1. Inleiding: Beleid en doelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3"

Transcriptie

1 Jaarplan 2011

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Beleid en doelstellingen Materiële normering.. 4 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 3. Procesnormering... 5 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 4. Positionering en communicatie... 6 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 5. Kwaliteit en handhaving Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 6. Organisatie Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning projecten 7. Financiën Organisatiegegevens en kengetallen

3 1. Beleid en doelstellingen 2011 In 2011 zet De Letselschade Raad de bestendige lijn voort, die de afgelopen jaren is ingezet. In 2010 zijn veel concrete resultaten geboekt. De introductie van De Letselschade Infowijzer en de GOMA zijn daarvan een voorbeeld. In 2011 zal De Letselschade Raad haar positie verstevigen als centrale organisatie binnen de letselschadepraktijk. Om de ambitie waar te maken een knooppunt van kennis te worden en daaraan autoriteit en gezag te ontlenen, dienen in 2011 allianties en samenwerkingsverbanden met andere kenniscentra gesmeed te worden. Onderzocht moet worden hoe de banden nauwer kunnen worden en op welke manier intensiever kan worden samengewerkt. Daarbij kan gedacht worden aan gezamenlijke activiteiten en uitwisselingen. Conform het Strategisch Plan blijft de Raad in 2011 prioriteit geven aan de volgende projecten: 1. Naamsbekendheid organisatie en producten vergroten (hoofdstuk 4/ Communicatie en Positionering, hoofdstuk 5 / Kwaliteit en Handhaving) 2. Verbeterde toepassing van de GBL (hoofdstuk 4/ Communicatie en positionering) 3. Ontwikkeling van drie nieuwe Letselschade Richtlijnen (hoofdstuk 2 / Materiële normering) 4. Afronden medische paragraaf in de GBL (hoofdstuk 3 / Procesnormering) 5. GOMA implementeren en borgen (hoofdstuk 3 / Procesnormering) 6. Effectief financieel- en projectmanagement (hoofdstuk 6 / Organisatie en hoofdstuk 7/Financiën). Op al deze fronten is er in 2010 resultaat geboekt, dat in 2011 uitgebouwd kan worden. Naast deze speerpunten start De Letselschade Raad in 2011 met: resultaatmeting initiatieven en innovaties in de letselschadepraktijk verkenning nauwere samenwerking met het PIV en ontwikkeling kenniscentrum financieringsplan lange termijn en werkt verder aan: implementatie beleid Kwaliteit & Handhaving nieuwe Letselschade Richtlijnen plannen voor meer gebruik Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (interface, neutrale dossierserver) aanscherpen eisen Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (medische box) Gedurende het jaar is er een evaluatie van: het geprofessionaliseerde projectmanagement, incl. budgetsysteem de resultaatmeting voor slachtoffers (doorlooptijden & klanttevredenheid) vergroten van de bekendheid van de GBL administratieve organisatie - 3 -

4 2. Materiële normering Zelfregulering via materiële normering is succesvol gebleken. Discussies worden gevoerd over zaken die maatwerk vragen, maar kunnen worden vermeden op het moment dat er gebruik kan worden gemaakt van een Letselschade Richtlijn. De letselschadepraktijk voelt zich meer en meer betrokken en vanuit de markt komen initiatieven van de grond om onderwerpen genormeerd te krijgen via De Letselschade Raad. Doelstellingen en prioriteiten Doel van De Letselschade Raad is om de schaderegeling transparanter en meer harmonieuzer te laten verlopen door het toepassen van De Letselschade Richtlijnen. In de periode dienen minimaal 3 nieuwe richtlijnen te worden ontwikkeld. Het bureau van De Letselschade Raad faciliteert het project materiële normering en checkt via professioneel projectmanagement regelmatig op doorlooptijd, financiën en inhoud. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Raadplegingproces eigen achterban is voor alle betrokken partijen geformaliseerd. Grondige evaluatie De Letselschade Richtlijn Zelfwerkzaamheid De Letselschade Richtlijn Berekening Overlijdensschade: samenwerking met de branchebreed georganiseerde Denktank Overlijdensschade (rapporteren van de voortgang naar de werkgroep vanuit de denktank). Beoogd resultaat is de presentatie van een vereenvoudigde manier van het berekenen van overlijdensschades in een letselzaak, die juridisch en rekenkundig juist is. Vooronderzoek naar de mogelijkheid voor een Letselschade Richtlijn - Whiplash - Affectieschade - Thuisverblijfkosten - Geldstromen - Afsluiten dossier zonder vaststellingsovereenkomst - 4 -

5 3. Procesnormering De Gedragscode Behandeling Letselschade is een middel om een letselschadezaak kwalitatief goed te regelen op een, voor alle partijen, overzichtelijke manier. Uitgangspunt daarbij is de vraag van de cliënt, het letselschadeslachtoffer. De toepassing van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) verbetert de communicatie en laat het slachtoffer zien wat de normale gang van zaken is na een medisch incident. De letselschadepraktijk en de zorginstellingen dienen hierbij rekening te houden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de organisaties op zich hebben genomen. Een transparant proces, ondersteund door moderne en persoonlijke communicatie(middelen) is geen wens meer, maar een vereiste. Doelstellingen en prioriteiten De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) dienen in zoveel mogelijk relevante letselzaken te worden toegepast. De bekendheid van GBL en GOMA bij letselschadeslachtoffers moet aanzienlijk worden verhoogd door medewerking van professionals binnen de letselschadepraktijk. Inzet van moderne middelen om geest en inhoud van GBL en GOMA te communiceren en de praktijk te ondersteunen. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Implementatie van de GOMA (juni 2011) Implementatie van de concretiserende toelichting bij GBL, via E-learning module (april 2011) Introductie en implementatie van de medische paragraaf bij de GBL. (april 2011) - een website, die wordt gehost en onderhouden door de VU. De informatie wordt gedeeld met De Letselschade Raad - de tekst voor de beginselen in de GBL. Deze teksten worden opgenomen in de toelichting bij de GBL, welke wordt geschreven in de tweede projectfase van Kwaliteit & Handhaving Ontwikkeling en implementatie van de starterskit voor slachtoffers (september 2011) Gebruik van het digitaal gezamenlijk behandelplan stimuleren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een interface (geheel 2011) - 5 -

6 4. Positionering en communicatie De Letselschade Raad als organisatie en haar producten worden in de letselschadepraktijk en bij letselschadeslachtoffers steeds meer en beter bekend. Uit onderzoek in 2008 onder letselschadeslachtoffers kwam naar voren dat weinig bekend is over een gedragscode voor letselschade en dat de respondenten zich hier ook niet veel bij konden voorstellen. 1 De spontane bekendheid van de GBL onder marktpartijen was destijds niet gestegen, maar zelfs gedaald. De oorzaak lag volgens de leden van de Raad in het feit dat de GBL over de letselschadepraktijk is uitgestort zonder duidelijke handvatten te bieden over hoe deze gehanteerd moest worden. In 2009 is deze lijn in positieve zin omgebogen. De resultaten 2010 zijn bij het opstellen van dit jaarplan nog niet bekend. In 2010 start De Letselschade Raad in samenwerking met de letselschadepraktijk met het schrijven van een concrete toelichting bij de GBL, die waarden, normen, regels en sanctionering aan elkaar schakelt, zodat de praktijk duidelijker handvatten heeft en een en ander beter bespreekbaar wordt. De implementatie vindt plaats in 2011 door gebruik te maken van een E-learning module voor de werkvloer in de letselschadepraktijk, door De Letselschade Raad ontwikkeld in samenwerking met NIBE-SVV en OSRopleidingen. Het blijft noodzakelijk dat De Letselschade Raad zich zowel in de letselschadepraktijk (binnenwereld) als naar slachtoffers (buitenwereld) toe stevig positioneert als een autoriteit die boven de marktpartijen staat en tegelijkertijd van de markpartijen is: onafhankelijk en betrokken, in een collectief gericht op zelfnormering. Aan organisaties die zijn aangesloten bij De Letselschade Raad wordt dan ook concreet gevraagd om deze gezamenlijke doelstelling in strategische plannen en jaar(beleids)plannen in te voeren. Sleutelwoorden voor De Letselschade Raad blijven relevantie, geloofwaardigheid en onderscheidend vermogen. Positionering vindt plaats in de binnen- en buitenwereld, waarbij plaats is voor alle functies van De Letselschade Raad en de bijbehorende producten. Functies De Letselschade Raad Producten De Letselschade Raad Voorlichting/informeren Website, incl. GBL Register GBL voor slachtoffers GOMA voor slachtoffers Bemiddelingsloket Foldermateriaal, nieuwsbrieven Publicatie Monitoring De Letselschade Infowijzer Toelichting bij GBL E-learning module Normering Materieel Proces De Letselschade Richtlijnen Procesnormering GBL Procesnormering GOMA Performance accountability Monitoring (bijv. werkvloersessies) Randvoorwaarden scheppen ontwikkeling nieuwe producten Minimumeisen Digitaal Gezamenlijk Behandelplan (incl. medisch box) Interface Digitaal Gezamenlijk Behandelplan Innovatiepagina s op de site 1 Ferro (juli 2008), Een code voor letselschade: uitkomsten van een kwalitatief onderzoek, Amsterdam

7 Doelstellingen en prioriteiten 2011 In 2011 werkt De Letselschade Raad verder aan het vergroten van de naamsbekendheid en het verbeteren van de voorlichting aan alle letselschadeslachtoffers en betrokkenen in de binnenwereld (professionals). Daarbij wordt een actieve houding gevraagd van de binnenwereld, om gezamenlijk dit doel te bereiken. Alleen op die manier kan het imago van de letselschadepraktijk worden verbeterd. Bekendheid NPP / De Letselschade Raad in de letselschadepraktijk Eind 2009 noemt 26% van de marktpartijen De Letselschade Raad spontaan als gevraagd wordt naar de organisatie die tot doel heeft de opvang van verkeersslachtoffers te verbeteren en de nasleep van een ongeval te bekorten. De geholpen bekendheid blijft steken op 87%. Vooral advocaten blijken De Letselschade Raad nog niet te kennen. Eind 2011 dient de spontane bekendheid 25% hoger te zijn, dan het cijfer van 2010 (nog niet bekend), terwijl de geholpen bekendheid blijft gehandhaafd. Bekendheid NPP / De Letselschade Raad bij (potentiële) slachtoffers In 2009 is De Letselschade Raad bij consumenten/ potentiële slachtoffers niet spontaan bekend. De geholpen bekendheid is significant gestegen tot 14%. Onder ouderen is de bekendheid hoger (21%) dan bij jongere respondenten (9%). Eind 2011 dient het niveau van de (potentiële) slachtoffers dat De Letselschade Raad kent, met 25% gestegen te zijn, ten opzichte van het cijfer van 2010 (nog niet bekend). Bekendheid Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) in de letselschadepraktijk Eind 2009 is de spontane bekendheid weer opgelopen naar 61%. De totale bekendheid (spontaan & geholpen) is 100%. Cijfers over 2010 zijn bij het opstellen van dit jaarplan nog niet bekend. Eind 2011 dient de spontane bekendheid 90% te zijn, terwijl de totale bekendheid gehandhaafd blijft. Bekendheid Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) bij (potentiële) slachtoffers Eind 2009 is 13% van de consumenten bekend met de GBL. Cijfers over 2010 zijn bij het opstellen van dit jaarplan nog niet bekend. Eind 2011 dient het niveau van de (potentiële) slachtoffers dat de GBL kent, met 25% gestegen te zijn, ten opzichte van het cijfer van Bekendheid GOMA in de letselschadepraktijk Eind 2011 dient dit 50% te zijn. Bekendheid GOMA (GBL) bij (potentiële) slachtoffers Eind 2011 dient dit 5% te zijn. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Communicatieplan Het communicatieplan 2011 behelst in eerste instantie een voortzetting van de bestaande activiteiten, die in 2010 succesvol zijn uitgevoerd. Digitale nieuwsbrief Vijf maal per jaar stelt De Letselschade Raad de letselschadepraktijk op de hoogte van relevante zaken rond de eigen organisatie, zoals bijv. besluiten in het platformoverleg, gewijzigde (bedragen in) De Letselschade Richtlijnen, aankondigingen van congressen en relevante cursussen. Najaar 2010 telt de nieuwsbrief 1212 abonnees (een stijging met 6,3%ten opzichte van 2009), in 2011 dient dit verhoogd te zijn met 10% ten opzichte van de stand van zaken per december

8 Folder- en voorlichtingsmateriaal Inmiddels is de brochurelijn in de huisstijl uitgewerkt. De materialen zijn te bestellen via de website. Voor slachtoffers is dit gratis, aan dienstverleners wordt een vergoeding van de portokosten gevraagd. Te verwachten in 2011: introductie GOMA bij slachtoffers (1 e kwartaal 2011) introductie toelichting bij GBL (incl. sanctionering) aan de letselschadepraktijk (1 e kwartaal 2011) introductie E-learning module, waarin we de manier van werken conform GBL & alle producten van De Letselschade Raad bekend maken aan de werkvloer (april 2011) Medische paragraaf bij GBL (via website) (april 2011) Introductie starterskit voor slachtoffers, een digitaal hulpmiddel om het dossier thuis goed op te bouwen, tevens bron van neutrale informatie bij strategische keuzes (victim empowerment) (september 2011) De Letselschade Raadsdag (november 2011) Resultaatmeting initiatieven en innovaties in de letselschadepraktijk Verkenning nauwere samenwerking met het PIV Werkvloersessies Om de communicatie scherp te houden bezoekt het Bureau van De Letselschade Raad elk kwartaal twee organisaties voor een werkvloersessie incl. terugkoppeling naar management en directie. In de werkvloersessies nieuwe stijl discussiëren medewerkers van twee organisaties (belangenbehartiger / verzekeraar) met elkaar. Communicatie aanpak implementatie GOMA Het implementatieplan voor de GOMA zal ten uitvoer worden gebracht, zodra er financiële mogelijkheden zijn om het bemiddelingsloket uit te breiden. Onderdeel van de implementatie is tevens een verbeterde voorlichting aan slachtoffers en uitbreiding van het kenniscentrum. Communicatie over kwaliteit en handhaving De Raad implementeert de resultaten vanuit het project kwaliteit en handhaving en zoekt oplossingen door goede communicatie, zie hoofdstuk 5. Onderdeel van kwaliteit & handhaving is heldere communicatie over de verbeterde toepassing van de GBL door de implementatie van de toelichting bij de GBL, via een E-learning module voor de binnenwereld

9 Symposium De Letselschade Raadsdag In november 2011 organiseert het bureau de jaarlijkse Letselschade Raadsdag, waarbij het doel is om de GBL-geregistreerden ondersteuning te bieden bij het werken met de GBL. Samen willen we weer een stap in de goede richting zetten naar een professionele letselschadepraktijk, die het slachtoffer een vlotte en passende schadeafwikkeling biedt. Voorlichting aan slachtoffers via site In 2011 wordt de digitale slachtofferkit geïmplementeerd, als hulpmiddel voor slachtoffers om hun letselschadedossier op orde te houden/te krijgen. Doel van dit deelproject is dat zij grip op hun eigen schadeafwikkeling krijgen en via het site-onderdeel voor slachtoffers relevante informatie kunnen vinden (via interne links). Verkeersongeval.nl is geheel geïntegreerd in de site van De Letselschade Raad. Ook slachtoffers van een medische fout vinden hun neutrale informatie, zonder commercieel oogmerk, met ingang van 2011 op de site van De Letselschade Raad (onderdeel implementatie GOMA). Meten bekendheid organisatie en (mate van implementatie) producten De Letselschade Raad laat elk jaar in november/december een onderzoek uitvoeren naar de bekendheid van de organisatie en haar producten, o.a. vanwege de prestatieafspraken met het Ministerie van Justitie. Public Affairs De Letselschade Raad bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met diverse stakeholders bij de overheid, in de politiek en belangenorganisaties met het oog op een verdere verbetering van de afwikkeling van letselschade

10 5. Kwaliteit en handhaving Doelstellingen en prioriteiten Goed voorbereid in 2010, kan De Letselschade Raad vliegend van start in In 2010 is er beleid geformuleerd rondom het weerbarstige onderwerp handhaven en sanctioneren. In het voorjaar van 2011 wordt de toelichting bij de GBL gepresenteerd: een concretisering van de verwachtingen die slachtoffers mogen hebben van professionals in de letselschadepraktijk. De Raad blijft primair een beroep doen op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers en zal dit via zelfevaluaties en audit/werksessies monitoren. Hiervoor wordt na de introductie van de toelichting een concreet plan van aanpak geformuleerd, inclusief het handhavingsbeleid. De Letselschade Raad gelooft in zelfregulering, dus ook wanneer dat beroepsgroepen betreft. In De Letselschade Raad zijn alle relevante partijen vertegenwoordigd. Beroepsgroepen zijn goed georganiseerd en zijn in staat om hun eigen huishouding goed te voeren. De Letselschade Raad faciliteert koepelorganisaties en overige samenwerkingsvormen in de letselschadepraktijk op het gebied van kwaliteit en handhaving en communiceert regelmatig over dit onderwerp. Doelstelling in 2011 is om met de diverse koepelorganisaties in gesprek te gaan over de mate waarin zij de strategische doelstellingen van De Letselschade Raad verwerken in hun eigen beleidsstukken. Alleen een integrale samenwerking kan leiden tot een imagoverbetering van de gehele letselschadepraktijk. Onderzocht moet worden hoe de partijen die verenigd zijn in De Letselschade Raad in hun eigen beroepsveld het kaf van het koren kunnen scheiden. Elke deelnemende organisatie is daarvoor zelf verantwoordelijk, maar zal zijn aanpak hierover collegiaal rapporteren in de Raad. In het project Integrale aanpak kwalijke praktijken is hiermee in 2010 een goede start gemaakt. Er zijn concrete resultaten geboekt, die de positie van het letselschadeslachtoffer hebben versterkt en het imago van de branche op termijn blijvend kunnen verbeteren. De Letselschade Raad wil het slachtoffer in een zo vroeg mogelijk stadium verwijzen naar een passende belangenbehartiger, die kwaliteit levert en ook over de kosten helder communiceert. De Letselschade Raad wil de letselschadeadvocaten actief bij de Raad blijven betrekken. In 2011 wordt het aandachtsgebied beloning belangenbehartigers afgerond door het opleveren van aanbevelingen, die proactief onder de aandacht van de letselschadepraktijk en het Ministerie van Justitie zullen worden gebracht. September 2010 staan 94 organisaties ingeschreven in het register van de Gedragscode Behandeling Letselschade. In 2011 wil De Letselschade Raad het aantal inschrijvingen laten stijgen naar 110. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Aantal inschrijvingen in GBL vergroten Relevante beroepsorganisaties en hun leden worden aangeschreven om zich te registreren in het GBLregister. Nut en noodzaak voor inschrijving in het GBL register wordt duidelijk gecommuniceerd. Randvoorwaarden worden gecreëerd om inschrijving door de diverse beroepsgroepen mogelijk te maken. Register GBL kwalitatief verbeteren In 2010 is beleid ontwikkeld op het gebied van accreditering en sanctionering. In het voorjaar van 2011 zal dit beleid worden geïmplementeerd. Ingeschreven organisaties die zich schuldig maken aan kwalijke praktijen (dubbel declareren, no cure no pay wanneer de aansprakelijkheid al vast staat) dienen uit te leggen hoe zij op zeer korte termijn dat beleid gaan wijzigen en op welke manier de relevante partijen schadeloos worden gesteld

11 Register GOMA Binnen de implementatie van de GOMA wordt gekeken naar de manier waarop deelnemers aan de GOMA zich gaan registreren bij De Letselschade Raad. Monitoring De Letselschade Raad heeft in 2010 een start gemaakt met het verzamelen van gegevens over de doorlooptijd van letselschadezaken en de tevredenheid van slachtoffers over het verloop van hun letselschadezaak. De inventarisatie welk verschil het wel of niet werken met de GBL maakt, wordt in 2011 doorontwikkeld. Resultaatindicatoren Er worden 5 resultaatindicatoren op tempo ontwikkeld en toegepast: 1 De instelling van een panel van enkele rechters met veel letselschadezaken die tweejaarlijks bevraagd zullen worden op wat zij aan toegevoegde waarde percipiëren van de Raad. 2 Onderhoud van een catalogus van jurisprudentie, waarin verwezen wordt naar de Raad of naar producten van de Raad 2. 3 Eerstelijns rechtshulpverleners zullen tweejaarlijks door middel van een (anonieme) enquête bevraagd worden over wat zij aan toegevoegde waarde merken (van het werk) van de Raad. 4 Opzet van een statistiek (in rubrieken) waarin de doorlooptijd van letselschadebehandeling (van evenement tot afwikkeling) wordt geregistreerd. Wenselijk en doelmatig lijkt het om daarbij gebruik te maken van de expertise van het Centrum van Verzekeringsstatistiek. 5 Naamsbekendheid GBL door periodiek (kwantitatief en kwalitatief) onderzoek onder de doelgroep van De Raad. 2 Voor de huidige stand: zie de website van de Raad onder De Letselschade Richtlijnen

12 6. Organisatie De Letselschade Raad: een ambitieuze organisatie, met het voornemen om de reikwijdte van de raad te verbreden tot autoriteit voor alle letselschades, ook de medische aansprakelijkheid en beroepsziektes, maar anderzijds werkbaar en wendbaar wil blijven. In 2011 wordt zowel de structuur als de formatie van De Letselschade Raad aangepast aan de gewijzigde situatie na introductie van de diverse nieuwe producten en activiteiten. Doelstellingen en prioriteiten HRM Formatie uitbreiding Voor 2011 is uitbreiding van de vaste formatie voorzien door uitbreiding van de bemensing van het bemiddelingsloket (totale formatie van 2,45 fte naar 3,05 fte). Het bureau van De Letselschade Raad bestaat in 2011 uit een algemeen secretaris, senior beleidsmedewerker platform & projecten, 2 senior beleidsmedewerkers kwaliteit & handhaving (incl. bemiddelingsloket) en een secretaresse/officemanager. Voor communicatie en ICT wordt ad hoc deskundige externe capaciteit ingezet. Kenniscentrum Beleid ten aanzien van het kenniscentrum letselschade dient te worden ontwikkeld. Samenwerking met relevante organisaties, zoals PIV en LSA, zal worden gezocht. Processen Processen en projectbesturing Alle processen in het bijzonder A0 processen zijn effectief en efficiënt. Projecten worden professioneel aangestuurd, voldoen bij de start aan de criteria van verwachte toegevoegde waarde, budget, menskracht en proces (aansturing, mijlpalen) en bij afronding (implementatie en communicatie) ICT ICT systemen zijn marktconform ICT partners zoals Reith/Hendriks & Partners (website), Hic en Nunc (webserver) handelen marktconform Inhoudelijk onderhoud (door Bureau) verloopt efficiënt. Structuur Representativiteit De samenstelling van De Letselschade Raad toetsen op representativiteit van professionele partijen, die hun eigen achterban definiëren. Financiën Sluitende begroting De begroting 2011 is kostendekkend. Activiteiten 2011: omschrijving en planning Processen Relevante processen evalueren (maart 2011) ICT ICT systemen toetsen op kwaliteit en marktconformiteit (maart 2011) Evaluatie efficiënt onderhoud van content (maart 2011) Financieel Uitvoering opzet langere termijn financieringsplan na 2012 (mei 2011)

13 7. Financiën 7.1 Begroting 2011 De Letselschade Raad Begroting 2010 Raming 2010 Begroting 2011 Baten Lasten Algemene kosten Projectkosten materiële normering Projectkosten procesnormering/gbl incl. onvoorzien Onvoorzien Totaal kosten Resultaat 606 (4.431) Toelichting op de kostenverdeling: De Letselschade Raad wordt voor 70% gefinancierd door het Ministerie van Justitie (procesnormering) en voor het overige door de deelnemers in het Platform (materiële normering), projectbijdragen en inkomsten uit het GBL-register. Indirecte personeels- en algemene kosten voor 30% toegerekend aan kostenplaats Materieel en voor 70% aan kostenplaats Proces. 7.2 Toelichting begroting 2011 Algemeen De doelstelling om de begroting kostendekkend te laten zijn, zal in 2010 naar verwachting gerealiseerd kunnen worden. Ook voor 2011 wordt uitgegaan van een kostendekkende begroting. Een en ander is afhankelijk van de mogelijkheden om externe financiering voor de implementatie van de GOMA te verkrijgen. Toelichting op de onderdelen Inkomsten Inkomsten materieel De bijdrage van het Verbond van Verzekeraars ( ) wordt in 2011 grotendeels toegerekend aan materieel algemeen en niet meer voor aan projecten, zoals in vorige jaren. In de startfase van De Letselschade Raad (de NPP-periode ) waren er veel nieuwe projecten, die later structurele activiteiten zijn geworden. De organisatie werd daardoor groter en de kosten meer, terwijl de zetelbijdragen gelijk bleven. De projectkosten daalden door efficiënt werken en het gebruik van moderne communicatiemiddelen (o.a. WIKI en minder projecten). De bijdrage is voor alle zetels is verhoogd met het inflatiepercentage van 1,3% (bron: CBS). Inkomsten registratie GBL

14 De begroting is gebaseerd op 110 deelnemers in totaal, waarvan 15 nieuwe inschrijvingen. Inkomsten registratie GOMA De begroting is gebaseerd op 50 nieuwe inschrijvingen. Rente inkomsten minus bankkosten Over de banktegoeden wordt rente genoten op spaarrekeningen. De door KPMG aangeleverde prognose levert de volgende gegevens op: Spaarrekening Egalisatiereserve Materieel 5.500, - Spaarrekening GBL subsidie 100, - Uitgaven algemeen Personeelskosten De personeelskosten stijgen als gevolg van het toekennen van periodieken en 0,5% prijscompensatie, afhankelijk van de ontwikkelingen bij de overheid. Salarissen ten behoeve van de uitvoering van taken die volgen uit de GOMA, worden in 2011 toegerekend aan het implementatieproject (kosten 0,6 fte). Kosten woon/werkverkeer Ten opzichte van 2010 wordt deze post verhoogd, als gevolg van de uitbreiding van de formatie. Huur kantoorruimte In 2010 is het aantal gehuurde vierkante meters teruggebracht. De gehuurde oppervlakte blijft hetzelfde, hoewel de formatie uitbreidt. De oplossing is gevonden door flexibel om te gaan met de werkplekken in een formatie die is samengesteld uit parttimers. De diensten zullen in 2011 worden afgenomen voor vijf medewerkers, op basis van vier werkplekken. Website/automatisering De kosten voor automatisering betreffen vooral de kosten van de dedicated server incl. beveiliging voor de website van De Letselschade Raad. De variabele kosten blijven nagenoeg gelijk aan die van Onderhoudscontract website x per jaar digitale nieuwsbrief Dedicated Serverhosting (incl. beveiliging) Aanpassingen aan de site (Homepage, GOMA, navigatie) Totaal begrote kosten website/automatisering Accountant en Administratiekosten Als gevolg van een totale vernieuwing van de kostenplaats- en kostenverdeelstructuur en rapportagetools (financiën en managementinformatie) en de overgang naar een ander administratiekantoor, zijn de kosten van de administratie gedaald. Met ingang van 2010 wordt de (loon)administratie van De Letselschade Raad gedaan door KPMG, die tevens zeer transparant inzicht van de financiële stand van zaken bieden. Kosten hiervoor blijven begroot op circa , -. De controlerende accountant blijft Lansigt Accountants. De begrote kosten voor de controle van de jaarrekening, conform de voorwaarden van het Ministerie van Justitie, bedragen 6.000, -. Communicatie De kosten voor communicatie betreffen de uitvoering van het communicatieplan, dat bestaat uit de successen van voorgaande jaren en introducties van nieuwe producten. Slachtoffers worden via de intermediaire doelgroepen (Bureau Slachtofferhulp, politie, ziekenhuizen) een corporate folder aangeboden waarin de producten van De Letselschade Raad via het verloop van hun zaak worden genoemd. Doel van de folder is victim empowerment door slachtoffers in staat te stellen met de informatie op deletselschadraad.nl eigen beslissingen te nemen. GOMA

15 Zie uitgebreide projectomschrijving GOMA op blz GBL Communicatieplan Drukkosten flyer slachtoffers Introductie Medische Paragraaf bij GBL 500 De Letselschade Raadsdag Uitgave boekje GBL incl. medische paragraaf en toelichting Uitgave boekje GBL voor slachtoffers Werkvloersessies PR Overige uren Onvoorzien Totaal communicatiebudget Advieskosten In 2011 zijn advieskosten opgenomen in de begroting als stelpost. Onverwachte ontwikkelingen kunnen de noodzaak vormen om extern advies te vragen. Projectkosten Project Materiële Normering Werkgroep Materiële Normering heeft in oktober 2009 een objectieve werkmethodiek voor normering vastgesteld. Daarbij is het verwerven van neutrale kennis van groot belang gebleken, evenals een goede, inhoudelijke, ondersteuning vanuit het bureau van De Letselschade Raad. Tevens is de wens van De Letselschade Raad om drie Letselschade Richtlijnen opgeleverd te krijgen, slechts te realiseren als er meer financiën beschikbaar komen. Daarbij is de schatting dat in , - aan kosten (inzet deskundigen) worden gemaakt. Verkeersongeval.nl Voor de ontwikkeling en introductie van de digitale slachtofferkit is in , - begroot. Project medische paragraaf bij GBL In 2007 is door De Letselschade Raad een reservering gemaakt van , - voor de eerste drie termijnen van dit project. Deze termijnen zijn betaald. In 2010 zou de betaling van de laatste termijn volgen, die op de begroting 2010 geplaatst was. Onvoorziene ontwikkelingen leidden tot vertraging bij de oplevering van het eindproduct. Deze vertraging heeft echter niet geleid tot meer kosten voor De Letselschade Raad. Het bedrag dat op de begroting van 2010 stond, is opgenomen als reservering 4 e projectfase Medische paragraaf bij GBL. Communicatiekosten rondom de afronding van het project zijn opgenomen in het communicatiebudget. Evaluatie GBL Er dienen nieuwe afspraken te worden gemaakt over de kosten van het bekendheidsonderzoek, dat door het Ministerie van Justitie verplicht is gesteld. Er is gerekend met een prijsverhoging van 10% ten opzichte van 2007, maar in de huidige marktomstandigheden kan wellicht een beter onderhandelingsresultaat worden behaald. Project kwaliteit en handhaving Projectfase 1 (beleid) is in 2010 afgerond Projectfase 2 (toelichting / concretisering GBL) wordt, in samenwerking met het project medische paragraaf bij GBL begin 2010 afgerond. Projectfase 3 (implementatie, o.a. via E-learning module) kan plaatsvinden als externe subsidiëring is toegezegd. Schatting van de kosten voor deze projectfase: ,

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie