De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap."

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : De dienstencheques Infoblad E8 Laats te update De zesde staatshervorming BELANGRIJKE MEDEDELING OVER DE ZESDE STAATSHERVORMING De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, W aalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie Er werd evenwel een overgangs fas e voorz ien tijdens dewelk e RVA dez e bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. Voor materies waarvoor de Gewesten bevoegd zijn voor het wijzigen van de regelgeving: De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. WAT IS EEN DIENSTENCHEQUE? Een diens tenc heque is een betaalmiddel met een financ iële tegemoetk oming van de overheid. Het biedt particulieren (gebruikers) de kans om aan een erkende onderneming buurtwerken of -diensten te betalen, die verricht worden door een werknemer die door deze erkende onderneming in dienst is genomen met een arbeids overeenk oms t. De dienstencheques bestaan in twee vormen: papieren dienstencheques en elektronische dienstencheques. U dient als onderneming beide vormen, zonder enige beperking, aan te bieden aan de gebruikers. WAAROM DIT SYSTEEM? Vroeger gebeurden veel buurtdiens ten via z wartwerk. De overheid wou dit probleem aanpakken en inspelen op de behoefte aan buurtdiensten bij de bevolking, door bijk omende jobs te c reëren die prioritair worden ingenomen door laagges c hoolde werk nemers en door de particulieren ("gebruikers" genoemd) ertoe aan te zetten deze activiteiten wettelijk te laten verrichten en dit, via een onderneming. Daarom werd het systeem van de dienstencheques gecreëerd door de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiens ten en -banen. De particulier betaalt slechts een beperkte bijdrage voor de activiteiten verricht met dienstencheques, dankzij een gedeeltelijke financiering door de overheid, wat deze activiteiten voor een groot aantal mensen toegankelijk maak t. Dankzij dit systeem kunnen ondernemingen zich ontwikkelen, wordt werkgelegenheid gecreëerd en zwartwerk 1/14

2 bes treden en wordt tegemoetgek omen aan individuele, pers oonlijk e of familiale behoeften. WELKE ONDERNEMINGEN MOGEN DE DIENSTENCHEQUES GEBRUIKEN? Elk e onderneming k an een diens tenc heque-onderneming worden: een handelsvennootschap of een burgerlijke vereniging van commerciële aard; een vereniging z onder wins toogmerk; een gemeente; een PW A; een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en een vereniging van openbare centra voor maats c happelijk welz ijn; een invoegbedrijf; een interimbedrijf; een natuurlijk e pers oon. Om de gebruik ers voldoende garanties te bieden inz ak e de geleverde diens ten, moeten de ondernemingen vooraf een erkenning bekomen van de Federale Minister van W erk (Zie "W elke formaliteiten moet u vervullen?"). U kunt de lijst van erkende ondernemingen raadplegen op de website van het uitgiftebedrijf: Ook de Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PW A's) kunnen u hierover informeren. VOOR WELK SOORT DIENSTEN? Het gaat om activiteiten die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden in het kader van het dagelijk s e leven. Activiteiten verricht in de woning van de gebruiker Dit omvat: schoonmaak van de woning met inbegrip van de ramen; wassen en strijken; occasionele kleine naaiwerken; bereiden van maaltijden. Het moet steeds gaan om hulp in het huishouden. De volgende klussen mogen bijvoorbeeld NIET betaald worden met dienstencheques: een W C herstellen, werken aan de elektriciteit, behangen en schilderen, werken in de tuin, kleine veranderingswerken, babysitten, opvang van bejaarden of zieken, opvang en verzorging van huisdieren tijdens de afwezigheid van de eigenaar, beheers- of adminis tratief werk voor de onderneming... Het schoonmaken van de ramen is een activiteit die behoort bij het schoonmaken van de woning en die dus niet los van elke andere activiteit mag verricht worden door de persoon die de erkende onderneming ter beschikking stelt. Dienstencheques mogen enkel gebruikt worden om activiteiten te betalen in het kader van de privé-behoeften van de gebruiker en NIET in het kader van zijn beroepsactiviteiten. Zo zijn bijvoorbeeld niet toegelaten: het schoonmaken van een dokterskabinet, de wachtzaal, een verhuurde kamer of studio,... Een erkende onderneming mag GEEN thuishulp met huishoudelijk karakter aanbieden aan de gebruikers die in een rusthuis of in een andere instelling voor collectief verblijf gehuisvest zijn. Deze beperking geldt niet voor de andere diens tenc heque-ac tiviteiten die buiten de woonplaats plaats vinden. Onder 'instelling voor collectief verblijf' verstaat men een instelling waar diensten worden verstrekt zoals verz orging, begeleiding en de voorz iening van maaltijden. W orden onder meer bes c houwd als 'ins telling voor collectief verblijf': de rusthuizen, de ziekenhuizen, de instellingen voor gehandicapten (met uitzondering van de instellingen voor zelfstandig wonen) en de internaten. Deze lijst is niet beperkend. Bewoners van s ervic eflats k unnen diens tenc heques blijven gebruik en voor thuis hulp van huis houdelijk e aard bij de gebruiker thuis, maar enkel in hun privé-gedeelte (niet voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke 2/14

3 delen). Een serviceflat bestaat uit individuele woningen waar ouderen zelfstandig wonen en facultatief een beroep kunnen doen op gemeenschappelijke voorzieningen. Deze personen kunnen ook gebruik maken van de diens tenc heques voor ac tiviteiten die plaats vinden buiten de woning van de gebruik er. Activiteiten verricht buiten de woning van de gebruiker Dit omvat: Boodschappen doen Het betreft kleine boodschappen om te voorzien in de dagelijkse behoeften van de gebruiker (bijvoorbeeld: de post, de bakker of de apotheker). W orden o.a. NIET als dagelijkse behoeften beschouwd: de aankoop van meubels, huis houdtoes tellen, audio-vis uele toes tellen, warme maaltijden en de periodiek e bedeling van k ranten en tijdschriften. De ondernemingen die de activiteit boodschappendienst aanbieden, mogen zich niet met diens tenc heques laten betalen voor het leveren van hun eigen goederen of van goederen die het voorwerp hebben gevormd van hun diens ten. Strijken buiten de woning van de gebruiker Het betreft het strijken in een lokaal van de onderneming of bij de werknemer thuis (evenals het verstelwerk aan het te strijken linnen). W orden beschouwd als strijken, het strijken zelf en de volgende aanverwante activiteiten: het registreren: de ontvangst van het door de klant gebrachte te strijken linnen, het registreren van de te strijken stukken en het opstellen van een ontvangstbewijs; het sorteren: het sorteren van het te strijken linnen volgens productieproces; het controleren: de kwaliteitscontrole en de eindcontrole na het strijken; het verzamelen: het gestreken linnen opnieuw per klant sorteren; het verpakken: het gestreken linnen inpakken; het bestellen: het afhalen van het gestreken linnen in het strijkatelier door de klant en het afhandelen van de betaling. Het verstelwerk aan het linnen en de andere hiervoor beschreven activiteiten zijn activiteiten die behoren bij het strijken van het linnen en die dus niet los van het strijken mogen verricht worden. Het verstelwerk aan het linnen moet in strikte zin worden opgevat. Het mag in geen geval gaan om confectie- of retoucheerwerk. De andere activiteiten worden NIET beschouwd als strijken en mogen niet met dienstencheques worden betaald: bijvoorbeeld, het vervoer van het te strijken of gestreken linnen mag niet met dienstencheques worden betaald. Het begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit Het betreft de hulp bij verplaats ingen van gebruik ers met beperk te mobiliteit of van een minderjarig mindervalide kind van een gebruiker (bijvoorbeeld de gebruiker naar de dokter of naar de winkel brengen), indien voldaan is aan één van de volgende voorwaarden: De gebruiker die geholpen wordt bij deze verplaatsing (de gebruiker of zijnminderjarig kind) is een mindervalide, dit wil zeggen een persoon die als dusdanig is erkend door één van de volgende instellingen: Het "Agence wallonne pour l'intégration des Personnes handicapées"; De " Servic e brux ellois franc ophone des Pers onnes handic apées"; Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; De "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge". In deze hypothese moet het vervoer van de privépersoon of van zijn minderjarig mindervalide kind gebeuren in een aangepas t voertuig waarvoor de Federale Overheids diens t Mobiliteit en Trans port een attes t heeft afgeleverd. of De gebruik er die een tegemoetk oming geniet voor hulp aan bejaarden, een ink omens vervangende tegemoetk oming of een integratietegemoetk oming, op bas is van de wet van 27 dec ember 1987 betreffende de tegemoetk omingen aan pers onen met een handic ap. of De gebruiker of zijn kind, jonger dan 21 jaar, aan wie minstens 7 punten werd toegekend op de 3/14

4 zelfredzaamheidsschaal (opgenomen in bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming), en die hiervoor beschikken over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. of De gebruiker die 60 jaar of ouder is en prestaties geniet van een door de bevoegde overheid erkende dienst voor gez ins- en bejaardenhulp. of Het kind van een gebruiker die een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of het kind dat aan een zware ziekte lijdt. In de 4 laatste hypothesen is er voor het vervoer geen aangepast voertuig vereist. Het moet gaan om activiteiten of diensten die werk scheppen (Zie «W ie mag u aanwerven?»). Indien u er niet zeker van bent dat een bepaalde activiteit toegelaten is, neem dan contact op met de RVA op het nummer 02/ VOOR WELKE GEBRUIKERS? Uitsluitend meerderjarige natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België kunnen een beroep doen op het systeem van de dienstencheques. Een natuurlijke persoon die niet gedomicilieerd is in België kan geen gebruik maken van het systeem, voor geen enkele activiteit. Natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn, kunnen genieten van het systeem van dienstencheques voor thuishulp van hun woning in België als voor hun eventuele tweede verblijf in België op voorwaarde dat ze er pers oonlijk verblijven. Pers onen die niet in België gedomic ilieerd z ijn maar een tweede verblijf hebben in België, kunnen geen gebruik maken van dienstencheques. WELKE FORMALITEITEN MOET U VERVULLEN? Erkenningsaanvraag De erkenning wordt toegekend door de federale Minister van W erk. Om een erkenning dienstencheques aan te vragen, moet u: uw onderneming opgericht hebben en in het bezit zijn van een ondernemingsnummer; zich inschrijven voor een verplichte informatiesessie georganiseerd door de RVA en volgen; een borgsom van EUR overmaken op een rekening van de RVA (voor meer informatie, klik hier); een volledig ingevuld erk ennings formulier indienen. Het erkeningsformulier kunt u downloaden van de website van de RVA. U kunt het eveneens bekomen op eenvoudige aanvraag bij de RVA of bij het Secretariaat van de Adviescommissie erkenningen en u stuurt of faxt het, in voorkomend geval met de nodige bijlagen, terug naar dit adres: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Secretariaat van de Adviescommissie erkenningen Dienstencheques Keizerslaan Brussel Tel: Fax: Het erk ennings formulier moet gebruik t worden: bij een eers te erk ennings aanvraag; wanneer de onderneming verandert van vorm en ondernemings nummer (bijvoorbeeld omgevormd wordt van natuurlijk e pers oon tot BVBA); 4/14

5 voor een aanvraag tot wijz iging van de ac tiviteiten waarvoor eerder een erk enning was toegek end (bijvoorbeeld, indien de onderneming de thuis hulp van huis houdelijk e aard wil uitbreiden naar ac tiviteiten die buiten de woonplaats van de gebruiker worden verricht: boodschappen, strijken, vervoeren van personen met beperk te mobiliteit); om elke wijziging aan de gegevens vermeld in het formulier voor de erkenningsaanvraag mee te delen. Om het erkenningsdossier als volledig te kunnen beschouwen en te kunnen overmaken aan de adviescommissie erk enningen, moet de onderneming een ondernemings plan ops tellen dat goedgek eurd is door een erk end boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist of accountant. Dit plan bevat inzonderheid de volgende elementen: algemene informatie over het bedrijf; de uit te voeren inves teringen; de pers oneels behoefte; de verwachte inkomsten; de vaste en variabele kosten; de raming van de balans voor de eerste drie werkjaren; een financiële planning voor de eerste drie werkjaren. Stappen bij het uitgiftebedrijf van de dienstencheques W anneer u de erkenning hebt gekregen, wordt uw onderneming opgenomen in de lijst van de erkende ondernemingen beheerd door het uitgiftebedrijf van de diens tenc heques, dat z orgt voor de vers preiding ervan via Ook de website van de RVA bevat een link naar deze site. Zo is het voor privé-personen gemakkelijk om contact op te nemen met uw onderneming. De ondernemingen beschikken over een toegang om via een extranet bepaalde commerciële gegevens die op deze lijst staan, te wijzigen en aan te passen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het uitgiftebedrijf (zie de rubriek "meer info" op het einde van dit infoblad). WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM DEZE ERKENNING TE BEKOMEN? Om erkend te worden, moet de onderneming zich ertoe verbinden alle wettelijke en reglementaire voorwaarden na te leven, voorz ien in de wetgeving en de reglementering op de diens tenc heques (hierover meer op het formulier om de erkenning aan te vragen - zie "Erkenningsaanvraag"). Deze voorwaarden zijn onder andere, dat de onderneming: een ac tiviteit of een maats c happelijk voorwerp heeft dat mins tens gedeeltelijk bes taat uit het leveren van thuis hulp van huis houdelijk e aard; geen achterstallen op belastingen, sociale bijdragen of op de terugbetaling van door de RVA teruggevorderde bedragen heeft; zich niet in staat van faillissement bevindt; geen bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden heeft aan wie de uitoefening van dergelijk e func ties verboden is gewees t ingevolge een gerec htelijk verbod; zich ertoe verbindt onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of personen bevoegd om de onderneming te verbinden, geen personen te hebben die de voorbije drie jaar verwikkeld waren in ten minste één faillis s ement, vereffening of gelijk aardige verric hting; zich ertoe verbindt onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of personen bevoegd om de onderneming te verbinden, geen personen te hebben die de voorbije vijf jaar aansprakelijk zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn verklaard; zich ertoe verbindt om zijn dienstenchequewerknemers als dusdanig aan te geven in de multifunctionele aangifte (DMFA); om onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of personen bevoegd om de onderneming te verbinden geen personen te hebben die de voorbije drie jaar bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden geweest zijn van een onderneming waarvan de erkenning werd ingetrokken ingevolge een beslissing van de Minister van W erk of die haar erkenning ambtshalve is verloren (behalve wegens inac tiviteit); zich ertoe verbindt om onder de zaakvoerders, bestuurders, lasthebbers of personen bevoegd om de onderneming te verbinden geen personen te hebben die binnen de 5 jaar betrokken zijn gewest bij minstens 5/14

6 twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties, met schulden ten opzichte van een instelling belast met het innen van sociale zekerheidsbijdragen; zich ertoe verbindt dat het aantal arbeidsuren gepresteerd door werknemers met een arbeidsovereenkomst diens tenc heques, dat per trimes ter wordt aangegeven bij de RSZ, mins tens gelijk is aan het aantal diens tenc heques die voor terugbetaling overgemaak t worden aan het uitgiftebedrijf voor pres taties verric ht tijdens dez elfde periode; zich ertoe verbindt geen werknemers en klanten direct of indirect te discrimineren zoals bedoeld in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie; verbindt zich ertoe alle bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de ves tiging en de verwijdering van vreemdelingen, de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, na te leven. eventueel een s ui generis afdeling moet opric hten. Een onderneming die andere ac tiviteiten verric ht dan de ac tiviteiten toegelaten door de wetgeving op de dienstencheques en die eveneens activiteiten wenst te ontwikkelen in het kader van de dienstencheques, moet in haar schoot een sui generis afdeling oprichten voor deze nieuwe bedrijfstak. Deze voorwaarde geldt niet voor de ondernemingen die uits luitend met diens tenc heques werk en. Dez e s ui generis afdeling: moet een s pec ifiek e verantwoordelijk e hebben; moet herk enbaar z ijn als erk ende onderneming, door haar erk enning en door de public iteit daaromtrent; implic eert dat de diens tenc heque-ac tiviteiten apart van de andere ac tiviteiten van de onderneming worden geregistreerd (ten behoeve van de sociale overlegstructuren in de onderneming, de sociale inspectie,...). De registratie moet op dergelijke wijze georganiseerd worden dat het mogelijk is exact na te gaan wat het verband is tussen de maandelijkse prestaties van elke dienstencheque-werknemer, de gebruiker en de overeenkomstige dienstencheques. Dat betekent onder meer dat het mogelijk moet zijn de dienstenchequeac tiviteiten te c ontroleren; moet een aparte boek houding voeren voor de diens tenc heque-ac tiviteiten. De onderneming met of zonder sui-generis afdeling moet zich er toe verbinden de registratie van de dienstencheque-activiteiten zo te organiseren dat men exact kan nagaan wat het verband is tussen de maandelijkse prestaties van elke individuele dienstenchequewerknemer, de gebruiker en de overeenkomstige diens tenc heques. Het staat de onderneming vrij te bepalen op welke manier zij deze registratie organiseert, maar zij is verplic ht om de diens tenc heques voor terugbetaling over te mak en aan het uitgiftebedrijf, gegroepeerd per maand waarin de prestaties effectief verricht zijn. De onderneming moet zich ertoe verbinden de gegevens die de RVA opvraagt in het kader van de gegevensinzameling voor de evaluatie, binnen de vereiste termijn aan de RVA te bezorgen. De onderneming moet deelgenomen hebben aan de door de RVA georganiseerde informatiesessie over de dienstencheques. Het attest van deelname aan deze sessie moet bij het aanvraagformulier gevoegd worden. U kunt zich inschrijven voor deze opleiding door het on-line formulier in te vullen (www.rva.be). Om u in te schrijven voor de informatiesessie moet u reeds in het bezit zijn van een ondernemingsnummer. Indien de rechtsvorm van de onderneming wijzigt en er een nieuw ondernemingsnummer is toegekend, dient u de verplic hte informaties es s ie opnieuw te volgen. Een onderneming die een erkenning dienstencheques wil bekomen moet een bedrag van euro storten aan de RVA als borgsom. Om aan deze voorwaarde te voldoen moet het volledige bedrag van euro gestort worden op de rekening BE van de RVA Als mededeling bij deze storting moet het ondernemingsnummer verkregen bij inschrijving in de Kruis puntbank van Ondernemingen (KBO) van de onderneming vermeld worden. Het ondernemings nummer bestaat uit tie n cijfe rs. Het eerste cijfer is 0 of 1. Bij onvolledige storting, onbekend ondernemingsnummer of weigering van de erkenning zal het gestorte bedrag integraal terugges tort worden aan de betreffende onderneming. Eventuele terugs tortingen gebeuren steeds naar de financiële rekening van waarop de storting gebeurde. De borgsom blijft geblokkeerd tijdens de duur van de erkenning. Bij een vrijwillige stopzetting van de activiteiten of bij intrekking van de erkenning wordt deze borgsom teruggestort na aftrek van eventuele schulden bij de RSZ, de RVA en de FOD Financiën. De onderneming dient, via de erk enningaanvraag, mee te delen of z e onderworpen is aan de roerende voorheffing. Dit is van belang voor de onderneming om de eventuele intresten op de borgsom te kunnen 6/14

7 innen. Algemene informatie omtrent de eventuele intres tvergoeding (KB art 10, 2 ) De borgsteller ontvangt jaarlijks, in de loop van de maand januari, een rentevergoeding op basis van de marktrente opgegeven door de Schatkist. De RVA kan, op basis van de financiële noodwendigheden binnen het stelsel van de borgstelling, beslissen om een proportioneel gedeelte van de borgs om aan te wenden ter bevoorrading van een liquiditeits buffer. In het kader van de beleggingsperspectieven en met het oog op de kapitaalbescherming van de gestorte borgsom kan de RVA beslissen een gedeelte of het geheel van de borgsom in liquiditeiten aan te houden. De intrest wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van storting. De intrest houdt op te lopen vanaf de laatste dag van de maand voorafgaand aan de beslissing tot weigering of intrekking van de erkenning. Bedragen die minder dan drie maanden gedeponeerd blijven brengen geen intres t op. De rentevergoeding is onderworpen aan roerende voorheffing. VOOR HOELANG WORDT DE ERKENNING TOEGEKEND? De erk enning wordt toegek end voor onbepaalde duur. De erkenning kan op elk moment worden ingetrokken, met uitstel, onmiddellijk of ambtshalve, wanneer de onderneming niet voldoet aan één of meerdere reglementaire voorwaarden, bepaald door de wetgeving op de diens tenc heques. WAAR MAG DE ONDERNEMING HAAR ACTIVITEITEN VERRICHTEN? De erkenning wordt toegekend voor heel het Belgische grondgebied. De onderneming kan evenwel beslissen om haar diensten enkel binnen een afgebakend geografisch gebied aan te bieden. WIE KAN U AANWERVEN OM TE WERKEN IN HET KADER VAN DE DIENSTENCHEQUES? De erkende onderneming kan elke activiteit uitoefenen waarvoor zij is erkend op voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met één of meerdere werknemers om deze activiteiten uit te voeren. Een zelfstandige of een vennoot zonder arbeidsovereenkomst mag geen prestaties leveren tegen betaling met diens tenc heques. Dit betekent dus dat de ondernemer die een natuurlijke persoon is of de zaakvoerder van een onderneming met rechtspersoonlijkheid geen arbeidsovereenkomst kan sluiten met zichzelf. Hij mag bijgevolg zelf geen prestaties verrichten in ruil voor dienstencheques. Voorwaarden Per kwartaal moet 60% van de door elke exploitatiezetel van de erkende onderneming nieuw aangeworven werk nemers met een arbeids overeenk oms t diens tenc heques uitk erings gerec htigde werk loz en en/ of gerec htigden op een leefloon zijn. Meer informatie kan u terugvinden in het "infoblad betreffende de tewerkstellingsverplichting (60%-regel)". Indien u buitenlandse werknemers aanwerft, in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques, moeten ze voldoen aan de wetgeving op de vreemdelingen en aan de wetgeving met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlands e arbeids k rac hten. De diens tenc heque-werk nemers moeten aangegeven worden in DIMONA. U mag eveneens een werknemer aanwerven die een werkkaart bezit in het kader van het ACTIVA-plan. De voorwaarden om een werkkaart te bekomen kunt u terugvinden in het infoblad op de website van de RVA (www.rva.be), onder de titel «Hebt u recht op de activavoordelen (de werkkaart)?». U kunt eveneens gebruik mak en van andere federale tewerk s tellings maatregelen (SINE, Doors tromings programma's en Startbaanovereenk oms t). Lees hierover de infobladen op de webs ite van de RVA. De gewestelijke tewerkstellingsmaatregelen zijn niet allemaal cumuleerbaar (zie "U mag het systeem van de dienstencheques niet cumuleren met"). Voor de andere neemt u contact op met de gewestelijke diensten, 7/14

8 waarvan u de gegevens terugvindt in het hoofdstuk "W aar kan ik terecht voor meer info?" op het einde van dit infoblad. U moet bijkomende werkgelegenheid creëren Het systeem van de dienstencheques moet extra werkgelegenheid scheppen in de onderneming. U moet zich ertoe verbinden enk el het bijk omende arbeids volume vanaf uw erk enning met diens tenc heques te laten betalen. Dat betekent dat u geen bestaande personeelsleden mag ontslaan met als bedoeling ze daarna weer aan te werven in het kader van de dienstencheques. Van deze verplichting kan afgeweken worden via een overeenkomst tussen de Minister van W erk enerzijds en de betrokken ondernemingssector, een groep erkende ondernemingen of één erkende onderneming anderzijds. W anneer dergelijke overeenkomst gesloten wordt, dient men echter rekening te houden met het soort activiteit dat uitgeoefend wordt en het feit of de betrokken bedrijfssector, groepering van erkende ondernemingen of de erk ende onderneming reeds bes tond en dez e ac tiviteit reeds uitoefende vóór de inwerk ingtreding het dienstenchequesysteem bij hetzelfde type van gebruikers. U mag het systeem van de dienstencheques niet cumuleren met: De volgende tewerkstellingsmaatregelen: GESCO-overeenkomst Er bestaat een cumulatieverbod tussen de subsidie in het kader van de dienstencheques en de vrijstelling van betaling van werkgeversbijdragen aan de RSZ, toegekend in toepassing van artikel 7 van KB nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van de door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen of van artikel 99, 1ste lid, van de programmawet van 30 december Dit betek ent dat de erk ende ondernemingen geen werk nemers k unnen aanwerven met GESCO-c ontrac ten (Gesubsidieerde Contractueel) met het oog op het uitvoeren van prestaties in het kader van de dienstencheques. APE-overeenkomst Dit cumulatieverbod geldt voor de APE van het W aals Gewest. Sociale maribel Er bestaat ook een cumulatieverbod tussen de subsidie voor dienstencheques en de financiering van werk met toepassing van het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. Dit betekent dat de erkende ondernemingen geen werknemers met sociaal maribelstatuut kunnen aanwerven om diens tenc hequeac tiviteiten te verric hten. Ze kunnen wel een werknemer met sociaal maribelstatuut aannemen voor de omkadering van deze activiteiten, zonder deze met dienstencheques te betalen. Voor meer informatie over dit verbod kunt u zich richten tot de Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (Zie «Meer info?» op het einde van dit infoblad). De tewerkstelling van werknemers in een IBO Diens tenc hequewerk nemers moeten aangeworven z ijn met een arbeids overeenk oms t diens tenc heques. Dat betekent dat het systeem van de dienstencheques niet gebruikt kan worden voor werknemers die een individuele beroeps opleiding volgen in een onderneming (IBO), aangez ien er tijdens dez e opleidings periode geen arbeidsovereenkomst is. De twee systemen zijn niet cumuleerbaar voor dezelfde uren. Een werknemer mag echter deeltijds werken in het kader van de dienstencheques en een individuele beroepsopleiding volgen in een onderneming tijdens de uren waarin hij niet onder arbeids overeenk oms t diens tenc heques is. Het aanwerven van werknemers in het kader van artikel 60, 7 van de wet betreffende de OCMW's Een werknemer aangeworven via het artikel 60, 7 van de organieke wet van op de openbare centra voor maats c happelijk welz ijn mag niet met diens tenc heques betaald worden. Relatie tussen de werknemer en de gebruiker 8/14

9 De werknemer mag geen bloedverwant of aanverwant tot de tweede graad zijn van de gebruiker of een gezinslid van de gebruik er, en mag ook niet dez elfde woonplaats hebben als de gebruik er. Een diens tenc hequewerk nemer mag dus niet werk en: bij zijn ouders, grootouders, schoonouders, aangetrouwde grootouders; bij zijn kinderen of kleinkinderen; bij zijn broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen; bij elke persoon, al dan niet familie, met wie hij op hetzelfde adres samenwoont. Een werknemer mag geen enkele activiteit uitoefenen waarvan hijzelf of zijn partner (al dan niet gehuwd) begunstigde is. Eigen huishoudelijk werk verrichten in het kader van het systeem van de dienstencheques kan dus in geen geval. WAT ZIJN DE ARBEIDSVOORWAARDEN? U moet een specifieke arbeidsovereenkomst sluiten Een arbeidsovereenkomst dienstencheques is een arbeidsovereenkomst via dewelke een werknemer zich ertoe verbindt om, onder leiding van een erk ende werk gever en tegen vergoeding, arbeids pres taties te verric hten die recht geven op de toekenning van een dienstencheque. De intentie om een arbeids overeenk oms t diens tenc heques te s luiten, moet s c hriftelijk door beide partijen worden vastgesteld, voor elke werknemer individueel en ten laatste op het moment van de eerste prestatie van de werknemer bij de erkende onderneming in het kader van de dienstencheques. De arbeidsovereenkomst dienstencheques moet schriftelijk worden vastgesteld voor elke werknemer individueel, ten laatste binnen twee werkdagen nadat de werknemer in dienst getreden is. De arbeidsovereenkomst voor dienstencheques bevat ten minste volgende specifieke vermeldingen: de identiteit van de partijen; het erkenningsnummer van de werkgever; de begindatum van de uitvoering van de overeenkomst; de einddatum van de overeenkomst indien zij is gesloten voor bepaalde duur; de arbeidsduur en het uurrooster: indien de overeenkomst gesloten is voor onbepaalde duur, bepaalt ze hoe en binnen welke termijn de werknemer wordt geïnformeerd over zijn uurrooster; indien er in de overeenkomst voor onbepaalde duur geen bepaling voorkomt, moeten de uren ten minste zeven dagen op voorhand ter kennis gebracht worden van de werknemer. U mag een beroep doen op stagiaires in het kader van regionale initiatieven (bijvoorbeeld: MIRE-stage). U kunt ec hter geen diens tenc heques ontvangen voor hun pres taties aangez ien u geen arbeids overeenk oms t dienstencheques hebt gesloten met deze stagiaires. Werktijdregeling Gedurende de eerste 3 maanden tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst dienstencheques: het sluiten van verschillende overeenkomsten van bepaalde duur leidt niet automatisch tot het sluiten van een overeenk oms t van onbepaalde duur; de duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie aaneensluitende uren; het is mogelijk om een deeltijdse arbeidsovereenkomst te sluiten van minder dan één derde van de wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is voor een voltijdse werknemer. Vanaf de eerste gewerkte dag van de vierde maand bij eenzelfde werkgever: zullen de partijen verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst dienstencheques die gesloten is voor onbepaalde duur en moet de minimale wekelijkse arbeidsduur minstens 13u bedragen voor de werknemers die bijk omende uitk eringen genieten en mins tens 10u voor alle andere diens tenc hequewerk nemers; de duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie aaneensluitende uren. Voor meer informatie over de werktijdregeling kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD W ASO). (Zie «Meer info?» op het einde van dit infoblad) 9/14

10 Paritair comité Er werd een specifiek paritair subcomité opgericht. Het paritair s ubc omité is bevoegd: voor de ondernemingen voor interimarbeid die een s ui generis afdeling " diens tenc heques" hebben; voor de werkgevers en hun werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst diens tenc heques in een onderneming die uits luitend diens tenc heque-ac tiviteiten verric ht. Dit s ubc omité is evenwel niet bevoegd indien een s ui generis afdeling opgeric ht is binnen een onderneming die een andere activiteit verricht dan deze van de buurtdiensten of -werken en waarvoor een ander werkend paritair comité bevoegd is, ongeacht of deze activiteit de hoofdactiviteit is van de onderneming of niet. Indien de onderneming naas t de diens tenc heque-ac tiviteiten nog vers c hillende andere ac tiviteiten verric ht, is het paritair comité van toepassing dat bevoegd is voor de hoofdactiviteit van de werkgever zonder dienstencheques. Voor meer informatie over de paritaire comités, kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (Zie «Meer info?» op het einde van dit infoblad). Veiligheid en welzijn De regelgeving inzake het welzijn op het werk is van toepassing op de werknemers die in het kader van een arbeids overeenk oms t diens tenc heques worden aangeworven. Als werk gever, moet de erk ende onderneming de verplichtingen verbonden aan het welzijn van de werknemer in acht nemen, te weten de veiligheid en de gezondheid van de werknemer bij de uitvoering van zijn werk garanderen en de daaraan verbonden risico's vermijden. De werk gever moet eveneens de pas s ende materiële maatregelen nemen (bijvoorbeeld z orgen voor een persoonlijke of individuele beschermingsuitrusting) teneinde de risico's te voorkomen die inherent zijn aan het werk. In het kader van de thuishulp die verband houdt met huishoudelijke taken bestaat die uitrusting bijvoorbeeld uit een werkschort en handschoenen. Voor de taken waarbij geen enkel risico bestaat moet door de werkgever werkkleding (werkkiel, stofjas,...) worden bezorgd, gereinigd, versteld en in behoorlijke staat onderhouden. De werkgever heeft ook verplichtingen op het gebied van informatie en opleiding van de werknemers. In het kader van de diens tenc heques z ijn die verplic htingen bijz onder belangrijk omdat de arbeid bij partic ulieren (derden) wordt uitgevoerd met als gevolg dat het voor de preventieadvis eur onmogelijk is om elk e werk plek te bez oek en om er een geindividualiseerde risicoanalyse te verrichten. De werkgever moet de werknemers dus op de hoogte brengen van de meest voorkomende risico's en van de preventiemaatregelen die daarvoor gelden. In het kader van de thuishulp voor huishoudelijke taken gaat het er bijvoorbeeld om de werknemers te informeren over de gevaarlijkheid van de schoonmaakproducten, ze te wijzen op de noodzaak om handschoenen te dragen bij het gebruik van die producten en hen uit te leggen hoe ze een dergelijk product in alle veiligheid kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de reglementering betreffende het welzijn op het werk, kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (Zie «Meer info?» op het einde van dit infoblad). Verzekeringen U moet een "arbeidsongevallen"-verzekering nemen. U bent burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de werknemers bij de gebruiker (artikel 1384 van het burgerlijk wetboek). De aansprakelijkheid van de werknemer is beperkt tot opzettelijke fouten, ernstige fouten of lichte fouten die herhaaldelijk voorkomen (artikel 18 van de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten). Dit betekent dat u de gebruiker steeds moet vergoeden maar dat u zich enkel tot uw werknemer kunt wenden in geval van ernstige fouten, opzettelijke fouten of lichte fouten die herhaaldelijk voork omen. Het is aangeraden maar niet verplicht om een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" te sluiten. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot uw sociaal secretariaat of tot de FOD W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (zie adres op het einde van dit infoblad). 10/14

11 Loon De werknemer moet een loon ontvangen dat overeenstemt met het loon waarop een werknemer, tewerkgesteld in dezelfde functie, recht heeft krachtens het loonstelsel geldig in de betrokken onderneming. Dit loon mag niet berekend worden op basis van het aantal dienstencheques dat de werknemer u geeft of dat voor de betrokken maand werd geregis treerd. Het loon is verbonden aan de arbeidsovereenkomst. U moet de lonen van uw werknemers dus betalen overeenkomstig de arbeidsovereenkomst, ongeacht of de gebruikers u de dienstencheques hebben gegeven om de geleverde pres taties te betalen. Deeltijdse tewerkstelling Indien u deeltijds werknemers tewerkstelt in het dienstenchequesysteem, kunnen deze werknemers onder bepaalde voorwaarden een ink omens garantie-uitk ering genieten tijdens hun deeltijds e tewerk s telling. In het begin van de deeltijdse arbeid U vult een formulier C 131 A-werkgever in. De werknemer bezorgt dit formulier samen met het formulier C 131 A- werk nemer onmiddellijk aan z ijn uitbetalings ins telling. Tijdens de deeltijdse arbeid De werknemer moet de hele maand in het bezit zijn van een formulier C3 Deeltijds. U moet hem op het einde van elke maand een formulier C 131 B geven. De werknemer moet deze twee formulieren indienen bij zijn uitbetalingsinstelling, na het einde van elke maand. U kunt elektronische aangiften indienen in plaats van de papieren formulieren C 131 A en C 131 B te gebruiken. Lees hierover het Infoblad op de website van de RVA.onder de titel "Deeltijdse arbeid". Voor meer informatie over de arbeidsomstandigheden, kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (zie adres op het einde van dit infoblad). HOE VERLOOPT HET WERKEN MET DIENSTENCHEQUES IN DE PRAKTIJK? Vóór de prestaties De gebruiker die buurtdiensten wenst te laten uitvoeren, schrijft zich in bij het uitgiftebedrijf, neemt contact op met een erk ende onderneming en k oopt diens tenc heques bij het uitgiftebedrijf. De gebruiker mag zich niet door de erkende onderneming laten vertegenwoordigen om dienstencheques te kopen. Tijdens de prestaties Indien de gebruiker gekozen heeft voor papieren dienstencheques: Hij geeft één ondertekende en gedateerde (datum van de prestatie) dienstencheque per gewerkt uur aan de werknemer die de cheque op zijn beurt aan u geeft, nadat hij zelf zijn identiteit op de cheque vermeld heeft en ondertek end heeft. De onderneming mag de gebruik er niet vertegenwoordigen om de diens tenc heques te dateren en te ondertek enen. De onderneming mag ook de werk nemer niet vertegenwoordigen om de diens tenc heques te ondertek enen. Indien de gebruiker gekozen heeft voor elektronische dienstencheques: de werknemer registreert de prestatie telefonisch bij de gebruiker via een gratis telefoonnummer; de erkende onderneming valideert of wijzigt de prestaties elektronisch, binnen 5 werkdagen te tellen vanaf de dag van de pres tatie (de validatie gebeurt automatis c h indien de onderneming niets doet); de gebruiker kan de prestaties elektronisch of telefonisch bevestigen of betwisten tussen de 5de en de 9de werkdag na de datum van de prestatie (de bevestiging gebeurt automatisch indien de gebruiker niets doet). Opgelet, in geval van wijziging van de encodering die de werknemer heeft verricht via de telefoon van de gebruiker of in geval van manuele encodering van de prestaties, worden de prestaties niet automatisch 11/14

12 bevestigd. U moet de gebruiker dus op de hoogte brengen dat hij deze prestaties verplicht manueel moet bevestigen vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn dienstencheques. Dit systeem vermijdt dat dienstencheques beschadigd worden of verloren gaan. Voor meer informatie hierover kunt u de website van het uitgiftebedrijf raadplegen (zie adressen op het einde van dit infoblad). Waarvoor staat één dienstencheque? De dienstencheques kunnen enkel de arbeidstijd vergoeden tijdens dewelke de dienstenchequewerknemer één of meerdere ac tiviteiten verric ht waarvoor de onderneming is erk end. De diens tenc heques mogen NIET gebruik t worden om andere ac tiviteiten te vergoeden (bijvoorbeeld beheer, administratief werk, kinderopvang...). Verplaatsingsonkosten of pauzes kunnen niet met dienstencheques worden betaald. Een diens tenc heque vertegenwoordigt een reëel gewerk t arbeids uur. Voor het vervoeren van pers onen met beperk te mobiliteit bijvoorbeeld, is het verboden k ilometers in minuten om te z etten. Het moet gaan om de reële duur van de prestatie van de chauffeur. U mag echter prestaties van minder dan één uur voor rekening van één gebruiker groeperen om tot een volledig arbeidsuur te komen. Bijvoorbeeld: werknemer A werkt bij gebruiker B, de ene week 1u15 en de volgende week 2u45: de gebruiker zal voor de eerste prestatie 1 dienstencheque geven en voor de tweede 3. Tot slot moet de dienstencheque overhandigd worden wanneer het arbeidsuur dat hij vergoedt, volledig is gepres teerd. De onderneming mag geen diens tenc heques aanvaarden indien de pres taties nog niet verric ht z ijn. Het prefinancieren van de activiteiten is in het systeem van de dienstencheques volledig verboden. Terugbetaling van de dienstencheques De erk ende onderneming maak t de geldige en volledig ingevulde diens tenc heques over aan het uitgiftebedrijf. De geldigheids duur van een diens tenc heque bedraagt voor de onderneming 9 maanden, te tellen vanaf de maand die volgt op de maand van uitgifte. De overgemaak te diens tenc heques moeten gegroepeerd z ijn per maand waarin de pres taties effec tief verric ht z ijn. Per correct ingediende dienstencheque stort het uitgiftebedrijf een bedrag op de rekening van de onderneming dat bestaat uit de som van de prijs die de gebruiker betaalt en de federale tegemoetkoming die onderworpen is aan een systeem van structurele indexering. De spilindex werd overschreden in januari en november Voor meer informatie over de structurele indexering kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD W ASO). (Zie "Meer info?" op het einde van dit infoblad) De volgende tabel geeft de aans c hafprijs van de diens tenc heque, de overeenk oms tige federale tegemoetk oming en het totaalbedrag dat aan uw erk ende onderneming wordt terugbetaald: To t a a l P r i j s d i e n s t e n c h e q u e A a n k o o p va n d e d i e n s t e n c h e q u e s d o o r d e g e b r u i k e r B e d r a g fe d e r a l e t e g e m o e t k o m i n g b e d r a g va n t e r u g b e t a l i n g a a n d e o n d e r n e m i n g 8,5 EUR cheques gekocht van tot en met en geldig tot en met ,54 EUR 22,04 EUR 9,5 EUR cheques gekocht van tot en met en geldig tot en met , na het overschrijden van het plafond van 400 of 800 cheques 12,54 EUR 22,04 EUR 12/14

13 9 EUR cheques gekocht vanaf 1 januari ,04 EUR 22,04 EUR 10 EUR cheques gekocht vanaf 1 januari 2014 na het overschrijden van het plafond van 400 of 800 cheques 12,04 EUR 22,04 EUR Papieren dienstencheques De diens tenc heques moeten naar het uitgiftebedrijf worden terugges tuurd, via een gewone brief of een aangetekende zending. De erkende onderneming houdt voor elke teruggestuurde cheque de afscheurbare strook bij. U kunt het uitgiftebedrijf vragen om de dienstencheques gratis te komen afhalen op de zetel van uw onderneming en dit, vanaf 1000 diens tenc heques. Bij elk e verz ending van diens tenc heques moet een degelijk ingevuld afgifteborderel worden gevoegd. De diens tenc heques moeten gegroepeerd z ijn per maand waarin de pres taties verric ht z ijn. Elke ontbrekende vermelding op een dienstencheque geeft aanleiding tot de weigering om deze cheque terug te betalen. Alle gegevens moeten vermeld worden in de hiertoe voorziene vakjes en dit, om de optische lectuur van de diens tenc heques mogelijk te mak en. Binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de cheques, betaalt het uitgiftebedrijf de correct ingevulde diens tenc heques uit aan de erk ende onderneming. Elektronische dienstencheques Het afgeven van diens tenc heques gebeurt elek tronis c h. Het uitgiftebedrijf verric ht de terugbetaling binnen een termijn van 3 werk dagen na ontvangs t van de afgifte. In verband met de BTW Het uitvoeren tegen vergoeding van buurtwerken of -diensten in het kader van de dienstencheques vormt een prestatie van diensten die vrijgesteld zijn door artikel 44, 2, 2 van het W etboek op de BTW. Deze vrijgestelde prestaties openen bijgevolg geen enkel recht op aftrek van de BTW voor de goederen en de diensten, gebruikt voor de uitoefening van deze verrichtingen. WAT ZIJN UW VOORDELEN MET DE DIENSTENCHEQUES? U bekomt een erkenning die voor uw klanten een waarborg is voor uw professionalisme en voor de kwaliteit van uw diensten; U breidt uw cliënteel uit tot een publiek van privé-personen dat u tot op heden niet bereikte met uw diensten; U schept nieuwe banen en ontwikkelt uw onderneming; U beantwoordt aan de behoeften van de gezinnen inzake buurtdiensten en zet hen er, via uw onderneming, toe aan dez e ac tiviteiten wettelijk te laten uitvoeren. WAAR KAN IK TERECHT VOOR MEER INFORMATIE? In verband met arbeidsomstandigheden en lonen kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst W erkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD W ASO): Ernest Blérotstraat Brussel. Tel FR : ; Tel NL : ; Fax: ; Internet: Voor alles wat te mak en heeft met de diens tenc heques (geldigheid, terugbetaling, verlies, diefs tal, elektronische dienstencheques...), kunt u contact opnemen met het uitgiftebedrijf: Sodex o 13/14

14 Benefits & Rewards Servic es, Diens tenc heques Pleinlaan Brussel Tel.: 02 / Fax: 02/ Internet: U kunt informatie krijgen over de erkenningsprocedure bij de RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Secretariaat van de Adviescommissie erkenningen Dienstencheques Keizerslaan Brussel Tel: Fax: Internet: Om werknemers te vinden of om inlichtingen te bekomen over de gewestelijke tewerkstellingsmaatregelen, kunt u zich wenden tot de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling: Le FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi Boulevard Tirou, Charleroi Tel Fax Internet: ACTIRIS - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Anspachlaan Brussel Tel. 02/ Fax Internet: VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Keizerslaan Brussel Tel.: Fax: Internet: ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Vennbahnstraß e 4/ Saint-Vith Tél.: Fax: Internet: Met fiscale vragen kunt u terecht bij de FOD Financiën: Contactcenter FOD Financiën Tel.: 0257/ (normaal tarief) 14/14

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie