In november 2012 is de gemeente Oostzaan gestart met het opnieuw vormgeven de van het subsidieproces. Doel van het nieuwe subsidieproces is tweeledig:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In november 2012 is de gemeente Oostzaan gestart met het opnieuw vormgeven de van het subsidieproces. Doel van het nieuwe subsidieproces is tweeledig:"

Transcriptie

1 M E M O Aan : Gemeenteraad Oostzaan Van : Beleid en regie / M. ten Brink Datum : augustus 2013 Onderwerp : Wijzigingen subsidieproces Oostzaan Geachte raadsleden, In november 2012 is de gemeente Oostzaan gestart met het opnieuw vormgeven de van het subsidieproces. Doel van het nieuwe subsidieproces is tweeledig: 1. een verbeterde klantgerichtheid 2. een efficiënter en kwalitatief beter ingericht proces Deze memo informeert u over veranderingen in het subsidieproces en de beoogde resultaten daarvan. Ook wordt een aantal beslispunten voorgelegd ten aanzien van de wijzigingen van het subsidieproces. Deze wijzigingen worden vervolgens doorgevoerd in de Algemene subsidieverordening Oostzaan en eind 2013 ter besluitvorming aan u voorgelegd.

2 1 HET SUBSIDIEPROCES, VERANDERINGEN EN RESULTAAT Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het huidige en het nieuwe subsidieproces. De veranderingen worden in kaart gebracht. Ook wordt het resultaat beschreven van deze procesoptimalisatie. Aan de hand van de procesbeschrijving zal duidelijk worden welke beslissingen de raad moet nemen voor een succesvolle invoering van het nieuwe subsidieproces (hoofdstuk 2). Om het nieuwe subsidieproces vorm te geven, is gebruik gemaakt van de leanmethode om het proces een slankere vorm te geven. In een aantal bijeenkomsten met verschillende medewerkers is het subsidieproces onder de loep genomen. Eerst was er een workshop om het oude subsidieproces in kaart te brengen en knelpunten in dat proces te benoemen. In een tweede workshop is het nieuwe subsidieproces ontworpen, waarin alle knelpunten zijn opgelost en het nieuwe proces voldoet aan de doelstellingen van het management: verbeteringen van efficiency, kwaliteit en klanttevredenheid. Vervolgens is het nieuwe subsidieproces besproken met ict- en kwaliteitsmedewerkers om te bepalen welke voorstellen haalbaar zijn en welke vervolgstappen nodig zijn om dit proces zo goed mogelijk te implementeren. Tot slot is het voorstel voor het nieuwe subsidieproces en de benodigde aanpassingen aan het managementteam voorgelegd en akkoord bevonden. 1.1 Het huidige subsidieproces De gemeente Oostzaan verstrekt volgens de Algemene subsidieverordening 2011 jaarlijkse en eenmalige subsidies. Jaarlijkse subsidies worden per jaar, of soms voor meerdere jaren, verstrekt. Eenmalige subsidies worden verstrekt voor bijzondere, incidentele projecten of activiteiten die niet tot de reguliere activiteiten van de aanvrager behoren. Hieronder is het subsidieproces voor de jaarlijkse subsidies uitgewerkt in een schematisch overzicht. Dit overzicht maakt de afzonderlijke acties van het subsidieproces in de tijd inzichtelijk. Figuur 1: schematische weergave van het huidige subsidieproces voor jaarlijkse subsidies Uit bovenstaande figuur wordt duidelijk dat de doorlooptijd van het huidige subsidieproces bijna een jaar in beslag neemt (vanaf de aankondiging van de nieuwe subsidieronde tot de beschikking en betaling). De gemeente nodigt organisaties schriftelijk uit om de subsidieaanvraag voor 1 mei te doen en stuurt zo nodig nog een schriftelijke herinnering. De subsidieaanvragen worden per post verstuurd en de gemeente vraagt aanvullende informatie van elke aanvrager, zoals begroting en rekening. In de zomermaanden ontvangt de subsidieaanvrager een voorlopige

