Nr. Document / Bijlage Pagina Paragraaf Vragen / Opmerkingen Antwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. Document / Bijlage Pagina Paragraaf Vragen / Opmerkingen Antwoord"

Transcriptie

1 Nota van Inlichtingen d.d. 4 september 2015 Aanbestedende dienst: Luchtverkeersleiding Nederland Aanbesteding: Verwering van Connectivity Referentienummer: LVNL Connectivity Nr. Document / Bijlage Pagina Paragraaf Vragen / Opmerkingen Antwoord Mededelingen LVNL Mededelingen LVNL 1 Aankondiging 4 II.1.4 Hier wordt aangegeven dat de geraamde waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst geraamd wordt op 3.6 miljoen euro. Kan LvNL aangeven wat bedoeld wordt met "aankopen"? Kan LvNL aangeven hoe deze raming is opgebouwd? 2 Bijlage 1 Eigen Verklaring 3 Bijlage 1 Eigen verklaring 4 Bijlage 1 Eigen verklaring 5 Bijlage 1 Eigen Verklaring Er wordt verwezen naar een documentnaam en pagina- of paragraafnummer, echter zijn deze niet ingevuld. Kan Aanbestedende Dienst aangeven wat de ontbrekende gegevens moeten zijn? In dit artikel is geen verwijzing opgenomen naar de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid waaraan gerefereerd wordt, wilt u dit toevoegen en een aangepaste Eigen verklaring beschikbaar stellen? Kunt u de Eigen Verklaring in een bewerkbare versie beschikbaar stellen? Het is niet mogelijk voor Gegadigde om de Eigen Verklaring aan te passen / compleet te maken. Is het mogelijk voor Aanbestedende Dienst deze bijlage te publiceren die wel aan te passen is? Bijgesloten bij deze Nota van Inlichtingen vind u de volgende documenten: - Selectieleidraad versie 1.1 (PDF en de bijlagen tevens in bewerkbare vorm (MS Word)) - Eigen verklaring in bewerkbare vorm (PDF) - Ketenpartners (zie tabblad in deze Excel) - Incidenten en Changes (zie tabblad in deze Excel) LVNL heeft besloten een tweede vragenronde in te lassen. De gestelde vragen kunnen uitsluitend betrekking hebben op deze Nota van Inlichtingen. Eventuele vragen kunt u uiterlijk stellen tot maandag 7 september uur. De Nota van Inlichtingen 2 wordt dinsdag 8 september uur gepubliceerd. Raming is gebaseerd op huidige inzet personeel. 6 Bijlage 2, 3 en 4 Wilt u de bijlagen 2,3,en 4 in MS Word beschikbaar stellen? Zie vraag en antwoord 4. 7 Bijlage 3, 4 en 5 Kunt u bijlage 3, 4 en 5 in Word beschikbaar stellen? Zie vraag en antwoord 4. 8 LVNL "Zodra er sprake is van een schending van een verplichting als bedoeld in de voorgaande artikelleden, is de Wederpartij LVNL een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van twee maal de opdrachtwaarde". Deze boete kan, gezien de beoogde opdrachtwaarde, dusdanig hoog oplopen dat inschrijver vooraf wil weten of hierover een aangepaste afspraak gemaakt kan worden om deze boete meer in verhouding/proprtie te brengen. Bijvoorbeeld maximaal of De documentnaam is de selectieleidraad naar waar er wordt verwezen. Ja, LVNL zal een aangepaste Eigen verklaring toevoegen aan de Nota van Inlichtingen. Ja, alle Bijlagen worden in een bewerkbare versie bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen. Zie vraag en antwoord 4. In deze fase van de aanbesteding zijn de nog niet van toepassing. De algemene van LVNL worden tijdens de gunningsfase beschikbaar gesteld. De voor de gunningsfase geselecteerde Gegadigden kunnen tijdens de gunningsfase (via de vragenronde) commentaar geven op alle (contract)voorwaarden (o.a. de Algemene van LVNL). LVNL zal via de Nota van Inlichten eventuele aanpassingen op de (contract) voorwaarden aan de Gegagdigden communiceren.

2 9 LVNL "Wanneer er sprake is van een tekortkoming in haar verplichtingen op basis van de Overeenkomst, is de Wederpartij jegens LVNL aansprakelijk voor de schade die LVNL dientengevolge lijdt". Het is inschrijver niet toegestaan onbeperkte aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden. Inschrijver stelt voor haar aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde te beperken tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de voor deze overeenkomst bedongen prijs, doch maximaal Deze aansprakelijkheidsbeperking is tevens van toepassing op eventueel overeengekomen garantie- en/of vrijwaringsverplichtingen. De aansprakelijkheid van inschrijver voor materiële schade, schade door dood of lichamelijk letsel dient te zijn beperkt tot maximaal De aansprakelijkheid van inschrijver voor gevolgschade en/of indirecte schade dient te worden uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Bent u bereid hiermee in te stemmen? Zie vraag en antwoord 8 10 LVNL Wederpartij vrijwaart LVNL voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die is ontstaan in relatie tot het aangaan en/of uitvoeren van de Overeenkomst, zulks in de ruimste zin des woords. Onder derden als hier bedoeld worden mede verstaan personeelsleden en medewerkers van LVNL en Personeel van de Wederpartij. De Wederpartij zal een schikking treffen met deze derden, dan wel wanneer een procedure niet afgewend kan worden, zich in rechte, in plaats van (namens) of gezamenlijk met LVNL, zulks ter keuze van LVNL, verweren tegen aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld. De kosten van LVNL in relatie tot de procedure komen voor rekening van de Wederpartij. Inschrijver wil graag dat deze vrijwaring uitsluitend ziet op de door inschrijver verrichte werkzaamheden, geleverde goederen en verleende diensten en binnen het kader van de aansprakelijkheidsbeperking die volgt uit het tekstvoorstel bij artikel Bent u hiertoe bereid?

3 11 LVNL Wederpartij heeft zich afdoende en adequaat verzekerd voor, en zal zich afdoende en adequaat verzekerd houden voor eventuele aansprakelijkheid jegens LVNL in relatie tot (het uitvoeren van) de Overeenkomst. Hieronder vallen in ieder geval: beroepsaansprakelijkheid (risico s die voortvloeien uit beroepsfouten), bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van LVNL) en verlies van en schade aan zaken van LVNL (waaronder door brand en diefstal. Wederpartij legt desgevraagd onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling van bedoelde verzekeringen aan LVNL over. Ten behoeve van de uitoefening van haar bedrijf heeft inschrijver verzekeringen uitgenomen op condities die voor haar bedrijf te doen gebruikelijk zijn. Inschrijver zal deze verzekeringen ten behoeve van deze overeenkomst in stand houden. Het is haar niet toegestaan om details met betrekking tot deze verzekeringen te openbaren, zoals polisvoorwaarden of betalingsbewijzen. Inschrijver zal haar makelaar vragen een uitgebreid bewijs van verzekering middels een certificaat te verstrekken. Dit is in het algemeen in aanbestedingen ook de gebruikelijke gang van zaken. Wij gaan er vanuit dat wij hiermee kunnen volstaan. 12 LVNL 13 LVNL 14 LVNL 19.1 LVNL is, onverminderd de overige haar toekomende rechten ingevolge de Overeenkomst, deze algemene inkoopvoorwaarden of de wet, waaronder het recht op schadevergoeding, gerechtigd om, buiten rechte en zonder dat aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: de aandelen in of de activa van de onderneming van de Wederpartij aan een derde worden/wordt overgedragen; Inschrijver is van mening dat deze ontbindingsgrond alleen kan gelden indien de overdracht van de aandelen of activa een materieel negatief effect heeft op de dienstverlening van inschrijver. Is LVNL bereid dit op te nemen LVNL is bij ontbinding op grond van Artikel 19.1 geen vergoeding, uit welke hoofde dan ook, aan de Wederpartij verschuldigd. Inschrijver stelt voor om in de overeenkomst de garantie van de apparatuur te koppelen aan de garantie van de fabrikant. Bent u hier toe bereid? Indien LVNL aan de Wederpartij verzoekt de Levering uit te stellen, zal de Wederpartij de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor LVNL opslaan, beveiligen en verzekeren. Inschrijver gaat er vanuit dat hiervoor kosten in rekening kunnen worden gebracht? Kunt u dit bevestigen?

4 15 LVNL 20.5 Wederpartij garandeert dat de Levering geheel compleet en voor gebruik gereed is en verleent, tenzij anders is overeengekomen, tenminste een garantie als bedoeld in Artikel 6 op de Levering(en) van twee (2) jaar vanaf het moment dat de Levering is goedgekeurd. Indien een Levering deel uitmaakt van een groter geheel, zoals bijvoorbeeld een technische installatie, dan vangt de garantietermijn aan bij oplevering van het grotere object. Inschrijver stelt voor om in de overeenkomst de garantie van de apparatuur te koppelen aan de garantie van de fabrikant. Bent u hier toe bereid? 16 LVNL Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico en de eigendom van zaken over op LVNL op het moment dat de Wederpartij de zaken aan LVNL ter beschikking stelt op de in Artikel 20 genoemde plaats van levering. In geval van een weigering van de zaken door LVNL of het moeten terugnemen van de zaken door de Wederpartij, is de eigendom en het risico van de zaken weer voor rekening van de Wederpartij zodra de Wederpartij de zaken weer ophaalt c.q. in ontvangst neemt Inschrijver stelt voor om schriftelijk over een te komen dat eigendom van zaken over gaat op LVNL na volledige betaling daarvan dor LVNL. Bent u hiertoe bereid? 17 LVNL 18 LVNL LVNL heeft te allen tijde het recht de juistheid van de door de Wederpartij verzonden facturen en/of declaraties te laten controleren door een door LVNL aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW. Wederpartij zal, voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, hieraan op eerste verzoek van LVNL zijn medewerking verlenen, door onder meer inzage in de boeken te verlenen alsmede de door de accountant verlangde gegevens te verstrekken. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder dan voor de verificatie van de facturen c.q. declaratie is vereist. Inschrijver verzoekt LVNL te bevestigen dat een dergelijk onderzoek beperkt is tot de facturen en/of declaraties in relatie tot de dienstverlening van Inschrijver, dat een dergelijk onderzoek verricht wordt door een onafhankelijke derde partij die gehouden is aan geheimhoudingsverplichtingen die vergelijkbaar zijn met hetgeen in de voorwaarden is opgenomen en dat een dergelijk onderzoek en beperkt is tot een maal per kalenderjaar LVNL is te allen tijde bevoegd binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid de omvang, inhoud, etc. van de Prestatie te wijzigen en/of aan te vullen nadat overleg is gevoerd met de Wederpartij over de gevolgen van deze wijzigingen. het is redelijk dat dit niet alleen na overleg met leverancier is toegestaan, maar dat hierover ook overeenstemming tussen Partijen is bereikt

5 19 LVNL g. te allen tijde voldoet aan de vigerende veiligheidsvoorschriften van LVNL; Kunt u aangeven welke veiligheidsvoorschriften hier worden bedoeld en worden deze tijdig voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst aan Leverancier beschikbaar gesteld?. 20 Selectieleidraad In de 5de bullit worden de verschillende, lopende diensten/contracten genoemd die bij de ketenpartners zijn ondergebracht. Kan LvNL per dienst een overzicht beschikbaar stellen van de looptijd van deze contracten, of het hier apparatuur betreft die wel dan niet eigendom is van LvNL en welke Ketenpartner hier nu het beheer over voert? Ja, zie bijlage bij Ketenpartners (overzicht met Ketenpartners, looptijd en dienstverlening). 21 Selectieleidraad 4 1 Zijn de ketenpartners contractueel verplicht mee te werken aan de Ja. uitvoering van deze aanbesteding? 22 Selectieleidraad 11 4,2 Gegadigde is een internationaal bedrijf, waardoor certificaten (zoals leverancier certificaten, verzekering e.d.) in de Engelse taal zijn. Gaat Ja, LVNL gaat akkoord met het indienen van certificeringen zonder Nederlandse vertaling mits deze in de Engelse taal zijn gesteld. Aanbestedende Dienst akkoord om deze te accepteren zonder een Nederlandse vertaling? 23 Selectieleidraad U vermeldt dat u wilt komen tot een selectie van maximaal drie Vijf (5) Gegadigden krijgen uitnodiging tot inschrijving. Gegadigden. Echter conform Artikel 2.99 punt 3 van de Aanbestedingswet staat vermeld: "Het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen bedraagt bij de niet-openbare procedure ten minste vijf en bij de concurrentiegerichte dialoog en de onderhandelingsprocedure met aankondiging ten minste drie".aangezien u gebruik maakt van de nietopenbare procedure nemen wij aan dat het aantal van drie geselecteerden op een misverstand berust en dit vijf dient te zijn? 24 Selectieleidraad In deze en paragraaf 6.1 spreekt u over maximaal 3 te selecteren Zie vraag en antwoord 23. gegadigden, in paragraaf 4.5 op pagina 14 spreekt u over 5 te selecteren gegadigden. Hoeveel gegadigden selecteert LVN maximaal voor de gunningsfase? 25 Selectieleidraad 6 en 14 en en 4.6 en 6.1 Bij 2.4 Doel geeft u aan "selectie van maximaal drie (3) gegadigden. In 4.6 Toets selectiecriteria geeft u aan "alleen de 5 (vijf) hoogst scorende Aanmeldingen komen ". Bij 6.1 staat in de eerste zin:..maximaal drie (3) gegadigden..dit lijkt ons tegenstrijdig. Hoeveel Gegadigden krijgen een uitnodiging tot inschrijving, drie of vijf? Zie vraag en antwoord Selectieleidraad U vermeldt dat uw Algemene versie 1.0 dd van toepassing zijn. Kunt u deze ter beschikking stellen?

6 27 Selectieleidraad In de beschrijving van de opdracht worden alleen diensten beschreven. Terwijl u voor de referenties bij Kerncompententie 1 aangeeft: levering en implementatie van een soortgelijke Opdracht. Als wij paragraaf 3.1 lezen als omschrijving van de opdracht zijn daar geen leveringen en implementaties van toepassing, alleen diensten. Wij vragen ons dus af in hoeverre leveringen van apparatuur en de implementatie daarvan deel uitmaken van de opdrachtverlening. Kunt u aangeven of levering en implementatie van apparatuur tevens deel uitmaakt van de aanbesteding? Met levering en implementatie bedoelt LVNL: levering en implementatie van genoemde diensten, niet van apparatuur. LVNL sluit bestellingen van netwerkcomponenten bij de geselecteerde Gegadigde niet uit, gedurende de looptijd van de overeenkomst. LVNL heeft voor aanschaf van hardware een raamovereenkomst zonder afnameverplichting met een Ketenpartner. Eventuele implementatie van nieuwe hardware valt binnen de scope van deze aanbesteding. Selectie en implementatie van nieuwe hardware zal in overleg met Gegadigde plaatsvinden. 28 Selectieleidraad Bullit Instandhouden: U verwacht actieve monitoring en logging plus maatregelen om de veiligheid en de dienstverlening van het KAnetwerk te garanderen.verwacht u hiervan dat gegadigde aanvallen van buitenaf en monitort? 29 Selectieleidraad Bullit Aansturing Ketenpartners: U geeft aan dat Gegadigde de functionaliteit en continuiteit van ketenpartners dient te waarborgen. Wij begrijpen niet goed hoe u dit bedoelt. Dit, aangezien Gegadigde geen verantwoording kan nemen voor operationele aansturing van derden aangezien ketenpartners geen verplichtingen hebben richting Gegadigde. Ook voor uitvoering van werkzaamheden door ketenpartners, kan gegadigde geen verantwoording nemen aangezien de Ketenpartners een overeenkomst hebben met LVNL en niet met Gegadigde. Wat Gegadigde wel als een taak binnen uw aanbesteding kan zien is dat zij, onder verantwoording van LVLN, ketenpartners voor u kan inschakelen. Is dit laatste wat u bedoelt? 30 Selectieleidraad Bullit Aansturing Ketenpartners: Een migratieplan van Ketenpartner A naar Ketenpartner B zal geschreven dienen te worden door de nieuwe Ketenpartner en kan geen verantwoording zijn voor Gegadigde.Dit aangezien de nieuwe Ketenpartner de verantwoording krijgt over hun dienstverlening aan LVNL. Of begrijpen wij uw omschrijving niet goed? 31 Selectieleidraad Als wij de omschrijving van de Opdracht lezen doet ons dit denken aan een complete outsoursing. Klopt het dat u het complete beheer wilt outsoursen? Ja. LVNL blijft verantwoordelijk voor dienstverlening geleverd door de Ketenpartner. Gegadigde acteert namens LVNL als het gaat om operationele uitvoering, daaronder valt de operationele aansturing van de Ketenpartners. De gestelde eisen en wensen hieromtrent worden uitgewerkt in het Programma van Eisen. Er dient altijd een migratieplan geschreven te worden bij overgang van dienstverlening naar een nieuwe Ketenpartner. De verantwoordelijkheid voor het schrijven van dit migratieplan is afhankelijk van de keuze van de Ketenpartner: Scenario 1: LVNL kiest eigen Ketenpartner (eigen Ketenpartner schrijft migratieplan); Scenario 2: Gegadigde wordt verantwoordelijk voor de dienstverlening, via eigen beheer of eigen Ketenpartner (Gegadigde schrijft migratieplan). Ja, de details van de outsourcing worden in de gunningsfase beschreven. 32 Selectieleidraad Ls, bestaat de opdracht naast het beheren (instandhouden, Zie vraag en antwoord 27 en 31. rapporteren, adviseren) ook uit het (mogelijk) leveren van vervangende componenten? Of is dat inbegrepen in het onderdeel 'Verbeteren/vernieuwen/veranderen'? 33 Selectieleidraad 4 1 Kunt u opgeven wie de huidige ketenpartners zijn? Zie vraag en antwoord Selectieleidraad Hoe wordt de ervaring en mogelijkheden van opdrachtnemer op het terrein van de opties meegewogen in de beoordeling. Naar aanleiding van uw vraag is selectiecrterium H.6.C.3. uitgebreid, zie bijgevoegte Selectieleidraad versie 1.1.

7 35 Selectieleidraad In paragraaf 3.1 wordt aangegeven dat LVNL verwacht dat gegadigde de ketenpartners aanstuurt. Hoeveel ketenpartners betreft dit? Zie vraag en antwoord Selectieleidraad Welke ketenpartners heeft LVNL op dit moment en wat is de Zie vraag en antwoord 20. (resterende) looptijd van de contracten met de ketenpartners? 37 Selectieleidraad Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid werk in de coordinerende rol vragen wij u of u per domein (ketenpartner) kunt aangeven hoeveel incidenten, problemen en changes zich hebben voorgedaan en in hoeverre die binnen gestelde SLA-parameters zijn afgehandeld? 38 Selectieleidraad In paragraaf 3.1 wordt tevens aangegeven dat LVNL kan besluiten een dienst onder te brengen bij gegadigde of een andere ketenpartner en dat de tactische en strategische aansturing van partners bij LVNL ligt. Hoe ziet LVNL de rol van gegadigde bij de selectie van een nieuwe partner? 39 Selectieleidraad LVNL geeft aan dat onder de opdracht dienstverlening voor Internettoegang valt. Wat verstaat LVNL hier onder? De verbinding, de beveiligingscomponenten die nodig zijn om een dergelijke verbinding tot stand te brengen of een combinatie daarvan? Er lijkt nu sprake te zijn van een splitsing over diverse partners. 40 Selectieleidraad Hier wordt aangegeven dat LvNL momenteel twee netwerkspecialisten inzet voor onsite support. Betreft dit eigen medewerkers? Zo ja, hoe ziet LvNL de rol van deze medewerkers in de nieuwe situatie? Ja, zie bijlage Incidenten en Changes, de cijfers zijn niet gesplitst naar domein/ketenpartner. LVNL heeft de voorkeur dat Gegadigde de dienstverlening van de 'latende ketenpartner' overneemt. Indien Gegadigde niet zelf aan de eisen van de dienstverlening kan voldoen zal een selectie van een nieuwe Ketenpartij of verlenging contract met latende Ketenpartij moeten plaatsvinden. Afhankelijk van de gemoeide omzet zal dit een separate aanbesteding worden, waarbij selectiecriteria in overleg tussen Gegadigde en LVNL worden opgesteld. Het is een combinatie. Neen, dit betreft geen eigen medewerkers. 41 Selectieleidraad In paragraaf 3.3 wordt aangegeven dat de ICT-organisatie van LVNL Zie vraag en antwoord 40. uit 35 personen bestaat waarvan er 15 eigen medewerkers heeft. Tevens wordt aangegeven dat men de beschikking heeft over twee netwerkspecialisten op de locatie Schiphol. Zijn dit medewerkers van LVNL? 42 Selectieleidraad Hoe ziet LVNL de rol van deze personen nadat de dienstverlening is overgenomen door gegadigde? De inhoud van de rol van deze personen dient overgenomen te worden door Gegadigde, er is geen rol bedacht voor de huidige inhuurkrachten na de transitiefase. 43 Selectieleidraad Kunt u een (indicatieve) planning geven voor de gunningsprocedure? Start gunningsfase met 5 geselecteerde Gegadigden is 20 oktober Contractering is gepland 1 februari Selectieleidraad In deze paragraaf staat: De Aanmelding geschiedt uitsluitend door het indienen van de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring aangevuld met de bijbehorende referentieverklaringen (bijlage 3). Hieruit lezen wij dat bij aanmelding alleen de beantwoording van selectiecriteria H.6.C.1 t/m H.6.C.3 ingediend hoeven te worden en de beantwoording van selectiecriteria H.6.C.4 t/m H.6.C.7 niet. Is dit juist? Indien uw antwoord ontkennend is verzoeken wij u te specificeren welke stukken bij aanmelding ingediend moeten worden. Indien u in aanmerking wilt komen voor selectie van de gunningsfase, dient u uiteraard ook de vragen in hoofdstuk 6 te beantwoorden (criteria voor selectie H.6.C.1 tot en met H.6.C.7).

8 45 Selectieleidraad Voor het voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot de financiële en/of economische draagkracht doet gegadigde een beroep op de geconsolideerde jaarcijfers van de Holding. Onze Holding heeft voor de inschrijvende dochter een aansprakelijkheidsverklaring overeenkomstig artikel 2:403 lid 1 sub f van het Burgerlijk Wetboek afgegeven. Accepteert u deze verklaring in plaats van ondertekening van Bijlage 5 door de Holding als genomineerde derde? 46 Selectieleidraad Worden er notulen verspreid van de Informatiebijeenkomst? Neen, de gestelde vragen zijn verwerkt in deze Nota van Inlichtingen. Behalve de antwoorden op de vragen is er geen nieuwe of aanvullende informatie verstrekt aan deelnemers van de Informatiebijeenkomst. 47 Selectieleidraad Ls, worden er maximaal 3 of 5 partijen uitgenodigd? In paragraaf 4.6 staat het getal 5, in paragraaf 2.4 staat maximaal drie (3). Op tenderned en negometrix gepubliceerde informatie staat minimum 2 en maximum 3. Kan inschrijver uitgaan van maximaal 3? Zie vraag en antwoord Selectieleidraad Gegadigde meent dat het door LVNL gestelde recht om gebruik te maken van in het bijzonder ideeen, suggesties en tekeningen van inschrijvers om deze naar eigen inzicht en believen te kunnen inzetten en gebruiken aanbieders zou kunnen weerhouden om hun volledige inventiviteit en ervaringen in te zetten in de aanbiedingen. Modellen, tekeningen, concepten en werkwijzen zijn veelal wezenlijke elementen waarmee concurrerende partijen zich van elkaar trachten te onderscheiden. Indien slimme oplossingen of bijzondere ideeën, los nog van ontwerpen of concepten, zomaar overgenomen en gebruikt zouden kunnen worden om ten voordele van anderen te worden ingezet, zullen aanbieders zich twee maal bedenken om deze kenbaar te maken, hetgeen niet in het voordeel kan zijn van LVNL. De tweede zin van artikel zou derhalve aangevuld moeten worden met de woorden: zulks met uitzondering van die onderdelen van de aanbieding die door de aanbieder nadrukkelijk als bedrijfsvertrouwelijk zijn gemarkeerd of waarvan aanbieder het intellectueel eigendom bezit. Gaat u akkoord met dit voorstel? Indien uw antwoord ontkennend is verzoeken wij u uw antwoord te motiveren Akkoord. LVNL gaat akkoord met uw voorstel, echter deze is beperkt tot de onderdelen van een aanbieding die in de gunningsfase van deze aanbesteding door de geselecteerde 5 Gegadigden nadrukkelijk als bedrijfsvertrouwelijk zijn gemarkeerd of waarvan de 5 geselecteerde Gegagidgen het intellectueel eigendom bezitten. In de huidige selectiefase van deze aanbesteding geldt het door u gestelde voorbehoud niet. 49 Selectieleidraad Wij nemen aan dat de algemene (verkoop/leverings) voorwaarden van de LVNL van toepassing zijn. Deze zitten echter niet bij de aanbestedingsstukken. Kunt u deze beschikbaar stellen? 50 Selectieleidraad Het gewogen gemiddelde van de Current Ratio is groter of gelijk aan 1,2. U geeft niet aan welke formule dient te worden toegepast om de current ratio te berekenen. Kunt u dit verduidelijken?

9 51 Selectieleidraad Ten aanzien van de gestelde eis aan de current ratio willen wij u vragen om uw eis aan te passen. In onze situatie kunnen wij net niet voldoen aan het gevraagde ratio van 1,2. Dit scheelt echter enkele tienden. Naast het feit dat onze moederorganisatie garant staat voor de uitvoering van de opdracht is onze organisatie echter zeer financieel gezond. Wij zijn gaarne bereid om dit aan te tonen middels een bankverklaring, dit is gewoon in gelijksoortige aanbestedingstrajecten. Gaat u akkoord met het overleggen van een bankverklaring in plaats van de gevraagde current ratio? U kunt een (RA) accountant goedgekeurde accountsverklaring van het meest recente boekjaar overleggen. 52 Selectieleidraad De current ratio eisen zijn erg hoog. Is het mogelijk die te verlagen tot Zie vraag en antwoord 51. een redelijke hoogte als bijvoorbeeld 0,75? 53 Selectieleidraad Is dit knock-out criterium of volstaat een certificering op andere In het specifieke geval van Cisco en Fortinet certificeringen is dit (security) merken. Dit met betrekking tot het door u gestelde onder punt niet van toepassing, vanwege het belang van bedrijfscontinuïteit bij (4.9.4 Verwijzing naar merken, types, fabricaten, herkomst e.d.) het overnemen van de huidige dienstverlening en inrichting. 54 Selectieleidraad Ls, u vraagt om een kwaliteitsbewakingssysteem en informatiebeveiliging, met de ISO normeringen "of gelijkwaardig". Kan inschrijver dit bijvoorbeeld aantonen met een kwaliteitshandboek en (interne) procedures? 55 Selectieleidraad Wij hebben geen ISO 9001 certificaat maar wij maken gebruik van een kwaliteitsbewakingssysteem waarbij wij ons hebben gebaseerd op het ISO systeem. Inzage in ons systeem kan vanzelfsprekend verkregen worden. Is dit acceptabel voor u. Hetzelfde is van toepassing op de informatiebeveiliging. Ook hiervoor vragen wij u of dit acceptabel is. 56 Selectieleidraad Ls, u vraagt om Cisco Silver partnership. Dit bestaat echter niet meer. De hoogste niveau's zijn nu Gold en Premier. Is het akkoord wanneer Premier wordt toegevoegd? Ja, mits dit kwaliteitsmanagement systeem en informatiebeveiliging management systeem doorlopend en aantoonbaar door een gerenommeerde partij worden geaudit. Zie vraag en antwoord 54. Minimaal vereist is Cisco Silver, aangezien dat per april 2016 niet meer gevoerd wordt, zal dit niet naar beneden worden bijgesteld. LVNL past derhalve de minimale eis aan naar Cisco Gold Partner. 57 Selectieleidraad In punt op pagina 20 wordt aangegeven dat een AIVD B- Dat is juist. screening is noodzakelijk voor de uitvoering van (delen van) de dienstverlening bij LVNL. Ter verificatie en bevestiging: LVNL verwijst hier niet naar het veiligheidsonderzoek in de burgerluchtvaart. Is dat juist? 58 Selectieleidraad Voor welke rollen in de dienstverlening is de screening een vereiste? Minimaal voor alle medewerkers die zelfstandig in vitale ruimtes (zoals de hardwarezaal/serverruimtes) moeten werken is een AIVD- B screening vereist.

10 59 Selectieleidraad H.6.C.1 De zin "...vakkundig als zelfstandig, verantwoordelijk en coördinerend hoofdaannemer uitgevoerd te zijn" impliceert dat de opgegeven referentie ook daadwerkelijk door de inschrijvende partij Bij deze eis geldt dat bij de opgegeven referentie u als Gegadigde hoofdelijke aansprakelijk bent. De door u aangegeven combinaties zijn toegestaan. (zelfstandig/hoofdaannemer) uitgevoerd dient te zijn. Klopt deze aanname? Zo ja, dan is dat volgens ons in strijd met de Europese richtlijnen. Er mag conform de Eigen Verklaring aangaande de technische bekwaamheid ook beroep gedaan worden op een onderaannemer of een derde. Kunt u bevestigen dat wij ook referenties mogen opgeven waarbij een onderaannemer/derde de gevraagde dienstverlening heeft uitgevoerd, maar waar inschrijver wel hoofdelijk aansprakelijk voor is? 60 Selectieleidraad H.6.C.2 Bij de op te geven referenties wordt zowel Fortinet als Cisco genoemd Combinatie is niet essentieel, dus aparte referenties zijn als geleverd, geïmplementeerd en/of te onderhouden product. Indien er toegestaan. door gegadigde geen referentie gegeven kan worden waarin zowel Cisco als Fortinet gelijktijdig zijn vertegenwoordigd, maar wél in aparte referenties, mogen er dan voor de kerncompetenties gescheiden referenties opgegeven worden, dus aparte referenties voor Cisco en voor Fortinet? 61 Selectieleidraad H.6.C.2 Ls, in referentie opdrachten wordt genoemd Cisco en Fortinet. In Neen. wordt aangegeven geen merk-voorkeur te hebben. Betekent dit ook dat de referenties op vergelijkbare apparatuur mogelijk zijn, en gelijk gewaardeerd worden? 62 Selectieleidraad H.6.C.2 Ls, in de referentie opdrachten wordt een combinatie van Cisco en Zie vraag en antwoord 60. Fortinet gevraagd. Dit impliceert dat bij 1 referentie zowel Cisco als Fortinet in gebruik is. Is het ook mogelijk om de Cisco en Fortinet expertise bij twee verschillende klanten aan te tonen? 63 Selectieleidraad H.6.C.4 U vraagt de beantwoording in 2 A4 pagina's te geven. Slaat dit aantal Ja u kunt het maximale aantal pagina's uitbreiden naar 4x A4. op alleen de eerste aandachtsbullit of dient de gehele vraag in 2x A4 beantwoord te worden? In dat geval is 2x A4 wel heel weinig ruimte om een gedegen antwoord te formuleren. Kunt u het maximale aantal pagina's uitbreiden naar 4x A4? 64 Selectieleidraad H.6.C.4 Ls, dient de beheerorganisatie of de totale organisatie waar LVNL De totale organisatie waar LVNL raakvlak mee heeft. raakvlak mee heeft te worden onderbouwd? De kwaliteit beschrijven van de projectenorganisatie heeft volgens inschrijver ook waarde, omdat deze bij LVNL de veranderingen doorvoert. 65 Selectieleidraad H.6.C.6 De onderdelen uit deze vraag doen ons denken aan verregaande bevoegdheden van Gegadigde in de aansturing van uw Ketenpartners. Dit lijkt ons in tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 3.1 bovenaan pagina 9 waar u vermeldt dat de contracten van de Ketenpartners onder strategische en tactische aansturing van LVNL blijven. Kunt u wellicht uitgebreider omschrijven wat u van gegadigde verwacht ten opzichte van de Ketenpartners? Zie vraag en antwoord Selectieleidraad 32 Bijlagen Bijlage 3 tot en met bijlage 5 zijn niet gepubliceerd.is het mogelijk voor Aanbestedende Dienst, deze documenten, in een bewerkbaar formaat te publiceren? 67 Informatiesessie Aanvallen van buitenaf; security operating centre wordt dit verwacht in kader van deze aanbesteding? Zie vraag en antwoord 4. Zie vraag en antwoord 28.

11 68 Informatiesessie De internet toegang is dat Fortinet, hoe is het gebruik van de managed Firewalls en wie levert de dienst? Internettoegang en Managed Firewalls zijn diensten die worden afgenomen bij een Ketenpartner. Zie vraag en antwoord Informatiesessie Zijn alle firewalls binnen LVNL managed? De externe Firewalls zijn gemanaged door een Ketenpartner. De interne Firewalls zijn niet gemanaged door een Ketenpartner. 70 Informatiesessie Is het de bedoeling dat deze managed firewall direct wordt overgenomen 71 Informatiesessie Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de lopende contracten krijgen aangevuld met de namen van ketenpartners met wie deze contracten zijn afgesloten? 72 Informatiesessie Hoe ziet de IT beheerorganisatie van LVNL eruit, is er sprake van inhuur en wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van deze inhuurkrachten? En wat is de rol van de huidige beheerders na de gunning? 73 Informatiesessie Is het de bedoeling dat de dienstverlening wordt uitbesteed alszijnde een out-sorucing? 74 Informatiesessie Worden er door LVNL seperate afspraken met de ketenpartners gemaakt. Hoe ziet LVNL de aansturing van de ketenpartners en op welke wijze worden SLA's met elkaar in overeenstemming gebracht? Direct is niet noodzakelijk vanuit LVNL, zie vraag en antwoord 38 en bijlage Ketenpartners. Zie vraag en antwoord 20. De afdeling ICT is ingericht naar het regiemodel, welke een duidelijke scheiding kent in Demand en Supply. Demand stemt met de business de ICT behoefte af en Supply stemt met de leveranciers de inkoop en het beheer van de beoogde ICT oplossingen af. Er is sprake van inhuurkrachten (2 senior netwerkspecialisten), er is geen rol bedacht voor de huidige inhuurkrachten na de transitiefase. Zie vraag en antwoord 31. Ja, er worden separate afspraken met Ketenpartners gemaakt. SLA's van alle betrokken Ketenpartners moeten in de transitiefase met elkaar in lijn worden gebracht. Er dienen operationele werkafspraken gemaakt te worden over verschillen in SLA's. 75 Informatiesessie Waar ligt de demarcatielaag tussen ketenpartner, LVNL en de Zie vraag en antwoord 29 en 74. geselecteerde gegadigde. Wie stuurt concreet de provider aan en welke SLA is van toepassing op de dienstverlening? 76 Informatiesessie Hoe ziet LVNL de regie op de dienstverlening, wat houdt de regie Zie vraag en antwoord 29 en 74. voering van LVNL in? 77 Informatiesessie Is het mogelijk een overzicht te krijgen van alle incidenten en changes? Zie vraag en antwoord Informatiesessie Waarom vraagt u om een Fortinet (Gold) certificering Gold als dit een Zie vraag en antwoord 69. managed Firewall betreft? 79 Informatiesessie Blijft de factuurrelatie bestaan tussen ketenpartner en LVNL, nadat er Ja. een Gegadigde is geselecteerd voor de uitvoering van de dienstverlening? 80 Informatiesessie Verwacht LVNL adviezen op het gebied innovatie? Ja. Innovaties dienen bij invoering (en liefst nog eerder) in architectuurbeschrijvingen vastgelegd te zijn. LVNL gebruikt hiervoor de PSA (Project Start Architectuur). 81 Informatiesessie Dient Gegadigde zich te conformeren aan de architecuur van LVNL, hoe ziet LVNL dit? Ja, LVNL stuurt alle ontwikkelingen (i.e. veranderingen) in de ICT middels architectuur. De architecten bewaken en toetsen deze continu.

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Voeding, dranken en aanverwante producten

Voeding, dranken en aanverwante producten 2 e Nota van Inlichtingen Openbare Europese aanbesteding Voeding, dranken en aanverwante producten Ten behoeve van Drenthe College Aanbestedingsnummer: 2013/S 102-174076 juni 2013, Ingenion Alle rechten

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@ Concept-Raamovereenkomst Bijlage Ga RAAMOVEREENKOMST tussen Gemeente Leiden en @@@@@@@ INHOUDSOPGAVE 1 Begrippen 2 Voorwerp van de raamovereenkomst 3 Samenwerking 4 Prijzen, tarieven, facturering en betalingen

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012

Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Nota van Inlichtingen aanbesteding Elektronische handtekeningen systeem gemeente Venlo 10 december 2012 Vraag 1 Hoofdstuk Overeenkomst Artikel 7 paginanummer Inschrijver kan, gezien de reikwijdte van dit

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Materialen in de Nederlandse Economie Datum: 24 oktober 2014

1 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Materialen in de Nederlandse Economie Datum: 24 oktober 2014 1 e Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Materialen in de Nederlandse Economie Datum: 24 oktober 2014 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in het kader van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Nota van Inlichtingen Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3) Aanbesteding Duurzame vervanging WKK en Koelcentrale incl. WKO t.b.v. Schiphol Terminal 3 (KWS3)

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met organische groei? Kunt u aangeven welke de huidge providers zijn voor vaste en mobiele abonnementen? Onde organische groei wordt verstaan aanschaf van mobiele toestellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie

Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie Algemene Voorwaarden gebruik Winkeldiefstalapplicatie 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de diensten op het gebied van het gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB

Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum Van Kamer van Koophandel Ref. EG /BB Nota van inlichtingen 1 Betreft Nota van inlichtingen 1 Datum 09-03-2017 Van Kamer van Koophandel Ref. EG.162036/BB Project Europese aanbesteding Werving en Selectie 1. Bijlage 1.B De scope is W&S. Wat

Nadere informatie

Cadension - Algemene Voorwaarden

Cadension - Algemene Voorwaarden Cadension - Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Cadension is een financieel advies bureau dat is gespecialiseerd in analyse en advies ten aanzien van complexe financiële producten en structuren,

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie