Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONTICT CONNECT Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Contict Connect, gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister te Enschede, onder nummer Diensten: de door Contict Connect aangeboden diensten zoals nader omschreven in de offertes van Contict Connect en de tussen Contict Connect en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Contict Connect de Overeenkomst sluit. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Contict Connect inzake de levering van één of meer Diensten door Contict Connect. Contict Connect: Contict Connect B.V. gevestigd te (7575BV) Oldenzaal aan de Kleibultweg 48 Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, rechtshandelingen en aanbiedingen van Contict Connect, en op alle Overeenkomsten, het laatste voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. 2.2 Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Contict Connect zijn aanvaard. Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen 3.1 Alle door Contict Connect gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Contict Connect kan door haar gedane aanbiedingen te allen tijde herroepen. 3.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. 3.3 Contict Connect is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex Alle huishoudens ), vermeerderd met ten hoogste 15 %. 3.4 Buiten het geval genoemd in artikel 3.3 is Contict Connect gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Contict Connect te maken kosten voordoet. Contict Connect meldt deze prijsverhoging uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. 3.5 Indien een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.3 of 3.4 plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst kan Opdrachtgever de betreffende Overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is Contict Connect te betalen voor de reeds door Contict Connect verrichte Diensten. Artikel 4: Communicatie 4.1 Iedere communicatie tussen Contict Connect en Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. 4.2 De door Contict Connect opgeslagen versie van de betreffende communicatie (waaronder tevens logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Contict Connect) geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 4.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de box van Opdrachtgever, komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de box bij een derde is gehuisvest. Artikel 5 Totstandkoming van een Overeenkomst 5.1 Een door Contict Connect aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte geldt tussen partijen als een verzoek tot het doen van een aanbod door Contict Connect. Contict Connect is niet verplicht om een dergelijk aanbod te aanvaarden. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Contict Connect een aanbod van Opdrachtgever heeft aanvaard. 5.2 De tussen Contict Connect en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst omvat deze Algemene Voorwaarden, De Overeenkomst zelf en eventueel de door Contict Connect aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten, en in de plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en eventuele correspondentie. 5.3 Indien de Opdrachtgever niet alle door Contict Connect gevraagde gegevens verstrekt, is Contict Connect alsnog gerechtigd naar eigen goeddunken het aanbod van Opdrachtgever te aanvaarden of te weigeren. Indien zij het aanbod aanvaardt is artikel 6 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 1 of 8

2 Artikel 6 Aard verbintenissen, uitvoering, wijzigingen 6.1 De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij correcte, juiste en alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt. Contict Connect zal de door haar te verrichten Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren doch nimmer het resultaat van de werkzaamheden garanderen. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting". 6.2 De door Contict Connect verrichte Diensten en/of geleverde apparatuur en programmatuur in het kader van de Diensten, dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden afgekeurd binnen 2 werkdagen na het verrichten van die Diensten en/of de ontvangst ervan, bij gebreke waarvan de Diensten en/of de programmatuur en apparatuur worden geacht te zijn goedgekeurd. 6.3 Alle door Contict Connect aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Contict Connect is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen, in het bijzonder als die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Contict Connect niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Contict Connect ( eigen handelen ) of de directie van Contict Connect. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. 6.4 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Diensten worden uitgebreid of worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst alsdan kan worden beïnvloed. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Contict Connect dit de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. 6.5 Indien op grond van (a) het door Opdrachtgever niet tijdig en/of deugdelijk aangeleverde informatie, (b) een wijziging van de Overeenkomst, of (c) als gevolg van extra verzoeken of wensen van de Opdrachtgever, door Contict Connect extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 7 Termijnen 7.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, komt Contict Connect niet in gebreke, noch in verzuim indien zij enige termijn niet in acht neemt. 7.2 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Contict Connect mogelijk te maken, ondermeer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, betaalt de Opdrachtgever een vergoeding aan Contict Connect op basis van de gebruikelijk door haar gehanteerde tarieven. Artikel 8 Apparatuur en programmatuur 8.1 Contict Connect kan bij het verlenen van de Diensten gebruik maken van remote management apparatuur, programmatuur en overige hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen blijven eigendom van Contict Connect en mogen door Opdrachtgever op geen enkele wijze worden gebruikt, anders dan het door Contict Connect kunnen uitvoeren van de Diensten. Genoemde hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van Contict Connect. Opdrachtgever verplicht zich om zorgvuldig met deze hulpmiddelen om te gaan en bij beëindiging van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook Contict Connect op eerste verzoek in de gelegenheid te stellen deze hulpmiddelen weer bij Opdrachtgever op te halen. 8.2 Contict Connect is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Contict Connect wordt daardoor jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door de Opdrachtgever geleden schade. 8.3 Contict Connect is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat de Opdrachtgever zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt. 8.4 Contict Connect is gerechtigd toegangscodes en usernames van de Opdrachtgever te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen tenminste vijf dagen voordat deze ingaan, bij de Opdrachtgever bekend zijn gemaakt. 8.5 De Opdrachtgever dient in het geval hij gebruik maakt van niet door Contict Connect geleverde apparatuur, zelf voor het onderhoud daarvan zorg te dragen. Indien onderhoud aan dergelijke apparatuur verricht dient te worden, zal de Opdrachtgever Contict Connect hiervan op de hoogte brengen. Een dergelijk onderhoud kan slechts plaatsvinden in aanwezigheid van personeel van Contict Connect. De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het onderhoud dat heeft plaatsgevonden. Artikel 9 Werkzaamheden van derden 9.1 Indien Contict Connect bij het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten ten behoeven van Opdrachtgever derden inschakelt zullen met betrekking tot die werkzaamheden en diensten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen in de Overeenkomst anders hebben bepaald. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van deze derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Contict Connect om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 2 of 8

3 9.2 Contict Connect is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de in het eerste lid genoemde derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Contict Connect ingeschakelde derden te aanvaarden. 9.3 Indien Contict Connect op verzoek van de Opdrachtgever derden inschakelt om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren, worden deze overeenkomsten op naam en voor rekening en risico van de Opdrachtgever aangegaan. Artikel 10 Privacy/geheimhouding 10.1 Contict Connect zal persoonsgegevens slechts verwerken indien zij daartoe op grond van toestemming van Opdrachtgever, volgens haar privacyreglement of de Wet Bescherming Persoonsgegevens is gerechtigd Contict Connect zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de Opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat ondermeer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het nietverstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Contict Connect op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Contict Connect niet aansprakelijk voor de daardoor bij de Opdrachtgever ontstane schade Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect voor alle schade en kosten ontstaan als gevolg van en/of verband houdend met claims van derden dat Opdrachtgever de op haar rustende verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet naleeft. Artikel 11 Gebruiksrechten Onverminderd het bepaalde in artikel 12 verleent Contict Connect Opdrachtgever het niet-exclusieve, nietoverdraagbare en niet-sublicensieerbare recht tot het gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten, apparatuur en/of programmatuur al dan niet op afstand. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Opdrachtgever bezit slechts enig gebruiksrecht op door Contict Connect aan haar geleverde Diensten, apparatuur en/of programmatuur, indien en voor zover zij haar verbintenissen tijdig en volledig nakomt Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag de Opdrachtgever de geleverde Diensten, apparatuur en programmatuur uitsluitend gebruiken binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie, en uitsluitend voor het doel waarvoor het geleverd is. Artikel 9.1 is van overeenkomstige toepassing op leverings- en/of gebruiksvoorwaarden van apparatuur en/of programmatuur van derden Indien en voor zover apparatuur en/of programmatuur aan Opdrachtgever is geleverd in het kader van de verlening van de Diensten, zullen deze door Opdrachtgever als bruiklener worden gehouden. Opdrachtgever zal dergelijke apparatuur en programmatuur in goede staat houden en als goed huisvader voor de apparatuur zorgen zolang deze onder zijn hoede is. Opdrachtgever zal de Apparatuur bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden. Opdrachtgever zal ze merken als eigendom althans afkomstig van Contict Connect Het gebruik van programmatuur betreft uitsluitend gebruik in object-code. Het is de Opdrachtgever uitsluitend toegestaan: a. de geleverde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten; b. indien en voor zover van toepassing: één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken. c. fouten in de programmatuur te herstellen, mits de Intellectuele Eigendomsrechten worden gerespecteerd en niet nadat Contict Connect schriftelijk is geïnformeerd Het is de Opdrachtgever in ieder geval niet toegestaan: a. de geleverde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur; b. anders dan als onderdeel van de in artikel 11.4 onder a bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contict Connect; c. de geleverde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; d. de geleverde programmatuur te anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever is toegestaan; e. de geleverde programmatuur te decompileren anders dan onder dwingend recht is toegestaan Indien de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Contict Connect de geleverde Diensten apparatuur en/of programmatuur gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Contict Connect een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Contict Connect de volledige door haar geleden en/of te lijden schade te vorderen. Artikel 12 Rechten van Intellectuele Eigendom 12.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake van alle door Contict Connect vervaardigde documentatie en overige door Contict Connect geleverde Diensten, apparatuur en/of programmatuur berusten bij Contict Connect, diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel eigendomsrecht aan de Opdrachtgever overgedragen. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 3 of 8

4 12.2 Indien op verzoek van de Opdrachtgever werken van derden of andere producten van derden, waarop rechten van intellectuele eigendom geldend kunnen worden gemaakt, in door Contict Connect te leveren Diensten, programmatuur en/of apparatuur worden opgenomen, draagt de Opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen van die derden. De Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect voor alle aanspraken van derden ter zake Broncodes, werktekeningen, schetsen, prototypes, films, elektronische gegevensdragers en vergelijkbare materialen, blijven altijd eigendom van Contict Connect, ook nadat de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beëindigd door Opdrachtgever of Contict Connect. Broncodes worden nimmer ter beschikking van de Opdrachtgever gesteld Contict Connect zal de Opdrachtgever vrijwaren tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen zij levert inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Contict Connect het recht het geleverde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardige Dienst en/of product. Opdrachtgever zal indien nodig toestemming verlenen voor het verwijderen van inbreukmakende informatie en materialen en hieraan de benodigde medewerking verlenen De in artikel 12.4 bedoelde vrijwaring vervalt wanneer de Opdrachtgever niet: (a) binnen 5 werkdagen nadat hij van een actie van een derde als bedoeld in artikel 12.4 kennis heeft genomen Contict Connect informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en, (b) op eerste verzoek van Contict Connect alle relevante informatie en documentatie met betrekking tot die rechtsvordering aan Contict Connect ter hand stelt, (c) op eerste verzoek van Contict Connect het genoemde inbreukmakende gebruik staakt, en (d) het geleverde heeft gewiizigd zonder toestemming van Contict Connect of anderszins de bepalingen van deze voorwarden en/of de Overeenkomst niet nakomt. Contict Connect zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer en de afhandeling van de zaak te bepalen, eventuele schikkingonderhandelingen te voeren en een vaststellingsovereenkomst te sluiten Contict Connect is gerechtigd op geleverde programmatuur of apparatuur, haar merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom, identificatienummers en dergelijke te vermelden. De Opdrachtgever zal deze niet van het geleverde verwijderen. Artikel 13 Toegangscodes 13.1 Opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan de Opdrachtgever verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen Opdrachtgever dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Contict Connect te melden Contict Connect is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies van de aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes of kennisname daarvan door derden, ook indien dit verlies of deze kennisname zich voordoet tijdens het verzenden per post of per van deze codes aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden. Artikel 14 Conformiteit en Aansprakelijkheid 14.1 De Diensten, programmatuur en/of apparatuur beantwoorden aan de Overeenkomst indien deze grotendeels in overeenstemming met de schriftelijke specificaties (waaronder service level afspraken) worden geleverd en/of wanneer Opdrachtgever deze niet schriftelijk heeft afgekeurd conform het bepaalde in artikel 6.2. Indien de Diensten, programmatuur en/of apparatuur niet aan de Overeenkomst beantwoorden, zal Contict Connect zich inspannen om de Diensten, programmatuur en/of apparatuur binnen redelijke termijn alsnog aan de Overeenkomst te doen beantwoorden. Partijen kunnen in de Overeenkomst aanvullende en/of afwijkende afspraken maken voor wat betreft de conformiteit van de Diensten. Contict Connect garandeert echter niet de Diensten, programmatuur en/of apparatuur onderbroken zullen functioneren, betrouwbaar zijn en altijd bereikbaar zijn. Contict Connect is bovendien niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen Indien en voor zover van toepassing, draagt Contict Connect er zorg voor dat bedrijfskritische processen op een dedicated server worden gedraaid. Indien Opdrachtgever aan Contict Connect niet heeft medegedeeld dat sprake is van bedrijfskritische processen of, ondanks een negatief advies van Contict Connect, zelf kiest voor een shared server, is Contict Connect niet aansprakelijk voor de schade die daarvan eventueel het gevolg is Contict Connect is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever haar Diensten, programmatuur en/of apparatuur (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, voor de noodzakelijk door Contict Connect te verrichten aanpassingen of verbeteringen of om veiligheidsredenen. Contict Connect mag hiertoe, onder meer, de volgende handelingen (laten) uitvoeren: het controleren van bestanden op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen De technische eigenschappen van de Diensten en het data- en telecommunicatienetwerk kunnen door Contict Connect dan wel door de telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever Waar mogelijk zal Contict Connect de in artikelen 14.3 en 14.4 bedoelde wijzigingen ten aanzien van haar Diensten, programmatuur en/of apparatuur (doen) uitvoeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van Opdrachtgever. Aansprakelijkheid van Contict Connect voor schade die een Opdrachtgever door het doorvoeren van wijzingen lijdt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 4 of 8

5 14.6 Contict Connect is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad, indien en voor zover de schade valt onder de dekking van een door of ten behoeve van Contict Connect afgesloten verzekering en de verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het te dier zake door de verzekeraar, in verband met de door Opdrachtgever geleden schade, uitgekeerde bedrag Behoudens in geval van opzet of of bewuste roekeloosheid van Contict Connect ( eigen handelen ) of de directie van Contict Connect, is Contict Connect nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Contict Connect voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Contict Connect voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten De aansprakelijkheid van Contict Connect ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Contict Connect onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Contict Connect ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Contict Connect in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Contict Connect meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Contict Connect vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Contict Connect geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Contict Connect zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient Contict Connect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging binnen zijn organisatie Indien de Opdrachtgever nakoming vordert, is Contict Connect gerechtigd in plaats van nakoming tegen finale kwijting de op grond van dit artikel maximaal door haar te betalen schadevergoeding aan de Opdrachtgever betalen De conformiteit als genoemd in artikel 14.1 (en de eventuele daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid van Contict Connect) komt te vervallen indien: a Opdrachtgever zelf wijzigingen in het geleverde verricht of door derden, anders dan door Contict Connect aangewezen derden, laat verrichten; b. Opdrachtgever het geleverde voor andere dan de overeengekomen gebruiksdoeleinden aanwendt en/of blootstelt aan andere dan normale omgevingscondities; c. Opdrachtgever het geleverde onjuist, onzorgvuldig of op onoordeelkundige wijze behandelt of onderhoudt; d. Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt; e. het originele serienummer van de apparatuur is verwijderd, is beschadigd en/of onleesbaar is geworden; f. indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage; g. indien de gebreken het gevolg zijn van buiten komende oorzaken zoals blikseminslag, brand of waterschade, rampen, molest of oorlogssituaties; h. indien de gebreken het gevolg zijn van of worden gesimuleerd door computervirussen; i. indien de gebreken het gevolg zijn van of verband houden met verbinding c.q. koppeling van de door Contict Connect geleverde apparatuur aan niet door Contict Connect geleverde apparatuur; Artikel 15 Positie Opdrachtgever 15.1 De Opdrachtgever garandeert Contict Connect dat (het uitvoeren van) de Overeenkomst noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die de Opdrachtgever met gebruikmaking van de Diensten van Contict Connect verricht, inbreuk maken op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit privacyregelgeving, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving Indien Contict Connect reden heeft aan de rechtmatigheid van de (uitvoering van) de Overeenkomst te twijfelen is zij gerechtigd haar verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever tot tevredenheid van Contict Connect aantoont dat Contict Connect gerechtigd is de Overeenkomst uit te voeren. Indien achteraf blijkt dat de opschorting door Contict Connect ten onrechte geschiedde, wordt Contict Connect niet schadeplichtig Indien Contict Connect kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van de Opdrachtgever, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat in rechte komt vast te staan of daarvan sprake was. Onder onrechtmatig dan wel strafbaar gedrag wordt mede begrepen: - handelen in strijd met (intellectuele) eigendomsrechten van derden, waaronder mede begrepen het verspreiden van informatie of berichten die inbreuk maken op het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht, octrooirecht of enig ander (intellectueel) eigendomrecht van derden; - het verzenden van spam en bulkberichten; Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 5 of 8

6 - hacken, computervredebreuk en computerfraude; - het overbelasten van het netwerk van Contict Connect of van derden; - het verspreiden van kinderpornografie. - het verspreiden van informatie met een racistische of discriminerende inhoud Contict Connect wordt door de in artikel 15.3 bedoelde opschorting nimmer aansprakelijk voor door de Opdrachtgever ter zake de opschorting geleden schade, ook indien komt vast te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen geen sprake was Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van de Opdrachtgever, is Contict Connect gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake is, zal Contict Connect haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten De verbintenissen van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Contict Connect haar dienstverlening opschort De Opdrachtgever vrijwaart Contict Connect ter zake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag ter zake de in dit artikel opgenomen bepalingen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Contict Connect geleden schade, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Contict Connect De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van de benodigde telecommunicatievoorzieningen. Artikel 16 Belasting systemen 16.1 De Opdrachtgever onthoudt zich van handelingen waarvan hij weet of behoort te weten dat deze de systemen van Contict Connect onredelijk zwaar belasten Indien door de Opdrachtgever storingen in de systemen van Contict Connect ontstaan, is Contict Connect gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van de Opdrachtgever te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Artikel 17 Betalingen 17.1 De Opdrachtgever betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld of overeengekomen, geschiedt de betaling door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval de Opdrachtgever een vordering op Contict Connect bezit of pretendeert Contict Connect is altijd gerechtigd de Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen Bij niet (tijdige) betaling zal de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn Indien de Opdrachtgever in gebreke is, is de Opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is de Opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door de Opdrachtgever verschuldigde met een minimum van 250,00 (tweehonderdvijftig Euro) Indien Contict Connect kosten heeft moeten maken, welke kosten Contict Connect in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient de Opdrachtgever ook deze kosten aan Contict Connect te betalen Indien Opdrachtgever in verzuim is de door hem verschuldigde vergoedingen te betalen is Contict Connect gerechtigd om de toegang van Opdrachtgever tot het netwerk en de dienstverlening van Contict Connect te blokkeren Indien Opdrachtgever met Contict Connect een Overeenkomst heeft gesloten voor de duur van meer dan één jaar en hij in verzuim is om één of meerdere van de verschuldigde termijnen te betalen, is Opdrachtgever alle toekomstige termijnen onmiddellijk verschuldigd en dient Opdrachtgever deze termijnen binnen 14 dagen te voldoen Nadat achterstallige bedragen volledig zijn voldaan zal heraansluiting uitsluitend plaatsvinden tegen het tarief van de aansluitkosten van het afgesloten pakket. Artikel 18 Duur van een Overeenkomst 18.1 Een Overeenkomst gaat in op de datum waarop Contict Connect de door Opdrachtgever ondertekende offerte overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 heeft aanvaard Indien in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is aangegaan, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd van één jaar Een Overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt bij het einde van de contractstermijn automatisch met dezelfde termijn verlengd, tenzij: (a) in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, (b) de Overeenkomst zich, gezien de aard van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, niet leent voor automatische verlenging, of, (c) Opdrachtgever de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de contractstermijn bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 6 of 8

7 18.4 Tenzij anders bepaald kan een Overeenkomst die uitdrukkelijk voor onbepaalde tijd is aangegaan door de Opdrachtgever uitsluitend bij aangetekend schrijven worden opgezegd na verloop van één jaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden Direct na beëindiging van de Overeenkomst staakt Opdrachtgever het gebruik van de Diensten van Contict Connect en retourneert zij alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen, waaronder apparatuur, die in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Artikel 19 Wijziging Algemene Voorwaarden 19.1 Contict Connect is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Contict Connect zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van de Opdrachtgever inhouden. Artikel 20 Opschorting 20.1 Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever geeft Contict Connect het recht haar verbintenissen op te schorten. De Opdrachtgever dient ook gedurende de periode dat Contict Connect haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen. Artikel 21 Ontbinding 21.1 Contict Connect kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer: - het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken; - de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; - de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; - Contict Connect gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen Contict Connect is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk en buitengerechtelijk te ontbinden wanneer Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en hij zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een termijn van vier weken herstelt, tenzij (a) deze voorwaarden en/of de Overeenkomst bepalen dat Opdrachtgever automatisch in verzuim is, (b) het verzuim uit hoofde van de wet direct intreedt Door de ontbinding worden de vorderingen van Contict Connect terstond opeisbaar en vervallen de geleverde gebruiksrechten. Indien een Overeenkomst door Contict Connect wordt ontbonden, is Contict Connect niet gehouden om reeds ontvangen vergoedingen ongedaan te maken onverminderd haar overige rechten, waaronder die op schadevergoeding. Artikel 22 Overdraagbaarheid 22.1 De rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever niet aan een derde worden geleverd, (sub)gelicentieerd of overgedragen, tenzij Contict Connect hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. De rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen door Contict Connect aan een derde worden overgedragen zonder toestemming van Opdrachtgever. Artikel 23 Overmacht 23.1 Indien Contict Connect al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer gelden opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier ondermeer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van Diensten cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, of voortvloeit uit stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste 30 dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding Indien Contict Connect ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 24 Onverbindendheid 24.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietverbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. Artikel 25 Rechts- en forumkeuze 25.1 Op de (rechts)verhouding tussen Contict Connect en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 7 of 8

8 25.3 Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan Opdrachtgever zich binnen een maand nadat Contict Connect zich jegens Opdrachtgever schriftelijk op de in artikel 25.2 opgenomen forumkeuze beroept, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Copyright Contict Connect BV, Nederland, alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden Contict Connect Page 8 of 8

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie