De veerkracht van KinderRijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De veerkracht van KinderRijk"

Transcriptie

1 Het Jaarverslag van 2014 GEZOND ETEN EN DRINKEN PAG. 3 OP WEG NAAR DE TOEKOMST PAG. 6 ZELF AAN DE SLAG PAG. 7 De veerkracht van KinderRijk Hoewel het jaar startte met een gezonde financiële afsluiting van het jaar ervoor, was 2014 financieel gezien een lastig jaar. Er was nog altijd een goede instroom van nieuwe kinderen, maar veel ouders leverden wat uren in waardoor de totale bezetting daalde naar rond de 80%. Maar KinderRijk zou KinderRijk niet zijn als we niet vol energie en creativiteit de uitdaging zouden aangaan om tegenslagen op te vangen. En dat deden we, zonder in te boeten op kwaliteit. Want, waar we ook op bezuinigen, de scholing van medewerkers en de voortdurende ontwikkeling van onze pedagogiek blijven topprioriteit. Het doet goed te merken dat medewerkers en ouders betrokken meedenken. Ontmoeting met het Koningshuis Wat een verrassing dat ook de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane aanwezig waren op Konings dag in Amstelveen. Terwijl Koning Willem-Alexander en koningin Máxima toekeken, verzorgden de prinsesjes samen met Aron en Wessel van BSO Asserring en kleurrijke lintjesregen. Pluim voor KinderRijk Kwaliteit voor alles Wij zijn trots dat we dit jaar organisatiebreed de NCKO-Kwaliteitsmonitor, een wetenschappelijk instrument dat de peda gogische kwaliteit meet, hebben uit gevoerd, voor de tweede maal op de dagopvang en met een eerste nulmeting op de buitenschoolse opvang. Het is bijzonder dat alle pedagogisch medewerkers daar loyaal aan meewerken en uiterst geïnteresseerd zijn in hun resultaten. KinderRijk scoort over de volle breedte goed. Door niet te reorganiseren en het schuiven met personeel zeer te beperken, blijven onze groepen stabiel. Dat vertaalt zich in de pedagogische kwaliteit en oudertevredenheid. Als lerende organisatie hebben we het beleid dat iedere pedagogisch medewerker zich permanent ontwikkelt en ieder jaar weer gebruik maakt van de continue scholing die wij aanbieden. Op basis van de uitkomsten van de monitor, ons beleid en de eisen vanuit de overheid biedt KinderRijk hen jaarlijks een breed ontwikkelingsprogramma aan. Lustrum KinderRijk 45 jaar geleden werd KinderRijk opgericht op initiatief van ouders. Hun invloed en betrokkenheid blijven we koesteren. We stemmen graag met ouders af over de opvoeding en begeleiding. Dit negende lustrum hebben we gedurende het jaar op verschillende manieren gevierd. De vernieuwde uit gave van het boekje Zo kijkt KinderRijk naar kinderen vormde een stijlvolle afsluiting. Kansen in tijden van krimp Twee jaar geleden stelden wij een actieplan op voor kostenreductie om het hoofd te kunnen bieden aan de economisch zwaardere tijden. Dit jaar zijn alle plannen afgerond en geëvalueerd, grotendeels met goed resultaat. Tegelijkertijd zijn we ook volop aan het bouwen geweest. Zo kon na jaren van planvorming een aan tal vestigingen verhuizen naar nieuwbouw, waaronder twee kindcentra die samen met het basisonderwijs zijn gerealiseerd. Ook is er een aantal eerste palen geslagen voor nieuwbouw waarin school en opvang samen zorgen voor een doorgaande leerlijn voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Dat we 2014 toch met een licht verlies moeten afsluiten heeft vooral te maken met eenmalige inves teringen in nieuwbouw en ver huizingen. Dit was ingecalculeerd omdat we rond de nullijn hadden begroot. De lagere bezetting in 2014 trekt vanaf september weer aan en blijft daar na tot eind 2014 stabiel. Voor 2015 verwacht KinderRijk dat deze stabilisering zich voortzet. Martijn van der Kroef Bestuurder KinderRijk Nieuwe locatie Veel ouders geven de voorkeur aan opvang in of direct naast de school. Ze kiezen voor alles onder één dak. Lees meer op pagina 3> KinderRijk houdt bij haar locaties rekening met die met die behoefte van ouders. Lees meer op pagina 6> Kijk op Kwaliteit Ouders, medewerkers, wetenschappers, branchegenoten, gemeente, GGD: Op het succesvolle symposium Kijk op Kwaliteit kon iedereen meepraten over de resul taten van de uitkomsten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor. Lees meer op pagina 3>

2 2 KinderRijk Toezicht en medezeggenschap Jaarkrant Het Jaarverslag 2014 INHOUD 2 Toezicht en medezeggenschap in vogelvlucht 4 Kinderen in beeld Raad van Toezicht 6 Economie 7 Ouders in beeld 8 Personeel en gastouders Een lerende organisatie KinderRijk wil op allerlei manieren bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en daagt daarbij niet alleen de kinderen uit, maar ook zichzelf. Het blijft een lerende organisatie, altijd op zoek naar hoe het nog beter kan. Wij zijn trots op de resultaten die KinderRijk dit jaar weer heeft neergezet. Ondanks de krimpende markt en de economisch moeilijke tijden heeft de organisatie de keuze gemaakt te blijven inzetten op kwaliteit. Niet bezuinigen door eenvoudigweg te schrappen in de uitgaven, maar door slim om te gaan met de middelen. Kwaliteit betekent voor KinderRijk de voort durende ontwikkeling van de pedago gische aanpak, scholing van het personeel en de inzet van hoger opgeleid personeel. Hoewel 2014 een financieel moeilijk jaar was, staat er nog altijd een gezonde organisatie waar kinderen in een stabiele en inspirerende omgeving kunnen opgroeien. Wij zien dat terug in de keuze van ouders om gebruik te blijven maken van de opvang, waarbij zij gemiddeld meer dagdelen afnemen dan andere ouders in Nederland. Organisatie en werkgeverschap In 2014 is de centrale aansturing onderwerp van gesprek geweest. De Raad van Toezicht (RvT) heeft besloten om de eenhoofdige aansturing van de organisatie te continueren. Om de taken van de bestuurder te verlichten zijn naast de bestuurder twee directeuren benoemd, een directeur kindcentra en een directeur bedrijfsvoering. Naast toezichthouder en sparringpartner voor de directie van KinderRijk is de RvT ook de werkgever van de bestuurder. Het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder is dit jaar gevoerd aan de hand van een zogenaamde 360 feedback. Dat houdt in dat ook de ervaringen van managers en directeuren meegenomen zijn in dit gesprek. De raad is van mening dat een dergelijke aanpak de transparantie van de besturing ten goede komt. Voortgang De eerste vergadering van 2014 was de jaarlijkse strategiebijeenkomst van de RvT met bestuurder, managers en directeuren. Vervolgens is de raad zes maal bijeen geweest. Een van deze bijeenkomsten was gewijd aan de governance en zelfevaluatie, dit jaar met een accent op het persoonlijk functio neren aan de hand van een enquête waarin de leden elkaar beoordeelden. Dat leverde vruchtbare inzichten op. Juist in moeilijke tijden is het goed te weten waar iedereen voor staat en wat je aan elkaar hebt. Als nieuw lid hebben wij een managing director uit het bedrijfsleven aange trokken. Door goed toezicht te houden op het voorgenomen beleid, de bestuurder met raad en daad bij te staan en te prikkelen waar nodig, kan de RvT een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de organisatie in het belang van het welbevinden van de kinderen. Tonny Triezenberg Voorzitter Raad van Toezicht Centrale ouderraad Ouders hebben een belangrijke stem De centrale ouderraad denkt mee en adviseert organisatiebreed over beleid en ontwikkelingen. In 2014 was de raad goed gevuld, met vertegen woordiging uit ongeveer de helft van alle oudercommissies. Het jaar startte met een geslaagde tweejaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van de oudercommissies en de directie en leidinggevenden van KinderRijk. De belangstelling hiervoor was goed. Het nieuwe reglement oudercommissie en de onderwerpen voor mandatering werden vastgesteld en door het interactieve karakter van de avond was er ook gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen en ideeën. De input en standpunten van ouders met betrekking tot de toenemende ontwikkeling naar intensivering van de samenwerking met het basisonderwijs (IKC vorming), stond regelmatig op de agenda van de ouderraad. Ook de komende jaren zal dit onderwerp terugkeren. Als inspraakorgaan, heeft de ouderraad in 2014 KinderRijk geadviseerd over zaken als de sluitingsdagen, de tarieven, het voedingsbeleid en het pedagogisch beleid. Andere belangrijke onderwerpen op de agenda waren: zichtbaarheid van locatie- en clustermanagers op de vestigingen, verhuizingen van vestigingen, signalen en klachten van ouders, de centrale zomeropenstelling en de data van automatische incasso. In totaal is de ouderraad zes maal bijeen geweest. Halverwege het jaar nam de zittende voorzitter afscheid na drie jaar voorzitterschap en koos de ouderraad een nieuwe voorzitter uit haar midden. Het jaar is afgesloten met een evaluatie van de samenwerking tussen de ouder raad, de bestuurder en de afgevaardigde van de Raad van Toezicht. Betrokkenen zijn tevreden over de huidige samen werking en hebben gezamenlijk speer punten voor 2015 vastgesteld: ouder participatie, acquisitiebeleid en samen werking KinderRijk en onderwijs. Oudercommissies Betrokken bij de vestigingen In 2014 hebben bijna alle vestigingen een oudercommissie, die de belangen van ouders en kinderen behartigt door mee te denken over wat we de kinderen bieden en hoe we dat doen. Er vinden open gesprekken plaats tussen locatiemanagers van de vestiging en ouders over onderwerpen als nieuw (peda gogisch) beleid, het welbevinden van kinderen, samenwerking met school, maar ook over zaken die anders of beter kunnen. De betrokkenheid bij de eigen vestiging is groot. Er zijn adviestrajecten doorlopen met oudercommissies over bijvoorbeeld de invoering van het nieuwe voedingsbeleid, de overgang van horizon tale naar verticale groepen of de ver huizing naar een andere locatie. Daarnaast denken en helpen de ouders van oudercommissies ook mee met de organisatie van allerlei activiteiten op de vestigingen. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen, van wie één lid op voordracht van de ondernemingsraad en één lid op voordracht van de ouderraad. Op 31 december 2014 bestaat de Raad van Toezicht uit: Tonny Triezenberg, voorzitter, directeur De Kern, consultancy & investments Jos van Hijfte, beleidsadviseur, Hogeschool van Amsterdam Edwin Prinsen, managing director Cisco Jacqueline Bleichrodt, adviseur basis en voortgezet onderwijs en psychiatrie Ada Vermeer, controller, Stichting Atria Kennisinstituut Karin Oyunlu, rechter Noord-Holland Positieve energie We besteden veel aandacht aan goede oudercontacten, proberen hen te betrekken en enthousiast te maken voor wat er hier gebeurt en we letten op de signalen die ouders geven. We hebben op verzoek van ouders bijvoor beeld onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het aan bieden van huiswerkbegeleiding. Medewerkers BSO Molenweg Ondernemingsraad Gesprekspartner De Ondernemingsraad volgt en bewaakt de stappen die de organisatie maakt om te anticiperen op en om te gaan met de gevolgen van de veranderende markt. Welke gevolgen hebben deze voor het personeelsbeleid en hoe wordt dit met het personeel gecommuniceerd? In 2014 is er constructief overlegd over tal van grote onderwerpen. In het overleg met de bestuurder raakt de ondernemingsraad met goed gekozen en heldere vragen de kern van het probleem. Mede daardoor is de ondernemings raad een gewaardeerd en volwaardig gesprekspartner. De ondernemingsraad heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht bij wijzigingen in de centrale aansturing van KinderRijk. De adviezen van de ondernemingsraad zijn hierin over genomen. Tevens is een aantal grote beleidsaanpassingen voorgelegd aan de ondernemings raad, waaronder het nieuwe beleid verzuim en re-integratie en het beleid voor functionerings- en beoor delingsgesprekken. Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel vanuit de OR bereidt KinderRijk een regeling bedrijfsfitness voor. De OR heeft ook periodiek overleg met RvT.

3 KinderRijk Jaarkrant Het Jaarverslag in vogelvlucht 3 Gezond eten en drinken Een pluim Het Keurmerkinstituut bezocht KinderRijk gedurende drie dagen op diverse locaties en het hoofdkantoor om de organisatie te beoordelen voor een hernieuwing van het ISO 9001 certificaat. Er was lof voor de wijze waarop de pedagogische visie zichtbaar is in het spelmateriaal en de inrichting van groepen en buitenruimtes, maar vooral in het pedagogisch handelen van de medewerkers. De babygroep op KDV Binnengasthuisstraat werd daarin zelfs uniek genoemd! Gezonde voeding gaat niet alleen over wat er daadwerkelijk op je bord ligt. Het gaat ook over opvoeden: kinderen echt geïnteresseerd maken in gezond eten. Het aangepaste voedingsbeleid van KinderRijk heeft meer aandacht voor deze gedachte. Het dagelijkse eet- en drink ritueel op diverse locaties laat geleidelijk een ander beeld zien dan voorheen. Op het menu staan nu volkoren broodsoorten met gezond beleg, veel fruit en rauwkost. De kinderen drinken water, zuivelproducten en thee. Het is de uitdaging om met hen op zoek te gaan naar gezond, leuk en lekker. Zo krijgt water iets bijzonders door er stukjes fruit in te laten zwemmen. Het ziet er vrolijk uit en smaakt anders. Het is een uit da ging om ook bij feestjes gezonde traktaties te introduceren. Kinderen zijn heel flexibel, ook als het gaat om voeding. Ze zijn dan ook snel gewend aan de nieuwe gewoontes. Een aantal ouders heeft nog vragen bij het aangepaste voedingsbeleid. Dit vraagt van KinderRijk een open mind en goed overleg met de ouders. Op reis met onderwijs Steeds vaker deelt KinderRijk een gebouw met de school. Daar kiest KinderRijk bewust voor. Beide organisaties wisselen dan makkelijker van gedachten over goede dag- en weekvoorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar en hoe ze daarbij optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis en talenten. Om inspiratie op te doen, elkaar beter te leren kennen en de samenwerking op te starten of uit te bouwen reisde een aantal directeuren en bestuurders uit het basisonderwijs, van KinderRijk en van de Muziek- en Dansschool naar Stockholm om te zien hoe onderwijs en opvang in Zweden worden vormgeven. Hoewel de situatie niet op alle fronten vergelijkbaar is met Nederland, valt er veel te leren van de ervaringen die daar zijn opgedaan. In Stockholm zagen de deelnemers aan de reis gemengde teams van onderwijzers en BSO-medewerkers. De ruimtes in het gebouw werden gedeeld en er was een geweldig aanbod aan materialen. Ook kregen de kinderen een gezonde warme lunch. Deze reis was voor alle deelnemers een goede stimulans voor verdere samenwerking. Bouwen aan kinderopvang in Zuid-Afrika Al langer is KinderRijk verbonden aan Stichting Mzamomhle. Deze stichting ondersteunt duurzame initiatieven op het gebied van kinderopvang en educatie in townships in Zuid-Afrika. In de afgelopen vijf jaar heeft de stichting twee kindercentra in verschillende townships gebouwd en met steun van de organisatie konden de teams scholing volgen. De crèche Sinethemba is het nieuwste project van Stichting Mzamomhle. Kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers van KinderRijk hebben zich dit jaar op allerlei wijzen ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van dit kinder dagverblijf in Zuid-Afrika. Vol enthou siasme hebben ze sponsorlopen, rommel markten en andere activiteiten georgani seerd. Stichting Wilde Ganzen verhoogt de opbrengst met 55%. Ook konden de onderzoekers goed merken dat er in de teams gewerkt wordt aan een open (aanspreek)cultuur, waarin feedback geven gewoon is en onvolkomenheden ook werkelijk op tafel komen. Naar aanleiding van de externe audit heeft KinderRijk de procedures en afspraken rondom kinddossiers en het registreren van in- en externe afspraken rondom zorgkinderen aangescherpt. Kijk op kwaliteit KinderRijk mag trots zijn op de resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor 2014, een wetenschappelijk instrument om de pedagogische kwaliteit in kaart te brengen. Voor de tweede keer in drie jaar tijd is deze meting gedaan op de KDVvestigingen van KinderRijk. Daarnaast is voor het eerst ook de BSO meegenomen in een nulmeting. Het onderzoek omvatte maar liefst 131 groepen, 325 filmpjes waaraan 254 pedagogisch medewerkers meewerkten! De resultaten laten zien dat de medewerkers van KinderRijk echt goed zijn in praten en uitleggen. Ze scoren ook hoog als het gaat over het actief stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Dit laat zien dat de scholing van de laatste jaren vruchten afwerpt. Ook de inrichting is dik in orde. Maar er valt ook nog iets te leren, bijvoorbeeld in het stimuleren dat kinderen samen werken en samen optrekken. Het speelmateriaal mag ook beter zichtbaar en bereikbaar voor kinderen zijn. Met de uitkomsten gaat KinderRijk gericht investeren in verdere kwaliteits ver betering. Een belangrijke sleutel ligt bij scholing van de medewerkers. Op de vestingen zelf kunnen ze direct aan slag aan de hand van de scorelijsten per groep voor de kwaliteit van de leefomgeving. En natuurlijk is er aandacht voor borging: hoe kunnen we behouden waar we al goed in zijn. Branchevereniging Amsterdam In Amsterdam is, mede op initiatief van KinderRijk, een locale afdeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BKA) opgericht. Deze houdt zich bezig met de belangen van de kinderopvangsector in de hoofdstad. Zo n 300 ondernemingen zijn lid van deze vereniging. Binnen de vereniging delen zij initiatieven en innovatie. De afdeling wil een eenduidig aanspreekpunt zijn voor de gemeente, onderwijsorganisaties en zorgpartners. De bestuurder van KinderRijk zit in het dagelijks bestuur van BKA.

4 4 KinderRijk Kinderen in beeld Jaarkrant Het Jaarverslag 2014 Naar het museum Het Cobra Museum geen plek voor kinderen? De kinderen van KDV en HDO Marne weten wel beter. Dansend en rollebollend gingen ze langs de schilderijen en verwerkten wat ze beleefd en gezien hadden ook nog eens in prachtige tekeningen in het atelier van het museum. Een geslaagd project en een samenwerking die zeker voortgezet wordt. De kracht van een verhaal Vijftien minuten voorlezen per dag stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en voorkomt taalachterstanden op latere leeftijd. KinderRijk wil kinderen laten ervaren hoe leuk lezen en voorlezen kunnen zijn en wat dat doet met hun fantasie. In de dagelijkse opvang is (voor)lezen dan ook een onlosmakelijk onderdeel van de activiteiten. Tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen deed KinderRijk er nog een schepje boven op. Op een van de kinderdagverblijven werd tijdens de Kinder boekenweek zelfs een kinderbibliotheek geopend en was er een heus boekenbal. Op KDV Aalberselaan kwam de burgemeester in eigen persoon samen met twee BSO ers van de Aalberselaan een verhaal voorlezen. SpeelRijk en OntdekRijk, gewoon KinderRijk Dagelijks bieden de pedagogisch medewerkers een rijke speel- en leeromgeving voor kinderen. Het afgelopen jaar heeft KinderRijk daar een extra stap in gemaakt door het ontwikkelingsgericht werken een duidelijke vorm te geven: SpeelRijk en OntdekRijk. SpeelRijk omvat een wekelijks aanbod van dans en beweging, muziek en het kinderatelier. Specialisten komen langs, pedagogisch medewerkers doen mee en de kinderen genieten en leren. De ouders zien aan het einde van de dag wat hun kind die dag heeft beleefd. OntdekRijk is een activiteitenaanbod voor alle kinderen van een basisschool. Het biedt de kans om kinderen die (nog) geen gebruik maken van de BSO hier mee kennis te laten maken, maar ook de KinderRijk kinderen doen mee. De KinderRijk Muziekclub en de pinda s en pompoenen van Ecokids zijn voor beelden van geslaagde OntdekRijk-projecten. Cas kijkt en zegt: wat doet die nou, hij doet - en hij maakt een beweging met zijn benen, Hadar doet mee, maar met haar handen. Om in contact met de kinderen te blijven ga ik meedoen en lig ik samen met de kinderen op de grond in het museum! Ik ontdek dat de kinderen bij elk schilderij gaan bewegen op een manier die past bij wat zij op het schilderij zien. Zij dansen voor een schilderij van Appel en kruipen onder elkaar door voor een schilderij van Constant. Deze jonge kinderen kijken met hun hele lijf en gaan spontaan meebewegen. Zo geven ze op creatieve wijze uitdrukking aan hun ervaringen. Pedagogisch medewerker Christine Welkom peuters Benderslaan Eind 2014 werd KinderRijk benaderd om een peutergroep van een andere organisatie voort te zetten. De peuter groep bevindt zich in basisschool Palet-Zuid aan de Benderslaan. In goed over leg met directie en medewerkers van het Palet zorgde een enthousiast team van ervaren KinderRijk-mede werkers voor een veilige en vloeiende over- en voortgang. Daarmee zijn de eerste stappen gezet en aan een goed vervolgplan wordt gewerkt. Op de peutergroep wordt voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. In totaal heeft KinderRijk hiermee vier locaties in Amstelveen en Amsterdam waar VVE geboden wordt. KinderRijk Muziekclub De Muziekclub is een mooi voorbeeld van een samenwerkingsverband in de wijk en een vernieuwend aanbod voor kinderen die gebruik maken van de BSO. Kinderen tussen de 7 en 10 jaar van BSO Orion kunnen gratis meedoen met De Muziekclub, georganiseerd door KinderRijk en de Muziek- en Dansschool Amstelveen. In een serie van negen lessen maken de kinderen kennis met een aantal instrumenten. Hoog bezoek Mirjam van t Veld, de nieuwe burgemeester van Amstelveen, bracht een kennis makingsbezoek aan HDO/KDV Aalberse laan in brede school Rembrandt. Ze kreeg een rondleiding van de kinderen en een mooi zelf geknutseld kunstwerk. Hopelijk heeft die een mooi plekje op haar kantoor of ergens anders in het gemeentehuis. Proef Biologische warme lunch Op KDV Wimbledonpark en KDV Binnengasthuisstraat krijgen de kinderen vanaf november tussen de middag een warme maaltijd aangeboden. Dit is een pilot waar bij we samenwerken met een gecertificeerd bedrijf dat ook maaltijden levert aan de kinderafdeling van het AMC. Er wordt biologisch gekookt en veel variatie aangebracht in geur, kleur en smaak. Kinderen eten meer dan ooit groentes, want samen proeven is leuk! Het beste van twee werelden Sommige ouders kiezen voor een combinatie van gastouderopvang met kinderdag opvang of buitenschoolse opvang in aansluiting op hun werkritme, omdat beide ouders bijvoorbeeld werkzaam zijn bij VUmc. Zo n combinatie is eigenlijk het beste van twee werelden: enerzijds het gemak en de kleinschaligheid van opvang met een gastouder en anderzijds de sociale contacten, de groepsdynamiek en de uitdagingen die de opvang in een groep biedt. Pinda s en pompoenen Natuur, milieu en duurzaamheid zijn belang rijke eigentijdse thema s. Dat die ook leuk en boeiend kunnen zijn voor kinderen bleek uit de educatieve projecten die de BSO en Ecokids dit jaar opnieuw organiseren. De kinderen gaan op avontuur in de natuur en om spelen derwijs te leren. De kinderen van BSO Aalberselaan doen mee aan vijf themamiddagen: de eet bare natuur, geuren en kleuren, bomen, (trek)vogels en het voedsel van vogels. Ze maken een bomenpaspoort, rijgen pinda slingers voor de vogels en maken kruidenboter van zelf geplukte kruiden. Op BSO Schweitzerlaan staan pompoenen centraal. De kinderen maken er lampions van, roosteren de pitten, maken er schilderijen van en maken de pompoenen na van wol.

5 KinderRijk Jaarkrant Het Jaarverslag 2014 Kinderen in beeld 5 Spannende sporten Na het succes van het voorgaande jaar organiseerden KinderRijk en Sportbedrijf Amstelveen opnieuw samen sport activi teiten voor de BSO. Gezond bewegen en plezier zijn voor beide organisaties uitgangspunt bij het sporten. De kinderen konden kennis maken met een aantal nieuwe sporten. Aan het begin van het jaar werd de aftrap gegeven met een free-run evenement. Na een show van de freerunnersgroep back2basic oefenden ze hun springtechniek, coördinatie en het maken van salto s en andere moves onder begeleiding van professionele free-runners. In het voorjaar stonden twee andere spannende sporten op het pro gramma. Hoe cool is het om te klimmen op een echte klimmuur of kickboksles te krijgen van een professionele kick bokser? De kinderen waren razend enthousiast! Ruim 130 kinderen vanaf acht jaar van bijna alle BSO-vestigingen deden eraan mee! Week van het jonge kind De allerjongsten hebben het goed bij KinderRijk. Het babybeleid is onderschei dend, alle pedagogisch mede werkers worden getraind in het omgaan met baby s. Zo verrijken ze de beleving en ervaring van jonge kinderen. Ze praten veel met hen, al vanaf heel jonge leeftijd, en kijken heel gericht wat ieder kind nodig heeft. Voor dreumesen en peuters biedt KinderRijk een wekelijks pro gramma met dans, beweging, muziek en kinderatelier. Kinderen ontwikkelen zich door te spelen en ze communiceren via creativiteit. Op diverse vestigingen werden in de week van het jonge kind bijzondere evenementen en workshops georganiseerd. Ook waren er ontmoetingsochtenden voor zwangeren. Huiswerkbegeleiding Op enkele BSO-vestigingen kunnen de oudste kinderen nu ook kiezen voor huiswerkbegeleiding. Op twee of drie vaste middagen in de week krijgen ze op een rustige plek in de BSO de gelegenheid om - soms samen met een vriendje - voor be reidend werk te doen voor school. Ze kunnen huiswerk maken of werken aan een presentatie of werkstuk. Als ze moeite hebben met bepaalde vakken worden ze inhoudelijk op weg geholpen. De peda go gisch medewerker, vaak met een onder wijs bevoegdheid, begeleidt hen door aan wezig te zijn, te coachen met het plannen van hun huiswerk en vragen te beantwoorden. Het hek met de trui Jong en oud, wat waren ze trots! In mooi zonlicht vond de onthulling plaats van een prachtig breiwerkkunstproject gemaakt door kinderen van BSO Molenweg met ouderen van wijksteunpunt het Pluspunt. De kinderen hebben hun creatieve talenten ingezet en veel geleerd van de ouderen in Amstelveen. Het verbroedert en ver bindt om samen te werken aan een groots kunstwerk. Het openbare brei kunst werk hangt aan het tuinhek van de familie Bakker op de Amsterdamseweg ter hoogte van de Molenweg. Kinderen van bijna 20 Weer of geen weer De rode loper lag uit en binnen en buiten hingen hoepels met stroken stof, in roze en groen, de kleuren van KinderRijk en het voormalige Stek. Zo n 350 feestgangers bezochten de reünie van de Vlieger en de Titaantjes aan de Mauritskade in Amsterdam. Er waren kinderen en ouders uit alle jaren, sommige kinderen waren inmiddels bijna twintig jaar oud. Maar er waren ook ouders en kinderen die net vorige maand afscheid hadden genomen en toch al weer zin hadden om langs te komen. Oude verhalen werden opgehaald in de tuin met een drankje en een stukje taart. Medewerkers KDV Mauritskade In de heerlijke tuin van KDV Nicolaas Tulplaan staan ook plantjes onder een afdakje. Die krijgen elke dag water, ook als het regent.

6 6 KinderRijk Economie Jaarkrant Het Jaarverslag 2014 Vier maal feest voor vier eerste palen! Februari: Kindercampus King, het eerste integraal kindcentrum in Amstelveen. April: 1e Amstelveense Montessorischool en KinderRijk BSO Haspelslaan Mei: Roelof Venema School en KinderRijk BSO Laan Rozenburg RV September: Brede school Hortensialaan (nieuwbouw voor BSO Notenlaan, HDO Lindenlaan, 2e Montessorischool en de Vrije School Parcival) Op weg naar de toekomst Investeren betekent vooruitzien. Bij de keuzes die KinderRijk maakt speelt de verwachte vraag van ouders een grote rol. Veel ouders geven de voorkeur aan opvang in of direct naast de school. Ze kiezen voor alles onder één dak. KinderRijk ziet een belangrijke meerwaarde in de afstemming en samenwerking met onderwijs en speelt al langer op deze voorkeur van ouders in. Medio 2015 zullen tien van de vijftien BSOvestigingen gehuisvest zijn in hetzelfde gebouw als de school, vaak in nieuwbouw. Het zijn prachtige locaties met een aantrekkelijke inrichting en fijne buitenruimtes. Wat opvalt, is dat 8+ locaties die gehuisvest zijn in of nabij een sportcomplex bij ouders minder populair werden. In 2014 heeft KinderRijk twee van de drie locaties die volgens dit concept waren opgezet, gesloten. De keuze voor verhuizen is niet altijd aan KinderRijk alleen. De gemeente Amstelveen heeft het afgelopen jaar veel en voortvarend geïnvesteerd in de nieuwbouw van bassischolen. Omzet- en kostenverdeling Omzetverdeling Nieuwbouw KinderRijk Uitdagende plekken voor kinderen In 2014 zijn drie nieuwbouwlocaties in gebruik genomen. BSO Jane Addamslaan, de Karel Eykman school en de bovenbouw van basis school De Triangel werken samen binnen KarelRijk, een nieuwbouwcomplex in Amstelveen Westwijk. Kinderopvang, onder wijs en de Muziek- en Dans school zitten hier samen in één gebouw. Kinderen kunnen spelen op het dakterras, kokkerellen in de prachtige keuken, werken in het atelier, chillen in de chillhoek en buiten een balletje trappen of verstop per tje spelen. KDV Nicolaas Tulplaan is een nieuw kinder dagverblijf waar muziek, dans, theater en creativiteit een grote rol spelen. Er zijn vier groepsruimtes. Twee ervan zijn in gebruik genomen door de kinderen van het voormalige KDV Laan van de Helende Meesters, de twee andere door die van het kinderdagverblijf aan de Marne. Alle groepen kijken uit op de mooie, nieuwe natuurtuin. In het gebouw zijn een ruime speelhal, een atelier en een vertelsalon. Kindercampus Zuidas opende in augustus haar deuren. KinderRijk deelt hier het gebouw met Openbaar Onderwijs aan de Amstel in een vergaande samenwerking voor kinderen van nul tot twaalf jaar. De Kindercampus Zuidas heeft één missie en één visie op leren en ontwikkelen voor school en opvang. De goede aansluiting tussen opvang en onderwijs biedt veel kansen om talenten bij kinderen optimaal te ontwikkelen. KinderRijk biedt op de Kindercampus Zuidas kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang met VVE voor kinderen van 2 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar en voorschoolse opvang. Elke leeftijds groep heeft zijn eigen ruimte met de mogelijkheid om een kijkje te nemen op een volgende plek. Kindercampus Zuidas wordt in twee delen gebouwd. Het deel van de onderbouw met groepen 1 en 2 is nu gereed, over twee jaar volgt de bouw van het deel voor de groepen van de bovenbouw. De twee gebouwen worden dan met elkaar verbonden, zodat het één gebouw wordt. Balans opmaken Over het kalenderjaar 2014 zag KinderRijk de omzet dalen met 4%, met een grotere dip in het derde kwartaal. Belangrijkste oor zaak is de dalende bezetting. Naast de omzetdaling stond KinderRijk in 2014 voor een aantal eenmalige uitgaven in verband met de ontwikkeling van nieuwbouw, ver huizingen en het samengaan van enkele locaties. De bezetting in 2014 was lager dan ooit, met name in de zomer. In het najaar van 2014 steeg de bezetting weer tot het niveau van mei. Daarmee is de financiële situatie verbeterd. KDV Amstelveen 46% KDV Amsterdam 25% BSO Amstelveen 29% Kostenverdeling Personeel 71% Huisvesting 17% Organisatie 5% Kinderen 4% Afschrijvingen 5% Veranderende markt De krimp in de kinderopvang als gevolg van de economische crisis zet zich voort in We zien daarin een bijzondere ontwikkeling. Het totaal aantal geplaatste kinderen bij KinderRijk stijgt licht over Groei zit met name bij de buitenschoolse opvang en kinderdagopvang in Amsterdam. Tegelijkertijd daalt de bezetting. Hoe kan dat? Allereerst groeide het aantal kindplaatsen bij KinderRijk maar ook bij de concurrenten. Daarnaast brengen sommige ouders hun kinderen een dagje minder naar de opvang. Per saldo leidt dat tot een dalende bezetting. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KDV Amstelveen Bezetting KDV Amsterdam Kinderdagopvang Amstelveen (incl. HDO) 96,2% 95,0% 88,4% 82,0% 77,5% Kinderdagopvang Amsterdam 95,7% 93,0% 88,9% 83,3% 79,2% Buitenschoolse opvang 92,9% 86,9% 85,7% 84,6% 79,8% BSO Aantal geplaatste kinderen KDV Amstelveen KDV Amsterdam BSO Gastouderopvang Situatie per 15 december Kinderdagopvang Amstelveen (incl. HDO) Kinderdagopvang Amsterdam Buitenschoolse opvang Gastouderopvang (gekoppelde kinderen) Totaal

7 KinderRijk Jaarkrant Het Jaarverslag 2014 Ouders in beeld 7 Muzikaal spektakel Ter ere van haar 45 jarig bestaan gaf KinderRijk een cadeautje aan BSO-kinderen en hun ouders: een zondag ochtendconcert door het beroemde Ricciotti Orkest, bestaande uit zo n veertig jonge enthousiaste musici. In de Muziek- en Dansschool Amstelveen speelden ze van klassiek tot jazz en van pop tot wereldmuziek. Vol bewondering luisterden de bezoekers naar het optreden van het ensemble samen met kinderen van de Muziek- en Dansschool. Het muzikale spek takel werd afgesloten met de Cupsong waar kinderen en ouders uit de zaal vol enthousiasme aan meededen. Het was een muzikale ervaring voor de hele familie. Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Dit jaar is het boekje Zo kijkt KinderRijk naar Kinderen geheel vernieuwd. Het boekje neemt ouders mee in de peda gogische aanpak van KinderRijk. Met aansprekende beelden en korte teksten wordt de pedagogiek in beeld gebracht. De laatste ontwikkelingen en trends zijn in dit boekje verwerkt. Zelf aan de slag De ouders van KDV Haspelslaan konden zelf meemaken hoe de pedagogisch medewerkers werken met hun kinderen. Ze gingen aan de slag in het atelier, experimenteerden met verschillende materialen en maakten kennis met schrijf dans en andere bewegings activiteiten. Zo konden ze zelf ervaren hoe deze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van hun kinderen. De vaders en moeders waren erg enthousiast over de ouderavond. Zomerfeesten In gesprek Op verzoek van ouders In overleg met de ouderraad is dit jaar de BSO-strippenkaart ingevoerd voor afname van extra dagen, bijvoorbeeld als de school een studiedag heeft. Voor kinderen die niet naar de opvang van KinderRijk gaan is deze kaart een middel om kennis maken met bijzondere activiteiten op de BSO. Een tweede wens die geïnventariseerd is betreft de behoefte aan verruiming van de openingstijden voor KDV Mac Gillavrylaan en KDV Binnengasthuisstraat. De openingstijden sluiten nu aan bij de openingstijden van de overige kinderdagverblijven. India Event Amstelveen heeft veel inwoners met een andere nationaliteit. De grootste groep bestaat uit mensen uit India. Om meer zicht te krijgen in de behoeften en wensen aan opvang bij deze groep ouders heeft KinderRijk voor hen een bijeenkomst georganiseerd. Indiase ouders konden met elkaar en met KinderRijk in gesprek. Met hun kinderen werd intussen gedanst Strippenkaart BSO Strippenkaart BSO Strippenkaart BSO en geknutseld. De bijeenkomst was geslaagd en heeft veel informatie opgeleverd. Zo vinden ouders de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland en die van KinderRijk hoog. Daarnaast zouden zij graag zien dat de kinderen een warme maaltijd tussen de middag krijgen in plaats van een boterham. 45 jaar KinderRijk: een goede reden om dat uitgebreid te vieren met ouders tijdens de jaarlijkse zomerfeesten op de locaties. Er was van alles te beleven voor de kinderen. Muzikale optredens van Stichting Memorabele Momenten, dansworkshops, peuterdansen en leuke spelletjes en activiteiten. Ouders hebben ontzettend hun best gedaan en allerlei lekkers meegebracht. Van fruitsalades tot heerlijke hapjes uit verschillende culturen. Het was smullen geblazen. Strippenkaart BSO Strippenkaart BSO Strippenkaart BSO Strippenkaart BSO Strippenkaart BSO Strippenkaart BSO STRIPPENKAART BSO.indd :14 Genieten van dans en muziek KinderRijk laat kinderen van alle leeftijden wekelijks genieten van muziek en dans. Zo leren ze spelenderwijs dat muziek en dans geweldige manieren zijn om met jezelf, anderen en de wereld STRIPPENKAART BSO.indd : STRIPPENKAART BSO.indd :14 in contact te komen. In het kader van het 45-jarig bestaan heeft KinderRijk alle ouders het inspirerende Muziek- & Dansboekje toegestuurd als bijlage bij NieuwsRijk, het blad voor ouders. KinderRijk waardeert de moeite die ouders nemen om zaken waar ze tegen aan lopen bij ons neer te leggen. Klachten en signalen houden de organisatie ook scherp. Door steeds in gesprek te blijven met ouders kan KinderRijk de kwaliteit van de opvang op niveau houden en zaken verbeteren. In 2014 zijn er in totaal 117 klachten en signalen geregistreerd, in 2013 waren dit er 91. De meeste gingen over de personele bezetting, openings tijden en de beperkte mogelijkheid om dagen te ruilen. Ouders hebben te kennen gegeven merendeels tevreden te zijn over de afhandeling van klachten. Dit betreft zowel de oplossing ervan als de manier waarop met de klacht werd omgegaan. In 2014 heeft één oudercommissie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachten kamer Oudercommissie Kinderopvang. Het betrof een klacht over een gevolgde inspraakprocedure tijdens een advies traject. Ouders op de groep Een voorleesochtend, zaaien in de tuin, samen koken met de kinderen of werken in het atelier. Met enorm enthousiasme hebben ouders en grootouders weer mee gedaan aan de vele activiteiten tijdens de maand van de ouder parti cipatie. Voor ouders is het een leuke gelegen heid om mee te draaien en iets extra s te doen met de kinderen. Het was echt een groot succes waar kinderen, ouders en mede werkers enorm van hebben genoten!

8 8 KinderRijk Personeel en gastouders Jaarkrant Het Jaarverslag 2014 Top-werkgever Stabiliteit en beweging KinderRijk heeft een grote vaste kern van pedagogisch medewerkers en een relatief kleine flexibele schil. Dat is goed voor continuïteit op de groep. Het verloop in deze vaste kern was in 2014 zelfs lager dan in vorig jaar (3.6%). Een flexibele schil is nodig om fluctuaties in de vraag te kunnen opvangen. Om die schil flexi bel te houden, vonden meer personele wisselingen plaats. Hierbij is altijd gezorgd voor voldoende ervaren medewerkers die garant konden staan voor een stabiele omgeving voor onze kinderen. Begin 2014 is onderzocht hoe medewerkers het werken bij KinderRijk ervaren. De uitkomsten zijn vergeleken met andere werkgevers uit de branche. Daaruit blijkt dat KinderRijk tot de beste 25% van de benchmark hoort. De belangrijkste aandachtspunten zijn doorgroei mogelijkheden en contract (om vang). De medewerkers zijn heel enthousiast over het werken bij KinderRijk. Het aantal medewerkers dat als ambassadeur voor KinderRijk wil optreden ligt 50% hoger dan gemiddeld in de branche. Formatie vaste kern/flexibele schil Vaste contracten Tijdelijke contracten Oproep contracten Nieuw voor gastouders 45 jaar KinderRijk Ook voor het personeel was het 45 jarig bestaan aanleiding om feest te vieren. Scholing Er is veel en druk geschoold in Ruim 100 medewerkers hebben een inhoudelijke training gedaan op het gebied van pedagogiek of communicatie met kinderen. En meer dan 100 medewerkers volgden een training op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Daarnaast zijn er veel andere scholingsactiviteiten geweest, op het gebied van VVE, dans, muziek, atelierwerk en werkbegeleiding voor stagiaires. Al die trainingen dragen bij aan de uitdagende en veilige omgeving voor de kinderen van KinderRijk. Het effect wordt ook zichtbaar in de uitkomsten van de NCKO- Kwaliteitsmonitor. Excellent leerbedrijf De gemeente Amsterdam wil de kinderopvang een extra impuls geven. Daarvoor heeft zij Calibris gevraagd kinderopvangorganisaties in Amsterdam te certificeren. Vier KinderRijk-vestigingen zijn erkend als excellent leerbedrijf. De vijfde vestiging kreeg het predicaat goed. Boekpresentatie Interactievaardigheden, een kind volgende benadering is een nieuw opleidingsboek voor de kinderopvang. Eind oktober werd het gepresenteerd op het jaarlijkse Kinder opvangcongres. Het eerste exemplaar werd feestelijk uitgereikt aan pedagogisch medewerkers van verschillende organisaties die hun medewerking hebben verleend aan het boek. Ook enkele mede werkers van BSO Orion hebben hieraan meegewerkt. Allen werden bedankt voor hun heldhaftige medewerking en het lef om hun handelen te laten filmen voor training en scholing van anderen. In 2014 heeft het gastouderbureau KinderRijk een introductietraining verzorgd voor nieuwe gastouders. Deze training is nieuw en biedt een introductie in de pedagogiek van KinderRijk. In het tweede deel van de training worden ze bekend gemaakt met de werkwijze van het gastouderbureau, de evaluatie gesprekken en de scorelijst voor het wel bevinden van de kinderen. Gastouders gebruiken deze bij het observeren en tijdens het evaluatiegesprek met de ouders. KinderRijk bezoekadres Bovenkerkerweg 4, 1185 XE Amstelveen postadres Postbus 2027, 1180 EA Amstelveen telefoon website Colofon tekst Management KinderRijk eindredactie en productie Afdeling Marketing & Communicatie vormgeving Studio Zest, Wormer druk MullerVisual, Amsterdam fotografie Sabine Plamper, Andy Doornhein, medewerkers KinderRijk copyright KinderRijk juni 2015 oplage 3700 stuks

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

De oudercommissie en centrale ouderraad KinderRijk

De oudercommissie en centrale ouderraad KinderRijk De oudercommissie en centrale ouderraad KinderRijk Ouders hebben een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen bijna elke dag informatie

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. Openbaar Klachtenrapport april 2017

KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. Openbaar Klachtenrapport april 2017 KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V. Openbaar Klachtenrapport 2016 april 2017 Inhoud Inleiding.............................................................. p. 3 KinderRijk Buitenschoolse opvang B.V......................................

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Onze kinderdagopvang locaties zijn klaar voor een VVE aanbod

Onze kinderdagopvang locaties zijn klaar voor een VVE aanbod Nieuwsbrief van en voor Kids Society Erica Van de redactie Met de zomer vlak voor de deur wordt het weer tijd voor een nieuwe Kids Society Erica nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief onder andere: een oproep

Nadere informatie

De oudercommissie en ouderraad KinderRijk

De oudercommissie en ouderraad KinderRijk De oudercommissie en ouderraad KinderRijk Ouders hebben een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen bijna elke dag informatie en ideeën

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring KL AMSTELVEEN Registratienummer:

Inspectierapport. KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring KL AMSTELVEEN Registratienummer: Inspectierapport KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring 196 1187 KL AMSTELVEEN Registratienummer: 329220809 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

0-4 JAAR DAGOPVANG KOM BIJ ONS KIJKEN!

0-4 JAAR DAGOPVANG KOM BIJ ONS KIJKEN! 0-4 JAAR DAGOPVANG KOM BIJ ONS KIJKEN! Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Vanaf 10 weken is je kind bij ons van harte welkom. Onze kinderdagverblijven vind je in de verschillende wijken van Oegstgeest,

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Laan Rozenburg MdR (KDV) Laan Rozenburg 6 1181 ER AMSTELVEEN Registratienummer: 877167539

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Laan Rozenburg MdR (KDV) Laan Rozenburg 6 1181 ER AMSTELVEEN Registratienummer: 877167539 Inspectierapport KinderRijk halve dagopvang Laan Rozenburg MdR (KDV) Laan Rozenburg 6 1181 ER AMSTELVEEN Registratienummer: 877167539 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan EK Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan EK Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen

Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Zo kijkt KinderRijk naar kinderen Samen kijken naar kinderen... Bij KinderRijk worden kinderen volop uitgedaagd en krijgen zij kansen om eigen ontdekkingen te doen en zelf oplossingen te vinden voor de

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang 2014

Samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang 2014 Samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage Kinderopvang

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2016

NIEUWSBRIEF juli 2016 Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers, In onze nieuwsbrief kunt u lezen over allerlei wetenswaardigheden en leuke gebeurtenissen, vanuit onze vestigingen. Zo proberen we u op de

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pardoes, een goede opvang

Pardoes, een goede opvang Pardoes, een goede opvang UW KND MAG GRATS EEN OCHTEND BJ ONS KOMEN KJKEN! Q opvoeden Samen Naar Pardoes! Alles kan en alles mag bij Kinderopvang Pardoes! Want ieder kind moet zich thuis voelen bij ons.

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring KL Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring KL Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport KinderRijk Kinderdagverblijf Asserring (KDV) Asserring 196 1187 KL Amstelveen Registratienummer: 329220809 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk buitenschoolse opvang Linde (BSO) Lindenlaan NK Amstelveen Registratienummer:

Inspectierapport. KinderRijk buitenschoolse opvang Linde (BSO) Lindenlaan NK Amstelveen Registratienummer: Inspectierapport KinderRijk buitenschoolse opvang Linde (BSO) Lindenlaan 334 1185 NK Amstelveen Registratienummer: 231963415 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

groeien doe je bij onze kinderopvang

groeien doe je bij onze kinderopvang dichtbij thuis groeien doe je bij onze Bij Impuls draait het om de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Om uit te groeien tot wie uw kind echt is, moet het voelen dat het welkom is. Dat het wordt gezien.

Nadere informatie

Ouders over kindcentra

Ouders over kindcentra Ouders over kindcentra Oberon, september 2015 Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Kennen zij de gedachte achter Kindcentra2020? We besloten om het maar eens aan ze te vragen. Onderzoeksbureau Oberon

Nadere informatie

Zomer 2015. Kinderopvang goed voor alle kinderen De zomervakantie komt eraan gratis zomerpret breng een stem uit gratis advies

Zomer 2015. Kinderopvang goed voor alle kinderen De zomervakantie komt eraan gratis zomerpret breng een stem uit gratis advies Zomer 2015 Kinderopvang goed voor alle kinderen De zomervakantie komt eraan gratis zomerpret breng een stem uit gratis advies Kinderopvang goed voor alle kinderen richting de basisschool is dan ook heel

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Wat is de doelstelling van Uk en Puk:

Wat is de doelstelling van Uk en Puk: Datum 18 mei 2016 Beste ouders en/of verzorgers, Op de groepen van de dagopvang en peuterspeelzaal werken we met thema s. Was er vroeger nog een groot verschil tussen het aanbod op de peuterspeelzaal en

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN!

2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN! 2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN! Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Vanaf twee jaar is je kind van harte welkom bij een van onze peuterspeelzalen. Die vind je in de verschillende wijken van

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs

De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs De Maatjes Kinderopvang en basisschool De Kreek Spelenderwijs van kinderopvang naar onderwijs Samen op weg naar een IKC baby/dreumes, peuter, bso en basisschool onder één dak Ondertekening intentieverklaring

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Crèche Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Bij de allerjongste kinderen besteden we veel aandacht aan veiligheid, hygiëne en zorg. Alle baby s hebben bijvoorbeeld een eigen bedje en nemen zelf hun

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2016

Pedagogisch beleidsplan 2016 Welkom! Wij zijn blij dat u voor ons heeft gekozen en dat wij u mogen verwelkomen in ons kindercentrum! Bij Kindercentrum Ikky kunt u erop rekenen dat er op professioneel pedagogische wijze gewerkt wordt.

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Anno 2015. Welkom 2015 SKE All Inclusive Vakantieland, een blijvertje Gratis dagje Vakantieland Tarieven en Menu 2015

Anno 2015. Welkom 2015 SKE All Inclusive Vakantieland, een blijvertje Gratis dagje Vakantieland Tarieven en Menu 2015 Anno 2015 Welkom 2015 SKE All Inclusive Vakantieland, een blijvertje Gratis dagje Vakantieland Tarieven en Menu 2015 Welkom 2015 Christien van Wijk, directeur 2014 loopt op zijn eind, bijna kerstmis. Een

Nadere informatie

Inspectierapport. Kindercampus King halve dagopvang (KDV) Oostelijk Halfrond EZ AMSTELVEEN Registratienummer:

Inspectierapport. Kindercampus King halve dagopvang (KDV) Oostelijk Halfrond EZ AMSTELVEEN Registratienummer: Inspectierapport Kindercampus King halve dagopvang (KDV) Oostelijk Halfrond 441 1183 EZ AMSTELVEEN Registratienummer: 123751457 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk Brink (BSO) Brink 69 1188 NA AMSTELVEEN Registratienummer: 322961014

Inspectierapport. KinderRijk Brink (BSO) Brink 69 1188 NA AMSTELVEEN Registratienummer: 322961014 Inspectierapport KinderRijk Brink (BSO) Brink 69 1188 NA AMSTELVEEN Registratienummer: 322961014 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 10-04-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel.

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel. Informatiebrochure Welkom bij Triodus De honderd werelden van uw kind Uw kind vertrouwt u natuurlijk niet aan de eerste de beste toe. U kiest het liefst voor mensen die net zo bij uw kind betrokken zijn

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor

kindercentra NCKO-kwaliteitsmonitor kindercentra Inleiding Bij staat kwaliteit voorop. biedt op alle centra kwalitatief goede opvang waardoor kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. GGD-inspecties en HKZcontroles maken deze

Nadere informatie

Beleid. Ouderraadpleging. Dit document is afgedrukt op

Beleid. Ouderraadpleging. Dit document is afgedrukt op Beleid Ouderraadpleging COM004 Versie: 001 Definitief Datum: 24/06/2016 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Ouderbetrokkenheid... 4 3. Instellen locatieouderraad... 5 3.1 Informeren ouders... 5 3.2

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen

Welkom bij Vlietkinderen Welkom bij Vlietkinderen 1 Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Klantenservice klantenservice@vlietkinderen.nl T 070 317

Nadere informatie

Piramide voor kinderdagverblijven

Piramide voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Piramide Piramide voor kinderdagverblijven Spelend de wereld ontdekken Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar Plezier voor kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders Sociaal-emotionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor!

Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Powered by: Kindercampus King Dit zijn wij. En hier staan we voor! Inhoud 1. De oorsprong; tijd voor een nieuwe toekomst 3 2. Visie 4 3. Missie 5 4. Ons Mantra 6 5. Kernwaarden 6 6. De contouren 8 7. Ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang Nieuws van de ASKA Maandelijks laat ik u in deze nieuwsbrief zien welke leuke activiteiten er op onze locaties weer zijn geweest. Naast de activiteiten in het kader van ons jaarthema op de bso s en de

Nadere informatie

Het Kindcentrum Informatie voor professionals

Het Kindcentrum Informatie voor professionals Het Kindcentrum 0-13 Informatie voor professionals De kenmerken Op steeds meer plekken in s-hertogenbosch wordt gewerkt aan Kindcentra 0-13. In een kindcentrum staan het kind en zijn of haar ontwikkeling

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders.

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Stichting Voor Werkende Ouders behartigt de belangen van ouders in de politiek en maatschappij en streeft naar

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar Heerlijk kliederen met zand en water, een hut bouwen met takken die je zelf hebt verzameld, met je regenlaarsjes stampen in de plassen, met elkaar genieten van een lekkere

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken!

Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Informatieboekje Dirksland Transparant, betrouwbaar en betrokken! Meer dan alleen kinderopvang Kinderopvang 2Bkidz is een particuliere organisatie met verschillende vestigingen en voornamelijk gericht

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587

Inspectierapport. KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587 Inspectierapport KinderRijk halve dagopvang Benderslaan (KDV) Benderslaan 2 1185 EK Amstelveen Registratienummer: 660864587 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kindercampus Zuidas buitenschoolse opvang (BSO) Antonio Vivaldistraat 15 1083 HP AMSTERDAM Registratienummer: 421617007

Inspectierapport. Kindercampus Zuidas buitenschoolse opvang (BSO) Antonio Vivaldistraat 15 1083 HP AMSTERDAM Registratienummer: 421617007 Inspectierapport Kindercampus Zuidas buitenschoolse opvang (BSO) Antonio Vivaldistraat 15 1083 HP AMSTERDAM Registratienummer: 421617007 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw

Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar 2013 Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw Verslag inzake registratie en evaluatie (bijna) ongevallen over het jaar Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw (Periode juli t/m december ) KINDEROPVANG ECHT-SUSTEREN EN MAASGOUW mei 2014 Opgesteld

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

TARIEVENBRIEF SOLIDOE, november 2013

TARIEVENBRIEF SOLIDOE, november 2013 Solidoe doet het goed! We zijn niet gewend om onszelf op de borst te slaan, maar deze keer zetten we deze uitroep gewoon bovenaan de nieuwsbrief. Want Solidoe doet het goed in deze moeilijke tijden! Dit

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Functiebeschrijving Locatiemanager. KinderCentrumAlmere

Functiebeschrijving Locatiemanager. KinderCentrumAlmere KinderCentrumAlmere 1. Functie-informatiegegevens Functienaam: Locatiemanager kinderdagverblijf Organisatie: KinderCentrumAlmere Branche: kinderopvang Salaris: Afhankelijk van leeftijd en ervaring 2. Functieomgeving

Nadere informatie

Mei 2015. Beste ouders, verzorgers,

Mei 2015. Beste ouders, verzorgers, Mei 2015 Beste ouders, verzorgers, Doordat de zon al meer gaat schijnen, gaan we lekker veel naar buiten. De kinderen van de bso en het kdv genieten volop van de uitdagende tuin. Het kan voorkomen dat

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang

k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang k w a l i t e i t MENUKAART instrumenten evaluatie kinderopvang Deze menukaart bevat zo n vijftien goed onderbouwde, door BKK aanbevolen instrumenten. Kinderopvangorganisaties kunnen ze inzetten voor de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Piramide voor gastouders

Piramide voor gastouders Gastouderopvang Piramide Piramide voor gastouders Plezier voor kinderen, gastouders en ouders! Voor alle kinderen van 0-4 jaar Compleet pakket Tips, suggesties en uitgewerkte activiteiten Professionalisering

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s), Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016 Beste ouder(s), verzorger(s), De lente is begonnen!!! Op de peuteropvang is de lente 1 van de favoriete thema s van de peuters en pedagogisch medewerkers.

Nadere informatie