Vr ijuit ZO IS ONS SOCIAAL LIBERALISME 7 BRUGPENSIOEN 8 KANDIDAAT 30 RECHTEN EN PLICHTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vr ijuit ZO IS ONS SOCIAAL LIBERALISME 7 BRUGPENSIOEN 8 KANDIDAAT 30 RECHTEN EN PLICHTEN"

Transcriptie

1 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 79 ste jaargang februari 2008 ZO IS ONS SOCIAAL LIBERALISME Vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid vormen de basiswaarden van het sociaal liberalisme zoals dat door 627 afgevaardigden van de ACLVB werd geherdefinieerd tijdens het Congres op 15 februari Waarom leggen we zo de nadruk op ons sociaal liberalisme? Omdat er verschillende opvattingen bestaan binnen de grote gedachtestroming die het liberalisme vormt. Wat voor ons zo van belang was tijdens dit Congres, was het bepalen van onze opvatting van het sociaal liberalisme. Voor ons zijn vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid waarden die onlosmakelijk verbonden zijn met het oog op het verbeteren van het welzijn en voor het verdedigen van de belangen van personen, werknemers en sociaal verzekerden. Om dit doel te verwezenlijken, rekenen we op de solidariteit van de groep. De Liberale Vakbond stelt het individu centraal in zijn werking. Ons syndicalisme staat ten dienste van het individu en niet omgekeerd. 7 BRUGPENSIOEN De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad 3 cao s afgesloten omtrent het brugpensioen. Voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen komt er vanaf 2010 een nieuw systeem. 8 KANDIDAAT Aan welke voorwaarden moet u voldoen om kandidaat te zijn bij de sociale verkiezingen? En wat kan er gebeuren als de werkgever negatief reageert op uw kandidatuur? 12 UMICORE HOBOKEN Succesvol syndicaal werk is niet enkel het resultaat van enkele maanden een campagne voeren. De ACLVB-kern bij Umicore bewijst dat consequent opkomen voor de collega s tot resultaten kan leiden. 13 VROUWEN Ongeveer 40 % van de gesyndiceerden is vrouw. Hun aantal in het sociaaleconomisch overleg ligt daarentegen veel lager. Vrouw en Vakbond wil daar wat aan veranderen. 26 EMISSIERECHTEN Voor de landen die aan het Kyoto-protocol meedoen breekt de periode van de waarheid aan. Tot 2012 moet de uitstoot van broeikasgassen aan de afgesproken doelstelling voldoen. 30 RECHTEN EN PLICHTEN Moet u als bruggepensioneerde ingeschreven zijn als werkzoekende? En kan u bijklussen? De antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het brugpensioen.

2 2 congres aclvb Congres Ons sociaal liberalisme 33 GOEDE RESOLUTIES VOOR DE UITDAGINGEN VAN DE TOEKOMST 627 stemgerechtigde afgevaardigden die werden aangeduid door de zones, hebben gestemd over 33 resoluties om onze visie op het sociaal liberalisme te herdefiniëren in het licht van de uitdagingen van vandaag en morgen. Dat alles kaderde in een statutair, ideologisch congres, gewijd aan ons sociaal liberalisme. Wat betekenen de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid voor ons? Waar positioneren we ons in de maatschappij? Maar het ging ook over het voorzien hoe we de sociale en economische uitdagingen zullen aangaan die zich de komende jaren zullen aandienen. Vrijheid Individuele vrijheid moet altijd en overal gelden, maar mag nooit ten koste gaan van de medemens, daarom dient men ook steeds op een verantwoordelijke manier rekening te houden met het algemeen belang en de regels van de rechtstaat. Verantwoordelijkheid Als verantwoordelijke syndicalisten verzetten we ons tegen elke vorm van sociale onrechtvaardigheid en tegen een beleid dat erop gericht is de belangen van werknemers en sociaal verzekerden te ondermijnen. We verlenen voorrang aan dialoog en overleg. Maar we zijn bereid om, telkens wanneer dat nodig is, over te gaan tot kordate en vastberaden collectieve actie. Solidariteit De ACLVB staat voor actieve en verantwoordelijke solidariteit tussen de mensen en de vrijwillig aangegane keuze om samen en in het algemeen belang doelstellingen na te streven die onmogelijk individueel te bereiken zijn. Verdraagzaamheid De Liberale Vakbond verwerpt elke vorm van discriminatie. Hij verwerpt geweld, onverdraagzaamheid en dogma s. Een syndicaal engagement kan niet samengaan met een antidemocratisch engagement of om het even welke vorm van extremisme. De ACLVB is zeer gehecht aan de humanistische waarden. Ze staat onvoorwaardelijk achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Ze pleit voor respect en menselijke waardigheid in al haar facetten, zoals gelijkheid van behandeling, recht op arbeid en recht op welzijn. Eenmaal deze waarden gedefinieerd, diende nog onderzocht te worden hoe ze kunnen ingeschreven worden in de realiteit van vandaag en van de nabije toekomst. De ACLVB onderschrijft de principes van de rechtstaat in een liberaal geïnspireerd maatschappijmodel, dat de basis vormt van de democratie, sociale vooruitgang en het individueel en collectief welzijn. Dat impliceert dat ze zich op geen enkele manier kan binden aan om het

3 congres aclvb 3 even welke politieke partij. De ACLVB acht het onontbeerlijk haar autonomie te kunnen bewaren. Dat betekent niet dat we niet praten met politici. Maar we bewaren wel onze vrijheid van oordelen. Het sociaal liberalisme, ons sociaal liberalisme, impliceert een solidaire maatschappij, die de rechten van de mens respecteert en tegelijk sociale bescherming en een zo groot mogelijke vrijheid garandeert. Een vrijheid die alle burgers de mogelijkheid biedt zichzelf te ontplooien en de middelen garandeert om dat te bewerkstelligen : opleiding, het recht op arbeid. We opteren voor regels die gerespecteerd worden en die een rechtvaardige maatschappij verzekeren met een echte gelijkheid van kansen. De praktijk Tot zover onze basisprincipes. Bij het goedkeuren van de resoluties, wilden de congresdeelnemers die filosofie ook vertalen naar het leven in de samenleving van vandaag. De ACLVB wil een economie ten dienste van mensen. Ze kiest voor een sociaal en ecologisch gecorrigeerde vrijemarkteconomie. We verwerpen het ongebreideld kapitalisme waarbij winstmaximalisatie altijd primeert op het welzijn van de werknemers. De ACLVB verwerpt wilde dereguleringen. Ongecontroleerde concurrentie en neerwaartse nivellering van de arbeidsomstandigheden zijn nefast voor iedereen. Dat soort praktijken kunnen we dus niet aanvaarden. ALTIJD SYNDICALIST, NOG STEEDS LIBERAAL Een congres geeft een aanwijzing voor de lange termijn en vormt een essentiële etappe in het leven van een grote organisatie. De naam van onze vakbond moet een weerspiegeling zijn van zijn identiteit en dient aangepast te zijn aan de toekomst waarop we ons resoluut richten. De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) is een benaming die we nu reeds sedert meer dan 50 jaar hanteren. Gedurende al die decennia heeft ze een ongelofelijke groei gezien. De ACLVB is nu in het ganse land, in Europa en in de wereld gekend. Een naamsverandering is dan ook denkbaar. Vooral buitenstaanders struikelen over de uitspraak van die vijf moeilijk na elkaar uit te spreken letters, ACLVB. Onze voorgangers gebruikten in de jaren 30 de afkorting NCLVB, Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van België. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd dit ACLVB. Daarom stel ik voor om een werkgroep op te richten die voorstellen tot naamsverandering zal formuleren. De werkgroep zal binnen het kader van onze instanties werken alvorens haar bevindingen over te maken aan het Nationaal Bureau. Tegen ons volgend congres zal de groep haar bevindingen bekendmaken. Het wordt trouwens een heel speciaal congres. In 2011 vieren we immers 120 jaar liberaal syndicalisme. Beter omschreven Er is natuurlijk geen sprake van om onze naam te veranderen omwille van de verandering. Indien wij ertoe beslissen, dan zal dat zijn omdat we een betere gevonden hebben en moeten we zeker zijn dat het onze vakbond nog meer kan versterken. De voor- en nadelen dienen wel overwogen te worden door zorgvuldig alle mogelijke gevolgen te onderzoeken, met name op juridisch en organisatorisch vlak. Ik denk dat we in de richting van een vereenvoudiging moeten gaan. Er mag niks gedaan worden dat een inbreuk zou kunnen vormen op onze roots en onze waarden die we formeel bevestigd hebben. Er zal geen sprake van kunnen zijn dat we de faam van onze organisatie schaden of dat we ons sociaal liberalisme achter ons laten. We mogen er fier op zijn deel uit te maken van een gedachtestroming die zoveel gedaan heeft voor de democratie en de emancipatie van het individu. Als onze benaming in de toekomst verandert, dan zal dat onze origine niet doen verloochenen. Jan VERCAMST, Nationaal Voorzitter

4 4 congres aclvb De Staat moet ten dienste staan van de individuen en een hoog niveau van sociale bescherming garanderen aan minderbedeelden. De Liberale Vakbond heeft vertrouwen in het privé-initiatief als een essentieel onderdeel van een performante economische activiteit. Hij onderstreept dat de democratische staat ten volle haar regulerende functie moet uitoefenen, in dienst van heel de bevolking en van het algemeen belang. Om die opdracht correct uit te voeren, dienen de overheidsdiensten over voldoende middelen te beschikken. Zijn we dan tegen een performante economie? Uiteraard niet. We zegen enkel dat de volledige maatschappij er moet van kunnen genieten, niet enkel een handvol bevoorrechten. De werknemers moeten op een rechtvaardige manier de vruchten kunnen plukken van hun arbeid en van de economische groei. In die zin moeten werknemers reële invloed kunnen uitoefenen op het functioneren van hun onderneming en in de juiste mate kunnen genieten van de winsten die ze maakt. De ACLVB heeft daarnaast een bijzondere aandacht voor de vraagstukken inzake mobiliteit en milieu. Het belang van ecologisch verantwoord werk kan niet langer ontkend worden. De ondernemingen moeten dus niet enkel maatschappelijke doelstellingen beogen, maar ook duurzaamheid en de principes van goed bestuur. Sociale zekerheid De ACLVB ijvert voor een meer rechtvaardige Staat, een sterkere sociale zekerheid. Een maatschappij die vrijer en rechtvaardiger is, is een solidaire maatschappij. Eerst overleg, dan actie Hoe vertalen we die ideeën naar onze syndicale actie? Voor ons moet een vakbond onafhankelijk zijn. Zo kunnen we beter ten dienste staan van onze leden en de maatschappij in haar geheel. De Liberale Vakbond is er zich van bewust dat er voor het realiseren van zijn doelstellingen keuzes moeten gemaakt worden en compromissen moeten gesloten worden. Maar solidariteit, gelijkheid en het belang van kansarmen in het bijzonder blijven hierbij voor ons de maatstaf. Wij geven de voorkeur aan sociale dialoog, maar indien dat overleg mislukt, zijn we bereid om tot actie over te gaan. Die actie moet gerechtvaardigd zijn door het streven om opnieuw aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. De actie kan klassiek zijn, maar niets belet ons om met originelere alternatieven voor de dag te komen die even doeltreffend zijn. De ACLVB verdedigt de belangen van de werknemers en de sociaal verzekerden. Wij verwerpen nutteloze acties. In de mate van het mogelijke overleggen we eerst tussen de vakbonden onderling. De ACLVB blijft echter trouw aan haar ideeën en zal enkel tot acties overgaan indien het nodig is. De ACLVB verbindt zich met geen enkele politieke partij en overweegt de mogelijkheid tot het voeren van collectieve acties enkel in functie van haar ideeën en syn-

5 congres aclvb 5 dicale doelstellingen. We zullen de programma s van de politieke partijen volgens deze filosofie evalueren, zonder daarbij de belangen van onze leden en de maatschappij uit het oog te verliezen. Syndicale mondialisering Solidariteit en syndicalisme kennen geen grenzen. Het is belangrijk om de internationale vakbondsstructuren te versterken in de context van Europese integratie en globalisering. De toekomst van de werknemers wordt immers steeds vaker op het Europese en internationale niveau bepaald. Voor de ACLVB is het te verrechtvaardigen dat aan de internationale vakbondsinstanties een nog grotere coördinatie- en beslissingsrol wordt toegekend dan nu het geval is. Dat moet natuurlijk gebeuren met een onberispelijke transparantie en met respect voor het pluralisme en de identiteit van de verschillende nationale vakbonden. De uitdagingen voor het syndicalisme Het syndicalisme staat voor nieuwe uitdagingen. De behoeften van de werknemers en de sociaal verzekerden evolueren. De ACLVB zal zich aanpassen om hierop beter te kunnen inspelen. Een vakbond moet meegaan met zijn tijd. De diversiteit is een uitdaging die bijzondere aandacht vraagt. Jongeren, ouderen, allochtonen, mindervaliden. De gelijke behandeling in zowel de ondernemingen als de eigen werking vormt een van de actieterreinen van de ACLVB. De gendergelijkheid vormt eveneens een essentieel element van de actie van de ACLVB op alle niveaus. We nemen ook een collectieve verantwoordelijkheid op voor het milieu. Tot slot zijn we ook opleiding en vorming niet uit het oog verloren. Die moeten het voor jongeren mogelijk maken zich beter te wapenen voor de toekomst. We zullen echt de vakbond van de toekomst blijven indien we onderzoek en ontwikkeling aanmoedigen, indien we onze manier van werken aanpassen, indien we nog efficiënter de werkzoekenden begeleiden. Zoals u vastgesteld heeft bij het lezen van dit ambitieuze programma, waren er niet minder dan 33 resoluties nodig om de hoofdlijnen aan te geven van onze syndicale acties in de toekomst. SYNDICALISTEN OPLEIDEN De jongeren zijn onze toekomst. We mogen de aflossing van de wacht niet uit het oog verliezen, daarom moeten we er extra aandacht aan schenken. We moeten hun syndicaal engagement aanwakkeren en aanscherpen. De ervaren en gedreven afgevaardigden zijn het best geplaatst om deze belangrijke taak op zich te nemen. We moeten de kennis en ervaring van de ouderen naar waarde schatten. Zij vragen overigens vaak niet liever dan de nieuwe syndicalisten, die morgen op het terrein actief zijn, te helpen. Deze overdracht van kennis en aflossing van de wacht verdient het om beter omkaderd en georganiseerd te zijn. Ook in dit geval wil ik dat er nagedacht wordt over deze problematiek in een werkgroep die zelfs de vorm zou kunnen aannemen van een ad-hoccomité. Kort samengevat stel ik voor om een tweede werkgroep op te richten, naast diegene die zich over de naamsverandering buigt. De werkgroep zal als opdracht hebben om het syndicaal engagement bij jongeren en de kennisoverdracht van ervaren syndicalisten naar jongeren te stimuleren. Jan VERCAMST, Nationaal Voorzitter

6 6 actualiteit De dienstenchequebedrijven moeten een bepaalde rendabiliteit verzekeren en dat kan enkel indien de financiële overheidstussenkomst niet verlaagd wordt. DIENSTENCHEQUES SLACHTOFFER VAN EIGEN SUCCES H In het vooruitzicht van de begrotingsopmaak 2008 wil de federale regering een besparing van 5 à 6 miljard euro realiseren. De sociale partners hebben een voorstel gedaan omtrent het verhogen van de prijs van de dienstencheques voor de gebruiker en een verlaging van de fiscale aftrekbaarheid ervan om het voortbestaan van dit systeem dat jobs heeft gecreëerd, te verzekeren. Het systeem van de dienstencheques kent een groeiend succes sinds de instelling ervan in mensen immers, grotendeels laaggeschoolden en zwartwerkers, hebben vandaag een sociale bescherming. De dienstencheques maken het mensen die in België verblijven mogelijk om beroep te doen op buurtdiensten en huishoudhulp. De werknemer wordt aangeworven door een erkende onderneming en deels betaald door de gebruiker via cheques waarvan het bedrag momenteel 6,70 euro per uur bedraagt. De gebruiker geniet van een fiscale aftrek van 30 % op dit bedrag. Belangrijke wijzigingen Het paritair comité voor de dienstencheques is op 30 januari 2008 bijeengekomen opdat de sociale partners aan de regering een gemeenschappelijk voorstel zouden kunnen doen over de financiering van de dienstencheques als gevolg van een door Josly Piette, minister van Werkgelegenheid en Arbeid, voorgestelde maatregel in het kader van de begrotingsopmaak voor De sociale partners zijn het daarbij eens geworden over 3 fundamentele punten. Het voortbestaan van het systeem Indien het van primordiaal belang is dat het budgettair kader in toom gehouden wordt, dan kan de regering niet anders dan een dergelijk succes aanmoedigen en alles in het werk stellen om de gecreëerde jobs te behouden. Het staat vast dat op lange termijn het systeem van de dienstencheques diverse ondernemingen omvat (bijvoorbeeld sociale economie, familiale hulp...). Het is dus van kapitaal belang om rekening te houden met het geheel aan ondernemingen en werknemers. Een structurele federale financiering moet verzekerd worden op basis van enerzijds de inflatie, in het bijzonder dan de indexering van de lonen, en anderzijds de evolutie van de lonen als gevolg van sectorale akkoorden. De ondernemingen moeten trouwens een bepaalde rendabiliteit verzekeren en dat kan enkel indien de openbare financiële tussenkomst niet verlaagd wordt. Verhoging met 30 cent De gebruiker zal wat dieper in zijn zak moeten tasten, de prijs van de dienstencheque zal zonder twijfel met 30 cent verhogen. Deze verhoging valt te verklaren vanuit het feit dat de prijs van de dienstencheque voor de gebruiker sedert 2005 niet meer verhoogd is geworden en er geen rekening gehouden wordt met de inflatie en de conventionele verhoging van de lonen, dat terwijl de loonkosten sindsdien wel geëvolueerd zijn. De fiscale aftrekbaarheid zal herzien en gemoduleerd worden. De ACLVB wil dat de herziening en plafonnering gebeurt in functie van de inkomens. Kwaliteit van het werk De sociale partners dringen aan op de financiering en de continuïteit van het Opleidingsfonds. De verschillende opleidingen die aan de erkende ondernemingen toegekend worden voor hun werknemers, maken het mogelijk om een optimale kwaliteit van de aan de gebruikers aangeboden diensten te waarborgen. Tot slot dient de kwaliteit van de jobs in de sector een prioriteit te blijven. De kwaliteit van het statuut van de werknemers, de koopkracht, de stabiliteit van de tewerkstelling en de arbeidsduur dienen het onderwerp te zijn van voorstellen in het paritair comité dat daarvoor verantwoordelijk is. Gwendoline TIMMERMANS

7 actualiteit 7 Brugpensioen LANGE OF MOEILIJKE LOOPBAAN EN LICHAMELIJKE PROBLEMEN De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hebben 3 collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten over brugpensioen voor werknemers met een extralange loopbaan, werknemers die in ploegenarbeid met nachtprestaties gewerkt hebben en voor werknemers met lichamelijke problemen. Brugpensioen voor extralange loopbanen (cao nr. 92) Deze nieuwe vorm van brugpensioen vloeit voort uit het interprofessioneel akkoord Toepassingsduur : van 1 januari 2008 tot en met 31 december Toepassingsvoorwaarden : 3 Ontslagen worden door de werkgever (zoals voor alle brugpensioenen); 3 Ten minste de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en gedurende de duur van deze cao (ingevolge ontslag met vooropzeg kan het einde van de opzegtermijn na de toepassingsduur van de cao zijn); 3 Beginnen werken zijn voor de leeftijd van 17 jaar - dat betekent dat men als werknemer ten minste 78 dagen arbeidsprestaties dient te hebben geleverd voor die leeftijd en dat deze prestaties onderworpen waren aan RSZ-bijdragen of hebben plaatsgevonden in het kader van het leerlingenwezen; 3 40 jaar loopbaan tellen. Voor de berekening van het totaal tellen de arbeidsdagen en de klassieke gelijkgestelde dagen (vakantie, ziekte, feestdagen, klein verlet...) mee. Daarnaast kan nog een maximum van 3 kalenderjaren gelijkgesteld worden om aan deze anciënniteitsvoorwaarde te geraken. Volgende perioden mogen daarbij dan gelijkgesteld worden : legerdienst (en gewetensbezwaarde); tijdskrediet en loopbaanonderbreking; opvoeding van een kind jonger dan 6 jaar; volledige werkloosheid; arbeidsprestaties in het kader van het leerlingenwezen. Brugpensioen voor sommige werknemers van 56 jaar oud met 33 jaar anciënniteit en 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties, die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt (cao nr. 93) Het betreft hier een overeenkomst die sinds geruime tijd iedere twee jaar wordt gesloten naar aanleiding van de verschillende interprofessionele akkoorden die er zijn geweest. Deze overeenkomst biedt werknemers die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt, de kans om toch te genieten van dit brugpensioen indien zij ontslagen worden. De leeftijd van 56 jaar moet evenwel bereikt zijn, alsook de voorwaarde van 33 jaar anciënniteit, waarvan 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties. De vroegere berekeningsmodaliteiten zijn voor dit systeem onveranderd. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een duur van 2 jaar, die aanvangt op 1 januari 2007 (!) en eindigt op 31 december Brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (cao nr. 91) Dit nieuw brugpensioensysteem, goedgekeurd ter uitvoering van het Generatiepact en gecorrigeerd door het recentste interprofessioneel akkoord, zal pas vanaf 2010 effect hebben. Binnen deze context wordt deze cao op 1 januari 2008 van kracht voor de brugpensioenen die vanaf 1 januari 2010 aanvangen; haar uitwerking stopt op 31 december De drie werknemerscategorieën waarop de cao betrekking heeft : 1. de mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid; 2. de werknemers met ernstige lichamelijke problemen, die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit (van nu of van vroeger), en die problematisch is voor de verdere uitoefening van hun beroep; 3. bepaalde werknemers, tewerkgesteld in bedrijven of ateliers waar producten of voorwerpen op basis van asbest worden gefabriceerd en behandeld, of in fabrieken van materialen in vezelcement, en die rechtstreeks blootgesteld zijn geweest aan asbest gedurende minstens twee jaar voor Toekenningsvoorwaarden : 3 De leeftijd van 58 jaar hebben bereikt tijdens de periode tussen 1 januari 2010 en 31 december 2012; 3 Op het einde van de arbeidsovereenkomst een beroepsloopbaan van ten minste 35 jaar kunnen voorleggen; 3 Het bewijs leveren dat men tot een van hoger geviseerde categorieën behoort. Categorie 2 moet bovendien een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen afleveren, waarvoor trouwens een uitvoerige procedure is uitgestippeld; 3 Ontslagen zijn door de werkgever. Er is ook voorzien dat het totaal aantal werknemers dat van dit systeem kan genieten, de per jaar (eens op kruissnelheid) niet mag overschrijden. Als de sociale partners vaststellen dat dit cijfer in het gedrang komt, zullen ze gezamenlijk in de schoot van de Nationale Arbeidsraad maatregelen treffen. Olivier VALENTIN VERHUIS SECRETARIAAT IEPER Sinds 4 februari is het secretariaat Ieper verhuisd naar de Surmont de Volsbergestraat 48 in 8900 Ieper (het hoekje om van de vorige locatie). Daar was het kantoor van de liberale mutualiteit West-Vlaanderen al gevestigd. Telefoon en fax blijven ongewijzigd tel , fax Op volgende openingsuren kunt u terecht bij Leen Igodt : Maandag : 9 12 u. en u. Dinsdag : 9 12 u. Woensdag : enkel op afspraak Donderdag : 9 12 u. Vrijdag : 9 12 u. RECHTZETTING In de vorige Vrijuit is hier en daar iets misgelopen met de cijfers in de artikels. Dat dient rechtgezet! Met onze excuses. Nieuwe grenzen loonbeslag Vrijuit januari 2008, blz. 5 Tabel beslag op sociale uitkeringen : laatst vermelde nettomaandinkomen moet zijn : (in plaats van ) Indexering sociale uitkeringen Vrijuit januari 2008, blz ED Arbeidsongevallen : Forfaitaire bedragen op 01/01/2008 : Slachtoffers met een blijvende ongeschiktheid : Voor ongevallen gebeurd voor 1/1/2000 (in plaats van 1/1/200) worden deze bedragen verhoogd met 2 % welvaartsaanpassing. Ziekte- en invaliditeitsverzekering : begrenzing van het in aanmerking te nemen loon : aanvang ziekte of invaliditeit vanaf 1/1/2007 : 135,4447 (5-dagenweek) (in plaats van 113,4447).

8 8 arbeidsrechtbank Sociale verkiezingen BENT U DE GEKNIPTE KANDIDAAT? Wie kan kandidaat zijn? En aan welke voorwaarden moet uw kandidatuur beantwoorden? Moet u als kandidaat vrezen dat uw werkgever (negatief) reageert op uw kandidatuur? In deze bijdrage bekijken we welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat de kandidatuur van een werknemer bij de sociale verkiezingen, geldig zou zijn. Tijdstip waarop de voorwaarden moeten worden beoordeeld De lijsten met de namen van de kandidaten moeten uiterlijk op dag X+35 worden bekendgemaakt bij de werkgever. Maar het is pas op de dag van de verkiezingen (dag Y) dat alle voorwaarden waaraan de kandidaten dienen te voldoen, moeten zijn vervuld, en dus niet op het ogenblik van het indienen van de kandidaturen (Hof van Cassatie, 23 maart 1981). Tewerkstelling Eerste voorwaarde is dat een kandidaat verbonden is met een arbeids- of een leerovereenkomst. Alleen de werknemers van de onderneming kunnen zich dus kandidaat stellen. Zo kunnen uitzendkrachten geen kandidaat zijn binnen de onderneming waar ze zijn tewerkgesteld. Immers, de uitzendkracht heeft een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau en niet met de gebruiker, d.i. de onderneming waar hij is tewerkgesteld (Arbeidsrechtbank Namen, 31 maart 1995). Waar moet deze tewerkstelling zich voordoen? Kandidaten kunnen zich enkel geldig kandidaat stellen voor de technische bedrijfseenheid waar zij zijn tewerkgesteld (Hof van Cassatie, 14 september 1992; Arbeidsrechtbank Nijvel, 3 mei 1995). In geval van overname van een onderneming tussen het tijdstip waarop de technische bedrijfseenheid wordt vastgesteld en de datum van de verkiezingen, voldoen de kandidaten aan deze tewerkstellingsvoorwaarde als zij op de datum van de verkiezingen deel uitmaken van de overgedragen afdeling van de onderneming (Arbeidsrechtbank Brussel, 27 april 2000). Anciënniteitvoorwaarde De werknemers die zich kandidaat stellen moeten een bepaalde anciënniteit kunnen bewijzen : - ofwel een ononderbroken anciënniteit van minstens 6 maanden - ofwel een totale anciënniteit over meerdere periodes, van minstens 9 maanden in 2007 in de juridische entiteit of de technische bedrijfseenheid. Periodes waarbinnen de arbeidsovereenkomst geschorst is, zoals wegens ziekte, werkloosheid, of jaarlijkse vakantie, worden in aanmerking genomen voor het bepalen van de vereiste tewerkstellingsperiode om verkiesbaar te zijn (Hof van Cassatie, 2 maart 1992). Er is dus geen enkele voorwaarde inzake effectieve aanwezigheid in de onderneming. Evenmin wordt rekening gehouden met korte onderbrekingen. Zo oordeelde de Arbeidsrechtbank van Gent in een vonnis van 25 april 1999, dat een korte onderbreking van 3 dagen tussen 2 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur, de anciënniteit van de werknemer niet had doorbroken, temeer daar de onderbreking de schuld was van de werkgever en niét van de werknemer : een van de bewuste dagen was immers een sluitingsdag op het bedrijf. Het is vaste rechtspraak dat bij overname van een onderneming de werknemer de anciënniteit meeneemt die hij had verworven in zijn vorige onderneming (Arbeidsrechtbank Brussel, 19 april 2000). Leeftijdvoorwaarde De werknemers-kandidaten moeten minimum 18 jaar oud zijn, en maximum 65 jaar oud, op datum van de verkiezingen (dag Y). Evenwel wordt een uitzondering gemaakt voor de jeugdige werknemers : zij kunnen kandidaat zijn vanaf de leeftijd van 16 jaar. Ook hier houden de rechtbanken een oogje in het zeil. In haar vonnis van 20 april 2000 nam de Arbeidsrechtbank van Turnhout aan dat een werknemer van 25 jaar en één maand op de datum van de verkiezingen, niét aan de leeftijdsvoorwaarde voldeed, en bijgevolg niet geldig kandidaat kon zijn. Negatieve voorwaarde : niet behoren tot een bepaalde personeelscategorie De wet heeft uitdrukkelijk voorzien dat leidinggevend personeel en de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming, geen kandidaten kunnen zijn. Ten slotte moet worden benadrukt dat er geen nationaliteitsvoorwaarde door de wet is voorzien. Alle werknemers, ongeacht hun nationaliteit, die regelmatig zijn tewerkgesteld in België, kunnen als kandidaten worden voorgedragen. Kandidaten per categorie Er kunnen in een onderneming kandidatenlijsten worden ingediend voor arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers (als er minstens 25 zijn) en kaderleden (als er minstens 15 zijn). Eén kandidaat kan hoogstens op 1 lijst voorkomen. Wanneer een kandidaat op 2 lijsten voorkomt, zijn de arbeidsrechtbanken streng : in deze gevallen moet de kandidatuur van beide lijsten worden verwijderd (Arbeidsrechtbank Tongeren, 30 mei 1991; Arbeidsrechtbank Brussel, 24 april 1995). En de werkgever : hij zag dat het goed was? Moet de werkgever bij dit alles passief toekijken of kan hij optreden tegen de kandidaturen? In principe is het niet aan de werkgever om de opportuniteit van de kandidatuur of de moraliteit van de kandidaat te beoordelen.

9 arbeidsrechtbank 9 Kan hij dan enkel lijdzaam toezien? Neen, de werkgever kan de geldigheid van een kandidatuur steeds aanvechten door rechtsmisbruik aan te tonen, en dit niettegenstaande een kandidatuur aan alle andere voorwaarden (zie hoger) voldoet. Bij onenigheid tussen de partijen, is het uiteindelijk de arbeidsrechtbank die het laatste woord heeft en de knoop doorhakt, in het voordeel van de ene of de andere partij. Als we de gerechtelijke uitspraken lezen, valt de variatie op, ja soms zelfs de tegenstrijdigheid, wat te verklaren is door het feit dat elke gerechtelijke uitspraak gaat over een individuele beoordeling van individuele feiten. Algemeen wordt aangenomen dat een kandidatuur rechtsmisbruik uitmaakt als de werkgever aantoont dat ze is ingediend met een ander doel dan de uitoefening van een mandaat, met name om een ontslagbescherming te genieten (Arbeidsrechtbank Brussel, 14 april 2004, 16 april 2004, en 26 april 2004; Arbeidsrechtbank Bergen, 19 april 2000; Arbeidsrechtbank Doornik, 9 juni 2000). Andere arbeidsrechtbanken brachten dan weer nuanceringen aan. Het feit dat de kandidatuur werd gesteld nadat de werknemer-kandidaat werd ontslagen, is op zich geen rechtsmisbruik. De werkgever moet bewijzen dat de werknemer zijn kandidatuur niet zou hebben gesteld indien hij niet was ontslagen (Arbeidsrechtbank Brussel, 22 april 2004). Ook het feit dat een werknemer als enige kandidaat is voor het Comité, is geen rechtsmisbruik, zelfs al zal dat Comité, door het gebrek aan kandidaten, niet kunnen functioneren (Arbeidsrechtbank Luik, 10 mei 2004). Wat betreft de kandidaturen van werknemers die al geruime tijd in het bedrijf afwezig zijn, onder meer wegens ziekte, is de rechtspraak verdeeld. Volgens de Arbeidsrechtbank te Nijvel was de kandidatuur van een werknemer die al verschillende jaren afwezig was wegens ziekte, een geval van rechtsmisbruik (Arbeidsrechtbank Nijvel, 19 april 1995). De Arbeidsrechtbank te Brussel nam een andere houding aan in een zaak over de kandidatuur van een werknemer die zonder onderbreking al meer dan 4 jaar afwezig was in de onderneming wegens arbeidsongeschiktheid. Deze kandidatuur maakte volgens de rechtbank daarom niet automatisch rechtsmisbruik uit (Arbeidsrechtbank Brussel, 3 mei 2000). Het feit dat een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, op het ogenblik dat hij zich kandidaat stelt, wat tot gevolg kan hebben dat de uitoefening van het mandaat kan worden vertraagd of zelfs onmogelijk gemaakt, maakt op zich ook geen rechtsmisbruik uit van de kandidatuur (Arbeidsrechtbank Brussel, 23 april 2004). En wat met de kandidatuur van de werknemer die om dringende reden werd ontslagen? Een kandidaat-werknemer kan enkel worden ontslagen wegens dringende reden, indien deze reden vooraf wordt aangenomen door de Arbeidsrechtbank. In afwachting daarvan kan de arbeidsovereenkomst worden geschorst. In de zaak die werd voorgelegd aan de Arbeidsrechtbank van Doornik, werd een strafklacht neergelegd tegen de betrokken werknemer, en gedurende de (lange) tijd dat het strafdossier liep, werd de arbeidsovereenkomst ondertussen geschorst. De kandidatuur van de betrokken werknemer, die zich tijdens deze periode van schorsing, toch kandidaat stelde voor de sociale verkiezingen, werd door de Arbeidsrechtbank van Doornik beschouwd als rechtsmisbruik omdat de betrokkene in de onmogelijkheid verkeerde een mandaat als personeelsvertegenwoordiger uit te oefenen omdat hij geen contact meer had met de collectiviteit die de werknemers vormden, en bijgevolg geen enkele actieve rol in de ondernemingsraad kon spelen. (Arbeidsrechtbank Doornik, 9 juni 2000). Deze uitspraak werd bevestigd door het Hof van Cassatie, dat eveneens rechtsmisbruik in hoofde van de kandidaat-werknemer aannam, omdat de werknemer in de materiële onmogelijkheid verkeerde om zijn mandaat uit te oefenen en aldus zijn recht om zich verkiesbaar te stellen had gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor het is ingevoerd (Hof van Cassatie, 24/09/2001). Deze beide uitspraken doen de wenkbrauwen fronsen, nu de oorzaak van de schorsing van de arbeidsovereenkomst in dit geval bij de werkgever ligt, die de werknemer wegens dringende reden wilde ontslaan. Hiertegenover staat het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Bergen waarbij in een gelijkaardig geval werd aangenomen dat een werknemer niet een situatie - meer bepaald de schorsing van de arbeidsovereenkomst voor de duur van de procedure tot machtiging tot ontslag wegens dringende reden - kon worden verweten die hij niet zélf heeft veroorzaakt (Arbeidsrechtbank Bergen, 29 maart 2000). Linda BOSSIER

10 10 sociale verkiezingen DE ROL VAN DE BEDRIJFSREVISOR TEN OPZICHTE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Het bestaan van een Ondernemingsraad binnen onze bedrijven kunnen we enkel toejuichen. Het is een waar instrument van sociaal overleg tussen de werkgever en de vertegenwoordigers van de werknemers. Toch biedt dit orgaan pas voldoening als het ook werkt. De bedrijfsrevisor vervult hierin een niet te onderschatten rol. Wettelijk en normatief kader In België zijn ongeveer ondernemingen wettelijk verplicht een Ondernemingsraad te organiseren. Dit overlegorgaan brengt op regelmatige basis de leiders van ondernemingen en de vertegenwoordigers van de werknemers bijeen. Reglementaire bepalingen (KB van 27 november 1973) stellen dat tijdens deze vergaderingen economische en financiële inlichtingen moeten worden meegedeeld teneinde aan de werknemers een getrouw beeld van de toestand en van de ontwikkeling van de onderneming te verstrekken. De wet van 20 september 1948 legt tevens de verplichting op om een bedrijfsrevisor te benoemen in elke onderneming waar een Ondernemingsraad werd opgericht. De bedrijfsrevisor is derhalve, in de hoedanigheid van onafhankelijk deskundige, een bevoorrechte partner van de Ondernemingsraad. Bovendien gelden nog tal van bijkomende normen die de functie van de bedrijfsrevisor omkaderen. Pedagogische rol De belangrijkste taak van de revisor is uiteraard de pedagogische rol die hij vervult. Informatie is pas waardevol als hij door de juiste mensen op de juiste manier geïnterpreteerd wordt. Hier kan de revisor dus echt een meerwaarde hebben. De revisor is namelijk een expert wat betreft de rapportering van de economische en financiële informatie. Bovendien kent hij de geschiedenis van het bedrijf, aangezien hij keer op keer de rekeningen analyseert en certificeert. Een expert in de EFI-rapportering en-analyse betekent dat hij zowel de historische gegevens kan interpreteren, maar bovendien toekomstige evoluties kan voorspellen, of toch op zijn minst signalen kan detecteren in de rekeningen. Cruciale vraag is natuurlijk of hij een actieve rol speelt binnen de Ondernemingsraad of niet. Persoonlijke kenmerken van de revisor hebben zeker en vast een invloed, maar daarnaast kan je je afvragen of hij al dan niet bijkomende informatie mag geven. Het is aan de bedrijfsrevisor om te bewijzen dat hij echt onafhankelijk is, ofschoon hij betaald wordt door de werkgever. Aandachtspunten Hoewel alles lijkt geregeld te zijn, merken we toch af en toe een aantal tekortkomingen bij de praktische omzetting. Open dialoog en informatie-uitwisseling tussen de verschillende parijen (arbeidsinspectie, revisoren, werknemers, werkgevers) moeten voor oplossingen zorgen. Onafhankelijkheid Zo is er in de eerste plaats het probleem van de onafhankelijkheid. In theorie is de bedrijfsrevisor zowel een partner van de werkgever als van de werknemers. Vaak wordt dit anders gepercipieerd. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt... Uiteraard hangt veel ook af van de persoonlijke kenmerken van de revisor zelf. Het wederzijds vertrouwen is hier van cruciaal belang. Dit vertrouwen kan bevorderd worden door de revisor ook uit te nodigen op de voorvergadering. Uit enquêtes is gebleken dat deze voorvergadering nauwelijks in aanwezigheid van de revisor plaatsvindt, hoewel dit wettelijk verplicht is als de werknemers hierom vragen. Vertrouwelijkheid En zo komen we meteen bij het probleem van de vertrouwelijkheid, vooral bij strategische informatie. Deze informatie ligt zeer gevoelig; de structuur en mogelijke wijzigingen van de onderneming, de positie binnen de markt of groep, de toekomstperspectieven,... kortom hier gaat het over de concurrentiepositie en het concurrentievermogen van de onderneming. Dit is waarschijnlijk de meest waardevolle informatie binnen een onderneming; niet vanwaar we komen, maar waar we naartoe gaan. Maar in de optimale Ondernemingsraad is elke partij het meest begaan met de werking en continuïteit van het bedrijf en dus zeker en vast met de concurrentiepositie. In de perfect werkende Ondernemingsraad is het vertrouwen tussen alle partijen zo groot, dat zowel goed, slecht, als vertrouwelijk nieuws de juiste plaats krijgt en correct behandeld wordt. Alle stakeholders handelen namelijk ten voordele van het bedrijf en trekken aan één touw. Dit betekent professionalisme langs beide kanten, zowel langs werkgeverszijde als werknemerszijde. Dit betekent ook dat sommige informatie vertrouwelijk moet kunnen blijven. Basisvoorwaarden Uiteraard kan dit optimum enkel worden bereikt als de revisor op zijn minst aanwezig is en de Syndicale Delegatie genoeg tijd heeft om de informatie te analyseren. Bij wet, is dit 15 dagen vóór de vergadering. Bovendien moet de informatie volledig zijn. De volledigheid en juistheid wordt gecertificeerd door de revisor. Dit kan steeds betwist worden en achteraf kan de (her)benoeming van de revisor tegengehouden worden. Ook hier loopt het soms verkeerd. De (her)benoeming, op voorstel van het bestuur, moet besproken en gestemd worden binnen de ondernemingsraad. Een geldige benoeming vereist zowel een gewone meerderheid binnen het bestuur als bij de Syndicale Delegatie. En als er zich toch nog een probleem voordoet, bestaan er tuchtprocedures binnen het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) en de controle van de Overheid Cel Bedrijfsorganisatie. Maar hopelijk moet het nooit zo ver komen en evolueren we meer en meer naar de perfecte Ondernemingsraad. Caroline JONCKHEERE

11 bedrijvig 11 HUSQVARNA OPNIEUW AANKNOPEN MET DE ECHTE VAKBONDSGEEST Dany Schamp neemt geen halfslachtige maatregelen. Nadat hij gedurende 25 jaar afgevaardigde was voor het ACV, heeft hij zijn mandaat beëindigd en stelt hij zichzelf in vraag door op te komen op een ACLVB-lijst. Zijn motivatie? De ware vakbondsgeest terug te creëren. Dany Schamp (midden) : Een goed vakbondsafgevaardigde is begaan met de toekomst van de werknemers en handelt niet uit eigenbelang. De echte vakbondsgeest, wat is dat? Tal van zaken, reageert Dany Schamp. Te beginnen met te denken aan de toekomst van de groep werknemers in plaats van zich bezig te houden met zijn eigen persoonlijke belangen. Het is communiceren met de arbeiders en samen met de leden beslissingen nemen. Het is ook correct zijn job blijven uitoefenen in combinatie met het syndicaal mandaat, want voor mij moet een afgevaardigde in de fabriek blijven werken. Hoogtechnologische diamanten Onze man weet waarover hij het heeft. Hij heeft immers 25 jaar ervaring in de rangen van het ACV bij Diamant Boart. In België blijft deze naam verbonden met de catastrofe van 30 juli Het is op dit moment slechts een commerciële benaming want de onderneming werd in 2002 door Husqvarna gekocht. Van de 208 personen tewerkgesteld op de site van Gellingen, zijn er 88 arbeiders en 120 bedienden, met een meerderheid aan kaders. Als gevolg van de mondialisering heeft Husqvarna er de productie van gereedschap in diamant voor de uitbating van steengroeven verminderd, terwijl de afdeling onderzoek en ontwikkeling (O&O) versterkt werd. Husqvarna wil namelijk de technologische voorsprong van haar hoogtechnologische producten behouden. De directie bevestigde dat een productieactiviteit naast O&O belangrijk blijft om vast te stellen of datgene dat theoretisch bedacht werd ook in de werkelijkheid functioneert. Waarvan akte. Door periodes van economische werkloosheid af te wisselen met overuren beschikt de onderneming over een flexibiliteit die het mogelijk maakt om de evolutie van het orderboekje te volgen. In vraag stellen Dany Schamp verandert niet van vakbond voor de lol. Tijdens zijn mandaten heeft hij de evolutie van de onderneming meegemaakt. Hij is zelfs voorzitter geweest van de werknemersdelegatie in de Europese Ondernemingsraad. Hij maakte tijd vrij om de ene te helpen bij het invullen van de belastingaangifte en de andere bij het onderhandelen over een hypothecaire lening. Dat maakt immers ook deel uit van de diensten die door een vakbond worden geboden. Hij heeft moeilijke momenten gekend, zoals bij de verhuis en bij de gasontploffing. Nadien is de sfeer verslechterd. Eerder dan zich gewonnen te geven, heeft hij beslist om zichzelf volledig in vraag te stellen. En hij is daarbij niet de enige. Ook andere kandidaten op de ACLVB-lijst zijn afkomstig van een van de twee andere vakbonden. Ze weten dat ze over een grote manoeuvreerruimte beschikken in het kader van de vrijheid die de Liberale Vakbond verdedigt. Samen gaan ze aan de kiezers vragen hun het nodige vertrouwen te schenken. Samen willen ze een nieuwe vakbondsploeg opbouwen die over een programma op lange termijn beschikt. In een democratie moet men leren om alle goede ideeën te respecteren, besluit Dany Schamp. Gedwongen mobiliteit Door van Brussel naar Gellingen te verhuizen, heeft Diamant Boart de verplaatsingsgewoonten van het personeel volledig ondersteboven gehaald. Het was voortaan uitgesloten om met de trein naar het werk te gaan. Voor de anciens heeft de onderneming dan ook een mobiliteitsplan uitgewerkt door het toekennen van voordelen zoals verplaatsingsverzekering en omnium en werd carpoolen bevoordeeld. GENERAL MOTORS BELGIUM - ANTWERPEN Op 26 januari werd een tweede voorlichtingsvergadering gehouden voor de in aanmerking komende bruggepensioneerden, zich situerend in de leeftijdscategorie tussen 50 en 55 jaar. 90 % van de uitgenodigden tekenden present, wat de nood aan voorlichting nogmaals onderstreept. Hoofddelegee Dirk Heyndrickx schetste de contouren van de overeenkomst voor de bruggepensioneerden, aangevuld met de ervaringen die tot op heden in de andere leeftijdscategorie (55+) werden opgetekend. Meermaals werd zijn discours onderbroken voor vragen uit het publiek. Vooral de recente aanpassingen aan het Generatiepact i.v.m. de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt waren een hot item. De uiteenzetting van Dirk Heyndrickx werd aangevuld met een technische verduidelijking door Dimitri Karageorgos, verantwoordelijke werkloosheid van de zone Antwerpen-Metropool; de vragen voor hem hielden vooral verband met het aanvragen van het beroepsverleden en de uitoefening van nevenactiviteiten. FVdB

12 12 bedrijvig UMICORE - Hoboken VRIJE VISIE, EIGEN STEM IN DE PRAKTIJK Succesvol syndicaal werk is niet het resultaat van enkele maanden campagne voeren bij de sociale verkiezingen, maar van een constante inzet gedurende het ganse mandaat. Dat weet de ACLVB-delegatie bij Umicore maar al te goed. Door hun consequente en permanente inzet voor hun collega s hebben ze in 4 jaar tijd het aantal leden van de Liberale Vakbond op het bedrijf weten te verhogen van 30 leden in 2004 naar 213 (een kwart van de werknemers) begin dit jaar. S Standvastigheid en luisterbereidheid zijn de kernwoorden in de groei van de ACLVB-delegatie bij Umicore Hoboken. Wanneer er beslissingen genomen moeten worden, gaan we steeds aan de collega s op de werkvloer uitleggen hoe de situatie in elkaar zit. Daarna luisteren we naar wat hun mening is en dat gaan we dan verder verdedigen, zegt hoofdafgevaardigde Charles Blendeman. Daarin verschillen we duidelijk van de andere vakbonden die zich beperken tot het volgen van de richtlijnen die zij van hun secretarissen opgelegd krijgen. Zo heeft de ACLVB-delegatie steeds haar eigen standpunt, gebaseerd op de reacties van de collega s, gevolgd toen de directie de loonstructuur wou aanpassen. Daarmee ging ze tegen de stroom in van zowel de directie als de andere vakbonden. Daniël Van Roy : We hebben op die manier eigenlijk 3,5 jaar oppositie moeten voeren, ondanks het feit dat we in de ondernemingsorganen de meerderheid hebben. Met de sociale verkiezingen in het vooruitzicht heeft de directie de discussie stilgelegd om te voorkomen dat een van de vakbonden kan scoren op dit punt. Ook rond de maaltijdcheques en de functieclassificatie heeft de Liberale Vakbond een duidelijk standpunt ingenomen dat hij steeds standvastig is blijven verdedigen. Hechte ploeg De Liberale Vakbond heeft bij Umicore een lange weg afgelegd. Bij de sociale verkiezingen van 2000 vormde de ACLVB de kleinste fractie in de onderneming. Dat veranderde echter toen een aantal misnoegde ACV ers voor de verkiezingen van 2004 de overstap maakte naar de ACLVB. Bij de verkiezingen van 2004 veroverde de ACLVB de meerderheid in alle ondernemingsorganen (Ondernemingsraad, Comité Preventie en Bescherming op het Werk, Syndicale Delegatie). Vanaf dat moment hebben we de daad bij het woord gevoegd. We zijn meteen aan de slag gegaan in een aantal dossiers, zegt Patrick Pauwels. We zijn ook van de eerste minuut naar de mensen gegaan om hun zowel goed als slecht nieuws te brengen. Slecht nieuws brengen is soms frustrerend, maar het is verbonden met de taak als afgevaardigde. We hebben ook onmiddellijk ons oor te luisteren gelegd bij de mensen op de vloer. Dat maakt het verschil. De ACLVB-afvaardiging vormt een hechte groep. Iedereen heeft zo zijn eigen sterktes. Charles Blendeman : Die vullen elkaar goed aan. Zo is de ene sterker in het spreken voor grote groepen, terwijl de andere beter is in het persoonlijk overtuigen van collega s. Nog anderen zijn dan weer beter in technische materies of schriftelijke communicatie. Wat ook belangrijk is, is het feit dat we heel makkelijk eventuele meningsverschillen binnen de groep kunnen bespreken. De blauwe garde bij Umicore is dan ook een levend bewijs van het feit dat Vrije visie, eigen stem, de slogan waarmee de Liberale Vakbond naar de sociale verkiezingen trekt, geen loze woorden vormen. De waarheid Het brengen van informatie beperkt zich overigens niet tot het mondeling vertellen van wat er gebeurt. De ACLVB-afvaardiging brengt zowat maandelijks een eigen tijdschrift uit, De Blauwe Waarheid. Op onze eerste vergadering na de sociale verkiezingen in 2004 hebben we direct de beslissing genomen om met een dergelijk tijdschrift uit te pakken. De bedoeling was om de collega s op de vloer op de hoogte te brengen van wat er in de ondernemingsorganen gebeurt, licht Paul De Wilde toe. Op zich was dat geen evidente beslissing. Als je met zoiets begint, moet je dat immers consequent volhouden. Wat ons tot nog toe ook gelukt is. In De Blauwe Waarheid krijgen de werknemers van Umicore een bondig maar volledig overzicht van wat er in de ondernemingsorganen is beslist, bijvoorbeeld over de vooruitzichten voor Umicore voor het volgende jaar, het actieplan veiligheid,... Daarnaast worden er ook een aantal specifieke mededelingen rond ACLVB gedaan. Recyclage edele metalen Een van de grote kenmerken van non-ferrometalen is dat zij gerecycleerd kunnen worden zonder dat zij daarbij aan kwaliteitsverlies lijden. Umicore Hoboken is op het vlak van recyclage een van de toonaangevende bedrijven in de wereld. De producten die gerecycleerd worden, zijn afkomstig van smelters of uit afvalstromen. Onder meer lood, zilver, platina en rhodium worden in Hoboken gerecycleerd.

13 vrouw en vakbond MEER VROUWEN NODIG IN SOCIAAL OVERLEG 13 De spelregels die toegepast worden op politiek vlak zijn niet zonder meer over te hevelen naar de sociale verkiezingen. Er zijn geen quota of regels met betrekking tot de samenstelling van de kandidatenlijsten. Bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma van de ACLVB zijn een aantal thema s en accenten aangebracht die vrouwen niet onberoerd kunnen laten. Vrouw en Vakbond organiseert dan ook een gerichte zoektocht naar vrouwen die het programma willen verdedigen in hun bedrijf. Via militantenkernen en bestendig secretarissen zullen vrouwen gevraagd worden zich kandidaat te stellen en geïnformeerd worden over de sociale verkiezingen. Uiteraard kunnen zij rekenen op alle mogelijke hulp bij het voeren van hun campagne en tijdens de hele duur van hun mandaat. Vrouwen maken ongeveer 40 % uit van het aantal gesyndiceerden. Het aandeel van vrouwen in het sociaaleconomisch overleg daarentegen ligt heel wat lager. Zolang er geen evenredig aantal vrouwen betrokken wordt bij de vakbondsstructuren voor onderhandeling en besluitvorming, zullen de collectieve onderhandelingen de kwesties aangaande gelijke kansen niet weerspiegelen. D Diverse realisaties en verklaringen bij de vakbonden (onder meer de ondertekening op 23 september 2004 van het Charter Gender Mainstreaming) tonen aan dat het debat om een rechtvaardige vertegenwoordiging van vrouwen in de overlegorganen van de ondernemingen te verzekeren, aan de gang is. De wil bestaat om een echte sociaal-economische democratie te realiseren. Hoe kan men anders spreken van legitimiteit als de samenstelling van de verkozen organen systematisch niet overeenstemt met die van de onderneming en er zo een kloof tussen de werknemers en hun vertegenwoordigers ontstaat? Vrouw en Vakbond Vrouw en Vakbond werd binnen de ACLVB als project opgezet, maar heeft zich ondertussen geïnstitutionaliseerd. Kersvers Nationaal Secretaris Sabine Slegers maakte het immers tot een van haar bevoegdheidsdomeinen en voorzag in de nodige middelen en human resources om een continue werking te verzekeren : Sara Neirynck volgt vanuit de studiedienst alle thema s rond gender op, Gary Schampaert is coördinator van Vrouw en Vakbond. Zonder een budget om de acties in de praktijk om te zetten en de personele middelen te financieren, was immers slechts weinig vooruitgang mogelijk. Voor de vrouwen die in de ondernemingen tewerkgesteld zijn, is het belangrijk om te kunnen rekenen op vertegenwoordigsters die gesensibiliseerd zijn rond bepaalde vrouwelijke bijzonderheden. Vanuit dit nieuwe platform kunnen de vrouwen hun sterkte ontwikkelen en hun belangen naar voren schuiven. Het is voor de vrouwen niet voldoende dat de zogenaamde vrouwelijke problemen op tafel gelegd worden. Ze moeten bovendien hun visie kunnen aanbrengen op de problemen die ook de mannen aanbelangen. Gary Schampaert Eigen aanpak De getuigenissen van vrouwelijke militanten zijn ondertussen een vaste rubriek geworden in dit maandblad. Vaak zijn ze zeer herkenbaar, de moeilijkheden waarmee de vrouwen af te rekenen krijgen. Toch belet hen dat niet om verder te streven naar eerlijke inspraak, ervoor te zorgen dat ze gehoord worden. Hun aanpak wat de verdediging van mannen en vrouwen op de werkvloer betreft, is vaak heel anders. Vrouwen zijn trouwens over het algemeen meer geneigd om op een zachte manier te overtuigen en te overleggen en komen op die manier tot concrete resultaten. Vanuit hun leefwereld en positie op de arbeidsmarkt proberen zij andere accenten te leggen. Vrouw en Vakbond wil actieve ondersteuning bieden om nog meer vrouwen ertoe aan te zetten die stap te zetten, door onder meer specifieke vorming en ondersteuning. Een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de vakbonden begint immers bij de basis. Sara Neirynck Gerichte zoektocht naar vrouwen Van 5 mei tot en met 18 mei 2008 zullen sociale verkiezingen worden gehouden om de afgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in de Ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ondanks de sterke argumenten voor een evenwichtige lijstvorming en een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen stoot men bij de realisatie ervan op knelpunten, eigen aan de aard van de sociale verkiezingen. Traditioneel kandideren meer vrouwen voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) dan voor de Ondernemingsraad (OR). De verklaring ligt voor de hand : het CPBW heeft een belangrijke taak in het veiligheidsgebeuren in de onderneming en er worden adviezen uitgebracht over het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. Nochtans is het zo dat ze op de OR niet alleen mee kunnen beslissen over de toekomst en de economische gezondheid van de onderneming. Daarnaast verkrijgen ze er ook sociale informatie via de sociale balans, het jaarlijks Gelijke Kansenrapport. Meer vrouwen voor meer gelijkheidskwesties aan de onderhandelingstafel Er is onmiskenbaar een verband tussen de aanwezigheid van vrouwen aan de onderhandelingstafel en de gelijkheidskwesties die aan bod komen. Vrouw en Vakbond wil vrouwen trainen aangaande de manier waarop ze vrouwelijke kwesties moeten aan bod laten komen eens ze aan de onderhandelingstafel zitten. Met een gendermainstreaming benadering zou alle beleid met betrekking tot collectieve onderhandelingen moeten worden bekeken vanuit een genderperspectief. Het concept van gelijke kansen wordt al vele jaren gebruikt, maar dat van gendermainstreaming is relatief nieuw. Vrouw en Vakbond wil een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het concept. Niet alleen het beleid dat een duidelijke band heeft met vrouwen, moet worden geanalyseerd (evenwicht tussen werk en privé-leven en seksuele intimidatie), maar ook kernbelangen zoals loonbeleid, werktijd, herstructurering en flexibiliteit zijn belangrijk voor het promoten van gelijkheid. De vaak onuitgesproken regels en normen waarop de cultuur is gebaseerd, moeten nader bekeken worden om na te gaan of ze ongelijkheid creëren. Gary SCHAMPAERT

14 14 vrouw en vakbond Mannen en vrouwen worden in het arbeidsmilieu helaas nog niet gelijkwaardig behandeld. Daarnaast zijn er te weinig vrouwen betrokken in het vakbondsgebeuren. Met Vrouw en Vakbond wil ACLVB het gelijkekansenbeleid helpen ondersteunen. Vrijuit laat opnieuw vrouwelijke afgevaardigden aan het woord die kozen voor de combinatie van een beroepsloopbaan en een mandaat van werknemersafgevaardigde. Mogen ze vrouwelijke ACLVB-leden positief inspireren! Vrouw & Vakbond ACLVB Vrouwen ERNA KIELEMOES (49) Laboratoria Flandria SOCIALE VERWORVENHEDEN KOMEN NIET UIT DE LUCHT GEVALLEN Ik neem de telefonische bestellingen op bij Flandria, een verdeelcentrum van geneesmiddelen. Bij ons werken veel vrouwen, althans wat de bedienden betreft. In de categorie leidinggevenden tref je dan weer geen enkele vrouw aan. Qua arbeidsregime mag ik wel zeggen dat Flandria een vrouwvriendelijk bedrijf is. Op het vlak van tijdskrediet bijvoorbeeld zijn er cao s afgesloten die gunstiger uitvallen dan de nationale cao s, zeker voor de 50-plussers, maar ook voor de jongeren. We kennen tal van parttimesystemen; soms zijn ze bijna op maat van de werknemer en dus goed te combineren met een gezinsleven. Die uurroosters zijn er via overleg gekomen. Het feit dat veel vrouwelijke werknemers in de overlegorganen zetelen, heeft daar beslist positief toe bijgedragen. Overleg tussen werknemers en werkgever rendeert. Als je van goede wil bent, is onze directie zeker bereid om te luisteren en te onderhandelen. Daarom zou het goed zijn dat bij Flandria meer mensen toetreden tot een vakbond. Nu blijken sommigen dat niet nodig te vinden, ze beschouwen alle sociale verworvenheden als doodnormaal. Maar ze vergeten dat daar soms lang en geduldig voor onderhandeld is geweest. Een stevige achterban is nodig en belangrijk voor een afgevaardigde. Het biedt je meer morele armslag. Zelf ben ik al 20 jaar als ACLVB-afgevaardigde in touw, momenteel in de Ondernemingsraad en als plaatsvervanger in het Comité voor Preventie en Bescherming. Het was de oprichtster van de ACLVB bij Flandria die mij destijds overtuigd heeft. Ik zag het zitten om op te komen : ik wou meer betrokken zijn bij het bedrijf en worstelde al een tijdlang met een gevoel van onrechtvaardigheid. Er waren toen namelijk een paar afdelingschefs die afgevaardigde waren van een (andere) vakbond en die een vriendjespolitiek beleden; de ondernemingsraad functioneerde niet zoals het hoorde. Met de ACLVB hebben we ondertussen heel wat ten goede kunnen veranderen. Ik voel me goed bij de ACLVB : de Liberale Vakbond is duidelijk ruimdenkender dan de andere vakbonden. We gaan mee met onze tijd, houden niet halsstarrig vast aan de traditionele, of erger nog, voorbijgestreefde syndicale thema s. Voor de ACLVB is de werkgever niet a priori een boeman. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om zich kandidaat te stellen voor een vakbondsmandaat. Het geeft een extra dimensie aan je job. Je hebt de mogelijkheid om een invloed uit te oefenen op de werking van je onderneming. Je voelt je verantwoordelijk, probeert er mee voor te zorgen dat het bedrijf concurrentieel blijft, zodat iedereen zijn werk kan behouden. Want dat is toch het voornaamste. Je leert leiding nemen, drempels overwinnen, spreken in het openbaar, een standpunt innemen dames, reken maar dat dat een stevige boost betekent voor je persoon! JACQUELINE DE SMET (54) Scala Plastics VROUWEN MOETEN ZELF HET INITIATIEF NEMEN Ik ben bediende bij nv Scala Plastics in Wetteren. Bij de sociale verkiezingen in 2004 stelde ik mij kandidaat voor een mandaat in het Comité voor Preventie en Bescherming. Het familiebedrijf waarvoor ik al 30 jaar werkte, veranderde in 2003 van eigenaar. De joviale werksfeer evolueerde en maakte plaats voor een meer professionele aanpak, waarbij de nadruk plots sterk op de cijfers kwam te liggen. Dat verontrustte mij enigszins. Het nieuwe competentiebeleid en een andere bedrijfspsychologie kunnen immers voor problemen zorgen bij personeelsleden. Ik wou en wil waar nodig bemiddelen. Ikzelf wisselde mijn plaats op aankoop voor een zitje op de afdeling verkoop, voornamelijk export en marketing. Bij de bedienden zijn de afgevaardigden en hun plaatsvervangers allen vrouwen, voor de arbeiders zetelen enkel mannen. Een vakbondsmandaat ervaar ik als heel boeiend : je kan collega s vooruithelpen en ervoor zorgen dat grote moeilijkheden vermeden worden. Daarover heb ik al veel opgestoken tijdens de vormingen die ACLVB organiseert. Je ontmoet er delegees van diverse bedrijven en op die manier leer je hoe het er elders aan toe gaat. Interessant! Ook de syndicale opleidingen op zich zijn de moeite waard. Vandaag heb ik bijvoorbeeld een cursus mediatraining gevolgd. Aardig meegenomen, als je t mij vraagt. Het feit dat er onder de werknemersafgevaardigden algemeen te weinig vrouwen voorkomen, ligt voor een stuk aan de vrouwen zelf. We moeten als vrouw eindelijk uit onze schulp durven komen en zelf het levende bewijs vormen dat vooroordelen ten opzichte van vrouwen volstrekt nutteloos zijn. We dienen het heft in handen te nemen, hoeven niet te wachten op de mannen of dromen dat zij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen spontaan zullen oplossen. Het is nodig dat we bezig blijven met vrouwenemancipatie. Ook nu nog, jazeker. Het komt eropaan alert te blijven. Denken we bijvoorbeeld aan mannenberoepen waarin tegenwoordig vrouwen actief zijn. We moeten er blijvend aandacht voor hebben, zoniet geraken de roldoorbrekende inspanningen gestaag ondergesneeuwd. Vrouwen horen zich vandaag de dag ook nog altijd meer te bewijzen dan een man. Nóg een uitdaging om het tij te doen keren!

15 actualiteit 15 Vlaams-Brabant ACLVB MAAKT RECLAME IN TIENEN EN LEUVEN De zone Vlaams-Brabant was op zaterdag 2 februari blauw getint. Op twee fronten : zowel in Tienen als in Leuven waren enkele personeelsleden, afgevaardigden en sympathisanten de vakbond en de sociale verkiezingen aan het promoten. In Tienen stapte ACLVB mee in de reclamestoet. Naast felgekleurde lollies gooide ACLVB ook stressballetjes uit. Daarnaast werden er Doe de stemtest en getuigenisbrochures uitgedeeld. Op het Ladeuzeplein in Leuven stond een ACLVB info-motorhome. Aan voorbijgangers werden eveneens brochures en flyers gegeven. Voor de allerkleinsten waren er ACLVBballonnen en snoep. Bedankt aan de vrijwilligers om hun zaterdag op te offeren. We zullen er de volgende keer alvast voor zorgen dat er meer lekstokken zijn, want die waren in Tienen snel uitverkocht. SV Zone Halle-Vilvoorde KANDIDATEN GEZOCHT In volgende bedrijven is de ACLVB momenteel vertegenwoordigd met één of twee kandidaten : Atos Origin, Microsoft, Dell, Cisco, VTM, VT4, DHL en Krëfel. ACLVB Halle-Vilvoorde is voor die bedrijven op zoek naar mensen die de kandidatenlijst willen versterken om zo een hechte, performante ploeg te vormen. Met twee of meer kunnen we immers meer gewicht in de schaal leggen dan alleen! Bent u zelf geïnteresseerd of kent u potentiële kandidaten uit deze bedrijven, contacteer dan als de bliksem het secretariaat sociale actie op het nummer , of via een naar FL DHL EXEL SUPPLY CHAIN - BORNEM Twee shiften werkonderbreking was het resultaat van slechte communicatie. Oorspronkelijk was er ontevredenheid naar aanleiding van de achteruitgang van de koopkracht. Nadat de drie vakbonden gezamenlijk, over alle vestigingen heen, een aantal te bespreken punten hadden overgemaakt aan de directie, bleek dat er geen communicatie was gebeurd in de nachtshift van 5 februari. Dat vormde de aanleiding voor een actie die voortduurde tot 6 februari 's middags. Gezien er vanaf 8 februari druk onderhandeld zou worden over de statuten, de verloning, de toepassing van de functieclassificatie, de werkdruk en flexibiliteit en de harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de ganse Exel-groep, werd besloten om het werk te hervatten. FVdB

16 16 vakantiewoningen aclvb Les Carroz d Arâches Heerlijk helder licht en een verkwikkende portie gezonde buitenlucht, ziedaar een wonderformule om de lange wintermaanden door te komen. De Liberale Vakbond heet u welkom in le Chalet d'izé, gelegen in les Carroz d'arâches, hartje Haute-Savoie. Het dorp (op een hoogte van m) ligt dichtbij de Mont Blanc, tussen Genève (40 km) en Chamonix (55 km), en vooral : op 10 minuten van de afrit van de autosnelweg A 40. H et skigebied omvat 265 km afgebakende pistes op 800 tot meter hoogte, goed voor 132 pistes waarvan 15 groene, 52 blauwe, 51 rode en 14 zwarte, en 78 skiliften. Zeker niet te missen : de Cascades-piste (afdaling van meer dan 14 km, zonder skilift) die door het Grand Massif loopt en Wenst u er een weekendje op uit te trekken en de alledaagse sleur te doorbreken? Of bent u nog op zoek naar een reisbestemming voor uw volgende vakantie? Bij de Liberale Vakbond bent u aan het goede adres. Ontdek het aanbod ACLVB-vakantieverblijven aan de Belgische kust, in de Ardennen, de Hoge Venen, aan de Côte d'azur en nu ook in de Franse Alpen! Extra informatie vindt u op de website ('Vakantiehuizen' in de rubriek 'Extra voordelen'). Reservatieformulieren en prijslijsten zijn permanent verkrijgbaar in de ACLVB-secretariaten. SPA - AVENUE MARIE-HENRIETTE VILLA DE SPA Iedereen kent wel het charmante kuuroord Spa. Cultuur, sport, folklore, gastronomische specialiteiten De Hoge Venen zullen iedereen bekoren. Bezoek het bedrijf Spa Monopole : u vindt er een museum, tijdelijke tentoonstellingen en natuurlijk de productie-installaties van het beroemde mineraalwater. Kinderen hebben de keuze tussen het speelplein van het Parc de Sept-Heures en Plopsacoo, het pretpark bij de watervallen van Coo. De autosportliefhebbers zullen voor geen geld ter wereld een bezoek aan het museum over het circuit van Spa-Francorchamps willen missen., 5 appartementen voor 6 personen, 12 appartementen voor 8 personen, 2 appartementen voor 10 personen Le Chalet d Izé door het natuurgebied Sixt met zijn wilde dieren, la Combe de Gers (uitgestrekt free ride domein en zwarte piste, helemaal noordelijk georiënteerd op meter hoogteverschil). Actieve vakantie of luilekkerverblijf : in Les Carroz is alles mogelijk! Le Chalet d'izé omvat 17 appartementen, voorzien van alle hedendaags comfort :, 14 appartementen voor 6 personen (2 slaapkamers, waarvan 1 eventueel met stapelbed, of eventueel met extra badkamer), 3 appartementen voor 8 personen (3 slaapkamers) Iedereen is welkom in le Chalet d'izé, maar als ACLVBlid geniet u uiteraard het voordeligste huurtarief! Meer info over Les Carroz d'arâches op HUURPRIJZEN Vraag de prijslijst in uw ACLVB-secretariaat of surf naar rubriek Extra voordelen > Vakantiehuizen > Buitenland BARVAUX-SUR-OURTHE - RUE DE LA JASTRÉE VERTE VALLÉE Het vakantiecomplex Verte Vallée, in het dorpje Barvaux-sur-Ourthe, is de perfecte startplaats om de streek te verkennen : de dolmens en menhirs van Wéris of Durbuy, het kleinste stadje van België. Tennis, bowling, minigolf, kajak, beklimmingen, mountainbiketochten in de bossen, enz. De kinderen kunnen in alle veiligheid ravotten op het speelplein voor de bungalows, terwijl de ouders petanque spelen of aperitiefje binnen handbereik genieten op het terras., 13 bungalows voor 6 personen, 1 bungalow voor 8 personen RESERVEREN? Aarzel niet te lang en boek nu. Dat kan via het reservatieformulier, te verkrijgen in uw ACLVB-secretariaat. NOG BESCHIKBARE PLAATSEN? ONLINE BOEKEN? U kan online nagaan of er nog een vakantieverblijf beschikbaar is in de door u gewenste periode. Ook online reserveren en betalen is mogelijk! Surf daartoe naar kies vervolgens in het groene kader ("Réservations en ligne") voor "Réserver aux Carroz", en klik dan op "Acces TO". DIT ZIJN UW TOEGANGSCODES : code : TO4 - Paswoord (mot de passe) : CGSLB lidnummer : (vul uw ACLVB-lidnummer in) Opgelet : Indien u online reserveert, dient u toch nog als definitieve bevestiging het papieren reservatieformulier (verkrijgbaar in uw ACLVB-secretariaat) over te maken aan het verhuurkantoor Renand. De optie short-ski is nog niet online te raadplegen of te reserveren. U kan wel telefonisch inlichtingen inwinnen bij het verhuurkantoor Renand, tel (0)

17 WESTENDE - ZEEDIJK/WULPENLAAN AMADEUS Westende is de badplaats voor de actieve vakantieganger. U kunt er alle sporten beoefenen in de omgeving. Ook culturele uitstapjes zijn mogelijk. Zo kunt u onder meer Veurne, Ieper, Damme of Lissewege bezoeken. Na een verkwikkende wandeling is het tijd om iets te drinken op een terrasje van residentie Amadeus, terwijl u geniet van het zicht op zee., 7 studio s voor 4 personen, 14 appartementen voor 6 personen, 1 penthouse voor 6 personen vakantiewoningen aclvb 17 MIDDELKERKE - EPERNAYPLEIN DE ZONNEKANT In Middelkerke vindt u een onmetelijke dijk, leuke terrasjes en aangename winkelstraten. Residentie De Zonnekant geeft niet alleen uitzicht op het casino, maar ook op de golfbrekers en de oneindige zee. Hoe kan u beter ontspannen dan door naar de golven te kijken en de weldaden van de gezonde zeelucht te ervaren?, 12 appartementen voor 6 personen, 1 penthouse voor 8 personen BLANKENBERGE - ZEEDIJK MAJESTIC Slenteren op de pier die tot 350 meter in zee reikt. Kijken naar de zeilboten in de jachthaven. Versteld staan van de rijkdommen van de zee in het Sea Life Marine Park. s Avonds een duikje nemen in het rijke nachtleven van Blankenberge. Residentie Majestic bevindt zich op de dijk, niet ver van het casino., 27 appartementen voor 6 personen, 9 appartementen voor 4 personen, 9 studio s voor 4 personen, 1 penthouse voor 8 personen, 1 penthouse voor 4 personen DE PANNE - DYNASTIELAAN ZEEDUIN Het breedste strand van de Belgische kust en duinen in overvloed : u bent zonder twijfel in De Panne. Residentie Zeeduin ligt op 100 meter van het strand, aan de rand van het natuurreservaat van de Westhoek. Zwemmen in zee, strandzeilen en lange wandelingen op het strand zijn enkele van de mogelijke activiteiten. U kunt eveneens shoppen in het heraangelegde centrum., 16 appartementen voor 6 personen, 1 penthouse voor 6 personen, 7 studio s voor 4 personen, 1 penthouse voor 4 personen NIEUWPOORT - ALBERT I LAAN GAUGUIN Nieuwpoort, stad met een rijk verleden, is een aangename verblijfplaats waar u heerlijk kunt wandelen. Op de pier krijgt u het gevoel tegen weer en wind op het water te wandelen. De zee en de jachthaven met plaatsen zijn ideaal voor de watersportliefhebbers. Daarnaast vindt u er het natuurreservaat 'de Ijzermonding' met een uitzonderlijke fauna en flora., 22 appartementen voor 6 personen CAVALAIRE (FRANKRIJK) - AVENUE MARÉCHAL LYAUTEY L EUCALYPTUS Meer dan 300 dagen zon per jaar : een uitstekende reden om uw vakantie door te brengen in Cavalaire-sur-Mer, op dertig kilometer van Saint-Tropez. Het Massif des Maures en de kreken van de Middellandse Zee zorgen voor afwisselende landschappen in dit deel van de Provence. Les Lavandiers is een residentieel domein in Provençaalse stijl, midden een natuurgebied van 3 ha met twee zwembaden en een tennisterrein. Dit unieke, rustige domein ligt toch vlakbij het strand, de haven en de winkels van Cavalaire., 18 appartementen voor 6 personen, 3 appartementen voor 8 personen

18 Sanoma Magazines Belgium biedt alle ACLVB-leden een eenmalige korting van 20% aan op een jaarabonnement van verschillende van haar bladen. Deze actie loopt tot en met 31/12/2008. Kies je favoriete nu aan Kruis hieronder het/de gekozen magazine(s) aan: Vervolledig uw gegevens: NAAM VOORNAAM tijdschrift 20% korting!, Hoe hiervan genieten? U in Actie betaalt plaats code van Libelle 52 nrs 81,12 101, Flair NL 52 nrs 79,04 98, Story 52 nrs 66,56 83, Humo 52 nrs 87,36 109, TeVe-Blad 52 nrs 37,44 46, Margriet 52 nrs 91,52 114, Feeling 12 nrs 34,56 43, Glam*It 10 nrs 23,60 29, evita 12 nrs 33,60 42, Feeling Wonen 9 nrs 26,64 33, Milo 11 nrs 32,56 40, Marie Claire VL 12 nrs 42,24 52, Home and Garden 10 nrs 34,00 42, Seasons 8 nrs 33,60 42, VT Wonen 12 nrs 50,40 63, Ouders van nu 12 nrs 40,80 51, Fiets 12 nrs 43,20 54, Fiets Actief 6 nrs 21,60 27, mind magazine 10 nrs 39,60 49, Knipmode 12 nrs 57,12 71, delicious 13 nrs 54,60 68, STRAAT NR BUS M V Stuur dit document:, in een niet-gefrankeerde envelop naar : Sanoma Magazines Belgium N.V., Antwoordnummer 3, 3570 Alken, per fax naar : 02/ , per naar: Betaal nu nog niets. U ontvangt per kerende een overschrijvingsformulier. Dit aanbod is enkel geldig in België tot 31/12/ 08 voor personen/gezinnen die de afgelopen 3 maanden geen abonnement hadden op de gekozen titel(s) op hetzelfde adres. Het voordeeltarief geldt minstens 1 jaar, ongeacht eventuele prijsstijgingen. Deze actie betreft een eenmalige korting. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien (art. 80, 4, 4 Handelspraktijkenwet). Uw gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Sanoma Magazines Belgium, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, om uw aanvraag te beantwoorden en om u informatie over onze producten toe te sturen. Ze worden ook opgenomen in het adressenbestand van WDM, Researchdreef 65, 1070 Brussel om u informatie over de producten van WDM toe te sturen. Sanoma Magazines Belgium en WDM kunnen uw gegevens aan derden (zoals commerciële partners) overmaken voor direct marketing, tenzij u zich verzet. U kan uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Sanoma Magazines Belgium en/of WDM." POSTCODE PLAATS TEL GEBOORTEDATUM Ja, ik wil via op de hoogte blijven m.b.t. de producten en acties van Sanoma Magazines Belgium. Mijn adres:... Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing gebruikt worden, kruis aan.

19 SYNDICALE PREMIES Bewakingsondernemingen : bedienden (PC ) Jaar : 2007 Referteperiode/Aansluiting : 01/1/ /9/2007 Bedrag : 128 of 10,67 per twaalfde Voor leden die al een premie hebben ontvangen van 96,03, zal ACLVB 31,97 bijpassen. Een prestatie van 10 dagen arbeid of gelijkgestelde dagen per maand geeft recht op 1/12 van de premie. Marokijnnijverheid en handschoennijverheid (PC ) Jaar : 2007 Referteperiode/Aansluiting : 01/01/ /12/2007 Bedrag : 128 of 10,67 per twaalfde Meester kleermakers (PC 107) Jaar : 2007 Refertedatum/Aansluiting en prestaties : het jaar 2007 Bedrag : zie attest Textiel bedienden (PC 214) Jaar : 2007 Referteperiode : 1/1/ /12/2007 Aansluiting : 11/2007 Bedrag : 100 Bijzondere voorwaarde : bedienden die in 2007 nog tewerkgesteld waren in de textielsector gedurende ten minste één maand en daarop aansluitend werkloos werden, in voltijds tijdskrediet, met brugpensioen of met pensioen gingen, behouden hun recht op deze premie. Vrij onderwijs (PC 152) Jaar : 2008 Referteperiode/Aansluiting : 1/1/ /12/2007 Bedrag : 87 of 7,25 per maand Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 218) GEEF ONS UW ADRES DOOR In een wereld waarin informatie snel kan worden overgemaakt, kan het handig zijn dat we u kunnen inlichten per . Alleen al in de ondernemingen die behoren tot PC 218 (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden) stellen we vast dat twee leden op drie ons hun adres nog niet hebben kenbaar gemaakt. Zonder het dan nog te hebben over de adressen die niet meer geldig zijn. Stuur dus een naar Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke Jan Moens : Bent u onlangs van adres veranderd? Vergeet dan niet dat ons ook te melden. uit de sector Dit is onze geschiedenis! 50 jaar Europees avontuur. Een tentoonstelling om te zien en te beleven Van een Europa in puin in 1945 tot de uitdagingen waar Europa vandaag voor staat de bezoeker zal de Geschiedenis met grote G en zijn eigen, individuele geschiedenis ontdekken. Prachtige decors, films, multimedia en interactieve elementen laten zien dat we allen meespelen in het ongelooflijke avontuur van de Europese eenmaking. Authentieke objecten uit meer dan 80 musea uit alle Europese lidstaten zijn pakkende getuigen : een kinderkleedje gemaakt uit de stof van de vlaggen van de geallieerden, een zak kolen gedropt tijdens de Berlijnse luchtbrug, het geïllustreerde dagboek uit 1956 van een jongetje tijdens de Hongaarse revolutie, tekeningen uit de gevangenis van Franco of een geurpot van de Stasi. Het Europese verhaal van de laatste halve eeuw wordt tot leven gewekt : wandel door appartementen uit de jaren 60, 70 en 80, maak een filmpje van jouw persoonlijke geschiedenis, neem plaats aan de onderhandelingstafel of stem voor de uitdagingen die jij belangrijk vindt voor de toekomst van Europa. De tentoonstelling loopt nog tot 12 mei 2008 op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86, 1000 Brussel. Informatie : Tel Korting voor ACLVB-leden! Op vertoon van uw ACLVB-lidkaart geniet u een korting van 2 euro op de individuele toegangsprijs : u betaalt slechts 8 euro in plaats van 10 euro. ACLVB HOUDT OOK IN 2008 DE VINGER AAN DE POLS IN DE ZEEVISSERIJ In zijn raad van bestuur van 17 januari 2008 heeft het Zeevissersfonds ACLVB-secretaris voor West-Vlaanderen Alex De Bock benoemd tot secretaris. Eerder was Alex De Bock ook al voorzitter en ondervoorzitter van het fonds. Hij behoudt tevens zijn mandaat in de Stichting voor Duurzame Visserij Ontwikkeling (daar is het mandaat voor 6 jaar). ADB

20 20 uit de sector LOONAANPASSINGEN OP P.C. ACTIVITEIT VERHOGING Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen + 1 % (index) Porfiergroeven in de provincie Henegouwen & kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant + 1 % (index) Porseleinaarde- & zandgroeven in Wallonië + 1 % op de minimumlonen (index) Grind- & zandexploitaties in Vlaanderen + 2 % (index) Witzandexploitaties in Vlaanderen + 2 % (index) Marmergroeven & -zagerijen + 1 % (index) Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen voor scheermessen in Wallonië + 1 % (index) Cementfabrieken + 0,4973 % op de minimumlonen (index) 112 Garagebedrijf + 2,36 % (index) Faience- & porseleinbedrijf, sanitaire artikelen, schuurproducten & ceramisch aardewerk + 2 % (index) Ceramiekbekleding & vloertegels + 2 % (index) Vuurvaste producten + 2 % (index) 114 Steenbakkerij + 0,5 % (index) 117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,4973 % op de minimumlonen (index) Vlasbereiding (vanaf ) + 0,0372 EUR (index) 139 Sleepdiensten verhoging minimumlonen met vaste bedragen (index) Openbare autobusdiensten + 2 % (index) Openbare autobusdiensten (enkel garagepersoneel) + 2,36 % (index) Speciale autobusdiensten + 2 % (index) Speciale autobusdiensten (enkel garagepersoneel) + 2,36 % (index) Autocardiensten (enkel garagepersoneel) + 2,36 % (index) Goederenvervoer voor rekening van derden + 2 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) Goederenvervoer voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) + 2,36 % op de reële lonen (index) Verhuisondernemingen & aanverwante activiteiten (enkel garagepersoneel) + 2,36 % (index) Taxibedrijven (enkel rijdend personeel aangesloten bij GTL) + 2 % op de minimumlonen (index) Afhandeling op luchthavens + 2 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) Goederenbehandeling voor rekening van derden + 2 % op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) Goederenbehandeling voor rekening van derden (enkel garagepersoneel) + 2,36 % (index) Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index) Koetswerk + 2,36 % (index) Edele metalen + 1,71 % (index) Metaalhandel + 2,36 % (index) 152 Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs + 2 % (index) 225 Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs + 2 % (index) 226 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek + 1,4 % (index) 301 Havenbedrijf + 1,6 % op de basislonen (index) 304 Vermakelijkheidsbedrijf + 2 % (index) 307 Makelarij & verzekeringsagentschappen + 2 % (index) 313 Apotheken & tarificatiediensten + 2 % (index) 317 Bewakings- en/of toezichtsdiensten + 2 % (index) Diensten voor gezins- & bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2 % (index) Diensten voor gezins- & bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap + 2 % (index) Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap + 2 % (index) Opvoedings- & huisvestingsinrichtingen van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest & de Duitstalige Gemeenschap + 2 % (index) Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren + 2 % (index) 326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,50 % (index) Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap + 2 % (index) Socio-culturele sector van de Franstalige & Duitstalige Gemeenschap & het Waalse Gewest + 2 % (index) Federale & bicommunautaire socio-culturele organisaties + 2 % (index) Thuisverpleging + 2 % (index) Dentaaltechnische bedrijven + 2 % (index) 331 Vlaamse welzijns- & gezondheidssector + 2 % (index) H

ons sociaal liberalisme ACLVB Congres 15 februari 2008

ons sociaal liberalisme ACLVB Congres 15 februari 2008 ons sociaal liberalisme ACLVB Congres RESOLUTIES ons sociaal liberalisme ACLVB Congres RESOLUTIES v.u.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95-9000 Gent 2 resoluties I ONZE WAARDEN: VRIJHEID, SOLIDARITEIT,

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

Nieuwsflash

Nieuwsflash Nieuwsflash 24.11.2011 De positie van de overnemer in cao nr. 102. Op 5 oktober 2011 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad ( NAR ) de cao nr. 102 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 120 VAN 21 MAART 2017 TOT VASTSTELLING, VOOR 2017 EN 2018, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJF- STOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Vlaams welzijnsverbond

Vlaams welzijnsverbond Vlaams welzijnsverbond FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 319.01 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Oprichting van de syndicale afvaardiging 1 3. Samenstelling van de afvaardiging 3 4. Duur van het mandaat

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond.

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond. 2012_03_24 Toespraak Jan Vercamst 1 Toespraak Jan Vercamst, voorzitter ACLVB ACADEMISCHE ZITTING GENODIGDEN Viering 120 jaar ACLVB 24 maart 2012 Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden Vandaag

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 106 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------ COLLECTIEVE

Nadere informatie

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt Persconferentie 15 april 2008 Hasselt 1. Onafhankelijke kandidaten sociale verkiezingen startten een procedure voor de Arbeidsrechtbank 8 onafhankelijke kandidaten verdeeld over 5 provincies 2 Limburg

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.674 ------------------------------ Zitting van vrijdag 20 februari 2009 ------------------------------------------------ Maatregelen inzake tijdskrediet - Cao nr. 77 bis - Uitvoering

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 90 BIS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 90 BIS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 90 BIS --------------------------------------------------------------------------- Zitting van 21 december 2010 ----------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

2. Loontrekker of zelfstandige?

2. Loontrekker of zelfstandige? 2. Loontrekker of zelfstandige? Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen vooropzeg bij

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 106 VAN 28 MAART 2013 TOT VASTSTELLING, VOOR 2013 EN 2014, VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN DE REGELING VAN WERKLOOSHEID

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 93 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2007 EN 2008, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEG- GING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

ADVIES NR. 26 VAN 10 DECEMBER 1999 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VOOR EEN GROTERE DEELNAME VAN VROUWEN AAN DE

ADVIES NR. 26 VAN 10 DECEMBER 1999 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VOOR EEN GROTERE DEELNAME VAN VROUWEN AAN DE ADVIES NR. 26 VAN 10 DECEMBER 1999 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VOOR EEN GROTERE DEELNAME VAN VROUWEN AAN DE OVERLEGORGANEN VAN DE ONDERNEMINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE SOCIALE

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 -----------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 12 -------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ----------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774) gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2010

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Functieclassificatie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2008 (88.694)... 2 Anciënniteitsverlof... 6 Collectieve

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen.

FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. FICHE: SYNDICALE AFVAARDIGING sector 331 voor voorzieningen die geen 50 werknemers tellen. Op 5 oktober 2009 werden binnen het PC 331 de CAO betreffende de oprichting en het statuut van de syndicale delegatie

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.025 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels

Nadere informatie

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding

Brugpensioen Stand van zaken op 1 maart A. Inleiding Stand van zaken op 1 maart 2012 A. Inleiding De teksten inzake het brugpensioen, die eind vorig jaar werden aangenomen, zijn de volgende: Twee koninklijke besluiten van 28 december 2011 (BS 30.12.2011),

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE

VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE Trierstraat 31-33 1040 BRUSSEL Brussel, 10 december 2014 AAN DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN VAN COC 1 VERKIEZING VAN VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN: PRAKTISCHE INFORMATIE Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 17 december A D V I E S Nr. 1.456 --------------------------- Zitting van woensdag 17 december 2003 ------------------------------------------------------- Dienstencheques - Ontwerp van programmawet x x x 2.052-1

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 91 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 91 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 91 VAN 20 DECEMBER 2007 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN HET BRUGPENSIOEN VOOR SOMMIGE OUDERE MINDERVALIDE

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober A D V I E S Nr. 2.055 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 -------------------------------------------------- IAO - 107 e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 111 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Studievoormiddag FOD Werkgelegenheid I. Inleiding II. Verkiezingsprocedure III. Hulpmiddelen van de FOD Werkgelegenheid SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 Verkiezingsprocedure Michel De

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen CAO tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Terug te sturen aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie