011) Introductie en implementatie van de medische paragraaf bij de GBL. (april 2011) - een website, die wordt gehost en onderhouden door de VU. De informatie wordt gedeeld met De Letselschade Raad - de tekst voor de beginselen in de GBL. Deze teksten worden opgenomen in de toelichting bij de GBL, welke wordt geschreven in de tweede projectfase van Kwaliteit & Handhaving Ontwikkeling en implementatie van de starterskit voor slachtoffers (september 2011) Gebruik van het digitaal gezamenlijk behandelplan stimuleren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een interface (geheel 2011) - 5 -

6 4. Positionering en communicatie De Letselschade Raad als organisatie en haar producten worden in de letselschadepraktijk en bij letselschadeslachtoffers steeds meer en beter bekend. Uit onderzoek in 2008 onder letselschadeslachtoffers kwam naar voren dat weinig bekend is over een gedragscode voor letselschade en dat de respondenten zich hier ook niet veel bij konden voorstellen. 1 De spontane bekendheid van de GBL onder marktpartijen was destijds niet gestegen, maar zelfs gedaald. De oorzaak lag volgens de leden van de Raad in het feit dat de GBL over de letselschadepraktijk is uitgestort zonder duidelijke handvatten te bieden over hoe deze gehanteerd moest worden. In 2009 is deze lijn in positieve zin omgebogen. De resultaten 2010 zijn bij het opstellen van dit jaarplan nog niet bekend. In 2010 start De Letselschade Raad in samenwerking met de letselschadepraktijk met het schrijven van een concrete toelichting bij de GBL, die waarden, normen, regels en sanctionering aan elkaar schakelt, zodat de praktijk duidelijker handvatten heeft en een en ander beter bespreekbaar wordt. De implementatie vindt plaats in 2011 door gebruik te maken van een E-learning module voor de werkvloer in de letselschadepraktijk, door De Letselschade Raad ontwikkeld in samenwerking met NIBE-SVV en OSRopleidingen. Het blijft noodzakelijk dat De Letselschade Raad zich zowel in de letselschadepraktijk (binnenwereld) als naar slachtoffers (buitenwereld) toe stevig positioneert als een autoriteit die boven de marktpartijen staat en tegelijkertijd van de markpartijen is: onafhankelijk en betrokken, in een collectief gericht op zelfnormering. Aan organisaties die zijn aangesloten bij De Letselschade Raad wordt dan ook concreet gevraagd om deze gezamenlijke doelstelling in strategische plannen en jaar(beleids)plannen in te voeren. Sleutelwoorden voor De Letselschade Raad blijven relevantie, geloofwaardigheid en onderscheidend vermogen. Positionering vindt plaats in de binnen- en buitenwereld, waarbij plaats is voor alle functies van De Letselschade Raad en de bijbehorende producten. Functies De Letselschade Raad Producten De Letselschade Raad Voorlichting/informeren Website, incl. GBL Register GBL voor slachtoffers GOMA voor slachtoffers Bemiddelingsloket Foldermateriaal, nieuwsbrieven Publicatie Monitoring De Letselschade Infowijzer Toelichting bij GBL E-learning module Normering Materieel Proces De Letselschade Richtlijnen Procesnormering GBL Procesnormering GOMA Performance accountability Monitoring (bijv. werkvloersessies) Randvoorwaarden scheppen ontwikkeling nieuwe producten Minimumeisen Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (incl. medisch box) Interface Digitaal Gezamenlijk Behandelplan Innovatiepagina s op de site 1 Ferro (juli 2008), Een code voor letselschade: uitkomsten van een kwalitatief onderzoek, Amsterdam

7 Doelstellingen en prioriteiten 2011 In 2011 werkt De Letselschade Raad verder aan het vergroten van de naamsbekendheid en het verbeteren van de voorlichting aan alle letselschadeslachtoffers en betrokkenen in de binnenwereld (professionals). Daarbij wordt een actieve houding gevraagd van de binnenwereld, om gezamenlijk dit doel te bereiken. Alleen op die manier kan het imago van de letselschadepraktijk worden verbeterd. Bekendheid NPP / De Letselschade Raad in de letselschadepraktijk Eind 2009 noemt 26% van de marktpartijen De Letselschade Raad spontaan als gevraagd wordt naar de organisatie die tot doel heeft de opvang van verkeersslachtoffers te verbeteren en de nasleep van een ongeval te bekorten. De geholpen bekendheid blijft steken op 87%. Vooral advocaten blijken De Letselschade Raad nog niet te kennen. Eind 2011 dient de spontane bekendheid 25% hoger te zijn, dan het cijfer van 2010 (nog niet bekend), terwijl de geholpen bekendheid blijft gehandhaafd. Bekendheid NPP / De Letselschade Raad bij (potentiële) slachtoffers In 2009 is De Letselschade Raad bij consumenten/ potentiële slachtoffers niet spontaan bekend. De geholpen bekendheid is significant gestegen tot 14%. Onder ouderen is de bekendheid hoger (21%) dan bij jongere respondenten (9%). Eind 2011 dient het niveau van de (potentiële) slachtoffers dat De Letselschade Raad kent, met 25% gestegen te zijn, ten opzichte van het cijfer van 2010 (nog niet bekend). Bekendheid Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) in de letselschadepraktijk Eind 2009 is de spontane bekendheid weer opgelopen naar 61%. De totale bekendheid (spontaan & geholpen) is 100%. Cijfers over 2010 zijn bij het opstellen van dit jaarplan nog niet bekend. Eind 2011 dient de spontane bekendheid 90% te zijn, terwijl de totale bekendheid gehandhaafd blijft. Bekendheid Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) bij (potentiële) slachtoffers Eind 2009 is 13% van de consumenten bekend met de GBL. Cijfers over 2010 zijn bij het opstellen van dit jaarplan nog niet bekend. Eind 2011 dient het niveau van de (potentiële) slachtoffers dat de GBL kent, met 25% gestegen te zijn, ten opzichte van het cijfer van Bekendheid GOMA in de letselschadepraktijk Eind 2011 dient dit 50% te zijn. Bekendheid GOMA (GBL) bij (potentiële) slachtoffers Eind 2011 dient dit 5% te zijn. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Communicatieplan Het communicatieplan 2011 behelst in eerste instantie een voortzetting van de bestaande activiteiten, die in 2010 succesvol zijn uitgevoerd. Digitale nieuwsbrief Vijf maal per jaar stelt De Letselschade Raad de letselschadepraktijk op de hoogte van relevante zaken rond de eigen organisatie, zoals bijv. besluiten in het platformoverleg, gewijzigde (bedragen in) De Letselschade Richtlijnen, aankondigingen van congressen en relevante cursussen. Najaar 2010 telt de nieuwsbrief 1212 abonnees (een stijging met 6,3%ten opzichte van 2009), in 2011 dient dit verhoogd te zijn met 10% ten opzichte van de stand van zaken per december

8 Folder- en voorlichtingsmateriaal Inmiddels is de brochurelijn in de huisstijl uitgewerkt. De materialen zijn te bestellen via de website. Voor slachtoffers is dit gratis, aan dienstverleners wordt een vergoeding van de portokosten gevraagd. Te verwachten in 2011: introductie GOMA bij slachtoffers (1 e kwartaal 2011) introductie toelichting bij GBL (incl. sanctionering) aan de letselschadepraktijk (1 e kwartaal 2011) introductie E-learning module, waarin we de manier van werken conform GBL & alle producten van De Letselschade Raad bekend maken aan de werkvloer (april 2011) Medische paragraaf bij GBL (via website) (april 2011) Introductie starterskit voor slachtoffers, een digitaal hulpmiddel om het dossier thuis goed op te bouwen, tevens bron van neutrale informatie bij strategische keuzes (victim empowerment) (september 2011) De Letselschade Raadsdag (november 2011) Resultaatmeting initiatieven en innovaties in de letselschadepraktijk Verkenning nauwere samenwerking met het PIV Werkvloersessies Om de communicatie scherp te houden bezoekt het Bureau van De Letselschade Raad elk kwartaal twee organisaties voor een werkvloersessie incl. terugkoppeling naar management en directie. In de werkvloersessies nieuwe stijl discussiëren medewerkers van twee organisaties (belangenbehartiger / verzekeraar) met elkaar. Communicatie aanpak implementatie GOMA Het implementatieplan voor de GOMA zal ten uitvoer worden gebracht, zodra er financiële mogelijkheden zijn om het bemiddelingsloket uit te breiden. Onderdeel van de implementatie is tevens een verbeterde voorlichting aan slachtoffers en uitbreiding van het kenniscentrum. Communicatie over kwaliteit en handhaving De Raad implementeert de resultaten vanuit het project kwaliteit en handhaving en zoekt oplossingen door goede communicatie, zie hoofdstuk 5. Onderdeel van kwaliteit & handhaving is heldere communicatie over de verbeterde toepassing van de GBL door de implementatie van de toelichting bij de GBL, via een E-learning module voor de binnenwereld

9 Symposium De Letselschade Raadsdag In november 2011 organiseert het bureau de jaarlijkse Letselschade Raadsdag, waarbij het doel is om de GBL-geregistreerden ondersteuning te bieden bij het werken met de GBL. Samen willen we weer een stap in de goede richting zetten naar een professionele letselschadepraktijk, die het slachtoffer een vlotte en passende schadeafwikkeling biedt. Voorlichting aan slachtoffers via site In 2011 wordt de digitale slachtofferkit geïmplementeerd, als hulpmiddel voor slachtoffers om hun letselschadedossier op orde te houden/te krijgen. Doel van dit deelproject is dat zij grip op hun eigen schadeafwikkeling krijgen en via het site-onderdeel voor slachtoffers relevante informatie kunnen vinden (via interne links). Verkeersongeval.nl is geheel geïntegreerd in de site van De Letselschade Raad. Ook slachtoffers van een medische fout vinden hun neutrale informatie, zonder commercieel oogmerk, met ingang van 2011 op de site van De Letselschade Raad (onderdeel implementatie GOMA). Meten bekendheid organisatie en (mate van implementatie) producten De Letselschade Raad laat elk jaar in november/december een onderzoek uitvoeren naar de bekendheid van de organisatie en haar producten, o.a. vanwege de prestatieafspraken met het Ministerie van Justitie. Public Affairs De Letselschade Raad bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met diverse stakeholders bij de overheid, in de politiek en belangenorganisaties met het oog op een verdere verbetering van de afwikkeling van letselschade

10 5. Kwaliteit en handhaving Doelstellingen en prioriteiten Goed voorbereid in 2010, kan De Letselschade Raad vliegend van start in In 2010 is er beleid geformuleerd rondom het weerbarstige onderwerp handhaven en sanctioneren. In het voorjaar van 2011 wordt de toelichting bij de GBL gepresenteerd: een concretisering van de verwachtingen die slachtoffers mogen hebben van professionals in de letselschadepraktijk. De Raad blijft primair een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers en zal dit via zelfevaluaties en audit/werksessies monitoren. Hiervoor wordt na de introductie van de toelichting een concreet plan van aanpak geformuleerd, inclusief het handhavingsbeleid. De Letselschade Raad gelooft in zelfregulering, dus ook wanneer dat beroepsgroepen betreft. In De Letselschade Raad zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd. Beroepsgroepen zijn goed georganiseerd en zijn in staat om hun eigen huishouding goed te voeren. De Letselschade Raad faciliteert koepelorganisaties en overige samenwerkingsvormen in de letselschadepraktijk op het gebied van kwaliteit en handhaving en communiceert regelmatig over dit onderwerp. Doelstelling in 2011 is om met de diverse koepelorganisaties in gesprek te gaan over de mate waarin zij de strategische doelstellingen van De Letselschade Raad verwerken in hun eigen beleidsstukken. Alleen een integrale samenwerking kan leiden tot een imagoverbetering van de gehele letselschadepraktijk. Onderzocht moet worden hoe de partijen die verenigd zijn in De Letselschade Raad in hun eigen beroepsveld het kaf van het koren kunnen scheiden. Elke deelnemende organisatie is daarvoor zelf verantwoordelijk, maar zal zijn aanpak hierover collegiaal rapporteren in de Raad. In het project Integrale aanpak kwalijke praktijken is hiermee in 2010 een goede start gemaakt. Er zijn concrete resultaten geboekt, die de positie van het letselschadeslachtoffer hebben versterkt en het imago van de branche op termijn blijvend kunnen verbeteren. De Letselschade Raad wil het slachtoffer in een zo vroeg mogelijk stadium verwijzen naar een passende belangenbehartiger, die kwaliteit levert en ook over de kosten helder communiceert. De Letselschade Raad wil de letselschadeadvocaten actief bij de Raad blijven betrekken. In 2011 wordt het aandachtsgebied beloning belangenbehartigers afgerond door het opleveren van aanbevelingen, die proactief onder de aandacht van de letselschadepraktijk en het Ministerie van Justitie zullen worden gebracht. September 2010 staan 94 organisaties ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade. In 2011 wil De Letselschade Raad het aantal inschrijvingen laten stijgen naar 110. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Aantal inschrijvingen in GBL vergroten Relevante beroepsorganisaties en hun leden worden aangeschreven om zich te registreren in het GBLregister. Nut en noodzaak voor inschrijving in het GBL register wordt duidelijk gecommuniceerd. Randvoorwaarden worden gecreëerd om inschrijving door de diverse beroepsgroepen mogelijk te maken. Register GBL kwalitatief verbeteren In 2010 is beleid ontwikkeld op het gebied van accreditering en sanctionering. In het voorjaar van 2011 zal dit beleid worden geïmplementeerd. Ingeschreven organisaties die zich schuldig maken aan kwalijke praktijen (dubbel declareren, no cure no pay wanneer de aansprakelijkheid al vast staat) dienen uit te leggen hoe zij op zeer korte termijn dat beleid gaan wijzigen en op welke manier de relevante partijen schadeloos worden gesteld

11 Register GOMA Binnen de implementatie van de GOMA wordt gekeken naar de manier waarop deelnemers aan de GOMA zich gaan registreren bij De Letselschade Raad. Monitoring De Letselschade Raad heeft in 2010 een start gemaakt met het verzamelen van gegevens over de doorlooptijd van letselschadezaken en de tevredenheid van slachtoffers over het verloop van hun letselschadezaak. De inventarisatie welk verschil het wel of niet werken met de GBL maakt, wordt in 2011 doorontwikkeld. Resultaatindicatoren Er worden 5 resultaatindicatoren op tempo ontwikkeld en toegepast: 1 De instelling van een panel van enkele rechters met veel letselschadezaken die tweejaarlijks bevraagd zullen worden op wat zij aan toegevoegde waarde percipiëren van de Raad. 2 Onderhoud van een catalogus van jurisprudentie, waarin verwezen wordt naar de Raad of naar producten van de Raad 2. 3 Eerstelijns rechtshulpverleners zullen tweejaarlijks door middel van een (anonieme) enquête bevraagd worden over wat zij aan toegevoegde waarde merken (van het werk) van de Raad. 4 Opzet van een statistiek (in rubrieken) waarin de doorlooptijd van letselschadebehandeling (van evenement tot afwikkeling) wordt geregistreerd. Wenselijk en doelmatig lijkt het om daarbij gebruik te maken van de expertise van het Centrum van Verzekeringsstatistiek. 5 Naamsbekendheid GBL door periodiek (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek onder de doelgroep van De Raad. 2 Voor de huidige stand: zie de website van de Raad onder De Letselschade Richtlijnen

12 6. Organisatie De Letselschade Raad: een ambitieuze organisatie, met het voornemen om de reikwijdte van de raad te verbreden tot autoriteit voor alle letselschades, ook de medische aansprakelijkheid en beroepsziektes, maar anderzijds werkbaar en wendbaar wil blijven. In 2011 wordt zowel de structuur als de formatie van De Letselschade Raad aangepast aan de gewijzigde situatie na introductie van de diverse nieuwe producten en activiteiten. Doelstellingen en prioriteiten HRM Formatie uitbreiding Voor 2011 is uitbreiding van de vaste formatie voorzien door uitbreiding van de bemensing van het bemiddelingsloket (totale formatie van 2,45 fte naar 3,05 fte). Het bureau van De Letselschade Raad bestaat in 2011 uit een algemeen secretaris, senior beleidsmedewerker platform & projecten, 2 senior beleidsmedewerkers kwaliteit & handhaving (incl. bemiddelingsloket) en een secretaresse/officemanager. Voor communicatie en ICT wordt ad hoc deskundige externe capaciteit ingezet. Kenniscentrum Beleid ten aanzien van het kenniscentrum letselschade dient te worden ontwikkeld. Samenwerking met relevante organisaties, zoals PIV en LSA, zal worden gezocht. Processen Processen en projectbesturing Alle processen in het bijzonder A0 processen zijn effectief en efficiënt. Projecten worden professioneel aangestuurd, voldoen bij de start aan de criteria van verwachte toegevoegde waarde, budget, menskracht en proces (aansturing, mijlpalen) en bij afronding (implementatie en communicatie) ICT ICT systemen zijn marktconform ICT partners zoals Reith/Hendriks & Partners (website), Hic en Nunc (webserver) handelen marktconform Inhoudelijk onderhoud (door Bureau) verloopt efficiënt. Structuur Representativiteit De samenstelling van De Letselschade Raad toetsen op representativiteit van professionele partijen, die hun eigen achterban definiëren. Financiën Sluitende begroting De begroting 2011 is kostendekkend. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Processen Relevante processen evalueren (maart 2011) ICT ICT systemen toetsen op kwaliteit en marktconformiteit (maart 2011) Evaluatie efficiënt onderhoud van content (maart 2011) Financieel Uitvoering opzet langere termijn financieringsplan na 2012 (mei 2011)

13 7. Financiën 7.1 Begroting 2011 De Letselschade Raad Begroting 2010 Raming 2010 Begroting 2011 Baten Lasten Algemene kosten Projectkosten materiële normering Projectkosten procesnormering/gbl incl. onvoorzien Onvoorzien Totaal kosten Resultaat 606 (4.431) Toelichting op de kostenverdeling: De Letselschade Raad wordt voor 70% gefinancierd door het Ministerie van Justitie (procesnormering) en voor het overige door de deelnemers in het Platform (materiële normering), projectbijdragen en inkomsten uit het GBL-register. Indirecte personeels- en algemene kosten voor 30% toegerekend aan kostenplaats Materieel en voor 70% aan kostenplaats Proces. 7.2 Toelichting begroting 2011 Algemeen De doelstelling om de begroting kostendekkend te laten zijn, zal in 2010 naar verwachting gerealiseerd kunnen worden. Ook voor 2011 wordt uitgegaan van een kostendekkende begroting. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden om externe financiering voor de implementatie van de GOMA te verkrijgen. Toelichting op de onderdelen Inkomsten Inkomsten materieel De bijdrage van het Verbond van Verzekeraars ( ) wordt in 2011 grotendeels toegerekend aan materieel algemeen en niet meer voor aan projecten, zoals in vorige jaren. In de startfase van De Letselschade Raad (de NPP-periode ) waren er veel nieuwe projecten, die later structurele activiteiten zijn geworden. De organisatie werd daardoor groter en de kosten meer, terwijl de zetelbijdragen gelijk bleven. De projectkosten daalden door efficiënt werken en het gebruik van moderne communicatiemiddelen (o.a. WIKI en minder projecten). De bijdrage is voor alle zetels is verhoogd met het inflatiepercentage van 1,3% (bron: CBS). Inkomsten registratie GBL

14 De begroting is gebaseerd op 110 deelnemers in totaal, waarvan 15 nieuwe inschrijvingen. Inkomsten registratie GOMA De begroting is gebaseerd op 50 nieuwe inschrijvingen. Rente inkomsten minus bankkosten Over de banktegoeden wordt rente genoten op spaarrekeningen. De door KPMG aangeleverde prognose levert de volgende gegevens op: Spaarrekening Egalisatiereserve Materieel 5.500, - Spaarrekening GBL subsidie 100, - Uitgaven algemeen Personeelskosten De personeelskosten stijgen als gevolg van het toekennen van periodieken en 0,5% prijscompensatie, afhankelijk van de ontwikkelingen bij de overheid. Salarissen ten behoeve van de uitvoering van taken die volgen uit de GOMA, worden in 2011 toegerekend aan het implementatieproject (kosten 0,6 fte). Kosten woon/werkverkeer Ten opzichte van 2010 wordt deze post verhoogd, als gevolg van de uitbreiding van de formatie. Huur kantoorruimte In 2010 is het aantal gehuurde vierkante meters teruggebracht. De gehuurde oppervlakte blijft hetzelfde, hoewel de formatie uitbreidt. De oplossing is gevonden door flexibel om te gaan met de werkplekken in een formatie die is samengesteld uit parttimers. De diensten zullen in 2011 worden afgenomen voor vijf medewerkers, op basis van vier werkplekken. Website/automatisering De kosten voor automatisering betreffen vooral de kosten van de dedicated server incl. beveiliging voor de website van De Letselschade Raad. De variabele kosten blijven nagenoeg gelijk aan die van Onderhoudscontract website x per jaar digitale nieuwsbrief Dedicated Serverhosting (incl. beveiliging) Aanpassingen aan de site (Homepage, GOMA, navigatie) Totaal begrote kosten website/automatisering Accountant en Administratiekosten Als gevolg van een totale vernieuwing van de kostenplaats- en kostenverdeelstructuur en rapportagetools (financiën en managementinformatie) en de overgang naar een ander administratiekantoor, zijn de kosten van de administratie gedaald. Met ingang van 2010 wordt de (loon)administratie van De Letselschade Raad gedaan door KPMG, die tevens zeer transparant inzicht van de financiële stand van zaken bieden. Kosten hiervoor blijven begroot op circa , -. De controlerende accountant blijft Lansigt Accountants. De begrote kosten voor de controle van de jaarrekening, conform de voorwaarden van het Ministerie van Justitie, bedragen 6.000, -. Communicatie De kosten voor communicatie betreffen de uitvoering van het communicatieplan, dat bestaat uit de successen van voorgaande jaren en introducties van nieuwe producten. Slachtoffers worden via de intermediaire doelgroepen (Bureau Slachtofferhulp, politie, ziekenhuizen) een corporate folder aangeboden waarin de producten van De Letselschade Raad via het verloop van hun zaak worden genoemd. Doel van de folder is victim empowerment door slachtoffers in staat te stellen met de informatie op deletselschadraad.nl eigen beslissingen te nemen. GOMA

15 Zie uitgebreide projectomschrijving GOMA op blz GBL Communicatieplan Drukkosten flyer slachtoffers Introductie Medische Paragraaf bij GBL 500 De Letselschade Raadsdag Uitgave boekje GBL incl. medische paragraaf en toelichting Uitgave boekje GBL voor slachtoffers Werkvloersessies PR Overige uren Onvoorzien Totaal communicatiebudget Advieskosten In 2011 zijn advieskosten opgenomen in de begroting als stelpost. Onverwachte ontwikkelingen kunnen de noodzaak vormen om extern advies te vragen. Projectkosten Project Materiële Normering Werkgroep Materiële Normering heeft in oktober 2009 een objectieve werkmethodiek voor normering vastgesteld. Daarbij is het verwerven van neutrale kennis van groot belang gebleken, evenals een goede, inhoudelijke, ondersteuning vanuit het bureau van De Letselschade Raad. Tevens is de wens van De Letselschade Raad om drie Letselschade Richtlijnen opgeleverd te krijgen, slechts te realiseren als er meer financiën beschikbaar komen. Daarbij is de schatting dat in , - aan kosten (inzet deskundigen) worden gemaakt. Verkeersongeval.nl Voor de ontwikkeling en introductie van de digitale slachtofferkit is in , - begroot. Project medische paragraaf bij GBL In 2007 is door De Letselschade Raad een reservering gemaakt van , - voor de eerste drie termijnen van dit project. Deze termijnen zijn betaald. In 2010 zou de betaling van de laatste termijn volgen, die op de begroting 2010 geplaatst was. Onvoorziene ontwikkelingen leidden tot vertraging bij de oplevering van het eindproduct. Deze vertraging heeft echter niet geleid tot meer kosten voor De Letselschade Raad. Het bedrag dat op de begroting van 2010 stond, is opgenomen als reservering 4 e projectfase Medische paragraaf bij GBL. Communicatiekosten rondom de afronding van het project zijn opgenomen in het communicatiebudget. Evaluatie GBL Er dienen nieuwe afspraken te worden gemaakt over de kosten van het bekendheidsonderzoek, dat door het Ministerie van Justitie verplicht is gesteld. Er is gerekend met een prijsverhoging van 10% ten opzichte van 2007, maar in de huidige marktomstandigheden kan wellicht een beter onderhandelingsresultaat worden behaald. Project kwaliteit en handhaving Projectfase 1 (beleid) is in 2010 afgerond Projectfase 2 (toelichting / concretisering GBL) wordt, in samenwerking met het project medische paragraaf bij GBL begin 2010 afgerond. Projectfase 3 (implementatie, o.a. via E-learning module) kan plaatsvinden als externe subsidiëring is toegezegd. Schatting van de kosten voor deze projectfase: ,

16 Project GOMA De implementatie van de GOMA kan plaatsvinden zodra externe subsidiëring ( in 2011) is toegezegd. De GOMA is in juni 2010 geïntroduceerd. Er is een begin gemaakt met de implementatie in de binnenwereld. Vanaf 2011 wordt er voortgebouwd op de in 2010 gelegde basis. De Letselschade Raad neemt de totale personeelkosten voor eigen rekening. De overige kosten zijn als projectkosten meegenomen in de begroting. Uitvoering van die genoemde taken zal plaatsvinden na subsidiëringtoezeggingen. Projectkosten en financiering GOMA 2011, incl. BTW Kosten 2011 Financiering 2011 Ontwikkeling GOMA (inhoud) Ondersteuning Permanente Commissie Communicatie Communicatieplan & -coördinatie implementatie en PR Druk- en distributiekosten flyer slachtoffers De Letselschade Raad Al meegeteld in begrotingsrubriek Personeelskosten Verbond van Verzekeraars Fonds Slachtofferhulp Druk- en distributiekosten GOMA boekjes GOMA voor patiënten (totale kosten) De Letselschade Raadsdag GOMA Werkvloersessies Overige uren Onvoorzien Organisatie Personeelskosten uitbreiding bemiddelingsloket & opzet kenniscentrum, incl. huisvesting Totaal begroot / subsidieaanvraag Financiering GOMA: De Letselschade Raad neemt de overheadkosten voor haar rekening. Aan het Verbond van Verzekeraars wordt financiering gevraagd voor o de communicatiekosten voor de binnenwereld (boekjes en werkvloersessies) o opzet kenniscentrum Medische Aansprakelijkheid o bemensing Bemiddelingsloket (3 dagdelen per week, gedurende een jaar) voor de vragen en bemiddelingsverzoeken van professionals die volgen uit de communicatie naar de binnenwereld en de algemene media-aandacht die er is voor dit onderwerp (Tvuitzendingen) Aan Fonds Slachtofferhulp wordt financiering gevraagd voor o o de communicatiekosten voor de slachtoffers (flyer en GOMA voor patiënten )) bemensing Bemiddelingsloket (1 dagdeel per week, gedurende een jaar) voor de vragen en bemiddelingsverzoeken van slachtoffers, die volgen uit de communicatie naar de binnenwereld en de algemene media-aandacht die er is voor dit onderwerp (Tvuitzendingen) Onvoorzien/nieuwe projecten: In de begroting 2011 zijn financiële mogelijkheden voor nieuwe projecten open gehouden

17 8. Organisatiegegevens en kengetallen Organisatie Het bureau van De Letselschade Raad bestaat in 2011 uit 3,05 fte. Algemeen secretaris Leiding van het bureau Financiën Communicatie: positionering Ontwikkelen nieuwe producten en diensten Kwaliteit en Handhaving Bemiddelingsloket GBL-register Kenniscentrum Projecten en Normering Materiële normering Projecten GBL / GOMA / K&H Beleidsvoorbereiding Officemanager Secretariaat & administratie 0,60 0,60 0,60 0,75 0,50 Totaal 3,05 Freelancers: ICT, communicatiestrategie, tekstschrijver De uitbreiding van het bemiddelingsloket (0,6 fte) incl. opbouw kenniscentrum medische aansprakelijkheid is begroot voor 1 jaar. Projecten 2011 Kostenplaats Materiële normering: Materiële normering (drie nieuwe richtlijnen) Voorlichting: Implementatie slachtofferkit Kostenplaats Processuele normering (GBL): Implementatie medische paragraaf (VU) Implementatie concretisering GBL (toelichting voor de letselschadepraktijk) via E-learning module Implementatie beleid kwaliteit & handhaving De Letselschade Raadsdag (voor GBL-geregistreerden) Implementatie GOMA Resultaatindicatoren Bezoekcijfers website (www.npp.nl / jaar unieke bezoekers aantal bezoeken aantal bezochte pagina's per bezoeker Pageviews , , , , (t/m 12 aug) , Schatting over geheel

18 Inschrijvingen Register GBL Stand van zaken 2 september 2010 Totaal aantal organisaties 3 Afgeronde inschrijvingen % inschrijvingen tov totaal Verzekeraars 4 5 Aansprakelijkheid % Rechtsbijstand % Schaderegelingsbureaus optredend voor slachtoffers NIVRE ) % Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) 6 Schaderegelings- of expertisebureaus werkzaam voor verzekeraars NIVRE ) % Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) Onbekend 5 n.v.t. Schaderegelingsbureaus optredend voor slachtoffers en verzekeraars NIVRE (zonder verzekeraars) 8 Onbekend n.v.t. Overige (NIS, NLE, niet aangesloten) Onbekend 1 n.v.t. Arbeidsdeskundigen Onbekend 4 n.v.t. Overige inschrijvingen 10 n.v.t. Totalen 94 n.v.t. Prestatie- en kwaliteitsafspraken Ministerie van Justitie Figuur 1: bekendheid NPP/De Letselschade Raad in de letselschadepraktijk Bekendheid DLR professionals % Spontaan Geholpen Figuur 2: Bekendheid NPP/De Letselschade Raad bij (potentiële) slachtoffers 3 Diverse verzekeraars handelen onder meerdere (nieuwe) handelsnamen o.a. via internet 4 Cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Verbond van Verzekeraars en overige afgeronde inschrijvingen 5 Door schaalvergroting/fusies staan diverse verzekeraars, die voorheen apart stonden ingeschreven, nu als één organisatie vermeld 6 Cijfers zijn voor een deel gebaseerd op gegevens van NIVRE. 7 Zie noot 7. 8 Cijfers van NIVRE zijn niet aanwezig

19 Geholpen bekendheid DLR bij (potentiële) slachtoffers % Figuur 3: Bekendheid GBL bij professionals in de letselschadepraktijk en bij (potentiële) slachtoffers Spontane bekendheid GBL % Professionals Slachtoffers Aantal klachten over niet-nakomen code In feite komen alle klachten neer op het niet nakomen van de code, uitgezonderd de verzoeken om algemene informatie. Het gaat daarbij relatief vaak om partijen die zelf niet staan ingeschreven in het GBLregister, maar zich wel beklagen over de wel-geregistreerde organisaties. Blijkbaar is er nog veel te leren in de letselschadepraktijk, bijvoorbeeld dat een gedragscode alleen werkt als alle relevante partijen in een dossier zich houden aan de regels. In 2009 zijn in totaal 166 (2008: 81, stijging 205%) informatieverzoeken en bemiddelingsdossiers aangemeld. In 2010 zijn er tot en met 19 augustus 206 informatieverzoeken en nieuwe zaken aangemeld. Veel reacties kwamen naar aanleiding van de Tros Radaruitzending van 11 januari De stijging ten opzichte van het eerste halfjaar 2009 bedraagt 250%

20 Een parttime bezetting van het bemiddelingsloket is niet meer optimaal. Totdat een fulltime bezetting (met ruimte voor overleg en werkoverdracht) is gerealiseerd, lopen de wacht- en doorlooptijden op. De Letselschade Raad vindt dat niet acceptabel, omdat juist dat onderwerp hoog op de klachtenlijst staat bij slachtoffers en professionals in de letselschadepraktijk. Eind 2010 zoekt de organisatie daarom naarstig naar mogelijkheden om de extra benodigde bezetting extern gefinancierd te krijgen. Klachten Top 5: 1. Medische causaliteitsdiscussies 2. Dubbel declareren 3. No cure no pay contracten 4. Lange doorlooptijden letseldossier 5. Slechte communicatie/bejegening slachtoffer Aantal en afloop van geschillen tegen De Letselschade Raad Eind 2009 is er één klacht tegen De Letselschade Raad ingediend. Deze klacht betrof echter geen letselschadezaak. Klager is begeleid naar een organisatie die hem verder kan helpen. In 2010 zijn er tot september geen klachten ontvangen

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Letselschade Raadsdag 2011: focus op Medische Paragraaf en vernieuwde GBL

Letselschade Raadsdag 2011: focus op Medische Paragraaf en vernieuwde GBL NOVEMBER 2011 Letselschade Raadsdag 2011: focus op Medische Paragraaf en vernieuwde GBL Op 4 november 2011 vond De Letselschade Raadsdag 2011 plaats met als thema 'GBL Compleet & Concreet'. Aan de orde

Nadere informatie

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d )

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d ) Strategisch Plan 2016 2019 (goedgekeurd door het Bestuur d.d. 27-1-2016) 1. Missie, visie en doelstelling De Letselschade Raad Missie De Letselschade Raad wil de helderheid en effectiviteit in de afhandeling

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen

DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen CECILIA KEUCHENIUS MSC. DRS. HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, FEBRUARI 2012 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Jaarverslag 2011: Een sterk samenwerkingsverband voor een sterke positie van het slachtoffer

Jaarverslag 2011: Een sterk samenwerkingsverband voor een sterke positie van het slachtoffer MEI 2012 IN DEZE UITGAVE: Jaarverslag 2011 Consultatierondes GBL 2.0 druk bezocht De Letselschade Raad te gast op het Rendez Vous d Expertise Nivre Presentatie film Centramed over GOMA: Met lood in de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijnen per 2012 geïndexeerd<

De Letselschade Richtlijnen per 2012 geïndexeerd< MAART 2012 IN DEZE UITGAVE: De Letselschade Richtlijnen geïndexeerd Forse toename meldingen Bemiddelingsloket Medische Paragraaf GBL aangenomen door platformoverleg Samenwerking St. Keurmerk Letselschade

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Het nieuwe letselschaderegelen: Op de goede weg!

Het nieuwe letselschaderegelen: Op de goede weg! Jaarverslag 2010 Het nieuwe letselschaderegelen: Op de goede weg! Colofon Redactie Fotografie Productie Caroline Blom Wim Haze Reith Hendriks, Zoeterwoude Bureau De Letselschade Raad Bezoekadres Bordewijklaan

Nadere informatie

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Begroting 2014 en raming 2015

Begroting 2014 en raming 2015 Begroting 2014 en raming 2015 Energie-U Begroting 2014 en raming 2015 blz 1 Begroting 2014 en raming 2015 Uitgaven 2012 (jaarrek) 2013 (alv) 2013 (bijgesteld) 2014 2015 Bestuurskosten 169 1.000 1.000 1.000

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

deletselschaderaad.nl deletselschaderaad.nl

deletselschaderaad.nl deletselschaderaad.nl Jaarverslag 2009 Het nieuwe letselschaderegelen: de tijd dringt! deletselschaderaad.nl dlr-jv2009-a4-03.indd 2-3 deletselschaderaad.nl 08-07-10 13:06 Jaarverslag 2009 Het nieuwe letselschaderegelen: de

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten

Regionale Uitvoering Bbz. Kostprijs producten Regionale Uitvoering Bbz Kostprijs producten Inhoudsopgave 1 Producten als basis voor aansturing van een Bbzsamenwerkingsverband 2 2 Producten begroten: hoe bereken je de kostprijs? 3 2.1 Directe kosten

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: Cool 2B Fit Naam interventie- eigenaar: Stichting Cool 2B Fit Doelgroep: 4-12 jarigen / 12-18 jarigen (Cool 2B Fit is tot en met de leeftijd van 13 jaar) A) Kosten en uren Geef hieronder

Nadere informatie

De PIV Audit: een stimulans tot verbetering. wat gaat goed best practices wat kan beter

De PIV Audit: een stimulans tot verbetering. wat gaat goed best practices wat kan beter De PIV Audit: een stimulans tot verbetering wat gaat goed best practices wat kan beter Stappen gezet in de tijd 2002 Initiatief PIV Audit PIV Audit facultatief PIV Audit verplicht 2017 2003 pilot audits

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Een jaar van. oogsten...? deletselschaderaad.nl

JAARVERSLAG 2012 Een jaar van. oogsten...? deletselschaderaad.nl JAARVERSLAG 2012 Een jaar van oogsten...? deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad Jaarverslag 2012 2 Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid

Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant (buitengerechtelijke) kosten Medische aansprakelijkheid Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake CONVENANT

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Hulp na een ongeluk!

Hulp na een ongeluk! Hulp na een ongeluk! www.korevaarvandijk.nl Korevaar van Dijk Letselschade werkt uitsluitend voor slachtoffers Telefonisch krijgt u van ons vrijblijvend een eerste advies U krijgt hulp en een rechtvaardige

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030

Begroting 2005. Regiovisie Groningen-Assen 2030 Begroting 2005 Regiovisie Groningen-Assen 2030 Groningen, maart 2004 Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt de begroting van Regiovisie Groningen-Assen 2030 voor het boekjaar 2005. Voor het opstellen van

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011

Samenvatting F-Scan. Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF. April 2011 Samenvatting F-Scan Onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de kerntaken binnen NOC*NSF 1 Inhoud 1. Achtergrond en doelstelling 2. Effectiviteit NOC*NSF 3. Organisatie- en efficiency analyse

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider,

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Project: CO2-Prestatieladder Communicatieplan Rapport: CO2-2012/R-04;rev. 1;d.d. 12-05-2014 Auteur: R. Louis - CK Bedrijfsadvisering Verificateur: J.A.C. van Dijk A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem. Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul. Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Jaarverslag 2008 Valkenburg aan de Geul, 30 januari 2009 Jaarverslag 2008 rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Van 2013 naar Re(a)geren is vooruitzien. PIVHet jaar 2013 volgens het PIV

Van 2013 naar Re(a)geren is vooruitzien. PIVHet jaar 2013 volgens het PIV Re(a)geren is vooruitzien PIVHet jaar 2013 volgens het PIV Van 2013 naar 2014 Het lijkt zomaar een gewone jaarwisseling te zijn: van 31 december 2013 naar 1 januari 2014. Op het gebied van de afwikkeling

Nadere informatie

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS UTRECHT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Postadres Postbus 8008 3503 RA Bezoekadres Oudegracht 312-3511 PK www.groenlinks.nl E info@groenlinks.nl T 030 2399900 -

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015

Bijlage B Staat van baten en lasten. Begroot 2014 Begroot 2015 Bijlage B Staat van baten en lasten Begroot 2014 Begroot 2015 Baten: Baten uit eigen fondsenwerving 356,067 449,994 Baten uit gezamenlijke acties 0 0 Baten uit acties van derden 0 0 Subsidies van overheden

Nadere informatie

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) Naam interventie: Cool 2B Fit Naam interventie- eigenaar: Stichting Cool 2B Fit Doelgroep: 4-12 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag NPP 2008. Stichting Nationaal Platform Personenschade (m.i.v. 1 januari 2009 De Letselschade Raad)

Jaarverslag NPP 2008. Stichting Nationaal Platform Personenschade (m.i.v. 1 januari 2009 De Letselschade Raad) Stichting Nationaal Platform Personenschade (m.i.v. 1 januari 2009 De Letselschade Raad) P Postbus 93309, 2509 AH Den Haag T 088 33 22 555 E info@deletselschaderaad.nl I www.deletselschaderaad.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief!

Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Resultaat Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp ook in 2009 zeer positief! Doel klanttevredenheidsonderzoek Om de dienstverlening van het Bureau Wsnp zo optimaal mogelijk op de wensen en behoeften van

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Keurmerk Letselschade

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Keurmerk Letselschade Beleidsplan 2012-2015 Stichting Keurmerk Letselschade 1 1. Inleiding...3 2. De Stichting Keurmerk Letselschade: Wie zijn wij?...4 3. De huidige organisatie...5 Organisatiestructuur...5 De bestuursleden...5

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket

Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Raadsvergadering d.d. 17 december 2013 Nr. : Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Realisatie Breed Sociaal Loket Behandelend ambtenaar: D.A.M. Schipper Voorstel: 1. instemmen met het oprichten

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel affectieschade en zorgkosten van NVvA

Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel affectieschade en zorgkosten van NVvA Per post en per e-mail De Letselschade Raad T.a.v. mevrouw drs. D. Lauria, directeur Postbus 93309 2509 AH DEN HAAG Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel

Nadere informatie

Hoofdlijnen bedrijfsplan

Hoofdlijnen bedrijfsplan Hoofdlijnen bedrijfsplan Inhoudsopgave bedrijfsplan 1. Missie en doelstellingen 2. Strategie 3. Doelgroepen 4. Diensten 5. Modellen 6. Organisatie 7. Rendement 8. Implementatie 1 Missie & doelstellingen

Nadere informatie