1. FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG"

Transcriptie

1 HIVOS JAARREKENING 2014

2 JAARREKENING 2014

3 INHOUD 1. Financieel directieverslag 2. Balans 3. Rekening van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5. Grondslagen 6. Toelichting op de balans 7. Toelichting op de rekening van baten en lasten 8. Toelichting op de lastenverdeling 9. Toelichting op het resultaat 10. Bezoldiging directie (VFI) 11. Bezoldiging directie (WNT) 12. Overzicht van de programmafondsen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

4 1. FINANCIEEL DIRECTIEVERSLAG De trends die we eerder al signaleerden, zetten zich in veel opzichten voort in De totale inkomsten stegen van 136 miljoen naar 141 miljoen, we behielden een breed donornetwerk, het aandeel van MFS daalde tot minder dan 40% en ons operationele resultaat steeg tot bijna Alle reden om op z n minst redelijk tevreden te zijn, zou je zeggen. Maar Hivos bereidt zich ook voor op een grote daling van het budget in 2016 (jaarlijks 51 miljoen) die zijn schaduw al vooruitgeworpen heeft. De Raad van Toezicht stemde in met een nieuwe strategie, een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe staffuncties. Hivos is in 2014 begonnen met de uitvoering en zal die in 2015 voortzetten, zodat eind 2015 zo n 35-40% minder medewerkers in dienst zullen zijn. Een tweede reden om voorzichtig te blijven is dat het financiële risicoprofiel van veel nieuwe projecten en programma s voor Hivos hoger is dan de MFS-financiering. Bovendien dragen ze minder bij aan de operationele kosten van Hivos. Tot slot: de MFS-gelden worden vaak gebruikt voor cofinanciering; die mogelijkheid verliezen we in Dit neemt niet weg dat Hivos trots mag zijn op de resultaten. Het grootste nieuwe project dat in 2014 van start ging, was het African Biogas Partnership Program (fase 2) met een financiering van ruim 19,5 miljoen. Eind 2013 werd bekend dat Hivos twee van de drie hiv/aids-programma s kan voortzetten die we beheren met schenkingen van het Global Fund. Dit leidde in 2014 tot aanzienlijke nieuwe verplichtingen voor deze programma s (in totaal 12,7 miljoen). Onze campagne voor kinderarbeidvrije zones ontving meer dan 4 miljoen. RESULTATEN EN RESERVES We boekten vóór bestemming een negatief resultaat van 2,72 miljoen. Dit tekort wordt vooral verklaard door de herwaardering van onze participaties in het microfinancieringsprogramma. HTF is verantwoordelijk voor het beheer van deze participaties, maar het economisch eigendom ligt bij Hivos en dus horen ze thuis op de balans van Hivos. Omdat de reële marktwaarde van de participaties vermeld moet worden, is de waarde naar beneden bijgesteld met iets meer dan 6 miljoen. Dit bedrag kwam ten laste van het bestemmingsfonds programma s voor HTF-participaties (dit daalde van 31,4 miljoen naar 25,2 miljoen). De bestemmingsreserves voor ICT, onderhoud van gebouwen en opleidingen (totaal ) zijn gebruikt en er is een nieuwe reservering gemaakt voor programmaontwikkeling à We voegden toe aan de reservering voor de reorganisatie in en verhoogden de bestemmingsreserve voor continuïteit van de bedrijfsvoering met de resterende Dit overschot is het resultaat van nauwgezet budgetteren en van onze voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat alle programma s en projecten bijdragen aan onze overhead. Dat resultaat is niet vanzelfsprekend: veel internationale donoren genieten wel voordeel van de kennis en expertise die Hivos en andere organisatie inbrengen, maar zijn terughoudend als het erom gaat hieraan bij te dragen via de overheadkosten. De netto toevoeging van brengt de reservering voor bedrijfsvoering op Dat is 20% van onze jaarlijkse operationele kosten en nog lang niet de 60% die we als doel hebben vastgelegd in ons bedrijfsplan. In 2015 willen we deze reservering voor bedrijfsvoering verder verhogen met ; dit is het enige vrij besteedbare vermogen dat Hivos heeft en een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van de organisatie. RISICO S Op 31 december 2015 stopt onze belangrijkste subsidieregeling, MFS-2. Dat heeft onvermijdelijk invloed op ons programma en ons resultaat. Nieuw is deze ontwikkeling niet en Hivos bereidt zich hierop dan ook al jaren voor, met name door meer inspanningen op de uiterst competitieve markt van internationale donoren. We boekten hierin aardig wat successen, maar dat is geen garantie. De ervaring leert dat de jaarlijkse inkomsten sterk kunnen wisselen, omdat de pijplijn met nieuwe programmavoorstellen onderhevig is aan dezelfde relatieve onvoorspelbaarheid als we eerder aangaven. Toch hebben we er vertrouwen in dat we financiering zullen blijven vinden door te investeren in nieuwe programma s bijvoorbeeld op het gebied van hiv/aids & seksuele- en mensenrechten, transparantie & verantwoording of verbetering van de positie van vrouwen, door hernieuwbare energie en een nieuwe aanpak van voedselzekerheid en door onze kennis verder uit te breiden over welke aanpak het best werkt in welke omstandigheden. De diversificatie van donoren en de inkomstenverhoging die daarmee gepaard gaat, betekent ook een risico voor Hivos. De nieuwe donoren kunnen een programma voortijdig beëindigen of hun geld terugvragen als Hivos onvoldoende presteert. Hoe groter het programma, hoe groter het risico is. Een voorbeeld is Making All Voices Count, een van onze grootste programma s op het gebied van transparantie en verantwoording. Het opstarten van dit programma verliep trager dan gepland, waardoor het een uitdaging is om de geplande doelen te behalen; dit heeft serieuze discussie opgeleverd met behoorlijk kritische donoren. Donoren kunnen tot 7 jaar na afsluiting van een programma hun geld terugclaimen. Om dat risico te verminderen, zal Hivos de interne planning en controle verbeteren en meer investeren in risico-inventarisaties. De mogelijke claims maakten ook opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om onze financiële reserves te versterken.. Hivos blijft zijn operationele kosten kritisch beoordelen en grijpt elke mogelijkheid aan om die terug te dringen. Maar we moeten ook goed in de gaten houden dat de efficiëntie van de organisatie onder druk kan komen te staan doordat elke donor zijn eigen eisen stelt. Onze goede reputatie is een van onze belangrijkste meerwaarde. Een van de grootste risico s is dan ook: schade aan die reputatie door fraude of corruptie. Hivos voert van oudsher al regelmatig onaangekondigde financiële controles uit bij zijn partnerorganisaties. We zijn vastbesloten om deze traditie ook in onze nieuwe projecten en programma s in te voeren, en onze partners helpen hun financiële capaciteit te ontwikkelen. De interne financiële audits bij de regio- en landenkantoren blijven op hetzelfde hoge niveau. DE TOEKOMST De financiële uitdagingen voor de nabije toekomst zijn min of meer duidelijk: een reorganisatie in 2015, met een aanzienlijke vermindering van personeel en sluiting van het regiokantoor in Bolivia, en de beëindiging van MFS-2 na Het wordt steeds moeilijker om onze operationele kosten te financieren met geld van internationale donoren. Bovendien zijn onze inkomsten uit fondsenwerving erg laag in vergelijking met onze concurrenten en dat beperkt onze mogelijkheden om de uitvoering van programma s te bekostigen uit diverse inkomstenbronnen. Kijken we naar de Nederlandse ODA-uitgaven dan zien we een zorgelijke ontwikkeling. De bezuiniging bedraagt over de hele linie 16% ( ), maar in de budgetten voor maatschappelijke organisaties is veel zwaarder gesneden: bijna 50%. Alles bij elkaar zijn dit geen geringe uitdagingen; toch hebben we een goede uitgangspositie om die uitdagingen aan te gaan. Er doen zich ook allerlei nieuwe mogelijkheden voor op terreinen waarin wij veel expertise en ervaring hebben: transparantie en verantwoordelijkheid, gender, mensenrechten en democratisering, duurzame landbouw en innovatieve financiering van projecten in rurale gebieden. Bovendien werken we gemakkelijk samen met verschillende partijen, zoals het bedrijfsleven en kennisinstituten. Om de organisatie voor te bereiden op deze uitdagingen zullen we in 2015 een reorganisatie uitvoeren; we zullen de operationele kosten verminderen tot het niveau dat past bij de programma s en operationele inkomsten die we verwachten. Voor de iets verdere toekomst - vanaf hebben we een nieuwe strategie ontwikkeld die uitgaat van onze huidige kracht en tegelijkertijd rekening houdt met de veranderingen in ontwikkelingssamenwerking. Hivos neemt de risico s serieus zonder zich daardoor te laten verlammen. We hebben ons altijd geconcentreerd op de kansen en mogelijkheden - en dat zullen we blijven doen. Den Haag, april 2015 Edwin Huizing, algemeen directeur Ben Witjes, directeur programma s en projecten 6 7

5 Na bestemming resultaat ACTIVA Ref Immateriële vaste activa Software t.b.v. bedrijfsvoering Materiële vaste activa Gebouwen t.b.v. bedrijfsvoering Inventaris t.b.v. bedrijfsvoering Auto's t.b.v. bedrijfsvoering Gebouwen t.b.v. doelstelling Materiële vaste activa Financiële vaste activa Gereserveerde kasmiddelen Certificaten Triodos Bank HTF Participaties Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Vorderingen subsidies Overlopende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen: Kas en banken Totaal Nader gespecificeerd in hoofdstuk 6: toelichting op de balans 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 bedragen x EUR 1,000 Na bestemming resultaat PASSIVA Ref. Reserves en fondsen Reserves Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Bestemmingsreserve bedrijfsvoering reorganisatie Bestemmingsreserve bedrijfsvoering programmaontwikkeling Bestemmingsreserve programmamanagement Bestemmingsreserve omrekeningsverschillen Fondsen Bestemmingsfonds progr. Particuliere fondsen Bestemmingsfonds progr. Xandra Fund 10 0 Bestemmingsfonds progr. Nat.Postcode Loterij Bestemmingsfonds progr. Stop Aids Now! Bestemmingsfonds progr. Refunds + Interest Bestemmingsfonds progr. Valutawaardering Bestemmingsfonds progr. HTF participaties Reserves en fondsen Langlopende schulden Algemeen leningenfonds o/g Deelname Noord-Zuid Plan (Afgegeven) borgstellingen Projectverplichtingen langlopend Langlopende schulden Kortlopende schulden Projectverplichtingen kortlopend Overlopende passiva Reorganisatie Kortlopende schulden Totaal Nader gespecificeerd in hoofdstuk 6: toelichting op de balans 8 9

6 BATEN Ref. 3. REKENING VAN BATEN EN LASTEN 31 DECEMBER 2014 Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 bedragen x EUR 1,000 Begroting 2015 Baten uit eigen fondsenwerving Donaties en giften Nalatenschappen Klimaatfonds CO2 compensatie Baten uit eigen fondsenwerving B Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013 Begroting 2015 LASTEN Besteed aan doelstellingen / Programma s (nieuwe verplichtingen) Green Entrepreneurship Rights & Citizenship Expression & Engagement Action for Change MFS2 programma s alliantiepartners Totaal besteed aan doelstellingen C kosten besteed doel in % van som der baten (= C / D) 97,3% 95,0% 97,7% 93,1% kosten besteed doel in % van som der lasten (= C / F) 95,5% 95,4% 97,2% 93,7% Werving baten Kosten eigen fondsenwerving A Eigen fondsenwerving: kosten in % van baten (= A / B) 15,6% 20,0% 22,3% 24,0% Kosten acties derden Kosten verkrijging subsidies overheden Totaal werving baten Baten uit acties derden Subsidies van overheden waarvan MFS2 subsidie alliantiepartners Beheer en administratie kosten E Beheer en admin kosten in % van som der lasten (= E / F) 3,1% 2,2% 1,4% 2,9% Som der lasten F Baten uit beleggingen Dividend opbrengst HTF participaties netto beleggings / gerealiseerd koers resultaat HTF participaties Baten uit beleggingen Som der baten 442 Overige baten Opbrengst interest minus bankkosten Koers resultaat Overige baten Overige baten Som der baten D Operationeel Resultaat Valuta risico RO budget Buitengewone lasten Resultaat voor bestemming Toegevoegd/onttrokken aan: - Bestemmingsreserve programmamanagement Bestemmingsreserve omrekeningsverschillen Bestemmingsreserves bedrijfsvoering Bestemmingsreserve bedrijfsvoering reorganisatie Bestemmingsfonds HTF participaties Bestemmingsfondsen Programma's Bestemmingsfonds programmaontwikkeling Totaal toevoeging/onttrekking Nader gespecificeerd in hoofdstuk 8: toelichting op de rekening van baten en lasten Resultaat na bestemming

7 4. KASSTROOMOVERZICHT 31 DECEMBER GRONDSLAGEN bedragen x EUR 1,000 Volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Ref. Resultaat voor bestemming Mutaties reserves en fondsen -178 Afschrijvingen 2) Mutatie vordering subsidies Mutatie overige vorderingen 3) Mutatie schulden lange termijn Mutatie projectverplichtingen lange + korte termijn 3) Mutatie schulden korte termijn Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa 2) Investeringen immateriële vaste activa Investeringen financiële vaste activa 2) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden 0 0 Aflossing van langlopende schulden 0 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Mutatie liquide middelen Recapitulatie Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar 3) Mutatie liquide middelen zie hoofdstuk 3 Rekening van baten en lasten ) zie hoofdstuk 6 Toelichting op de balans ) zie hoofdstuk 2 Balans per 31 december 2014 Deze jaarrekening betreft de stichting Hivos te Den Haag. De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen en met inachtneming van het Financieel Reglement MFS van het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking. De jaarrekening is opgesteld na toedeling van het resultaat conform de resultaatbestemming. Alle bedragen in de toelichting zijn bedragen in euro s tenzij anders vermeld. De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige boekjaar. 5.1 ALGEMENE TOELICHTING Activiteiten Hivos steunt ruim 700 partners in 27 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Aan deze lokale particuliere organisaties levert Hivos financiële middelen, kennis, advies en politieke ondersteuning. Daarnaast ontwikkelt Hivos eigen programma s en is de Stichting actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding, zowel op het internationale toneel als in Nederland. Als deelnemer aan coalities en als makelaar van contacten is Hivos onderdeel van een groot aantal netwerken. Maatschappijopbouw en duurzame economische ontwikkeling vormen de centrale beleidsterreinen van Hivos. Het programma wordt hoofdzakelijk uitgevoerd vanuit de regiokantoren in Zimbabwe, India, Costa Rica, Indonesië, Kenia en Bolivia. Deze kantoren verzorgen een belangrijk deel van de relaties met partnerorganisaties, die zij advies en begeleiding bieden, evenals kapitaal, kennis en contacten. Met een omvangrijk kennisprogramma stimuleert Hivos de opbouw, uitwisseling en toepassing van kennis voor ontwikkeling Schattingswijzigingen Er zijn geen schattingswijzigingen doorgevoerd Consolidatie In deze jaarrekening zijn de balansen en baten & lasten rekeningen van de Hivos-kantoren in de verschillende landen samengevoegd met de jaarrekening van het Hivos hoofdkantoor. Over al deze kantoren heeft het bestuur van Hivos volledige zeggenschap. Doordat alle kantoren in één systeem werken, worden onderlinge transacties geëlimineerd. In de consolidatie begrepen kantoren zijn: Hoofdkantoor (Den Haag, Nederland) Regiokantoor Zuidelijk Afrika (Harare, Zimbabwe) Regiokantoor Oost-Afrika (Nairobi, Kenia) Regiokantoor Midden-Amerika (San Jose, Costa Rica) Regiokantoor Zuid-Amerika (La Paz, Bolivia) Regiokantoor Zuidoost-Azië (Jakarta, Indonesië) Landenkantoor Zuid-Afrika (Johannesburg, Zuid-Afrika) Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van Hivos zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Schattingen zijn gemaakt met betrekking tot de inbaarheid van de debiteuren. Hierbij loopt Hivos geen risico voor het resultaat, aangezien de verplichtingen die tegenover de vorderingen staan niet uitbetaald hoeven te worden, mocht deze vordering niet inbaar blijken te zijn. 5.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk 12 13

8 Wetboek en conform Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de toelichting Vergelijking met vorig jaar Vreemde valuta Functionele valuta De jaarrekeningen van de regiokantoren worden opgesteld in de belangrijkste valuta van de economie waarin die kantoren actief zijn (de functionele valuta). Voor de geconsolideerde jaarrekening gebruiken we de euro, de functionele valuta en presentatievaluta voor Hivos Vreemde valuta Activa in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per balansdatum. Eventuele koersverschillen zijn verwerkt in de rekening van baten en lasten Groepsmaatschappijen/Regiokantoren Activa en passiva van de regiokantoren met een andere functionele valuta dan de presentatievaluta zijn omgerekend op basis van de koers per balansdatum; kosten en baten zijn omgerekend op basis van de gemiddelde koers gedurende het afgelopen financiële jaar. Eventuele koersverschillen zijn direct opgenomen in de wettelijke reserve koersverschillen Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardiging prijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen Financiële vaste activa Reserveringen Gereserveerde kasmiddelen betreffen kasmiddelen ter zekerheid van verplichtingen, conform de richtlijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelings- samenwerking inzake leningen en garanties Certificaten / Participaties Participaties in partnerorganisaties zijn gewaardeerd tegen de reële waarde met inachtneming van eventuele waardeverminderingen per verslagleggingsdatum Vorderingen subsidies en andere vorderingen Vorderingen subsidies betreffen vorderingen op overheid en andere instanties voortkomend uit verplichtingen die de Stichting conform daartoe trekkende overeenkomsten is aangegaan in het kader van haar programma; dit is inclusief de daarmee samenhangende programmamanagement vergoeding. De overige vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde in euro s van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boek-waarde van de vordering Liquide middelen Liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde in euro s Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en risico s die samenhangen met de bedrijfsvoering. Zij hebben geen betrekking op specifieke activa. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld Reserves en fondsen a Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve bedrijfsvoering Onder de bestemmingsreserve bedrijfsvoering vallen vijf verschillende soorten reserve: voor continuïteit van de bedrijfsvoering, reorganisatie, onderhoud van gebouwen, ICT en opleiding (Hivos academy). De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer om lopende programma s af te kunnen maken, met eigen mensen, wanneer één of meer belangrijke bronnen van inkomsten opdrogen, en rekening houdend met bestaande juridische en morele verplichtingen. De reorganisatiereserve zal worden gebruikt voor de reorganisatie in 2014 en De onderhoudsreserve wordt gebruikt voor het lange termijnonderhoud van onze gebouwen. En de opleidingsreserve wordt gebruikt als het reguliere opleidingsbudget onvoldoende blijkt en training wel noodzakelijk is. De bestemmingsreserve bedrijfsvoering is vrij beschikbaar. Bestemmingsreserve programmamanagement In het verslagjaar goedgekeurde projecten worden als lasten verantwoord. De daarmee samenhangende subsidies worden, inclusief de programmamanagement vergoeding, als baten verantwoord. De nog niet gerealiseerde programmamanagement vergoeding wordt ondergebracht in de bestemmingsreserve pro- grammamanagement. Het nog niet bestede deel van de programma baten wordt gedoteerd aan bestemmingreserve programmafondsen b Bestemmingsfondsen programma De in een bepaald jaar ontvangen bedragen die betrekking hebben op een specifiek bestemmingsfonds worden aan de fondsen toegevoegd. De programma verplichtingen (inclusief de gerealiseerde programma management vergoeding) worden aan de fondsen gedoteerd Langlopende schulden en andere schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde in euro s. Schulden in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen per balansdatum. Eventuele koersverschillen zijn verwerkt in de rekening van baten en lasten. Projectverplichtingen betreffen alle verplichtingen die de Stichting kent uit hoofde van met partnerorganisaties afgesloten financieringsovereenkomsten. 5.3 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij deze toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. In de balans wordt rekening gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn ontvangen of betaald. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn Nalatenschappen Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld Subsidiebaten Subsidiebaten, inclusief de programmamanagement vergoeding, worden verantwoord in het jaar waarin de aanspraak definitief wordt. Gewijzigde subsidiebedragen worden in mindering gebracht op de subsidiebaten in het jaar waarin de toegekende subsidie wijzigt. Aangezien Hivos de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 volgt, zoals ook in paragraaf aangegeven, worden baten uit eigen fondsenwerving verantwoord in het jaar dat ze ontvangen worden. Voor alle andere baten geldt dat de nieuw aangegane verplichtingen in een gegeven jaar de basis zijn Projectverplichtingen Projectverplichtingen worden verantwoord in het jaar waarop de verplichting definitief wordt Lasten Alle lasten, met uitzondering van buitengewone lasten, worden volgens bedrijfseconomische criteria en volgens de richtlijnen van de VFI toegerekend aan de verschillende kostensoorten: besteed aan doelstellingen / werving baten / beheer en administratie. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids-voorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers Pensioenen Hivos heeft alle pensioenregelingen verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord Koersverschillen Koersverschillen die ontstaan door de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst en verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen Afschrijving van materiële en immateriële vaste activa Immateriële vaste activa, inclusief goodwill, en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien er sprake is van een schattingswijziging van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 5.4 FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOMANAGEMENT Valutarisico Alle programma-activiteiten binnen Hivos worden uitgevoerd in EUR, USD of GBP. Om het valutarisico zo klein mogelijk te houden wordt het partnercontract gefinancierd in dezelfde valuta als het donorcontract. Als Hivos fondsen krijgt in een andere valuta dan EUR, USD of GBP worden die na ontvangst direct verkocht in EUR, USD of GBP. Voor de regiokantoren is een koers per maand toegevoegd, gebaseerd op informatie van de betreffende overheden (nationale banken) Kredietrisico Hivos kent geen opvallende kredietrisico s. Voor de participaties geldt dat het beheer ervan bij het Hivos Triodos Fonds ligt. Om het financiële risico voor Hivos zo klein mogelijk te houden is er een bestemmingsfonds gecreëerd waarin veranderingen in de waarde van de participatie worden toegevoegd of onttrokken

9 6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 bedragen x EUR 1,000 ACTIVA 1 Immateriële vaste activa De geaccumuleerde aanschafwaarden en afschrijvingen van de vaste activa per 31 december zijn: aanschaf desinves- aanschaf cumulatieve desinves- cumulatieve boekwaarde investeringen afschrijvingen boekwaarde waarde teringen waarde afschrijvingen teringen afschrijvingen na desinves na desinves teringen teringen Immat. activa bedrijfsvoering software (4 jaar) Totale Immateriële vaste activa Materiële vaste activa De geaccumuleerde aanschafwaarden en afschrijvingen van de vaste activa per 31 december zijn: aanschaf desinves- aanschaf cumulatieve desinves- cumulatieve boekwaarde investeringen afschrijvingen boekwaarde waarde teringen waarde afschrijvingen teringen afschrijvingen na desinves na desinves teringen teringen Mat. activa bedrijfsvoering gebouwen (10-50 jr) inventaris (3-10 jr) auto's (5 jr) Mat. activa doesltelling gebouw Harare (50 jr) Totaal materiële vaste activa De kantoorpanden met erf en tuin te s-gravenhage aan de Raamweg 15 en 16 kadastraal bekend gemeente s-gravenhage, sectie X, nummer 472, groot 5 are en 55 ca en nummer 522, groot 5 are en 55 ca, zijn in 1987 aangekocht voor De WOZ waarde 2014 bedraagt ) Het kantoorpand te Harare, stand 2956 Salisbury Township, groot 2855 ca, is eind 1994 aangekocht voor Bij verkoop van dit kantoorpand zal boekwinst ten goede komen aan het programma in Zuidelijk Afrika, verlies zal ten laste van de Stichting gebracht worden

10 3 Financiële vaste activa - Gereserveerde kasmiddelen Toevoeging Onttrekking Noord-Zuid Plan bankrekeningen Hivos Borgstelling & garantie bankrekeningen Hivos ) Totaal gereserveerde kasmiddelen renteontvangsten op aangewezen bankrekeningen 2) rente- en dividendonvangsten Triodos Bank-certificaten op aangewezen bankrekeningen Deze middelen dienen ter dekking van de borgstelling aan het Hivos-Triodos Fonds (HTF) en garantiestelling aan de Stichting Triodos Sustainable Fund (TSTF) Toevoeging Onttrekking Certificaten Triodos Bank Betreft: Triodos Bank N.V., certificaten van aandelen voor de aankoopwaarde van De intrinsieke waarde per van deze certifcaten bedraagt Toevoeging Onttrekking HTF Participaties Betreft aanpassing van de HTF participaties naar de reële waarde. Het Hivos-Triodos Fonds (HTF) participeert in lokale kredietinstellingen in het Zuiden. Alle opbrengsten van de HTF participaties komen contractueel toe aan Hivos. Daarmee zijn de HTF participaties als eigendom van Hivos te beschouwen en wordt de actuele waarde per balansdatum als financiele vaste activa opgenomen. De verdeling van de waardering van de HTF participaties is als volgt: Partner organsiatie Gevestigd te: Aandeel % Aandeel % Africap Zuid Afrika 2,07% 205 2,07% 219 Akiba Bank Tanzania 7,94% 752 7,94% 643 Banco Solidario Ecuador 1,23% ,23% 986 Bank Andara Indonesië 15,51% ,51% Bellwether India 21,73% ,33% Centenary Oeganda 18,29% ,29% Eco E II Costa Rica 7,09% 963 7,25% 612 LeapFrog Zuid Afrika 1,85% ,85% 989 MFX Solutions USA 4,72% 571 5,21% 525 Mibanco Peru 0,00% 0 4,75% Vorderingen subsidies De openstaande vorderingen per jaareinde hebben allen betrekking op vorderingen op donoren en zijn: Totaal Resterende looptijd > 1 jaar Totaal Resterende looptijd > 1 jaar Eigen Fondswerving Fondsen Werving derden Subsidies Overlopende activa De overlopende activa per 31 december bestaan uit: Alle items hebben een resterende termijn van minder dan een jaar Debiteuren niet zijnde subsidies Rekening Courant verhoudingen Hoofd-/Regiokantoren Vooruitbetalingen (personeel/reis) Project vooruitbetalingen Te ontvangen (en vooruitbetaald) Overig De reële waarde van nog te ontvangen middelen is ongeveer gelijk aan de boekwaarde, vanwege de korte looptijd. 6. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. De liquide middelen bestaan uit: Kas 6 9 Bank

11 PASSIVA 7 Reserves De reserves staan borg voor continuïteit in de bedrijfsvoering op de korte en middellange termijn. Bestemmings reserve bedrijfsvoering Bestemmings reserve programma management Bestemmings reserve omrekenings verschillen *) Totaal reserves Stand per 1 januari Toevoeging Onttrekking ) Totaal mutaties Stand per 31 december *) De Hivos kantoren in het buitenland werken met lokale valuta. Voor de samenvoeging in de Hivos jaarrekening in euro s wordt voor de balans met de eindkoersen 2013 en 2014 gerekend. Voor de staat van baten en lasten wordt met de gemiddelde koers 2014 gerekend. De resulterende verschillen worden in de reserve omrekeningsverschillen vereffend. Omdat het verschil in feite geen winst of verlies vertegenwoordigt, kan de reserve volgens de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen een negatieve waarde hebben. Deze negatieve waarde wordt gepresenteerd onder de bestemmingsreserve bedrijfsvoering. Goedgekeurde programmamanagement vergoeding 2) Gerealiseerde programmamanagement vergoeding Bestemmingseserve bedrijfsvoering Toevoeging t.l.v. Resultaat Onttrekking t.g.v. Resultaat Continuïteitsreserve bedrijfsvoering Omrekeningsverschillen Onderhoud panden Automatisering Scholing (Hivos academy) Reorganisatie Programmaontwikkeling Fondsen Programmafondsen Baten categorie Toevoeging Onttrekking Eigen fondswerving eigen fondswerving ) Xandra Fund Nationale Postcode Loterij (NPL) acties derden ) 945 Stop Aids Now! (SAN!) acties derden ) 13 Refunds en interest subsidies overheden ) Valutawaardering alle categorieën HTF participaties opbrengsten beleggingen Saldo per 31 december Toevoegingen betreffen de baten in ) Onttrekkingen betreffen de nieuwe programma verplichtingen 2014 Beperkte doelstelling programmafondsen Eigen fondswerving: De baten uit verkoop van CO 2 compensatie worden besteed aan duurzame energie projecten. Gerichte giften worden besteed aan de desbetreffende projecten. De vrije giften worden besteed aan financiering van innovatieve en politiek gevoelige projecten waarvoor geen donor gevonden kan worden. Xandra Fonds: een particulier fonds opgericht voor Hivos-projecten die erop gericht zijn om vrouwelijke ondernemers te stimuleren met een duidelijk groen en duurzaam profiel NPL: Te besteden aan specifieke organisatie doeleinden. En te besteden als zekerstelling van leningen ten behoeve van markt geörienteerde projecten SAN!: Te besteden aan hiv/aids-projecten Refunds en interest: In 2016 en later te besteden aan financiering van innovatieve en politiek gevoelige projecten waarvoor geen donor gevonden kan worden Valutawaardering: Te besteden aan herwaardering van donorgelden in andere valuta dan euro s HTF participaties: Te besteden aan participaties in microkrediet- en financieringsinstellingen in het kader van het Hivos Green Entrepeneurship programma Subtotaal bestemmingsreserve bedrijfsvoering ` Reserve bedrijfsvoering bestaat uit: Continuïteitsreserve bedrijfsvoering: als waarborg voor de continuïteit van de organisatie. Reorganisatie: te gebruiken voor de reorganisatie in 2014 en Programmaontwikkeling: te gebruiken voor onverwachte kosten met betrekking tot programmaontwikkeling

12 7. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2014 bedragen x EUR 1,000 9 Langlopende schulden De langlopende schulden van Hivos bestaan uit projectverplichtingen langer dan 1 jaar plus overige verplichtingen Langlopende schulden Toevoeging Onttrekking Algemeen leningenfonds Deelname Noord-Zuidplan Borgstellingen Deze langlopende schulden zijn investeringen voor het Hivos-Triodos Fund (HTF) en de borgstelling voor Stichting Triodos Sustainable Trade Fund (TSTF) Projectverplichtingen langlopend Stand per Betalingsverplichting na 2014 Betalingsverplichting na 2015 Betalingsverplichting na 2016 Overheid, medefinanciering EU-projecten Overige projecten Kortlopende schulden De kortlopende schulden van Hivos bestaan uit projectverplichtingen welke binnen een 1 jaar betaald moeten worden plus overige verplichtingen. De overlopende passiva per 31 december bestaan uit: Nog te betalen projectbetalingen Crediteuren Openstaande posten met betrekking tot salarissen Nog te betalen kosten Nog te betalen overige projectbetalingen Betalingen onderweg Nog te betalen belastingen Overig Reorganisatievoorziening OVERIGE GEGEVENS Pensioenkosten: Stichting Hivos te Den Haag is aangesloten bij het PFZW pensioenfonds. Deze pensioenregeling kan worden geclassificeerd als een toegezegd-pensioenregeling. Op grond van par. 310 van RJ 271 wordt deze regeling verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling. Realisatie 2014 Realisatie Baten uit acties derden Fondsen Nationale Postcode Loterij (NPL) William and Flora Hewlett Foundation Omidyar Network Ford Foundation Stop Aids Now! (SAN) Just India Fund American Jewish World Service Arcus Foundation Stichting DOEN Human Rights Watch Children's Investment Fund Foundation Unitarian Universalist Holdeen Indian Programm Fondsen Totaal Overigen Alliance Overigen Overigen Totaal Totaal Baten uit acties derden Niet in de balans opgenomen verplichtingen: De volgende langlopende huurovereenkomsten zijn afgesloten: - Raamweg 17 begane grond en 1e etage. Verhuurder: van Rossum, beleggingsmakelaardij & bedrijfsvoering. De huurverplichting tot bedraagt (prijspeil 2015) per jaar. - Softwarelicentie en -onderhoud. Verhuurder: Aptean. De onderhoudsverplichting loopt tot en is $ per jaar 22 23

13 12 Subsidies van overheden Realisatie 2014 Realisatie 2013 Europese Unie Overheden Dutch Ministry of Foreign Affairs The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs Department for International Development Swedish International Development Agency Swiss Agency for Development and Coorperation Norwegian Ministry of Foreign Affairs Royal Netherlands Embassies US Department of State Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia UNFPA 24 0 State Secretariat for Economic Affairs 20 0 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia 8 0 Embassy of the Czech Republic 7 0 Ministry of Foreign Affairs Finland Canadian International Development Agency 0 74 Overheden Totaal MFS2 - Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland Overigen The Global Fund Agentschap NL (Senternovem) Refunds Joint Gender Fund Multi-Agency Grants Initiative Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Overigen Overigen Totaal Totaal Subsidies van overheden

14 8. TOELICHTING OP DE LASTENVERDELING 2014 bedragen x EUR 1,000 Bestemming Doelstelling Werving baten Beh. & adm. Totaal 2014 Begr Totaal 2013 Lasten Green entrepeneurship Rights & Citizenship Expression & Engagement Action for Change MFS2 alliantie partners Totaal Doelstelling Eigen fondsenwerving Acties derden Subs. Overh. Totaal werving baten Totaal beheer & admin Subsidies en bijdragen Publ. en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en alg.kosten Afschrijving en rente Operationele kosten Totalen Personeelskosten: De verdeling van de personeelskosten 2014 is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioen lasten Inhuurkrachten 288 Overige personeelskosten Totaal Aantal werkzame medewerkers: Het gemiddeld aantal werkzame werknemers gedurende 2014 is als volgt: Hivos Hoofdkantoor 145 Hivos Regiokantoren 198 Totaal 343 Accountantskosten In 2014 bestonden de accountantskosten uit: Jaarrekening controle 225 MFSII-subsidie Ministerie Buitenlandse Zaken 10 Project controles 21 Fiscaal advies 3 Totaal

15 BEGROTING VERSUS REALISATIE Baten Baten 2014: miljoen; begroting 2014: miljoen; baten 2013: miljoen In 2014 bedroegen de beschikbare baten voor de doelstelling van Hivos miljoen, terwijl 94,2 miljoen was begroot. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een veel hoger bedrag aan overheidssubsidies dan was begroot. Maar ook Hivos bewuste keuze voor een behoudende begroting droeg hieraan bij. Bovendien blijkt het steeds weer erg moeilijk om goed te voorspellen hoeveel tijd het kost om voorstellen in te dienen, ze te beoordelen, een principeakkoord van een donor te krijgen, en uiteindelijk ook groen licht voor de begroting en het plan van aanpak. Toen de begroting werd goedgekeurd, was het nog steeds zeer onduidelijk of onze grootste subsidieaanvraag voor 2014, het African Biogas Partnership Program, succesvol zou zijn - en voor welk bedrag dan. Het Tanzania Media Fund kreeg een onverwachte extra bijdrage. Op een zelfde manier is de variantie in baten uit acties van derden te verklaren. Een beperkt aantal daarvan is voorspelbaar, zoals de Nationale Postcode Loterij en Stop Aids Now!, maar de meesten zijn dat niet. De fondsenwerving in Nederland voldeed aan de verwachtingen. Binnen het kader van het Green Entrepreneurship-programma (en zijn voorgangers) hebben Hivos en HTF een aanzienlijk portfolio opgebouwd, van leningen aan en participaties in microkredietinstellingen in ontwikkelingslanden. HTF is en blijft verantwoordelijk voor het beheer van de portfolio, en Hivos is en blijft verantwoordelijk voor de financiering en de kennis over ontwikkelingsaangelegenheden. Hivos is de economisch eigenaar van de participaties en daarom staat de waarde van de participaties op de balans bij Hivos (en niet bij HTF). In 2014 viel de marktwaarde van de participaties terug van miljoen in 2013 naar miljoen in De belangrijkste oorzaak zijn koersverschillen, gevolgd door de verkoop van participaties. De waarde van de resterende participaties was hoger dan hun waarde in december maar niet voldoende om de andere factoren te compenseren. De herwaardering van de participaties draagt sterk bij aan het negatieve operationele resultaat. Als leidende Als leidende organisatie van de Hivos Alliantie People Unlimited 4.2, ontving Hivos 2,8 miljoen aan inkomsten voor de andere leden van de Alliantie (Free Press Unlimited, Mama Cash en IUCN-Nl). Die inkomsten werden volledig doorgegeven aan de verschillende leden. Lasten Lasten 2014: miljoen; begroting 2014: miljoen; lasten 2013: miljoen. 9. TOELICHTING OP DE RESULTATEN 2014 De bestedingen in het kader van de doelstelling van Hivos bedroegen miljoen in 2014 (inclusief de bijdrage voor de leden van de Hivos Alliantie). De bestedingen in het kader van de doelstelling waren daarmee ongeveer 97% van de totale inkomsten en 96% van de totale uitgaven. Zie kosten van beheer en administratie voor een verklaring van de variantie tussen dit percentage en de begroting en werkelijke kosten in Vooral bij het Green Entrepreneurship-programma was het verschil tussen de bestedingen en de begroting groot. De begroting is gebaseerd op het bedrijfsplan. De verhouding binnen de pijplijn aan voorstellen bij institutionele fondsen is daarmee min of meer in lijn; maar het is moeilijk te voorspellen welke voorstellen resultaat zullen opleveren en wanneer dat zal zijn. Het gevolg is dat de totale baten en lasten per jaar sterk zullen verschillen. De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen , lager dan begroot. Omdat het bedrag dat werd opgehaald overeenkwam met de begroting, daalden de kosten als percentage van de opbrengsten van 22,3% naar 15,6%. De opbrengsten uit CO 2 - compensatie verdubbelden bijna en zijn verantwoordelijk voor 60% van de inkomsten uit fondsenwerving. Voor deze vorm van fondsenwerving is minder personeel nodig en dat drukte de kosten. De kosten voor eigen fondsenwerving zijn als volgt samengesteld: de totale personeelskosten voor eigen fondsenwerving (1,8 fte) plus een opslag per fte voor materiële kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, ICT). De opslag wordt berekend door het totaal van de betreffende materiële kosten om te slaan over de totale personeelskosten van Hivos. Ook de kosten van mailings en ander promotiemateriaal worden toegerekend. De kosten voor fondsenwerving op de internationale markt en acties van derden waren hoger dan in 2013 ( 2,1 miljoen ten opzichte van 1,9 miljoen in 2013). De belangrijkste redenen waren vervulde vacatures en daardoor automatisch een hogere opslag voor materiële kosten. De opslag wordt berekend door het totaal van de betreffende materiële kosten om te slaan over de totale personeelskosten van Hivos. De kosten voor fondsenwerving op de internationale markt zijn aanzienlijk hoger dan de kosten voor eigen fondsenwerving, maar als percentage van de opbrengsten juist lager. De kosten voor internationale fondsenwerving worden als volgt toegerekend: de volledige personeelskosten van de afdeling Office for Donor Relations, 25% van de kosten voor programmahoofden, directeuren van regiokantoren en senior adviseurs en 5% van de kosten van de overige programmastaf plus een opslag per fte voor materiële kosten (huisvesting, kantoor- benodigdheden, ICT). Bij Hivos zijn de kosten voor beheer en administratie laag in vergelijking met andere grote goededoelenorganisaties. Dat is deels eigen verdienste, maar vooral ook het gevolg van het feit dat Hivos het merendeel van haar baten doorgeeft aan organisaties in het Zuiden. In 2014 was dit percentage relatief hoog, omdat de volledige (verwachte) kosten voor de reorganisatie zijn toegewezen aan beheer en administratie. Als gevolg van dit hogere percentage voor kosten van beheer en administratie is het percentage voor bestedingen aan de doelstelling van Hivos lager. Behalve dit extra bedrag gebeurt de toerekening van kosten voor beheer en administratie conform de richtlijn van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De personeelskosten voor de algemeen directeur en het directiesecretariaat, voor kwaliteitsbeheer en interne controle en voor de afdeling financiën worden volledig toegerekend aan beheer en administratie. Op basis van het aandeel van deze functies in de totale formatie op het hoofdkantoor worden de personeelskosten van de afdeling personeelszaken doorberekend. De kosten van de afdeling automatisering en facilitaire zaken worden doorberekend op basis van de werkplekken. Financieel resultaat Per saldo heeft Hivos in 2013 een negatief resultaat vóór bestemming gerealiseerd van - 2,7 miljoen. Na bestemming is er een positief resultaat van ; dat bedrag is toegevoegd aan de reserve operationele kosten. Daarnaast is er 0,3 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve reorganisatie Binnen de bestemmingsreserve voor operationele kosten zijn de bestemmingsreserves voor ICT, onderhoud van gebouwen en opleidingen onttrokken. De volledige bedragen zijn toegevoegd aan de reserveringen voor programmaontwikkeling, om ingezet te worden op het moment dat zich uitstekende mogelijkheden voordoen voor bedrijfsontwikkeling die de mogelijkheden van het bestemde budget te boven gaan. De reservering voor de verwachte kosten van de reorganisatie ( 2,45 miljoen) staan onder kortlopende schulden. Een bedrag van 1,4 miljoen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor programmamanagement; dit is gebaseerd op de nieuwe goedgekeurde programma s en projecten. Deze fondsen zijn met dit doel geoormerkt binnen de betreffende projectbegrotingen. Het bedrag dat overbleef na de herwaardering van HTF-participaties op basis van de reële marktwaarde, is onttrokken aan het bestemmingsfonds programma s HTFparticipaties. De middelen in bestemmingsfondsen kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de programma s. De bestemmingsfondsen voor particuliere fondsen, voor de Nationale Postcode Loterij en voor Refunds en Interest lieten groei zien. Hivos heeft er bewust voor gekozen de gelden niet meteen uit te geven. Aangezien MFS-2 niet wordt voortgezet, zal Hivos na 2015 aanzienlijk minder middelen vrij of althans redelijk vrij beschikbaar hebben dan nu het geval is. Met het oog op die veranderende omstandigheden, heeft Hivos besloten om de vrij beschikbare middelen die de organisatie in de periode ontvangt pas vanaf 2016 te besteden en ze tot die tijd in het programmafonds te reserveren. Zo zal Hivos in staat zijn een aantal innovatieve projecten waarvoor nog geen donor is gevonden ook na 2016 te financieren. Daarnaast onderzoekt Hivos nieuwe financieringsmodellen om marktgerichte programma s op het gebied van hernieuwbare energie, duurzame landbouw, ICT en cultuur te bekostigen. In dit kader onderhandelt Hivos op dit moment met twee financiële instellingen om een lening af te sluiten. Voor die lening is een waarborg van ongeveer 1,8 miljoen nodig; daarvoor gaan wij de bestemmingsfondsen Nationale Postcode Loterij en Refunds en Interest aanwenden. Lastenverdeling De tabel toelichting lastenverdeling laat ten opzichte van de begroting een forse groei zien in de subsidies en bijdragen (fondsen die aan partnerorganisaties ter beschikking worden gesteld). Dit is in lijn met de hogere baten die Hivos in 2014 wist te realiseren. De groei ten opzichte van 2013 is substantieel en voor een belangrijk deel te danken aan programma s die niet met MFS-subsidie zijn gefinancierd, zoals ABPP, Containing the spread of HIV/AIDS in Guatemala (Global Fund), Making All Voices Count en Stop Child Labour. Hivos moet voor eind 2015 de volledige MFS-2-subsidie besteed en overgemaakt hebben. In 2015 zullen de MFS-2- bestedingen nog steeds hoog zijn - bijna 50 miljoen (overmakingen) - omdat deze bestedingen in 2014 lager waren dan gepland, onder meer door langdurige en moeilijke onderhandelingen over een aantal grootschalige projecten. De operationele kosten waren hoger dan begroot, met name door reservering voor (verwachte) extra kosten van de reorganisatie à 2,45 miljoen. De belangrijkste posten zijn personeelskosten, kantoorkosten en algemene kosten. De personeelskosten waren hoger dan begroot door twee oorzaken: een salarisverhoging die was uitonderhandeld na goedkeuring van de begroting en meer personeel door de goedkeuring van nieuwe projecten. Kantoorkosten en algemene kosten vielen lager uit dan begroot, vooral doordat de verwachte uitgaven aan advies (juridisch, HR, financieel) en opleidingen binnen de reorganisatie niet volledig werden besteed in Het aantal medewerkers van Hivos steegin 2014 van 338 naar 343. Het aantal medewerkers van het kantoor in Kenia daalde het hardst, omdat de medewerkers van het Twaweza-project werden overgeplaatst naar de nieuwe en onafhankelijke organisatie Twaweza. Het kantoor in Mumbai, India, kreeg te maken met grote opstartproblemen, waardoor hier eind 2014 slechts drie mensen in dienst waren. De optelsom van nieuwe, doorlopende en afgesloten projecten leverde op balansdatum een personeelsstijging op in onze kantoren in Bolivia, Indonesië en Den Haag. Ongeveer 60% van de medewerkers is actief in de regiokantoren en lokale kantoren die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van programma s en het beheer ervan (de selectie en monitoring van partnerorganisaties). Tot de taken van de medewerkers op het hoofdkantoor in Den Haag behoren programma- en beleidsontwikkeling, het programmabeheer voor West-Azië en wereldwijde programma s, (internationale) fondsenwerving, centrale services als financiën, ICT, kwaliteitsbeheer en de implementatie van Action for Change in Nederland

16 10. BEZOLDIGING DIRECTIE (VFI) De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vast. Na een evaluatie in 2011 is dit pakket in 2012 op advies van de remuneratiecommissie opnieuw bevestigd. De Raad van Toezicht laat zich daarbij leiden door de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI, die aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen geeft. Het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de directiebeloning vallen daarmee binnen de richtlijnen van de Code Wijffels en binnen de norm die het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan MFS organisaties stelt. Dit laatste wordt apart door de accountant getoetst in het kader van de MFS-verslaglegging. De relevante werkelijke jaarinkomens van de directie bedroegen in 2014 voor de algemeen directeur, dhr. E. Huizing 109,124 (1,0556 fte / 12 mnd) en voor de directeur programma s en projecten dhr. B. Witjes (1 fte / 12 mnd). De zogenaamde BSD score (de score op zwaartecriteria op basis van de Adviesregeling VFI zoals deze in 2010 gold) bedroeg 461,1 respectievelijk 424 punten. Deze beloningen bleven binnen de relevante maxima (Code Wijffels, VFI, MFS-organisaties). De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in onderstaande tabel verder uitgewerkt. Naam E.Huizing B.G.M. Witjes Functie Executive Director Director of Programmes & Projects Dienstverband Aard (looptijd) 5 jaar permanent uren part-time percentage 105,56% 100,00% periode Bezoldiging (EUR) Jaarinkomen bruto loon/salaris vakantiegeld eindejrsuitkering, 13e/14emnd 0 variabel jaarinkomen 0 Totaal *) *) SV lasten (wg deel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (wg deel) Overige beloningen op termijn 954 Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal bezoldiging Totaal bezoldiging ) *) Relevant voor DG-norm Ministerie van Buitenlandse Zaken Reservering voor werkgeversbijdrage aan sabbatical leave 2) 2013: 1/9/ /12/ BEZOLDIGING DIRECTIE (WNT) Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording. Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. Volgens WNT is de maximale bezoldiging voor Hivos in Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking Naam functie beloning belastbare vaste & variabele onkostenvergoedingen E. Huizing Executive Director B.G.M. Witjes Director of Programmes and Projects voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging WNT maximum duur van het dienstverband in het jaar (in dagen) omvang van het dienstverband in het jaar (fte) days 1, days 1,00 Bezoldiging leden van de Raad van Toezicht - zonder dienstbetrekking Naam functie(s) beloning belastbare vaste & variabele onkostenvergoedingen voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn totale bezoldiging WNT-maximum duur van het dienstverband in het jaar (in dagen) Mr J.E.C. de Groot Chair of Supervisory Council Ms A. van Gorsel Dep. Chair of Supervisory Council Prof. M. Baud Member of Supervisory Council Dr J. van de Ven Member of Supervisory Council Mr A.P. Mesker Member of Supervisory Council Mr M. Karman Member of Supervisory Council Mr V. Vivekanandan Member of Supervisory Council Ms A. Facio Member of Supervisory Council Mr T. Ncube Member of Supervisory Council De bezoldiging betreft vaste vacatievergoedingen voor deelname aan de Raad van Toezicht vergaderingen. Toetsing Bij de toetsing te betrekken mutatie reservering niet opgenomen vakantiedagen die niet in bovenstaande bezoldigingsbedragen zijn opgenomen conform de regelgeving. E Huizing: mutatie reservering niet opgenomen vakantiedagen 2014 is euro B Witjes: mutatie reservering niet opgenomen vakantiedagen 2014 is euro

17 12. OVERZICHT VAN DE PROGRAMMAFONDSE 2014 bedragen x EUR 1,000 EUR-Contracts Donor Categorie Donor Fonds # Donor Referentie # Valuta Fonds Ontvangen (+) Contracten Uitgegeven (-) Europese Unie Delegation of the European Union ONG-ED/2007/ EUR DCI-NSA/PVD/2008/ EUR DCI-HUM/2008/ EUR MIGR EUR ANE/2009/ EUR DCI-NSA /2009/ EUR DCI-Food/2009/ EUR EIDHR/2009/ EUR DCI-ASIE/2010/ EUR DCI-MIGR/2010/ EUR DCI-NSAED/2010/ EUR DCI-NSA PVD/2009/ EUR DCI-FOOD/2010/ EUR FED/2011/ EUR EIDHR/2011/ EUR UG/FED/2011/ EUR DCI-ENV / 2010 / EUR DCI-ASIA/2012/ EUR EIDHR/2012/ EUR DCI-FOOD/2012/ EUR DCI-MED/2013/ EUR DCI-ASIA/2013/ EUR DCI-NSAPVD/2013/ EUR EIDHR/2014/ EUR Delegation of the European Union Total Europese Unie totaal Foundations Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit EUR EUR Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Total Ford Foundation Grant# EUR Ford Foundation Total Friends of Dhan Foundation MoU EUR Friends of Dhan Foundation Total Human Rights Watch EUR Human Rights Watch Total myclimate Foundation GS 1174 EUR myclimate Foundation Total Nationale Postcode Loterij EUR EUR EUR Bijdrage 2013 EUR Telephone Tree, Shelter me EUR Nationale Postcode Loterij Total Open Society Institute (OSI) MoU EUR Open Society Institute (OSI) Total Stichting DOEN projectnummer EUR Arts Collaboratory 2011 EUR EUR Stichting DOEN Total Stop Aids Now! EUR /LvD/lvE EUR EUR Donor Categorie Donor Fonds # Donor Referentie # Valuta Fonds Ontvangen (+) Contracten Uitgegeven (-) /IvE EUR /CVDV/BRF EUR Stop Aids Now! Total Unitarian Universalist Holdeen Indian Programm Addendum to contract EUR Addendum to contract EUR UUHIP EUR Unitarian Universalist Holdeen Indian Programm Total Foundations Total Overheden Agentschap NL (Senternovem) FDOV12KE06 EUR Agentschap NL (Senternovem) Total Canadian International Development Agency ICT EW EUR Canadian International Development Agency Total Department for International Development / 41959/ EUR Purchase Order no EUR Purchase Order Number: EUR Department for International Development Total Foreign & Commonwealth Office Digital Defenders Partnership EUR Foreign & Commonwealth Office Total Ministry of Foreign Affairs The Netherlands /DMW EUR MRF ; act.no EUR MRF ; Act.no EUR Act.no EUR Activity no EUR Act.nr ; DSO/ EM-070/13 EUR Act.nr EUR Activity (DSH ) EUR Act. nrs EUR EUR Act. Nrs EUR Div DSO/MO-28/2011 EUR Ministry of Foreign Affairs The Netherlands Total Norwegian Ministry of Foreign Affairs INS -11/0036 EUR INS EUR INS-2159 EUR INS-2159 EUR Norwegian Ministry of Foreign Affairs Total Royal Netherlands Embassies ACT VS NR EUR /01 EUR Activity Nr EUR SBE 1312S00 Human Rights Facility EUR Activity no EUR RSB Activity no EUR SSRC EUR Activity nr EUR Royal Netherlands Embassies Total Swedish International Development Agency EUR DDP - SIDA EUR

18 Donor Categorie Donor Fonds # Donor Referentie # Valuta Fonds Ontvangen (+) Contracten Uitgegeven (-) E&E Programme EUR Swedish International Development Agency Total Swiss Agency for Development and Coorperation F EUR Donor no. 7F EUR Swiss Agency for Development and Coorperation Total Overheden Totaal Overig Alliance LA 1244 / ECU EUR Alliance 2015 Total Other S EUR LBSNN EUR Interest 2010 EUR interest 2011 EUR GS 751 EUR Agri-Hub EUR A EUR Mannekus EUR Cocoon/NEBE 2 EUR Pig Rearing Intervention EUR GS 751 EUR Private Funding 2013 EUR Other Total Overig totaal Totaal contracten EUR USD-Contracten Foundations American Jewish World Service Application nr 3377 USD DAF USD DAF #4021 USD Twaweza USD American Jewish World Service Total Arcus Foundation USD USD Arcus Foundation Total Children's Investment Fund Foundation Uwezo - Request# 237 USD Children's Investment Fund Foundation Total Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Contract no USD Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Total Ford Foundation USD USD USD USD USD Grant number USD USD USD Ford Foundation Total Mercy Corps Scotland Subgrant Award No S-001 USD Mercy Corps Scotland Total Omidyar Network ATTI USD SEATTI USD Omidyar Network Total Donor Categorie Donor Fonds # Donor Referentie # Valuta Fonds Ontvangen (+) Contracten Uitgegeven (-) Open Society Institute (OSI) OR USD OR USD Open Society Institute (OSI) Total William and Flora Hewlett Foundation USD USD Grant # USD Grant # USD # USD Grant # USD William and Flora Hewlett Foundation Total Foundations Totaal Overheden Canadian International Development Agency KMP USD Canadian International Development Agency Total Department for International Development / USD PO 5731, 2011/S USD ARIES Code Nr / amendment no. 02/2012 USD PO 5731 USD Department for International Development Total Ministry of Foreign Affairs Finland NIC-2289 NIC07/004 Avtale USD Ministry of Foreign Affairs Finland Total Norwegian Ministry of Foreign Affairs USD ZIB-0013; Zib-10/0021 USD ZIB USD NIC-2289-NIC - 13/0002 USD ZIB-0013 Agreement ZIB 12/007 USD TIM-13/0008 USD Norwegian Ministry of Foreign Affairs Total Royal Netherlands Embassies Activity USD Fondo Emancipación LAP USD Royal Netherlands Embassies Total Swedish International Development Agency No USD Swedish International Development Agency Total Swiss Agency for Development and Coorperation F USD USD SDC contract no USD Swiss Agency for Development and Coorperation Total The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs Ken Nbo USD Zimbabwe Agricultural Development USD ZADT USD ZADT USD ZADT USD Conexión USD The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs Total US Department of State S-LMAQM-12-CA-1126 USD S-LMQM-13-GR-1229 USD US Department of State Total Overheden Totaal Overig King Baudouin Foundation Scholarship KBFUS USD Space for Human Rights USD USD

19 Donor Categorie Donor Fonds # Donor Referentie # Valuta Fonds Ontvangen (+) Contracten Uitgegeven (-) King Baudouin Foundation Total The Global Fund BOL 307-G07-H USD GUA-311-G05-H USD MEI-011-G01-H USD GUA-311-G05-H USD BOL-910-G09-H USD MEI-011-G01-H USD GUA-311-G05-H USD The Global Fund Total Overig Totaal Totaal USD Contracten GBP-Contracten Overheden Department for International Development PO 6071 GBP MAVC GBP Department for International Development Total Governments Total Totaal GBP Contracten Dit overzicht geeft niet een totaal beeld van alle Hivos fondsen. Buiten dit overzicht zijn gelaten: - fondsen waarop in 2014 geen wijzigingen zijn geweest (fonds, ontvangst, contract en betaling) - in het geval fondstotaal kleiner is dan /$ 200,

20 13. INDEPENDENT AUDITOR S REPORT 38 39

Colofon. Foto omslag: Bridgette Auger Design: SAZZA Printing: Quantes

Colofon. Foto omslag: Bridgette Auger Design: SAZZA Printing: Quantes JAARREKENING 2013 Colofon Foto omslag: Bridgette Auger Design: SAZZA Printing: Quantes JAARREKENING 2013 4 INHOUD 1. Financieel directieverslag 6 2. Balans per 31 december 2013 8 3. Rekening van baten

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Hivos Jaarrekening 2012

Hivos Jaarrekening 2012 Hivos Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave 1. Financieel directieverslag 2. Balans per 31 december 2012 3. Rekening van baten en lasten 2012 4. Kasstroomoverzicht 2012 5. Grondslagen 6. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag

Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Museum Beelden aan Zee Den Haag Missie Beelden aan Zee is het enige museum in Nederland dat zich exclusief richt op de moderne en hedendaagse, internationale beeldhouwkunst.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011 Stichting Projecten Zuid-Afrika Jaarrekening 2011 Inhoud 1. Bestuursverslag...3 2. Jaarrekening...4 2.1 Balans per 31 december 2011...4 2.2 Staat van Baten en Lasten 2011...5 2.3 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Missing Chapter Foundation gevestigd te Den Haag. Rapport inzake de jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 4 1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 1.4

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam

Financieel verslag 2012. Stichting Malumba NU Theater. Rotterdam Financieel verslag 2012 Stichting Malumba NU Theater Rotterdam Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie