Hierbij kunt u kennis nemen van het jaarverslag van de Cliëntenraad van de Posten over het jaar 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij kunt u kennis nemen van het jaarverslag van de Cliëntenraad van de Posten over het jaar 2013."

Transcriptie

1 1

2 Voorwoord Cliëntenraad de Posten De Posten LR Enschede Tel.nr Geachte lezers, Hierbij kunt u kennis nemen van het jaarverslag van de Cliëntenraad van de Posten over het jaar Op het moment dat u dit leest, zitten we al volop in het nieuwe jaar en hebben we alweer verschillende vergaderingen, overleggen en familieavonden achter de rug. Het gaat allemaal zo snel, een week, een maand, een jaar, het vliegt voorbij. Toch is het goed om samen met u eens terug te kijken op het afgelopen jaar! Al is het alleen maar om u een zo goed mogelijk inzicht te geven in wat we als Cliëntenraad allemaal doen voor u en met u en waar we voor staan. Voor ons als Cliëntenraad stond het jaar in zijn algemeenheid in het teken van de aangekondigde bezuinigingen zoals die in Den Haag zijn geformuleerd. De consequenties die dat op brede schaal gaat hebben voor velen van u als ook voor de Posten, zijn onderwerp van gesprek met de directeur. De aangekondigde veranderingen in de AWBZ, het delegeren van WMO-taken naar de gemeentes en de Zorgkantoren zijn wel de meest in het oog springende punten wat ons betreft. Anders gezegd: De overheid is aan het,,terugdelegeren en legt daarbij een deel van de sociale en maatschappelijke verantwoording bij velen van ons neer, waarbij mantelzorg en bewonersparticipatie de kernwoorden zijn. Zoals de vlag er nu bij hangt, krijgen we hier allemaal mee te maken. Het is onze taak als Cliëntenraad om dit onderwerp op een goede manier, samen met u, op te pakken. Er is geen ontkomen aan en we zullen ons denken en doen moeten bijstellen. Onze maatschappij wordt naast de overheid mede verantwoordelijk voor het welzijn van hen die (veel) hulp, zorg en begeleiding nodig hebben. Middels regelmatig overleg met de directeur, hoofden van dienst, werkgroepen en gesprekken met bewoners en hun familieleden, willen we een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze bewoners, bezoekers van de dagopvang en de cliënten van de thuiszorg. Ook de Posten krijgt hier mee te maken en kan de steun van de Cliëntenraad op dit gebied goed gebruiken. We wensen u veel leesplezier toe en zijn erg benieuwd naar uw reactie. Zoals bekend vindt u onze contactgegevens in de Proatpost n. Mocht u willen reageren dan kan dit op ons adres: Met vriendelijke groet, Willie Voogsgerd, Voorzitter Cliëntenraad de Posten April

3 Inleiding De Posten heeft een Cliëntenraad die is samengesteld uit cliënten of hun vertegenwoordigers uit het verzorgingshuis, het verpleeghuis en uit de thuiszorg. Conform de wet stelt de Posten de noodzakelijke middelen beschikbaar voor het goed functioneren van de Cliëntenraad. Dit gebeurt in de vorm van financiering van de aansluitkosten bij een landelijk netwerk van Cliëntenraden in de zorg en een budget voor de eigen deskundigheidsbevordering. Daarnaast stelt de Posten menskracht ter beschikking in de vorm van een Ondersteuner Cliëntenraad, die werkzaam is binnen de Posten. Afscheid In maart 2013 heeft de Cliëntenraad afscheid genomen van mevrouw C.J.E. van der Pluym. Verkiezingen Er heeft dit jaar geen wervingsprocedure voor nieuwe leden van de Cliëntenraad plaatsgevonden. Wél hebben gesprekken plaatsgevonden met belangstellende kandidaten die zich buiten de wervingsprocedure hadden aangemeld. Deze kandidaten zijn na kennismaking en met toestemming van de andere leden aangenomen en vervullen de vacatures van de leden die zijn vertrokken. Welkom nieuwe leden Op 27 november 2012 zijn 4 nieuwe leden geïnstalleerd: mevrouw J.Q. Krinkels, mevrouw L. Tan, de heer J. Ebberink en de heer W. Voogsgerd. Verkiezing functionaris Op 16 april 2013 is officieel gekozen tot voorzitter: de heer W. Voogsgerd. Samenstelling Cliëntenraad Stichting de Posten per 31 december 2013 De Cliëntenraad bestaat uit twaalf leden. De individuele leden delen hun affiniteit voor de zorg en brengen ieder hun eigen expertise mee zoals bijvoorbeeld kennis van organisaties, zorg, financiën, juridische zaken of bestuurlijke ervaring. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied en zijn op voordracht van de Cliëntenraad benoemd door de directeur. Per 16 april 2013 heeft mevrouw F. Goseling het voorzitterschap van de Cliëntenraad overgedragen aan de heer W. Voogsgerd. Mevrouw Goseling blijft wel lid van de Cliëntenraad. Naam Functie Kiesgroep De heer W. Voogsgerd Voorzitter Bewoners Zorgcentrum de Posten De heer H.B. Lasonder Secretaris Wijkbewoners De heer J.H. Beerhorst Penningmeester Bewoners De Lorenborch Mevrouw T. Wolf Lid Bewoners De Lorenborch 3

4 Naam Functie Kiesgroep Mevrouw L. Tan Lid Bewoners Zorgcentrum de Posten De heer J.T.J. Ebberink Lid Bewoners Zorgcentrum de Posten De heer W. Wijkman Lid Wijkbewoners Mevrouw F. Goseling Lid Vertegenwoordigers bewoners PG, A-Plus en Korenbloem De heer J.M. Schulten Lid Vertegenwoordigers bewoners PG, A-Plus, Korenbloem, Het Hofje Mevrouw H. Pieterson Lid Vertegenwoordigers bewoners PG, A-Plus, Korenbloem, Het Hofje Mevrouw J.Q. Krinkels Lid Thuiszorgcliënten/cliënten dagopvang Vacature Lid Thuiszorgcliënten/cliënten dagopvang De raad wordt ondersteund door een Ondersteuner Cliëntenraad, die werkzaam is binnen de Posten. Deze functie werd dit jaar, net als in 2012, ingevuld door mevrouw P. Vuurboom. Overleg De Cliëntenraad kwam in x bijeen in voorvergaderingen waarvan 6 keer in een formele overlegvergadering met de directeur. De overlegvergaderingen verliepen naar de mening van beide partijen in goede harmonie. Er was sprake van een positieve en opbouwende sfeer. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht deelgenomen als toehoorder aan een overlegvergadering op 1 oktober 2013 tussen de Cliëntenraad en de directeur. Ook hier is dezelfde conclusie te trekken, namelijk een positief-kritisch overleg, waarbij de Cliëntenraad een goede tegenspeler is voor de directeur. 4

5 Overzicht adviesonderwerpen Cliëntenraad in 2013 Onderwerp Advies Concrete uitwerking in beleid Betalingssysteem De Brink Afschaffen uniformen Nieuwe benaming afdelingen Familie- en cliëntenparticipatie in de langdurige zorg Activiteiten Huiskamer van de buurt Uitvaart vanaf appartement De Cliëntenraad adviseert in 2012 een sluitend betalingssysteem in De Brink De Cliëntenraad adviseert hierin positief mits de functies voor cliënten en bezoekers herkenbaar zijn. De Cliëntenraad adviseert positief met het verzoek de wensen van de Cliëntenraad over te nemen. De Cliëntenraad heeft haar adviezen middels een rapport hierover uitgebracht aan de directeur en adviseert familie wel aan te spreken over participatie, maar dit niet te verplichten. De Cliëntenraad adviseert de tarieven van de activiteiten van de Huiskamer gelijk te trekken met de tarieven van de Postenclubs. De Cliëntenraad adviseert hierin positief mits rekening wordt gehouden met de adviezen / opmerkingen van de Cliëntenraad In verband met het verdwijnen van de chipknip is het onderzoek gestart naar een vervangend systeem dat tegelijk de veiligheid van de bewoners verhoogt. Het besluit hierover wordt vóór 1 juli 2014 genomen. Invoering vindt plaats vóór 1 januari Met inachtneming van dit advies is dit op de PG-afdelingen ingevoerd. Op de andere afdelingen niet. De Posten neemt 3 wensen van de Cliëntenraad over in het plan van uitwerking. Deze adviezen worden besproken met het Managementteam waarna de Cliëntenraad een standpunt ontvangt om verder te bespreken. Daarnaast was de Cliëntenraad aanwezig bij de beleidsdag van de teamleiders Verzorging en Verpleging op 24 juli 2013 om over dit onderwerp van gedachten te wisselen en een standpunt te bepalen in het mantelzorgbeleid van de Posten. De directeur neemt dit advies over. De Posten is hierin terughoudend, biedt de mogelijkheid nu wel, maar alléén op verzoek van de familie. Tevens biedt de Posten de mogelijkheid tot gebruik van een koffietafel binnen de Posten na afloop van crematie of begrafenis. 5

6 Onderwerp Advies Concrete uitwerking in beleid Zonnepanelen De Cliëntenraad adviseert de Posten in 2012 tot aanschaf van zonnepanelen. Eind 2013 heeft de directeur meegedeeld dat het voor de Posten niet haalbaar is. Dit i.v.m. de investeringen t.o.v. de terugverdientijd. Project Medicatieveiligheid Openstellen deur afdeling PG Zonwering in De Brink Druppel als sleutel Prijslijsten catering en was- /stomerijartikelen Omzetting verzorgingshuisnaar verpleeghuisplaatsen Beleid huisartsenkeuze De Cliëntenraad is betrokken bij de verbeteracties n.a.v. de resultaten van het project Medicatieveiligheid. In 2012 verzocht de Cliëntenraad de directeur de code van de deur van de PG af te geven aan de eerste contactpersoon. De Cliëntenraad adviseert in 2012 zonwering in de Brink. Om de veiligheid van cliënten te vergroten, heeft de Cliëntenraad geadviseerd over te gaan tot gebruik van een druppel -sleutel. Met de opmerking dat de Cliëntenraad zich zorgen maakt over toekomstige prijsstijgingen, gaat de Cliëntenraad akkoord met de prijslijsten. De Cliëntenraad stemt in met het voorstel tot omzetting van verzorgingshuis- naar verpleeghuisplaatsen De Cliëntenraad adviseert de Posten om cliënten niet te verplichten zich aan te sluiten bij een huisarts die spreekuur houdt binnen de Posten, maar de cliënt hierin zijn/haar eigen keuze te geven. De projectleider informeert en betrekt proactief de aangewezen vertegenwoordiger van de Cliëntenraad bij dit traject. Na gedegen onderzoek en een positief ontvangen pilot, heeft de directeur besloten dit in 2013 en 2014 definitief door te voeren, ook voor de andere gesloten afdelingen. De kosten van aanschaf worden meegenomen in de begroting van 2014 zonder dat de directeur een toezegging doet dat dit ook geëffectueerd wordt. De Posten heeft besloten dit advies over te nemen. Na onderzoek vindt implementatie in 2014 plaats. De prijslijsten zijn in december 2012 verspreid aan alle cliënten. De Posten voert dit uit. De Posten neemt dit advies over. 6

7 Gewijzigde tarieven was- en stomerijkosten, vitrage, catering 2014 Document Medezeggenschap Cliënten binnen de Posten Activiteitenpassen voor alle cliënten De Cliëntenraad gaat akkoord met de voor 2014 voorgestelde tarieven. De Cliëntenraad gaat akkoord met het door de directeur voorgestelde gewijzigde document. De Cliëntenraad vraagt in 2012 naar de mogelijkheid om de activiteitenpassen beschikbaar te stellen aan alle (thuiszorg-) cliënten van de Posten. De Posten past de nieuwe tarieven toe per 1 januari De Posten voegt het document toe aan de informatiemap Welkom in de Posten voor nieuwe bewoners Onderzoek heeft uitgewezen dat dit gezien de beschikbare ruimtes binnen de Posten, vooralsnog niet mogelijk is. 7

8 Besluiten Onderwerp Besluit Concrete uitwerking Inloopmiddagen voeding De Cliëntenraad is akkoord met de regeling De leden worden hier voor uitgenodigd. inloopmiddagen voeding i.p.v. een voedingscommissie Begroting Cliëntenraad 2013 De begroting is door alle leden akkoord bevonden. De begroting is hiermee vastgesteld. Het financieel jaaroverzicht 2013 Dit jaaroverzicht is door alle leden akkoord bevonden. Het overzicht is hiermee vastgesteld. Wijziging voorzitterschap ipads Stichting Vrienden van de Posten Kieskringen Vacatiegelden Jaarverslag 2012 CR Begroting 2014 CR Alle leden zijn akkoord met de wijziging van het voorzitterschap. De Cliëntenraad besluit over te gaan tot het werken met de ipad. De Cliëntenraad besluit na verzoek van de directeur een lid van de Cliëntenraad af te vaardigen voor deelname in het bestuur van Stichting Vrienden van de Posten. De Cliëntenraad besluit de kieskringen te laten vallen daar dit niet meer realiseerbaar is. De Cliëntenraad besluit de vacatiegelden te verhogen. De Cliëntenraad is akkoord met het jaarverslag 2012 CR. De Cliëntenraad is akkoord met de begroting 2014 CR. De heer Voogsgerd neemt per 16 april 2013 het voorzitterschap over van mevrouw Goseling. Per september 2013 werken alle leden met de ipad. De heer Beerhorst zal deze taak gaan vervullen per 15 oktober Per 2014 zal dit toegepast worden zodra het reglement hierop is aangepast en goedgekeurd. Dit wordt per december 2013 toegepast. De Cliëntenraad plaatst het jaarverslag in de Proatpost n Vertegenwoordiging Cliëntenraad in werkgroepen De Cliëntenraad is vertegenwoordigd in onderstaande werkgroepen. Door de Cliëntenraad wordt dit als zeer informatief ervaren. Het levert een bijdrage aan de meningsvorming over cliëntrelevante zaken. Projectgroep Erve t Leppink De projectgroep verbeteracties n.a.v. de resultaten van het project Medicatieveiligheid De werkgroep van het traject Op Weg naar Zelf Organiseren De werkgroep Zorgpad Stervensfase Project Mantelzorg Voedingscommissie (inloopspreekuur/proefsessies) 8

9 Welzijnskeur voor verpleeg- en verzorgingshuizen In 2012 heeft de Cliëntenraad, op verzoek van Zorgbelang Overijssel, een start gemaakt met het project Welzijnskeur. Doel van dit Welzijnskeur is om een meetinstrument te hebben waarmee cliëntenraden hun instelling kunnen toetsen op welzijn onder de bewoners. Dit doet de Cliëntenraad door gesprekken te voeren met groepen bewoners van alle afdelingen van de Posten over het onderwerp welzijn. In 2013 hebben de laatste gesprekken plaatsgevonden en is het project afgerond middels een rapportage met de resultaten van alle gesprekken. Deze rapportage is op 13 november 2013 aangeboden aan de directeur. In 2014 volgt hierop een reactie van de directeur. Handboek Cliëntenraden De ontwikkeling van een Handboek Cliëntenraad de Posten, dat in 2012 is gestart en waarvan de leden in februari 2013 het eerste deel hebben ontvangen, is in 2013 opgeschort vanwege de vele ontwikkelingen op het gebied van de zorg binnen de Posten. Dit punt zal op een later moment weer worden opgepakt. Interne en externe contacten De Cliëntenraad kan alleen goed functioneren als er voldoende steun en medewerking is van alle betrokken partijen, zowel van binnen als buiten de Posten. De Cliëntenraad heeft op dit gebied de ervaring dat mensen graag bereid zijn mee te werken. De interne en externe contacten van de Cliëntenraad in 2013 waren: - In januari 2013 heeft de heer J. van Wanrooij (hoofd Catering) een bezoek gebracht aan de Cliëntenraad om uitleg te geven over het voedingsbeleid van de Posten en heeft hij de Cliëntenraad uitgenodigd voor een rondleiding binnen de keuken. Deze rondleiding vindt in maart 2014 plaats. - In februari 2013 heeft de heer Marcelis de Cliëntenraad, op haar verzoek, uitgebreid geïnformeerd over het toekomstige scheiden van wonen zorg en de wijze waarop de Posten zich hierop op voorbereidt. Aansluitend is de heer Ma (controller) in een extra overleg uitgebreid ingegaan op de financiële gevolgen, die dit overheidsbeleid met zich meebrengt. Daarnaast is de heer Marcelis op 10 december 2013 in een extra geplande bijeenkomst in gesprek gegaan met de Cliëntenraad over de toekomst van de Posten. - Om vinger aan de pols te houden m.b.t. deelname aan de Postenclubs naar aanleiding van de verhoogde tarieven (waarmee de Cliëntenraad per 1 januari 2012 akkoord is gegaan), heeft er in februari 2013 een evaluatie plaatsgevonden met mevrouw I. Konings (vanaf 1 juli 2013 coördinator van de Postenclubs). Evaluatie wees uit dat hierin geen verdere acties door de Cliëntenraad worden genomen en de Cliëntenraad akkoord is met de wijze waarop het beleid hierin nu wordt gevoerd. De Cliëntenraad adviseert dit onderwerp jaarlijks te evalueren. - In februari 2013 is de Cliëntenraad door mevrouw M. Valeton (ondersteuner project ECD) middels een presentatie en uitgebreide uitleg geïnformeerd over de invoering van het ECD (elektronisch cliëntendossier) binnen de Posten. Aansluitend heeft de Cliëntenraad op 11 juni 2013 kennisgemaakt met de testomgeving van het ECD, waarmee de teams per 1 september 2013 gaan werken. Vervolgens heeft er nog een bijeenkomst plaatsgevonden op 15 oktober 2013 waarin de Cliëntenraad werd 9

10 geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het ECD en het mantelzorgportaal Caren. - In maart 2013 heeft mevrouw H. Keekstra (coördinator Verzorging & Behandeling) toelichting gegeven op het Zorgpad Stervensfase, het zorgdossier voor cliënten in hun laatste levensfase. De Cliëntenraad gaat op haar uitnodiging in om middels deelname in de werkgroep betrokken te blijven bij dit onderwerp. - In maart 2013 heeft de heer E. Neurink uitgebreid uitleg gegeven over het gebruik van de ipad. - In maart 2013 was de Cliëntenraad aanwezig bij het Alzheimer café. - In mei 2013 is de Cliëntenraad middels een gesprek met de externe auditor, de heer L. Lamers, betrokken geweest bij de externe audit van de Posten. - In juli 2013 heeft de Cliëntenraad deelgenomen aan de beleidsdag Verzorging en Verpleging met als onderwerp Mantelzorgbeleid binnen de Posten (met de vraag of mantelzorg verplicht kan worden gesteld). Dit naar aanleiding van het stuk van de Cliëntenraad zelf. - Op 3 september 2013 heeft mevrouw M. de Groot (hoofd Verzorging en Verpleging) uitgebreid uitleg gegeven over het onderwerp medicatie binnen de Posten, het project Medicatieveiligheid en de situatie rondom de apotheek. - Op 5 november 2013 heeft een kennismaking met alle leden van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. - Op 1 oktober 2013 hebben de heer Marcelis en de heer Ma de Cliëntenraad uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen van het regeerakkoord scheiden wonen en zorg en het inkoopbeleid van het Zorgkantoor. - Op 1 oktober 2013 heeft de heer Marcelis uitleg gegeven over de jaarrekening 2012 en het jaarverslag 2012 van de Posten. - (Een delegatie van) de Cliëntenraad heeft deelgenomen aan workshops en cursussen van het NCZ (Netwerk van Cliëntenraden in de Zorg) over de onderwerpen:. de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) (maart en mei 2013);. Toekomst van de Ouderenzorg (april 2013);. Hoe bereik je de achterban (mei 2013);. In- en externe communicatie en Social Media (december 2013); Naast bijeenkomsten van het NCZ heeft de Cliëntenraad deelgenomen aan:. de bijeenkomst Eigen huis is goud waard, georganiseerd door POOB (oktober 2013);. de bijeenkomst Proeftuin Zelfredzaamheid, georganiseerd door de Posten (september 2013). - In januari 2013 heeft de Posten de stichting Slamat Datang overgenomen. Mevrouw Ann Thijssen en mevrouw Francis Hulsmeijer (beide medewerkers van de Posten zijn van Nederlands-Indische afkomst) vormen nu het bestuur van de stichting. Deze stichting houdt regelmatig bijeenkomsten voor hun eigen achterban. Om betrokken te blijven bij en een goed beeld te kunnen vormen van de cultuur en levenswereld van deze Nederlands-Indische ouderen was telkens ook een lid van de Cliëntenraad bij deze bijeenkomsten aanwezig. 10

11 - Op 16 april 2013 en op 11 juni 2013 gaven de heer Marcelis en mevrouw Gosselink (hoofd P&O) uitgebreid uitleg aan het traject Op Weg naar Zelf Organiseren. Een traject waarvoor de Posten heeft gekozen om zich goed voor te bereiden op de toekomst en vooral de wijze van werken zoals binnen Hartverwarmend organisatiebreed in te zetten. De Cliëntenraad zal in een werkgroep van het traject worden betrokken. - Op 6 augustus 2013 vond een onverwacht Inspectiebezoek plaats bij de Posten. Tijdens dit bezoek is ook de Cliëntenraad geïnterviewd. Op 1 oktober heeft de heer Marcelis de Cliëntenraad over de resultaten van het bezoek geïnformeerd. - In het kader van de representatie was de Cliëntenraad aanwezig bij alle familie- en mantelzorgavonden en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe bewoners. - Om op de hoogte te blijven van de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg, zijn alle leden van de Cliëntenraad lid van het digitale vakblad ZorgVisie. - Om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de zorg binnen de Posten, ontvangt de Cliëntenraad de actie- en besluitenlijsten van de directeur en het managementteam. Cliëntvertrouwenspersoon De Posten heeft een Cliëntvertrouwenspersoon. Dit is een medewerker van de Posten die onafhankelijk kan opereren en in haar functieomschrijving eenzelfde beschermde status heeft als een lid van de Ondernemingsraad. De Cliëntvertrouwenspersoon wordt mede aangesteld door de Cliëntenraad in overleg met de directeur. De Cliëntenraad heeft een keer per jaar contact met de Cliëntvertrouwenspersoon over de gang van zaken. Communicatie Cliëntenraad Ter besparing van papier en tijd heeft de Cliëntenraad in 2013 besloten te gaan werken met ipads en hebben alle leden een eigen adres van de Posten ontvangen. Alle communicatie met de Cliëntenraad verloopt vanaf september 2013 nu telefonisch of per e- mail. Daarnaast heeft de Cliëntenraad toegang gekregen tot het intranet van de Posten, waarop belangrijke en interessante informatie van de Posten wordt gedeeld. Onder andere op deze wijze blijft de Cliëntenraad betrokken bij alle actuele ontwikkelingen van de Posten. Proatpost n De informatie van de Cliëntenraad is, naast vermelding in de tweemaandelijkse uitgave van de Proatpost n, te lezen op het publicatiebord naast de Brink. Daarnaast beschikt de Cliëntenraad over een brievenbus, waar alle cliënten hun ideeën, wensen en suggesties die het algemeen belang van de cliënten van de Posten raken, kunnen deponeren. 11

12 Om de herkenbaarheid van de leden van de Cliëntenraad te vergroten, zijn in februari 2013 foto s gemaakt van alle leden van de Cliëntenraad. Alle leden hebben zich in 2013 middels een interview en foto in de Proatpost n aan de lezers voorgesteld. Eigen adres De Cliëntenraad heeft in 2013 een eigen adres aangevraagd: Vanaf begin 2014 is de Cliëntenraad hierop bereikbaar. Eigen pagina op de website van de Posten De Cliëntenraad heeft in 2013 een eigen pagina op de website van de Posten aangevraagd, waarop alle belangstellenden de actuele informatie van de Cliëntenraad kunnen lezen. Deze pagina zal in 2014 beschikbaar zijn. Jaarverslag Cliëntenraad de Posten

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Cliëntenraad. Thuiszorg. Marga Klompé

Jaarverslag 2012. Cliëntenraad. Thuiszorg. Marga Klompé Jaarverslag 2012 Cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Voorwoord van de Cliëntenraad Beste mensen, Het jaar 2012 is weer voorbij en dan is het weer tijd om even terug

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

INFORMATIE CLIËNTENRAAD RUMAH KITA

INFORMATIE CLIËNTENRAAD RUMAH KITA INFORMATIE CLIËNTENRAAD RUMAH KITA VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Kennismaking met de cliëntenraad van Rumah Kita: geeft bewoners een stem! Sinds 1996 is bij wet vastgesteld dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T

Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T Zorggroep Amsterdam Oost JAARPLAN 2016-2017 CLIENTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERbAM 005T September 2016 INHOUDSOPGAVE Samenstelling Clientenraad ZGAO 2016 2 Positie 2 Thema's 2 Overleggen 3 Clientenraadsvergaderingen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen, juli 2014 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 PARAGRAAF 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 3 FUNCTIES... 5 PARAGRAAF 4 VERGADERINGEN...

Nadere informatie

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA UITGAVE JANUARI 2015 VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Vertegenwoordigers cliëntenraad Kennismaking met de cliëntenraad van Rumah Kita: Bart Kreefft Kleinschalig wonen Marja Morskieft

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Oost Gelre. Lochem. Berkeland. Thuiszorg Marga Klompé

Jaarverslag Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Oost Gelre. Lochem. Berkeland. Thuiszorg Marga Klompé Jaarverslag 2016 Oost Gelre Berkeland Lochem Thuiszorg Marga Klompé Aalten Winterswijk Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé JAARVERSLAG 2016 CR THUISZORG MARGA KLOMPE. Voorwoord van de Cliëntenraad Beste

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Resultaten 3 Contact met de achterban Adviezen

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 juli 2014 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad Datum: 10 oktober 2014 Tijd: 09.30 uur Locatie: Vergaderzaal 2 ABC Aanwezig: dhr. Pastoor, dhr. De Vries, dhr. Winters, mw. Hoogvliet, mw. Kamman,

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad Rijndam revalidatie JAARVERSLAG 2015 Cliëntenraad Rijndam revalidatie Pagina 2 van 6 Algemeen Rijndam revalidatie Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Cliëntenraad. Marga Klompé

Jaarverslag 2014. Cliëntenraad. Marga Klompé Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Thuiszorg Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé JAARVERSLAG 2014 CLIËNTENRAAD THUISZORG MARGA KLOMPE. Voorwoord van de Cliëntenraad Beste mensen, Het jaar 2014

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Model Richtlijn voor een Cliënten Overleg van Rivas Zorggroep

Model Richtlijn voor een Cliënten Overleg van Rivas Zorggroep Model Richtlijn voor een Cliënten Overleg van Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Centrale Cliëntenraad en Raad van Bestuur 21 december 2016 Overwegingen bij deze Richtlijn: Positionering:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 INHOUDSOPGAVE Blz 1. Inleiding 3 2 Verschillende cliëntenraden 3 2.1 Historie 3 2.2 Doelstelling locatiecliëntenraad 3 2.3 Samenstelling 4 2.4 Werkwijze 4 3. Activiteiten 2017

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-07 Datum : 29 december 2009 Partijen : de (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van toezicht, de heer (naam),

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht mogelijk bij de cliënt worden

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie december 2016

Informatie cliëntenraad versie december 2016 Informatie cliëntenraad versie december 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis Cliëntenraad Inleiding Om de kwaliteit van zorg mede te bewaken is op 1 juni 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in werking gesteld. Deze wet verplicht elke zorginstelling een Cliëntenraad

Nadere informatie

CENTRALE CLIËNTENRAAD

CENTRALE CLIËNTENRAAD Jaarverslag 2015 CENTRALE CLIËNTENRAAD Voorwoord Het afgelopen jaar was een druk en veelbewogen jaar voor Van Neynsel én voor de Centrale cliëntenraad. De reorganisatie die is ingezet in 2014 heeft in

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG Cliëntenraad 2016

JAARVERSLAG Cliëntenraad 2016 JAARVERSLAG Cliëntenraad 2016 Naam document: Jaarverslag 2016 Document beheerder: Coördinator Communicatie Status document: definitief Vastgesteld door: cr 30-3-2017 en 22-5-2017 Versie: 1 Goedgekeurd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2016 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2016 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST April 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Contact met de achterban 3 Adviezen 2016 4 Overige

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2015 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-01 Datum : 29 maart 2007 Partijen : , vertegenwoordigd door de heer NN (bestuurder / algemeen directeur), hierna aangeduid

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker

Partijen : Stichting <naam zorgaanbieder>, vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 12-003 Datum : 4 juli 2012 Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder

Nadere informatie

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIËNTENRAAD de heren A.P. Traa en C. Boshuizen Beweging 3.0 - jaarverslag CCR INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. WERKGROEPEN 4 2.1 Werkgroep Voeding 4 2.2 Werkgroep Publiciteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie