gemeenteraad zitting van 18 maart aanwezig:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeenteraad zitting van 18 maart 2013. aanwezig:"

Transcriptie

1 gemeenteraad zitting van 18 maart aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde, Lutgarde Van Den Broecke, schepenen, Edouard de Potter d Indoye, Rita Moeraert, Wim Verween, Christine De Pus, Dominique Vandermeersch, Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Anne Dalemans, Lieven Volckaert, Christa Hijsselinckx, Jan Raepsaet, Annick Breuer, gemeenteraadsleden, Lena De Smaele, gemeentesecretaris. Openbare zitting De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Hij vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige vergadering. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. Raadslid de Potter d Indoye vraagt om de agenda van de gemeenteraad te wijzigen. Hij zegt dat de belangrijke punten inzake het gemeentebudget en de belastingen helemaal achteraan op de agenda staan en vraagt dan ook om de punten 35 tot en met 43 eerst te behandelen. Burgemeester De Maeseneer antwoordt dat dit ook al de bedoeling van het college van burgemeester en schepenen was. Bij de opmaak van de agenda werd het budget als laatste punt gezet omdat er in eerste instantie gedacht werd dat de schepen van financiën aanwezig diende te zijn op de vergadering van FINIWO. De voorzitter vraagt de stemming over de wijziging van de agenda. Dit wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de gemeentelijke sportraad Melle d.d. 7 februari De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad d.d. 11 februari De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad Melle d.d. 21 februari De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Oost- Vlaanderen betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter geeft het woord aan raadslid Verween. Punt 44a: verkeersafhandeling bedrijventerrein R4. Raadslid Verween licht dit punt toe. Hij zegt dat, zoals genoegzaam gekend, in de zone rond de op- en afrit van de R4 diverse grote bouwprojecten gepland zijn. Hij verwijst naar de werkplaats NMBS, de brandweerkazerne en het politiecommissariaat. Raadslid Verween verwijst ook naar het bijkomend regionaal bedrijventerrein. Volgens de hogere overheid en de geldende regels zou het verkeer van dit regionaal bedrijventerrein - net zoals bij de NMBS- werkplaats - ook via de Zwaantjesstraat of de Akkerstraat moeten worden afgehandeld. Raadslid Verween zegt dat de leefbaarheid van beide straten, maar ook van de ruime omgeving zoals de Nonnenwegel, Tuinstraat, Varingstraat, en bij uitbreiding een deel van Melle- Vogelhoek, zwaar zal worden belast indien zowel het verkeer van deze bedrijvenzone als het verkeer van de NMBS- werkplaats verplicht door dezelfde straten wordt gestuurd. Volgens hem zullen er tijdens de realisatiewerken van deze pagina 1 van 80

2 projecten verkeersstromen ontstaan die niet te overzien zijn en de omliggende straten heel wat leed zullen berokkenen. Raadslid Verween verwijst naar de bespreking tijdens de verkeersadviescommissie van 15 mei 2012 en naar zijn vraag van 2 januari 2013 aan de gemeentesecretaris en het diensthoofd van de technische dienst in verband met de verkeersafhandeling van dit regionaal bedrijventerrein. Hij zegt hierop nog geen antwoord te hebben ontvangen. Volgens raadslid Verween werd er tijdens de verkeersadviescommissie afgesproken om overleg te plegen met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en RWO Vlaanderen (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) om toch een ontsluiting via de Brusselsesteenweg mogelijk te maken. Volgens hem werd er toen ook afgesproken om een advies aan de brandweer te vragen en om een lokaal bedrijvencentrum te realiseren in plaats van een regionaal bedrijventerrein hetgeen de aard van de bedrijven kan wijzigen. Raadslid Verween vraagt wat het resultaat van de besprekingen is. Hij wil ook graag het advies van de brandweer, AWV en RWO Vlaanderen kennen. Hij vraagt of het verkeer door de Akkerstraat en Zwaantjesstraat zal worden afgehandeld en indien dit zo is, had hij graag geweten welke impact dit zal hebben op de leefbaarheid van beide straten en de ruimere omgeving. Hij wil weten welke maatregelen de gemeente zal nemen om de leefbaarheid te vrijwaren. Hij vraagt of het een regionaal of een lokaal bedrijventerrein wordt. Schepen Gistelinck antwoordt dat het regionaal bedrijventerrein niet ontsluit via de Zwaantjesstraat, maar enkel via de Akkerstraat. Hij zegt dat hij er niet van op de hoogte was dat er onderhandelingen gingen gevoerd worden. Er zijn zijdelings wel al genoeg contacten geweest waaruit blijkt dat AWV zeker niet bereid is een bijkomende ontsluiting te voorzien op de Brusselsesteenweg; dit omdat er juist een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt is voor het regionaal bedrijventerrein waarin gestipuleerd staat dat die moeten ontsluiten langs de Akkerstraat. Indien men daaraan een verandering wil aanbrengen, zal er een aanpassing van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moeten gevraagd worden of een aanpassing van het RUP. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal dit op de gemeentelijke adviescommissie verkeer worden besproken. Hij zegt dat er nu nog steeds geen concreet ingediend plan is. Indien dit wel gebeurt, zal er vanuit de gemeente opgelegd worden dat de weg die gecreëerd wordt zodanig moet aangesloten worden dat deze werkelijk ontsluit via de Akkerstraat en niet via de Zwaantjesstraat. Dat is zo in het ruimtelijk uitvoeringsplan gestipuleerd. Een bijkomend punt daarbij is dat toen het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd werd, er ook bepaald is dat er een kluifrotonde zou aangelegd worden op de Brusselsesteenweg door Administratie Wegen en Verkeer. AWV heeft reeds meegedeeld dat er geen kluifrotonde zal komen. Schepen Gistelinck zegt dat de NMBS, die hun project geënt hebben op het regionaal bedrijventerrein en zo de Akkerstraat als ontsluiting wil bekomen, met AWV een akkoord hebben bereikt: AWV zal aan de Brusselsesteenweg aanpassingen doen zodanig dat de Akkerstraat beter ontsluiting zou krijgen op de Brusselsesteenweg. Raadslid Verween vraagt of er reeds advies aan de brandweer is gevraagd. Schepen Gistelinck antwoordt dat dit enkel mogelijk is als er een getekende weg, als er een werkelijk dossier is. Zij doen geen uitspraak over verkeersafwikkelingen van anderen. Raadslid Verween zegt dat het jammer is dat schepen Gistelinck niet werd ingelicht over dit dossier. Volgens hem is er veel tijd verloren in dit belangrijk dossier, dat toch wel aansluit op het dossier van de NMBS. Raadslid Verween zegt dat als hij het goed begrepen heeft alles zal ontsluiten via het RUP. Schepen Gistelinck antwoordt dat dit zo bepaald is in het RUP, dat al een jaar of acht bestaat. Schepen Gistelinck zegt dat wanneer de plannen voor het regionaal bedrijventerrein worden ingediend, de gemeente erover moet waken dat er geen overbelasting komt. Raadslid Verween vraagt om zo vlug mogelijk overleg te vragen. Schepen Gistelinck antwoordt dat als er veranderingen moeten doorgevoerd worden, bijvoorbeeld van regionaal naar lokaal bedrijventerrein, er een verandering moet gevraagd worden van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Hij zegt dat op deze vraag wellicht niet zal worden ingegaan. pagina 2 van 80

3 Schepen Gistelinck zegt dat de gemeente zal opleggen dat men via de Akkerstraat moet nemen. Raadslid Verween zegt dit dossier te blijven opvolgen. Punt 44b: voorstel tot premies voor groendaken, waterdoorlaatbare verhardingen en infiltratievoorzieningen. Raadslid Volckaert zegt dat hij op de laatste milieuraad vernomen heeft dat de premie voor het plaatsen van een hemelwaterput wegvalt. Dit is volgens hem te begrijpen: het plaatsen van een regenwaterput is nu meestal een verplichting bij het bouwen of verbouwen van gebouwen. Volgens raadslid Volckaert is het logisch dat het vrijgekomen bedrag besteed wordt aan milieubewuste maatregelen. Hij zegt dat de gemeente met heel veel wateroverlast kampt en dat er tegelijkertijd veel wordt gebouwd, dus verhard. Volgens raadslid Volckaert zijn er een aantal mogelijkheden om minder regenwater tegelijk in de rioleringen en waterlopen te krijgen. Hij vindt dan ook dat deze door middel van subsidies en promotie op de gemeentelijke website dienen aangemoedigd te worden. Hij geeft een opsomming. Het betreft in de eerste plaats groendaken. Groendaken vangen regenwater op en zorgen ervoor dat het vertraagd wordt afgevoerd. Op die manier wordt de riolering minder belast en wordt wateroverlast voorkomen. Bovendien nemen groendaken volgens raadslid Volckaert allerlei stofdeeltjes op uit de atmosfeer en wordt een buffer tegen luchtvervuiling gevormd. Een tweede mogelijkheid, volgens raadslid Volckaert, zijn waterdoorlaatbare verhardingen (opritten en terrassen). Hij legt uit dat het hemelwater langer wordt vastgehouden en een buffer vormt. Ten slotte zijn er de infiltratievoorzieningen. Daar waar het grondwaterpeil en de bodemsamenstelling het toelaten, is het mogelijk om hemelwater te laten infiltreren in de bodem, om in het allerbeste geval een nullozing te hebben. Dit kan bovengronds via een infiltratiekom of wadi, ondergronds via een infiltratiekom of wadi, ondergronds via een infiltratieput. In verschillende omliggende gemeentes (De Pinte, Hamme, Merelbeke, Wichelen, )zijn deze premies al van toepassing. Hij vraagt tevens of de mogelijkheid kan onderzocht worden om de verhardingen die de gemeente laat uitvoeren ook zoveel mogelijk in waterdoorlaatbare materialen kan gebeuren. Raadslid Volckaert vraagt om deze voorstellen nu reeds goed te keuren. De voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet moet dan een toegelicht voorstel van beslissing worden ingediend. Schepen Gistelinck antwoordt dat dit punt op de milieuraad werd besproken. De milieuraad heeft als advies gegeven dat indien de premie voor het plaatsen van een hemelwaterput wegvalt, er naar andere zaken moet worden gekeken. Schepen Gistelinck wenst dit voorstel eerst eens te bespreken met AquaRio, omdat zij beheerder zijn van het rioleringsstelsel. Hij vindt dat er bij het geven van subsidies of premies het dossier grondig moet worden voorbereid en dat het controleerbaar moet zijn. Hij vindt ook dat de premies bij de juiste personen dienen terecht te komen. Hij verwijst naar de premies voor de zonnepanelen. Volgens schepen Gistelinck werden vooral die mensen gesubsidieerd die het niet nodig hadden. Hij wil een goed onderbouwd dossier. Raadslid Volckaert zegt dat het voorbeeld komt van Merelbeke, die dezelfde problematiek heeft. Hij zegt dat als de toevoer van water in de rioleringen kan verminderd worden, er ook minder overstromingen zullen zijn. Schepen De Vis verwijst ook naar het bouwreglement waarin staat dat bij toepassing van 100 % groendaken er geen hemelwaterputten moeten geplaatst worden. De voorzitter besluit dat dit dossier grondig zal moet worden voorbereid en op de milieuraad dient besproken te worden. pagina 3 van 80

4 Punt 44c: week van de vrijwilliger. Raadslid Vandermeersch licht dit punt toe. De week van de vrijwilliger ging dit jaar door van 2 tot 10 maart. De voorbije jaren werden de vrijwilligers voor hun inzet bedankt door het gemeentebestuur met een receptie en vorig jaar met een ontbijt. Hij vraagt waarom er dit jaar niets werd ondernomen door het college van burgemeester en schepen om de vele vrijwilligers in onze gemeente te bedanken. Schepen Frederik De Buck antwoordt dat er dit jaar beslist werd om de twee jaar een groter evenement te plaatsen. Raadslid Vandermeersch antwoordt dat er misschien toch iets op de website kon geplaatst worden. Schepen De Buck antwoordt dat er wel elke dag een speciale dag is. Hij zegt dat de mensen daar weinig boodschap aan hebben. Punt 35: budget Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. Hij doet dit aan de hand van een PowerPointpresentatie. De ontvangsten bedragen euro, de uitgaven euro. Het tekort bedraagt ,30 euro. Het globaal algemeen resultaat bedraagt ,47 euro. Hij geeft eerst een overzicht van de ontvangsten (prestaties euro (3 %); overdrachten euro (91 %); schuld euro (6 %)) en uitgaven (personeel euro (37 %); werkingskosten (28 %); overdrachten euro (27 %); schuld (8 %)) van de gewone dienst. Daarna geeft hij een overzicht van de voornaamste overdrachten. Schepen Van Heesvelde somt de belangrijkste personeelsuitgaven op (lonen, werkgeversbijdragen, vakantiegelden, eindejaarstoelagen, sociale zekerheid, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, premie arbeidsongevallen, bijdrage sociale dienst, mandatarissen, vergoedingen vrijwillige brandweer, presentiegelden raadsleden). Hij geeft een overzicht van de werkingskosten (Melina ( euro), weddencentrale hard- en software administratie ( euro), onderhoud buurtwegen ( euro), onderhoud openbare verlichting ( euro), blauwe zone ( euro), onderhoud plantsoenen en parken ( euro), aankoop boeken, cd s en dvd s ( euro), aankoop PMD- en huisvuilzakken ( euro), huisvuilophaling verwerking, containerpark, papier en karton ( euro), terugkerende kost schoonmaakwerken school, bibliotheek, sport, studio M ( euro) en de uitgaven overdrachten (dotatie politiezone ( euro), OCMW ( ); Riovisie 2015 ( euro); De Lijn ( euro); bijdrage aan stad Gent ( euro); jeugdverenigingen ( euro), cultuurverenigingen incl. huursubsidies Gildenhuis ( euro); feesten en plechtigheden ( euro); sportverenigingen ( euro); kerkfabrieken ( euro), geboortepremies ( euro); GROS ( euro)). Hij geeft een overzicht van de overdrachten (bijdrage brandweerzone (2.181 euro), buitengewone toelage kerkfabrieken ( euro), buitengewone toelage jeugdverenigingen ( euro), buitengewone toelage College Paters Jozefieten ( euro) en buitengewone toelage OCMW ( euro)). Schepen Van Heesvelde somt de belangrijkste investeringen met subsidies en/of leningen op. De schuldratio bedraagt 0,76. Hij geeft een overzicht van de schuldevolutie en vergelijkt deze met de omliggende gemeenten. Raadslid De Pus wenst namens Open VLD enkele opmerkingen en bedenkingen te geven. Zij doet dit eveneens aan de hand van een PowerPointpresentatie. Zij zegt dat de suggesties voor de gewone dienst vertrekken vanuit de gegevens van het financieel profiel opgemaakt door Belfius. Het financieel profiel bevat een vergelijking tussen wat de gemeente uitgeeft voor een bepaalde taak en wat een clustergemeente uitgeeft voor diezelfde taak. Een clustergemeente is een gemeente die vergelijkbaar is met de eigen gemeente. Er worden 150 parameters gebruikt om die clustergemeenten te selecteren. Volgens raadslid De Pus is dit een zeer nuttig instrument om de pagina 4 van 80