3 subsidiebeschikking, waarbij de gemeente het begrotingsvoorbehoud maakt. Zekerheid over de subsidie volgt pas nadat de raad de begroting in november heeft vastgesteld. Wanneer de raad bij de begrotingsbehandeling de subsidiebudgetten verlaagt, kan het zijn dat de subsidies in december moeten worden herberekend en dat er nieuwe beschikkingen moeten worden verstuurd. Door de lange tijd tussen het indienen van de aanvraag en het definitieve besluit op de aanvraag (de doorlooptijd), is een aantal tussenstappen nodig om de aanvrager op de hoogte te houden van de vorderingen, zoals het versturen van een ontvangstbevestiging en een voorlopige subsidiebeschikking. Hierdoor is ook de bewerkingstijd van een subsidieaanvraag, de tijd die een medewerker kwijt is aan het verwerken van de subsidieaanvraag, lang. De bewerkingstijd wordt bovendien verlengd, doordat de aanvragen handmatig worden verwerkt en er voor elke aanvraag een unieke beoordeling en berekeningsgrondslag voor de subsidie geldt. De subsidieaanvragen worden meestal door een beleidsmedewerker afgehandeld, ondersteund door een administratief medewerker. Kort samengevat kent het huidige subsidieproces de volgende nadelen: lange bewerkingstijd lange doorlooptijd maatwerk in de berekening van de subsidies en daarmee arbeidsintensief geen eenduidig proces; niet elke medewerker doorloopt hetzelfde subsidieproces verschillende processen voor Oostzaan en Wormerland kans op fouten en onrechtmatig verstrekte subsidies, door onduidelijkheid over of onbekendheid met het subsidieproces bij medewerkers aanvraag schriftelijk indienen met bijlagen die we niet altijd gebruiken afhandeling door relatief dure beleidsmedewerker 1.2 Het nieuwe subsidieproces Uitgangspunten van het nieuwe subsidieproces zijn: de aanvrager zoveel mogelijk zelf laten doen we vragen geen gegevens die we niet gebruiken zo veel mogelijk digitaal zo kort mogelijke bewerkings- en doorlooptijd voor waarderingssubsidies In het nieuwe subsidieproces maken we onderscheid tussen budgetsubsidies en waarderingssubsidies. Budgetsubsidies verstrekt de gemeente aan instellingen waarbij de gemeente met de instelling afspraken maakt over budget, activiteiten en prestaties. Waarderingssubsidies verstrekt de gemeente voor de activiteiten van een organisatie, waarbij geen nadere afspraken worden gemaakt (met uitzondering van de voorwaarde dat de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd) en waarvan de hoogte zo eenvoudig mogelijk wordt bepaald met behulp van een normbedrag. Daarnaast hanteren we ook nog de incidentele subsidies, ofwel subsidies voor een eenmalige activiteit of project. Welke subsidie welke vorm heeft, ligt vast in de specifieke subsidieregels.

4 Figuur 2: schematische weergave van het nieuwe subsidieproces voor waarderingssubsidies Het nieuwe subsidieproces is schematisch weergegeven in bovenstaande tabel. Het gaat hierbij om de waarderingssubsidies. De grootste veranderingen ten opzichte van het oude proces zijn: drie-jaarcyclus voor subsidies aanvraag voor 1 oktober indienen (eens per 3 jaar), beschikking in december voor drie jaar (zonder begrotingsvoorbehoud) geen informatie als ledenaantallen, deelnemersaantallen, begroting en rekening opvragen, wanneer we deze niet gebruiken voor beoordeling en berekening van de subsidie zoveel mogelijk uniformere subsidiebedragen voor categorieën van waarderingssubsidies digitale aanvragen afhandeling van alle waarderingssubsidies door administratief medewerker in een volgende fase: volledig digitale afhandeling via een zaaksysteem Bovenstaande beschrijving van het nieuwe subsidieproces geldt voor de grote bulk van waarderingssubsidies. Deze vormt meer dan 80% van alle subsidieaanvragen. Voor de incidentele en nieuwe subsidies geldt hetzelfde proces als hierboven beschreven, alleen worden deze aanvragen door een beleidsmedewerker afgehandeld, wordt extra informatie van de vereniging of instelling gevraagd (begroting, statuten) en wordt de aanvraag afgestemd met de portefeuillehouder. Ook de budgetsubsidies worden door een beleidsmedewerker afgehandeld. Hiervoor geldt een ander proces en andere tijdsplanning, vergelijkbaar met het huidige subsidieproces voor budgetsubsidies. Veranderingen die ook voor budgetsubsidies worden doorgevoerd zijn: subsidies voor drie jaar, zoveel mogelijk digitaal en een aantal handelingen bij de instellingen zelf neerleggen. 1.3 Het resultaat van de procesoptimalisatie De ambities voor het nieuwe subsidieproces zijn als volgt geformuleerd: 1. Kwaliteit: 100% score op rechtmatigheid. De kans op fouten in het subsidieproces is minimaal, door het terugbrengen van het aantal handelingen, eenvoudiger bepalen van subsidiebedragen en het gebruik van formats (standaardbrieven) voor de beschikkingen. Na introductie van een zaaksysteem doorloop je automatisch alle benodigde stappen van het subsidieproces. De interne controle is daarmee in het proces geïntegreerd. 2. Snelheid: de tijd dat een medewerker met een aanvraag bezig is (de bewerkingstijd) wordt korter door digitalisering van het proces, eenvoudiger bepalen van subsidiebedragen, minder handelingen en automatisch gegenereerde formats door een zaaksysteem. Bovendien vinden de handelingen slechts eens per drie jaar plaats.

5 3. Efficiency: de doorlooptijd (van aanvraag tot vaststelling en controle daarop) van het subsidieproces wordt korter. Dit is mogelijk doordat aanvraagdatum van mei naar oktober verplaatst. Bovendien hoeft de interne controle achteraf niet meer plaats te vinden, maar zit deze in het proces verweven. 4. Klanttevredenheid: het indienen van de aanvraag is voor de klant eenvoudiger, omdat dit digitaal kan en omdat de klant minder informatie hoeft aan te leveren. De concrete ambities van de procesoptimalisatie zijn in onderstaand schema weergegeven. Figuur 3: Succesfactoren, prestatie-indicatoren en ambitie van de procesoptimalisatie, waarbij W = waarderingssubsidies en B = budgetsubsidies. NB: de voordelen van een efficiënter ingericht subsidieproces zijn met name de verbetering van de klantgerichtheid en kwaliteit. De tijdswinst voor de beleidsmedewerker is ook een belangrijke factor. Door de veranderingen in het proces is de beleidsmedewerker minder tijd kwijt aan het verwerken van de subsidieaanvragen. Het gaat daarbij echter om een beperkte tijdswinst van een aantal dagen per jaar, die de medewerker kan inzetten voor andere taken. Vermindering van fte s door een efficiënter subsidieproces is niet aan de orde. 1.4 De invoering van het nieuwe subsidieproces De invoering van het nieuwe subsidieproces bestaat uit twee fasen: Fase 1: Subsidieaanvragen In 2014 vragen alle organisaties opnieuw subsidie aan. Het voorstel is om alle organisaties in Oostzaan subsidie aan te laten vragen voor de periode en tegelijkertijd de systematiek te vereenvoudigen door te gaan werken met vaste subsidiebedragen per categorie van subsidies. Ten behoeve van deze fase vinden in de tweede helft van 2013 de volgende activiteiten plaats: - Informeren en beslissingen raad ten aanzien van nieuwe subsidieproces - Aanpassing Algemene subsidieverordening Oostzaan ontwikkelen van normbedragen of eenvoudiger berekeningen subsidiebedragen - start digitalisering proces / ontwikkelen webformulier In figuur 2.3 is de nulmeting weergegeven aan de hand van een viertal prestatieindicatoren. Na implementatie van de eerste fase, en wanneer het subsidieproces een keer volledig is doorlopen, vindt in de eerste helft van 2015 een tussenevaluatie plaats aan de hand van dezelfde prestatie-indicatoren. Fase 2 - Invoering nieuwe subsidieproces in zaaksysteem De volgende stap is het volledig digitaal doorlopen van het subsidieproces met behulp van een zaaksysteem. Het is te vroeg om vooruit te lopen op de invoering van een zaaksysteem, vandaar dat dit als een aparte fase is gedefinieerd.

6 2 WIJZIGINGEN SUBSIDIEPROCES Aanpassing van de Algemene subsidieverordening Oostzaan 2011 is noodzakelijk om het nieuwe subsidieproces succesvol te kunnen implementeren. Hieronder wordt aangegeven welke veranderingen nodig zijn. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de beslispunten. Op basis daarvan wordt de Asv Oostzaan 2011 aangepast. 2.1 Driejaarlijkse subsidieperiode De voornaamste verandering in het subsidieproces, is de invoering van een driejaarlijkse subsidiecyclus. Het college heeft ervoor gekozen subsidies voor een periode van drie jaar aan een vereniging of instelling toe te kennen, in plaats van elk jaar opnieuw te beoordelen. De eerste subsidieronde is die van 2015 t/m Een beperking hierbij is het begrotingsvoorbehoud. Volgens de Asv wordt een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen beschikbaar worden gesteld. Dit betekent dat bij de driejaarlijkse subsidieperiode de subsidie voor jaar 2 en jaar 3 onzeker is, en dat je elk jaar opnieuw een subsidiebeschikking moet sturen aan de aanvrager, wat de bewerkingstijd niet ten goede komt. Dit willen we in het nieuwe proces juist voorkomen. Het voorstel is dan ook om het totale subsidiebudget voor waarderingssubsidies voor een periode van drie jaar vast te stellen. Voor de waarderingssubsidies voor sport en cultuur gaat het dan om een bedrag van ,- per jaar (en na bezuinigingen waarschijnlijk ,- lager). Het college kan vervolgens zonder begrotingsvoorbehoud de subsidieplafonds voor drie jaar vaststellen en zonder voorbehoud voor drie jaar subsidie verstrekken en direct vaststellen. Let wel: de raad behoudt te allen tijde haar budgetrecht en kan jaarlijks als gevolg van nieuwe ontwikkelingen een besluit nemen om de subsidiebudgetten voor het komende jaar toch aan te passen. Beslispunt 1: Akkoord gaan met het vaststellen van het subsidiebudget voor waarderingssubsidies voor een periode van telkens drie jaar, gelijk aan de driejaarlijks subsidiecyclus, met ingang van de subsidieperiode 2015/ Subsidievormen De huidige subsidieverordening maakt onderscheid tussen jaarlijks en eenmalige subsidies. In het nieuwe subsidieproces maken we een onderscheid in: budgetsubsidies: subsidies waarbij de gemeente met de instelling afspraken maakt over budget, activiteiten en prestaties. waarderingssubsidies: subsidies voor de activiteiten van een organisatie, waarbij geen nadere afspraken worden gemaakt en waarvan de hoogte zo eenvoudig mogelijk wordt bepaald met behulp van een normbedrag; incidentele subsidies: subsidies voor eenmalige activiteiten en projecten; Deze indeling maakt het mogelijk een onderscheid te maken in de subsidies waarvan de afhandeling eenvoudig is (waarderingssubsidies), en subsidies die om meer aandacht en bewerking vragen (budgetsubsidies). Welke subsidie welke vorm heeft, ligt vast in de specifieke subsidieregels. Vereenvoudiging van het subsidieproces voor de waarderingssubsidies heeft gevolgen voor de aanvraag, beoordeling en verantwoording van deze subsidies. De hoogte van de meeste subsidies wordt immers bepaald door een

7 normbedrag, waardoor geen begroting meer wordt gevraagd, geen afspraken met de verenigingen worden gemaakt over besteding van de subsidie, en de subsidies direct worden vastgesteld. Beslispunt 2: Akkoord gaan met de gewijzigde naamgeving van subsidievormen in waarderingssubsidies, incidentele subsidies en budgetsubsidies. 2.3 Aanvraag van de subsidie Om de doorlooptijd van het subsidieproces te verkorten, wordt de uiterlijke aanvraagdatum gewijzigd van 1 mei naar 1 oktober. In het nieuwe subsidieproces dienen verenigingen en instellingen hun aanvragen vóór 1 oktober, voorafgaand aan jaar één van de driejaarlijkse subsidiecyclus, bij de gemeente in. Reguliere aanvragen voor de subsidieperiode 2015/2017 dient men dus uiterlijk op 30 september 2014 bij de gemeente in. Wie te laat is, kan nog een tussentijdse aanvraag indienen. Tussentijdse en nieuwe of incidentele aanvragen dient men uiterlijk 1 oktober van het subsidiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente in. In het nieuwe subsidieproces worden subsidies overwegend digitaal ingediend, bij uitzondering kan een vereniging een aanvraag schriftelijk indienen. Wanneer er voor de waarderingssubsidies wordt gewerkt met gefixeerde bedragen, worden er geen aanvullende gegevens meer aan de verenigingen gevraagd. Alleen voor incidentele en budgetsubsidies worden gegevens als begroting en dekkingsplan gevraagd. Beslispunt 3: Akkoord gaan met de uiterste aanvraagdatum van 1 oktober voorafgaand aan de driejaarlijks subsidiecyclus. 2.4 Subsidiebedragen Om de hoogte van de subsidie te bepalen worden in de huidige situatie per (categorie van) vereniging verschillende berekeningsgrondslagen gehanteerd. Om het proces efficiënter te maken, wil het college toewerken naar een eenvoudiger bepaling van de subsidiebedragen. Voor sommige categorieën van subsidies betekent dat een eenvoudiger berekeningssystematiek, voor andere subsidies betekent dat gefixeerde bedragen. Daarbij wijken we af van de leanmethode om standaard normbedragen te hanteren, maar willen we wel toe naar categorieën van subsidies waarbij de berekening van het subsidiebedrag eenvoudiger en transparanter is. Het invoeren van eenvoudiger bepaalde subsidiebedragen heeft gevolgen voor de invloed van het college op de subsidieverstrekking en op het contact met de verenigingen. Bij gefixeerde subsidiebedragen, waarbij van de subsidieaanvrager geen financiële gegevens worden gevraagd, komt de gemeente meer op afstand van de verenigingen te staan en is er minder zicht op hun activiteiten. Voordeel is dat de subsidieberekening eenvoudiger en transparanter is en verenigingen binnen een subsidiecategorie als het ware inwisselbaar zijn. De vereenvoudiging van de subsidiebedragen geldt voor alle waarderingssubsidies. Het college bekijkt in de komende maanden hoe zij hier verder uitwerking aan geeft. De

8 incidentele en budgetsubsidies worden wel afzonderlijk berekend op basis van inzicht in de begroting van de activiteiten. 2.5 Verantwoording Wat betreft de verantwoording van de waarderingssubsidies verandert er weinig ten opzichte van de huidige situatie. De algemene subsidieverordening biedt het college de bevoegdheid om een categorie van waarderingssubsidies aan te wijzen, waarvoor subsidies direct worden vastgesteld. In de nieuwe situatie worden alle waarderingssubsidies direct bij de toekenning van de subsidie vastgesteld. Verantwoording achteraf door de verenigingen is dan niet nodig. In de praktijk gebeurde dit de laatste jaren ook al. Na drie jaar, bij de nieuwe ronde aanvragen, wordt de subsidie per vereniging opnieuw beoordeeld aan de hand van de criteria in de subsidieregels (bijvoorbeeld minimum aantal leden). Incidentele subsidies en budgetsubsidies worden eerst verleend en achteraf vastgesteld. Het college vraagt daarbij om inzicht in de financiële gegevens van de aanvrager. Incidentele subsidies worden kort na het plaatsvinden van de activiteit of het project vastgesteld. Vaststelling van budgetsubsidies gebeurt in de nieuwe situatie eens per drie jaar, na afloop van de subsidieperiode. Instellingen leveren wel jaarlijks digitaal hun financiële gegevens bij de gemeente aan, en de gemeente heeft minimaal twee maal per jaar overleg met instelling over de voortgang. Indien de situatie tussentijds verandert, worden beschikking en overeenkomst aangepast. Beslispunt 4: Akkoord gaan met de formele vaststelling van budgetsubsidies na elke subsidieperiode van drie jaar. 2.6 Specifieke subsidieregels De specifieke subsidieregels beschrijven nadere regels voor de subsidieverstrekking voor de verschillende beleidsdomeinen. Het betreft met name de uitvoering van het subsidiebeleid en stelt voorwaarden aan onder anderen de kwaliteit en kwantiteit van de gesubsidieerde activiteiten. Voorstel is om in het nieuwe subsidieproces de specifieke regels door het college te laten vaststellen en deze ter kennisname aan de raad te brengen. Dit levert de volgende voordelen op: - het sluit aan bij het dualisme; - het college kan sneller reageren op ontwikkelingen (nieuwe initiatieven, rijkssubsidies etc.); - het ontlast de raad. Beslispunt 5: Akkoord gaan met de vaststelling van de specifieke subsidieregels door het college. Het college brengt de vastgestelde regels ter kennisname aan de raad. 2.7 Subsidieplafonds Het college stelt in het nieuwe subsidieproces de subsidieplafonds (verschillende subsidiepotjes binnen een beleidsterrein) voor een periode van drie jaar vast. Dit is

9 mogelijk door de zekerheid van het budget voor waarderingssubsidies voor drie jaar (zie 2.1). In het nieuwe subsidieproces heeft het college de vaststelling van de subsidieplafonds gemandateerd aan de portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor de verstrekking van waarderingssubsidies. Door deze mandatering kan er veel sneller gereageerd worden op ontwikkelingen. De portefeuillehouder werkt hierbij op transparante wijze en maakt (wijzigingen van) de subsidieplafonds tijdig inzichtelijk voor college en raad.

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011

Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011 Oktober 2010 Nieuwe werkwijze subsidies per 1 januari 2011 Colofon Uitgave Provincie Utrecht, oktober 2010 E subsidies@provincie-utrecht.nl T 030-258 9111 I www.provincie-utrecht.nl A Postbus 80300, 3508

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Subsidiebeleidsregels sport 2014

Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels sport 2014 Subsidiebeleidsregels voor sport 2014 Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Datum: 19 november 2013 Corsanummer: T13.05659 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1. Subsidiebeleidsregels...3

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2017

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2017 Met dit formulier kunt u subsidie voor het jaar 2017 aanvragen. Het volledig ingevulde én ondertekende formulier dient uiterlijk voor 1 april 2016 binnen te zijn. Te laat ontvangen formulieren worden op

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

Subsidieverordening Sport

Subsidieverordening Sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van (datum), (corsanummer) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

B&W Vergadering. Toelichting Bijbehorende beschikkingen worden opgesteld en nog als bijlagen toegevoegd.

B&W Vergadering. Toelichting Bijbehorende beschikkingen worden opgesteld en nog als bijlagen toegevoegd. 2.2.10 Vaststellen subsidie promotionele activiteiten 1 Dossier 2138 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2138 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 5 september 2017 Agendapunt 2.2.10 Omschrijving Vaststellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. Rapportage. Onderzoek naar subsidiebeleid in Baarle-Nassau. Baarle-Nassau

Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. Rapportage. Onderzoek naar subsidiebeleid in Baarle-Nassau. Baarle-Nassau Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Onderzoek naar subsidiebeleid in Baarle-Nassau Baarle-Nassau Inhoudsopgave 1. Onderzoeksverantwoording... 3 2. Centrale boodschap... 5 3. Subsidiebeleid

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik September 2011 1. Inleiding In 2009 heeft de rekenkamercommissie Bunnik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het subsidiebeleid. In juli

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om akkoord te gaan met het verzoek van het Stichting 2.1.2 Budgetsubsidie Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg 2017 1 Dossier 1040 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1040 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend na vooroverleg met de pijlercoördinator Levendige en Gastvrije Stad.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend na vooroverleg met de pijlercoördinator Levendige en Gastvrije Stad. BELEIDSREGEL LEVENDIGE EN GASTVRIJE BINNENSTAD Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs, het snelloket en gebiedsgerichte

Nadere informatie

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 33881 21 maart 2016 Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016 Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Nadere informatie

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000

Gemeente Vlaardingen Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 - bijdragen Registratienr. 1589856 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten vanaf 5.000 Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, overwegende dat

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT 2016

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT 2016 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT 2016 De raad van de gemeente Woensdrecht; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015 en 13 oktober 2015; Gelet op artikel

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montferland Nr. 97607 9 juni 2017 Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016 Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Nadere informatie

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES RIS 291662 Februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en vraagstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wet- en regelgeving, beleid en organisatie 4 1.3 Relevantie 7 1.4 Toegevoegde waarde van dit onderzoek 7 1.5

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording

Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen Provincie Noord-Holland, januari 2008 Voor het aanvragen

Nadere informatie

Subsidieverordening Sport

Subsidieverordening Sport 1 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 6 juni 2017, corsanummer 1700063527 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht en

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche)

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Verlening budgetsubsidies 2015 (2 e tranche) Te besluiten om 1. Op grond van de verleningsinformatie en subsidieovereenkomsten over te gaan tot subsidieverlening aan de instellingen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 Met dit formulier kunt u subsidie voor het jaar 2016 aanvragen. Het volledig ingevulde én ondertekende formulier dient uiterlijk 1 april 2015 te zijn ontvangen. Te laat ontvangen formulieren worden op

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011

Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR92441_1 23 februari 2016 Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2011 De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie