Handleiding Reinigingsautomaat en toebehoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Reinigingsautomaat en toebehoren"

Transcriptie

1 Handleiding Reinigingsautomaat en toebehoren Voor ingebruikneming van de machine absoluut de handleiding lezen! Dit toestel is alleen voor het commercieel en industrieel gebruik bestemd en niet voor privé gebruik!

2 Inhoudsopgave 1 Veiligheid Technische gegevens Beschrijving Vorbereiding van de machine Werkzaamheden Einde van het werk Dagelijks onderhoud Wekelijks onderhoud Storingsopheffing Lijst van de afbeeldingen Konformitätserklärung

3 1 Veiligheid Dit hoofdstuk biedt een overzicht op alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien worden in de afzonderlijke hoofdstukken concrete veiligheidsaanwijzingen voor het afwenden van gevaren gegeven en met behulp van symbolen gekenmerkd. Bovendien moeten de piktogrammen, borden en opschriften op het toestel opgevolgd en in een leesbare toestand worden gehouden. De opvolging van alle veiligheidsbepalingen garandeert de optimale bescherming van het personeel en derden tegenover gevaar alsook de veilige en storingsvrije werking van het toestel. 1.1 Algemeen Het toestel is naar de tegenwoordig geldige technische regels gebouwd en veilig. Toch kan er gevaar van het toestel uitstralen in het geval dat het door undeskundig personeel of op ondeskundige manier of niet conform de bepalingen wordt gebruikt. Iedere persoon die de opdracht heeft werkzaamheden aan of met het toestel door te voeren, is verplicht de handleiding voor het begin van de werkzamheden te hebben gelezen en begrepen. Dit geldt ook voor het geval dat de betreffende persoon met een dergelijk of gelijksoortige toestellen al heeft gewerkt of door de fabrikant werd opgeleid. De inhoud van de handleiding te kennen is één van de voorwaarden om het personeel tegenover gevaar te beschermen, fouten te voorkomen en zo het toestel veilig en storingsvrij te bedienen. Om gevaar te voorkomen en om de optimale prestatie te garanderen, mogen noch veranderingen noch ombouwen gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. Alle borden met veiligheids- en gebruiksmaatregelen aan het toestel moeten altijd in een goed leebare toestand worden gehouden. Beschadigde of onleesbaar gewordene borden moeten rechtstreeks worden vervangen. De in de handleiding aangegevene instelwaarden of beter gezegd de bereiken van de instelwaarden moeten opgevolgd worden. De exploitant wordt aangeraden de kennisneming van de inhoud van de handleiding door het personeel aantoonbaar te laten bevestigen. 1.2 Verantwoordelijkheid van de exploitant Deze handleiding en de handleiding van de verbouwde componenten moeten in de directe omgeving van het toestel worden bewaard en altijd toegangkelijk zijn voor het installatie-, onderhouds,- en reinigingspersoneel. Het toestel mag alleen in een technisch onberispelijke en veilige toestand worden gebruikt. Alle veiligheidsinrichtingen moeten atijd toegangkelijk zijn en regelmatig op een foutloze functie worden gecontroleerd. De gegevens in verband met de veiligheid op het werk hebben betrekking op de veroordeningen van de Europese Unie die op het moment van de vervaardiging van het toestel geldig waren. De exploitant is ertoe verplicht gedurende de tijd waarin het toestel wordt gebruikt de overeenstemming van de genoemde maatregelen voor de veiligheid op het werk met de actuele reglementen vast te stellen en nieuwe voorschriften te volgen. Buiten de Europese Unie zijn de op de inzetplaats van het toestel geldigen wetgevingen in betrekking met de veiligheid op werk en de regionale bestemming in het betrokken land op te volgen. Naast de aanwijzingen voor de veiligheid op werk van deze handleiding moeten de voor het inzetbereik van het toestel algemeen geldigen veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter voorkoming van ongevallen alsook de geldigen bestemmingen voor milieubescherming worden nagekomen en opgevolgd. De exploitant en het door hem gemachtigde personeel zijn verantwoordelijk voor de storingsvrije werking van het toestel alsook voor het duidelijke vastleggen van de bevoegdheden bij installaties, gebruik, onderhoud en reiniging van het toestel. De gegevens van de handleiding moeten volledig en zonder beperking worden opgevolgd! Bovendien moet de exploitant garanderen dat in een gevarenbeoordeling volgens de arbowet andere gevaren vastgesteld worden, die door de speciale werkomstandigheden op de inzetplaats van het toestel ontstaan in een handleiding volgens arbeidsomstandighedenwet alle volgende aanwijzingen en veiligheidsbestemmingen worden samengevat die een gevarenbeoordeling van de werkplaatsen aan het toestel oplevert. 1.3 Reglementair gebruik De bedrijfsveiligheid van het toestel wordt alleen in het geval van een reglementair gebruik volgens de gegevens in de handleiding garandeerd. De reinigungsautomaat is uitsluitend voor de reiniging van waterbestendige en slijtvaste harde vloerbedekkingen binnen gebouwen bestemd. Voor de natte reiniging worden schrobbers en de afzuiging ingezet. De oppervlakkten die gereinigd moeten worden, dienen effen te zijn en mogen een max. stijging van 2% niet overschrijden. Oneffenheden zoals bv. drempels en overlopen mogen tijdens de reiniging niet worden overreden. Het reglementair gebruik bevat ook de correcte opvolging van de montage-, gebruiks-, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen. Ieder gebruik daarenboven en/of anderssoortig gebruik van het toestel is verboden en geldt als niet conform de bepalingen. Iedere aanspraak tegen der fabrikant en/of de gevolmachtigden wegens schade uit niet conform gebruik van het toestel is uitgesloten. Voor elke schade door niet conform gebruik is alleen de exploitant aansprakelijk. 3

4 1.4 Veiligheid op werk Door de aanwijzingen voor de veiligheid op werk te volgen kan de bedreiging van personen en/of het toestel worden voorkomen. De niet-naleving van deze aanwijzingen kan een gevaar voor personen en objecten door mechanische of elektrische invloed of de uitval van het toestel tot gevolg hebben. De niet-naleving van de veiligheidsbepalingen leidt tot het verlies van iedere aanspraak op schadevergoeding. 1.5 Persoonlijke beschermende uitrusting Tijdens de werkzaamheden aan en met het toestel moeten principieel worden gedragen: Geslotene, vaste schoenen met niet-glijdende zolen Nauwsluitende werkkleding (geringe scheurweerstand, geen wijde mouwen, geen ringen of andere sieraden enz.) Tijdens werkzaamheden aan batterijen moeten bovendien worden gedragen: veiligheidsbril voor de bescherming van de ogen tegenover zure elektrolyt tijdens werkzaamheden aan batterijen veiligheidshandschoenen Ter bescherming van de handen tegenover verwondingen en contact met stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. 1.6 Gevaar die van het toestel kan uitgaan Het toestel heeft een risicoanalyse ondergaan. De daarop opbouwende constructie en uitvoering van het toestel is technisch helemaal bij. Toch blijft er een restrisico bestaan! Het toestel eist een verantwoordelijk en omzichtig gebruik. Een ondeskundig gebruik of gebruik door onbevoegden brengt andere personen in gevaar. WAARSCHUWING! Gevaar van verwonding! Ondeskundig gebruik kan leiden tot zware verwondingen veroorzaakt door kwetsen, overrijden of door contact van personen met roterende borstels, padhouder of pads. Daarom: Vloeren met een stijging van meer dan 2% mogen niet doormiddel het toestel worden gereinigd. Toestel steeds op voorzichtige manier en rekening houdend met andere personen en objecten bewegen, veiligheidsafstand tot andere personen en objecten bewaren. Nooit andere personen door werkzaamheden met het toestel in gevaar brengen. Tijdens de werkzaamheden steeds erop letten dat andere personen vooral kinderen nooit in contact raken met het toestel. Onbevoegden mogen geen toegang hebben tot het toestel. OPGELET! Ondeskundig gebruik kan grote schade aan toestel, vloerbedekkingen en andere objecten veroorzaken. Tijdens de reiniging nooit met het toestel over drempels, trappen, tapijten en zich opwikkelnde objecten zoals kabels rijden. De wrijving van de borstels op de vloer ondersteund de voorwaartsbeweging van het toestel. In het geval van een opgetilde zuigmond en gelijkertijd verlaagd en ingeschakeld borstelaggregaat beweegt het toestel op zelfstandige manier naar voren. WAARSCHUWING! Gevaar van verwonding! Een ongecontroleerde voorwaartsbeweging van het toestel kan zware verwondingen door kwetsen, overrijden of vallen veroorzaken. Daarom: Nooit handvat loslaten terwijl borstel- of zuigaggregaat lopen. Vόόr de handvat los te laten borstel- en zuigaggregaat altijd uitschakelen. Het toestel werkt met roterende borstels, padhouders of 4

5 WAARSCHUWING! Gevaar van verwonding! Roterende borstels, padhouders of pads kunnen in het geval van aanraking ernstige verwondingen veroorzaken. Daarom: Nooit roterende borstels, padhouders of pads aanraken. Nooit personen met roterende borstels, padhouders of pads aanraken. Voor het aanraken van borstels, padhouders of pads het toestel steeds uitschakelen en warten totdat de elementen niet meer achterlopen. Het toestel loopt met herlaadbare batterijen. WAARSCHUWING! Gevaar van ontploffing en verwonding! Het contact met batterijen vormt een groot gevaar voor personen en objecten. Tijdens het opladen onstaat hoog explosiev zuurstof-waterstofgas en batterijzuur is sterk schadelijk voor de gewondheid en bijtend. Handleiding en behandelingsvoorschrift van de batterijen opvolgen! Veiligheidsaanwijzingen ter voorkoming van gevaren in het hoofdstuk Batterijen opladen opvolgen! Om de batterijen op te laden, moet het toestel naargelang uitvoering rechtstreeks of via een externe oplader aan de netspanning worden aangesloten. WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom! Elektrische energiёn kunnen zware verwondingen veroorzaken. In het geval van een beschadiging van de isolatie of afzonderlijke bouwelementen bestaat er levensgevaar door elektrische stroom. Daarom: Vóór iedere werkzaamheden aan het toestel de netsnoer trekken! Tijdens het opladen batterijpolen en oplader niet aanraken, geen elektrisch geleidende elementen op de batterijen leggen! Leidingen voor de elektrische voeding vóór elk gebruik op beschadiging onderzoeken. Durch Fehlbedienung oder Fehlzustände kann Reinigungsflüssigkeit auf dem Boden verbleiben. WAARSCHUWING! Gevaar van verwonding door uitglijden! Tijdens de werkzaamheden met het toestel altijd anti-slip schoenen dragen en erop letten dat uitgebrachte reinigingsvloeistoffen weer volledig worden opgezuigd. Tijdens het reinigen van de grond kunnen reinigingsvloeistoffen worden ingezet. WAARSCHUWING! Reinigingsvloeistoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom: Contact met de huid en de ogen voorkomen. Doseringsvoorschriften van de fabrikant van de vloeistof opvolgen. Veiligheidsinformatieblad van de fabrikant van de vloeistof zo nodig opvolgen. 1.7 Bedienpersoneel Het toestel mag alleen van een gemachtigd, opgeleid en instrueerd personeel worden bediend en in goede staat worden gehouden. Dit personeel moet een specifieke instructie over optredende gevaren hebben gevolgd. Een instrueerde persoon is een persoon die over de taken die aan haar werd overdragen en de mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag werd instrueerd en, zo nodig, opgeleid alsook over de noodzakelijke beveiligingsinrichtingen en beschermingsmaatregelen werd ingelicht. Als geschoold personeel wordt aangezien wie door zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaring alsook kennis van de desbetreffende bepalingen de werkzaamheden die aan hem werden overdragen kan beoordelen en mogelijke gevaren kan herkennen. 5

6 Beschikt het personeel niet over de noodzakelijke kennis moet het desbetreffend worden opgeleid. De bevoegdheden voor de bediening en het in goede staat houden, moeten duidelijk worden bepaald en opgevolgd daarmee onder het aspect van de veiligheid geen onzekere verdeling van de bevoegdheden bestaat. Het toestel mag alleen van personen worden bediend en in goede staat worden gehouden die geacht worden hun werk op betrouwbare manier uit te voeren. Hierbij is elke manier van werken verboden die de veiligheid van personen, de omgeving of het toestel verminderen. Personen die onder invloed staan van drogen, alcohol of medikamenten die het reactievermogen beїnvloeden, mogen geen werkzaamheden aan of met het toestel uitvoeren. Voor de keuze van het personeel moeten in verband met de minimum leeftijd de voorschriften van de arbeidsbescherming van de werkende jeugd van het betreffende land en, zo nodig, de daarop grondende voorschriften die tot specifieke sectoren behoren, worden opgevolgd. De gebruiker moet ervoor zorgen dat geen niet-gemachtigde personen aan of met het toestel werken. Niet-gemachtigde personen zoals bezoekers enz. mogen niet met het toestel in aanraking komen. Ze moeten een adequate veiligheidsafstand houden. De gebruiker is verplicht veranderingen aan het toestel die de veiligheid verminderen meteen aan de exploitant te melden. 1.8 Werkplaats Tijdens de reiniging van de vloer bevindt zich de werkplaats van het bedienpersoneel aan de handvat achter het toestel. Er mag telkens alleen één bedienpersoon aan het toestel werken. 1.9 Gedrag in het geval van gevaar of bij ongelukken In het geval van gevaar of bij ongelukken moet het toestel meteen doormiddel van de schakelaars op het besturingspaneel worden uitgeschakeld en tegen wegrollen worden beveiligd (zie hoofdstuk Bediening ). Erste-hulp-inrichtingen (verbandtrommel, oogspoelfles, enz.) en brandblusser vlakbij bewaren. Het personeel moet bekend zijn met de handhaving en de standplaats van veiligheids-, eerste hulp- en reddingsinrichtingen. Hierdoor wordt een best mogelijke hulp bij ongelukken en afweer van gevaar gegarandeerd. 2 Technische gegevens Technische gegevens Werkbreedte mm 350 Zuigbreedte mm 420 Vermogen per vierkante m²/h 1260 Verswatertank L 10 Afvalwatertank L 12 Borsteldiameter mm 1xØ350 Borstelmotor W 350 Borsteldruk kg 26 Snelheid max. m/min 60 Zuigmotor W 240 / 2 fasen Nominale spanning V 12 Batterie Ah5 63 Gewicht kg 74 ( ) Afmetingen mm 735x490x625 Beschermingsklasse IP 23 Stijging max. % 2 6

7 3 Beschrijving Fig.A Fig.B Pos. Description Pos. Description 1 Handvat 11 Afdekking 2 Verswatertank 12 Besturingspaneel 3 Rol 13 Zuiglippen 4 Straalpijp 14 Batterieraum 5 Borstelafdekking 15 Batterijruimte 6 Borstel 16 Anzuigslang 7 Regelventiel 17 Motorslang 8 Elektroventiel 18 Batterijoplader 9 Filter 19 Hefboom v.het optillen van de straalpijp 10 Afvalwatertank 7

8 4 Vorbereiding van de machine 4.1 Transport van de verpakte machine De machine bevindt zich in een speciale verpakking (kist + tweeweg pallet die alleen aan de lange kant mag worden opgetild) met een platform, zodat ze met behulp van een vorkheftruck beweegd kan worden. Het totale gewicht bedraagt 44 kg (zonder batterijen). Afmeting van de verpakking (fig. 1): A (hoogte): 500 mm B (lengte): 800 mm C (breedte): 680 mm Vorkheftruck of transportpallet moeten de pallet in het midden optillen, het pakket moet heel voorzichtig worden beweegd zonder stuk te gaan en bij het optillen boven de toegelatene hoogte moet het bijzonder voorzichtig worden behandeld. Verpakkingskisten kunnen drievoudig worden gestapeld. 4.2 Machine uitpakken 1. Pakket aan de gemarkeerde kant openen (fig. 2) 2. Machine uit de verpakking halen 3. De transportbodem voor een eventuele latere transport bewaren. 4.3 Inzetten van de batterij De machine beschikt over een ingebouwde batterijoplader en een door een kast omgevende gel-batterij. Als een andere als de meegeleverde batterij gebruikt wordt, mogen alleen AGM of gel-batterijen12v 6A worden gebruikt. De batterijen moeten in de batterijruimte onder de afvalwatertank worden. Afmetingen van de batterijruimte : 290 x 190 x 235 (H) mm. De aanwijzingen van de batterijfabrikant of handelaar in betrekking tot onderhoud en dagelijks opladen van de. batterij moeten strict worden opgevolgd. Alle installatie- en onderhoudsmethoden dienen van een deskundige worden uitgevoerd. Vóór het inschakelen van de machine moet gecontroleerd worden of de batterij met de juiste polariteit is aangesloten. Bij het contact met batterijen altijd de beschermende kleding volgens de actuele wetgevingen dragen.vóór het contact met batterijen moeten vooral metalen objecten zoals ringen, halskettingen en horloges aan hand, pols en hals. Geen metalen objecten tegen het toestel leunen. Einsetzen der Batterie: 1. Die Schläuche von der Abdeckung entfernen. 2. Schmutzwassertank abnehmen. 3. Batterie so in den Batterieraum einlegen, dass die Pole in Richtung rückwärtige Seite der Maschine zeigen. Darauf Acht geben, nicht gegen die umgebenden Wände zu stoßen, um Maschine oder Batterie nicht zu beschädigen. 4.4 Batterij eruit halen Batterij eruit halen: 1. De slangen van de afdekking verwijderen. 2. Afvalwatertank afnemen. 3. Batterij van de stroom halen. 4. Batterij naar boven eruit trekken. Erop letten de omgevende wanden niet aan te raken om de machine of de batterij niet te beschadigen. 4.5 Batterijen opladen De machine met behulp van het meegeleverde kabel aan een 220 V stopcontact aansluiten. Gedurende het opladen schijnt het rode signaallicht aan de batterijoplader (fig. 4C). Na het opladen schijnt het groene signaallicht (fig. 4C). Om de batterij niet duurzaam te beschadigen mag ze in geen geval volledig worden ontladen en moet binnen enkele minuten nadat het signaal batterij leeg schijnt weer worden opgeladen. 8

9 De batterij nooit in een toestand van volledige ontlading laten, ookal wordt de machine niet gebruikt. Erop letten dat de oplader conform gaat met capaciteit en type van de ingebouwde batterijen (Lood-zuur of gel en equivalent). Een gel-batterij mag nooit in een ongeschikte oplader worden opgeladen. De aanwijzingen van de batterij- en opladerfabrikanten moeten worden opgevolgd.. Gevaar van gasontwikkeling en emissie van bijtende vloeistoffen. Brandgevaar: niet met open vlammen hanteren. 4.6 Anwijzing van de ladetoestand van de batterij De aanwijzing van de ladetoestand van de batterij bestaat uit 3 LED aanwijzingen die de graad van de oplading van de batterij aantonen (fig. 4). A = batterij geladen B = batterij gedeeltelijk verbruikt C = batterij leeg, de borstelmotor en de zuigmotor schakelen automatisch uit. De borstelmotor en de vacuummotor schakelen enkele seconden naar het opflikkeren van de C-LED automatisch uit. Om de machine naar de opladingsplaats te brengen moet de voorste deel van de machine worden opgetild en op steunrollen worden geschuifd. De oplader met een speciale kabel aan een 220 V stopcontact aansluiten. Gedurende de oplading kan de machine niet worden gebruikt. 4.7 Handvat verstellen De handvat die voor het verpakken omgeklapt was, moet in werkpositie worden gebracht: 1. De slang met de grotere doorsnede in de linke aansluitbus van de afdekking plaatsen (fig. 5A) 2. De slang met de kleine doorsnede in de rechte aansluitbus van de afdekking plaatsen (fig. 5B) 3. De gemarkeerde greep trekken om de handvat omhoog te halen (fig. 6A) 4. De handvat bewegen en in werkpositie brengen (fig. 6B) 4.8 De borstelschijven monteren 1. De vloerwisser optillen indien hij zich in werkpositie bevindt. 2. De machine optillen door de handvat naar beneden te drukken. 3. De machine over de borstel neigen en gelijkertijd opletten dat de borstel zich in het midden van de borstelafdekking bevindt. 4. De startknop enkele keren drukken (fig. 8A) De borstel klikt automatisch in elkaar. Opletten dat zich geen objecten of personen naast het toestel bevinden. 4.9 Afvalwatertank Controleren of de aflaatstop is ingeschroefd en de klap volledig op de zuiglip ligt Reinigingsvloeistof De verswatertank met zuiver water van een temperatuur onder 50 C vullen (fig. 7) en vloeibaar reinigin gsmiddel toevoegen op de door de fabrikant van het reinigingsmiddel geadviseerde manier en hoeveelheid. Alleen een kleine hoeveelheid van het reinigingsmiddel gebruiken omdat té veel schuim de aanzuigmotor kan beschadigen. IAltijd een zwak schuimend reinigingsmiddel gebruiken. Vόόr het werk een kleine hoeveelheid antischuimmiddel in de afvalwatertank vullen om de ontwikkeling van schuim te voorkomen. Nooit alleen zuur gebruiken. Nadat de tank werd opgevuld, de deksel van de vulopening weer aanbrengen. De afvalwatertank bij elke wisseling van water en reinigingsmiddelen ledigen. 9

10 5 Werkzaamheden 5.1 Het werk voorbereiden 1. De machine voor het werk voorbereiden en opletten dat alle zwarte kunststofslangen op correcte manier aan de afdekking zijn bevestigd (fig. 5). Ter verduidelijking van de correcte slangaansluiting zie hoofdstuk 6.7, punkt 1 en Opletten dat het regelventiel is geopend (fig. 9B). 3. De zuigschakelaar drukken (fig. 8B) 4. De vloerwissen verlagen door de betreffende hefboom te drukken (fig. 8C) 5. De borstelschakelaar drukken (fig. 8C) De machine zal nu doeltreffend werken totdat de reinigingsvloeistof op is. Vόόr het gebruik van de machine alle bedieningsinrichtingen controleren om ze op een correcte manier te gebruiken. De C-LED (fig. 4) flikkert aan de batterijoplader op als de ladetoestand te laag wordt. De borstelmotor en de zuigmotor schakelen automatisch uit. De batterijen moeten zo vlug mogelijk worden opgeladen. Om de machine naar de opladingsplaats te brengen moet de voorste deel van de machine worden opgetild en op steunrollen worden beweegd. 5.2 Overloop De machine beschickt over een filter die de aanzuigmotor stopt als de afvalwatertank vol is. In dit geval moet de tank leeg gemaakt worden. 5.3 Trekkracht Deze voorloop van de machine onstaat door het draaien van de licht schuin staande borstels. Op die manier wordt de machine naar voren beweegd. Bij het achteruit rijden de vloerwisser optillen. Bij het achteruit rijden de vloerwisser optillen. 6 Einde van het werk Na de werk en vόόr het onderhoud: 1. de schakelaar van de borstelmotor uitschakelen (fig. 8A). 2. de schakelaar van de zuigmotor uitschakelen (fig. 8B). 3. de machine naar de afvoer van het industriewater rijden. 4. de afvalwatertank ledigen. Tijdens deze werkzaamheden handschoenen dragen om niet met gevaarlijke oplosmiddelen in contact te raken 5. De vloerwisser met een straal zuiver water reinigen. De vloerwisser moet naar boven zijn gevaren als de machine niet gebruikt wordt om een duurzame vervorming van de rubbers te voorkomen. 6. De borstel verwijderen en met een waterstraal reinigen. 10

11 7 Dagelijks onderhoud 7.1 Afvalwatertank reinigen Daarbij altijd handschoenen dragen om niet met gevaarlijke oplosmiddelen in contact te raken. 1. Nadat de zwarte kunststofslangen verwijderd werden, beschermmantel afnemen. 2. De filter en de drijver voorzichtig verwijderen en afspoelen. (fig. 11) 3. De afvalwatertank optillen, tegen de wijzers van de klok in draaien en afnemen (fig. 12) 4. De afvalwatertank afnemen (fig. 13), voorzichtig afspoelen en de aflaatstop reinigen. 5. Inbouw in omgekeerde volgorde. Voor het afleiden van de vloeistoffen die voor de vloerreiniging gebruikt werden de aanwijzingen op het etiket opvolgen en de geldigen bepalingen naleven. 7.2 De vloerwisser reinigen De vloerwisser met een waterstraal reinigen. De toestand van de rubbers controleren en deze, zo nodig, omdraaien of vervangen. Een grondige reiniging van het volledige aanzuigaggregaat garandeert een hogere gebruiksduur van de zuigmotor. De wisserslang reinigen en veiligstellen dat deze noet is verstopt (fig. 10B). 7.3 De verswatertank reinigen 1. De filter verwijderen en reinigen. 2. De filter weer inzetten. 7.4 De borstelschijven eruithalen 1. Vloerwisser optillen door de betreffende hefboom omhoog te drukken. 2. Machine optillen door de hefboom te drukken. 3. De startknop enkele keren indrukken. De borstel vergrendelt automatisch. Opletten dat zich geen objecten of personen naast de machine bevinden. 8 Wekelijks onderhoud 8.1 De achterste rubber aan de vloervisser vervangen De voor het drogen gebruikte zijkant van de achterste rubber aan de vloerwissen zoals hiernaar vermeld uitwisselen, indien deze is versleten of niet volledig droogt: 1. De zwarte aanzuigslang uit kunststof van de vloerwisser verwijderen. 2. De handwielen voor de vergrendeling losschroeven en de vloerwisser verwijderen. 3. De handwielen losschroeven en de achterste haken van de zuiglippen verwijderen. 4. De rubber, zo nodig, omdraaien of vervangen en gelijkertijd opletten dat deze op correcte manier naar de vloer heen uitgericht is. 5. Inbouw in omgekeerde volgorde. Als de rubber niet correct verticaal is uitgericht, droogt de machine niet perfect. 8.2 De voorste rubber aan de vloerwisser vervangen Als de voorste rubber aan de vloerwisser is versleten, is de anzuigprestatie slecht en de machine droogt niet perfect. Om de rubber uit te wisselen: 1. De zwarte aanzuigslang uit kunststof van de vloerwisser verwijderen. 2. De handwielen voor de vergrendeling losschroeven en de vloerwisser verwijderen. 3. De vergrendelsystemen losschroeven en de voorste haak van de zuiglip verwijderen. (fig. 10A) 4. De rubber, zo nodig, omdraaien of vervangen en daarbij opletten dat deze in richting vloer is uitgericht. 5. Inbouw in omgekeerde volgorde. 11

12 Als de rubber niet correct verticaal is uitgericht, droogt de machine niet perfect. 8.3 De aanzuigslang reinigen Als de prestatie van de aanzuiging onvoldoende is, moet gecontroleerd worden of de aanzuigbuis is verstopt. Als noodzakelijk, met een waterstraal reinigen vanuit de kant waar de buis aan de tank is aangebracht. Daarbij als volgt te werk gaan: 1. De zuigbuis van de afvalwatertank aftrekken 2. Met een waterstraal reinigen vanuit de kant waar de buis aan de tank is aangebracht. 3. Inbouw in omgekeerde volgorde Tijdens deze werkzaamheden handschoenen dragen om niet met gevaarlijke stoffen en oplosmiddelen in contact te raken en toezien dat geen objecten of personen zich naast de machine bevinden. 8.4 De afvalwatertank reinigen 1. De afvalwatertank doormiddel van de buis ledigen, daarbij de draaiknop enkele omwentelingen opdraaien en daarna de stop eruittrekken. 2. De tank uitspoelen en de vulopening reinigen. 3. De vulopening en de stop aan de afdekking van de aflaad weer aanbrengen. Tijdens deze werkzaamheden handschoenen dragen om niet met gevaarlijke stoffen en oplosmiddelen in contact te raken en toezien dat geen objecten of personen zich naast de machine bevinden. 12

13 9 Storingsopheffing 9.1 Geen voldoende verzorging van de borstels met water 1.Controleren of het regelventiel voldoende is geopend (fig. 9B) 2. Controleren of water in de verswatertank zit. 3. Het elektroventiel reinigen (fig. 9A). Daarbij de magneet losschroeven en na de reiniging weer inzetten (fig. 14). 9.2 De vloerwisser droogt niet perfect 1. Controleren of de vloerwisser zuiver is 2. Controleren of de zuigmotor de juiste stelling heeft 3. Het volledige zuigaggregaat reinigen (zie "WEKELIJKS ONDERHOUD") 4. Afgesletene rubbers vervangen 5. De korrekte plaatsing van de rubbers controleren 6. De rollen van de vloerwisser reinigen of vervangen 9.3 De machine reinigt niet op een zuivere manier 1. De toestand van de borstel controleren en zo nodig vervangen. De borstel moet worden vervangen als het borstelhaar 15mm lang is. Voor de uitwisseling van de borstel zie "DE BORSTEL VERWIJDEREN" en "DE BORSTEL AANBRENGEN". Als met een té afgesletene borstel wordt gewerkt, kan de vloer worden beschadigd. 2. Een andere borstel dan de standaardborstel gebruiken. Om bijzonder vuile vloeren te reinigen, raden wij aan speciale borstels te gebruiken die op aanvraag worden geleverd en dit volgens uw speciale eisen. 9.4 Te grote schuimontwikkeling Controleren of een zwak schuimend reinigingsmiddel werd gebruikt. Zo nodig een kleine hoeveelheid antischuimmiddel in de afvalwatertank geven. Eraan denken dat meer schuim ontstaat als de te reinigende vloer niet heel vuil is. In dit geval een meer verdunde reinigingsoplossing gebruiken. 9.5 Het zuigaggregaat werkt niet 1.Controleren of het signaallicht van de motor schijnt. Als dit niet het geval is de 5A bescherming terugzetten (fig. 15B) 2. Controleren of de batterij correct is aangesloten. 3. De betreffende bescherming terugzetten (fig. 15C) 4. Als het probleem verder bestaat, wendt u zich tot de handelaar of de klantendienst. 9.6 De borstelmotor loopt niet 1. Controleren of het signaallicht van de motor schijnt. Als dit niet het geval is de 5A bescherming terugzetten (fig. 15A) 2. Controleren of de batterij correct is aangesloten. 3. De betreffende bescherming terugzetten (fig. 15A) 4. Als het probleem verder bestaat, wendt u zich tot de handelaar of de klantendienst. 9.7 De machine start niet 1. Controleren of de batterij op de juiste manier is aangesloten. 2. Controleren of de batterij is geladen. 3. Controleren of de 5A bescherming niet werkt (fig. 15B) 4. Als het probleem nog steeds bestaat, wendt u zich dan aan een handelaar of de klantendienst. 9.8 Elektrische beveiligingsmechanismen De machine beschikt over de volgende elektrische beveiligingsmechanismen: 1. Buiten aan de machine aangebrachte laagspanningsstroom-beveiligingen ter beveiliging van (fig. 15): a. de borstelmotor (30A) b. de besturingsinrichting(5a) c. de zuigmotor (30A) 9.9 De borstelmotor werkt, maar de borstels draaien niet 1. De riem zou nat kunnen zijn. Op ondichtheid controleren en, als dit niet het geval is, wachten totdat de riem droog is. 2. De riem zou versleten of gebroken kunnen zijn. De riem verwijderen. 13

14 10 Lijst van de afbeeldingen RA 35 B 10 Fig.1 Fig.2 Fig.3 A B A B A B C Fig.4 Fig.5 Fig.6 A A B C A B Fig.7 Fig.8 Fig.9 14

15 A C B B A Fig.10 Fig.11 Fig.12 Fig A B C Fig.14 Fig.15 15

16 11 Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bis ist noch die Maschinenrichtlinie 98/37/EG gültig Der Hersteller G. Staehle GmbH u. Co. KG columbus Reinigungsmaschinen Mercedesstraße 15 D Stuttgart erklärt hiermit, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Bestimmungen der oben gekennzeichneten Richtlinie - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht. Produkt: Reinigungsautomat Typen: 12 V, 440 W Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: EN : Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen EN Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-72: Besondere Anforderungen für automatische Maschinen zur Bodenbehandlung für gewerbliche und industrielle Zwecke EN :2003 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodik EN :2003 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze - Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen DIN EN ISO IEC :01 IEC ;01 EN :95+A1:98 Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit den oberen Gliedmaßen Elektromagnetische Verträglichkeit - Fachgrundnorm Störaussendung - Teil 2: Industrie Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Fachgrundnorm Störfestigkeit - Teil 2: Industriebereich EMV-Richtlinie 2004/108/EG Stuttgart, Dipl.Ing. Dieter Ochss, Leiter Konstruktion und Entwicklung 16

17 G. Staehle GmbH u. Co. KG columbus Reinigungsmaschinen Postfach STUTTGART Telefon +49(0)711 / Telefax +49(0)711 /

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken.

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. QUICKSTRT B0R WRSCHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

De nieuwe generatie schrob-/zuigmachines RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT

De nieuwe generatie schrob-/zuigmachines RA 505 IBC RA 505 IBCT RA 605 IBCT De nieuwe generatie schrob-/zuigmachines RA 505 IBC RA 505 IBCT De innovatieve 55 liter schrob-/zuigmachines Een schone vloer. Dat is precies het resultaat dat u met de Cleanfix schrob-/zuigmachines bereikt.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

CUMULUS STEAMER NEDERLANDSE HANDLEIDING

CUMULUS STEAMER NEDERLANDSE HANDLEIDING CUMULUS STEAMER NEDERLANDSE HANDLEIDING 20 WELKOM BIJ THE STEAMERY The Steamery is gevestigd in Stockholm, Zweden. Je wilt dat je kleding zo lang mogelijk mee gaat en er elke dag goed uit blijft zien.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26

Gebruiksaanwijzing. One Touch Automatische blikopener KC26 Gebruiksaanwijzing One Touch Automatische blikopener KC26 Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Startknop 2 Deksel batterijvak 3 Batterijvak Schakelaar voor het losmaken van vastgeklemde 4 blikken 5 Voorste deksel

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R QUIKSTRT 90R WRSHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

11/2005. Mod: 300E/B-CE. Production code: FAP300. The catering program

11/2005. Mod: 300E/B-CE. Production code: FAP300. The catering program 11/2005 Mod: 300E/B-CE Production code: FAP300 The catering program 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1.1 Algemene voorschriften 1.2 Mechanische voorschriften 1.3 Elektrische voorschriften 2. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Schrobzuigmachines. SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

Schrobzuigmachines. SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging De Nilfisk achterloop schrobzuigmachine is ontwikkeld voor reiniging van zwaar vervuilde oppervlakken maar is toch eenvoudig te manoeuvreren en flexibel in te zetten in de dagelijkse reiniging. De Nilfisk

Nadere informatie

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn

Draagdoorn. Gebruiksaanwijzing. Draagdoorn Gebruiksaanwijzing 2 Inhoud -versnl01-0415 Inhoud Aanwijzingen voor de lezer... 4 Toepasbaarheid... 4 Afbeeldingen... 4 Geaccentueerde tekstgedeelten... 4 Productbeschrijving... 5 Productidentificatie...

Nadere informatie

De ideale oplossing voor kleine ruimtes

De ideale oplossing voor kleine ruimtes De ideale oplossing voor kleine ruimtes Freccia 15 is zowel met kabel als met batterij beschikbaar Kabel uitvoering Batterij uitvoering BC BC LONG RUN Batterij uitvoering met lange gebruikstijd Dankzij

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie... 3 2.2. Gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX)

HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Geïmporteerd door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu HANDLEIDING LEKTRA draadloze stofzuiger op batterijen Type ZKOX0219 (K940CBX) Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Schrobzuigmachines. SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging

Schrobzuigmachines. SC800 schrobzuigmachine voor industriële reiniging De Nilfisk achterloop schrobzuigmachine is ontwikkeld voor reiniging van zwaar vervuilde oppervlakken maar is toch eenvoudig te manoeuvreren en flexibel in te zetten in de dagelijkse reiniging. De Nilfisk

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Accu-Multifunction tool artikelnummer Handleiding

Accu-Multifunction tool artikelnummer Handleiding Accu-Multifunction tool artikelnummer 17810 Handleiding Inhoud Allgemeene veiligheidsinstructie voor elektrisch werktuig Extra veiligheidsinstructie voor de accu-multifunction tool Gebruik volgens bestemming

Nadere informatie

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING Het verbodsteken is een veiligheidsteken dat een handeling waardoor gevaar zou kunnen ontstaan, verbiedt. Het verbodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een rode rand met een rode dwarsstreep. De achtergrond

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties

Revolutionair nieuw schrobdeksysteem, uitstekende prestaties De Nilfisk BR 652/752 serie schrobzuigmachines is een enorme stap voorwaarts in innovatie in de schoonmaakbranche. Feitelijk is er een nieuwe benchmark ontstaan die deze ingenieus ontwikkelde en ontworpen

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix PE 145 Scrubbee Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl Garantie

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 Met de aankoop van deze Bio versnipperaar Shredder 3500-Compact, heeft u een machine die u zeer veel diensten zal bewijzen om op optimale wijze zeer diverse materialen voor

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Handleiding ego elektronische sigaret

Handleiding ego elektronische sigaret Handleiding ego elektronische sigaret Proficiat met uw aankoop! U kan met deze elektronische sigaret op een gelijkaardige manier roken als met een echte sigaret, maar zonder de ongezonde verbrandingsgassen

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

PIRANA SCHROBAUTOMAAT ESSEF PIRANA GEBRUIKSAANWIJZING ED. 05/08. ESSEF bvba Izegemsestraat Sint-Eloois-Winkel, België

PIRANA SCHROBAUTOMAAT ESSEF PIRANA GEBRUIKSAANWIJZING ED. 05/08. ESSEF bvba Izegemsestraat Sint-Eloois-Winkel, België SCHROBAUTOMAAT PIRANA GEBRUIKSAANWIJZING ED. 05/08 1 INHOUDSTAFEL PIRANA VOORWOORD...3 TECHNISCHE GEGEVENS...4 SYMBOLEN...5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...6 VOORBEREIDING VAN HET TOESTEL...8 MONTAGE VAN DE

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Gebruiksaanwijzing EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Dit boekwerkje Dit instructieboekje voorziet u van alle informatie die nodig is om op de juiste wijze, veilig en volgens de voorschriften

Nadere informatie

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING

SAFETY BULLETIN. Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Starten met starthulp of startkabels 1 INLEIDING Nagenoeg alle voertuigen en grondverzetmachines zijn uitgerust met accu s om de elektrische systemen te voeden. Deze accu s kunnen onder bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding

MG 21 O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding MG 21 NL O Infrarood masseerapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Meegeleverd

Nadere informatie

Stofzuiger Gebruikershandleiding BKS 2422

Stofzuiger Gebruikershandleiding BKS 2422 Stofzuiger Gebruikershandleiding BKS 2422 Lees deze handleiding eerst! Beste klant, We hopen dat uw product, dat is geproduceerd in moderne faciliteiten en een strenge kwaliteitscontroleproducedure heeft

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR

OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Aanvullende bladen bij de bedieningshandleiding Optie af fabriek NL OW 60 V SENSOR VOLTAGE OW 60 V SENSOR VOLTAGE XR Optie af fabriek: verhoogde sensorspanning voor MIG/MAG-stroombronnen Algemene aanwijzingen

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u meer mogelijkheden

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Zitveeg/zuigmachines KM 100/100 R Bp

Zitveeg/zuigmachines KM 100/100 R Bp Zitveeg/zuigmachines KM 100/100 R Bp Comfortabele, moderne zitveeg-/zuigmachine voor professioneel gebruik binnen en buiten voor oppervlakken van 6.000 tot 7.800 m². Uitrusting: Rond polyester filter Manueel

Nadere informatie

Rütteltisch voor betonverdichting

Rütteltisch voor betonverdichting Rütteltisch voor betonverdichting Modell VT Gebruikshandleiding 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen... 5 2.1. Voorwoord... 5 2.2. Waarschuwingen en Symbolen... 6 2.3. Apparatuurtypen... 6 3. Veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak.

Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak. Handleiding: Rupsdumper roterende kipbak. Veiligheidsvoorzieningen Beschermingsvoorzieningen mogen alleen worden verwijderd resp. geopend na stilstand van de dumper met geactiveerde parkeerrem, uitschakelen

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Thermis WireFree io temperatuur sensor

Thermis WireFree io temperatuur sensor Thermis WireFree io temperatuur sensor Installatiehandleiding Artikelnummer 822303 - 2 - Thermis WireFree io temperatuur sensor Inhoudsopgave Pagina Omschrijving 4 Productvoordelen 4 Veiligheid 4 Specifieke

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Handleiding. Watermanagement Boilersystem D 110 L. 010-4971000 www.ast.nl. Typeummer: 503 Serienummer:...

Handleiding. Watermanagement Boilersystem D 110 L. 010-4971000 www.ast.nl. Typeummer: 503 Serienummer:... Watermanagement Boilersystem D 110 L Leverancier Omschrijving AST Holland BV 010-4971000 www.ast.nl Watermanagement D 110 L Typeummer: 503 Serienummer:... Inhoudsopgave BLZ 1 Fundamentele veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL Projectgroep 8 Hogeschool Gent elektromechanica Valentin Vaerewyckweg 1 9000 Gent Eerste uitgave (16/05/2016) WOORD VOORAF De elektromobiel is ontworpen door studenten

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning

Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met elektrische ondersteuning Gebruikersinstructies Led Display, accu en lader V2.4 Double Performance BV Antwerpseweg 13/1 2803 PB Gouda Tel: 0182-573833 Gebruikersinstructies LED display, accu en lader voor handbikes uitgevoerd met

Nadere informatie

Buispomp pomp T250 Handleiding

Buispomp pomp T250 Handleiding Buispomp pomp T250 Handleiding Versie November 2013 Bom Aqua B.V. Tel. 078-6150402 Oosteind 47 Email: info@bom-aqua.nl 3356 AB website: www.bom-aqua.nl Papendrecht Capaciteiten Pomp Opvoerhoogte van 0-150

Nadere informatie