1. Voorwoord 3 2. Algemeen Algemene opmerkingen 3. Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding Doelstelling Organisatie 5 Lid Raad van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorwoord 3 2. Algemeen Algemene opmerkingen 3. Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding 5 3.2 Doelstelling 5 3.3 Organisatie 5 Lid Raad van"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Algemeen Algemene opmerkingen 4 3. Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding Doelstelling Organisatie 5 Lid Raad van Toezicht aan het woord Dienstverlening Missie en Visie Beleving bewind PR en informatieverstrekking Beroepsmatige activiteiten De regio Huisvesting Vergoedingen bewindvoering Personele Zaken 14 Trainer/docent aan het woord Interviews medewerkers Stuiver Cliëntenbestand Overlegstructuur Externe ontwikkelingen in Ontwikkelingen binnen het vakgebied Dankwoord Vooruitblik Jaarrekening 4.1 Balans per 31 december Exploitatierekening over Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over Overige gegevens 5.1 Resultaatbestemming Controleverklaring 2

3 1. Voorwoord Hierbij wordt u het jaarverslag 2013 van Stuiver beschermingsbewind en mentorschap aangeboden. Het is onze statutaire plicht jaarlijks verantwoording af te leggen door middel van een jaarrekening en een jaarverslag. Daarnaast vind ik het wenselijk verantwoording af te leggen aan onze Raad van Toezicht, de Rechtbanken, onze medewerkers en aan overige belanghebbenden om hen op deze wijze op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen en buiten Stuiver. Het jaar 2013 is voor Stuiver, directie en medewerkers opnieuw een bijzonder en dynamisch jaar geweest. Een jaar waarin wij door de verscherpte AFM wet- en regelgeving afscheid moesten nemen van onze dienstverlening als inkomens- en PGB beheerder. Ook is besloten onze diensten als mentor aan te gaan bieden. Tevens was 2013 een jaar waarin het cliëntenbestand opnieuw is gegroeid en waarin dientengevolge ook het personeelsbestand werd uitgebreid. Tenslotte zijn we eind 2013 verhuisd naar een nieuwe, grotere en beter geoutilleerde locatie. Om in te spelen op in- en externe ontwikkelingen is wederom de nodige tijd besteed aan het interne en externe beleid. Kortom, een jaar waarin heel veel is gebeurd! Wij zijn er samen opnieuw in geslaagd om 2013 zeer succesvol te laten zijn voor Stuiver en haar belanghebbenden. In dit jaarverslag zal dit nader worden toegelicht. Om u een betere indruk te geven van onze organisatie krijgen twee medewerkers van Stuiver, ikzelf, een lid van de Raad van Toezicht en een belanghebbende het woord. Rita Besselink, directeur 3

4 2. Algemeen Doel van de Stichting Stuiver is een professionele onafhankelijke stichting die zonder winstbejag het vermogen en het inkomen beheert van mensen die daar tijdelijk of blijvend verstandelijk niet toe in staat zijn. Stuiver treedt na benoeming door de Kantonrechter op als bewindvoerder, dan wel als beheerder krachtens een daartoe gesloten overeenkomst. Deze overeenkomst betreft het aan ons toevertrouwen van het vermogen, de inkomsten en de vaste uitgaven van de cliënt. Jaarlijks leggen wij per onder bewind gestelde cliënt verantwoording af aan de kantonrechter over de manier waarop het bewind is gevoerd. Met betrekking tot de cliënten onder beheer leggen wij aan hen zelf verantwoording af. De directie van Stuiver beschermingsbewind en mentorschap wordt terzijde gestaan door een onbezoldigde Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen op financieel, juridisch en sociaal gebied die hun kennis belangeloos aan Stuiver beschikbaar stellen. De Raad van Toezicht was in 2013 als volgt samengesteld: De heer R.H.M. Borgerink RA Mevr. Mr. R.M. Pöppinghaus- Oortwijn De heer H. Kiewik Voorzitter lid lid De directie bestaat uit: Mevr. G. Besselink- Jonker De heer drs. P.J. Eidhof Directeur Plv. directeur De stichting is in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer , is vrijgesteld van de BTW- verplichting en heeft een ANBI- erkenning. 4

5 Vaststelling jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013, zoals opgenomen in het rapport van De Kok Accountants en Adviseurs B.V., gedateerd 10 juni 2014, is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 26 juni Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding Het jaar 2013 is wederom een heel succesvol jaar geweest voor Stuiver. De organisatie is er in geslaagd de goede reputatie vast te houden en haar dienstverlening verder uit te bouwen. Dit heeft mede geleid tot een verdere groei van het aantal cliënten. 3.2 Doelstelling en doelgroep De Stichting heeft ten doel om, met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de wet inzake de onderbewindstelling ter bescherming van vermogens van meerderjarigen is bepaald, ingeval van een daartoe strekkende benoeming op te treden als bewindvoerder, dan wel krachtens een daartoe gesloten overeenkomst, onder beheer gestelde vermogens te beheren van al die personen die hun vermogensrechtelijke belangen niet behoorlijk kunnen waarnemen, een en ander in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen het zoeken naar oplossingen bij achterstallige betalingen. De doelgroep omvat personen die op grond van een verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problemen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Ook in 2013 werd per aanmelding van een cliënt getoetst of deze aan de doelstelling van de Stichting voldeed. 3.3 Organisatie De Stichting kent naast de directeur 11 consulenten, waarvan één consulent tevens plaatsvervangend directeur is, 1 secretaresse en 1 administratief medewerker. Alle medewerkers zijn in dienst van de stichting. De administratie van Stuiver is extern ondergebracht. De Raad van Toezicht is belast met controle en toezicht. Vier maal per jaar legt de directie verantwoording af over het gevoerde beleid aan deze Raad van Toezicht. 5

6 Raad van Toezicht Bijdrage van Roelanda Pöppinghaus Dit is alweer het zevende jaar, dat deze Raad van Toezicht is ingesteld. Deze Raad van Toezicht bestaat nu uit drie onafhankelijke deskundigen op financieel, juridisch en sociaal gebied, die onbezoldigd hun medewerking geven om toezicht te houden op de organisatie van Stuiver. Dit wordt gedaan door gevraagd en ongevraagd aan de directie advies te geven, overleg te hebben met de accountant van Stuiver, en zo nodig met raad en daad de organisatie te ondersteunen. Aan het woord mr. Roelanda Poppinghaus- Oortwijn, notaris in Losser: In december 2007 werd ik het jongste lid van de Raad van Toezicht over Stuiver. Deze raad was toen net ingesteld nadat de organisatie van Stuiver van semiprofessioneel (vaste krachten en vrijwilligers) naar professioneel (alleen vaste krachten) was omgevormd. Door de groei van het aantal cliënten voor wie Stuiver bewindvoerder voor was, namen ook de werkzaamheden toe en moest de organisatie duurzamer opgezet worden zodat de continuïteit geborgd werd. Ik kende Stuiver al vanaf de oprichting in Dit kwam omdat ik tijdens mijn werk in het notariaat in Enschede en omstreken op verschillende manieren met hen in aanraking kwam. Dit was bijvoorbeeld het geval als iemand niet meer voor zichzelf kon zorgen wat financiën betreft, en er geen echtgenoot, kinderen of andere naasten waren om bewindvoerder te kunnen worden. Of ook als iemand, over wiens vermogen Stuiver bewindvoerder was, kwam te overlijden of als zo iemand erfgenaam was. Stuiver heeft vanaf het begin een goede naam gehad en stond altijd al bekend als een degelijke bewindvoerder, waar accountants de zaak goed in de gaten hielden. Zelf heb ik ook door de groei van Stuiver veel geleerd over organisatie en bestuur. Toen ik in 2012 zelf notaris werd en daardoor ondernemer, heb ik veel aan deze ervaring gehad en kon ik naast het uitdragen van mijn juridische kennis van familierecht, erfrecht, stichtingenrecht en contracten veel opsteken van de boekhoudkundige kant van de organisatie en de manier van omgaan met personeel en verwijzers. Persoonlijk ben ik mij steeds meer betrokken gaan voelen bij het reilen en zeilen van Stuiver. Met name voor de mensen voor wie Stuiver zich sterk voor maakt, is het heel belangrijk dat zij kunnen terugvallen op een vertrouwde en goed functionerende professionele organisatie als Stuiver. Steeds meer mensen hebben behoefte aan een dergelijk maatje, en je ziet het aantal bewindvoerders ook hand over hand toenemen. Het is daarom goed dat er vanaf 1 april 2014 strengere wettelijke vereisten aan de kwaliteiten van bewindvoerders worden gesteld. Dit werd hoog tijd want er is uiteraard ook kaf onder het koren. Stuiver kan deze strijd in ieder geval zonder problemen aan en ziet zelfs mogelijkheden nu ook het mentorschap professioneel te gaan uitoefenen. Kortom: professioneel en deskundig blijven, dat is waar Stuiver voor staat. 6

7 3.4 Dienstverlening De Stichting is voornamelijk belast met bewindvoering over door de kantonrechter onder (beschermings- ) bewind gestelde vermogens. Door de verscherpte AFM wet- en regelgeving heeft Stuiver helaas afscheid moeten nemen als inkomens- en PGB beheerder. Genoemde verscherpte wet- en regelgeving houdt in dat wij niet meer zonder vergunning van de AFM onze diensten mogen aanbieden anders dan wanneer er sprake is van beschermingsbewind. Een dergelijke vergunning is heel prijzig en derhalve voor Stuiver niet haalbaar. In 2012 was al het besluit genomen om geen nieuwe dossiers aan te nemen op basis van inkomensbeheer. Per moesten wij van deze laatste groep cliënten afscheid nemen. Een aantal hiervan is gebleven op basis van bewind. Deze ontwikkelingen hebben ons doen beseffen dat wij met een enkele dienstverlening wellicht te kwetsbaar waren. Jaren geleden is ons veelvuldig gevraagd of Stuiver geen mentorschap kon aanbieden. Destijds hebben we hier van afgezien omdat er op dat moment onvoldoende kennis is huis was. Anno 2013 heeft Stuiver 2 medewerkers in dienst die naast een opleiding op financieel gebied tevens een HBO opleiding Maatschappelijk Werk hebben gevolgd. Door wetswijzing kan nu ook een rechtspersoon tot mentor benoemd worden. De wens tot risicospreiding van de dienstverlening, en tegelijkertijd het gegeven dat wij nu voldoende kennis en ervaring aan boord hebbend, hebben ons doen besluiten om ook mentorschap aan te gaan bieden. Uiteraard is voorafgaande aan dit besluit uitvoerig overleg geweest met de kantonrechter van de rechtbank Overijssel. Ook is er toestemming van de Raad van Toezicht gekregen. Beschermingsbewind betreft het financieel beheer van alles wat onder bewind is gesteld. De bewindvoerder moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld goed wordt beheerd. Tevens moet de bewindvoerder er voor zorgen, dat de vermogens die onder bewind zijn gesteld in de eerste plaats worden gebruikt voor het welzijn van de rechthebbenden. De bewindvoerder moet toestemming geven voor het beschikken over het onder bewind gestelde vermogen. 7

8 Mentorschap wordt ingesteld wanneer iemand niet (meer) in staat is zichzelf op het gebied van het eigen welzijn, dat wil zeggen verzorging, verpleging en medische begeleiding, te vertegenwoordigen. De mentor neemt, voor zover mogelijk in overleg met de betrokkene, de besluiten die daarmee verband houden. Anders dan velen denken, zijn bewind en mentorschap in eerste instantie niet bedoeld als levenslange maatregel. In sommige situaties blijkt de maatregel tijdelijk wanneer persoonlijke omstandigheden wijzigen en men op een gegeven moment in staat is zelf zijn/haar financiën te beheren dan wel op welzijnsgebied zelf beslissingen te nemen. Voor een specifieke groep is bewind en/of mentorschap echter wel een maatregel die gedurende het hele leven wordt ingesteld. Bijvoorbeeld cliënten die lijden aan dementie en die verder geen familie of kennissen hebben die de financiën kunnen, mogen of willen overnemen. Bewind en mentorschap bieden de cliënt wettelijke bescherming. De kosten worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand wanneer de cliënt daarvoor in aanmerking komt. Zowel bij beschermingsbewind als bij mentorschap loopt een verzoek tot bewind en mentorschap, zonder tussenkomst van een advocaat, via de kantonrechter. In verband met een vereiste aanpassing van onze statuten wordt de dienstverlening mentorschap per opgepakt. Derhalve wordt in dit jaarverslag alleen nog gesproken over beschermingsbewind. 8

9 3.5 Missie en Visie Eind 2010 zijn de missie en visie bijgesteld en deze luiden sindsdien als volgt: Missie: Stuiver beschermingsbewind en mentorschap is een professionele, onafhankelijke stichting die zonder winstbejag het vermogen beheert van mensen die daar tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn ten gevolge van een verstandelijke, psychische en/of psychiatrische stoornis. Wij streven naar een optimale service en kwaliteit van onze dienstverlening. Wij doen dit met daadkrachtige professionals vanuit diverse disciplines die slagvaardig, integer en betrokken zijn bij het behalen van een maximaal financieel resultaat voor onze cliënten binnen een continu veranderende zorgbehoefte en wet- en regelgeving. Wij zijn transparant en communicatief en ontzorgen de cliënt met als doel het welzijn van hem/haar te vergroten door een goed georganiseerde welvaart. Ons motto hierbij is: Uw financiën, onze zorg Visie: Een steeds complexer wordende samenleving, individualisering, vergrijzing en verharding van de maatschappij zijn mede de oorzaken van een groeiende behoefte aan begeleiding en hulp bij de uitvoering van de financiële administratie. Stuiver heeft, als niet- winstbeogende instelling, inmiddels door haar jarenlange ervaring en gedegen kennis een prominente plek veroverd op de sociale kaart. Ons tweede motto hierbij is: een geordende welvaart bevordert het welzijn Stuiver wil een topspeler zijn in haar vakgebied en daarbij haar diversiteit vergroten met behoud van de huidige kwaliteit en service. Wij zijn een goed bereikbare, open en transparante organisatie met gevoel voor zelfreflectie. Wij verrichten onze werkzaamheden met gerichte passie. Zowel de financiën van de cliënt als die van onze organisatie zijn goed controleerbaar. Via onze website informeren wij belanghebbenden over onze werkwijze en opstelling. Bij Stuiver is alles erop gericht dat cliënten en hun begeleiders zich bij ons thuis voelen. De wensen en behoeften van de individuele cliënt vormen het uitgangspunt van onze dienstverlening en zijn voor Stuiver heel basaal en vanzelfsprekend. Respect voor en privacy van de cliënt staan daarbij hoog in het vaandel. 9

10 Kernwaarden zijn: Onze cliënten komen op de eerste plaats Wij verlenen een deskundige en professionele dienstverlening Wij hebben voldoening in het welzijn van onze cliënten Onze medewerkers maken het verschil! Onze missie en visie worden jaarlijks getoetst aan de omstandigheden en zo nodig bijgesteld. In 2013 hebben de medewerkers van Stuiver zich tijdens een trainingsdag opnieuw geconformeerd aan hetgeen eind 2010 is vastgesteld en hieraan is waar nodig uitvoering gegeven. Ten behoeve van de eigen organisatie is de in 2009 verkregen ANBI- erkenning (Algemeen Nut Beogende Instellingen) wederom toegekend. Deze toekenning wordt gegeven aan een organisatie die erkend wordt als een sociale- en culturele instelling welke zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang en geen winstbelang heeft. De erkenning heeft o.a. voor derden als voordeel dat geldelijke donaties aan Stuiver voor de donateur aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 3.6 Beleving bewind De financiële administraties van onze cliënten zijn heel divers. De een woont zelfstandig, de ander in een instelling. De een is zeer vermogend, de ander heeft schulden. Deze diversiteit maakt ook dat de medewerkers van Stuiver zeer competent moeten zijn in de diverse aspecten van bewindvoering. Regelmatig moet een huis of auto worden verkocht, een huis worden ontruimd en moet worden gecheckt of alle verzekeringen en toeslagen in orde zijn. Een aantal cliënten komt ondanks een redelijk inkomen binnen met een (flinke) schuld of achterstallige betalingen. Door de financiële administratie van de cliënt goed te inventariseren en vervolgens adequaat te handelen zijn vele schulden en problemen relatief snel op te lossen. 10

11 Wij zijn ons ervan bewust, dat niet iedereen gelukkig is met een onderbewindstelling. Voor sommigen voelt bewind als een beknotting in hun vrijheid; zij kunnen en mogen immers niet geheel vrij meer beschikken over hun financiën. In veruit de meeste gevallen is men echter blij met Stuiver als bewindvoerder. Openheid in de administratie is daarbij een must welke mede wordt ingevuld door maandelijks de cliënt kopie- afschriften van de beheerrekening (rechtstreeks van de Rabobank) toe te zenden. 3.7 PR en informatieverstrekking. Al enige jaren bieden wij vrijblijvend en kosteloos informatiegesprekken aan. Voorheen stuurde de cliënt of diens begeleider of vertegenwoordiger een aanmeldingsformulier en besloot Stuiver aan de hand van de schriftelijk verstrekte gegevens of de cliënt bij Stuiver werd geaccepteerd. De eerste kennismaking, al dan niet in aanwezigheid van een persoonlijk begeleider of een familielid, vond pas plaats nadat het bewind was uitgesproken. Maar ook dan was de cliënt lang niet altijd daarbij aanwezig. In sommige situaties geldt dat nog steeds, b.v. wanneer de cliënt door ziekte of ernstige dementie een gesprek niet kan volgen en daar juist onrustig van wordt. De vraag naar (individuele) informatiegesprekken neemt steeds meer toe. Inmiddels zijn 2 medewerkers belast met deze werkzaamheden. Dat betekent dat in vele gevallen voorafgaand aan de aanmelding een algemeen en vrijblijvend informatiegesprek met de cliënt en begeleider wordt aangeboden. Bij voorkeur vindt dat gesprek plaats bij de cliënt in zijn/haar eigen vertrouwde woonomgeving. Zo bestaat de mogelijkheid voor een wederzijdse kennismaking en uitleg over de werkwijze van Stuiver. Verder geeft het een kans op een impressie van de leefsituatie van de cliënt en onze organisatie een gezicht te geven. Wij zien deze gesprekken als een zinvolle wederzijdse investering om een goede relatie tussen cliënt en bewindvoerder te bevorderen. Vanuit de cliënt en begeleider komen ook alleen maar positieve reacties die meestal leiden tot plaatsing onder bewind bij Stuiver. In sommige gevallen adviseert Stuiver een andere oplossing, zoals curatele of schuldsanering via De Stadsbank. Ook geeft Stuiver op verzoek geheel vrijblijvend presentaties aan kleine en grote(re) groepen belangstellenden. Hierbij valt te denken aan MEE, afdeling Sociale Zaken van een gemeente of het Alzheimer Café. Deze presentaties zijn niet zozeer bedoeld als werving van cliënten maar om externe contacten goed te informeren over de gevolgen van beschermingsbewind. 11

12 De tekst van de bestaande folders bleek voor een groep belangstellenden moeilijk te begrijpen. Derhalve is op verzoek een 2 e folder ontwikkeld met tekst op cliëntniveau. Wij hebben getracht de gevolgen van bewind en onze werkwijze duidelijk en begrijpelijker uit te leggen. Inmiddels is aan ons teruggekoppeld dat deze folder aan zijn doel beantwoordt en dat deze positief is ontvangen. Bij de organisatiewijziging in 2007 is destijds gekozen voor een ander logo met bijpassende huisstijl. Gelet op de kwalitatieve en kwantitatieve groei van onze organisatie sindsdien, tegelijk met de verhuizing naar een nieuwe locatie, is gekozen voor een vernieuwing van ons logo en van onze huisstijl. Onze website en folders zijn daarbij meegenomen. Mede dankzij de betrokkenheid van de ontwerpers bij onze doelgroep en onze organisatie, hebben wij dit tegen minimale kosten kunnen realiseren. 3.8 Beroepsmatige activiteiten De medewerkers van Stuiver hebben in januari 2013 een teambuildingsdag gevolgd. Naast de deelname van enkele medewerkers aan de vakgerichte opleidingen hebben alle medewerkers de training Grensoverschrijdend gedrag gevolgd. Mede daarom is besloten in 2013 niet deel te nemen aan de landelijke bewindvoerdersdag welke door de branchevereniging BPBI werd georganiseerd. De BPBI (Branchevereniging van professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders) is o.a. actief met het jaarlijks controleren op kwaliteit en continuïteit van aangesloten bedrijven. Tevens verzorgen zij opleidingen en bewindvoerdersdagen. Stuiver heeft in 2012 actief deelgenomen aan de opstart van de branchevereniging VeWeVe. Om moverende redenen heeft Stuiver besloten zich hieruit terug te trekken. Wel is Stuiver al geruime tijd volwaardig lid van de landelijke branchevereniging NBPB (Beroepsvereniging voor Professionele (Beschermings- bewindvoerders). Deze branchevereniging is weliswaar nog niet erkend door de LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) maar wel door de Rabobank en de staatsbank ABNAMRO. De NBPB kent de volgende activiteiten: organiseren van bijeenkomsten (Het Bewindvoerders Café), aanbieden van lezingen en cursussen, zorgen voor controle op kwaliteit en continuïteit van de bij haar aangesloten leden en optreden als gesprekspartner voor instanties en organisaties. 12

13 3.9 De regio De regio waarbinnen Stuiver werkzaam is, bestaat met name uit de provincie Overijssel. Veruit de meeste verzoeken tot uitvoering van een bewind werden aanvaard van de Rechtbank Overijssel. Daarnaast werden enkele bewinden aanvaard van de Rechtbank Gelderland Huisvesting Stuiver is sinds de oprichting gehuisvest in Enschede. Het pand waarin wij vanaf 2001 waren gehuisvest, is in de loop van 2013 verkocht. De nieuwe eigenaren hebben het pand als investering gekocht en wilden het kantoorpand verbouwen tot een appartementencomplex. In goed overleg met de nieuwe eigenaren is besloten dat Stuiver geen gebruik zou maken van het tot geldende huurcontract, maar eerder te gaan verhuizen. Op 20 december 2013 zijn wij dan ook verhuisd naar een nieuwe locatie. Een kwalitatief goed gebouw, ruimer dan de vorige locatie met voldoende mogelijkheden om een toekomstige personeelsuitbreiding op te vangen. Dankzij Thales Hengelo heeft Stuiver meteen haar oude meubilair kunnen vervangen door kwalitatief goed doch overbodig meubilair van Thales. 13

14 3.11 Vergoedingen bewindvoering Stuiver heeft toestemming van alle rechtbanken om de tarieven conform de richtlijnen en aanbevelingen van het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiele en Kantonsectoren) voor professionele bewindvoerders te hanteren Personele zaken Ten behoeve van onze medewerkers is er op het gebied van de pensioenen een wettelijke aanpassing van de staffels doorgevoerd ten gevolge van de verhoogde leeftijd waarop men AOW gaat ontvangen. 14

15 De medewerkers: De stichting kon in 2012 beschikken over een gemiddelde vaste bezetting van 14 FTE s. Door de cliëntengroei zijn er in 2013 drie fulltime consulenten aangesteld. Twee ter uitbreiding en één ter vervanging. Op 31 december 2013 waren de volgende personen werkzaam bij Stuiver: Naam Datum in- Functie Niveau Achtergrond diensttreding opleiding R. Besselink directeur HBO+ p&o en bewindvoering Drs.P. Eidhof consulent WO incasso en WSNP v.a plv. directeur bewindvoering E. Abbink consulent HBO fiscaal K. Baan consulent HBO verzekering en bankwezen W. Eekers consulent HBO schuldhulpverlening S. Geurtse consulent HBO administratie M.C.Grotenhuis consulent HBO 2013 afgestudeerd J.W. ten Heuw consulent HBO incasso en deurwaarderspraktijk P.E. Milner consulent HBO bedrijfsleven l. Stokkentré consulent HBO maatschappelijk werk W. Timmerman consulent HBO sociale wetgeving H.M.G. Worsink consulent HBO 2013 afgestudeerd J. Apperloo secretaresse MBO+ administratief M. Luttikhuis adm.medew. MBO administratief Gedurende de zomer zijn wij bijgestaan door een 3 e jaars student van de RUG (Rijks Universiteit Groningen) voor allerhande administratieve hand- en spandiensten. De groei van het aantal medewerkers en specifiek de relatief jonge leeftijd zijn aanleiding geweest om de arbeidsvoorwaarde wat betreft werktijden en thuis werkzaamheden te verrichten, aan te passen. Een aantal medewerkers is inmiddels vader/moeder geworden en daarom is bij velen de wens ontstaan om een aantal uren per week werkzaamheden vanuit huis te verrichten. Wij hebben naar tevredenheid van de medewerkers een regeling kunnen treffen, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om maximaal 4 uur per week vanuit huis te werken. IT- technisch is dit meteen met de bijbehorende security maatregelen gefaciliteerd. 15

16 Permanente educatie: De studiefaciliteiten zijn in 2013 uitgebreid en alle nieuwe consulenten volgen de 6- daagse cursus Bewindvoering welke georganiseerd wordt door Praktikos onder auspiciën van de Branchevereniging BPBI. De senior consulenten kunnen daarna deelnemen aan de 3- daagse verdiepingscursus. Bij Stuiver vinden wij het uiterst belangrijk dat onze medewerkers adequaat zijn opgeleid en dat zij zich blijven ontwikkelen binnen het vakgebied. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden blijvend goed uit te kunnen voeren en de cliënten te allen tijde zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In september 2013 zijn 2 consulenten waaronder de plaatsvervangend directeur begonnen aan de Post HBO opleiding tot registerbewindvoerder welke door het IFZ wordt gegeven. Koos Goedegebuur, trainer/docent bij Praktikos, opleidingsinstituut waar alle opleidingen worden gevolgd, kent Stuiver en haar medewerkers goed. Hij geeft hierna zijn visie over de ontwikkeling van Stuiver vanaf 2008 tot heden. Sinds 2008 bestaat er een band tussen Stuiver en Praktikos / IFZ. Eerst volgden Jan ter Hofte en Rita Besselink module 1 Beschermingsbewind in de praktijk. Een tijd later volgde Problematische schulden. De module Klantencontact volgde veel later. Rita gaf, heel veel later, aan dat ze er eigenlijk niet zo veel van verwachtte. Uiteindelijk stelde ze haar beeld bij. Bijzonder, want het thema Klantencontact is volgens mij hetgeen Stuiver tot een bijzondere bewindvoerder maakt. 16

17 Als ik aan Stuiver denk, komen de volgende gedachten boven drijven: - goed evenwicht tussen zorgvuldigheid richting cliënten en zakelijkheid; - empathie zonder zichzelf te verliezen; - groot reflecterend vermogen en niet in de laatste plaats; - er werken allemaal van die gewone mensen! Niets geen poeha! Illustratief vond ik een vraag in Er was op dat moment een vraag met betrekking tot beheersing van agressie. Doorgaans horen we dan klachten over gedragingen van cliënten. Bij Stuiver was een ander geluid te horen, namelijk wat moeten wij anders doen waardoor de kans op agressie afneemt. Tegelijkertijd was en is er veel aandacht voor de veiligheid en positie van het eigen personeel. Het verloop in personeel is dan ook heel laag, er komen alleen maar mensen bij en vertrek komt bijna niet voor! Alle bewindvoerders van Stuiver hebben de 6 daagse basisopleiding gedaan. Deze basisopleiding draagt de basiskennis over aan wat iemand minimaal moet weten en kunnen om aan de slag te gaan als bewindvoerder. Daarnaast is er nog een erkende post HBO- opleiding van het IFZ. IFZ staat voor Instituut voor Financiële Zorgverlening. Dit is een door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) erkende post HBO- opleiding waar een stevig examen aan verbonden is dat een hele dag duurt. Inmiddels hebben 3 mensen van Stuiver deze opleiding met succes afgerond. Vanaf 1 januari 2014 is Permanente Educatie een item en Praktikos verzorgt zo n 25 ééndaagse PE- modules. Ook tijdens deze dagen mogen we regelmatig medewerkers van Stuiver begroeten. Stuiver investeert in medewerkers en daardoor in zichzelf. De afgelopen jaren heeft Stuiver zichzelf op de kaart gezet en een grote stroom aan cliënten vond de weg naar Stuiver. Ik snap het wel. Tijdens het 20- jarig jubileum heb ik gezegd, dat als ik persoonlijk ooit een bewindvoerder nodig zal krijgen, wat mij betreft de voorkeur naar Stuiver gaat. Op basis van wat ik zie, is er volgens mij alle reden om met vertrouwen de toekomst in te gaan Interviews Inmiddels is het een traditie geworden om u jaarlijks nader kennis te laten maken met een aantal medewerkers en een belanghebbende van onze organisatie. Vanuit Stuiver wordt dit jaar het woord gegeven aan Mathilde Luttikhuis, administratief medewerkster, Wendie Eekers, consulent en Rita Besselink, directeur. Het eerste woord is aan Rita Besselink, directeur: Als langst in dienst zijnde medewerker bij Stuiver leek het mij een mooi moment om mijzelf het woord te geven. Op 1 mei 2001 ben ik als officemanager in dienst getreden bij Stuiver. Sinds 10 december 2007 ben ik werkzaam als directeur. 17

18 In 2001 had Stuiver circa 80 cliënten en was ik tezamen met een deeltijd administrateur belast met de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast waren een aantal vrijwilligers betrokken om allerhande werkzaamheden te verrichten waaronder het intakegesprek. Anno 2014 heeft Stuiver 14 fulltime medewerkers in dienst om circa 850 cliënten te bedienen. Een enorme toename aan medewerkers en cliënten. Ten opzichte van 2001 is ook sprake van een enorme toename aan werkzaamheden per cliënt waarbij de diversiteit en complexiteit van de werkzaamheden de afgelopen 13 jaar sterk zijn toegenomen. Hierbij valt te denken aan alle mogelijke toeslagen,( cultuur- ) fondsen, bijstandsmogelijkheden, (belasting)kortingen, PGB etc. Dat heeft dan ook tot gevolg dat steeds meer burgers door de bomen het bos niet meer zien en wel/niet vrijwillig onder bewind worden gesteld. Kon men vroeger met een beetje hulp van een familielid, vrienden of buren de administratie nog draaiende houden, de toenemende complexiteit noodzaakt steeds meer mensen tot het inroepen van professionele hulp zoals een beschermingsbewindvoerder. Niet alleen Stuiver heeft in deze periode een enorme professionele transformatie doorgemaakt, maar daarnaast ook het hele vakgebied. Dertien jaar geleden waren er amper bewindvoerders in deze regio, bestond er nog geen branchevereniging en waren er geen opleidingen voor dit vakgebied. Het was een kwestie pionieren en vooral een flinke dosis gezond verstand gebruiken. Na de oprichting van de eerste branchevereniging werden er landelijke bewindvoerdersdagen georganiseerd en was het mogelijk om vak- gelieerde opleidingen te volgen. Mijn eerste deelname aan de landelijke bewindvoerdersdag in 2008 was een enorme eyeopener! Wat een luxe om met zoveel vakgenoten te mogen praten, ervaringen uit te wisselen en kennis te mogen delen. In de jaren daarna heb ik vele seminars en opleidingen binnen het vakgebied gevolgd. Door het tempo en de complexiteit waarmee alles verandert, is continue bijscholing een vereiste om bij te blijven om zo je cliënten zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Bij Stuiver wordt jaarlijks ruim geld vrijgemaakt om de medewerkers deel te laten nemen aan diverse seminars, PE Modules en de landelijke bewindvoerdersdag. In de 13 jaar dat ik werkzaam ben bij Stuiver is er veel veranderd. Niet alleen Stuiver zelf maar ook de maatschappij is sterk veranderd. Mede door de eenvoudige toegang tot internet/webshops via computer en smartphone en de opdringerige commercials kunnen velen onder andere door hun eigen beperking de verleidingen niet weerstaan. Hierdoor raken zij steeds verder in de financiële problemen. Daarnaast zien wij dat de vereenzaming toeneemt waardoor men steeds slechter voor zichzelf zorgt / kan zorgen en steeds meer wordt aangewezen op professionele hulp. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Tezamen met mijn team probeer ik mijn steentje bij te dragen om deze kwetsbare groep mensen te helpen. Een job die veel energie vraagt maar ook zeker evenveel energie terug geeft. 18

19 Het woord is nu aan Mathilde Luttikhuis: Wat maakt het verschil. Onlangs kwam de directeur bij mij om te vragen of ik voor het jaarverslag iets wilde vertellen over wat het verschil maakt tussen mijn vorige banen en mijn baan bij Stuiver. Wat maakt het verschil De eerste tien jaar dat ik werkzaam ben geweest, had ik een baan als filiaalmanager bij verschillende damesmodezaken. Naast de gebruikelijke taken stond het omgaan met klanten toch wel centraal. Dit werk heb ik altijd met veel plezier gedaan mede doordat we veel lol met de collega s en klanten hebben gehad. De schoen begon te wringen op het moment dat alleen de omzet nog maar telde. Minder personeel mocht worden ingezet, de omzet moest ondanks dat omhoog. Er werd zelfs van mij verwacht dat ik iedere nieuwe ploeg collega s pep talk gaf met als doel ze te motiveren een grotere omzet eruit te slepen. Jammer, want voor mijn gevoel werden we zo gedwongen wat minder eerlijk te zijn in het adviseren en het belang van het inspelen op de behoefte van de klant verdween op de achtergrond. Dit heeft er onder meer toe geleid dat ik de stap heb gemaakt naar een administratieve baan. De daaropvolgende pakweg zeven jaar ben ik administratief werkzaam geweest voor intermediairs in hypotheken en verzekeringen. Toen de huizenmarkt instortte moest er toch omzet gedraaid worden. Weer liep ik tegen het feit aan dat omzet draaien belangrijker was dan een goed advies. Op dat moment had ik twee werkgevers die uit elkaar gingen. Hierdoor hield ik een halve baan over en moest ik uitkijken naar een fulltime baan. In de krant stond een advertentie van Stuiver. Nog nooit had ik van deze stichting gehoord maar na me in de website verdiept te hebben besloot ik te solliciteren. Tijdens het gesprek werd het een en ander verteld over wie Stuiver is en waar het voor staat. Ook dat de cliënten uit verschillende milieus komen en niet altijd dankbaar reageren op wat je voor ze doet. De baan werd mij in 2008 aangeboden en ik dacht dat ik wel een aardig beeld had van wat me te wachten stond. Niet dus.. De eerste telefoongesprekken met cliënten maakten je al snel bewust van de verschillende niveaus in communicatie. Nadat bijvoorbeeld een cliënt voor de tweede keer belde en weer haar naam niet noemde antwoordde ze op mijn vraag hoe ze heette: Dat weet jij best! Dan begin je met de administratieve taken en wordt je bewust van de verschillende soorten huishoudens die een specialistische aanpak vergen. Dan krijg je te maken met de verschillende instanties, maatschappijen en instellingen die allemaal op hun eigen manier opereren. Ondanks dit bolwerk van activiteiten blijft bij Stuiver de behoefte van de cliënt centraal staan. En dat is iets wat ik tot nu toe nog niet heb meegemaakt. Voor elke cliënt wordt er een budget op maat gemaakt doordat er wordt gezocht naar het beste advies, toegepast op de wensen van de cliënt. Kijk, en dat maakt het verschil! 19

20 Tenslotte is aan het woord aan Wendie Eekers: Mijn ervaringen als consulent bij Stuiver Sinds augustus 2012 ben ik werkzaam als consulent bij Stuiver. Daarvoor was ik werkzaam als budgetconsulent bij BudgetAlert, de integrale schuldhulpverlening van de gemeente Hengelo in samenwerking met Carint Reggeland. Vanuit deze functie heb ik mensen begeleid met het op orde brengen van de totale financiële administratie en alle bijbehorende verplichtingen die door diverse instanties werden gesteld, zodat er voor deze mensen zo snel mogelijk een schuldentraject kon worden opgestart. Tijdens mijn werk bij de gemeente ben ik veelvuldig in contact gekomen met mensen die zelf niet in staat waren om te voldoen aan de eisen die door de maatschappij aan ze gesteld werden en die mede om die reden hun eigen financiële belangen niet naar behoren konden behartigen. Schuldentrajecten stagneerden of mislukten daardoor regelmatig. Daarnaast ben ik regelmatig in contact gekomen met mensen die de noodzaak van een gezonde financiële situatie niet zagen. Deze groep mensen verviel keer op keer in het oude gedrag en moest daardoor herhaaldelijk bij de schuldhulpverlening aankloppen. De schuldhulpverlening is erg gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en vrijwillige deelname. Ook daardoor heb ik veel schuldentrajecten zien mislukken. Het ontbreken bij velen aan voldoende motivatie om tot een oplossing te komen en tegelijkertijd het hebben van onvoldoende bevoegdheden om hierin zelf meer te kunnen betekenen, hebben mij doen besluiten uit te kijken naar een andere, voor mij meer bevredigende baan. 20

21 Toen ik de vacature van consulent bij Stuiver zag staan leek mij dit een leuke nieuwe uitdaging. Beschermingsbewind bij Stuiver is er voor mensen die door een verstandelijke beperking, psychische of psychiatrische problematiek niet in staat zijn de eigen geldzaken te regelen. De mogelijkheden om meer te kunnen betekenen voor de cliënten, hen de nodige bescherming en hulp te bieden zoals ik dat graag wilde, was voor mij aanleiding om te solliciteren. Vanuit mijn huidige functie hou ik de totale financiële administratie van een cliënt op orde daarbij rekening houdend met de situatie en de wensen van mijn cliënten. Doordat alle cliënten anders zijn en geen situatie hetzelfde is, is iedere werkdag weer anders. De persoonlijke benadering die Stuiver hanteert en de mogelijkheid om voor iedere cliënt op maat te kunnen werken, ervaar ik als erg prettig. Sinds ik werkzaam ben bij Stuiver heb ik veel ruimte gekregen om opleidingen en cursussen te volgen waardoor ik mijn werk als consulent beter kan uitvoeren. Inmiddels ben ik ruim 1,5 jaar werkzaam als consulent bij Stuiver en ik doe mijn werk nog iedere dag met veel plezier. Medewerkers Stuiver Beschermingsbewind en Mentorschap 21

22 3.14 Cliëntenbestand Stuiver kent over de laatste jaren een progressieve groei van haar cliëntenbestand. Verloop van cliënten bestaat uit overlijden, initiatief van Stuiver of van de cliënt. Onderstaande tabel is een overzicht van de laatste 6 jaar: Jaar Beginstand per 1 januari Benoeming tot bewind- voerder Overlijden Einde bewind of(pgb)beheer Initiatief cliënt/stuiver Eindstand per 31 december Aantallen Aantal cliënten per 31 december Eindstand per 31 december Jaren Naast een stijging van het aantal cliënten namen ook de werkzaamheden per cliënt toe onder andere als gevolg van nieuwe sociale en fiscale wetgeving. Het merendeel van de nieuwe cliënten werd aangemeld door de instellingen Stichting Aveleijn, MEE, Mediant, RIBW en de J.P. van den Bentstichting. 22

23 Wederom hebben wij in 2013 moeten constateren dat wij het afgelopen jaar meer dan voorgaande jaren geconfronteerd zijn met onuitvoerbare administraties ten gevolge van fraude en ongepast en ongewenst gedrag. Ingeval de cliënt beticht wordt van fraude weigert de bank nieuwe bankrekeningen te openen waardoor wij onze werkzaamheden niet kunnen verrichten. Dat betekent dat wij een dossier terug moeten geven aan de rechtbank resp. ontslag moeten aanvragen als bewindvoerder. Deze gang van zaken is voor zowel de cliënt, die zich niet altijd bewust is van de consequenties bij fraude, als voor ons onwenselijk. De administratie van de cliënt kan gedurende enige tijd niet worden verzorgd waardoor er problemen kunnen ontstaan of reeds bestaande problemen groter worden. Als organisatie hebben wij ook het nodige aan tijd en geld geïnvesteerd in zo n dossier en dan kunnen we uiteindelijk onze diensten niet aanbieden. In deze gevallen zijn de administraties uiteindelijk overgenomen door Stadsbank Oost Nederland. Door hun werkwijze via een gemeentelijke bankrekening en daaronder sub- rekeningen voor de cliënten, kunnen zij wel hun diensten aanbieden. Een aantal keren zijn wij geconfronteerd met agressief gedrag van cliënten. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat sommige cliënten reageren vanuit hun beperking, mag dit nooit als excuus worden aangevoerd en als zodanig worden geaccepteerd. Bij 2 cliënten heeft hun gedrag ertoe geleid, dat wij ontslag hebben aangevraagd bij de Rechtbank. Om hier beter mee om te kunnen gaan hebben alle medewerkers begin 2013 een cursus met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gevolgd. Ook moeten wij constateren dat het financieel misbruik stijgende is. Meer dan eens hebben wij vastgesteld dat er in de periode vóór onderbewindstelling financieel misbruik is gemaakt van de cliënt, soms zodanig dat er grote schulden zijn ontstaan. Hierbij valt te denken aan buren, vrienden maar vooral aan directe familieleden. Een schrijnende en kwalijke ontwikkeling waarbij er van een zeer kwetsbaar persoon misbruik is gemaakt. Onze taak is dan om zo snel mogelijk in actie te komen en indien mogelijk, maatregelen te nemen om onterecht onttrokken gelden te laten restitueren, desnoods door het inschakelen van een deurwaarder. Wanneer Stuiver gevraagd wordt om een dergelijke bewindvoering op zich te nemen, zal zij dit nooit weigeren. 23

24 3.15 Overlegstructuur Tussen de directieleden vindt regelmatig afstemming plaats. Daarnaast is er een tweewekelijks werkoverleg met alle medewerkers. Dit overleg kent een agenda, notulen en actiepunten, welke worden bewaakt op uitvoering. Zowel de Raad van Toezicht als de directie vinden het belangrijk dat er een vertrouwenspersoon is. Uiteraard kan men zich te allen tijde wenden tot de directeur maar indien dit onder bepaalde omstandigheden niet mogelijk of niet wenselijk is, zijn alle leden van Raad van Toezicht aanspreekbaar als vertrouwenspersoon. Er is vier keer per jaar een overleg tussen de directie en de Raad van Toezicht. Ook dit overleg kent een agenda en notulen. Om de contacten te onderhouden tussen de Raad van Toezicht en de medewerkers is er jaarlijks een informeel samenzijn Externe ontwikkelingen in 2013 Door overheidsmaatregelen zoals complexiteit in toeslagen, kortingen, formulieren etc., zijn de handelingen per cliënt fors toegenomen en vraagt dit steeds meer actuele kennis van de medewerkers. Ook moeten we als Stuiver met steeds meer instanties contacten onderhouden. Hierbij valt te denken aan: Belastingdienst (reguliere jaarlijkse aangifte, toeslagen, DigiD aanvragen) UWV (aanvragen uitkeringen, toeslagen, wijzigingen) Gemeenten en gemeentelijke instellingen (WWB, bijzondere bijstand, belastingen) Nutsbedrijven, Lococensus, kadaster, waterschappen CAK (inning AWBZ- bijdragen) Zorgkantoor (PGB) SVB (AOW, kinderbijslag, TOG) Pensioenfondsen en werkgevers Stadsbank Oost Nederland (schuldbemiddeling voor alle gemeenten in Twente en Noord- Gelderland) 24

25 - Deurwaarderskantoren en Incassobureaus (afspraken maken, oplossen schulden en soms zelf inschakelen t.b.v. onze cliënten) - Makelaars (aan- en verkoop van woningen) - Autobedrijven (aan- en verkoop van een auto) - Webwinkels m.b.t. aankopen zonder toestemming van de bewindvoerder - Diverse postorderbedrijven in binnen- en buitenland - Telefoonproviders, telefoonwinkels en Ziggo/UPC etc. - ECI en overige verstrekkers van abonnementen op tijdschriften - LBIO (ingeval van uithuisplaatsing van kinderen) - Uitvaartorganisaties (afsluiten verzekering maar ook incidenteel organiseren van een uitvaart) - Notarissen en advocaten (passeren aktes bij aan- of verkoop van de woning, wijziging en afsluiten van een hypotheek, aanvaarden nalatenschap, huwelijk, samenwonen of scheiden) 3.17 Ontwikkelingen binnen het vakgebied Ten gevolge van de economische omstandigheden zijn helaas velen werkloos geworden. De werkloosheid bevindt zich in alle sectoren. Te denken valt aan de bouw, verzekerings- en bankwezen en overige administratieve en financiële sectoren. Vanuit een aantal van deze sectoren zoeken velen een baan of een bestaan in de bewindvoering. Hoewel een aantal sectoren raakvlakken heeft met bewindvoering is het niet vanzelfsprekend dat men met alle ervaring en deskundigheid die men heeft ook geschikt is als bewindvoerder. Het is een gegeven dat steeds meer mensen kampen met financiële problemen waardoor er een behoefte is aan meer bewindvoerders. Het beroep van bewindvoerder is veelomvattend en eist veel kennis van en ervaring met een veelheid aan wet- en regelgeving. Het volgen van een vakgerichte opleiding is geen garantie dat men voldoende geëquipeerd is om een goede bewindvoerder te zijn. Wanneer men onvoldoende kennis en ervaring heeft, zou aansluiting zoeken bij reeds bestaande bewindvoerders een optie kunnen zijn. Of men zou kunnen meelopen met een bewindvoerder uit een andere omgeving om het overdragen van concurrentiegevoelige informatie te voorkomen. Helaas blijkt te vaak, dat zich bewindvoerders met onvoldoende kennis en ervaring op de markt begeven. Uiteindelijk gaan die het niet redden met alle gevolgen van dien voor hun clientèle. Men beseft lang niet altijd welke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden behoren tot dit vakgebied. Ook is vaak niet geregeld dat je als bewindvoerder moet zorgen voor adequate back- up ingeval van afwezigheid door ziekte of vakantie en dat je te allen tijde 25

26 goed bereikbaar moet zijn, ongeacht het aantal cliënten. Deze ontwikkeling is onwenselijk voor ons vakgebied maar vooral schadelijk voor de kwetsbare cliëntengroep. De wetswijzing ingaande 2014 zal dan ook een grote bijdrage zijn aan de toetsing van de professionaliteit en continuïteit binnen dit vakgebied. In de nieuwe wetgeving krijgt de kantonrechter meer invloed op de benoeming van de voorgestelde bewindvoerder en kan hij/zij daardoor de kwaliteit van bewindvoerders beter bewaken Dankwoord Bij deze wil de directie haar dank uitspreken aan de medewerkers van Stuiver. Dankzij hun tomeloze inzet, betrokkenheid, loyaliteit en collegialiteit is Stuiver niet alleen uitgegroeid tot een van de grootste bewindvoerderskantoren in de regio maar heeft zij ook de hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen behouden. Wij danken de leden van de Raad van Toezicht voor hun tijd, deskundige adviezen en coaching. Tenslotte: dank aan alle cliënten, begeleiding, familie en overige belanghebbenden die wederom zoveel vertrouwen hebben gesteld in onze organisatie. Zonder dit vertrouwen had Stuiver geen basis om te kunnen bestaan. 26

27 3.19 Vooruitblik 2014 Het jaar 2014 zal vanwege het aantal te verwachten aanmeldingen en de toenemende concurrentie wederom een uitdagend jaar worden. In 2014 verwachten wij een personele uitbreiding indien de groei van het aantal cliënten zich verder doorzet. Ook wordt in 2014 opnieuw veel aandacht besteed aan de (bij)scholing van de medewerkers. In september 2014 zal er wederom een medewerker deelnemen aan de Post HBO opleiding tot registerbewindvoerder. De eerste aanvragen voor mentorschap zijn gedaan in 2013 dus de uitvoering zal in 2014 gaan plaatsvinden. De hoge kwaliteit en de persoonlijke benadering die wij hanteren voor bewindscliënten zullen ook bij mentorschap worden gehanteerd. Het werven van nieuwe cliënten op een aanbodmarkt is ondanks de concurrentie niet moeilijk, het creëren en behouden van tevreden cliënten wel. Stuiver zal zich de komende jaren blijven richten op een professionele dienstverlening waarbij de menselijke maat hoog in ons vaandel staat. Dit stelt hoge eisen aan onze medewerkers zowel qua workload als het zich blijven ontwikkelen. Samen met de Raad van Toezicht en de medewerkers is de directie voornemens Stuiver als een gezonde organisatie van een kwalitatief hoog niveau verder uit te bouwen. Enschede, juni

1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 Dankwoord aan afgetreden voorzitter Raad van Toezicht 5 3. Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding 6 3.

1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 Dankwoord aan afgetreden voorzitter Raad van Toezicht 5 3. Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding 6 3. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 Dankwoord aan afgetreden voorzitter Raad van Toezicht 5 3. Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding 6 3.2 Doelstelling en doelgroep

Nadere informatie

Stuiver 1992-2012 Jaarverslag 2012

Stuiver 1992-2012 Jaarverslag 2012 Stuiver 1992-2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Algemeen Algemene opmerkingen 4 3. Jaaroverzicht van het bestuur 3.1 Inleiding 5 3.2 Doelstelling 5 3.3 Organisatie 5 3.4 Dienstverlening

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN

ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN ALS HET (TIJDELIJK) MOEILIJK IS OM GOED MET GELD OM TE GAAN 2 Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert.

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind

ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 ALGEMENE VOORWAARDEN VH Budget Advies Beschermingsbewind Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Bewindvoerder:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster

Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Algemene voorwaarden Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Markar B.V., handelend onder de naam De Bewindvoerster, kantoorhoudende

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

BESCHERMINGSBEWIND. Voor een ZEKER en vertrouwd gevoel! WIJ BIEDEN U 7 ZEKERHEDEN!

BESCHERMINGSBEWIND. Voor een ZEKER en vertrouwd gevoel! WIJ BIEDEN U 7 ZEKERHEDEN! BESCHERMINGSBEWIND Voor een ZEKER en vertrouwd gevoel! WIJ BIEDEN U 7 ZEKERHEDEN! WAT IS BESCHERMINGBEWIND Een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook schulden kunnen er de oorzaak van zijn dat

Nadere informatie

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID

WIE ZIJN WIJ? VERANTWOORDELIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID WIE ZIJN WIJ? Pro Bewind is een kantoor dat zich richt op curatele, mentorschap of een combinatie van bewindvoering en mentorschap. Het kantoor is gevestigd in Valkenswaard. Pro Bewind

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Vaneveld. Bewindvoering

Vaneveld. Bewindvoering Vaneveld Bewindvoering Geachte lezer, Ik wil u hartelijk danken, dat u de tijd neemt om onze brochure door te lezen. Wij hebben geprobeerd deze brochure zo overzichtelijk mogelijk te maken, zodat u als

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP

OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP OVEREENKOMST BEWINDVOERING en / of MENTORSCHAP Franssen bewindvoeringen B.V., gevestigd te Gulpen, Kamer van Koophandel nummer: 53842235 te Sittard. BTW nummer: NL 159553349B03. ABN AMRO nummer: 46.81.42.339,

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

nieuwsbrief in deze nieuwsbrief: APRIL 2008

nieuwsbrief in deze nieuwsbrief: APRIL 2008 nieuwsbrief APRIL 2008 in deze nieuwsbrief: Het voorkomen van financiële problemen Financiële thuishulp Collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis via Kompas Zuidlaren Kwaliteitseisen voor Bewindvoerders

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering

Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Algemene voorwaarden Ficordento bewindvoering Artikel 1. Begripsbepaling In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bewindvoerder: Ficordento bewindvoering gevestigd te Hoogezand, postbus 115, 9600 AC Hoogezand.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd en kantoorhoudend aan de Dieuwert 1 in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

KBB Knoll BeschermingsBewind

KBB Knoll BeschermingsBewind KBB Knoll BeschermingsBewind Soms is iemand niet in staat (meer) zelf zijn of haar financiën te beheren. Bijvoorbeeld als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap zoals, dementie, verslaving,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KaraBewind

Algemene voorwaarden KaraBewind Algemene voorwaarden KaraBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder bewindvoerder wordt verstaan: KaraBewind, gevestigd te Udenhout. Kamer van Koophandel nummer 59178868. 1.2 Onder klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding

Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Dienstenwijzer & Tarieven Mediation & Scheiding Financialis T 0315-843614 info@financialis.nl Vogelenzangweg 6 7071 PT Ulft KVK 09179343 Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Registratie 3. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING

VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING VEELZIJDIGE FINANCIËLE ZORGVERLENING Wanneer mensen door ziekte, handicap, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen, kunnen ze rekenen op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

Presentatie VSO De Brug

Presentatie VSO De Brug Presentatie VSO De Brug Datum : 25 maart 2015 Namen : Susan Boogaarts Sigrid Ketel Introductie Stichting Cliënt Support, gevestigd in Amersfoort Administratiekantoor voor bewindvoerders / curatoren van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 12-10-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 5227448 OV VERZ 16-6479 en 5353430 OV VERZ 16-8301 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Algemene Voorwaarden NCM Bewindvoering en Budgetbeheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NCM Bewindvoering en Budgetbeheer gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucassen Bewindvoering Algemene voorwaarden Versie: 1 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Lucassen Bewindvoering, Postbus 2211, 6020 AE Budel.

Nadere informatie

Brijker YW Bewindvoerder/Curator

Brijker YW Bewindvoerder/Curator Dit reglement geeft in een aantal artikelen een beschrijving van hoe bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd door. Artikel 1: Algemene bepaling De bewindvoering/curatele wordt uitgevoerd volgens wettelijke

Nadere informatie

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609

Pi Bewindvoering Postbus 267, 5240 AG Rosmalen T: 073-6907609 Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden geven in een aantal artikelen een beschrijving hoe bewindvoering wordt uitgevoerd door Pi Bewindvoering. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Afspraken Bewind Nederland

Afspraken Bewind Nederland Afspraken Bewind Nederland Indien een medewerker van Bewind Nederland bewindvoering uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

FICHTE Bewindvoering BV

FICHTE Bewindvoering BV FICHTE Bewindvoering BV Levenstestament: wie doet de financiën? De familie of toch iemand anders? U heeft een levenstestament opgesteld. Dat is verstandig. Want zo houdt de regie over uw leven als u zelf

Nadere informatie

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure

Wettelijke vertegenwoordiging. Informatiebrochure Wettelijke vertegenwoordiging Informatiebrochure 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 2. Wettelijke vertegenwoordiging 3. Wie kan (wettelijke) vertegenwoordiging

Nadere informatie

Uw kind wordt 18. Wat verandert er?

Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Uw kind wordt 18. Wat verandert er? Dat betekent dat uw zoon of dochter nu officieel volwassen is en zelf financiële beslissingen mag nemen. Een hele verantwoordelijkheid! Bereid uw kind daar goed op voor.

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering.

Best Bewindvoering, de Vucht 25, 5121 ZK RIJEN, Tel. Mobiel: 06-25213624 of 06-12879818 www.bestbewindvoering.nl / info@bestbewindvoering. Curateles Curatele is een rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die als gevolg van bijvoorbeeld een geestelijke stoornis niet meer staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen

Nadere informatie

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele

informatiebrochure Vertegenwoordiging, bewindvoering en curatele informatiebrochure Vertegenwoordiging, mentorschap, bewindvoering en curatele besluiten belangen helpen 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1 Niet wettelijke of informele vertegenwoordiging 5 2 Wanneer is wettelijke

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum. Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie

Als de ander niet meer zelf kan beslissen. Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Als de ander niet meer zelf kan beslissen Over vertegenwoordiging van mensen met dementie Inleiding 1 Eén van de

Nadere informatie

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN)

TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING (COMPLEXE PRODUCTEN) Inhoudsopgave: Wat Bielderman Koetsier voor u kan betekenen.... 2 Hoe worden wij betaald?... 4 Wat verwachten wij van u... 5 Datum: 01-01-2015,

Nadere informatie

het behartigen van belangen van de cliënt

het behartigen van belangen van de cliënt het behartigen van belangen van de cliënt het regelen van (wettelijke) vertegenwoordiging Waarom deze brochure? Lunet zorg verleent zorg en ondersteuning aan bijna 2400 cliënten met een (verstandelijke)

Nadere informatie

Onze Financiële Zorg. In SpaarneVisie vindt u een vertrouwenspartner die naast u staat. Cliënten van SpaarneVisie:

Onze Financiële Zorg. In SpaarneVisie vindt u een vertrouwenspartner die naast u staat. Cliënten van SpaarneVisie: Onze Financiële Zorg SpaarneVisie biedt financiële zorg op maat aan, aan mensen die (tijdelijk) niet goed in staat zijn om hun eigen financiële situatie te onderhouden. Dit kan bij SpaarneVisie doormiddel

Nadere informatie

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... 1 2 Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... COLOFON Deze folder is opgesteld

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede.

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Rapport 2 p class="c3">rapport Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Datum: Rapportnummer:2011/197

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Datum 14 april 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Alzheimerpatiënten en over de uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht"

Datum 14 april 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Alzheimerpatiënten en over de uitzending 'Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

(TIJDELIJK) NIET ZELF

(TIJDELIJK) NIET ZELF (TIJDELIJK) NIET ZELF over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als de ander niet meer zelf kan beslissen... 1 2 Als de ander niet meer zelf kan beslissen... COLOFON

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5.

4.4. De friese bewindvoerder respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. 4.5. ALGEMENE VOORWAARDEN BEWINDVOERING Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. De friese bewindvoerder is gevestigd in Dokkum (Postbus 342, 9100AH) en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer:56542283 en bij

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36900 15 juli 2016 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juli 2016, nr. 781078, houdende wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling

Algemene voorwaarden. Binnen Beginnen Financiële hulpverlening. Begripsbepaling Algemene voorwaarden Binnen Beginnen Financiële hulpverlening Begripsbepaling Artikel 1 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Willem Pieter Stoorvogel van Binnen Beginnen Financiële Hulpverlening, Johanniterlaan

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Eigen verklaring bewindvoerder/curator als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo artikel 1:435 lid 8 BW jo artikel 13 lid 1 en lid 5 Besluit

Eigen verklaring bewindvoerder/curator als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo artikel 1:435 lid 8 BW jo artikel 13 lid 1 en lid 5 Besluit Eigen verklaring bewindvoerder/curator als bedoeld in artikel 1:383 lid 8 jo artikel 1:435 lid 8 BW jo artikel 13 lid 1 en lid 5 Besluit kwaliteitseisen (Handels)naam rechtspersoon/ bewindvoerder(s)/curator(en)

Nadere informatie

Toelichting. 1. Algemeen

Toelichting. 1. Algemeen Toelichting 1. Algemeen De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (hierna: de Regeling beloning) is op 1 januari 2015 in werking getreden. 1 De onderhavige regeling bevat een drietal wijzigingen

Nadere informatie