BURGERCOMITE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURGERCOMITE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN"

Transcriptie

1 BURGERCOMITE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN JAARVERSLAG

2 BURGERCOMITE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN JAARVERSLAG Inleiding De Millenniumdoelen: In zijn voorwoord bij het recente jaarrapport over de Millenniumdoelen schrijft de Algemeen-Secretaris van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, dat de resultaten bereikt met deze doelen indrukwekkend zijn. Zo is het doel extreme armoede voor de helft uit te bannen, al enkele jaren voor 2015 bereikt evenals het doel meer mensen toegang te geven tot schoon drinkwater. Maar, zo voegt hij eraan toe, we mogen en kunnen niet achteroverleunen. In 2015 zullen er nog altijd 600 miljoen mensen zijn die het zonder schoon drinkwater moeten stellen en één miljard mensen, die nog moeten leven met een inkomen van minder dan $ 1,25 per dag. Doel 1: Dit eerste doel: halvering van de armoede kan als de huidige trend zich doorzet ruimschoots worden gehaald: het aantal mensen dat met minder dan $ 1.25 per dag moet leven, ging van 47% in 1990 naar 24 % in Er zijn echter grote regionale verschillen, de situatie in de sub Sahara blijft zorgwekkend. Opvallend is dat de meeste mensen onder de armoedegrens in de nieuwe middeninkomen- landen wonen, waar vooral de bovenklasse profiteerde van de economische groei. Dat is geen zaak voor ontwikkelingssamenwerking maar een verantwoordelijkheid van de nationale overheden in die landen zoals China, India en Indonesië. -2-

3 Doel 2: Ook wat doel twee, onderwijs, betreft zijn opvallende resultaten bereikt: meer en meer kinderen gaan sinds 2000 naar school, vooral meisjes: van 91% in 1999 naar 97% in Vooral in de sub Sahara landen was een geweldige toename te constateren: van 58 naar 76%. Doel 3: Ongelijkheid van vrouwen duurt helaas nog steeds voort in onderwijs, arbeid en economie. Aanhoudend geweld tegen vrouwen ondermijnt inspanningen op dit gebied. Doel 4: Minder kindersterfte: deze is in belangrijke mate afgenomen (35%) ondanks de bevolkingstoename. In vijf van de negen ontwikkelingsgebieden is zelfs sprake van een reductie van meer van 50% tussen 1990 en Doel 5: Minder vrouwen sterven in het kraambed: er is vooruitgang geboekt wat betreft het aantal vrouwen dat overlijdt bij de bevalling, maar sinds 2000 is hier sprake van een zekere stagnatie. Dit doel zal niet in 2015 helaas geenszins zijn bereikt. Doel 6: het doel: het stoppen van de verspreiding van ziektes, wordt niet gehaald voor HIV; echter wel voor tuberculose en malaria (halvering) en polio (bijna de wereld uit). Doel 7: Inzake het doel duurzaamheid is sprake van een wisselend beeld; de afspraken over klimaat e.d. zijn te weinig ambitieus en worden ook niet gehaald. We belasten onze planeet onevenredig. Herman Wijffels spreekt in zijn Verkuyllezing van een aanzienlijke overbelasting van het draagvermogen van onze planeet. Die overbelasting bedraagt 30 tot 40% van wat de aarde op een duurzame manier kan leveren. Voorts is er een voortdurende vervuiling van natuurlijke hulpbronnen. Een lichtpuntje is dat er plaatselijk/regionaal niveau wel enige resultaten zijn bereikt, zoals meer geïsoleerde woningen, meer duurzame energie, gescheiden afval e.d. Doel 8: Eerlijke handel: hier is wel veel bereikt, omdat in het kader van de wereldhandel afspraken zijn gemaakt en schuldenverlichting plaatsvindt. Probleem is wel dat de landbouwsubsidies en handelsbelemmeringen blijven bestaan, waardoor ontwikkelingslanden benadeeld worden. Opvallend is dat de nieuwe opkomende economieën duidelijk minder last hebben van de huidige economische crisis. Dat komt grotendeels omdat hun nationale schuld beduidend lager is (gemiddeld ongeveer 40% van het BNP) dan die van de Verenigde Staten (103 % van het BNP), Europa (84% ), Japan (240%). Bovendien kennen die landen en ook verschillende Afrikaanse landen opvallende groeicijfers, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. Zo is Angola thans een belangrijke investeerder in Portugal! China is momenteel de grote investeerder in Afrika, vooral wat betreft de infrastructuur. Wegen en spoorwegen worden aangelegd vaak in ruil voor kostbare grondstoffen en met soft leningen. Juist de verbetering van de infrastructuur blijkt van groot belang voor de economische ontwikkeling. -3-

4 (bron: de Volkskrant) Dit jaarverslag is nadrukkelijk begonnen met vermelding van de millenniumdoelen omdat het Millenniumplatform Woerden in 2012 is opgegaan in het Burgercomité Burgerc Ontwikkelingssamenwerking Woerden en het Burgercomité daarmee ook verantwoordelijk is geworden voor bewustwordingsacties op het gebied van de millenniumdoelen namens de gemeente Woerden als millenniumgemeente. Bovendien zijn de projecten welke het Burgercomité ondersteunt alle gericht op één of meerdere millenniumdoelen. Nog slechts twee jaar scheiden ons van 2015 en nu al wordt nagedacht over de periode daarna; het blijft van belang duidelijke ontwikkelingsdoelen te formuleren voor de toekomst, gericht op economische ontwikkeling, een duurzaam duu milieu, vrede en veiligheid en sociale ontwikkeling met voldoende oog voor gelijkheid en mensenrechten. Ook zal veel meer aandacht moeten worden besteed aan het probleem van de overbevolking. Het valt te betreuren dat dit probleem in de millenniumdoelen mill elen niet is meegenomen. Het Burgercomité zal zich meer dan ooit inzetten voor onderwijs en scholing, omdat investeren in kennis en kunde de beste garantie vormen voor een toekomst van mensen. In zijn boek Getting Better betoogt de Britse econoom Charles Kenny, dat je arme rme landen het beste helpt met gezondheidszorg en onderwijs en het afschaffen van landbouwsubsidies en handelsbarrières. Het is betreurenswaardig dat onderwijs geen speerpunt meer is in de Nederlandse ontwikkelingsontwikkelings samenwerking die bovendienn één extra miljard heeft moeten inleveren, terwijl andere landen zoals Groot Brittannië dit budget juist verhogen ondanks de economische crisis. We hopen dat het Nederlandse bedrijfsleven inmiddels dels Afrika zal ontdekken als zeer de moeite waard om te investeren en aldus kan bijdragen aan verdere ontwikkeling. Met onze hulp proberen wij onze partners in de kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika te bemoedigen in hun strijd tegen armoede en onwetendheid. onwetendheid. Daarbij gaan we uit van de plaatselijke behoeften en zoals deze door de lokale bevolking worden gedefinieerd, en zoeken naar geëigende oplossingen. Zij zijn slechts een bescheiden bijdrage aan lokale en regionale ontwikkelingen doch -4-

5 voor de lokale gemeenschap van wezenlijk belang. We doen dit meer en meer in nauwe samenwerking met onze vrienden van her Burgerkomitee Entwicklungszusammenarbeid uit Steinhagen onze partnergemeente. We willen vanuit ons comité de samenwerking met Steinhagen versterken en verdiepen en hebben daartoe een document geschreven voor beide gemeenten zulks naar aanleiding van de viering van 40 jaar vriendschapsbanden tussen Steinhagen en Woerden op 1 en 2 september Voorts willen we in 2014 een gezamenlijk project ondersteunen. Een duidelijk bewijs van onze intensieve en constructieve samenwerking is het feit dat twee leden van het Buergerkomitee uit Steinhagen, te weten Heike en Harald Kunter, in maart 2012 verschillende projecten in Bénin hebben bezocht, waaronder onze beide projecten van Marie Adegnika en Marie Legba en ons daarover uitvoerig hebben gerapporteerd. Het jaar 2012 was in alle opzichten een bijzonder jaar voor het Burgercomité door de fusie met het Millenniumplatform en festiviteiten in Steinhagen, maar ook door het vertrek van onze voorzitter Tieneke Lander-Riemersma. Op 28 april 2012 hebben wij afscheid van haar genomen tijdens een goed bezochte receptie in Concordia. Tieneke stond aan de wieg van het Burgercomité. Op haar initiatief zijn destijds beide Burgercomités opgericht ter verdieping en versterking van de samenwerking met Steinhagen. Na haar wethouderschap is zij voorzitter geworden van het Burgercomité. Ruim twaalf jaar lang heeft zij op inspirerende wijze het voorzitterschap vervuld. Als dank voor haar grote inzet is zij benoemd tot erevoorzitter van het Burgercomité. Tijdens de afscheidsreceptie werd bijna 2.000,00 gedoneerd ten behoeve van het beurzenproject in Bénin, een project dat haar nauw aan het hart ligt. Wij zijn Tieneke buitengewoon dankbaar voor haar onnavolgbare inzet voor mensen in Afrika. Tieneke werd opgevolgd door Wijnand van de Hoef, sinds geruime tijd al lid van het Burgercomité en voormalig vicevoorzitter Jumelagecomité was ook een bijzonder jaar omdat de firma Roche Pharmaceuticals B.V. besloot ook de komende vijf jaren weer 5.000,00 bij te dragen aan onze activiteiten. Dit is een geweldige stimulans voor ons werk en wij zijn het bedrijf daar buitengewoon dankbaar voor. Het Burgercomité is voor zijn werk afhankelijk van anderen: van de projectleiders in Afrika, die met zich met grote toewijding inzetten voor de projecten en van de Woerdense organisaties die zich bekommeren om mensen in arme Afrikaanse landen en waarvan wij projecten ondersteunen. Ook zijn we afhankelijk van de financiële bijdragen van de lokale overheid, van bedrijven en individuele sponsoren. Wij willen allen die ons werk steunen oprecht te bedanken voor hun belangeloze bijdragen, in het bijzonder de gemeente Woerden, de firma Roche Nederland B.V, de Rotaryclub Woerden Oude Rijn, de Regenten van het Gereformeerde wees- en oude liedenhuis, mevrouw Gerdien Meynen, de heren Hans van Ommeren, Kees en Dim Gerritse, de firma De Goey, de supermarkten en winkels waar wij verzamelboxen voor oude mobieltjes mochten plaatsen en de vele individuele sponsoren en donateurs. Wijnand van de Hoef, voorzitter -5-

6 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inhoudsopgave 3. De projecten 3.1. Bénin: de instellingen van Marie Adegnika en Marie Legba, het beurzenproject voor weesen ernstig verwaarloosde kinderen 3.2. Madagaskar: Andoharano van de stichting Ezaka, Harmelen 3.3. Malawi: de stichting Samaritan 3.4. Kenia: beroepsonderwijs, basisonderwijs en opvang straatkinderen (Nairobi) 3.5. Burkina Faso: Stichting Faso: noodhulp Midebdo 3.6. Zambia: Bouwen met de Bouma s: Namasheshe, onderwijs 3.7. Oeganda: Child s Destiny of Hope, de inrichting van een middelbare school in Chawalo 4. Overige activiteiten 4.1. Samenwerking met de firma Roche Nederland B.V Samenwerking met de Rotary club Woerden Oude Rijn 4.3. Samenwerking met het college van Regenten van het gereformeerde wees- en oude liedenhuis 4.4. De viering van 40 jaar vriendschapsbanden tussen Steinhagen en Woerden 4.5. De Kerstmarkt 4.6. Inleveractie oude mobieltjes 4.7. Woerden Millenniumgemeente 5. Het Bestuur van het Comité 6. Financiën 6.1. Het Comité van Steinhagen 6.2. Het Comité van Woerden 7. Criteria voor ondersteuning -6-

7 3. DE PROJECTEN 3.1. Marie Adegnika en Marie Legba, A.F.A.P. En GABF in Bénin In Benin hebben wij onze langdurige en nauwe samenwerking met twee bijzondere vrouwen, Marie Adegnika en Marie Legba, voortgezet. De door ons gesteunde projecten zijn onderdeel van A.F.A.P. (Association Foi à la Providence: Vereniging Geloof in de Voorzienigheid): voor de promotie van vrouwen en kinderen (wezen en ondervoede kinderen) op het platteland en de GABF (Pour l Amour du Bienêtre Familial - Voor de liefde voor het welzijn van gezinnen), eveneens gericht op de ondersteuning van groepen vrouwen en kinderen op het platteland (onder meer weeskinderen en ernstig verwaarloosde kinderen).sinds 2007 staat de hulp aan deze wees- en zeer kwetsbare kinderen, veelal wees geworden ten gevolge van Aids, in Bénin centraal. Vanaf 2008 maken wij geld over voor beurzen; thans hebben we het aantal beurzen kunnen verhogen naar 46 beurzen dank zij extra inkomsten door fundraising activiteiten. Beide organisaties kunnen daardoor 23 kinderen extra kansen bieden door onderwijs. Zo'n beurs bedraagt 140,00 per jaar. Daarvan worden schoolgeld, schoolbenodigdheden, ziektekosten en aanvullende kosten voor levensonderhoud betaald. Wij hebben deze beurzen toegezegd voor een periode van 6 jaar ( ). Thans wordt met beide Maries en het comité van Steinhagen overlegd op welke wijze wij gezamenlijk een nieuw/hernieuwd project kunnen ondersteunen vanaf Één van de leerlingen die een beurs ontvangen(a.f.a.p.) Heike en Harald Kunter van het Buergerkomitee Steinhagen hebben beide organisaties tijdens een werkbezoek, mede namens ons Comité, in maart 2012 bezocht en daarover uitvoerig gerapporteerd. Ook beide Maries hebben ons zeer inzichtelijke verslagen van het project gezonden. Daaruit blijkt dat beide organisaties uitstekend functioneren en over een indrukwekkend netwerk in de regio beschikken. De organisaties hebben veel werk verzet om de gevolgen van de overstromingen in 2011 op te vangen; veel huizen zijn door de mensen zelf inmiddels gerestaureerd, maar het ontbreekt aan voldoende middelen om alle gevolgen van de overstromingen op te vangen. Alle getroffen gezinnen (meer dan 400) hebben extra voeding en materiaal gekregen. Meer dan 200 vrouwengroepen zijn in de regio s rond Pobè en Cotonou actief. Zij krijgen advies en ondersteuning en zijn betrokken bij zeer verschillende activiteiten: Zorg voor ondervoede kinderen en onderwijs Voorlichting vooral op het gebied van gezondheidszorg en voeding Steun aan families met wees- of ernstig verwaarloosde kinderen Scholing op het gebied van voedselverwerking en voedselcomplementen zoals soja Kookdemonstraties Het opzetten van dorpscomités die voedingsactiviteiten verzorgen. -7-

8 Ondanks enkele problemen, zoals het ontstaan van een wachtlijst van kinderen die onderwijs willen volgen, is het project een succes omdat bijna alle leerlingen zijn overgegaan naar een volgende klas, voor hun examen zijn geslaagd of zijn begonnen aan vervolgstudies, van beroepsopleidingen (bijv. hotellerie) tot voortgezet academisch onderwijs. Hun families krijgen steun in de vorm van giften in natura, onder meer voedsel, al naar gelang hun behoeften. Bij ziekte krijgen de kinderen extra zorg en ze worden goed begeleid wat het onderwijs betreft. Ook worden speciale excursies en een recreatie dag voor de kinderen georganiseerd. Beide stichtingen ontvangen ook steun van andere organisaties zoals ICCO en Terre des Hommes. Voor dit project heeft het regentencollege van het gereformeerde wees- en oude liedenhuis gedurende 5 jaar een extra bedrag van 600,= beschikbaar gesteld. De Rotaryclub Woerden Oude Rijn schenkt gedurende 3 jaren een bedrag van 500,= voor hetzelfde project. Dank zij actieve fundraising in 2012 kon een extra bedrag van 2.500,= worden gereserveerd. De giften verkreeg het Burgercomité van de Rotaryclub Woerden Oude Rijn, van individuele sponsoren, van vrienden en familie ter gelegenheid van verjaardagen en het afscheid van de voorzitter van het comité, tijdens de Kerst-Streekmarkt in Woerden en het Heidefest in Steinhagen Naast deze bijdragen hebben ook enkele individuele Woerdenaren beurzen toegekend. In 2012 hebben 4.640,00 aan de A.F.A.P. van Marie Adegnika (waaronder 420,00 voor enkele noodgevallen van zeer ernstig ondervoede kinderen) en 3.720,00 aan de GABF van Marie Legba Madagaskar: Andoharano Op maandag 10 september 2012 heeft het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking twee belangrijke bezoekers uit Madagaskar ontvangen: mevrouw Laurent en de heer Toto, verantwoordelijk voor het project Andoharano, vergezeld door mevrouw en de heer De Graaf de drijvende krachten van de stichting Ezaka in Harmelen, opgericht om dit project te helpen. Dit is één van de omvangrijkste projecten, welke het Burgercomité al jarenlang ondersteunt. Begonnen in 1993 als een landbouwnederzetting voor werklozen op een heuvelachtig stuk land van 20 ha, dat in 1999 eigendom is geworden, is dit project uitgegroeid tot een indrukwekkende gemeenschap met 55 ha, waarin naast landbouw, pluimveeteelt, viskwekerij ook verkoop van eigen producten (onder meer geneeskrachtige olie uit eigen (Ravintsara) planten wordt gewonnen en ter plaatse wordt gedistilleerd alsmede landbouw- en handwerkproducten), basis- en voortgezet onderwijs en beroepsopleidingen worden georganiseerd. Andoharano, zo vertelde Toto, wordt geconfronteerd met verschillende problemen: in de eerste plaats met de machtswisseling waarbij de vorige president is verjaagd via een militaire coup. De huidige regering doet niets voor het onderwijs en breekt vele voorzieningen af; zo heeft men de koeien (Holsteijner) moeten inleveren. De kalveren, die men mocht behouden zijn verdeeld over de verschillende gezinnen om ze te voederen. Daardoor heeft men geen inkomsten meer uit de veeteelt en melkproductie. In de tweede plaats heeft een cycloon begin dit jaar huisgehouden op Madagaskar en veel vernielingen aangericht; zo zijn enkele schoollokalen verwoest en is veel onderwijsmateriaal onbruikbaar geworden. Het onderwijs wordt nu deels in de kerk gegeven. Met de herbouw van de school is een begin gemaakt, hoofdzakelijk met eigen inzet. Het Rode Kruis heeft over deze ramp onlangs een boekje gepubliceerd onder de veelzeggende titel De vergeten ramp. Daarin wordt vermeld dat door de ramp mensen dakloos zijn geworden. Ondanks dit alles wordt met grote inzet doorgewerkt; er is thans elektriciteit; het onderwijs wordt zeer professioneel en met grote toewijding gegeven, met opvallend hoge slaagpercentages (76%, voor het eindexamen slaagden alle leerlingen). Veel leerlingen hebben echter afgehaakt bij gebrek aan geld. Ook is er dringend behoefte aan extra geld voor leermiddelen. -8-

9 Wat de Ravintsara-olie betreft, men heeft geoogst en beschikt thans over 20 liter geneeskrachtige olie (cinnamorum comphora). Deze kan niet gemakkelijk worden gecommercialiseerd; de Franse tussenhandelaren bieden te weinig. De voorzitter heeft naar aanleiding hiervan toegezegd een poging te zullen wagen CHI (grootste verkoper van alle etherische olie in Europa) te interesseren. Een analyse van de olie dient te worden gemaakt. Men maakt overigens ook olie van andere (deels wilde) planten (Eucaliptus- huile d olive). Het Burgercomité heeft in ,= toegekend voor de aanschaf van nieuw lesmateriaal, zoals examenboeken en schriften en helpt de stichting met de rechtstreekse afzet van de Ravintsaraolie in Europa. Toto en Laurent van Andoharano 3.3. De Stichting Samaritan, Malawi De stichting Samaritan actief voor de opvang van straatkinderen in Blantyre, Malawi, heeft zich mogen verheugen op een structurele steun van 2.500,= gedurende drie jaren door het college van Regenten van het gereformeerde wees- en oude lieden tehuis in Woerden (2010 t/m 2012). In Blantyre worden straatkinderen opgevangen; zij krijgen onderdak, voeding en onderwijs. Ook in Malawi zijn de gevolgen van de economische crisis merkbaar. Ondanks de opvallende groeicijfers, heeft het land nog een grote achterstand en is er veel armoede. De gift van de Regenten van het gereformeerde wees- en oude lieden tehuis wordt gebruikt voor de re-integratie van deze jongeren in hun eigen gemeenschap. Zij hebben een scholing in landbouw gekregen met het oog op een verbetering van de voedselsituatie in de regio en hebben voorts gekozen voor opleidingen als timmerman, meubelmaker, lasser, fietsenmaker of kleermaker en krijgen een starterskit, om hun beroep te kunnen uitoefenen. Ze worden nog een jaar door de maatschappelijk werksters van Samaritan gevolgd en begeleid, zodat ze in een eigen inkomen kunnen voorzien en niet meer op straat belanden. De gelden zijn aangewend voor vervoer van de jongeren naar hun eigen regio, voor de aanschaf van materiaal voor de starterskit en degelijke werkkleding. -9-

10 Ria en Ton Epping uit Woerden zijn de bezielende krachten achter dit project. Ton Epping is onlangs weer in Malawi geweest waar hij het project heeft bezocht, tevens lessen volleybal heeft gegeven en shirts en ballen heeft geschonken Kenia: onderwijs en opvang straatkinderen (Nairobi) Dit is een project van onze partner het Buergerkomite uit Steinhagen. Mother of Mercy vangt grote groepen straatkinderen op uit de sloppenwijken van Nairobi en draagt zorg voor hun onderwijs. Momenteel wordt op een andere plek een nieuwe school voor voortgezet onderwijs gebouwd omdat de oude is verwoest waarschijnlijk in opdracht van grondspeculanten Stichting Faso De stichting Faso, gevestigd in Zegveld, is werkzaam in Burkina Faso, één van de armste landen van Afrika en wel in Midebdo. Naast kleinschalige landbouwprojecten, richt het project zich op gezondheidszorg, watervoorziening (door de aanleg van pompen) en onderwijs. In 2012 is Burkina Faso getroffen door misoogsten ten gevolge van grote droogte. De stichting heeft daarom geld gevraagd voor noodhulp om de acute voedselnood te lenigen van families die het ergst zijn getroffen en om zaaigoed ter beschikking te stellen voor het nieuwe seizoen. Daarnaast wil de stichting de structurele kant van zijn landbouwproject versterken door uitbreiding van het aantal betrokken landbouwers die op termijn voldoende inkomsten kunnen verwerven door verkoop van een deel van de oogst op lokale markten middels een systeem van microkredieten voor mest, zaaigoed, buffels en ploegen. Voor het gezondheidscentrum in Midebdo is dringend behoefte aan een nieuwe (motor) ambulance: Het comité heeft 2.000,= beschikbaar gesteld als noodhulp. Inspirerende kracht achter dit project is Cees Boekelo Bouwen met de Bouma s (Zambia) -10-

11 De stichting Bouwen met de Bouma s werd in 2005 opgericht. Vier Broers Bouma (bouwondernemers afkomstig uit Harmelen) hebben tezamen met een vijfde broer, missionaris Johannes Bouma, deze stichting opgericht, die is gericht op de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in Zambia (Kashokoto, Namasheshe, district Kaoma in het Westen van Zambia) met name door goed basisonderwijs. Er zijn scholen gebouwd met hulp van grote aantallen (jonge) vrijwilligers uit Nederland en met lokale krachten; er zijn zonnepanelen aangelegd en waterpompen geslagen voor schoon drinkwater. En is een heel goede samenwerking met het ministerie van onderwijs, dat de school na de bouw overneemt. Dit jaar is door Sint Bavo parochie uit Harmelen voor deze stichting ondersteuning gevraagd voor de vernieuwing van een basisschool in Namasheshe, welke tevens zal worden voorzien van water en elektriciteit. Het gaat om twee klassen met 100 leerlingen. Het Burgercomité heeft 2.000,= aan dit project toegekend Child s Destiny of Hope. Vanuit Kamerik is een omvangrijk onderwijsproject in Oeganda gestart ten behoeve van de bevolking in Chawolo, een achtergesteld en arm gebied. Doel van het project is een middelbare school op christelijke grondslag te bouwen en te onderhouden. In het kinderrijke dorp met 5000 inwoners is wel basisonderwijs maar geen voortgezet onderwijs. Het project wordt plaatselijk begeleid door een Nederlands-Oegandees echtpaar dat in Chawolo een weeshuis heeft gesticht. Een fundraising actie vanuit Kamerik bleek zeer geslaagd en bracht meer dan ,= op. Het geld zal worden aangewend voor de bouw en inrichting van drie klaslokalen. Vrijwilligers uit Kamerik zijn mee gaan helpen met de bouw van de school. Via een beurzensysteem kunnen de kinderen onderwijs volgen, aangezien dit onderwijs in tegenstelling tot het van overheidswegen gefinancierde onderwijs niet gratis is. De nieuwe school zal ook vakonderwijs gaan verzorgen. Voorts wil men de drinkwatervoorziening verbeteren en heeft men een noodfonds voor medische zorg opgericht. Met de initiatiefnemers heeft het Burgercomité een uitvoerig onderhoud voor nadere toelichting gevoerd in het bijzonder over de jaarlijkse structurele kosten van het project (salariskosten en beurzenprogramma) en over de relatie met de (lokale) overheid en het van staatwege gefinancierde openbare onderwijs. Het comité heeft na de toelichting besloten 2.000,= beschikbaar te stellen voor leermiddelen. Het Buergerkomitee Steinhagen heeft daarenboven 500,= beschikbaar gesteld. 4. Overige activiteiten 4.1. Samenwerking tussen Roche Nederland B.V. en het Burgercomité Het in Woerden gevestigde bedrijf van wereldfaam Roche Pharmaceuticals heeft het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden gedurende vijf jaar ondersteund met een bedrag van 5.000,= jaarlijks ingaande was in beginsel derhalve het laatste jaar dat wij op deze steun mochten rekenen. Tot onze grote vreugde heeft het bedrijf besloten ons ook de komende vijf jaar weer te ondersteunen met 5000,= per jaar. Daarvoor zijn we het bedrijf buitengewoon dankbaar. Dank zij deze royale bijdrage kunnen we onze activiteiten ten minste in dezelfde omvang voortzetten Samenwerking met de Rotaryclub Woerden Oude Rijn De Rotaryclub Woerden Oude Rijn heeft besloten gedurende drie jaren (2010 t/m 2012) elk jaar samen met ons een fundraising activiteit te organiseren ten behoeve van ons beurzenprogramma in Bénin. Dit is een geweldige steun voor ons comité omdat wij dit project over een langere periode willen steunen. Een met de Rotaryclub gepland fundraising dinner kon door omstandigheden helaas geen doorgang vinden, maar is nu gepland in maart

12 4.3. Samenwerking met het college van Regenten van het gereformeerd wees- en oude liedenhuis Tot onze grote vreugde heeft het bestuur van het Gereformeerde Weeshuis, opgericht in 1595, ons ook dit jaar weer een donatie toegekend voor de wees- en ernstig verwaarloosde kinderen in Bénin. Wij zijn dit college daarvoor zeer dankbaar. Het geld is ingezet als onderwijsbeurzen voor deze kinderen, zoal vermeld in de projecten van Marie Adegnika en Marie Legba (zie 3.1.) De viering van 40 jaar vriendschapsbanden tussen Steinhagen en Woerden Op 1 en 2 september 2012 hebben we 40 jarig jubileum van de vriendschapsbanden tussen Steinhagen en Woerden in Steinhagen gevierd. Burgemeester Klaus Besser van Steinhagen en locoburgemeester Martin Schreurs van Woerden spraken de vele aanwezigen uit Steinhagen en Woerden toe, evenals oud-burgemeester Hans Schmidt. Udo Bolte, mederedacteur van een mooi Festschrift over de samenwerking sprak zeer kritisch over de nogal afstandelijke houding van het Woerdense gemeentebestuur. Dit was aanleiding voor de secretaris van het Burgercomité nadere voorstellen te doen over een hernieuwde meer op inhoud gerichte samenwerking, waarbij het er vooral om gaat voor het gemeentelijke beleid relevante thema s tijdens een goed voorbereid en goed gedocumenteerd tweejaarlijks symposium te bespreken. Overleg hierover is thans gaande. In een achtergrondartikel in het Festschrift wijst Frans Lander op het belang van de dialoog tussen volkeren en culturen voor de Europese eenheid. Tijdens het daaropvolgende Heidefest hebben beide Burgercomités van Steinhagen en Woerden zich gepresenteerd. De verkoop van Woerdense kaasjes en Hollandse pannenkoeken bracht netto 540,= op De Kerst/Streekmarkt Ook in 2012 heeft het Burgercomité deelgenomen aan de Kerstmarkt in Woerden, dit jaar gecombineerd met de wekelijks Streekmarkt. Tijdens de markt hebben stagiaires van het Minkemaen Kalsbeekcollege voorbijgangers geïnterviewd over hun koopgedrag en kaarten uitgereikt met daarop 10 tips door duurzaam gedrag. Duurzaamheid is immers één van de Millenniumdoelen. In 2013 zullen we verslag uitbrengen over de interviews, die ook nog in 2013 werden gehouden. Tien tips voor duurzaam gedrag 1. Gebruik eens de fiets in plaats van de auto 2. Douche een beetje korter en gebruik een spaarzame douchekop 3. Koop milieu- en diervriendelijke producten (bv. EKO-keurmerk) 4. Draag een warme trui in plaats van de verwarming hoger te zetten 5. Koop Fair Trade producten die staan voor eerlijke handel 6. Met het openbaar vervoer kom je ook een end 7. Koop zo min mogelijk wegwerpartikelen 8. Let bij aankoop van apparaten op het energielabel 9. Eet minder vlees of probeer eens een vleesvervanger 10.Koop zoveel mogelijk regionale producten -12-

13 De Kerstmarkt werd goed bezocht en bracht 180,00 op voor onze projecten in Bénin Inleveractie oude mobieltjes Het Burgercomité zal komende periode verschillende deels nieuwe activiteiten ontplooien om extra middelen te verwerven. Zo is een actie van start gegaan om oude mobieltjes te verwerven. Deze kunnen dank zij de medewerking van de gemeente en vele winkelbedrijven in de gemeente op verschillende plaatsen worden ingeleverd. De opbrengst is tot nu toe veelbelovend: ruim 250 oude mobieltjes zijn al ingeleverd Woerden Millenniumgemeente De gemeente Woerden is sinds enige jaren Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich met overtuiging schaart achter de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen staan onder meer voor bewustwording van het schrijnende armoedeprobleem in de wereld, voor duurzaamheid en voor het bestrijden van de armoede. Wij zijn de eerste generatie die in staat is de armoede in de wereld daadwerkelijk uit te bannen. In 2012 is besloten het Millenniumplatform op te doen gaan in het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking, zulks om redenen van efficiency, maar ook omdat het Burgercomité zich in feite richt op de meeste millenniumdoelen. We hopen door deze fusie een groter draagvlak voor de millenniumdoelen en meer synergie tussen beide gremia te bewerkstelligen. Inmiddels heeft het Millenniumplatform een evaluatieverslag over de periode opgesteld ten behoeve van het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Woerden. De conclusie van het verslag is dat het Platform nog lang niet alle doelen heeft bereikt en dat er nog veel werk aan de winkel is. De gemeente Woerden profileert zich inmiddels meer en meer als een duurzame gemeente (Duurzaamheid is één van de millenniumdoelen). Zo heeft de gemeente op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2012, een eerste waterpunt in Woerden geopend. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan beter milieu. Door het tappen van water wordt voorkomen dat wegwerpflesjes worden gekocht en weggegooid. Dagelijks worden in Nederland 0,5 miljoen plastic flesjes van voorverpakt water weggegooid. Het idee van het watertappunt is afkomstig van de stichting Join the Pipe. Inmiddels zijn ruim 150 Join the Pipe kraanwatertappunten door heel Nederland. Op de Kerst/Streekmarkt hebben we kaarten met tien tips voor duurzaam gedrag uitgereikt en voorbijgangers geïnterviewd over hun koopgedrag (zie boven). In 2013 zal verslag worden uitgebracht over de resultaten van de interviews en zal een ontbijtsessie worden georganiseerd voor organisaties die zich richten op de verwerkelijking van de millenniumdoelen. Ook Steinhagen is een Millenniumgemeente. Zie verder de websites: en 5. Het bestuur Het comité heeft de vorm van een stichting en wordt bestuurd door een twaalftal burgers uit de gemeente Woerden. Na het vertrek van Tieneke Lander hebben we hebben we ons comité kunnen versterken door de komst van de heer Georges Becht, lid van de Gemeenteraad namens D 66. Door de fusie met het Millenniumplatform is het bestuur uitgebreid en thans als volgt samengesteld: -13-

14 Mevrouw M. Engering-Willems Mevrouw M. Verhage De heer A. Eneman De heer G. Becht De heer C. Boekelo De heer J. Bosman De heer J. van der Does De heer R. van den Heuvel, penningmeester De heer W. van de Hoef, voorzitter De heer C.Hoogerbrugge De heer F. Lander, secretaris De heer T. Straub De Burgercomités van Steinhagen en Woerden bijeen op 29 april 2012 Het bestuur is in 2010 negen keer bijeen geweest, waarvan tweemaal tezamen met het Burgercomité van Steinhagen, afwisselend in Woerden en Steinhagen. Secretariaat: Essenlaan 57, 3442 JG Woerden bank: website: Burgercomitewoerden.nl 6. Financiën Het Burgercomité beschikt jaarlijks over ruim ,= dank zij de bijdragen van de gemeente Woerden ( 6.000,-), van de firma Roche, dank zij particuliere en zakelijke giften en uit sponsoracties. -14-

15 6.1. Het Comité van Steinhagen Het comité van Steinhagen beschikte in 2012 over ongeveer eenzelfde bedrag als ons comité. Een deel daarvan werd bijeengebracht door contributies en sponsoren en 6.622,= vanwege de gemeente Steinhagen. De gelden werden besteed aan de volgende projecten: twee scholen in Kenia: St.Joan Ark Pre school en Mother of Mercy voor opvang en onderwijs aan straatkinderen in de krottenwijken van Nairobi, in Bénin: een oogkliniek (Salus Oculi) en een school (Bethleem), in Ghana: een alfabetiseringsproject en de opvang van verstoten vrouwen. 6.2 Het Comité van Woerden Financieel overzicht 2012 Inkomsten 2012 in Uitgaven 2012 in Subsidie gemeente Woerden Bénin; 2 X Bijdrage Roche Noodhulp Bénin 920 Bijdrage Comité Steinhagen Ezaka Heidefest 540 Bouwen met de Bouma s Geref. Weeshuis 600 Stichting Faso Rotary Woerden Oude Rijn 500 Bijdrage Salus Oculi 100 Overige donaties Bijdrage Bethleem school 250 Bijdrage Child s Hope of Destiny rente 46 Overige (KvK/transactiekosten) 393 Reserve beurzen Bénin Reserve beurzen Bénin Totaal Totaal : Criteria voor ondersteuning Het burgercomité ondersteunt in hoofdzaak projecten in de armste landen van Afrika. Steun wordt verleend op basis van een projectaanvrage die aan de volgende criteria moet voldoen. Inhoudelijk De projecten dienen te zijn gericht op primaire gezondheidszorg, onderwijs en opleiding, kleinschalige economische activiteiten ter verbetering van de levensomstandigheden van de allerarmsten en sociale positie verbetering waardoor men op den duur zichzelf kan redden. Het project moet zijn gebaseerd op de behoeften die uit de doelgroep zelf voortkomen. Verder dient er een directe relatie te bestaan tussen het project en personen of organisaties uit de Woerdense samenleving of Steinhagen. -15-

16 Logistiek Financiële steun wordt slechts toegekend op basis van een deugdelijke projectbeschrijving met aandacht voor de monitoring ervan. Na afloop dient een inhoudelijk en financieel verslag te worden overlegd, tevens de basis voor de verantwoording van de comités naar de gemeentelijke overheid, de sponsors en donateurs. Gelden worden slechts ingezet voor rechtstreekse projectkosten. Overhead van de Nederlandse organisatie (zoals reiskosten naar projecten in Afrika) komt niet in aanmerking voor vergoeding. Plaatselijke arbeid en of loonkosten worden door het Burgercomité niet vergoed. In het project mag geen onderscheid worden gemaakt naar partijpolitieke of levensbeschouwelijke overtuiging van de doelgroep. In overleg met het comité van Steinhagen worden momenteel nog aanvullende criteria voor 2013 opgesteld. Jaarverslag 2012/maart 2013/Frans Lander -16-

Woerden, 10 april 2012

Woerden, 10 april 2012 a J " 2om.vin Ben. Ambt.: Streef dat: BURGERCOMITE ONTWIKKELINGS SAMENWERKING WOERDEN Secr. Essenlaan 57,3442 JG Woerden tel. 0348 429045 email: lanfrand a cs. com, www.burgercomitewoerden.nl Afschr, ftfll///

Nadere informatie

Woerden, 6 mei 2008. Wij willen graag onze buitengewone erkentelijkheid uitspreken voor uw structurele financiële bijdrage aan ons werk.

Woerden, 6 mei 2008. Wij willen graag onze buitengewone erkentelijkheid uitspreken voor uw structurele financiële bijdrage aan ons werk. 0Q579A BURGERCOMITE ONTWIKKELINGS SAMENWERKING WOERDEN Secr. F.sscnlatin 57, 3442,K. Woerden lol. 0348 420045 email: lanivandvrcs. com ßoh. Ambt.: -8 MElZOM Streefdat: If Afschr.: ' 6 Öe Vxj B.V.O.: Aan

Nadere informatie

WOERDEN MILLENNIUMGEMEENTE BURGERCOMITÉ ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN

WOERDEN MILLENNIUMGEMEENTE BURGERCOMITÉ ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN WOERDEN MILLENNIUMGEMEENTE BURGERCOMITÉ ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN Dit krantje is uitgegeven door het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden om meer bekendheid te geven aan de millenniumdoelen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2012 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

Because Education Matters

Because Education Matters Because Education Matters Jaarverslag Stichting Maanda 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. INLEIDING JAARVERSLAG STICHTING MAANDA...3 2. EEN KORTE TERUGBLIK...3 3. DOELEN EN RESULTATEN 2014...4 DOEL 1: ZEDUPADS...4

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Vereniging Het Hart en de

Vereniging Het Hart en de Vereniging Het Hart en de Handen van Christus in Centraal Afrika Beleidspla n 20L2 20L3 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de vereniging Het hart en de handen van Christus

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten.

BELEIDSPLAN 2014-2020. Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. Stichting Bouwen met Bouma s Bûterikkers 40 8711 GV Workum www.bouwenmetboumas.nl BELEIDSPLAN 2014-2020 Samenwerkende handen kunnen wonderen verrichten. INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. Zambia... 1 1.1.

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1

Stichting MRC-Holland Foundation. Jaarverslag 2013. MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Stichting MRC-Holland Foundation Jaarverslag 2013 MRC-Holland foundation Jaarverslag 2013 1 Inhoud 1. Oprichting...3 2. Doelstellingen...3 Statutaire doelstellingen...3 3. De MRC-Holland Foundation in

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 De nieuwe bibliotheek in Kobastil De nieuwe waterput in Kobastil 50 alleenstaande moeders Centrale toiletten en douchekamers Boeken in de nieuwe bibliotheek van Mezezo

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2020 Inhoud 1. Algemene Gegevens 2. Introductie 3. Visie en Missie 4. Doelen en beleid 2016-2020 5. Reeds gerealiseerde projecten 6. Financiën 7. Dekkingsplan 8. Verantwoording Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

Stichting Hart en Handen

Stichting Hart en Handen Stichting Hart en Handen in Aktie Beleidspla n 2012 2013 Versie januari2012 Pagina 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hart en Handen in Aktie. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen,

Nadere informatie

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling Doelstelling Stichting Max bestrijdt kindersterfte door het selecteren en financieel ondersteunen van kleinschalige drinkwatervoorzieningprojecten. De keuze voor Bangladesh wordt gemotiveerd door enerzijds

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2011

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2011 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2011 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2011 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

VERSLAG MILLENNIUMPLATFORM

VERSLAG MILLENNIUMPLATFORM Millenniumplatform Woerden p/a Essenlaan 57, 3442 JG Woerden 0348 419045; 06 18320568; mail lanfrand@cs.com; www.woerdenmillenniumgemente.nl VERSLAG MILLENNIUMPLATFORM 2009-2011 1. inleiding 2. Millenniumwerkgroep

Nadere informatie

STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM. inzake de jaarrekening 2015

STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM. inzake de jaarrekening 2015 STICHTING ASIAN FOUNDATION ROTTERDAM inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Jaarverslag bestuur 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012

Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012 1 Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012 Matching Grant project van de RC Heerlen en de RC Accra Airport te Accra in Ghana Paul Franken Tekst: Paul Franken Tekst ontvangen zondag 15 juli

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren)

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren) Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve 2016-2018 ( 3 jaren) Adres: Secretariaat AGS Merwekade 69 311 TH Dordrecht E-mail: info@abhilasa-global-serve.nl Website: Abhilasa-global-serve.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH)

Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) Beleidsplan Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH) 2014 2016 Oprichting Stichting de Derde Wereld Hulp (SDWH), statutair gevestigd te Raalte, is opgericht op 5 juli 1982. Adres secretariaat : Keerweer 23,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM

BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM Een betere toekomst voor Cambodja door het onderwijs voor meer kinderen toegankelijk te maken en door financiële ondersteuning te verlenen

Nadere informatie

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8.

INHOUD. Time to Help Nederland Hang GG Rotterdam. Voorwoord 4. Stichting Time to Help Nederland 6. Projecten & Campagnes 8. 2 INHOUD Voorwoord 4 Stichting Time to Help Nederland 6 Visie & Missie 6 Doelstellingen 6 Projecten & Campagnes 8 Time to Help Nederland Hang 4 3033 GG Rotterdam Telefoon: +31 0(10) 766 66 66 Mobiel: +31

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015 JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2015. Het geeft zicht op alle activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven die het afgelopen jaar op het terrein

Nadere informatie

Zending wereldwijd. 11 juni: GZB-dag over zending in Europa. Driebergen, mei 2016

Zending wereldwijd. 11 juni: GZB-dag over zending in Europa. Driebergen, mei 2016 11 juni: GZB-dag over zending in Europa Op D.V. zaterdag 11 juni wordt de jaarlijkse GZB-dag gehouden. De dag heeft het thema: De kerk begint opnieuw, over zending in Europa. Sprekers zijn prof. dr. Henk

Nadere informatie

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5

Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Inhoudsopgave Voorwoord...2 Visie, Missie en Doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Toelichting...5 Malawi...5 Toelichting...5 Organisatiestructuur...6 Bestuur...6 Dagelijks

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIE 2008. 1. Redactie: Anneke Bertrams van Deursen tel: 040-2433209 Carla Wyatt tel: 0497-514400

JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIE 2008. 1. Redactie: Anneke Bertrams van Deursen tel: 040-2433209 Carla Wyatt tel: 0497-514400 JAARVERSLAG KLEINSCHALIGE PROJECTEN INDONESIE 2008. 1 Redactie: Anneke Bertrams van Deursen tel: 040-2433209 Carla Wyatt tel: 0497-514400 In 2008 kwam er een bedrag van 18653,-- aan donaties voor Indonesië

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 Stichting Projectmatige Charitas Grubbenvorst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2014 2. Ondersteunde projecten in 2014 3. Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand juli m 2 JOP Collecte jeugdwerk. Werelddiaconaat. Geen afscheidsfeestjes meer

Inzamelingen in de maand juli m 2 JOP Collecte jeugdwerk. Werelddiaconaat. Geen afscheidsfeestjes meer Inzamelingen in de maand juli 2017. Datu 1e inzameling m 2 JOP Collecte jeugdwerk. Eindinzameling Werelddiaconaat. Geen afscheidsfeestjes meer Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Stichting Wanawa Noordkade 64 2741 EZ Waddinxveen M 06-20006535 E info@wanawa.nl KVK 24 37 96 28 Rabobank 11.04.55.657 Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2011 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Voorwoord Pagina 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand juli Moldavië. 3 Jeugdwerk Prot. Kerk, JOP. Vaders en Geloofsopvoeding.

Inzamelingen in de maand juli Moldavië. 3 Jeugdwerk Prot. Kerk, JOP. Vaders en Geloofsopvoeding. Inzamelingen in de maand juli 2016. Datum 1e inzameling 3 Jeugdwerk Prot. Kerk, JOP. Vaders en Geloofsopvoeding. De collecte van vandaag is bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2013 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2013 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten 2013 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Support 4 Ghanese Kids

Stichting Support 4 Ghanese Kids SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 1. Aanleiding Net voor de zomervakantie 2015 kreeg het Christelijk College Nassau-Veluwe (CCNV) de mogelijkheid om het werk van de stichting Support 4 Ghanese Kids te steunen.

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG

STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG STICHTING ADRA NEDERLAND VERKORT JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD STICHTING ADRA NEDERLAND JAARVERSLAG 2013 Dit is een beknopte weergave van het Algemeen Jaarverslag 2013 van ADRA Nederland. Bent u in het gehele

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2009 1. Helpende handen in Kinshasa (Democratisch Republiek Congo).

NIEUWSBRIEF 2009 1. Helpende handen in Kinshasa (Democratisch Republiek Congo). NIEUWSBRIEF 2009 1 Helpende handen in Kinshasa (Democratisch Republiek Congo). Guy Okamba en Hans Dunsbergen zijn in september 2009 teruggekomen uit Kinshasa. Zij bezochten daar de door de Stichting Congo

Nadere informatie

+31 [0]

+31 [0] DEZE INFORMATIEBROCHURE MEENEMEN? GRAAG! DOORGEVEN AAN ANDEREN: NOG BETER! +31 [0]6 11 42 78 19 info@vdt.nl WWW.VDT.NL STICHTING VERKAART DEVELOPMENT TEAM VAN KANSARME WEESMEISJES NAAR ZELFSTANDIGE EN

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING AFRIKA PROJECTEN BESTUUR. Laura Geurs, Barbara Duinker

Jaarverslag 2012 STICHTING AFRIKA PROJECTEN BESTUUR. Laura Geurs, Barbara Duinker STICHTING AFRIKA PROJECTEN Jaarverslag 2012 BESTUUR Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Leden Ernest van Ginkel Sjoerd Boerma Rene van der Linden Himmy Goercharn Laura Geurs, Barbara Duinker

Nadere informatie

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN

JAARVERSLAG December Spoorstraat 15 Postbus ED Bodegraven 2410 AD RSIN JAARVERSLAG 2012 December 2013 Spoorstraat 15 Postbus 165 2411 ED Bodegraven 2410 AD RSIN 823081175 1 Inhoudsopgave Bestuur en organisatie... 3 Activiteiten... 3 Beleidsplan... 4 Inleiding... 4 Geschiedenis,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis

Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Jaarverslag 2013 en 2014 van Stichting Naturalis Het bestuur is trots dit eerste jaarverslag te presenteren. Hierbij nemen we de gelegenheid om onze vrijwilligers en schenkers hartelijk te bedanken! Vele

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2008

Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2008 Niños de Waita Ticca JAARVERSLAG 2008 VOORWOORD Voorwoord van de directie* Voor u ligt het nieuwe jaarverslag van onze stichting over het jaar 2008. Een jaar waarin veel is gebeurd, zowel in Nederland

Nadere informatie