Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint Lucas Andreas Ziekenhuis"

Transcriptie

1 16 december 2014 Veiligheidsrichtlijnen, onderzoek arbeidsvoorwaarden Sint LucasAndreas Ziekenhuis Projectnr Opsteller Dhr. P. Prins Versie 2.22 Datum 22 mei / 22

2 De jaarverantwoording is opgebouwd volgens het model dat daarvoor is vastgesteld door het ministerie van VWS op grond van de Regeling Verslaglegging WTZi. Tot deze jaarverantwoording behoren de digitale bijlagen via de webenquête DigiMV. Deze bevat vragenlijsten over de kern- en productiegegevens van het, de Jaarenquête Zorg en de prestatie-indicatoren IGZ en Zichtbare Zorg. De DigiMV is gedeponeerd bij het CIBG en in te zien via de website met uitzondering van de tabellen Personeelsformatie. Naam Stichting Adres Jan Tooropstraat 164 Postcode & Plaats 1061 AE Amsterdam Telefoon (020) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Datum 16 december / 97

3 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Verslag Raad van Toezicht 7 3. Financieel resultaat Geconsolideerd resultaat Vermogenspositie en financiële ratio s 9 4. Algemeen Organisatie Missie Samenwerking Bedrijfsvoering Organogram per Besturing, managementinformatie en personeel Bestuursmodel en medezeggenschap Governance en gedrag Strategisch beleid Financieel beleid Belangrijkste onderdelen financieel beleid Investeringen Liquiditeitspositie Solvabiliteit Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Financiële risico s en onzekerheden Toekomstparagraaf Strategie en beleid Financieel Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie projecten (geconsolideerd) Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa 78 Datum 16 december / 97

4 Specificatie projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Resultaatbestemming Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 95 Datum 16 december / 97

5 1. Voorwoord Balans opmaken van winst en verlies Vanwege de landelijke onzekerheden rondom de opbrengstverantwoording is het afronden en deponeren van de jaarverantwoording 2013 uitgesteld tot december Nu we ook al bijna aan het eind van dat verslagjaar zijn aangekomen nemen we de actuele inzichten mee in dit directieverslag en maken we op een aantal terreinen de balans op van winst en verlies. Het verslagjaar heeft opnieuw voor een groot deel in het teken gestaan van de samenwerking tussen het (verder: SLAZ) en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (verder: OLVG). Per 1 maart 2013 zijn de ziekenhuizen bestuurlijk gefuseerd en op het moment van opmaken van dit jaarverslag zijn we concreet op weg richting een juridische fusie. Vanaf nu zullen we samen onze strategische koers bepalen. Alleen dan kunnen we blijven voldoen aan de kwaliteitseisen en volumenormen en onze vooraanstaande positie als topklinische ziekenhuis in de regio behouden. De verdere integratie van de twee ziekenhuizen vindt al intensief plaats over een aantal zogenaamde fusiesporen. Dit zijn de ontwikkeling van een nieuw besturingsmodel, de locatieprofilering, de fusie van de vakgroepen (inclusief een gezamenlijk honorariummodel), de integratie van ondersteunende diensten, de ontwikkeling van een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier, het waarborgen van de opleidingserkenningen en financiering, en het voorbereiden van de juridische fusie. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een gezamenlijke strategie, waarin onze missie en visie worden uitgewerkt, en de toekomstplannen ten aanzien van de patiëntenzorg, opleiding en onderwijs, en onderzoek We hebben daarbij zichtbare en meetbare kwaliteit voor de patiënt hoog in het vaandel staan. Als uitgangspunt voor het nieuwe strategisch en medisch beleidsplan hanteren we de principes van Value Based Healthcare. Het SLAZ en het OLVG streven gezamenlijk het best mogelijke resultaat voor patiënten na, met uitkomsten die er toe doen. Het hoge kwaliteitsniveau van onze zorg zagen we in 2013 bevestigd met een NIAZ accreditatie. Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van 4,9 miljoen euro. Hierdoor kon het eigen vermogen opnieuw toenemen. Een solide financiële positie blijft van groot belang, want er staan ons de nodige uitdagingen te wachten. De gezondheidszorg is momenteel misschien wel de meest dynamische sector van Nederland in een zeer turbulente omgeving. De kosten stijgen, terwijl de budgetten worden gereduceerd. De concurrentie tussen zorgaanbieders neemt toe en de zorg wordt door de verzekeraars selectief ingekocht. Door de ingrijpende systeemwijzigingen wordt het voor zorgaanbieders steeds belangrijker om te sturen op doelmatigheid en efficiëntie in de dagelijkse bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om te blijven investeren zodat we toekomstbestendig zijn. Het is de komende jaren onze opdracht om actief een gezonde balans tussen kosten en opbrengsten te managen. Ook de vraag om transparantie over zorgkosten enuitkomsten neemt toe. Patiënten maken steeds actiever zelf hun keuze tussen zorgaanbieders. In dit krachtenveld moet het SLAZ, samen met fusiepartner OLVG, zijn positie zien te behouden en verbeteren. Zodat we de beste zorg kunnen blijven bieden aan onze patiënten. Op het persoonlijke vlak was er sprake van verlies. In januari 2014 overleed Douwe Hemrika, jarenlang toegewijd arts en bestuurder in het OLVG, aan een slopende ziekte. We zijn hem veel dank verschuldigd voor een jarenlange periode van leiderschap en inspiratie, en als mede grondlegger van de fusie. En kort daarna namen we afscheid van bestuurder Frida van den Maagdenberg die de overstap maakte naar het AMC. Datum 16 december / 97

6 De afgelopen jaren hebben we veel bereikt en we zijn trots op de resultaten. Door de medewerkers uit beide huizen is een enorme berg werk verzet. Dat was soms best lastig, met extra afstemming, extra inzet, verhuisbewegingen en onzekerheid.. En ondertussen ging de zorg voor onze patiënten gewoon door, net als het gezamenlijk streven om de kwaliteit van de zorg steeds verder te verbeteren. Ons ambitieniveau blijft onverminderd hoog. Dat kunnen we alleen realiseren dankzij alle medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers die zich elke dag weer opnieuw met hart en ziel inzetten voor de patiënten die hun zorg aan ons toevertrouwen. Wij hebben grote waardering hiervoor. Ook verwijzers, zorgverzekeraars en overige relaties zijn wij zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. We bedanken de Raad van Toezicht voor de goede en deskundige samenwerking en de adviesorganen Ondernemingsraad, bestuur Medische Staf en de Cliëntenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen. Samen kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Raad van bestuur en Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Hans van der Schoot, Peter van der Meer, Francoise Dings. Amsterdam, december 2014 Datum 16 december / 97

7 2. Verslag Raad van Toezicht 2.1 Samenstelling en commissies Voor de raad van toezicht is een generieke profielschets opgesteld waar de raad in zijn geheel aan moet voldoen. De actuele samenstelling van de raad van toezicht staat op de website van het SLAZ. Op het moment van opstellen van de jaarverantwoording bestaat de raad van toezicht uit de volgende leden: de heer F.H. Schreve, voorzitter mevrouw prof. dr. C.A.J.M. Bruijnzeel-Koomen de heer mr. K.E.J. Dijk de heer Y. de Haan De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht per 31 december 2013 zijn opgenomen in DigiMV. Alle nevenfuncties worden gemeld en beoordeeld, evenals een mogelijk tegenstrijdig belang dat het onbelemmerd en onafhankelijk uitoefenen van de taken kan verhinderen. Mutaties in raad van toezicht De heer Holtzer is per 1 januari 2013 afgetreden uit de raad van toezicht bij het einde van zijn tweede benoemingstermijn. De heer Schreve is vanwege de gewenste expertise en continuïteit eind 2013 herbenoemd voor een derde termijn. De heer Del Canho is per 1 januari 2014 uitgetreden uit de raad van toezicht van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en toegetreden tot de raad van toezicht van het OLVG. Benoemingen in de raad van toezicht zijn voor een periode van vier jaar of, indien dat eerder is in de tijd, tot aan het moment van de juridische fusie met het OLVG. Gemeenschappelijke raad Met de bestuurlijke fusie is per 1 maart 2013 een gemeenschappelijke raad gevormd, bestaande uit alle leden van de beide raden van toezicht. Deze gemeenschappelijke raad heeft statutaire bevoegdheden waartoe in ieder geval behoren het goedkeuren van duurzame strategische samenwerking, het vaststellen van meerjaren strategische beleidsplannen, het aangaan van leningen boven een bepaald bedrag en het vaststellen van de (meerjaren) begroting. De raad van toezicht van het SLAZ blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting SLAZ. De gemeenschappelijke raad bestaat op het moment van opstellen van de jaarverantwoording uit bovenstaande leden van de raad van toezicht van het SLAZ en tevens uit de leden van de raad van toezicht van het OLVG, zijnde: de heer drs. P. Wilson, voorzitter mevrouw drs. J.M.M. Willemse de heer drs. D. del Canho de heer mr. R.J. Schimmelpenninck Commissies Binnen de raad van toezicht zijn drie commissies werkzaam: de Commissie Benoeming & Beloning (een gezamenlijke commissie van de gemeenschappelijke raad), de Auditcommissie, en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De actuele samenstelling van de commissie staat op de website. De raad van toezicht bespreekt de verslagen inclusief conclusies en adviezen van deze commissies in de plenaire vergaderingen. Statuten en reglementen De statuten van de stichting SLAZ zijn in 2013 aangepast aan de bestuurlijke fusie. De reglementen van de (commissies van de) raad van toezicht en de gemeenschappelijke raad zijn gewijzigd, grotendeels geharmoniseerd met die van het OLVG, en opnieuw vastgesteld. 2.2 Vergaderingen en besluiten In 2013 heeft de raad van toezicht conform de jaarplanning acht maal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. Op een enkele uitzondering na, was steeds de voltallige raad van toezicht aanwezig. Vier vergaderingen werden gecombineerd met een vergadering van de gemeenschappelijke raad. In de vergadering van 16 december 2014 is de jaarrekening goedgekeurd. De Auditcommissie heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd. Er is stelselmatig gesproken over de productie- en liquiditeitsontwikkeling en de afspraken met de zorgverzekeraars. Ook is veel aandacht Datum 16 december / 97

8 uitgegaan naar de stelselwijzigingen, de sectorbrede onzekerheden ten aanzien van de omzet verantwoording en de gevolgen daarvan voor de rapportage. De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd, waarbij voor de hoofdlijnen het informatieprotocol is gevolgd. De laatste vergadering van 2013 was samen met de Commissie Kwaliteit & Veiligheid van het OLVG en is een start gemaakt met de ontwikkeling van de gezamenlijke visie op kwaliteit en veiligheid. De voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht en de gemeenschappelijke raad gebeurt in het voorzittersoverleg, waaraan de voorzitters van beide raden van toezicht en de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van bestuur deelnemen. Hierin wordt onder andere de agenda vastgesteld. Direct voorafgaand aan iedere vergadering heeft de raad van toezicht intern overleg zonder de raad van bestuur. Jaarlijks vindt door de raad van toezicht overleg plaats met respectievelijk de ondernemingsraad, het bestuur van de medische staf en de cliëntenraad. Eén keer per jaar heeft de auditcommissie een private sessie met de externe accountant ter voorbereiding van de goedkeuring van de jaarrekening. De externe accountant woont tevens de jaarvergadering bij waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd. Er is in 2013 in de vergaderingen van de raad van toezicht veel aandacht uitgegaan naar de (bestuurlijke) fusie, de integrale bekostiging en de honorariumsystematiek voor de medische specialisten, de speerpunten in het medisch beleid, de bijbehorende locatieprofilering, de integratie van vakgroepen en ondersteunende stafafdelingen, en de ontwikkeling van een gezamenlijke besturingsfilosofie voor het OLVG en het SLAZ. De raad van toezicht heeft in 2013 (voorgenomen) besluiten genomen t.a.v.: de jaarverantwoording (directieverslag en jaarrekening) 2012; het reglement voor de raad van bestuur; het reglement voor de raad van toezicht; de (her)benoemingen in de raad van toezicht; jaarplan en begroting Op het moment van verschijnen van dit jaarverslag is ook de (voorgenomen) besluitvorming ten aanzien van de nieuwe besturingsfilosofie, de locatieprofilering, de juridische fusie, de honorariumsystematiek en het ondernemingsplan voor de samenwerkende laboratoria, in de raad van toezicht aan de orde geweest. Besluiten die de goedkeuring behoefden van de gemeenschappelijke raad waren in 2013: de bestuurlijke fusie tussen het OLVG en het SLAZ; de statutenwijziging; de samenstelling en de portefeuilleverdeling van de raad van bestuur; het investeringsvoorstel EPD/Epic voor het OLVG; het reglement voor de gemeenschappelijke raad; jaarplan en begroting Informatievoorziening, vergoeding en evaluatie Informatieprotocol De informatievoorziening aan het toezichthoudende orgaan is conform de statuten vastgelegd in een informatieprotocol. Het informatieprotocol van het SLAZ is uitgewerkt op het terrein van kwaliteit & veiligheid. In 2014 wordt het informatieprotocol geïntegreerd met het OLVG en verbreed naar de terreinen planning & control en governance. Werkbezoeken De leden van de raad van toezicht gaan - als onderdeel van de informatievoorziening en om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in het ziekenhuis - op werkbezoek bij de (medische) afdelingen in het ziekenhuis. Dit gebeurt als onderdeel deel van het introductieprogramma, op eigen verzoek of indien daar aanleiding toe is. In 2013 zijn rondleidingen geweest in het OLVG op de nieuwe kinderafdeling welke onderdeel wordt van het moeder- en kindcentrum Anna Paviljoen. Ook zijn inhoudelijke presentaties verzorgd door de oncologen, de ziekenhuisapothekers, de samenwerkende laboratoria van OLVG en SLAZ, de interventieradiologie van het OLVG en de manager Kwaliteit, Veiligheid & Projecten in het kader van de NIAZ-accreditatie. Vergoeding De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is conform de WNT-richtlijnen. De vergoeding wordt jaarlijks openbaar gemaakt in de jaarverantwoording. Evaluatie De raad van toezicht evalueert volgens het reglement jaarlijks het eigen functioneren, inclusief dat van zijn commissies. In 2013 is de evaluatie vanwege de bestuurlijke fusie en de (her)benoemingen even uitgesteld. Begin 2014 is met de gemeenschappelijke raad plenair aandacht besteed aan de samenstelling en de groepsprocessen binnen de raad van toezicht. Datum 16 december / 97

9 3. Financieel resultaat Het geconsolideerde resultaat, de vermogenspositie en financiële ratio s worden hieronder verkort weergegeven. 3.1 Geconsolideerd resultaat Bedrijfsopbrengsten Zorgomzet Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Totaal bedrijfslasten Resultaat Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen Aandeel derden Resultaat boekjaar (afgeronde bedragen, in duizenden euro s) 3.2 Vermogenspositie en financiële ratio s Ratio's Vermogensniveau (EV/opbrengsten) 20,5 19,1 Solvabiliteit (EV/VV) 25,7 21,0 Resultaatsmarge (Resultaat/opbrengsten) 2,5 2,0 Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) 143,3 143,8 (in percentages) Datum 16 december / 97

10 4. Algemeen 4.1 Organisatie Concernbeschrijving De Stichting (SLAZ) is op 1 januari 1996 ontstaan uit een fusie tussen het Sint Lucas Ziekenhuis en het Andreas Ziekenhuis. Vanaf oktober 2004 is het ziekenhuis gehuisvest op één locatie aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West. Patiënten zijn vooral afkomstig uit omliggende delen van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad. Binnen de categorie algemene ziekenhuizen onderscheidt het zich als topklinisch opleidingsziekenhuis, dat onderdak biedt aan 23 MSRC-erkende specialismen. Er zijn zestien medisch specialistische vervolgopleidingen. Als Onderwijsunie zit het SLAZ in de opleiding- en onderwijsregio (OOR) van het VUmc. Het SLAZ wil topzorg met gevoel bieden: hoogstaande, patiëntgerichte zorg in een multiculturele omgeving. Betrokkenheid en professionaliteit zijn leidend in de manier van werken. Het is de ambitie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis om een topklinisch opleidingsziekenhuis met een duurzame positie binnen de regio Amsterdam te blijven, met het volledige pakket aan medisch specialistische basiszorg en een ruim aanbod van complexe (acute) zorg. Tevens is het SLAZ toegelaten als instelling voor geestelijke gezondheidszorg en beschikt over een PAAZ. In het verslagjaar is de bestuurlijke fusie met het OLVG afgerond en per 1 maart 2013 geëffectueerd. Doel van de fusie is om ook in de toekomst het volledige zorgpakket op topniveau te kunnen blijven bieden. Daarvoor is intensievere samenwerking op het gebied van de complexe zorg nodig. Het SLAZ en het OLVG blijven vooralsnog twee aparte stichtingen met ieder een eigen jaarrekening en eigen medezeggenschapsorganen. Voor het fusietraject is een spoorboekje ontwikkeld. Toelating In de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) wordt, binnen de categorie instellingen voor medischspecialistische zorg, onderscheid gemaakt tussen Academische, Algemene en Categorale ziekenhuizen. In de categorie Algemene ziekenhuizen onderscheidt het SLAZ zich als topklinisch opleidingsziekenhuis en is in die hoedanigheid sinds 2001 lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). 4.2 Missie Het SLAZ heeft de missie om iedereen een kwalitatief goede en betaalbare zorg te bieden: Basiszorg primair voor de inwoners van de directe verzorgingsgebieden. Regionale of landelijke functie in de complexe zorg. Effectieve en zo betaalbaar mogelijke zorg. Topzorg met gevoel 4.3 Samenwerking Voor behoud van topklinische functies richt het SLAZ zich in toenemende mate op samenwerking en alliantievorming. Het SLAZ heeft verschillende formele samenwerkings-verbanden met het AMC, het OLVG, het BovenIJ ziekenhuis, het VUmc en het Zaans Medisch Centrum. Diaboss (centrum voor behandeling van diabetes bij kinderen) en het Ingeborg Douwes Centrum (behandeling van psychische klachten bij oncologische patiënten en familieleden) zijn eveneens verbonden aan het SLAZ. In de centrale hal van het SLAZ bevindt zich een 24-uurs poliklinische apotheek. Het ziekenhuis is voor 80% aandeelhouder van deze apotheek (Sint Lucas Andreas Apotheek BV). Verder neemt het SLAZ deel in het Obesitas Centrum Amsterdam BV (70%) en de Farmadam Apotheek BV (20%). Het SLAZ werkt nauw samen met huisartsen, verloskundigen en vele andere zorg-instellingen in de omgeving. Een aantal eerstelijns zorgverleners is in ons ziekenhuis gevestigd: het Beval-centrum West, de Huisartsenpost Amsterdam, het Sportmedisch Adviescentrum en een kindertandarts-praktijk. Verder zijn er vestigingen van Albron (horeca), Mathot (medische hulpmiddelen) en Vegro (verpleegartikelen). Datum 16 december / 97

11 5. Bedrijfsvoering 5.1 Organogram per De resultaatverantwoordelijke bedrijfseenheden worden geleid door een medisch manager en een bedrijfsleider. De bedrijfsleider stuurt meerdere bedrijfseenheden aan en geeft samen met de medisch managers invulling aan het duaal leiderschap van deze bedrijfseenheden. Ook de paramedische afdelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een bedrijfsleider. Naast bedrijfseenheden zijn er centrale staf- en ondersteunende diensten. Sinds eind 2011 wordt alle microbiologische diagnostiek voor het gedaan vanuit het OLVG en vanaf eind 2012 is dat ook het geval voor het pathologisch laboratorium. 5.2 Besturing, managementinformatie en personeel Planning & control In een grote organisatie vindt de totstandkoming van het (financiële) beleid planmatig plaats. Daartoe formuleert de raad van bestuur in de kaderbrief in de zomerperiode uitgangspunten die bij het opstellen van de interne begroting worden gehanteerd. Op basis van deze uitgangspunten worden door de bedrijfseenheden en diensten jaarplannen en begrotingen ingediend. Deze plannen worden geanalyseerd en verwerkt in het jaarplan en de begroting voor het gehele ziekenhuis. Na goedkeuring van de begroting door de raad van toezicht worden de interne budgetten door de raad van bestuur vastgesteld. De intern vastgestelde budgetten worden maandelijks bewaakt aan de hand van rapportages en analyses, waaronder salaris- en productieoverzichten. Elk kwartaal wordt de volledige exploitatie en balans van het ziekenhuis opgesteld en geanalyseerd. Datum 16 december / 97

12 Vanuit het datawarehouse worden rapportages opgesteld en geanalyseerd met betrekking tot productie, kosten en opbrengsten ten behoeve van de organisatorische eenheden. De uitkomsten worden periodiek besproken met het management en de raad van bestuur. De afdeling Planning & Control heeft tot doel het verder ontwikkelen van stuurinformatie, onder andere met betrekking tot kwaliteits- en prestatie-indicatoren, en het optimaliseren van de Planning & Control Cyclus waardoor decentrale budgetverantwoordelijkheid wordt versterkt. De kerngegevens omtrent personeel naar de stand van 31 december, inclusief Obesitas Centrum Amsterdam B.V. en de Sint Lucas Andreas Apotheek B.V., zijn als volgt: Kerngegevens personeel per 31 december Aantal medewerkers in loondienst - waarvan patiëntgebonden functies - waarvan medisch specialisten Fte medewerkers in loondienst - waarvan patiëntgebonden functies - waarvan medisch specialisten Medewerkers niet in loondienst: ingehuurd personeel (inclusief medisch specialisten), uitzendkrachten en stagiair(e)s - waarvan patiëntgebonden functies Aantal vrijwilligers Bestuursmodel en medezeggenschap Raad van bestuur De stichting heeft een bestuursmodel met een raad van bestuur, met een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid en een inhoudelijke portefeuilleverdeling en, en een raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat op het moment van opstellen van de jaarverantwoording uit: de volgende leden: de heer dr. J.Th.M. van der Schoot, voorzitter de heer drs. P.E van der Meer, vicevoorzitter mevrouw drs. F.J.H. Dings, lid Mutaties in de raad van bestuur Als gevolg van de bestuurlijke fusie tussen SLAZ en OLVG bestond de raad van bestuur sinds 1 maart 2013 uit de vijf bestuurders van de beide ziekenhuizen. Begin 2014 heeft de raad van bestuur afscheid moeten nemen van twee leden. De heer Hemrika is in januari 2014 overleden aan de gevolgen van zijn ziekte. Mevrouw Van den Maagdenberg heeft de raad van bestuur in februari 2014 verlaten en de overstap gemaakt naar het AMC. Beide posities zijn niet opnieuw ingevuld, in lijn met het streven om de omvang van de raad van bestuur op termijn terug te brengen. De portefeuilles zijn opnieuw onder de zittende leden verdeeld. De heer Van der Meer is op 1 maart 2013 voor een tweede termijn van vier jaar benoemd, als vicevoorzitter in de raad van bestuur. Mevrouw Dings is eind mei 2014 voor een tweede termijn van vier jaar benoemd als lid in de raad van bestuur. (Her)benoemingen in de raad van bestuur zijn voor een periode van vier jaar of, indien dat eerder is in de tijd, tot aan het moment van de juridische fusie tussen het OLVG en het SLAZ. De actuele samenstelling en (neven)functies van de bestuurders staan op de website van het SLAZ en zijn opgenomen in de DigiMV. De raad van toezicht moet nevenfuncties vooraf beoordelen en goedkeuren waarbij mogelijk belangenverstrengeling wordt meegewogen. Datum 16 december / 97

13 Vergoeding Vanaf 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met de WNT zoals die geldt op het moment van (her)benoeming. De arbeidsvoorwaarden van de bestuurders zijn opgenomen in de jaarverantwoording. Eventuele bezoldiging van nevenfuncties komt ten gunste van de stichting. Medezeggenschap Het SLAZ heeft als medezeggenschaps- en adviesorganen een ondernemingsraad, een cliëntenraad en een bestuur van de medische staf. Door de vrijgevestigd specialisten is er tevens een collectief gevormd ter verdeling van het honorariumplafond voor de vrijgevestigd medisch specialisten. In 2013 zijn diverse advies- en instemmingsaanvragen door de raad van bestuur voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Zij hebben de aanvragen met grote inzet en betrokkenheid behandeld en waardevolle adviezen gegeven. De medezeggenschapsorganen schrijven elk een eigen jaarverslag. De belangen van het personeel worden behartigd door de ondernemingsraad, bestaande uit zeventien personen. Maandelijks vindt een overlegvergadering met de raad van bestuur plaats. In 2013 heeft de ondernemingsraad onder meer positief geadviseerd over, dan wel instemming verleend aan: samenstelling gemeenschappelijke raad OLVG/SLAZ, Masterplan Verloskunde, Eigenrisicodragerschap Ziektewet, Roosterwijziging Dialyse, Beleid Agressie en Geweld, ziekteverzuimbeleid en diverse organisatieveranderingen. De medisch specialisten worden in besluitvormingstrajecten betrokken en geïnformeerd via de informele vereniging Medische Staf. De medische staf wordt vertegenwoordigd door een stafbestuur bestaande uit vijf personen. Het medisch stafbestuur en de raad van bestuur vergaderen eens per twee weken gezamenlijk. In 2013 heeft de medische staf onder meer positief advies uitgebracht over: Masterplan Verloskunde, Klachtenmanagement, samenstelling gemeenschappelijke raad OLVG/SLAZ en Alcohol, Drugs en Medicijngebruik (ADM) beleid en Clientgericht. De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur vanuit het perspectief van de cliënt als gebruiker van het ziekenhuis. De cliëntenraad bestaat uit zeven personen (extern) en vergadert maandelijks, waarbij een lid van de raad van bestuur een gedeelte van de vergadering aanwezig is. In 2013 heeft de cliëntenraad onder meer positief advies uitgebracht over: Beleid Agressie en Geweld, Masterplan Verloskunde, samenstelling gemeenschappelijke raad OLVG/, en klachtenmanagement. 5.4 Governance en gedrag Zorgbrede governance code Om op een goede wijze invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert het SLAZ de Zorgbrede Governancecode. Eventuele afwijkingen daarvan worden uitgelegd. Aandachtspunten en aanbevelingen uit de governancecode zijn vertaald naar regelingen binnen het SLAZ. Dat gebeurt door deze te betrekken in de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht en ze mee te nemen in het onderhoud van statuten, de verschillende reglementen en het informatieprotocol. Gedragscodes en -regelingen Voor medewerkers zijn diverse gedragscodes en regelingen van toepassing: de e-gedragscode (bij gebruik van het EPD en elektronische communicatiemiddelen), het protocol persoonlijke hygiëne, de huisregels en de regelingen individuele klachten, ongewenste gedragingen en melding van een vermoeden van een misstand. In het inkoopproces wordt de Nevi Gedragscode gehanteerd. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst tekent de medewerker voor de e-gedragscode. De naleving wordt door het management bewaakt. Regelmatig wordt voorlichting gegeven over deze onderwerpen en er wordt gestimuleerd dat men elkaar hierop aanspreekt. Datum 16 december / 97

14 6. Strategisch beleid Fusie en samenwerking Het SLAZ is per 1 maart 2013 bestuurlijk gefuseerd met het OLVG. Hiermee is de eerste stap gezet die in de gezamenlijke visie staat beschreven, namelijk het zo doelmatig mogelijk bereiken van het best mogelijke resultaat voor de patiënten, met een buitengewone gastvrijheid. De ACM heeft toestemming gegeven om volledig juridisch te fuseren. Het SLAZ en het OLVG hebben onderzocht welk model zij daarvoor kunnen inzetten. Op het moment van verschijnen van dit jaarverslag ligt een voorgenomen besluit voor om te fuseren in één stichting. Op termijn ontstaat een ziekenhuis op twee locaties met een onderscheidend aanbod aan (topklinische) ziekenhuiszorg, een vooraanstaande niet-academische opleiding en toegepast klinisch onderzoek. Andere lokale strategische samenwerkingspartners voor het SLAZ zijn het AMC (Neurochirurgie), het Zaans Medisch Centrum (neurologie), het VUmc (opleidingen) en het BovenIJ ziekenhuis (DiaBoss, CMA, OCA). Met 5 regionale ziekenhuizen wordt de mogelijkheid verkend van verdergaande een samenwerking tussen de laboratoria. Kwaliteit en veiligheid Het beleidsplan Kwaliteit en Veiligheid beschrijft wat de doelstellingen en activiteiten van het zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheid aan de hand van vier pijlers: 1. Veiligheid Eind 2012 heeft het VMS certificaat behaald. In september 2013 heeft de hercertificering plaatsgevonden. In 2013 lag de focus op de optimalisatie van het kwaliteitssysteem en het behalen van de NIAZ accreditatie. In november 2013 vond de externe audit plaats. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat in februari 2014 de instellingsbrede NIAZ accreditatie is toegekend. Uit het auditrapport blijkt dat kwaliteit en veiligheid breed worden gedragen binnen het SLAZ. Daarnaast zijn tien verbeterpunten benoemd, waarvoor in 2014 een verbeterplan wordt opgesteld. 2. Professionaliteit Het professioneel medisch handelen kenmerkt zich door een hoge mate van deskundigheid en snelle implementatie van inzichten op basis van landelijke richtlijnen en protocollen. In 2013 is de gefaseerde implementatie van een documentbeheersysteem (idocument) afgerond. Daarmee is een goede beheersing van protocollen en kwaliteitsdocumenten mogelijk gemaakt. 3. Patiëntgericht De behoeften en wensen van de patiënt zijn leidend voor de wijze waarop zorg- en dienstverlening worden aangeboden. In 2012 heeft een ziekenhuisbrede patiëntenquête plaatsgevonden volgens de CQ-i methodiek (Consumer Quality Index). In 2013 zijn werkgroepen aan de slag gegaan met de verbeterpunten uit deze patiëntenquête. De verbeterpunten hadden betrekking op de smaak van het eten, communicatie rondom medicatie, wachttijden en inrichting polikliniek, de inhoud van het opnamegesprek en informatie over de rechten van de patiënt. In het voorjaar van 2014 volgt een nieuwe patiëntenquête. Verder is in 2013 gestart met het optimaliseren van de klachtafhandeling. 4. Transparantie Indicatoren spelen een centrale rol in het transparant maken van de kwaliteit van zorg. Het sturen op indicatoren en het registreren ervan neemt binnen het ziekenhuis een belangrijke plaats in. De indicatoren van Zichtbare Zorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn aangeleverd en geanalyseerd. De verpleegkundige indicatoren zijn opgenomen in een kwaliteitsdashboard dat maandelijks wordt geactualiseerd. Opleiding en onderzoek Het SLAZ heeft de ambitie om één van de 40 à 60 (topklinische) spelers te zijn van de toekomst. Om deze positie te kunnen waarborgen worden een vijftal randvoorwaarden benoemd waar opleiding en wetenschap er één van is. Binnen de Onderwijsunie is de organisatie van alle activiteiten op het gebied van opleidingen, onderwijs en wetenschap gebundeld. Door de fusie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en OLVG worden de krachten op dit terrein versterkt waardoor de Opleiding, Onderwijs en Onderzoeks functies (O&O&O) speerpunten worden behouden. De Onderwijsunie heeft reeds vóór de bestuurlijke fusie de samenwerking met collega leerhuizen en in het bijzonder met het Teaching Hospital van het OLVG ingezet. Deze samenwerking past volledig in de landelijke ontwikkelingen van regionaal opleiden mede als gevolg van de concentratie en spreiding van zorg. Het Collegiaal Bestuur van de Onderwijsunie heeft in deze samenwerking niet alleen de ambitie van aansluiten en volgen, maar wil haar expertise op verschillende terreinen uitdragen en delen. In 2013 is de samenwerking met het Teaching Hospital van het OLVG geïntensiveerd. Er is een zogenaamd quick-win document opgesteld waarin langs de lijn van de verschillende onderdelen van de leerhuizen quick-wins benoemd zijn waardoor de eerste echte voordelen op een redelijk eenvoudige wijze zijn te behalen. Integratie van de Onderzoeksschool Sint Lucas Andreas Ziekenhuis met het wetenschapsbureau OLVG, kwaliteitszorg rondom medische Datum 16 december / 97

15 vervolgopleidingen, samenwerking binnen de verpleegkundige opleidingen en het project digitaal leren zijn daarin de belangrijkste. Medisch specialistische vervolgopleidingen en opleiding tot arts Binnen het SLAZ zijn zestien medisch specialistische vervolgopleidingen ondergebracht. Tevens heeft het de opleiding voor GZ-psycholoog, de opleidingsstage spinale chirurgie binnen de opleiding tot neurochirurg en binnen vier specialismen de erkenning om huisartsen op te leiden. De aanwezigheid van Prof. Dr. Scheele maakt dat de Onderwijsunie een landelijke voortrekkersrol heeft op het terrein van de modernisering van medisch onderwijs. Zo is een eerste start gemaakt met het implementeren van de maatschappelijke zorgthema s (patiëntveiligheid, ouderenzorg, doelmatigheid en leiderschap) binnen het kwaliteitszorgsysteem van de medische vervolgopleidingen. Er is (opnieuw) opleidingsbevoegdheid verkregen voor de opleiding tot anesthesiologie, neurologie, klinische chemie, psychiatrie, interne geneeskunde en obstetrie & gynaecologie. Het SLAZ is een gewilde plek voor co-assistenten vanuit de medische faculteiten in Amsterdam. In 2013 hebben circa 800 studenten een co-schap in het SLAZ gedaan. De co-schappen worden goed beoordeeld. In 2013 heeft het weer een aantal onderwijsprijzen voor beste co-schap en beste co-opleider / masterdocent binnen zowel het VUmc als de UVA/AMC in ontvangst mogen nemen. Verpleegkundige ( vervolg) opleidingen (VVO) en medisch ondersteunende opleidingen(mo) In 2013 is het Verpleegkundig Opleidingsplan geïmplementeerd. De Scholing Kwaliteit en Veiligheid voor Verpleegkundigen (scholings-driedaagse) voor verpleegkundigen startte in april. Inmiddels hebben alle afdelingen een afdelingsopleidingsplan gemaakt en zijn diverse opleidingsplannen voor de verschillende functies in de maak. Gemiddeld liepen er in 2013 zo n 80 leerlingen en 15 stagiaires per week rond op de diverse verpleegafdelingen en waren er 57 cursisten in opleiding voor een VVO of MO. De verpleegkundige BBL-opleiding (niveau 4) vindt plaats in samenwerking met het ROC Amsterdam. De leerlingen worden competentiegericht opgeleid. Het SLAZ is een door Calibris erkend leerbedrijf. Ook binnen de (verpleegkundige) vervolgopleidingen wordt competentiegericht opgeleid. Bijna alle verpleegkundige vervolgopleidingen en alle medisch ondersteunende opleidingen zijn door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend. Bijscholing Ook in 2013 werd een open aanbod van trainingen op intranet gepresenteerd. Het aantal cursisten dit jaar, is ongeveer hetzelfde gebleven als voorgaande jaren. Daarnaast hebben veel leidinggevenden en stafmedewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een maatwerkoplossing voor de leer-, verander- en ontwikkelvragen voor hun afdeling te laten uitwerken of ondersteuning gezocht bij de implementatie van (organisatiebrede) projecten. Naast het ontwikkelen en geven van trainingen draagt de afdeling ook bij aan het leren en ontwikkelen van medewerkers door het geven van advies, begeleiding en coaching. Onderzoeksschool De onderzoeksschool kent het principe van voor en door jonge onderzoekers. Door het koppelen van een promotieplek aan een functie binnen de Onderwijsunie wordt aan dit principe met succes uitvoering gegeven. In 2013 waren er twee onderwijscoördinatoren, twee masterdocenten en een epidemioloog werkzaam, die daarnaast promotieonderzoek uitvoerden. Allen promoveren bij één van de drie hoogleraren van het SLAZ. Het Kenniscentrum binnen de Onderwijsunie is het hart van het leerhuis. Vanuit de frontoffice van het Kenniscentrum worden alle faciliteiten voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gefaciliteerd. De medisch informatiespecialist assisteert bij evidence-based literatuursearches, de epidemioloog geeft advies bij onderzoeksmethodologie en statistiek en de ambtelijk secretaris van de Adviescommissie uitvoering Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO) faciliteert de lokale uitvoerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. In 2013 heeft de ACWO over 60 niet-wmo plichtige en 29 WMO-plichtige onderzoeksprotocollen advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over de lokale uitvoerbaarheid. In 2013 heeft de Onderzoeksschool ruim ingezet op het organiseren van de training Good Clinical Practice (GCP). De GCP-training is door de RvB verplicht gesteld voor hoofdonderzoekers van WMO plichtig onderzoek. Op dit moment zijn er in de medische staf (totaal 115 leden) tweeëntwintig leden GCP gecertificeerd en tien leden BROK-gecertificeerd. Tijdens de Wetenschapsdag is de dr. Keeman Wetenschapsprijs is uitgereikt aan drs. B.R. (Bianca) van Moorst, psycholoog/sexuoloog voor haar artikel Backgrounds of women applying for hymen reconstruction, the effects of counseling on myths and misunderstandings about virginity, and the results of hymen reconstruction. Er waren 29 posterpresentaties. De commissieprijs ging dit jaar naar drs. N. (Noera) Kieviet, epidemioloog/promovenda, voor de poster, Risk Factors for Poor Neonatal Adaptation after in Utero Exposure to Antidepressants Datum 16 december / 97

16 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het SLAZ heeft het Manifest MVO in de zorg mede ondertekend en zich daarmee gecommitteerd aan een integrale aanpak van duurzaamheid. In het manifest staan de thema s urgentie, kwaliteit van leven, medewerkers, transparantie, duurzame bedrijfsvoering, allianties en lef centraal. Het SLAZ zal deze thema s omzetten in een concrete beleidsagenda, en heeft dat aantoonbaar vormgegeven op de terreinen milieu en medewerker. Ook in de inkooprichtlijnen is aandacht voor duurzaamheid. Milieubeleid Het Milieujaarverslag wordt jaarlijks gedeponeerd en openbaar gemaakt. Op het moment van verschijnen van dit jaarverslag is bekend dat het Milieujaarverslag 2013 van het SLAZ is uitgeroepen tot het beste verslag in de sector door de jury van Milieu Platform Zorgsector. Het Milieujaarverslag van het OLVG behaalde de tweede plaats. Milieudoelen uit milieubeleidsplan De afvalgegevens worden aan het eind van de beleidsperiode volledig en accuraat bijgehouden. 2 De productie van het totaal gewicht (tonnage) aan afval moet in 2013 zijn gedaald met 1-2% op basis van de gegevens van de nulmeting in De vervuiling van de afvalstroom bedrijfsafval moet in 2013 met 10-15% gedaald zijn ten opzichte van de nulmeting in In de periode van moet er een daling plaatsvinden van 5-6% voor het energieverbruik. 5 Het gaat het vervoersmanagement op een structurele manier oppakken 6 Het drinkwaterverbruik moet in 2011 inzichtelijk zijn Voortgang 7 Het wil de overschrijding van de norm voor barium in het afvalwater voorkomen door er een passende oplossing voor te vinden. 8 Opstellen van schriftelijke procedures en protocollen om het morsen van vloeistoffen te voorkomen. 9 De logboeken van de verschillende installaties die emissies naar de lucht veroorzaken dienen te worden geactualiseerd en gecontroleerd; 10 De luchtemissies blijven binnen de gestelde normen 11 De geluidsbelasting op de omgeving blijft binnen de gestelde waarde 12 Het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. 13 Alle milieu incidenten moeten worden geregistreerd in FIM 14 Onderzoeken of het moet voldoen aan het besluit van externe veiligheid (BEVI). 15 Bij alle projecten in het, zoals nieuwbouw, verbouwingen, onderhoud en sloop moeten de duurzaamheidscriteria of Best Beschikbare Technieken (BBT) [begrip] gebruikt worden. Ad 4 Energieverbruik: Het energieverbruik is niet in voldoende mate gedaald. Uit de uitwerking blijkt dat het energieverbruik gestegen is in 2013 ten opzichte van Een energiebesparingsonderzoek is nu in de afrondende fase en zal in 2014 afgerond worden. In dit onderzoek zal naar voren komen of en welke energiebesparende mogelijkheden het SLAZ heeft. Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter dienen te worden uitgevoerd. Ad 7 Barium: In augustus 2013 is een overschrijding van de norm voor Barium geconstateerd. Er is nog geen passende oplossing voor de incidentele overschrijdingen van het element Barium in het afvalwater. Voor nu zal er ook niet gezocht worden naar een oplossing voor de overschrijding, dit door voortschrijdende technieken, waardoor Barium onderzoeken steeds minder toegepast worden. Verwachting is dat in 2014 bijna geen Barium onderzoeken meer zullen plaats vinden. Een overschrijding van de norm door het werken met Barium wordt in 2014 dan ook niet meer verwacht. Ad 15 Duurzaamheidscriteria: Bij projecten worden de duurzaamheidscriteria aangehouden van de laatste Informatiebladen van Infomil en het bouwbesluit. Dit is nog niet geheel goed vastgelegd. In 2014 zal hier nader naar gekeken worden. Datum 16 december / 97

17 Inspecties en audits In 2013 zijn de volgende audits/inspecties geweest: - Inspectie op de milieuvergunning door Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Uit deze controle zijn enkele tekortkomingen geconstateerd. Alle punten zijn afgerond en afgesloten. - Interne audit door de (externe) adviseur gevaarlijke stoffen. Uit deze controle zijn enkele tekortkomingen geconstateerd. Alle punten zijn afgerond en afgesloten. Sociaal beleid Hieronder een kleine selectie van de activiteiten in 2013 op het gebied van personeel en organisatie. Het ziekenhuis heeft in 2013 voor de eerste keer meegedaan aan de NIAZ-audit waarbij het ziekenhuis aan 93% van de kwaliteitseisen heeft voldaan. Het gebied van personeel en organisatie is ook door NIAZ geaccrediteerd door middel van kwaliteitseisen met betrekking tot leiderschap, strategie en beleid, management van medewerkers en resultaten van medewerkers. Naar aanleiding van het organisatiebreed medewerkertevredenheidsonderzoek dat in oktober 2012 is uitgevoerd, hebben afdelingen decentrale verbeterplannen opgesteld. Tevens zijn er centrale verbeterplannen opgesteld en geïmplementeerd met betrekking tot de thema s helderheid van organisatiedoelen, inspraak en leermogelijkheden. In het kader van de nauwere samenwerking tussen het en het OLVG, zijn initiatieven ontplooid om de uitwisseling van personeel te bevorderen. Er is een Verklaring Kwalificaties Medewerkers getekend waarbij ieder ziekenhuis garant staat voor de noodzakelijke controles van kwalificaties van personeel. Medewerkers hoeven derhalve niet nogmaals hun kwalificaties aan te tonen wanneer zij in bij de fusiepartner gaan werken. Er is aanstellingsbeleid ontwikkeld waardoor medewerkers van de fusiepartner beschouwd wordt als interne kandidaat bij het reageren op vacatures en de medewerker rechten rondom zijn/haar dienstverband en anciënniteit meeneemt naar de fusiepartner bij aanstelling. Er is een Sociaal Plan afgesproken met de werknemersorganisaties die zowel voor het OLVG als het geldt. Dit Sociaal Plan is van toepassing op fusiebewegingen maar ook reorganisaties binnen de individuele ziekenhuizen. De integratie van de Ondersteunende Diensten is in 2013 gestart met het bepalen van de nieuwe topstructuur voor de Ondersteunende Diensten en het opstellen van een selectietraject om de nieuwe managementfuncties te vervullen. In 2013 heeft de eerste grote groep verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen zich moeten herregistreren voor de BIG. Het betrof hier de BIG-registreerden die voor 1 januari 2009 zijn geregistreerd. In het kader hiervan is de Regeling Periodieke herregistratie BIG ingevoerd en zijn medewerkers en leidinggevenden uitgebreid geïnformeerd over en begeleid in de herregistratie. In 2013 is het herzien verzuimbeleid en het nieuwe alcohol, drugs en medicijnen beleid ingevoerd en zijn er regelingen ingevoerd voor de uitbreiding van het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. In het kader van de migratie naar Windows 2007, heeft er een conversie van de digitale personeelsdossiers plaatsgevonden. Het ziekteverzuimpercentage van het SLAZ is in 2013 vrijwel gelijk gebleven aan het verzuim in Positief is dat het verzuimpercentage in het SLAZ niet significant verschilde van het verzuimpercentage in de branche landelijk, de branche regionaal of de totale groep STZ ziekenhuizen ook al was het verzuimpercentage in het SLAZ wel licht hoger dan in de branche en de STZ. Datum 16 december / 97

18 7. Financieel beleid 7.1 Belangrijkste onderdelen financieel beleid In deze paragraaf worden de belangrijkste onderdelen van het financieel beleid van het SLAZ toegelicht. De toelichting heeft betrekking op de geconsolideerde cijfers, waarin derhalve ook de omzet en kosten van de Sint Lucas Andreas Apotheek BV en het Obesitas Centrum Amsterdam BV zijn opgenomen. Minderheidsdeelnemingen zijn niet geconsolideerd Financiële exploitatie Het resultaat over 2013 komt uit op 4,9 miljoen positief, hetgeen ruim 3,6 miljoen meer is dan werd begroot. Ten opzichte van 2012 is het resultaat met 1,3 miljoen toegenomen. Een cijfermatige samenvatting van de exploitatie is weer gegeven op bladzijde zes van dit directieverslag. In de hierna volgende subparagrafen zijn de belangrijkste afwijkingen t.o.v toegelicht. Een gedetailleerde toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot het resultaat, de balans en de vermogenspositie is vermeld in de bijgevoegde jaarrekening Zorgomzet De totale zorgomzet (DBC s, budget aanvaardbare kosten, transitiebedrag en GGZ) is ten opzichte van 2012 toegenomen met 11,1 miljoen tot 168,5 miljoen, als gevolg van contractafspraken met verzekeraars (beperkte productiegroei en prijsndexering), toename van de ziekenhuisverplaatste zorg (vanaf 2013 naast de TNF-alfaremmers ook de oncolotica) en toename van de omzet van het Obesitas Centrum Amsterdam B.V Overige bedrijfsopbrengsten De stijging betreft voornamelijk de omzet van de Sint Lucas Andreas Apotheek BV, welke ten opzichte van 2012 met 1,1 miljoen is toegenomen Personeelskosten De personeelskosten zijn in totaal met 6,4 miljoen toegenomen. Lonen en salarissen/gemiddelde personeelsbezetting De post lonen en salarissen is met 1,7 miljoen toegenomen, onder meer als gevolg van een gemiddeld hogere bezetting (toename van 21,2 formatieplaatsen, o,a. extra formatie voor verkrijgen van de NIAZcertificering, herpositionering van de afdeling Marketing & Communicatie en uitbreiding van personeel voor de Sint Lucas Andreas Apotheek B.V.) en structurele CAO-verhogingen, waarbij naast een salarisverhoging van 2% per 1 juli 2013 ook het percentage van de eindejaarsuitkering is verhoogd van 7,83% naar 8,33%. Personeel niet in loondienst Ten opzichte van 2012 zijn de kosten 1,6 miljoen hoger. De post waarneming specialisten' is met 2,2 miljoen gestegen, o.a. door detachering van pathologen ad. 0,7 miljoen (vanaf 2013 uitbesteed) en een voorziening van voor verwachte extra kosten inzake de invoering van een voor SLAZ en OLVG uniform honorariummodel medisch specialisten. Daarentegen zijn de kosten van uitzendkrachten patiëntenzorg met afgenomen. Sociale lasten en pensioenpremies In totaal zijn de kosten met 2,6 miljoen toegenomen. Naast een toename als gevolg van de stijging van de salariskosten is deze post gestegen door extra kosten van afvloeiingsregelingen als gevolg van (voorgenomen) reorganisaties Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten zijn toegenomen met 4,4 miljoen. Algemene kosten De algemene kosten zijn 2,5 miljoen hoger. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van de advies- en accountantskosten i.v.m. DOT-opbrengstverantwoording (inclusief nagekomen kosten over 2012), fusiekosten, hogere kosten software door o.a. uitbreiding Epic-licenties en nagekomen kosten over Daarnaast zijn de assurantiekosten gestegen met 0,5 miljoen als gevolg van een stijging van de assurantiebelasting van Datum 16 december / 97

19 9,5% naar 21% en premienaheffingen over 2012 en 2013 t.b.v. de medische beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Patiëntgebonden kosten De stijging van de patiëntgebonden kosten met 1,3 miljoen betreft met name de inkoop geneesmiddelen van de St. Lucas Andreas Apotheek B.V. (SLAA). Daartegenover is ook de omzet van de SLAA gestegen. Onderhoud- en energiekosten De kosten t.b.v. onderhoud en energie zijn toegenomen met 0,5 miljoen. Belangrijkste oorzaken zijn het onderhoud aan de elektrotechnische installatie en een hoger verbruik van gas door het koude weer in het eerste halfjaar van Financiële baten en lasten Er wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten zoals rentederivaten. De betaalde rente en kosten op langlopende schulden zijn afgenomen met 0,4 miljoen doordat leningen regulier zijn afgelost. Hiertegenover staat een stijging van 0,4 miljoen op de betaalde rente op kortlopend krediet doordat er ten opzichte van 2012 ruimer gebruik is gemaakt van de kredietfaciliteit. 7.2 Investeringen De specificatie van de in 2013 bestede kosten is als volgt samen te vatten (x 1.000): Materiële vaste activa: gebouwen en installaties inventaris en medische apparatuur automatisering investeringen Sint Lucas Andreas Apotheek BV Gebouwen en installaties Betreft voor een belangrijk deel de 1 e fase van de uitbreiding van de kraamafdeling/verloskunde ( 0,8 miljoen), daarnaast onder meer de bouw van de ambulancepost (oplevering medio 2014) en aanpassing van het Gebouw Beheer Systeem. Inventaris en medische apparatuur Betreft onder meer het nieuw digitaal sleutelsysteem ( 0,7 miljoen), vervanging cardiografen ( 0,2 miljoen) en vervanging/uitbreiding van medische apparatuur t.b.v. de 7 e verloskamer, oogheelkunde, KNF, en KCL. Automatisering Betreft de investeringskosten t.b.v. migratie naar Windows 7 (totaal 1,7 miljoen, waarvan 0,5 miljoen reeds in 2012), Cisco netwerkinfrastructuur ( 0,9 miljoen) en vervanging Philips SECTRA ( 0,4 miljoen). Daarnaast reguliere investeringen ten aanzien van de netwerkvoorzieningen, pc s en servers. 7.3 Liquiditeitspositie Voor de doelstelling van het treasury beleid wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening op pagina 29 en 30. De ontwikkeling in de liquiditeitspositie is als volgt weer te geven (x 1.000): Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Ten opzichte van 2012 is de kasstroom uit operationele activiteiten verbeterd door met name de veranderingen in de vlottende middelen. De huidige kredietfaciliteiten van 36 miljoen zijn naar verwachting voldoende voor de mutaties in Daarbij is het echter wel van belang dat de vanaf geopende DBC s tijdig kunnen worden gefactureerd c.q. bevoorschotting van verzekeraars wordt ontvangen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht in paragraaf op bladzijde 26 van de jaarrekening. Datum 16 december / 97

20 De liquiditeitsratio was ultimo ,3% tegen 143,8% ultimo Solvabiliteit Door de toevoeging van het resultaat aan het eigen vermogen zijn de solvabiliteitsratio s verbeterd. Het weerstandsniveau (eigen vermogen ten opzichte van de totale opbrengsten) bedraagt ultimo ,5% (19,1 % in 2012) en voldoet ruimschoots aan de voorwaarden van de bankiers en aan het door de toegenomen risico s van de sector noodzakelijk geachte niveau van minimaal 15%. De solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. het vreemd vermogen) bedraagt eind ,7% (in 2012: 21,0%). 7.5 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Het jaar 2013 wordt, evenals dat in 2012 het geval was, gekenmerkt door de ingrijpende systeemwijzigingen die per 1 januari 2012 zijn ingevoerd. Gelijktijdig werden de volgende veranderingen per doorgevoerd: invoering van de DOT-systematiek gebruik maken van een landelijke grouper voordat feitelijk gefactureerd kan worden wijzigingen in de definities van opnamen/dagbehandelingen en verwijsinformatie een gewijzigd honoreringsmodel voor specialisten meer risico voor de verzekeraars, waardoor o.a. omzetafspraken op schadelastjaar zijn gemaakt Door deze wijzigingen ontstond een complexe situatie met onzekerheden in de uiteindelijke vaststelling van de omzet over de schadelastjaren 2012 en De complexiteit werd nog versterkt door de vele wijzigingen in de DOT-registratieregels gedurende 2012 en In juni 2013 werd door NZa de zogenaamde verboden/toegestaan lijst uitgebracht ter nadere duiding van de registratieregels. Deze lijst heeft geleid tot aanvullende vragen en onduidelijkheden. Voor de bepaling van de omzet moeten inschattingen worden gemaakt van de uiteindelijke opbrengst inzake de ultimo boekjaar nog lopende DBC s. Voor deze berekeningen wordt gebruik gemaakt van de Casemixmodule als extracomptabel systeem. Ook moet het effect van toekomstige controles worden ingeschat. Voor de jaarrekening 2013 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de omzet over 2012 en De systeemrisico s worden in 2012 en 2013 nog gedeeltelijk opgevangen door de werking van het transitiemodel, waarbij eenmalig het verschil tussen schaduwbudget en bijbehorende DOT-omzet wordt bepaald. Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 is de omzet ter dekking van het schaduwbudget en het transitiebedrag over 2012 opnieuw berekend naar de stand van de laatst bekende gegevens. Ten opzichte van de jaarrekening 2012 blijkt de omzet ter dekking van het schaduwbudget te zijn toegenomen en het te ontvangen transitiebedrag te zijn afgenomen (van 7,9 miljoen tot 5,1 miljoen).van het herrekende transitiebedrag wordt 95% ofwel circa 4,8 miljoen verrekend over 2012 en 70% ofwel circa 3,5 miljoen over Vanaf 2012 worden gefaseerd (dure) geneesmiddelen overgeheveld van het extramurale budget naar de ziekenhuisbekostiging. Over 2012 is begonnen met de TNF-alfaremmers, waarna in 2013 de oncolitica en de groeihormonen volgden. Voor de volledige DOT-omzet 2012 en 2013 zijn met alle verzekeraars afspraken gemaakt op basis van aanneemsommen of omzetplafonds. De vulling geschiedt op basis van afgesloten DOT s met vooraf afgesproken tarieven. Na volledige uitfacturering van het schadelastjaar zal met verzekeraars afrekening plaats vinden conform de gemaakte afspraken. Op 22 mei 2014 heeft de Minister van VWS een plan van aanpak gepresenteerd met als het doel de jaarrekening 2013 van de ziekenhuizen te kunnen afronden. Onderdeel van het plan is om de omzetverantwoording en transitiebedragen van de jaren tot en met 2013 definitief vast te stellen. Hiertoe is een landelijk controleplan opgesteld voor het Zelfonderzoek Correct Declareren over de jaren 2012 en Dit onderzoek is in het SLAZ gedurende de periode juli t/m medio september uitgevoerd, waarna de uitkomsten (vergezeld van een rapport van bevindingen van de accountant) ter beoordeling zijn aangeleverd aan de landelijke Expertgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeraars. Na terugkoppeling van de uitkomsten van de Expertgroep is de definitieve rapportage aangeleverd dis als basis zal dienen voor verrekening met de verzekeraars. De uitkomsten van het Zelfonderzoek Correct Declareren zijn verwerkt in de jaarrekening 2013, evenals het Inmiddels definitief berekende transitiebedrag. Ultimo 2010 werd de resterende boekwaarde van de immateriële vaste activa volledig afgeboekt op grond van de beleidsregel BR/CU-2002 en als nacalculeerbare afschrijving verwerkt in de nacalculatie Bij Datum 16 december / 97

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Topzorg met gevoel. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Topzorg met gevoel. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Topzorg met gevoel Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2013. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2013. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2013 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Toonaangevend en Gastvrij. Jaarverantwoording 2014. directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Toonaangevend en Gastvrij Jaarverantwoording 2014 directieverslag en jaarrekening Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Met ingang van 1 maart 2013 zijn het OLVG en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis bestuurlijk gefuseerd.

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave

JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 1.1 de doelstelling van de organisatie 1.2 de kernwaarden van de organisatie 1.3 de juridische structuur 1.4 de interne organisatiestructuur en personele

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012

Beter Veiliger Vriendelijker. Directieverslag en Jaarrekening 2012 Beter Veiliger Vriendelijker Directieverslag en Jaarrekening 2012 Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 27 mei 2013 Naam Stichting Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Adres Jan Tooropstraat 164 Postcode & Plaats 1061

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN

JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN JAARVERSLAGENANALYSE 2014 SECTORRAPPORT ZIEKENHUIZEN Een analyse van de financiële positie, uitgaven, capaciteit en productie juni 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Verstegen, accountants

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 SPRING

Jaarrekening 2015 SPRING 5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 189.488 - Liquide middelen 2 1.183.639 - Totaal vlottende activa 1.373.127 - Totaal activa 1.373.127 - Werkelijk Openings- Ref. 31-12-15

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Red een Kind Bestuursreglement

Stichting Red een Kind Bestuursreglement Stichting Red een Kind Bestuursreglement Vastgesteld op: 28 november 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de raad

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie