Algemene Leveringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Leveringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Leveringsvoorwaarden VAN: HA'NAMI V.O.F., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan de G.J. Van Heekstraat 492, hierna te noemen: "gebruiker" Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; opdrachtgever: niet consument, die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; wederpartij van gebruiker. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing op de rechtsbetrekkingen, voor zover deze niet afwijken van de algemene voorwaarden van gebruiker. 3. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende opdrachten, nadat zij aan de opdrachtgever ter kennis zijn gebracht, tenzij deze binnen 14 dagen na kennisgeving daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 5. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen of aanvullingen daarop zijn voor gebruiker slechts bindend voor zover zij schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd. 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Artikel 3 Offertes 1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 10 dagen worden bevestigd. 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 3. Gebruiker is bevoegd alle kosten die hij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de wederpartij in rekening te brengen, indien de uitvoering van het werk niet aan hem wordt opgedragen. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. Afspraken met personeelsleden van de gebruiker die niet tot rechtsgeldige vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden de gebruiker slechts indien schriftelijk bevestiging van de zijde van gebruiker heeft plaatsgevonden. 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden HA NAMI / klant paraaf.. Pagina 1 van 7 Leveringsvoorwaarden versie 1.0

2 verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 7. Opdrachtclassificatie Bij aanvaarding van het project zal de projectleider van de gebruiker de opdracht inschalen in de volgende indeling: Maatwerk Standaard Maatwerk/Standaard Artikel 5 Contractduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geld deze bij benadering en is dit nimmer een fatale termijn. 3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4. Bij extra werkzaamheden achteraf of tussentijdse wijzigingen en aanvullingen zal een aparte offerte en factuur worden gemaakt voor dit meerwerk. 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 6. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. Artikel 7 Geheimhouding 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. HA NAMI / klant paraaf.. Pagina 2 van 7 Leveringsvoorwaarden versie 1.0

3 Artikel 8 Intellectuele eigendom 1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 4. Opdrachtgever krijgt gebruikersrecht. Het intellectuele eigendom is ten alle tijde voorbehouden aan gebruiker. 5. Indien applicaties cq. websites niet gehost worden op de dedicated server van gebruiker, zal de opdrachtgever ten alle tijde toegang bieden tot haar server bij het in gebreke blijven van de opdrachtgever ten aanzien van de leveringsvoorwaarden van gebruiker om het gebruiker mogelijk te maken om gebruik te maken van haar opschortingrecht in zake het offline brengen van de applicatie cq. website. 6. Opschorting gebruikersrecht Gebruiker behoudt zich het recht voor om de site cq. applicatie offline te brengen bij betalingsachterstand of wanbetaling. Onverminderd blijft hierbij de vordering van kracht. In dit geval is HA NAMI nooit aansprakelijke voor gevolgschade of omzetverlies. Zij is dan ook niet in gebreke qua leveringsverplichting daar er al contractbreuk is gepleegd door de opdrachtgever daar hij/zij zich niet houdt aan de in deze leveringsvoorwaarden benoemde betalingsverplichting. De totale vordering blijft onverminderd gelden, ondanks dat HA NAMI levering opschort of onderbreekt door het offline brengen van de applicatie cq. website. 7. De broncode van de website en/of applicatie is en blijft ten alle eigendom van gebruiker. Het is derhalve aan opdrachtgever nadrukkelijk verboden om hier zonder toestemming van gebruiker in te kijken, aanpassingen te doen of kopieën van te maken. 8. De opdrachtgever verbindt zich hierbij dat voorgaande punt 7 kenbaar wordt gemaakt aan de verantwoordelijken qua systeembeheer indien er gehost wordt op een eigen server. Indien toch blijkt dat onbevoegden toegang hebben gekregen heeft dit altijd juridische consequenties in zake schending van auteursrecht ten gevolge. Artikel 9 Opzegging 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen. Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst 1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: o indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; o indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie 2. In de genoemde gevallen is gebruiker tevens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen. 3. In genoemde gevallen zijn tevens de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 4. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de verplichtingen met betrekking tot de geheimhouding, toepasselijk recht en de bevoegde rechter en intellectuele eigendom gelden. HA NAMI / klant paraaf.. Pagina 3 van 7 Leveringsvoorwaarden versie 1.0

4 Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de geleverde producten dienen schriftelijk te worden ingediend door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of de levering van de website cq. applicatie aan gebruiker. 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel Indien blijkt dat de wederpartij zonder voorafgaande kennisgeving en uitdrukkelijke toestemming van gebruiker reparatie en/of werkzaamheden aan de geleverde werkzaamheden en producten heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt iedere garantieverplichting van gebruiker. Artikel 12 Honorarium voor de geleverde diensten 1. Partijen kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek d.w.z. in maandelijkse termijnen in rekening worden gebracht. 5. Voorschotten kunnen door de gebruiker gevraagd worden als de grote van het project dat vereist, dit zal in de offerte kenbaar gemaakt worden aan de opdrachtgever. 6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen door berekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Artikel 13 Prijzen van websites en andere producten in het assortiment 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door ons afgegeven prijzen: o in Euro's. o exclusief BTW 2. Indien gebruiker met de wederpartij een bepaalde prijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden. 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 14 Betaling 1. Betaling dient te geschieden, zonder korting of verrekening, binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2. De betaling wordt gedaan in Euro's. 3. De geleverde werkzaamheden en producten blijven eigendom van gebruiker totdat de daarop betrekking hebbende factuur volledig is betaald. HA NAMI / klant paraaf.. Pagina 4 van 7 Leveringsvoorwaarden versie 1.0

5 4. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullende vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerst plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 7. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichting op te schorten (website cq. applicatie offline te brengen) tot dat betaling is geschied, of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke / verzuim zijn, indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen. 8. Betaling van de opdracht (website cq. applicatie) geschiedt op de volgende wijze: 50 % bij akkoord offerte (te betalen binnen 10 dagen). 30% bij oplevering eerste design (te betalen binnen 10 dagen) 20% bij oplevering d.w.z. online gaan eerste versie (te betalen binnen 10 dagen) 9. Goedkeuringstermijn Binnen 5 dagen na oplevering zal opdrachtgever besluiten de prestatie goed te keuren cq. te aanvaarden en te betalen. 10. Hosting, nieuwsbrief en andere abonnementen dienen per kwartaal betaald te worden. Indien hier van afgeweken wordt, berekent gebruiker extra administratie kosten. 11. Service level agreements (indien van toepassing) dienen jaarlijks per vooruitbetaling bij aanvaarding van de opdracht te worden voldaan. Artikel 15 Incassokosten 1. Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: o over de eerste % o over het meerdere tot % o over het meerdere tot % o over het meerdere tot % o over het meerdere 3% 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Artikel 16 Aansprakelijkheid Indien gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 1. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit Artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten. 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. HA NAMI / klant paraaf.. Pagina 5 van 7 Leveringsvoorwaarden versie 1.0

6 Artikel 17 Overmacht 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere nakoming) verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 12 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgevergehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 18 Verkoop en levering buiten Nederland Indien verkoop en levering naar het buitenland plaatsvinden: 1. gelden voor eventueel toepasselijke verkoopbedingen de Incoterms; 2. zullen de bepalingen van het Weens eenvormig Koopgedrag (CISC, Trbl. 1981, 184) gelden, behoudens voor zover daarvan in de onderhavige voorwaarden is afgeweken. Artikel 19 Geschillenbeslechting 1. In ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Almelo. Artikel 20 Toepasselijk recht 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Artikel 21 Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Veluwe en Twente te Enschede. 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. HA NAMI / klant paraaf.. Pagina 6 van 7 Leveringsvoorwaarden versie 1.0

7 Akkoord verklaring De levering van deze opdracht geschiedt volgens de algemene leveringsvoorwaarden van HA NAMI Multimedia & E commerce, zoals overeengekomen. De factuur voor de eerste 50% van de opdracht zal (ongeacht doorlooptijd) binnen 10 dagen na ondertekening worden verstuurd. Bij extra werkzaamheden achteraf of tussentijdse wijzigingen en aanvullingen zal een aparte offerte en factuur worden gemaakt voor dit meerwerk. Algemene leveringsvoorwaarden versie: Voor akkoord: Offerte nr.: Projectnaam: Type opdracht: Opdracht classificatie: Versie website met easy content management systeem Website met Easy CMS Maatwerk Opdrachtnemer: Bedrijf: HA NAMI Multimedia & E commerce Ondergetekende: D.G. Slaager Functie: Directeur Marketing & Sales Datum: Opdrachtgever: Bedrijf: Ondergetekende: Functie: Datum: Paraaf (tekeningsbevoegde) Paraaf (tekeningsbevoegde) Uw project nummer: HA NAMI / klant paraaf.. Pagina 7 van 7 Leveringsvoorwaarden versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013

Samenz Algemene Voorwaarden. januari 2013 Samenz Algemene Voorwaarden januari 2013 Algemene voorwaarden Samenz Definities Totstandgekomen op 13 december 2012. Algemene Voorwaarden Samenz, gevestigd aan Nieuwe Bussummerweg 131, 1272 CG, te Huizen,

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie