Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Contict Connect, gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister te Enschede, onder nummer Diensten: de door Contict Connect aangeboden diensten zoals nader omschreven in de offertes van Contict Connect en de tussen Contict Connect en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Contict Connect de Overeenkomst sluit. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Contict Connect inzake de levering van één of meer Diensten door Contict Connect. Contict Connect: Contict Connect B.V. gevestigd te (7575BV) Oldenzaal aan de Kleibultweg 48 Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, rechtshandelingen en aanbiedingen van Contict Connect, en op alle Overeenkomsten, het laatste voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. 2.2 Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Contict Connect zijn aanvaard. Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen 3.1 Alle door Contict Connect gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Contict Connect kan door haar gedane aanbiedingen te allen tijde herroepen. 3.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. 3.3 Contict Connect is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex Alle huishoudens ), vermeerderd met ten hoogste 15 %. 3.4 Buiten het geval genoemd in artikel 3.3 is Contict Connect gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Contict Connect te maken kosten voordoet. Contict Connect meldt deze prijsverhoging uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. 3.5 Indien een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.3 of 3.4 plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst kan Opdrachtgever de betreffende Overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is Contict Connect te betalen voor de reeds door Contict Connect verrichte Diensten. Artikel 4: Communicatie 4.1 Iedere communicatie tussen Contict Connect en Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. 4.2 De door Contict Connect opgeslagen versie van de betreffende communicatie (waaronder tevens logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Contict Connect) geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 4.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de box van Opdrachtgever, komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de box bij een derde is gehuisvest. Artikel 5 Totstandkoming van een Overeenkomst 5.1 Een door Contict Connect aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte geldt tussen partijen als een verzoek tot het doen van een aanbod door Contict Connect. Contict Connect is niet verplicht om een dergelijk aanbod te aanvaarden. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Contict Connect een aanbod van Opdrachtgever heeft aanvaard. 5.2 De tussen Contict Connect en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst omvat deze Algemene Voorwaarden, De Overeenkomst zelf en eventueel de door Contict Connect aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten, en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie. 5.3 Indien de Opdrachtgever niet alle door Contict Connect gevraagde gegevens verstrekt, is Contict Connect alsnog gerechtigd naar eigen goeddunken het aanbod van Opdrachtgever te aanvaarden of te weigeren. Indien zij het aanbod aanvaardt is artikel 6 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

2 Artikel 6 Aard verbintenissen, uitvoering, wijzigingen 6.1 De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij correcte, juiste en alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt. Contict Connect zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren doch nimmer het resultaat van de werkzaamheden garanderen. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting". 6.2 De door Contict Connect verrichte Diensten en/of geleverde apparatuur en programmatuur in het kader van de Diensten, dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden afgekeurd binnen 2 werkdagen na het verrichten van die Diensten en/of de ontvangst ervan, bij gebreke waarvan de Diensten en/of de programmatuur en apparatuur worden geacht te zijn goedgekeurd. 6.3 Alle door Contict Connect aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Contict Connect is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen, in het bijzonder als die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Contict Connect niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Contict Connect ( eigen handelen ) of de directie van Contict Connect. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. 6.4 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Diensten worden uitgebreid of worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Contict Connect dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. 6.5 Indien op grond van (a) het door Opdrachtgever niet tijdig en/of deugdelijk aangeleverde informatie, (b) een wijziging van de Overeenkomst, of (c) als gevolg van extra verzoeken of wensen van de Opdrachtgever, door Contict Connect extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 7 Termijnen 7.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, komt Contict Connect niet in gebreke, noch in verzuim indien zij enige termijn niet in acht neemt. 7.2 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Contict Connect mogelijk te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt de Opdrachtgever een vergoeding aan Contict Connect op basis van de gebruikelijk door haar gehanteerde tarieven. Artikel 8 Apparatuur en programmatuur 8.1 Contict Connect kan bij het verlenen van de Diensten gebruik maken van remote management apparatuur, programmatuur en overige hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen blijven eigendom van Contict Connect en mogen door Opdrachtgever op geen enkele wijze worden gebruikt, anders dan het door Contict Connect kunnen uitvoeren van de Diensten. Genoemde hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van Contict Connect. Opdrachtgever verplicht zich om zorgvuldig met deze hulpmiddelen om te gaan en bij beëindiging van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook Contict Connect op eerste verzoek in de gelegenheid te stellen deze hulpmiddelen weer bij Opdrachtgever op te halen. 8.2 Contict Connect is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Contict Connect wordt daardoor jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door de Opdrachtgever geleden schade. 8.3 Contict Connect is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat de Opdrachtgever zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt. 8.4 Contict Connect is gerechtigd toegangscodes en usernames van de Opdrachtgever te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen tenminste vijf dagen voordat deze ingaan, bij de Opdrachtgever bekend zijn gemaakt. 8.5 De Opdrachtgever dient in het geval hij gebruik maakt van niet door Contict Connect geleverde apparatuur, zelf voor het onderhoud daarvan zorg te dragen. Indien onderhoud aan dergelijke apparatuur verricht dient te worden, zal de Opdrachtgever Contict Connect hiervan op de hoogte brengen. Een dergelijk onderhoud kan slechts plaatsvinden in aanwezigheid van personeel van Contict Connect. De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het onderhoud dat heeft plaatsgevonden. Artikel 9 Werkzaamheden van derden 9.1 Indien Contict Connect bij het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten ten behoeven van Opdrachtgever derden inschakelt zullen met betrekking tot die werkzaamheden en diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders hebben bepaald. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van deze derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Contict Connect om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 2 of 8

3 9.2 Contict Connect is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de in het eerste lid genoemde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Contict Connect ingeschakelde derden te aanvaarden. 9.3 Indien Contict Connect op verzoek van de Opdrachtgever derden inschakelt om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren, worden deze overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van de Opdrachtgever aangegaan. Artikel 10 Privacy/geheimhouding 10.1 Contict Connect zal persoonsgegevens slechts verwerken indien zij daartoe op grond van toestemming van Opdrachtgever, volgens haar privacyreglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is gerechtigd Contict Connect zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de Opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het nietverstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Contict Connect op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Contict Connect niet aansprakelijk voor de daardoor bij de Opdrachtgever ontstane schade Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect voor alle schade en kosten ontstaan als gevolg van en/of verband houdend met claims van derden dat Opdrachtgever de op haar rustende verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet naleeft. Artikel 11 Gebruiksrechten Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verleent Contict Connect Opdrachtgever het niet-exclusieve, nietoverdraagbare en niet-sublicensieerbare recht tot het gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten, apparatuur en/of programmatuur al dan niet op afstand. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Opdrachtgever bezit slechts enig gebruiksrecht op door Contict Connect aan haar geleverde Diensten, apparatuur en/of programmatuur, indien en voor zover zij haar verbintenissen tijdig en volledig nakomt Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag de Opdrachtgever de geleverde Diensten, apparatuur en programmatuur uitsluitend gebruiken binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie, en uitsluitend voor het doel waarvoor het geleverd is. Artikel 9.1 is van overeenkomstige toepassing op leverings- en/of gebruiksvoorwaarden van apparatuur en/of programmatuur van derden Indien en voor zover apparatuur en/of programmatuur aan Opdrachtgever is geleverd in het kader van de verlening van de Diensten, zullen deze door Opdrachtgever als bruiklener worden gehouden. Opdrachtgever zal dergelijke apparatuur en programmatuur in goede staat houden en als goed huisvader voor de apparatuur zorgen zolang deze onder zijn hoede is. Opdrachtgever zal de Apparatuur bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Opdrachtgever zal ze merken als eigendom althans afkomstig van Contict Connect Het gebruik van programmatuur betreft uitsluitend gebruik in object-code. Het is de Opdrachtgever uitsluitend toegestaan: a. de geleverde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten; b. indien en voor zover van toepassing: één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken. c. fouten in de programmatuur te herstellen, mits de Intellectuele Eigendomsrechten worden gerespecteerd en niet nadat Contict Connect schriftelijk is geïnformeerd Het is de Opdrachtgever in ieder geval niet toegestaan: a. de geleverde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur; b. anders dan als onderdeel van de in artikel 11.4 onder a bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contict Connect; c. de geleverde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; d. de geleverde programmatuur te anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever is toegestaan; e. de geleverde programmatuur te decompileren anders dan onder dwingend recht is toegestaan Indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Contict Connect de geleverde Diensten apparatuur en/of programmatuur gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Contict Connect een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Contict Connect de volledige door haar geleden en/of te lijden schade te vorderen. Artikel 12 Rechten van Intellectuele Eigendom 12.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake van alle door Contict Connect vervaardigde documentatie en overige door Contict Connect geleverde Diensten, apparatuur en/of programmatuur berusten bij Contict Connect, diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel eigendomsrecht aan de Opdrachtgever overgedragen. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 3 of 8

4 12.2 Indien op verzoek van de Opdrachtgever werken van derden of andere producten van derden, waarop rechten van intellectuele eigendom geldend kunnen worden gemaakt, in door Contict Connect te leveren Diensten, programmatuur en/of apparatuur worden opgenomen, draagt de Opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van die derden. De Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect voor alle aanspraken van derden ter zake Broncodes, werktekeningen, schetsen, prototypes, films, elektronische gegevensdragers en vergelijkbare materialen, blijven altijd eigendom van Contict Connect, ook nadat de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of Contict Connect. Broncodes worden nimmer ter beschikking van de Opdrachtgever gesteld Contict Connect zal de Opdrachtgever vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen zij levert inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Contict Connect het recht het geleverde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardige Dienst en/of product. Opdrachtgever zal indien nodig toestemming verlenen voor het verwijderen van inbreukmakende informatie en materialen en hieraan de benodigde medewerking verlenen De in artikel 12.4 bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de Opdrachtgever niet: (a) binnen 5 werkdagen nadat hij van een actie van een derde als bedoeld in artikel 12.4 kennis heeft genomen Contict Connect informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en, (b) op eerste verzoek van Contict Connect alle relevante informatie en documentatie met betrekking tot die rechtsvordering aan Contict Connect ter hand stelt, (c) op eerste verzoek van Contict Connect het genoemde inbreukmakende gebruik staakt, en (d) het geleverde heeft gewiizigd zonder toestemming van Contict Connect of anderszins de bepalingen van deze voorwarden en/of de Overeenkomst niet nakomt. Contict Connect zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer en de afhandeling van de zaak te bepalen, eventuele schikkingonderhandelingen te voeren en een vaststellingsovereenkomst te sluiten Contict Connect is gerechtigd op geleverde programmatuur of apparatuur, haar merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom, identificatienummers en dergelijke te vermelden. De Opdrachtgever zal deze niet van het geleverde verwijderen. Artikel 13 Toegangscodes 13.1 Opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan de Opdrachtgever verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen Opdrachtgever dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Contict Connect te melden Contict Connect is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies van de aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes of kennisname daarvan door derden, ook indien dit verlies of deze kennisname zich voordoet tijdens het verzenden per post of per van deze codes aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden. Artikel 14 Conformiteit en Aansprakelijkheid 14.1 De Diensten, programmatuur en/of apparatuur beantwoorden aan de Overeenkomst indien deze grotendeels in overeenstemming met de schriftelijke specificaties (waaronder service level afspraken) worden geleverd en/of wanneer Opdrachtgever deze niet schriftelijk heeft afgekeurd conform het bepaalde in artikel 6.2. Indien de Diensten, programmatuur en/of apparatuur niet aan de Overeenkomst beantwoorden, zal Contict Connect zich inspannen om de Diensten, programmatuur en/of apparatuur binnen redelijke termijn alsnog aan de Overeenkomst te doen beantwoorden. Partijen kunnen in de Overeenkomst aanvullende en/of afwijkende afspraken maken voor wat betreft de conformiteit van de Diensten. Contict Connect garandeert echter niet de Diensten, programmatuur en/of apparatuur onderbroken zullen functioneren, betrouwbaar zijn en altijd bereikbaar zijn. Contict Connect is bovendien niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen Indien en voor zover van toepassing, draagt Contict Connect er zorg voor dat bedrijfskritische processen op een dedicated server worden gedraaid. Indien Opdrachtgever aan Contict Connect niet heeft medegedeeld dat sprake is van bedrijfskritische processen of, ondanks een negatief advies van Contict Connect, zelf kiest voor een shared server, is Contict Connect niet aansprakelijk voor de schade die daarvan eventueel het gevolg is Contict Connect is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever haar Diensten, programmatuur en/of apparatuur (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, voor de noodzakelijk door Contict Connect te verrichten aanpassingen of verbeteringen of om veiligheidsredenen. Contict Connect mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten) uitvoeren: het controleren van bestanden op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen De technische eigenschappen van de Diensten en het data- en telecommunicatienetwerk kunnen door Contict Connect dan wel door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever Waar mogelijk zal Contict Connect de in artikelen 14.3 en 14.4 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar Diensten, programmatuur en/of apparatuur (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Opdrachtgever. Aansprakelijkheid van Contict Connect voor schade die een Opdrachtgever door het doorvoeren van wijzingen lijdt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 4 of 8

5 14.6 Contict Connect is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad, indien en voor zover de schade valt onder de dekking van een door of ten behoeve van Contict Connect afgesloten verzekering en de verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het te dier zake door de verzekeraar, in verband met de door Opdrachtgever geleden schade, uitgekeerde bedrag Behoudens in geval van opzet of of bewuste roekeloosheid van Contict Connect ( eigen handelen ) of de directie van Contict Connect, is Contict Connect nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Contict Connect voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Contict Connect voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten De aansprakelijkheid van Contict Connect ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Contict Connect onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Contict Connect ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Contict Connect in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Contict Connect meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Contict Connect vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Contict Connect geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Contict Connect zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient Contict Connect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging binnen zijn organisatie Indien de Opdrachtgever nakoming vordert, is Contict Connect gerechtigd in plaats van nakoming tegen finale kwijting de op grond van dit artikel maximaal door haar te betalen schadevergoeding aan de Opdrachtgever betalen De conformiteit als genoemd in artikel 14.1 (en de eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van Contict Connect) komt te vervallen indien: a Opdrachtgever zelf wijzigingen in het geleverde verricht of door derden, anders dan door Contict Connect aangewezen derden, laat verrichten; b. Opdrachtgever het geleverde voor andere dan de overeengekomen gebruiksdoeleinden aanwendt en/of blootstelt aan andere dan normale omgevingscondities; c. Opdrachtgever het geleverde onjuist, onzorgvuldig of op onoordeelkundige wijze behandelt of onderhoudt; d. Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt; e. het originele serienummer van de apparatuur is verwijderd, is beschadigd en/of onleesbaar is geworden; f. indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; g. indien de gebreken het gevolg zijn van buiten komende oorzaken zoals blikseminslag, brand of waterschade, rampen, molest of oorlogssituaties; h. indien de gebreken het gevolg zijn van of worden gesimuleerd door computervirussen; i. indien de gebreken het gevolg zijn van of verband houden met verbinding c.q. koppeling van de door Contict Connect geleverde apparatuur aan niet door Contict Connect geleverde apparatuur; Artikel 15 Positie Opdrachtgever 15.1 De Opdrachtgever garandeert Contict Connect dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die de Opdrachtgever met gebruikmaking van de Diensten van Contict Connect verricht, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacyregelgeving, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving Indien Contict Connect reden heeft aan de rechtmatigheid van de (uitvoering van) de Overeenkomst te twijfelen is zij gerechtigd haar verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever tot tevredenheid van Contict Connect aantoont dat Contict Connect gerechtigd is de Overeenkomst uit te voeren. Indien achteraf blijkt dat de opschorting door Contict Connect ten onrechte geschiedde, wordt Contict Connect niet schadeplichtig Indien Contict Connect kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van de Opdrachtgever, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig dan wel strafbaar gedrag wordt mede begrepen: - handelen in strijd met (intellectuele) eigendomsrechten van derden, waaronder mede begrepen het verspreiden van informatie of berichten die inbreuk maken op het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht, octrooirecht of enig ander (intellectueel) eigendomrecht van derden; - het verzenden van spam en bulkberichten; Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 5 of 8

6 - hacken, computervredebreuk en computerfraude; - het overbelasten van het netwerk van Contict Connect of van derden; - het verspreiden van kinderpornografie. - het verspreiden van informatie met een racistische of discriminerende inhoud Contict Connect wordt door de in artikel 15.3 bedoelde opschorting nimmer aansprakelijk voor door de Opdrachtgever ter zake de opschorting geleden schade, ook indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen geen sprake was Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van de Opdrachtgever, is Contict Connect gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake is, zal Contict Connect haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten De verbintenissen van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Contict Connect haar dienstverlening opschort De Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag ter zake de in dit artikel opgenomen bepalingen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Contict Connect geleden schade, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Contict Connect De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van de benodigde telecommunicatievoorzieningen. Artikel 16 Belasting systemen 16.1 De Opdrachtgever onthoudt zich van handelingen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze de systemen van Contict Connect onredelijk zwaar belasten Indien door de Opdrachtgever storingen in de systemen van Contict Connect ontstaan, is Contict Connect gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van de Opdrachtgever te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Artikel 17 Betalingen 17.1 De Opdrachtgever betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de Opdrachtgever een vordering op Contict Connect bezit of pretendeert Contict Connect is altijd gerechtigd de Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen Bij niet (tijdige) betaling zal de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn Indien de Opdrachtgever in gebreke is, is de Opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is de Opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door de Opdrachtgever verschuldigde met een minimum van 250,00 (tweehonderdvijftig Euro) Indien Contict Connect kosten heeft moeten maken, welke kosten Contict Connect in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient de Opdrachtgever ook deze kosten aan Contict Connect te betalen Indien Opdrachtgever in verzuim is de door hem verschuldigde vergoedingen te betalen is Contict Connect gerechtigd om de toegang van Opdrachtgever tot het netwerk en de dienstverlening van Contict Connect te blokkeren Indien Opdrachtgever met Contict Connect een Overeenkomst heeft gesloten voor de duur van meer dan één jaar en hij in verzuim is om één of meerdere van de verschuldigde termijnen te betalen, is Opdrachtgever alle toekomstige termijnen onmiddellijk verschuldigd en dient Opdrachtgever deze termijnen binnen 14 dagen te voldoen Nadat achterstallige bedragen volledig zijn voldaan zal heraansluiting uitsluitend plaatsvinden tegen het tarief van de aansluitkosten van het afgesloten pakket. Artikel 18 Duur van een Overeenkomst 18.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop Contict Connect de door Opdrachtgever ondertekende offerte overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 heeft aanvaard Indien in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is aangegaan, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd van één jaar Een Overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt bij het einde van de contractstermijn automatisch met dezelfde termijn verlengd, tenzij: (a) in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, (b) de Overeenkomst zich, gezien de aard van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, niet leent voor automatische verlenging, of, (c) Opdrachtgever de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de contractstermijn bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 6 of 8

7 18.4 Tenzij anders bepaald kan een Overeenkomst die uitdrukkelijk voor onbepaalde tijd is aangegaan door de Opdrachtgever uitsluitend bij aangetekend schrijven worden opgezegd na verloop van één jaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden Direct na beëindiging van de Overeenkomst staakt Opdrachtgever het gebruik van de Diensten van Contict Connect en retourneert zij alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen, waaronder apparatuur, die in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Artikel 19 Wijziging Algemene Voorwaarden 19.1 Contict Connect is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Contict Connect zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van de Opdrachtgever inhouden. Artikel 20 Opschorting 20.1 Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever geeft Contict Connect het recht haar verbintenissen op te schorten. De Opdrachtgever dient ook gedurende de periode dat Contict Connect haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen. Artikel 21 Ontbinding 21.1 Contict Connect kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer: - het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken; - de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; - de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; - Contict Connect gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen Contict Connect is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk en buitengerechtelijk te ontbinden wanneer Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een termijn van vier weken herstelt, tenzij (a) deze voorwaarden en/of de Overeenkomst bepalen dat Opdrachtgever automatisch in verzuim is, (b) het verzuim uit hoofde van de wet direct intreedt Door de ontbinding worden de vorderingen van Contict Connect terstond opeisbaar en vervallen de geleverde gebruiksrechten. Indien een Overeenkomst door Contict Connect wordt ontbonden, is Contict Connect niet gehouden om reeds ontvangen vergoedingen ongedaan te maken onverminderd haar overige rechten, waaronder die op schadevergoeding. Artikel 22 Overdraagbaarheid 22.1 De rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd, (sub)gelicentieerd of overgedragen, tenzij Contict Connect hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. De rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Contict Connect aan een derde worden overgedragen zonder toestemming van Opdrachtgever. Artikel 23 Overmacht 23.1 Indien Contict Connect al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier ondermeer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, of voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste 30 dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding Indien Contict Connect ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 24 Onverbindendheid 24.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietverbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. Artikel 25 Rechts- en forumkeuze 25.1 Op de (rechts)verhouding tussen Contict Connect en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 7 of 8

8 25.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan Opdrachtgever zich binnen een maand nadat Contict Connect zich jegens Opdrachtgever schriftelijk op de in artikel 25.2 opgenomen forumkeuze beroept, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Copyright Contict Connect BV, Nederland, alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 8 of 8

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Visual life Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24378324 Algemene Voorwaarden Visual life Inhoud: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Catch-IT Internet Diensten ICT Trainingen Versie: 2014. Gesitueerd: Deventerstraat 130 S 7321 CD Apeldoorn

Algemene voorwaarden Catch-IT Internet Diensten ICT Trainingen Versie: 2014. Gesitueerd: Deventerstraat 130 S 7321 CD Apeldoorn Algemene voorwaarden Catch-IT Internet Diensten ICT Trainingen Versie: 2014 Gesitueerd: Deventerstraat 130 S 7321 CD Apeldoorn Tel. : 055-3602733 E-Mail : info@catchit.nl Web : www.catchit.nl Hierna te

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Berkel software development (hierna te noemen Van Berkel software development )

ALGEMENE VOORWAARDEN van Berkel software development (hierna te noemen Van Berkel software development ) ALGEMENE VOORWAARDEN van Berkel software development (hierna te noemen Van Berkel software development ) Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Ehio Media B.V. (hierna te noemen Ehio Media)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Ehio Media B.V. (hierna te noemen Ehio Media) ALGEMENE VOORWAARDEN van (hierna te noemen Ehio Media) ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, hierna te noemen Ehio Media, en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Roburmarketing B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag Nederland onder nummer 62617869 met handelsnamen: Rubix Marketing, Rubix Media, Kiss

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsomschrijvingen. Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en tarieven

Artikel 1. Begripsomschrijvingen. Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en tarieven Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van WebSpeciaal Internet Diensten, hierna: WebSpeciaal, gevestigd te Hoofddorp.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde verwijderen.

intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde verwijderen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Klik-ICT, hierna: Klik-ICT, gevestigd te Joure. Opdrachtgever de natuurlijke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect Veiligheid B.V. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Effect Veiligheid B.V., gevestigd te Geldrop, -hierna te noemen Effect

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 20Twaalf.nl Versie geldig vanaf: 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden 20Twaalf.nl Versie geldig vanaf: 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden 20Twaalf.nl Versie geldig vanaf: 1 januari 2012 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1; 20Twaalf.nl: De eenmanszaak 20Twaalf.nl, statutair gevestigd te Opende en ingeschreven

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie