5.1. HET CERTIFICEREN VAN BEROEPSOPLEIDINGEN EN HET DIPLOMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.1. HET CERTIFICEREN VAN BEROEPSOPLEIDINGEN EN HET DIPLOMA"

Transcriptie

1 5.1. HET CERTIFICEREN VAN BEROEPSOPLEIDINGEN EN HET DIPLOMA Productidentificatie Type product: Procesbeschrijving voor het certificeren van VDAB-opleidingen vanuit onderwijs. Op vindt u per opleiding een opleidingsfiche. Achteraan dit instrument vindt u een leeswijzer. Gebruikers: Competentiecentra VDAB (binnen Leren Werkt!: Heverlee en Diest) Centra voor Volwassenenonderwijs (binnen Leren Werkt!: CVO Leuven-Landen, CVO De Oranjerie, CVO VTI Leuven en CVO De Nobel) Consortia Volwassenenonderwijs (binnen Leren Werkt!: L4- Volwassenenonderwijs) Andere opleidingsverstrekkers die willen samenwerken met CVO om hun opleidingen diplomeerbaar te maken Doelstelling: Om beroepsopleidingen van VDAB te kunnen certificeren vanuit onderwijs, moet er een vergelijking gemaakt worden tussen opleidingstrajecten van VDAB en opleidingsprofielen van diplomagerichte beroepsopleidingen. Door middel van overleg tussen de opleidingsverantwoordelijken van de betrokken organisaties moet verder nagegaan worden of de eindtermen uit het onderwijs in de beroepsopleidingen gehaald worden. Wanneer dit niet het geval is, moeten er afstemmingsstrategieën ontwikkeld en toegepast worden om certificatie mogelijk te maken. Bij de start van Leren Werkt! bestond er geen uitgewerkt stappenplan of overzicht van mogelijke strategieën. De procesanalyse van dit geheel is, rekening houdend met de bestaande regelgeving, weergegeven in dit instrument. Zonder vergelijkbaarheid in de opleidingen kan het CVO het VDAB-traject niet certificeren. Zonder certificaat kan een cursist niet gediplomeerd worden. Deze stap is dus een noodzakelijke voorwaarde. Beslissing tot certificatie van een elders gevolgde opleiding is decretaal de bevoegdheid van de directeur van het betrokken CVO. Deze stappen moeten dus telkens opnieuw doorlopen worden wanneer er nieuwe opleidingen worden ingericht, nieuwe opleidingsprofielen zijn goedgekeurd of andere CVO of directeurs bevoegd zijn. Dit draaiboek kan ook gebruikt worden door andere opleidingsverstrekkers die willen samenwerken met het volwassenenonderwijs om gecertificeerde opleidingen te kunnen aanbieden.

2 Leren Werkt! heeft deze stappen doorlopen voor volgende beroepsopleidingen: PC- en netwerktechnieker Commercieel algemeen bediende Productieoperator verspaning (CNC) Onderhoudselektricien aandrijftechnieken Industrieel Elektrotechnisch Installateur Onderhoudsmecanicien Kok 2

3 Inhoudstafel tool Diplomeren voor dummies Tweedekansonderwijs: doorstroomgericht versus beroepsgericht Diploma = certificaat + certificaat Welke VDAB-opleidingen komen in aanmerking om gediplomeerd te worden? Leertrajecten Minstens 1 beroepsmodule door een CVO Aanvullende algemene vorming Wat als? Diplomeren in Leren Werkt: stappenplan Arbeidsmarkt- en aanbodsanalyse via een eerste deskresearch Overlegmomenten consortium VDAB - CVO Keuze van de opleidingen Keuze van de aanbieder en de locatie Procedure lesbevoegdheid en vestigingsplaats -Vraagbehandeling -De consortiumgestuurde oproep tot kandidaatstelling -De kandidaatstelling door de CVO -Toetsingscriteria -Advies van het consortium Bekrachtiging van de diplomagerichte opleidingen Volledige afstemming van de opleidingen -VDAB past de leerinhoud aan van reeds in het opleidingstraject voorziene modules (1) -VDAB past de leerinhoud aan door een module toe te voegen of te schrappen aan het opleidingstraject (2) -Het bevoegde CVO test of de competenties verworven zijn (3) Opmaak opleidingsprogramma -Beroepsmodules -Aanvullende Algemene Vorming -Daarnaast ook: Leerondersteuning, stage en sollicitatietraining Opleidingscode aanmaken Erkenningscontract partners Opmaak uurroosters Toeleiding Screening Aankoop materiaal Contactdag en administratie VDAB-contract cursist Statuut van de cursist Opvolging voor VDAB en eventuele heroriëntatie Klassenraad, -examens, evaluatie Leeswijzer opleidingsfiches (voorbeeld elektriciteit industrie) Vergelijkstabel Moduleoverzicht Aangepast traject OKOT onderhoudselektricien (voorbeeld ) Ontwerpuurrooster 3

4 Diplomeren voor dummies Tweedekansonderwijs: doorstroomgericht versus beroepsgericht In het volwassenenonderwijs heb je twee types van opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs: 1. algemene opleidingen die gericht zijn op maatschappelijk participeren en/of op een vervolgopleiding. Hieronder vallen de verschillende ASO-opleidingen (doorstroomgericht) en de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (). De ASO-opleidingen in het volwassenenonderwijs leiden tot een diploma secundair onderwijs. 2. beroepsopleidingen die gericht zijn op het kritisch-creatief uitoefenen van één of meer beroepen. Gecombineerd met aanvullende algemene vorming leiden deze tot een diploma secundair onderwijs. Dit geldt niet elke beroepsopleiding. Beroepsgerichte opleidingen die aan een aantal voorwaarden voldoen kunnen erkend worden door de Vlaamse Regering als diplomeerbaar. In de samenwerking met VDAB staat een beroep leren en de arbeidsmarkt centraal en niet het doorstromen naar een vervolgopleiding. Binnen Leren Werkt! betreft het dus steeds de combinatie van met een beroepsopleiding. Diploma = certificaat + certificaat Om een beroepsgericht diploma te behalen, heb je twee certificaten nodig: 1. een certificaat Aanvullende Algemene Vorming () 2. een certificaat van een diplomagerichte beroepsopleiding. Let op: niet elke beroepsopleiding leidt tot een diploma! Welke opleidingen wel tot een diploma leiden, wordt beslist door de Vlaamse overheid. Beide certificaten kunnen enkel uitgereikt worden door een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) dat de bevoegdheid heeft om de betreffende opleiding te organiseren én in de gemeente waar de opleiding ingericht wordt een toegekende vestigingsplaats heeft. Het toekennen van onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen gebeurt op basis van een beslissing van de Vlaamse Regering, na advies door het consortium volwassenenonderwijs. Welke VDAB-opleidingen komen in aanmerking om gediplomeerd te worden? Deze keuze wordt gemaakt door VDAB op basis van een (regionale) arbeidsmarktanalyse. Daarbij spelen vier criteria een rol: 1. Vinden de werkgevers of de sector het belangrijk dat werknemers een diploma secundair onderwijs hebben? 2. Is het beroep waarvoor wordt opgeleid een knelpuntberoep? 3. Is de kans op tewerkstelling voldoende groot na de opleiding? 4. Is de opleiding diplomeerbaar? Alleen wanneer deze vier vragen positief beantwoord worden, komt een opleiding in aanmerking om in een diplomagericht traject VDAB-TKO opgenomen te worden. Leertrajecten Opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn modulair. Dit wil zeggen dat een opleiding uit verschillende modules bestaat. Een module van een opleiding is het kleinste te certificeren deel van een opleiding en stemt overeen met een bepaalde inhoud, omvang en een bepaald niveau (definitie decreet volwassenenonderwijs). Deze modules en een beknopte beschrijving van wat cursisten moeten kunnen (competenties) worden opgenomen in een opleidingsprofiel (OP). Schematisch worden de modules weergegeven in een leertraject. Elke module die een cursist met succes afrondt, leidt tot een 4

5 deelcertificaat. De optelsom van alle deelcertificaten en een opleiding leidt tot een certificaat. Een voorbeeld van een leertraject productieoperator verspaning : Deze voorbeeldopleiding bestaat uit acht modules. De pijlen geven een verplichte volgorde aan. Zo moet je om toegang te krijgen tot de module draaien logischerwijs al de modules basis metaal en initiatie draaien onder de knie hebben (op basis van een deelcertificaat of een EVC-procedure). Elke opleiding in het volwassenenonderwijs heeft een dergelijk opleidingsprofiel, goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. Elk CVO die een bepaalde opleiding inricht, moet deze profielen volgen. De inspectie onderwijs ziet hierop toe. Deze opbouw verschilt van de VDAB-opleidingen. VDAB werkt (nog) niet met algemeen geldende opleidingsprofielen en een externe kwaliteitscontrole. Bij VDAB wordt het opleidingstraject een motoflow of modulaire opleidingsflow genoemd. Deze flow geeft ook het aantal modules, de lesuren en de te verwerven competenties weer. Op middenlange termijn, zal de Vlaamse Kwalificatiestructuur en de bijhorende kwaliteitscontrole deze verschillende situatie opheffen. AKOV, het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Opleiding en Vorming, heeft als opdracht om generieke en door de arbeidsmarkt gevalideerde profielen te ontwikkelen en toe te zien op de kwaliteit. Op basis van deze profielen, samengebracht in de Vlaamse Kwalificatiestructuur, wordt een gemeenschappelijk referentiekader gecreëerd voor de verschillende aanbieders van opleidingen en vormingen. Minstens 1 beroepsmodule worden door een CVO Deelcertificaten en certificaten kunnen enkel uitgereikt worden door een CVO aan een cursist die: is ingeschreven voor minstens één module uit dit leertraject de lessen van deze module regelmatig heeft gevolgd kent wat hij voor deze module moet kunnen. Op basis hiervan, moet er steeds minstens één CVO betrokken zijn bij minstens één onderdeel van de beroepsopleiding die leidt tot een diploma. Dit is een minimumvereiste, m.a.w. een CVO kan ook meerdere modules geven. Belangrijk: een CVO moet dus niet alle modules van de beroepsopleiding geven, wel minstens één. Het CVO kan cursisten vrijstellen van modules op basis van: 5

6 1. niveautesten die kunnen leiden tot vrijstellingen 2. deelcertificaten van modules, die uitgereikt werden door andere CVO 3. kwalificatiebewijzen (EVK) van opleidingsverstrekkers zoals VDAB, secundaire scholen, Syntra, enz. Binnen Leren Werkt! moet een VDAB-cursist theoretisch volgende stappen zetten, met oog op een diploma secundair onderwijs: 1. een VDAB-opleiding volgen met een EVK-procedure die leidt tot vrijstellingen voor de overeenstemmende modules van een opleiding in het volwassenenonderwijs; 2. zich inschrijven bij een CVO voor (minstens) één module van de overeenstemmende opleiding; 3. vrijstellingen aanvragen voor de opleidingsonderdelen gevolgd bij VDAB (EVKprocedure); 4. de module(s) bij het CVO regelmatig volgen en de bijhorende opdrachten en testen succesvol afleggen. In praktijk maakt het CVO een dossier op waarin het deelcertificaat van haar module wordt samengelegd met het kwalificatiebewijs van VDAB. Dit is de basis om een certificaat op te maken. Een CVO moet dus niet alle modules geven, maar een cursist moet wel kunnen aantonen dat hij alle competenties uit het opleidingsprofiel verworven heeft. Binnen Leren Werkt! werken VDAB en het volwassenenonderwijs intensief samen aan een geïntegreerd traject, waardoor deze logica minder zichtbaar is. De trajecten zijn gezamenlijk ontwikkeld, de opleidingen worden samen aangeboden en de kwalificatiebewijzen van VDAB worden rechtstreeks aan de betrokken CVO bezorgd. De cursist moet daarbij zelf geen stappen zetten en kan direct het onderwijscertificaat of diploma krijgen. Het CVO geeft ook de module(s) niet noodzakelijk op het einde van het traject, maar vaak zelfs in het begin. Aanvullende Algemene Vorming Om een diploma te behalen, moet de beroepsopleiding gecombineerd worden met Aanvullende Algemene Vorming (). Het opleidingsprofiel is opgebouwd uit verschillende modules: ICT, Wiskunde, Wetenschappen, Nederlands, Frans of Engels, en Macusa (Maatschappij Cultuur Samenleving). Net zoals voor de beroepsopleiding kunnen cursisten vrijgesteld worden van modules op basis van: 1. niveautesten die kunnen leiden tot vrijstellingen 2. deelcertificaten van modules, die uitgereikt werden door andere CVO 3. andere kwalificatiebewijzen (EVK) Omwille van de geïntegreerde werking met VDAB worden sommige cursisten ook vrijgesteld op basis van de beroepsopleiding die ze aan het volgen zijn. Zo worden de cursisten telecominstallateur/computeroperator vrijgesteld van de ICT-modules uit (omdat de leeruitkomsten overeenstemmen). Een cursist die zich inschrijft in het gewone aanbod tweedekansonderwijs kan zelf kiezen of hij Frans dan wel Engels volgt. Omdat in Leren Werkt! de partners geïntegreerd samenwerken wordt deze keuze echter gemaakt door VDAB en CVO samen. Dit op basis van: de noden van de arbeidsmarkt. In onze regio is de kennis van Frans bijvoorbeeld essentieel voor bedienden. organisatorische redenen. Onder andere omwille van de financierbaarheid moeten de cursistengroepen voor het CVO voldoende groot zijn. Hierdoor kunnen niet altijd de twee talen aangeboden worden. 6

7 In het volwassenenonderwijs is het onderwijs BSO en TSO opgeheven toen in september 2012 het nieuwe opleidingsprofiel in voege trad. Het uiteindelijke diploma vermeld wel de beroepsspecifieke onderwijskwalificatie. Binnen wordt wel een onderscheid gemaakt tussen minimale (M) en verbredingsmodules (B). De achterliggende redenering is dat het CVO moet differentiëren in functie van de mogelijkheden, de vooropleidingen en studies, de motivatie en de verdere toekomstplannen van een individuele cursist. De M-modules zijn gericht op tewerkstelling, de B-modules op tewerkstelling maar ook op verdere studies. Op het diploma wordt dit niet vermeld; een cursist die uitsluitend de M-modules heeft gevolgd, heeft net hetzelfde diploma als een cursist die uitsluitend de B-modules heeft gevolgd. In het gewone aanbod tweedekansonderwijs, kiest de individuele cursist of hij de M- dan wel B-modules volgt. Dit kan per module verschillen. Omdat we in Leren Werkt! geïntegreerd samenwerken met VDAB wordt deze keuze echter gemaakt door VDAB en CVO samen. Dit op basis van: het profiel van de beroepsspecifieke opleiding. Voor de cursisten van een aantal industrie-opleidingen zijn bijvoorbeeld de M-modules te eenvoudig. Hier wordt dan gekozen om B-modules aan te bieden. organisatorische redenen. Onder andere omwille van de financierbaarheid moeten de cursistengroepen voor het CVO voldoende groot zijn. Hierdoor kunnen niet altijd zowel de M- als B-modules aangeboden worden. Wat als? Een cursist volgt een diplomagerichte opleiding bij VDAB. Hij slaagt niet in één of meerdere modules Aanvullende Algemene Vorming, maar slaagt wel voor de beroepsopleiding. De cursist krijgt een certificaat van de beroepsopleiding en deelcertificaten van de verschillende modules waarvoor hij wel geslaagd is. Om alsnog een diploma te halen, moet de cursist zich na zijn opleiding inschrijven in een CVO naar keuze dat aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld in avondonderwijs gecombineerd worden met een tewerkstelling. Als de cursist dan slaagt in de ontbrekende modules zal dit CVO een diploma uitreiken. Een cursist volgt een diplomagerichte opleiding bij VDAB. Hij slaagt wel voor Aanvullende Algemene Vorming, maar slaagt niet in één of meerdere modules van de beroepsopleiding. De cursist krijgt een certificaat van. Om alsnog te slagen in alle modules van de beroepsopleiding en een diploma te halen, zijn er twee opties: 1. de cursist schrijft zich na de opleiding in bij een bevoegd CVO dat de modules inricht. Dit kan gecombineerd worden met een tewerkstelling. Als de cursist slaagt in de ontbrekende modules van de beroepsgerichte opleiding zal dit CVO een diploma uitreiken. 2. de beroepsopleiding van VDAB wordt voor de cursist verlengd en de competenties voor de modules worden binnen de zes weken na het einde van het semester nog aangeleerd. In dit geval kan het in het project betrokken CVO nog een certificaat aanmaken en kan de cursist nog een diploma krijgen. In principe kan de cursist de ontbrekende modules zonder probleem volgen bij een (bevoegd) CVO naar keuze. Belangrijk is wel om de vertreksituatie op voorhand te bespreken met het CVO. Om twee redenen: 7

8 1. cursisten die niet geslaagd zijn in de (volledige) opleiding ontvingen de deelcertificaten van de succesvol afgeronde modules bij het CVO. Voor de succesvol afgeronde VDAB-modules ontvingen ze een VDAB-kwalificatie. Omdat de CVO autonoom beslissen over de erkenning van de VDAB-kwalificatiebewijzen (EVK), kan de situatie zich voordoen dat een CVO deze kwalificatiebewijzen niet erkend en de cursist dus niet vrijgesteld wordt. 2. de CVO beslissen autonoom over de modules die ze inrichten. Het kan dus gebeuren dat de te volgen module op korte termijn niet ingericht wordt of dat er in de regio geen aanbod is. Door de modules te volgen bij een CVO dat betrokken is in Leren Werkt! kan de eerste situatie vermeden wordt omdat de afspraken en werkwijze van Leren Werkt! gekend zijn. Ook het consortium kan hierin een bemiddelende rol spelen Diplomeren in Leren Werkt! : stappenplan Arbeidsmarkt- en aanbodsanalyse via een eerste deskresearch 8

9 Binnen Leren Werkt! was de keuze van de te diplomeren en certificeren beroepsopleidingen in eerste instantie gebaseerd op een arbeidsmarkt- en aanbodsanalyse. Deze analyse werd vervolgens uitgediept voor de opleidingen die in aanmerking kwamen voor het project. Hierbij werden binnen het consortium alle CVO met de overeenstemmende onderwijsbevoegdheid betrokken. De keuze welk CVO de opleiding effectief zou inrichten werd gemaakt op basis van de interne procedure opleidingsvragen binnen het consortium L4-Volwassenenonderwijs (consortiumgestuurde aanvraag). Vertrekpunt van het project en bij de arbeids- en aanbodsanalyse was de vaststelling dat veel werkgevers ondanks het competentiedenken nog steeds vasthouden aan diploma s. Dit geldt voor overheden, maar ook voor de quartaire sector (met o.a. social profit) en verassend genoeg ook voor een aantal beroepssectoren. In de praktijk: In het VDAB-competentiecentrum van Heverlee bleek dat cursisten zonder secundair diploma uit de bediende-, industrie- en ICT-opleidingen het veel moeilijker hebben om een job te vinden in het verlengde van hun opleiding dan cursisten met een secundair diploma. Werkgevers uit de industrie hameren op een A2 -diploma voor onderhoudsfuncties en (CNC-)operatoren. Bedienden zonder diploma secundair onderwijs komen zelfs formeel niet aanmerking in een aantal sectoren, waaronder o.a. de publieke en de social profit sector. Ze kunnen zelfs niet eens solliciteren voor functies op niveau C bij de overheden en in de social profit. In de regio Leuven vertegenwoordigt de quartaire sector 1 een zeer groot aandeel van de tewerkstelling door de concentratie van ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, de universiteit en provinciale, Vlaamse en regionale overheden. De start van Leren Werkt! was een vergelijkingstabel van de het opleidingsaanbod van VDAB en het volwassenenonderwijs op basis van naam, omschrijving en sector. Door de motoflow en het opleidingsprofiel via deskresearch te vergelijken, werd nagegaan of een 75-tal VDAB-opleidingen uit de regio een overeenstemming vertonen met diplomeerbare beroepsopleidingen van het volwassenenonderwijs. In deze fase werd nog geen rekening gehouden met bevoegdheden, centrumbelangen en vestigingsplaatsen van de CVO. De deskresearch gebeurde dan ook hoofdzakelijk oor het consortium L4- volwassenenonderwijs. De beide opleidingstrajecten samen voor te stellen merk je snel en algemeen de vergelijkbaarheid van opleidingen. Door de motoflow en het opleidingsprofiel naast elkaar te leggen (met de nodige duiding over de achterliggende logica) wordt de overeenstemming en vergelijkbaarheid bespreekbaar. 1 De quartaire sector omvat de niet-commerciële dienstverlening (openbaar bestuur, defensie, onderwijs, zorg, openbare orde en sociale zekerheid). 9

10 Ter illustratie plaatsen we de beide trajecten voor Productieoperator Verspaning en CNC-draaier naast elkaar. Figuur: Opleidingstraject CNC-draaier en leertraject Productieoperator Verspaning Opleidingstraject (motoflow) VDAB Leertraject volwassenenonderwijs Deze visualisering roept vragen op: kan 'basistechnieken mechanica' verbonden worden met 'basis metaal', de verschillende technieken van 'draaien' met de modules rond 'draaien', en 'CNC-draaien' (Computer Numerical Control) met 'numeriek gestuurde productiemachines'? Een volgende stap was een eerste opmaak van een vergelijkstabel, waarbij (vermoedelijk) overeenstemmende modules aangegeven worden. Een voorbeeld van een aantal opleidingen binnen Bouw en Industrieel Onderhoud en Productietechnieken, aangeboden in het competentiecentrum van Heverlee, staat in onderstaande tabel. Een kruisje geeft aan wanneer er een overeenkomst is tussen beide opleidingen. Op deze manier wordt de vergelijkbaarheid meer zichtbaar. In een volgende fase is het essentieel om deze opleidingen meer in detail en inhoudelijk (leerdoelstellingen) te bekijken via een werkgroep of overleg tussen direct de rechtstreeks betrokken verantwoordelijken. Soms blijkt hieruit dat er geen of een zeer kleine vergelijkbaarheid is tussen VDAB-opleidingen en opleidingen uit het volwassenenonderwijs. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige opleidingen uit de logistieke sector. Belangrijk is ook dat er rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs. Voor Leren Werkt! op CC Heverlee, ging het bijvoorbeeld over de opleidingen secretariaatsmedewerker en boekhoudkundig bediende. Deze opleidingsprofielen werden reeds ontwikkeld binnen de Vlaamse Kwalificatiestructuur. Na vergelijking van de verschillende opleidingsprofielen bleek dat deze nieuwe profielen beter aansloten bij de basisopleidingen van VDAB dan de oude opleidingsprofielen Kantooradministratie en Gegevensbeheer of Boekhouden-Informatica. Deze nieuwe opleidingen bleken in 2011 dan ook geschikter om een TKO-traject op te enten. 10

11 Tabel: Overeenkomsten opleidingen VDAB bouw en industrie met opleidingsprofielen volwassenenonderwijs Basisopleidingen bouw en industrieel onderhoud en productietechnieken Metselaar Installateur centrale verwarming Sanitair installateur Residentieel elektrotechnisch installateur Industrieel elektrotechnisch installateur Onderhouds -elektricien CC Heverlee Opleidingen Volwassenenonderwijs Metselaar X Monteur centrale verwarming X Technieker centrale verwarming X Installateur centrale verwarming X Loodgieter X Sanitair installateur X Residentieel elektrotechnisch installateur X Industrieel elektrotechnisch installateur X X X Technieker aandrijfsystemen X X 11

12 Overlegmomenten Consortium VDAB CVO Deze eerste stappen resulteerde in een exhaustieve lijst van mogelijke overeenstemmingen tussen opleidingen die verder verfijnd kunnen worden. De uiteindelijke keuze van trajecten blijft de relevantie voor de (regionale) arbeidsmarkt. In de praktijk: In maart 2011 organiseerde L4-Volwassenenonderwijs een werkdag met haar CVO, CBE en VDAB. Tijdens dit overlegmoment zochten de partners naar welke diplomagerichte opleidingen uit het volwassenenonderwijs het beste aansloten bij de VDAB-opleidingen. Het vertrekpunt daarbij was het opleidingsaanbod van VDAB in de competentiecentra van Vlaams-Brabant. De voorafgaande deskresearch leidde tot vier thematische groepen: bediende en verkoop, bouw en industrie, ICT en social Profit. De werkgroep social Profit legde de focus niet op de ontwikkeling van een TKO-traject in het competentiecentrum, maar op de reeds bestaande samenwerking tussen volwassenenonderwijs en VDAB en de optimalisering hiervan. Verschillende opleidingen worden namelijk al langer ingericht door de CVO van L4-Volwassenenonderwijs, al dan niet in combinatie met Algemene Vorming, en hebben een hoog bereik van cursisten met VDAB-contract. Deze overlegmomenten zijn niet alleen waardevol, maar zelfs noodzakelijk om een goed zicht te krijgen op de leerinhouden van de modules, zowel van VDAB als onderwijs. Tegelijk worden beide culturen samengebracht. Dit vergt open overleg en kan niet vervangen worden door deskresearch. Ook de mensen uit de praktijk moeten hierbij snel betrokken worden (eigenaarschap) en kan niet het prerogatief van een consortium of een centrumverantwoordelijke zijn. Uit deze werkdag vloeiden verschillende overlegmomenten voort tussen VDAB, CVO, CBE en L4-Volwassenenonderwijs. Dit overleg leidde tot een verdere verfijning van de vergelijkstabellen en vormde mee de basis voor de uiteindelijke keuze van de in te richten trajecten. De verdere uitwerking van de vergelijkingstabellen is essentieel voor een correcte toepassing van de EVK-procedure tussen VDAB en het volwassenenonderwijs. De overeenstemmende modules worden zichtbaar, de ontbrekende elementen ten aanzien van het opleidingsprofiel ook. Het zijn de VDABinstructeurs en CVO-opleidingsverantwoordelijken die deze vergelijkbaarheid vastleggen. In deze fase wordt nog niet bepaald op welke manier de vrijstellingen worden gegeven, welke aanpassingen aan de VDAB-opleidingen nodig zijn of welk CVO effectief modules zal inrichten. De tabellen laten wel toe om de haalbaarheid te evalueren. In de praktijk: In de deskresearch werden overeenstemmingen gevonden tussen de VDABopleiding Onderhoudselektricien en de opleidingsprofielen Industrieel Elektrotechnisch Installateur en Technieker Aandrijfsystemen uit het volwassenenonderwijs. Om uiteindelijk een keuze te maken of de VDAB-opleiding Onderhoudselektricien in aanmerking komt voor certificering, worden de respectievelijke motoflow en leertraject omgezet naar een vergelijkingstabel. 12

13 Tabel: Opleidingstraject VDAB onderhoudselektricien en leertraject VO Technieker aandrijfsystemen en Industrieel Elektrotechnisch Installateur. VDAB: onderhoudselektricien Preventief en correctief onderhoud Sectorspecialisatie + stage Onderhoudselektricien CVO: technieker aandrijfsystemen Basis elektriciteit + Industriële installaties + Elektrische opbouwinstallaties (1 + 2) Aandrijftechnieken 1-4 Basis metaal CVO: industrieel elektrotechnisch installateur Basis elektriciteit + Industriële installaties + Elektrische opbouwinstallaties (1 + 2) + Industriële elektriciteit Aansluiting elektrische borden (1 + 2) Basis metaal Basis lassen Het verschil in het leertraject Technieker Aandrijfsystemen en Industrieel Elektrotechnisch Installateur van het volwassenenonderwijs zit in de specifieke modules 'Aandrijftechnieken' enerzijds en anderzijds 'Industriële elektriciteit', 'Aansluiting elektrische borden' en 'Basis lassen'. De grootste overeenstemming voor de motoflow van onderhoudselektricien werd gevonden met het leertraject van Technieker Aandrijfsystemen. Op basis van de bespreking van de vergelijkingstabel werd beslist om de VDAB-opleiding Onderhoudselektricien dan ook te certificeren als Technieker Aandrijfsystemen. De concrete afstemming tussen beiden moet gebeuren in samenspraak met het CVO dat de opleiding ook effectief zal inrichten en certificeren. Dat komt verder in het stappenplan aan bod. Naast de opmaak van de vergelijkingstabel, werd tijdens de overlegmomenten ook een inschatting gemaakt van het potentieel aan cursisten in het VDAB-competentiecentrum. In 2010 namen bijvoorbeeld cursisten deel aan een beroepsopleiding van VDAB waarvan 321 niet beschikten over een diploma secundair onderwijs (22.8%). Een behoorlijke groep dus Het potentieel aan cursisten is voor het volwassenenonderwijs belangrijk, vooral door de delers (afhankelijk van het studiegebied) als basis voor de financiering in het volwassenenonderwijs. Een CVO heeft immers recht op leraarsuren voor de inrichting van lessen. Het aantal leraarsuren waarop een CVO recht heeft, wordt berekend volgens een specifieke formule. Bepalend in deze formule is de 'deler'. De deler geeft aan hoeveel cursisten minimaal (reglementair) de lessen moeten volgen. Bij de keuze van de opleidingen is de interesse en het potentieel dan ook essentieel om te komen tot voldoende grote groepen en het behalen van de decretale deler. 13

14 Tabel: Delers per studiegebied Studiegebied Deler Diamantbewerking, koeling en warmte, mechanica-elektriciteit en textiel 7 Auto, boekbinden en juwelen 8 Hout, maritieme opleidingen, mode, muziekinstrumentenbouw, smeden 9 Algemene vorming, bouw, chemie, decoratieve technieken, grafische technieken, 10 voeding, industriële wetenschappen en technologie, gezondheidszorg en biotechniek Informatie- en communicatietechnologie, kant en toerisme 11 Lederbewerking, Nederlands tweede taal en personenzorg 12 Land- en tuinbouw, lichaamsverzorging, talen richtgraad 3 en 4 en 13 handelswetenschappen en bedrijfskunde Handel, huishoudelijk onderwijs 14 Bijzondere educatieve noden Keuze van de opleidingen De uiteindelijke keuze van de ingerichte opleidingen werd gebaseerd op een arbeidsmarktanalyse door de VDAB. De keuze werd gebaseerd op volgende criteria: 1. het belang van een diploma secundair onderwijs voor bepaalde beroepsgroepen 2. de lijst van knelpuntberoepen 3. het relatief succes van de aangeboden beroepsopleiding om voldoende kandidaatcursisten te hebben (deler), 4. het profiel van de werkzoekenden in de verschillende opleidingen, namelijk zijn ze al dan niet laaggeschoold, 5. het aanbod van beroepsopleidingen in het competentiecentrum te Heverlee en de maximale inhoudelijke overeenstemming hiervan met een onderwijsprofiel van het secundair volwassenenonderwijs, 6. de diplomagerichtheid van de opleidingen in het volwassenenonderwijs In de praktijk: Het eerste en tweede criterium bepaalden of de opleiding paste in het opzet van Leren Werkt!. Beroepen waar een diploma wel belangrijk is, maar waar VDABcursisten na de VDAB-opleiding vlot naar de arbeidsmarkt doorstromen, werden in een eerste fase niet in een TKO-traject geplaatst. De trajecten moeten ook leiden naar een knelpuntberoep. Uiteindelijk werden voor de eerst fase van Leren Werkt! ( ) zeven opleidingen geselecteerd die in aanmerking kwamen voor een TKO-traject. Voor drie opleidingen waren er te weinig cursisten die de combinatie Algemene Vorming met beroepsopleiding wilden maken. Voor ICT werd de opleiding PC-technicus geselecteerd. Alle TKO-cursisten volgen echter de uitgebreidere VDAB-opleiding van Installateur SOHO-netwerken. 2 Vrachtwagenchauffeur en nascholing vrachtwagenchauffeur, Opleidingen Vlaamse gebarentaal richtgraad 1 en Vlaamse gebarentaal richtgraad 2, Opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. 14

15 Tabel: Opleidingen (start september 2011) Diplomeerbare VDAB-opleiding in TKOproject Onderhoudsmecanicien PC-technicus (Installateur SOHOnetwerken) Meertalig algemeen bediende Bediende in de boekhouding Diplomeerbare VDAB-opleiding, aangeboden als TKO-traject maar met onvoldoende cursisten Productieoperator CNC Onderhoudselektricien Webserverbeheerder / Systeembeheerder Diplomagericht certificaat CVO Onderhoudsmecanicien Computeroperator Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Diplomagericht certificaat CVO Productieoperator Verspaning Technieker aandrijfsystemen Webserverbeheerder Na een eerste positieve tussentijdse evaluatie werd bekeken of dezelfde en eventueel andere opleidingen gecombineerd kunnen worden met Aanvullende Algemene Vorming. Dit voor de VDAB competentiecentra van Heverlee en Diest. Vanaf september 2012 werden in het competentiecentrum van Heverlee één ICTopleiding, één bediendeopleiding en vijf technische opleidingen in een TKO-traject georganiseerd. Op basis van bovenstaande criteria werd in het competentiecentrum van Diest een nieuw TKO-traject opgestart. Naast de criteria (o.a. knelpuntkarakter enz.) werd bijkomend rekening gehouden met de regionale specialisatie van het competentiecentrum op vlak van horeca-opleidingen. De opleiding hulpkok is niet diplomeerbaar in het volwassenenonderwijs, maar past wel in het zogenaamde baboesjkamodel van de koksopleiding. Alle modules van de opleiding Hulpkok komen ook terug in de opleiding tot Kok en leiden dus tot vrijstellingen. Het traject maakt het voor de cursist mogelijk om in een eerste semester de opleiding Hulpkok en in een tweede semester de stage Hulpkok te combineren met Algemene Vorming. Wanneer deze opleiding is afgesloten en de cursist beschikt over een certificaat Hulpkok en certificaat Algemene vorming, kan hij op een later tijdstip zich vervolmaken tot kok in het reguliere volwassenenonderwijs om op die manier zijn diploma Secundair Onderwijs te behalen. In de loop van het traject hulpkok in Diest werd door VDAB gevraagd of het traject kon aangepast worden naar de diplomeerbare beroepsopleiding Kok. Het traject van deze OKOT is volledig gebaseerd op het opleidingsprofiel van kok. Cursisten die in het OKOT-traject Kok slagen voor hun eerste zes modules behalen het certificaat van Hulpkok. Slagen ze ook voor de hierna volgende modules, dan krijgen ze het certificaat van Kok. De combinatie van het certificaat 'Kok' met een certificaat Aanvullende Algemene Vorming, leidt tot een diploma. 15

16 Schema: opleidingstraject Kok in het competentiecentrum te Diest Er is ook zij-instroom mogelijk van werkzoekende cursisten die een certificaat willen behalen van Hulpkok en van werkzoekende cursisten die een certificaat willen behalen van Kok. Cursisten die de opleiding Hulpkok niet gevolgd hebben, maar wel via EVC in aanmerking komen, kunnen dit enkel nadat zij een positief assessment hebben afgelegd, dat aantoont dat zij reeds een voldoende niveau hebben. Deze zij-instromers combineren hun opleiding niet met Aanvullende Algemene Vorming, maar met werkplekleren. Ook cursisten die initieel zijn ingestapt in het -traject, maar die (moeten) afhaken voor kunnen de beroepsopleiding verder zetten. Hun -tijd wordt dan ook ingevuld met stage of werkplekleren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de diplomagerichte opleidingen in het competentiecentrum te Heverlee en Diest in

17 Tabel: Opleidingen (start september 2012) Diplomeerbare VDAB-opleiding in TKOtraject Installateur SOHO-netwerken Meertalig algemeen bediende Productieoperator CNC Onderhoudselektricien Elektrotechnisch installateur Onderhoudsmecanicien Lasser Certificeerbare VDAB-opleiding in TKOtraject Hulpkok Diplomagericht certificaat CVO Computeroperator Secretariaatsmedewerker Productieoperator Verspaning Technieker aandrijfsystemen Industrieel elektrotechnisch installateur Onderhoudsmecanicien MIG/MAG en BMBE-lasser TIG en BMBE-lasser TIG en MIG/MAG-lasser Niet-diplomagericht certificaat CVO Hulpkok In werd een lasopleiding aangeboden in het OKOT-traject. Omdat de sector geen vragende partij is naar een diploma voor deze beroepsgroep, werd deze opleiding vanaf niet meer aangeboden. Om aan de noden van de arbeidsmarkt te voldoen, werd beslist om vanaf dit jaar de opleiding secretariaatsmedewerker en boekhoudkundig bediende niet meer in te richten. In de plaats kwam een opleiding commercieel administratief bediende. Vanaf 2013 werden ook twee opstartmomenten voorzien. Tabel: Opleidingen Diplomeerbare VDAB-opleiding in TKOtraject (start februari 2013) Installateur SOHO-netwerken Productieoperator CNC Onderhoudselektricien Elektrotechnisch installateur Onderhoudsmecanicien Diplomagericht certificaat CVO Computeroperator Productieoperator Verspaning Technieker aandrijfsystemen Industrieel elektrotechnisch installateur Onderhoudsmecanicien 17

18 Diplomeerbare VDAB-opleiding in TKOtraject (start september 2013) Commercieel administratief bediende Productieoperator CNC Onderhoudselektricien Elektrotechnisch installateur Onderhoudsmecanicien Diplomeerbare VDAB-opleiding in TKOtraject Kok Diplomagericht certificaat CVO Secretariaatsmedewerker Productieoperator Verspaning Technieker aandrijfsystemen Industrieel elektrotechnisch installateur Onderhoudsmecanicien Diplomagericht certificaat CVO Kok Procedure lesbevoegdheid en vestigingsplaats Vanaf het ogenblik dat beslist is welke opleidingen ingericht zullen worden, kan de procedure starten om een CVO te selecteren dat hiervoor bevoegd is en wil meewerken. Wat bepaalt de keuze voor een bepaalde opleidingsverstrekker om die ene kwalificerende module te geven? Hierin hanteren we binnen L4-Volwasseneneonderwijs twee belangrijke principes: Expertise: VDAB heeft bijvoorbeeld geen juristen in huis, het CVO wel. CVO De Oranjerie geeft bijvoorbeeld de module burgerlijk en handelsrecht in de bediendeopleidingen. Deler: CVO krijgen hun middelen pas het jaar na de organisatie van de modules en moeten daarvoor minimum een aantal cursisten in die modules inschrijven. Om als CVO een opleiding op een competentiecentrum te kunnen organiseren, moeten twee voorwaarden vervuld zijn. Het CVO moet de onderwijsbevoegdheid hebben om de opleiding in te richten, en een vestigingsplaats hebben in de gemeente van het competentiecentrum. In de praktijk: Tot 31 december 2011 kon L4-Volwassenenonderwijs doorlopend en op een relatief snelle wijze bijkomende onderwijsbevoegdheid voor sommige opleidingen of een bijkomende vestigingsplaats aan een CVO toekennen. Cruciaal daarbij was het advies van de algemene vergadering van het consortium. Bij unanimiteit, verwierf het CVO onmiddellijk de betreffende onderwijsbevoegdheid of vestigingsplaats. Bij een verdeeld positief of negatief advies, werd de beslissing genomen door de Vlaams Regering. In de eerste fase van Leren Werkt! ( ) werd snel en flexibel van deze procedure gebruik gemaakt. 18

19 Sinds 1 januari 2012 wordt elke beslissing over bijkomende onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen genomen door de Vlaamse Regering genomen, na (verplicht) advies door het consortium. Halfjaarlijks, op 31 januari en 30 september, kan een CVO een bevoegdheid of vestigingsplaats aanvragen met oog op respectievelijk 1 september en 1 februari. Dit betekent in de praktijk dat de procedure veel langer duurt en dat ten vroegste in mei (januarironde) of in december (september-ronde) de beslissing bekend is. Dit betekent dan ook dat in de planning van nieuwe trajecten met dit tijdskader rekening gehouden moet worden. Bovendien ligt de beslissing bij de Vlaamse Regering Ondanks deze beperking in het toekennen van onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen, blijft het draagvlak binnen het regionaal samenwerkingsverband van het consortium essentieel. Binnen L4-Volwassenenonderwijs werd beslist om voor Leren Werkt! dezelfde overleg- en consensusprocedure aan te houden als voor deze wijziging. Het is immers een project van alle CVO en CBE s samen, gestuurd vanuit de consortiumwerking. Elk consortium heeft een eigen procedure voor het adviseren over bijkomende onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen. Onderstaand schema visualiseert het verloop van deze procedure binnen L4-Volwassenenonderwijs. In de praktijk: Vertrekpunt is de concrete vraag van VDAB voor welke opleiding ze wil samenwerken met het volwassenenonderwijs, in welk competentiecentrum. In de praktijk van Leren Werkt! werd deze vraag geformuleerd vanuit de verschillende overlegmomenten tussen VDAB en L4-Volwassenenonderwijs. Voor dergelijke vragen hanteert L4-Volwassenenonderwijs haar procedure opleidingsvragen. Deze procedure heeft tot doel het volwassenenonderwijs als een betrouwbare partner aan derden te presenteren en snel, flexibel en onderbouwd een antwoord te bieden aan externe opleidingsvragen. Een belangrijke voorwaarde om opleidingsvragen te behandelen is dat de vraag voldoende gedetailleerd is. Er moet een duidelijk zicht zijn op: Inhoud: stemt de inhoud van de vraag overeen met een bestaande opleiding (of modules)? Is het een vraag naar maatwerk of contractonderwijs? Is er sprake van een nieuw te ontwikkelen opleiding (bevraging opleidingsprofielen)? Doel: wat beoogt men te bereiken met de opleiding? Doelgroep: wat zijn de kenmerken van de kandidaat cursisten? Timing: wanneer wenst men een antwoord op de vraag? Intensiteit: op welke termijn wil men de opleiding afgerond hebben? Is het een terugkerende of éénmalige vraag? Locatie: betreft het een opleiding op locatie? Randvoorwaarden: zijn er bepaalde randvoorwaarden (bijvoorbeeld screening, beschikbare infrastructuur, vergoeding, enz.)? Het expliciteren van een externe opleidingsvraag (vraagarticulatie) is vaak een iteratief proces waarbij in overleg stap voor stap een antwoord gezocht wordt op bovenstaande vragen. 19

20 Figuur: Consortiumgestuurde programmatie 20

21 Vraagbehandeling Bij de behandeling van een opleidingsvraag vertrekt L4-Volwassenenonderwijs van een aantal algemene principes zoals bepaald door de Algemene Vergadering van het consortium: 1. L4-Volwassenenonderwijs behandelt elke opleidingsvraag en formuleert een antwoord. Dit proces verloopt transparant en op basis van afgesproken principes, criteria en procedures (zie verder). 2. Indien op de vraag wordt ingegaan, wordt een duidelijke keuze gemaakt. Het is niet de bedoeling om een opleidingsvraag te verkavelen over meerdere CVO. Onderlinge samenwerking behoort tot de mogelijkheden maar dit is afhankelijk van de vraag. 3. Indien nodig, engageren de CVO zich om een éénmalige overdracht van uren te onderzoeken. 4. Bij het behandelen van opleidingsvragen wordt niet enkel gekeken naar de "winst" die dit genereert maar ook naar de maatschappelijke relevantie van de voorliggende vraag. De procedure om tot een antwoord op een opleidingsvraag te komen, bestaat uit drie stappen. Afhankelijk van de uitkomst van elke stap, kan een achterliggende procedure gestart worden. Stap 1: Heeft één of meerdere CVO de onderwijsbevoegdheid om op deze vraag in te gaan? o Eén CVO heeft bevoegdheid: in dit geval kan de volgende stap gezet worden. o Geen of meerdere CVO hebben bevoegdheid: in dit geval formuleert L4- Volwassenenonderwijs een consortiumgestuurde oproep tot kandidaatstelling (zie verder) Stap 2: Heeft het CVO de juiste vestigingsplaats? o Ja: in dit geval kan de volgende stap in de procedure gezet worden. o Nee: in dit geval formuleert L4-Volwassenenonderwijs een consortiumgestuurde oproep tot kandidaatstelling. Stap 3: Heeft het CVO hiervoor uren? o Ja: in dit geval kan de opleidingsvraag beantwoord worden. o Nee: in dit geval wordt de eenmalige overdracht van uren onderzocht. De consortiumgestuurde oproep tot kandidaatstelling Wanneer geen of meerdere CVO de juiste onderwijsbevoegdheid of vestigingsplaats heeft, formuleert L4-Volwassenenonderwijs een interne oproep tot kandidaatstelling. Deze oproep bevat een uitgebreide beschrijving van alle elementen op basis waarvan een CVO kan beslissen over een kandidatuur: 1. beschrijving van het samenwerkingsverband en de te realiseren doelstellingen, 2. de maatschappelijke relevantie van de in te richten opleiding, 3. de relatie met het opleidingsplan van het consortium, 4. de door het CVO te nemen engagementen op vlak van samenwerking, het voorzien van lestijden, flexibiliteit en kwaliteit van de ingerichte modules, en 5. een beschrijving van de binnen L4-Volwassenenonderwijs te volgen procedure. 21

22 De kandidaatstelling door de CVO De kandidaatstelling door een CVO gebeurt binnen L4-Volwassenenonderwijs volgens onderstaande procedure. 1. Kennisgeving/Intentieverklaring: geïnteresseerde CVO maken hun interesse bekend op een bestuursvergadering. Deze intentie wordt beschouwd als een formele vereiste om zich kandidaat te stellen. 2. Concurrentie/selectieprocedure: indien meerdere centra op de opleidingsvraag wensen in te gaan (al dan niet via een bijkomende programmatie), moet het consortium een keuze kunnen maken voor het meest geschikte centrum. Bij die keuze laat L4-Volwassenenonderwijs zich leiden door twee belangrijke criteria: (1) expertise en (2) draagkracht Met expertise wordt nagegaan in welke mate het centrum aantoonbare ervaring heeft met het profiel van de doelgroep en in welke mate de opleidingsvraag aansluit bij het profiel van het centrum Het tweede criterium draagkracht doelt op de capaciteit van het centrum om op korte termijn op de vraag in te gaan en -indien nodig- een engagement voor langere termijn aan te gaan. 3. Aanvraag: het CVO dat zich uiteindelijk kandidaat stelt, dient vervolgens schriftelijk een aanvraag voor bijkomende onderwijsbevoegdheid/vestigingsplaats in op basis van de aanvraagformulieren van de Vlaamse Overheid 3. Vanuit de consortiumgestuurde oproep, is het grootste deel van deze aanvraag reeds beantwoord door het consortium. Het CVO dient enkel de centrumgerelateerde vragen te beantwoorden. Toetsingscriteria Zowel de overheid als L4-Volwassenenonderwijs toetsen aanvragen voor bijkomende onderwijsbevoegdheid of vestigingsplaatsen aan de hand van criteria. Deze toetsing vormt de basis voor het advies van het consortium: Centrumprofiel: de mate waarin de aangevraagde onderwijsbevoegdheid aansluit bij het profiel of de reeds aanwezige onderwijsbevoegdheid van het centrum. Het is echter niet uitgesloten dat centra nieuwe onderwijsbevoegdheid verkrijgen die niet aansluit bij dat profiel. Maar in dat geval dient er een zeer grondige motivering aan het dossier toegevoegd te worden. Dit geldt in het bijzonder wanneer het centrum een substantieel deel van haar reeds verkregen onderwijsbevoegdheid niet inricht; Maatschappelijke behoefte: de mate waarin kan aangetoond worden dat er een maatschappelijke nood bestaat voor de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid. Het kunnen aantonen van deze maatschappelijke nood is essentieel voor de overheid om een positief gevolg te kunnen geven aan de aanvraag; Potentiële instroom: de mate waarin kan aangetoond worden dat er een potentieel aan cursisten bestaat voor de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid; Samenwerking met derden: de mate waarin er wordt samengewerkt met derden (bv. VDAB of de beroepssectoren) voor de organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid; Toekomstvisie: de mate waarin de aanvraag gekaderd wordt in een langetermijnvisie van het centrum. Een aanvraag wordt best gekaderd binnen strategische of operationele doelstellingen van een beleidsplan op centrumniveau; Expertise & middelen: de mate waarin het centrum kan aantonen te beschikken over de nodige (personele) expertise en infrastructuur voor de organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid; 3 oegdheid_en_aanvraag_nieuwe_vestigingsplaats 22

23 Inbedding in het consortium: de mate waarin kan aangetoond worden dat er nood is aan deze nieuwe onderwijsbevoegdheid in de regio van het consortium. Het centrumbestuur moet aantonen hoe deze aanvraag tot onderwijsbevoegdheid past binnen de strategische en operationele doelstellingen van het opleidingsplan van het consortium volwassenenonderwijs waarbij het is aangesloten. Zeker in het geval een ander centrum reeds beschikt over de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid moet er een grondige motivering aan het dossier toegevoegd worden. Advies van het consortium Wanneer het consortium de aanvragen van de centra heeft ontvangen, wordt de procedure als volgt verder gezet: 1. Toetsing criteria: het team van L4-Volwassenonderwijs toetst de aanvraag aan de beoordelingscriteria en brengt hierover schriftelijk verslag uit aan de Raad van Bestuur. Indien nodig, wint L4-Volwassenenonderwijs bijkomende inlichtingen in of vraagt extern advies. Bijkomende adviezen worden steeds aan het dossier toegevoegd. 2. Beoordeling: de Raad van Bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van het aanvraagformulier en het boordelingsformulier van L4-Volwassenenonderwijs en stelt een ontwerpadvies op. Dit advies wordt aan de Algemene Vergadering bezorgd. 3. Beroepsmogelijkheid: uiterlijk op de 15de kalenderdag na de verzending van het advies, kunnen leden van de Algemeen Vergadering een bezwaar formuleren tegen dit ontwerpadvies van de Raad van Bestuur. Na deze periode zijn er twee mogelijkheden: 3.1. als geen bezwaar werd aangetekend tegen het advies van de Raad van Bestuur, wordt dit advies beschouwd als het formele advies van L4-Volwassenenonderwijs; 3.2. als bezwaar werd aangetekend tegen het advies van de Raad van Bestuur, komt de Algemene Vergadering samen om een definitief advies op te stellen. Na de keuze van de opleidingen voor Leren Werkt! lanceerde L4-Volwassenenonderwijs een interne oproep tot kandidaatstelling aan de verschillende CVO van de regio. Na het doorlopen van deze verschillende stappen, maakte L4-Volwassenenonderwijs bij consensus een aantal keuzes en werden unaniem een aantal bevoegdheden en vestigingsplaatsen toegewezen (oude procedure) of positief geadviseerd (nieuwe procedure). 23

24 Onderstaande tabel geeft weer welk CVO in binnen Leren Werkt! verantwoordelijk is voor welke opleiding. Tabel: Consortiumgestuurde programmatie Certificaat vestigingsplaats Leuven CVO Procedure Algemene Vorming CVO Leuven-Landen keuze uit drie geïnteresseerde en bevoegde CVO Administratief bediende CVO De Oranjerie keuze uit twee geïnteresseerde en bevoegde CVO Computeroperator CVO De Oranjerie CVO met bevoegdheid & vestigingsplaats Onderhoudsmecanicien CVO VTI Leuven toegekend o.b.v. consortiumgestuurde programmatie Industrieel elektrotechnisch installateur CVO VTI Leuven CVO met bevoegdheid & vestigingsplaats Technieker aandrijfsystemen CVO VTI Leuven CVO met bevoegdheid & vestigingsplaats Productieoperator verspaning CVO VTI Leuven CVO met bevoegdheid & vestigingsplaats Certificaat vestigingsplaats Diest CVO Algemene Vorming CVO De Oranjerie CVO met bevoegdheid & vestigingsplaats Kok CVO VTI Leuven positief geadviseerd o.b.v. consortiumgestuurde programmatie 4 Bekrachtiging van de diplomagerichte opleidingen Eénmaal de opleidingen gekozen, bekrachtigt VDAB de te organiseren OKOT-trajecten en de instapvoorwaarden en is er een warme overdracht van de VDAB Regie naar de VDAB projectmanager in het competentiecentrum die ervoor zorgt dat de samenwerking tussen VDAB en CVO duurzaam verloopt en dat de opleidingen zo knelpuntgericht mogelijk worden georganiseerd. Communicatie met de CVO gebeurt via het consortium. 4 In de loop van het traject hulpkok in Diest binnen Leren Werkt! werd door de VDAB gevraagd of het traject kon aangepast worden naar de diplomeerbare beroepsopleiding Kok. Hoewel CVO VTI Leuven officieel een vestigingsplaats Diest heeft, was het gebruik van deze vestigingsplaats bij de toekenning ervan beperkt tot de opleiding hulpkok en enkel in het kader van de samenwerking met de VDAB. In afwachting van een definitief decretaal kader voor de koppeling tussen onderwijsbevoegdheid en vestigingsplaats en loyaal aan de communicatie en voorwaarden van de administratie, vroeg L4-Volwassenenonderwijs in het najaar van 2012 om de interpretatie van de vestigingsplaats Diest voor CVO VTI Leuven te verruimen van hulpkok naar kok. Dit bleek niet mogelijk, waardoor een nieuwe aanvraag werd voorbereid naar aanleiding van de programmatieronde van januari

TUSSENTIJDS RAPPORT LEREN WERKT! acht maanden zoeken

TUSSENTIJDS RAPPORT LEREN WERKT! acht maanden zoeken TUSSENTIJDS RAPPORT LEREN WERKT! acht maanden zoeken www.lerenwerkt.org LerenWerkt! is de samenwerking tussen L4-Volwassenenonderwijs en de VDAB. Deze publicatie vindt zijn oorsprong in de samenwerking

Nadere informatie

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT)

OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Infosessie 9 OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten (OKOT) Provinciale netwerkdag Vlaams-Brabant L4-volwassenenonderwijs en Consortium In In vogelvlucht 1. Algemeen over OKOT Wat? Instapvoorwaarden?

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten.

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 11 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OKOT-trajecten - Stand van zaken Een onderwijskwalificerend

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS Welke opleidingen worden terugbetaald? In deze lijst kan je zien welke examens en opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie: 1. Het inschrijvingsgeld voor de examens van alle aangeboden

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-01 25 januari 2016 25-01-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens

Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens 10 VOOR KOKEN Doelstelling Partners Projectinhoud en opbouw opleiding Instapvoorwaarden Wat bieden wij? Na de opleiding Contactgegevens Clienten van het OCMW via een korte intensieve opleiding en stage

Nadere informatie

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 186 van EMMILY TALPE datum: 24 december 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) Stand

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016

Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. 15 maart 2016 Anderstaligen voorbereiden op het Nederlandstalige hoger onderwijs en de arbeidsmarkt 15 maart 2016 Opbouw Geschiedenis IVAN in de praktijk Toekomst 2 Geschiedenis Intensief Voorbereidingsjaar hoger onderwijs

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 9 september 2008 RLLL/MDR /ADV/001 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen Secretariaatsmedewerker en Secretariaat-talen voor het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar )

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Raad Levenslang en Levensbreed Leren 14 maart 2017 RLLL-RLLL-ADV-1617-006 Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT)

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs 1 Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs Diplomagerichte opleidingen in regio KORTRIJK juni 2017 In dit overzicht vind je opleidingen tweedekansonderwijs die je kunt

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2009-2010 Plan m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen Secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs Inleiding Waarom een diploma secundair onderwijs behalen? 2 Waarom een diploma SO behalen? Jezelf ontwikkelen Goede basis voor hoger onderwijs

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs

Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 18 december 2007 RLLL/MDR/ADV/003 Advies over bijkomende opleidingsprofielen voor de studiegebieden Bouw en Hout van het secundair volwassenenonderwijs VLAAMSE

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/015 Advies over modulaire opleidingen in het studiegebied Boekbinden van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

KANSEN OP LEREN, INTEGREREN EN KWALIFICEREN, EEN LEVEN LANG.

KANSEN OP LEREN, INTEGREREN EN KWALIFICEREN, EEN LEVEN LANG. KANSEN OP LEREN, INTEGREREN EN KWALIFICEREN, EEN LEVEN LANG. Brussel, Vlaamse Onderwijscommissie 21 juni 2016 Focus op secundair volwassenenonderwijs en CBE, gebaseerd op doorlichtingen en thematische

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Naar een coherent EVC-beleid Debby Peeters Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Beleidskader: Competentieagenda Situatie: vele bestaande EVC-initiatieven Fiche 4 Competentieagenda:

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Een versterkte positie voor het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen 24 april 2012 BRON: non-paper Vlaamse Overheid Aanleiding: Motie van aanbeveling over de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

WANNEER IS EVC ZINVOL?

WANNEER IS EVC ZINVOL? WANNEER IS EVC ZINVOL? WAT? HVC In kaart brengen van je competenties geen vaste lijst geen vaste norm geen vaste procedure EVC Je competenties beoordelen = TEST!!!!! een vaste lijst competenties een vast

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 24 mei 2005 RVOL/MDR/ADV/013 Advies over de modulaire opleidingen voor het studiegebied Koeling en warmte van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 22 oktober 2013 RLLL-RLLL-ADV-001 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

VR DOC.0885/2BIS

VR DOC.0885/2BIS VR 2016 1507 DOC.0885/2BIS Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Op stapel 2013-02 19 april 2013 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs

Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs September 2014 Pagina 0 Inleiding De handleiding Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die competenties

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties niveau 1-5 11 mei 2009 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Onderwijskwalificaties Een onderwijskwalificatie is:

Nadere informatie

Leren Werkt! Een nieuwe tweedekansleerweg voor laaggeschoolde werkzoekenden. Met steun van:

Leren Werkt! Een nieuwe tweedekansleerweg voor laaggeschoolde werkzoekenden. Met steun van: Leren Werkt! Een nieuwe tweedekansleerweg voor laaggeschoolde werkzoekenden Met steun van: Deze instrumenten kwamen tot stand in het kader van een Innovatieproject met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 10 juni 2014 RLLL-RLLL-ADV-008 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Eerst en vooral wensen wij u van harte het allerbeste voor 2011. Verder informeren we u via

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Gestandaardiseerde procedure rond het bepalen en testen van de instapvoorwaarden en het niveau.

Gestandaardiseerde procedure rond het bepalen en testen van de instapvoorwaarden en het niveau. 5.3. NAKIJKEN VAN DE INSTAPVOORWAARDEN EN SCREENEN VAN DE CURSIST Productidentificatie Type product: Gestandaardiseerde procedure rond het bepalen en testen van de instapvoorwaarden en het niveau. Gebruikers:

Nadere informatie

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-16 20 december 2016 20-12-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N -

HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - HERVORMING LERARENOP LEIDINGEN - BASISUITGANGSPUNTE N - Werkdocument 02.10.2002 1. Woord vooraf...2 2. Basiscompetenties...2 3. Karakterisering van de opleiding...2 4. Stage...3 5. Soorten opleidingen...3

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 69266 BELGISCH STAATSBLAD 22.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 21 16 februari 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 21 16 februari 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 21 16 februari 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de activiteiten

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-DOC-002-bijlage 22ter Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC BO ME 407 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud

Nadere informatie

Advies over externe certificering in onderwijs

Advies over externe certificering in onderwijs ADVIES Algemene Raad 25 juni 2009 AR/KST/ADV/028 Advies over externe certificering in onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL www.vlor.be Advies over externe certificering in onderwijs

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22bis Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Piping BO ME 408 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 14 Inhoud 1

Nadere informatie