5 eigen begroting realistisch op te maken, om die posten die een hoge uitgave vertonen in te krimpen en de andere te behouden. Raadslid De Pus zegt dat zij eerst een extrapolatie heeft moeten doen aangezien zij slechts beschikte over het financieel profiel op basis van begrotingen tot en met Zij zegt dat de gewone uitgaven met 7 % gestegen zijn. Raadslid De Pus heeft ditzelfde stijgingspercentage toegepast op de gewone uitgaven van de cluster. Zij geeft een overzicht hiervan. Volgens raadslid De Pus geeft de gemeente euro minder uit dan de cluster. Zij stelt dan ook voor de huidige uitgaven voor deze functie te behouden. Zij zegt dat op vlak van politie en justitie de gemeente Melle - financieel gezien - zeer slecht scoort. Per inwoner wordt 24 euro meer uitgegeven dan in de cluster. Dit geldt ook voor de brandweer: de gemeente geeft 40 euro per inwoner uit ten opzichte van 29 euro per inwoner voor de cluster. Raadslid De Pus zegt dat de grootste inefficiëntie terug te vinden is bij de functie verkeer en waterstaat. Voor het onderhoud van de wegen en het waterwegennet betaalt de gemeente Melle 65 euro per inwoner meer dan in een vergelijkbare gemeente. Dit komt volgens haar neer op een globale meeruitgave van euro per jaar. Die vergelijkbare gemeenten hebben bovendien een wegennet twee keer zolang als dat van Melle. Raadslid De Pus dringt dan ook aan op een externe audit en vraagt dat hiervoor kredieten worden voorzien. Op het vlak van lokale economie geeft de gemeente zeer weinig uit: slechts euro tegenover euro in de cluster. Wat betreft onderwijs heeft raadslid De Pus vastgesteld dat de gemeente (exclusief subsidies) euro minder uitgeeft dan de cluster. Op vlak van volksontwikkeling en kunst, met name sport, jeugd, cultuur en bibliotheek geeft de gemeente euro meer uit dan de cluster. Het betreft uitgaven voor dagdagelijkse werking. Zij vraagt eens te onderzoeken of met minder uitgaven hetzelfde aanbod kan gerealiseerd worden. Raadslid De Pus merkt op dat op vlak van erediensten er een normaal niveau van 5 euro per inwoner is. Volgens raadslid De Pus blijkt uit een recent artikel in De Standaard dat 70 % van de bevolking een andere financieringswijze van de erediensten verkiest. Zij zegt dat de gemeente op het vlak van sociale bijstand slecht scoort: de Mellenaar betaalt per jaar 155 euro voor het OCMW terwijl dit in de cluster 130 euro is. Ook hier vraagt ze om een externe audit aan te stellen. Wat openbare reinheid en stedenbouw betreft scoort de gemeente Melle goed: euro minder dan in de cluster. Het gaat hier voornamelijk om de kost van huisvuilophaling. Raadslid De Pus stelt voor om tijdens de zomermaanden het huisvuil frequenter op te halen. Er is nog wat budgettaire ruimte en het is een veel gevraagd item. Wat de niet- verdeelbare uitgaven betreft gaat het hier voornamelijk om de jaarlijks te betalen leningslast (kapitaal en intrest). Raadslid De Pus stelt vast dat er hiervoor 103 euro per jaar per inwoner wordt betaald terwijl de clusterinwoner hiervoor 174 euro moet neertellen. Dit is een globale minderuitgave van euro. Volgens raadslid De Pus kan een vervroegde afbetaling van de helft van onze leningen ons een risicoloze, gemakkelijke en significante besparing opbrengen. Raadslid De Pus zegt dat de gemeente Melle over voldoende financiële middelen beschikt. De financiële rekening vertonen een credit van euro, terwijl er voor euro leningen lopen. Zij stelt voor het exacte bedrag te laten berekenen van de besparing welke het voorstel van Open VLD zou meebrengen. Raadslid Vandermeersch zegt dat het budget 2013 duidelijk een budget in aanloop naar de invoering van de BBC, de beleids- en beheerscyclus, is. Alle gemeenten moeten in 2013 een meerjarenplan opstellen dat loopt vanaf 2014 tot en met Hij zegt dat in het budget 2013 weinig of geen vernieuwende, gedurfde initiatieven terug te vinden zijn. Volgens hem is heel veel gebaseerd op zaken die in de vorige legislatuur reeds werden beslist. Raadslid Vandermeersch wenst namens GPS Melle toch enkele kanttekeningen te maken. De aanpak van de Gontrode Heirweg, de herinrichting en de fietspaden is een van de dossiers waar GPS Melle reeds lang vragende partij is. Hij is dan ook tevreden te mogen vaststellen dat nu concrete bedragen voorzien zijn. Hij hoopt dat dit dossier dit jaar dan pagina 5 van 80

6 ook echt wordt uitgevoerd en dat een goede, snelle en efficiënte samenwerking met Merelbeke leidt tot een snelle aanpak van de gevaarlijke Gontrode Heirweg. Wat betreft het gemeentelijk onderwijs stelt raadslid Vandermeersch vast dat er krediet werd voorzien voor de aankoop van de gronden in de Beekstraat- Vossenstraat, maar dat in het financieel beleidsplan niets terug te vinden is voor renovatie, (her)inrichting, gelijk welke locatie het wordt. Wat betreft de Kouterslag meent raadslid Vandermeersch dat er een totaalplan zou uitgewerkt worden, maar hij zegt enkel een raming van erelonen terug te vinden in het budget. Hij zegt op de voorstelling van de verschillende adviesraden vernomen te hebben dat de bibliotheek dringend uitbreiding nodig heeft. Ook hier stelt hij vast dat er alleen krediet voor de erelonen is voorzien. Raadslid Vandermeersch vraagt wanneer er werk wordt gemaakt van de sanering van het gemeentehuis. Wat betreft de kerkfabriek stelt hij vast dat er in de buitengewone toelage euro wordt voorzien voor renovatie en euro voor de gewone werkingstoelagen. Hij vindt dit toch een serieuze hap uit het budget 2013 en hij zegt nog steeds te wachten op een plan van de overheid en het bisdom over het behoud en/of de herbestemming van de kerken. Hij vraagt of een totaalvisie op de verschillende jeugdlokalen in de gemeente geen goede oefening zou zijn om de jeugd verder structureel te ondersteunen. Raadslid Vandermeersch zegt dat hij in het budget nog steeds niet terugvindt welke richting het bestuur uit wil met studio M en welk bedrag daaraan gekoppeld is. Raadslid Vandermeersch zegt te hebben vernomen dat Oorkussen zou vervangen worden door huiskamerconcerten. Hij hoopt dat dit even gevarieerd en toegankelijk is dan Oorkussen. Raadslid Vandermeersch zegt dat GPS Melle er zich terdege van bewust is dat koken geld kost. De gemeente Melle beschikt voor 2013 over ongeveer 12 miljoen en er wordt ongeveer 13 miljoen voorzien om uit te geven. Van deze uitgaven gaat ongeveer 5 miljoen naar personeelskosten, 3,7 miljoen naar werkingskosten, 1,2 miljoen naar de politiezone, 1,6 miljoen naar het OCMW en er wordt een miljoen aan schulden afbetaald. Gezien dit noodzakelijke uitgaven zijn en de inkomsten naar alle waarschijnlijkheid niet zullen toenemen, worden dit voor de toekomst moeilijke begrotingsoefeningen. Raadslid Vandermeersch zegt dat voor het budget 2013 duidelijk is gekozen voor een overgangsbudget waarbij enkel de projecten die normaal uitgevoerd of gestart worden, zijn opgenomen omdat er volgend jaar op een totaal andere manier dient gewerkt te worden. Hij zegt dat GPS Melle ongeduldig wacht op de invulling van de beleids- en beheerscyclus voor de gemeente. Hij zegt een duidelijke visie te verwachten met welomschreven beleidsdoelstellingen, actieplannen om daartoe te komen met daaraan gekoppeld de financiële gevolgen. Raadslid Verween zegt dat de collega s al veel zaken hebben aangehaald. De sp.a- fractie zal tegenstemmen enerzijds omdat sp.a, net zoals de andere oppositiepartijen, te weinig worden betrokken bij de totstandkoming van de beleidsplannen en anderzijds omdat er een aantal beleidskeuzes werden gemaakt waar hij echt niet kan achterstaan. Hij geeft hierbij enkele voorbeelden. Volgens hem is er onvoldoende transparantie over de beleidsintenties Er is volgens hem ook een gebrek aan transparantie en inspraak in de totstandkoming van de doelstellingen en beleidsintenties (zowel voor de raadsleden als de Mellenaars). Raadslid Verween zegt dat er nog steeds geen duidelijke financiële planning is voor de gemeenteschool. Er is volgens hem een gebrek aan controle en transparantie in functie van de bijzondere betoelaging en rekeningen van de kerkfabrieken. Raadslid Verween zegt tegen de rechtlijnige algemene heffing te zijn en vraagt een meer solidair systeem van algemene heffing, bijvoorbeeld op basis van een percentage of volgens de oppervlakte die wordt bewoond of gebruikt. Hij verwijst naar de aanhoudende en hoge renovatiekosten van studio M. Volgens raadslid Verween wordt dit een financiële kater wegens gebrek aan transparantie naar visie toe en de aanhoudende onkosten. Volgens hem is er geen duidelijkheid over de kosten- batenanalyse. Er is volgens hem geen duidelijke financiële planning voor het renovatiedossier van het stationsgebouw, er is volgens hem pagina 6 van 80

7 geen duidelijk fiets- en voetpadenbeleid, de controverse over het nieuwbouwdossier van het OCMW, Schepen De Vis wenst raadslid Vandermeersch te antwoorden wat betreft Oorkussen. Ook hij vindt dit een zeer zinvol en goed project, maar de kostprijs ervan is volgens hem niet in verhouding. Schepen De Vis zegt dat hij er zich van bewust is dat cultuur niet moet opbrengen, maar hij vindt toch dat Oorkussen niet voldoende de bevolking heeft bereikt. De huiskamerconcerten zullen één van de voorstellen zijn ter vervanging. Wat betreft de Kouterslag zal het sport- en recreatiepark verder worden uitgebouwd. Er zal een ontwerper worden aangesteld. Wat betreft het verhaal van de clusters vraagt hij aan raadslid De Pus waarom zij de voorbije zes jaar hier niet heeft op ingegrepen. Schepen De Pus antwoordt dat dit niet kon omdat men altijd verwees naar het organogram dat nog niet ingevuld was. Schepen Gistelinck antwoordt dat de gemeente sedert februari 2013 een verantwoordelijke technische dienst en preventie heeft aangesteld en dat binnenkort van start kan gegaan worden met het trottoiractieplan. Wat betreft studio M is men nu bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Eenmaal dit RUP is goedgekeurd kan studio M aangepakt worden. Schepen Gistelinck zegt dat wat de gemeenteschool betreft de maximale subsidiëringstoelage zou kunnen worden aangewend. De architect werd destijds aangesteld in de gemeenteraad. Hij zal nu effectief worden gevraagd het dossier aan te pakken. Stel dat de school in de Beekstraat- Vossenstraat door de gemeente niet kan gekocht worden dan staat de gemeente nog op de rol voor de subsidies. Burgemeester De Maeseneer zegt dat heel wat zaken hier reeds gezegd zijn. Hij zegt dat het budget 2013 inderdaad een overgangsbudget is. Momenteel is iedereen druk bezig met de beleids- en beheerscyclus. Wat betreft de kerkfabrieken zegt burgemeester De Maeseneer onlangs nog naar een informatieavond geweest te zijn, samen met schepen De Vis. Bedoeling is dat enkele centrale kerkbesturen hun plannen naar voor brengen en dat bepaalde kerken een andere bestemming zullen krijgen. Wat de brandweer betreft verwijst burgemeester De Maeseneer naar de hulpverleningszone. Ook het dossier renovatie van het stationsgebouw zal worden aangepakt. Hij zegt dat de belastingen niet stijgen, maar dat de gemeente Melle, zoals iedere andere gemeente, de tering naar de nering moet zetten. Hij zegt dat in sommige gevallen de vergelijking met de cluster nuttig is. Raadslid Vandermeersch zegt dat de fractie GPS Melle zich zal onthouden omdat zij niet mee het beleid kunnen bepalen. Goedgekeurd met 13 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 5 onthoudingen. Punt 36: toekenning subsidies Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. Raadslid Verween zegt dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt om subsidies, en sommige zijn toch niet onaardige bedragen, goed te keuren. Hij zegt dat er in totaal bijna 41 duizend euro (40.984,96 euro) aan subsidies voor 2013 wordt toegekend zonder enige vorm van objectieve toewijscriteria die in een reglement voor deze verengingen zijn vastgelegd. Voor alle duidelijkheid: wat sp.a betreft, mag dit subsidiebedrag nog hoger zijn. Sommige verenigingen ontvangen toch een genereuze toelage van diverse duizenden euro s. Volgens raadslid Verween moet een particuliere groepering heel wat administratieve formaliteiten en aan reglementaire voorwaarden voldoen om max. 200 euro te ontvangen. Hij vraagt waarom er geen reglement voor verenigingen bestaat dat bepaalt aan welke voorwaarden hun werking en meer specifiek de diverse activiteiten moeten voldoen vooraleer er een toelage kan worden toegekend. Vanuit de financiële dienst wordt wel een controle uitgevoerd, maar zowel inhoudelijk als organisatorisch krijgen alle verenigingen een blanco cheque. Volgens raadslid Verween zou er minstens een soort van contract tussen de vereniging en de gemeente moeten pagina 7 van 80

8 bestaan waarin de aanwending van de subsidie wordt gemotiveerd en welke meerwaarde voor de Mellenaar de activiteiten bieden. Raadslid Verween zegt dat hij ondertussen al begrepen heeft dat men geen voorstander is van reglementen, maar hij vraagt zich af waarom er voor de ene groepering wel een reglement bestaat en voor de andere niet. Dit is volgens hem willekeur en binnen een modern bestuur kan er geen willekeur bestaan. Elke groepering moet op dezelfde wijze worden behandeld. Hij vraagt zich af hoe er zonder regels en enige vorm van controle met zekerheid kan worden gezegd dat alle subsidies correct werden toegekend en aangewend. Raadslid Verween benadrukt dat subsidies nodig zijn en hij twijfelt er niet aan dat alle verengingen die een dergelijke aanvraag indienden ook nood hebben aan deze middelen, maar hij vindt dat dit dient te gebeuren op basis van objectieve criteria. Zolang er geen objectieve criteria bestaan en niet elke Melse vereniging op de hoogte is van deze toelage zal de fractie zich onthouden. Burgemeester De Maeseneer vraagt of raadslid Verween een voorbeeld kan geven. Raadslid Verween vraagt welke formaliteiten een vereniging moet vervullen om in aanmerking te komen. Hij vraagt waaraan de verenigingen moeten voldoen. Burgemeester De Maeseneer antwoordt dat dit historisch is gegroeid. Verenigingen moeten een aanvraag tot het bekomen van een subsidie indienen. Raadslid Verween zegt dat er objectieve criteria moeten bepaald worden op basis waarvan een subsidie wordt toegekend. Hij zegt hiervan voorbeelden te hebben. Schepen De Vis zegt dat hij tegen al die reglementen is. Hij denkt niet dat er veel misbruiken zijn. Raadslid Moeraert zegt hiervoor vorig jaar reeds zijn tussengekomen. Voor haar is het ook niet steeds duidelijk. Zij vindt het ook niet altijd duidelijk wat men voor die subsidies krijgt. Wat betreft de GROS zegt ze dat de toelage afhankelijk is van het aantal inwoners. Aangezien de gemeente Melle momenteel inwoners telt, klopt dit niet. Raadslid de Potter d Indoye zegt dat hij zich aansluit bij raadslid Verween. Hij denkt dat er inderdaad nood is aan objectieve criteria. Volgens hem hebben sommige verenigingen duizenden euro s in kas. Schepen De Vis vindt dit opnieuw belastend voor de administratie. Raadslid Verween vraagt of alle Melse verenigingen aangeschreven en gevraagd werden om een subsidieaanvraag in te dienen. De gemeenteraad, Overwegende dat bij het opmaken van het gemeentebudget 2013 de nominatieve verdeling van de subsidies voor het dienstjaar 2013, binnen de in dit budget goedgekeurde kredieten, moet worden vastgesteld; Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikel 42 en 43 en wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten en wijzigingen; BESLUIT: Artikel 1: Goedgekeurd met 15 stemmen voor: Dirk De Maeseneer, Freddy Van de Putte, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde, Lutgarde Van Den Broecke, Rita Moeraert, Dominique Vandermeersch Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Christa Hijsselinckx en Annick Breuer; en 5 onthoudingen: Wim Verween, Jan Raepsaet, Edouard de Potter d Indoye, Christine De Pus, en Lieven Volckaert. De subsidies voor het jaar 2013 worden als volgt verdeeld: pagina 8 van 80

9 ARTIKEL 529/ / AARD VAN DE SUBSIDIES - NAAM VAN DE VERENIGING Handel, nijverheid en middenstand Toelage aan Raad voor Lokale Economie Lager Onderwijs Toelage aan Scholengemeenschap Reinaert BEDRAG / / / / Jeugdverenigingen Gemeentelijke Jeugdraad Gemeentelijke Jeugdraad: toelage voor veiling varken Kom op tegen kanker EHBO Red een Leven Toelage aan jeugdraad in kader van brandveiligheid Vereniging voor ontspanning, cultuur en sociocultuur Toelage Koninklijke Harmonie St. Cecilia: Tussenkomst in aankoop instrumenten Gemeentelijke cultuurraad Seniorenraad Vzw Komitee der Randgemeenten Vaderlandslievende Verenigingen en Verenigingen voor feesten en plechtigheden N.S.B. Melle V.O.S. Melle Toelage aan sport en nering Toelage aan feestcomités voor organiseren kermis , Feestcomité Melle- Vogelhoek: Feestcomité Melle- Gontrode: Wijk- en feestcomité Elsdries - Wijk- en feestcomité Dries - Dekenij De Drie Gemeenten Toelage aan werkgroep WO I Sportverenigingen Gemeentelijke Sport en Recreatieraad 500 Gemeentelijke organisatoren van plaatselijke 620 wielerwedstrijden: te betalen volgens categorie van de wedstrijd - Voor beroepsrenners: Voor liefhebbers, juniores en nieuwelingen finale wedstrijden: 90 - Gewone wedstrijden: 60 - Voor clubkampioenschappen: 60 - Voor veldritten: 30 - Voor criteriums: pagina 9 van 80

10 844/ / Verenigingen voor Gezinshulp Kinderoppasdienst Gezinsbond Gontrode: Kinderopvang tijdens de vakantie Gezinsraad Lok Toelagen aan instellingen en verenigingen die ijveren voor een betere samenleving Ziekenzorg Gontrode Ziekenzorg Centrum Ziekenzorg Vogelhoek Ziekenzorg Flora Toelage GROS - werkingskosten Toelage GROS 871/ Instellingen voor sociale- en preventieve geneeskunde Rood Kruis Melle Vlaamse Kruis vzw 879/ / Milieubescherming Milieuraad Ruimtelijke Ordening Gecoro Artikel 2: Artikel 3: Punt 37: De toegekende subsidie zal door de begunstigde uitsluitend gebruikt worden ten bate van de vereniging. Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden toegestuurd. gemeentebudget aankopen op de buitengewone dienst ten behoeve van diverse diensten. Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. Raadslid Volckaert vraagt of het mogelijk is om bij de aankoop van speeltoestellen een speeltoestel aan te kopen voor gehandicapten. Schepen De Vis zegt dat dit zeker in overweging zal worden genomen. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42 en 43 en wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten en wijzigingen; Gelet op de wet van 24 december 1993 en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996, genomen in uitvoering van voornoemde wet en latere wijzigingen; Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 26 februari 2007 houdende vaststellen van het begrip dagelijks bestuur en uitsluiten van visumverplichting voor bepaalde verplichtingen van het dagelijks bestuur ; Overwegende dat het budget 2013 heden wordt gestemd door de gemeenteraad; Overwegende dat diverse aankopen voorzien in het buitengewoon budget 2013 dienen te gebeuren ten behoeve van diverse gemeentediensten; pagina 10 van 80

11 BESLUIT: Goedgekeurd met 16 stemmen voor; Dirk De Maeseneer, Freddy Van de Putte, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde, Lutgarde Van Den Broecke, Edouard de Potter d Indoye, Christine De Pus, Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Lieven Volckaert, Christa Hijsselinckx en Annick Breuer en 4 onthoudingen Rita Moeraert, Wim Verween, Dominique Vandermeersch en Jan Raepsaet. Artikel 1: Ten behoeve van de gemeentelijke diensten volgende aankopen via onderhandelingsprocedure door het college van burgemeester en schepenen te laten uitvoeren, voorzien in het buitengewoon budget 2013 onder voorbehoud van de goedkeuring van de nodige kredieten: Artikel Aard Dienst Raming Financiering 101/ Aankoop I- pads College van Eigen middelen burgemeester en schepenen + Gemeenteraad 104/ Aankoop meubilair Administratie Eigen middelen 351/ Aankoop patiënten Brandweer/D Eigen middelen monitor ziekenwagen Aankoop longautomaten en volle gelaatsmaskers Aankoop AED- toestel Aankoop realo / Aankoop wegenismeubilair Technische dienst Eigen middelen 421/ Aankoop divers materiaal Technische dienst Eigen middelen uitvoerend personeel Aankoop afzuiginstallatie depot 722/ Aankoop meubels Onderwijs Eigen middelen kleuterklassen en lagere klassen Aankoop klasseurdraaizuil 450 voor secretariaat Aankoop meubilair 700 ontspanhoek lerarenkamer 722/ Aankoop digitaal bord Onderwijs Eigen middelen Aankoop stofzuiger / Aankoop meubilair Dienst Vrije Tijd Eigen middelen Lijsternest 762/ Aankoop tweedehands Dienst Vrije Tijd Eigen middelen marktwagen pagina 11 van 80

12 764/ Aankoop speeltoestellen Klein materiaal technisch personeel Aankoop divers sportmateriaal Aankoop poetsmachine Dienst Sp² Eigen middelen / Aankoop bladcontainers Milieudienst Eigen middelen Artikel 2: Punt 38: Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. algemene gemeentelijke heffing. Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. Raadslid Vandermeersch zegt dat de Vlaamse Regering de armoede resoluut wil aanpakken, wat betekent dat zij bij elke beslissing die zij neemt, nagaat of mensen met een laag inkomen er niet door benadeeld worden. Hij vindt dan ook dat binnen de gemeente Melle de armoedetoets moet toegepast worden. Als de armoede stijgt in Vlaanderen, dan ontsnapt ook de gemeente Melle hier jammer genoeg niet aan. De voorzitter van het OCMW maakt sedert deze legislatuur deel uit van het college van burgemeester en schepenen en is ook gemeenteraadslid. Hij vindt dat een absolute meerwaarde omdat op die manier systematisch kan worden nagegaan of nieuwe of bestaande regelgevingen geen maatschappelijke uitsluiting genereren en armoede creëren. Volgens raadslid Vandermeersch zou de armoedetoets op de algemene gemeentelijke heffing een stap in de juiste richting zijn. Er zijn reeds twee tarieven: 74,50 euro voor gezinnen waarvan de omschrijving onder artikel 3 valt en 25 euro voor gezinnen omschreven in artikel 4. Hij zegt dat hun bezorgdheid ook uitgaat naar meerdere kwetsbare groepen waarvan de eenoudergezinnen met kinderen deel uitmaken. Raadslid Vandermeersch vraagt een herziening van de algemene heffing, geen afschaffing maar een heffing die rekening houdt met de draagkracht van elke Mellenaar. Raadslid Verween zegt dat een lineaire heffing inderdaad niet solidair is. Bij deze heffing wordt er geen rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Ook alleenstaanden (al dan niet met kinderen ten laste) worden beschouwd als gezin. Er wordt bovendien ook weinig rekening gehouden met het inkomen, er wordt met andere woorden bijna lineair een heffing opgelegd voor alle inkomenscategorieën. Raadslid Verween zegt dat nu enkel personen die aanspraak kunnen maken op een vervangingsinkomen via het OMNIO- statuut of OCMW steun krijgen en een verminderd tarief kunnen betalen. Raadslid Verween vindt dat deze rechtlijnige belasting niet solidair is met de lagere inkomens, die niet in aanmerking komen voor het verminderde tarief. Hij zegt zich dan ook niet te kunnen terugvinden in dat principe. Raadslid De Pus zegt dat de gemeentelijke heffing helemaal niet nodig is. Schepen Van Heesvelde vraagt hoe men dit dan precies ziet. Raadslid Verween zegt dat er aan een solidair systeem moet gedacht worden. Hij denkt dat dit beter wordt toegepast op basis van het inkomen of op basis van het kadastraal inkomen. Zo zou een alleenstaande ouder die bijvoorbeeld onder het OCMW- barema zit een lagere heffing moeten krijgen dan iemand die er boven zit. Schepen De Vis antwoordt dat dit in de toekomst zeker kan bekeken worden. pagina 12 van 80

13 De gemeenteraad, Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2011 houdende vestiging voor 2012 van de algemene gemeentelijke heffing; Overwegende dat dit gemeenteraadsbesluit werd aangenomen voor een periode met ingang van 1 januari 2012 voor een termijn eindigend op 31 december 2012 en derhalve moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad zodat het reglement van toepassing kan blijven in 2013; Gelet op de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 april 2007 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 03 april 2007) tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekerings- tegemoetkoming en tot invoering van het OMNIO- statuut, met latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen 42 en 43 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), 94 (houdende de bevoegdheid van de financieel beheerder inzake debiteurenbeheer) en de artikelen 248 tot en met 264 (houdende het administratief toezicht); Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging; BESLUIT: Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Goedgekeurd met 13 stemmen voor; Dirk De Maeseneer, Freddy Van de Putte, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde, Lutgarde Van Den Broecke, Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Christa Hijsselinckx en Annick Breuer en 7 stemmen tegen; Edouard de Potter d Indoye, Rita Moeraert, Wim Verween, Christine De Pus, Dominique Vandermeersch, Lieven Volckaert en Jan Raepsaet. Er wordt met ingang van 1 januari 2013 voor een termijn eindigend op 31 december 2013 een algemene gemeentelijke heffing geheven. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder gezin het volgende verstaan: a. Hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft; b. Hetzij twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk éénzelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen leven. De algemene gemeentelijke heffing is ten laste van: a. Ieder gezin dat op 01 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Melle; b. Ieder gezin dat op 01 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente Melle om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft of zich het gebruik ervan voorbehoudt, zonder nochtans op het adres van deze woning of woongelegenheid ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente; pagina 13 van 80

14 Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: c. Iedere handels- of bedrijfsvestiging/zetel, kliniek, verzorgingsinstelling, onderwijsinrichting, vereniging, vennootschap of feitelijke vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, op 01 januari van het aanslagjaar in de gemeente Melle gelegen. De belasting is eveneens verschuldigd voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die als hoofd- of nevenactiviteit een commerciële, industriële, zelfstandige, landbouw- of dienstverlenende activiteit of een vrij beroep uitoefent op 01 januari van het aanslagjaar in de gemeente Melle. Indien het gezin van de natuurlijke persoon of de zaakvoerder van de rechtspersoon op hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting evenwel slechts éénmaal verschuldigd; d. Iedere woongelegenheid, (per vestiging, woning, woongelegenheid of studentenkamer, hoe dan ook genaamd), gelegen op het grondgebied van de gemeente Melle, die op 01 januari van het aanslagjaar als studentenkamer wordt verhuurd. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: a. 74,50 EUR per jaar voor gezinnen, zoals bepaald in artikel 3 punt a en artikel 3 punt b, en de belastingplichtigen zoals bepaald in artikel 3 punt c en artikel 3 punt d; b. 25,00 EUR per jaar voor gezinnen waarvan de referentiepersoon, op 01 januari van het aanslagjaar, genieten van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (met latere wijzigingen) en / of het Koninklijk Besluit van 01 april 2007 (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 03 april 2007) tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekerings- tegemoetkoming en tot invoering van het OMNIO- statuut (met latere wijzigingen). De belasting wordt gevestigd ten laste van: a. De referentiepersoon van het gezin, voor de categorieën zoals bepaald in artikel 3 punt a en artikel 3 punt b; b. De bedrijfsverantwoordelijke (hetzij op zijn persoonlijke naam, hetzij op naam van de vereniging of vennootschap) hoe ook genoemd, voor de categorie zoals bepaald in artikel 3 punt c; c. De eigenaar of verhuurder van studentenkamers, voor de categorie zoals bepaald in artikel 3 punt d. Zijn van de belasting vrijgesteld: a. De Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Provincies en de door hen opgerichte instellingen van openbaar nut; b. Het dienstencentrum van het OCMW en alle andere gemeentelijke gebouwen; Bovenstaande vrijstellingen omvatten evenwel niet de gedeelten van gemelde goederen door de bedienaars van de eredienst, of de aangestelden van de openbare besturen, ten privaten titel of voor hun persoonlijk gebruik betrokken. c. De gezinnen waarvan de referentiepersoon van het gezin, op 01 januari van het aanslagjaar, geniet van een vervangingsinkomen van het OCMW waarvoor een terugbetaling is voorzien door de overheid op basis van de RMI - wet van 26 mei 2002 of de steunwet van 2 april pagina 14 van 80

15 Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Artikel 12: De belasting wordt berekend per jaar. Daartoe wordt uitsluitend de toestand op 01 januari in aanmerking genomen, met dien verstande dat ieder begonnen jaar volledig verschuldigd is. De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. Deze indiening, moet op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: a. de naam, hoedanigheid, het adres of zetel van de belastingschuldige; b. het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en de middelen. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden dient dit uitdrukkelijk te vermelden in zijn bezwaar. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verzonden, binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan naar enerzijds de belastingschuldige en, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds de financieel beheerder. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. pagina 15 van 80

16 Punt 39: belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanpassing - rijbewijs in bankkaartmodel. Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. Volgens raadslid Vandermeersch voorziet de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer het nieuwe rijbewijs geleidelijk in te voeren vanaf maart 2013 en af te ronden tegen Het rijbewijs in bankaartmodel is geldig voor een duur van tien jaar en de basisprijs gevraagd door de overheid is 20 euro. De gemeente Melle zal dit bedrag aandikken met tien euro, de helft van het gevraagde bedrag door de overheid. Deze extra tien euro die door de inwoners moeten worden betaald, nu verplicht om de tien jaar, zijn volgens hem niets meer dan verdoken belastingen. De meerderheid herhaalt steeds dat de gemeentebelastingen niet toenemen, maar ziet blijkbaar in deze extra 10 euro geen belastingverhoging. Raadslid Vandermeersch vraagt zich af waarom een gemeente meer moet vragen dan de werkelijke kostprijs die de overheid oplegt. Hij vraagt of het afleveren van verplichte administratieve stukken niet tot de kerntaak behoort, de service van de gemeente waarvoor elke inwoner reeds een bijdrage levert via het deel van de personenbelasting. Tot nu toe was de prijs voor het drieluikrijbewijs in Melle 16 euro inclusief de extra gemeentelijke belasting. Zo vragen heel wat gemeenten, onder andere Oosterzele, Wetteren voor ditzelfde rijbewijs in bankkaartmodel 25 euro, de gemeente Merelbeke blijkbaar 20 euro. Raadslid Vandermeersch zegt dat extra centen, extra inkomsten de gemeentefinanciën aandikken, maar de fractie stelt een herziening van de gemeentetaksen op het afleveren van documenten voor. Volgens hem is dit een goede oefening om deze vorm van verdoken belastingen te bekijken, te evalueren en mogelijks aan te passen. Raadslid Vandermeersch zegt wel verrast te zijn dat nog voor deze beslissing in de gemeenteraad genomen wordt de website van de gemeente reeds is aangepast. Raadslid Raepsaet zegt dat de Mellenaar vroeger voor het eerste rijbewijs 16 euro diende te betalen, daarvan kreeg de gemeente 3,75 euro. Het nieuwe reglement dat nu ter goedkeuring voorligt, vraagt aan de Mellenaar 30 euro, de gemeente Melle betaalt hiervan aan de federale overheid 20 euro. Raadslid Raepsaet zegt dat de gemeente nu 10 euro in eigen kas steekt waar dit vroeger 3,75 euro was. Hij zegt ook eens geïnformeerd te hebben bij de omliggende gemeenten. Hij zegt dat de sp.a- fractie vindt dat er geen extra kosten nodig zijn, maar zou nog kunnen akkoord gaan met 5 euro. Volgens hem is dit een extra belasting voor de burger in Melle, ook omdat er in de brief uitdrukkelijk staat dat de gemeente extra taksen kan innen indien zij dit nodig acht. Er is zeker geen sprake van een verplichting. Burgemeester De Maeseneer zegt dat al deze zaken zullen bekeken worden in het kader van de beheers- en beleidscyclus. De gemeenteraad, Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 (houdende de belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanpassing) zoals gewijzigd door de gemeenteraadsbesluiten van 16 februari 2009, 20 april 2009, 15 maart 2010; Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer dd 20 oktober 2010 (referentie OBG- ID1/PC/10/1378) met als onderwerp "Nieuw rijbewijsmodel (bankkaartmodel) - toekomstige procedure"; Gelet op de brief van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer dd 30 juli 2012 (referentie OBG ); Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; Gelet op het koninklijk besluit van 03 juli 2012 betreffende het rijbewijs in kaartmodel; pagina 16 van 80

17 Overwegende dat de gemeente Melle vanaf 2013 het nieuwe rijbewijs in bankkaartmodel zal uitreiken (ook genaamd nieuw Europees rijbewijs of rijbewijs in ID- 1 formaat); Overwegende dat dit rijbewijs in bankkaartmodel een administratieve geldigheidsduur van 10 jaar heeft; Overwegende dat de omwisseling van de huidige in omloop zijnde drieluikrijbewijzen naar de rijbewijzen in bankkaartmodel volgens de Europese richtlijn afgerond dient te zijn tegen 2033; Overwegende dat de gemeenten voor de bestaande (oude modellen) rijbewijsdocumenten een vergoeding ontvangen vanwege de federale overheid (voor de verrichtingen van uitreiking en beheer van het rijbewijs); Overwegende dat de basisprijs voor het rijbewijs in bankkaartmodel 20 euro bedraagt maar dat hier geen vergoeding voor de gemeente is inbegrepen; Overwegende dat de gemeente de mogelijkheid heeft om een vergoeding vast te leggen in een gemeentelijk reglement; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (met latere wijzigingen) en in het bijzonder de artikelen 42 en 43 (aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad), 94 (aangaande het debiteurenbeheer) en 248 tot en met 264 (aangaande het administratief toezicht); Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging; BESLUIT: Artikel 1: Artikel 2: Punt 40: Goedgekeurd met 13 stemmen voor; Dirk De Maeseneer, Freddy Van de Putte, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde, Lutgarde Van Den Broecke, Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Christa Hijsselinckx en Annick Breuer en 7 stemmen tegen; Edouard de Potter d Indoye, Rita Moeraert, Wim Verween, Christine De Pus, Dominique Vandermeersch, Lieven Volckaert en Jan Raepsaet. Met ingang van heden wordt het gemeenteraadsbesluit houdende de belasting op de afgifte van administratieve stukken (d.d. 15/12/2008 met latere wijzigingen) als volgt gewijzigd: Artikel 3 punt l wordt toegevoegd: l. Op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel: 30,00 EUR Dit bedrag is eisbaar op het ogenblik van ondertekening van het aanvraagformulier. Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanpassing - prijs identiteitsdocumenten. Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. Raadslid Vandermeersch heeft dezelfde opmerkingen als bij het voorgaande. Hij is blij dat dit bedrag nog niet werd aangepast op de gemeentelijke website. De gemeenteraad, Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 (houdende de belasting op de afgifte van administratieve stukken - aanpassing) zoals gewijzigd door de gemeenteraadsbesluiten van 16 februari 2009, 20 april 2009 en 15 maart 2010; pagina 17 van 80

18 Gelet op de brief van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken dd 21/12/2012 met als referentie III.21/724/R/561/12 met als onderwerp Nieuwe prijs van de identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en vreemdelingen"; Overwegende dat de prijs van de identiteitsdocumenten die worden uitgereikt aan Belgen en vreemdelingen verhoogt vanaf 1 april 2013; Overwegende dat de prijs opgegeven in de omzendbrief de kostprijs is en dat hier geen vergoeding voor de gemeente is inbegrepen; Overwegende dat het aangewezen lijkt om de tarieven in het gemeentelijk reglement aan te passen naar aanleiding van deze prijsverhoging; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (met latere wijzigingen) en in het bijzonder de artikelen 42 en 43 (aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad), 94 (aangaande het debiteurenbeheer) en 248 tot en met 264 (aangaande het administratief toezicht); Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging; BESLUIT: Artikel 1: Goedgekeurd met 13 stemmen voor; Dirk De Maeseneer, Freddy Van de Putte, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde, Lutgarde Van Den Broecke, Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Christa Hijsselinckx en Annick Breuer en 7 stemmen tegen; Edouard de Potter d Indoye, Rita Moeraert, Wim Verween, Christine De Pus, Dominique Vandermeersch, Lieven Volckaert en Jan Raepsaet. Met ingang van 1 april 2013 wordt het gemeenteraadsbesluit houdende de belasting op de afgifte van administratieve stukken (dd 15/12/2008 met latere wijzigingen) aangepast als volgt: Artikel 3 punt a wordt vervangen door het volgende: a. Op de afgifte van een eerste en elke elektronische identiteitskaart (eid): - gewone procedure 18,00 EUR - dringende procedure 128,00 EUR - zeer dringende procedure 203,00 EUR Dit bedrag is eisbaar op het ogenblik van ondertekening van het basisdocument. Artikel 3 punt j wordt vervangen door het volgende: j. Op de afgifte van een eerste en elke elektronische vreemdelingenkaart (evk): - gewone procedure 18,00 EUR * - dringende procedure 128,00 EUR - zeer dringende procedure 203,00 EUR Dit bedrag is eisbaar op het ogenblik van ondertekening van het basisdocument. * 12,00 EUR ingeval een vreemdeling die een kartonnen vreemdelingenkaart heeft en de omruiling of vernieuwing van die kaart tegen een elektronische kaart vraagt (deze regeling loop tot 01/10/2013 (zijnde de voorziene einddatum voor omschakeling van de kartonnen naar de elektronische vreemdelingenkaart) en overeenkomstig de bepalingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken). Artikel 3 punt k wordt vervangen door het volgende: k. Op de afgifte van een eerste en elk elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids- ID): pagina 18 van 80

19 Artikel 2: Punt 41: - gewone procedure 6,00 EUR - dringende procedure 113,00 EUR - zeer dringende procedure 178,00 EUR Dit bedrag is eisbaar op het ogenblik van ondertekening van het basisdocument. Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen - aanpassing. Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. De gemeenteraad, Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 maart 2010 (houdende de gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen); Gelet op het decreet van 27 maart 2009 (met latere wijzigingen) betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna Decreet grond- en pandenbeleid genoemd; Overwegende dat de vrijstellingen vermeld in het Decreet grond- en pandenbeleid van toepassing zijn zoverre het gemeentelijke heffingsreglement hiervan niet afwijkt; Overwegende dat de vrijstellingen vallen onder de suppletieve bepalingen; Overwegende dat het gemeentelijke belastingsreglement van deze bepalingen kan afwijken of ze kan aanvullen. Als de gemeente wil afwijken van één van deze bepalingen, moet ze dit wel duidelijk en dus uitdrukkelijk doen; Overwegende dat er geopteerd wordt om de bestaande vrijstelling voor de eigenaar van één enkele woning te beperken tot het eerste belastbaar aanslagjaar; Overwegende dat op die manier een redelijke termijn wordt geboden aan de eigenaar om aan de woning een bestemming te geven of om een nalatenschap te regelen; Overwegende dat de vrijstelling voor de volle eigenaar van één enkele woning wordt beperkt tot een periode die in de praktijk minstens 2 jaar bedraagt (opname in het gemeentelijk leegstandsregister - gemeentebelasting wordt gevestigd na opname voor een duur van 12 opeenvolgende maanden in het gemeentelijk leegstandregister). Gelet op het decreet van 30 mei 2008 (met latere wijzigingen) betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (met latere wijzigingen) en in het bijzonder de artikelen 42 en 43 (aangaande de bevoegdheden van de gemeenteraad), 94 (aangaande het debiteurenbeheer) en 248 tot en met 264 (aangaande het administratief toezicht); Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging; pagina 19 van 80

20 BESLUIT: Artikel 1: Artikel 2: Punt 42: Goedgekeurd met 17 stemmen voor; Dirk De Maeseneer, Freddy Van de Putte, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederick De Buck, Erwin Van Heesvelde, Lutgarde Van Den Broecke, Rita Moeraert, Wim Verween, Dominique Vandermeersch, Isabelle Poelman, Lieven Van Cauwenberghe, Sibylle Moreels, Christa Hijsselinckx, Jan Raepsaet en Annick Breuer en 3 stemmen tegen; Edouard de Potter d Indoye, Christine De Pus en Lieven Volckaert. Met ingang van heden wordt artikel 4 punt 1 van het gemeenteraadsbesluit houdende de gemeentebelasting op leegstand van gebouwen en woningen (raadsbesluit dd 15/3/2010) vervangen door het volgende: 1 de belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning. Deze vrijstelling geldt enkel voor het eerste belastbaar aanslagjaar. Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Schepen Van Heesvelde licht dit punt toe. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, laatst gewijzigd bij decreet van 22 juni 2012, hierna genoemd het decreet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1997 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, laatst gewijzigd bij besluit van 9 september 2011, hierna genoemd het uitvoeringsbesluit; Overwegende dat de heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten niet meer wenselijk is ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 24 mei 2012 dat gemeentelijke opcentiemen op een belasting die het KI als berekeningsgrondslag neemt, strijdig acht met artikel 464, 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 19 december 2011 waarbij er voor het aanslagjaar opcentiemen werden geheven op de heffing van het Vlaamse Gewest; Overwegende dat ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie het niet aangewezen lijkt opcentiemen te vestigen op een heffing die het kadastraal inkomen als grondslag heeft; Overwegende dat de leegstand, de verkrotting en de verwaarlozing van bedrijfsruimten in de gemeente voorkomen en bestreden moet worden; dat de gemeente derhalve een eigen belasting dient te vestigen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten; Overwegende dat een goede omschrijving van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is opgenomen in het voormelde decreet en uitvoeringsbesluit voor gans het grondgebied van het pagina 20 van 80

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 18 MAART 2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 18 MAART 2013 aanwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 18 MAART 2013 Dirk De Maeseneer... burgemeester Freddy Van de Putte... voorzitter Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 aanwezig: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 15 DECEMBER 2014 Dirk De Maeseneer... burgemeester Freddy Van de Putte... voorzitter Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013

GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 PROVINCIE WEST VLAANDEREN UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE GEMEENTERAAD VAN 18 NOVEMBER 2013 Aanwezig: Afwezig: Verontschuldigd: Dirk Cardoen: Burgemeester; Dirk Sioen,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten.

AANGIFTEFORMULIER. Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. AANGIFTEFORMULIER Verspreiding niet-geadresseerde reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten. CONTACTGEGEVENS AANSLAGJAAR NAAM PUBLICATIE VERANTWOORDELIJK UITGEVER (V.U.) CONTACTPERSOON FACTURATIEADRES

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

De raad. Gelet op het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op het gemeentedecreet; GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig: gemeenteraad zitting van 17 november 2014. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %)

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %) WEDDE VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria: het inwonersaantal van de gemeente; de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 oktober 2013 aanwezig: Dirk De Maeseneer,..... burgemeester, Freddy Van de Putte,.......voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg,

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad

Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Vragen en aanvullende agenda gemeenteraad Zitting van 18 NOVEMBER 2013 ons kenmerk: LDS/DVR/WH/09 datum: 14/11/2013 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 Vragen van gemeenteraadsleden. In toepassing

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

4. Gemeentebelastingen: e. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten: invoering

4. Gemeentebelastingen: e. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten: invoering Gemeenteraad Openbare zitting 17 december 2015 belastingen (DD) 4. Gemeentebelastingen: e. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten: invoering

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

13. Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden (2013): goedkeuring.

13. Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden (2013): goedkeuring. Gemeenteraad april 2013 13. Algemene gemeentebelasting op economische bedrijvigheden (2013): goedkeuring. DE RAAD, in openbare zitting Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 22 april 2014 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck,

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 21 december 2015 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraadszitting van 21 december 2015 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 21 december 2015 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Belastingreglement van 1 juli 2014 ter inning van de Algemene Gemeentelijke Belasting

Belastingreglement van 1 juli 2014 ter inning van de Algemene Gemeentelijke Belasting Belastingreglement van 1 juli 2014 ter inning van de Algemene Gemeentelijke Belasting Periode Artikel 1 Er wordt voor een periode ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 een Algemene

Nadere informatie

12. Belasting op verschillende categorieën van horeca- en aanverwante bedrijven (2013): goedkeuring.

12. Belasting op verschillende categorieën van horeca- en aanverwante bedrijven (2013): goedkeuring. Gemeenteraad april 2013 12. Belasting op verschillende categorieën van horeca- en aanverwante bedrijven (2013): goedkeuring. DE RAAD, in openbare zitting Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005,

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken Gemeente Hoegaarden Dossierbeheerder Wendy CRETEN T 016/76.87.81 email wendy.creten@ocmwhoegaarden.be GECOÖRDINEERDE VERSIE: Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( )

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( ) Gemeenteraad 11 december 2017 Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting (2018-2022) Punt 1 Het reglement 'Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting' als volgt vast

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst 17 2016_GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels;

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 9 september 2013. aanwezig: gemeenteraad zitting van 9 september 2013. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 31 januari 2013

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

GR punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing

GR punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing GR20121220 punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing De raad Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 21 MEI 2012 aanwezig: Dirk De Maeseneer. burgemeester Freddy Van de Putte. voorzitter Daniel Cottenie, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Frederik De Buck, Christine

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 20 oktober 2014. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 20 oktober 2014. aanwezig: gemeenteraad zitting van 20 oktober 2014. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De Buck, Erwin Van Heesvelde,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Openbare zitting. gemeenteraad 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig:

Openbare zitting. gemeenteraad 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig: gemeenteraadszitting van 18 november 2013 mondelinge vragen. aanwezig: Dirk De Maeseneer, burgemeester, Freddy Van de Putte, voorzitter, Frank De Vis, Dirk Gistelinck, Lieselot Bleyenberg, Frederik De

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO GEMEENTE MALDEGEM GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie