Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen generieke audit duaal en deeltijd NCOI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011. generieke audit duaal en deeltijd NCOI"

Transcriptie

1 Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011 generieke audit duaal en deeltijd NCOI

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011 generieke audit duaal en deeltijd NCOI Hobéon Certificering BV Datum 22 maart 2011 Auditteam Drs. R.B. van der Herberg Dr. P. Breman Drs. P.C.G.J. Kop S. Zandbergen Secretaris H.R. van der Made

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING 1 2. INLEIDING 5 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER TNO 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: bachelor en master 12 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 14 Facet 2.1. Eisen hbo 14 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en programma 17 Facet 2.3. Samenhang programma 20 Facet 2.4. Studielast 22 Facet 2.5. Instroom 24 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 26 Facet 3.1. Eisen hbo 26 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 27 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 31 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 31 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 35 Facet 5.1. Systematische aanpak 35 Facet 5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 39 Facet 6.1. Afstudeergarantie 39 Facet 6.2. Investeringen 40 Facet 6.3. Financiële voorzieningen BIJLAGEN 43 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners BIJLAGE II Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren BIJLAGE III Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels BIJLAGE IV Geraadpleegde documenten BIJLAGE V Zelfreflectie van NCOI

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: Locaties van de opleidingen: NCOI hogeschool en business school Utrecht, Rotterdam Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 20 januari 2011 Datum adviesrapport: 22 maart 2011 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit de volgende personen: Drs. R.B. (Ruud) van der Herberg, voorzitter, is senior auditor en partner van Hobéon. Hij is o.a. betrokken bij advies- en audittrajecten in het vo, mbo en hbo, was onder andere schoolleider in het voortgezet onderwijs (Minkema College Woerden) en vicevoorzitter van de auditcommissie VMBO-Ambitiescholen van het Platform Bèta Techniek. Dr. P. (Paul) Breman, organisatiesocioloog/bedrijfskundige, is als senior adviseur werkzaam bij Twynstra Gudde en tevens lector Organiseren van Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is Breman als afstudeerbegeleider MSc verbonden aan de Open Universiteit, als docent Master of Public Administration aan het Institute of Social Studies te Paramaribo en als second supervisor Doctoral Studies aan Henley Business School of Reading University, UK. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan, ondermeer op het gebied van sociale innovatie, organisatiecultuur en ontwikkeling, en competentiemanagement. Drs. P.C.G.J. (Paul) Kop, managementadviseur/psycholoog, is sinds 1998 directeur/eigenaar van het assessmentbureau Lagerweij & Partners en Kop & Partners dat zich bezighoudt met coaching, outplacement en re-integratie. Kop is al ruim 30 jaar actief in de management adviesbranche. In 2010 is hij benoemd tot Lector Talentmanagement aan de faculteit Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden. Paul Kop bekleedt een groot aantal bestuurlijke functies en is ondermeer lid van Top Executive Coaching en lid van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs. Daarnaast heeft hij publicaties op zijn naam staan, met name op het gebied van personeelsmanagement. S. (Stefan) Zandbergen, student, volgt als vierdejaars de hbo-studie toegepaste psychologie aan de voltijdse opleiding van de Hogeschool Leiden. Het auditteam werd ondersteund door H.R. van der Made, senior-adviseur bij Hobéon en NVAO-gecertificeerd secretaris. In de Bijlage II bij dit rapport zijn de uitgebreide CV s en onafhankelijkheidsverklaringen van de leden van het auditteam opgenomen.

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING Hobéon Certificering is op basis van de door NCOI geleverde documentatie en de op 20 januari 2011 gehouden audit tot de volgende bevindingen gekomen. Algemeen beeld NCOI borgt dat een bredere vertegenwoordiging uit het werkveld oordeelt over de profielen van opleidingen; een vergelijkende studie naar het programma van identieke opleidingen in binnenen buitenland wordt breed uitgezet. Praktijkonderzoek maakt deel uit van (de doelstellingen) van iedere hbo-opleiding, onderzoekslijnen zijn in ontwikkeling, beoordelaars van praktijkopdrachten en scripties houden intervisie- en kalibreersessies, en de eerste resultaten van de onderzoeksfaculteit worden zichtbaar: kenniscommunities zijn in ontwikkeling en moeten bijdragen aan een hogere kwaliteit afstudeerwerkstukken. Commitment van en afstemming met alle gremia binnen NCOI die de uitvoering van het beleid op het gebied van onderzoek moeten dragen, verdient nog de aandacht. Het portfolio als instrument om de competentieontwikkeling van de studenten te begeleiden en het werkplekleren te borgen, functioneert: er is een team van portfoliobegeleiders, dat tenminste drie keer per jaar contact heeft met alle bachelorstudenten. Bij een aantal specifieke opleidingen, zoals bijvoorbeeld de lerarenopleidingen, is de portfoliobegeleiding intensiever en toegesneden op de opleiding. Het portfolio zorgt er ook voor dat iedere opleiding de activiteiten op de werkplek goed in beeld heeft en dat de reflectieve leerlijn zichtbaar is. Het auditteam geeft de instelling in overweging om de beoordeling van het portfolio, tezamen met de verdediging van het eindwerkstuk, deel uit te laten maken van het afstudeerassessment. De examencommissies zijn recent geherstructureerd en voorbereid op de eisen die de Wet Versterking Besturing eraan stelt. Iedere opleiding in uitvoering kent twee kerndocenten, die gezamenlijk de samenhang en actualiteit van een opleidingsprogramma bewaken. De algemene voorzieningen, als huisvesting en voorlichting, heeft NCOI op orde. Over de kwaliteitszorg en continuïteit van de geboden opleidingen is het auditteam positief. Onderwerp Doelstellingen opleiding NCOI volgt bij het ontwerpen van nieuwe opleidingen een strak geregisseerd stappenplan, dat ervoor zorgt dat alle aspecten die van belang zijn voor het bepalen van de doelstellingen van een hbo-opleiding in het opleidingsontwerp zijn betrokken. De input voor het beroepsprofiel van iedere opleiding heeft NCOI recent verbreed. Naast de denktank/raad van Advies wordt een brede selectie van werkvelddeskundigen geraadpleegd, waarbij de directe aansluiting van de werkvelddeskundigen bij het te beoordelen opleidingsprofiel nog meer aandacht verdient. Voor alle opleidingen worden brede benchmarks uitgevoerd, die nog duidelijker dan nu het geval is een kwalitatieve positiebepaling ten opzichte van de concurrentie zouden kunnen inhouden. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 1

8 Onderzoek maakt inmiddels een integraal onderdeel uit van de doelstellingen van iedere opleiding. Er zijn drie onderzoekslijnen/kenniscommunities gedefinieerd, die verder worden uitgewerkt. Het panel heeft met instemming vernomen dat studenten zich per 1 september 2011 voor de genoemde kenniscommunities kunnen inschrijven. De afstemming over de visie op onderzoek verdient binnen NCOI nog meer inbedding en afstemming. Onderwerp Programma NCOI heeft een centraal uitgewerkte visie op opleiden en leren, die in alle opleidingsprogramma s zijn uitwerking heeft. Dit resulteert in een genuanceerde, op de doelgroep afgestemde benadering van competentiegericht leren. De reflectieve leerlijn in de programma s is versterkt door de invoering van het portfolio als begeleidings- en reflectie-instrument voor competentieontwikkeling. Ook dient het portfolio, dat is ingevoerd bij alle hbo-bacheloropleidingen als borgingsinstrument voor het werkplekleren. Met betrekking tot de portfoliobegeleiding, heeft het auditteam vastgesteld dat deze op dit moment alleen binnen de bacheloropleidingen is geregeld. Het is het auditteam op het moment van de audit niet helemaal duidelijk geworden of portfoliobegeleiding ook op de masters van toepassing is. Het panel dat de nieuwe masteropleiding beoordeelt, heeft hiervoor expliciet aandacht. Het panel heeft vastgesteld dat de toetsontwikkeling bij NCOI voor alle opleidingen goed op orde is: er is sprake van een systematische aanpak, meer-ogen die meekijken voordat toetsen worden ingezet en een sterkere nadruk op foutanalyse. Ook de examencommissies zijn recent opnieuw ingericht: zij zijn zich van hun onafhankelijke positie en hun taken in het licht van de Wet Versterking Besturing bewust. Het auditteam heeft bovendien vastgesteld dat NCOI een belangrijke kwaliteitsslag heeft uitgevoerd met betrekking tot de scripties: zo houden beoordelaars intervisie en kalibreersessies en is de rol van de RvA en het werkveld bij de afstudeerscripties helder afgebakend. Aandacht verdient nog de borging van de gerealiseerde eindcompetenties/eindkwalificaties van de studenten. Het accent ligt nu vooral op de afstudeerscripties, maar ook de afrondende beoordeling van het portfolio zou hierin betrokken moeten worden. Hierdoor wordt immers integraal getoetst of de afstudeerder de eindcompetenties van een opleiding beheerst. Onderwerp Inzet van personeel Een aanzienlijk deel van de NCOI-docenten is werkzaam in de beroepspraktijk, waardoor er een stevige en vanzelfsprekende verbinding bestaat tussen opleiden en werken. Daarnaast is 90% van het docentenkorps op masterniveau afgestudeerd. Een aanzienlijk deel heeft bovendien didactische ervaring. NCOI heeft recent essentiële kwaliteitsslagen gemaakt in het personele domein: iedere opleiding in uitvoering beschikt inmiddels over twee kerndocenten, waardoor de inhoudelijke sturing van een opleidingsprogramma minder kwetsbaar is geworden. De kerndocent heeft nadrukkelijk een inhoudelijke rol: hij toetst het programma aan werkveldontwikkelingen, houdt het programma actueel en is het eerste inhoudelijke aanspreekpunt voor docenten. De kwaliteitsbewaking van docenten vindt het panel een sterk punt van NCOI. Er is sprake van een cyclus van Persoonlijke VoortgangsGesprekken (PVG s) met de docenten. Docenten die niet aan de streefnorm voldoen, krijgen begeleiding en worden minder ingepland. Indien begeleiding geen vruchten afwerpt, wordt direct afscheid genomen. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 2

9 Door te werken met een pool van docenten is de formatie bij iedere opleiding altijd passend voor het aantal studenten, c.q. studentgroepen. Het generieke auditteam heeft uit verschillende cohorten bestaande hbo-opleidingen van NCOI, een aantal studenten gesproken. Op deze wijze heeft het auditteam voeling gekregen met de doelgroep van NCOI en een indruk opgedaan van wat bij de tno s verwacht kan worden. De te beoordelen tno s hebben nog geen studenten. Het auditteam viel het op dat alle studenten (uit alle cohorten, zowel masters als bachelors, uit profit- en non-profitbedrijven) buitengewoon enthousiast waren over de kwaliteit van hun docenten. Onderwerp Voorzieningen NCOI heeft haar materiële voorzieningen goed op orde. Tijdens de opleidingsaudits gaat vooral bij opleidingen die NCOI tot op heden nog niet in het portfolio had, de belangstelling naar de opleidingsspecifieke voorzieningen uit. Met name de technische opleidingen en de lerarenopleidingen zijn daarbij in beeld. Uit het gesprek met de studenten heeft het panel opgemaakt dat in de informatievoorziening over de reflectieve leerlijn/het digitaal portfolio nog verbetering nodig is. Gebleken is dat meer studenten dan voorheen kennis hebben van de vergoeding die NCOI verstrekt voor het aangaan van een bibliotheekabonnement, maar dat de communicatie hierover nog beter kan. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende De Interne Kwaliteitszorg organiseert NCOI voor alle opleidingen op een identieke wijze. De afdeling Kwaliteit en Erkenningen is vanaf oktober 2010 gereorganiseerd. Eén van de gevolgen hiervan is dat de opleidingsmanager nu volledig verantwoordelijk is geworden voor de operationele zaken van de onder hem/haar ressorterende opleiding(en). Dat geldt dus ook voor de resultaten. Het auditteam vindt dit een duidelijke verbetering. Dat het veranderbeleid, met een zichtbare pdca-cyclus, zoden aan de dijk zet, werd ook bevestigd in het gesprek met de studenten uit de verschillende opleidingscohorten. Studenten ervaren dat onderzoek veel steviger in hun opleiding is verankerd, dat de planning is verbeterd, dat e-connect veel beter functioneert en dat de overlap tussen modulen bijna niet meer voorkomt. Ook ervaren studenten dat de controle op de kwaliteit van de examens fors is toegenomen. Het auditteam heeft ook vastgesteld dat alle stakeholders bij de evaluaties van het onderwijs zijn betrokken. De kwaliteitsafdeling heeft binnen het managementsysteem Olympus een volledig uitgewerkte evaluatiekalender opgenomen met deadlines; hierin worden alle evaluatieresultaten van alle stakeholders geregistreerd en geanalyseerd. Het auditteam vindt het verbeterproces van NCOI mean and lean en efficiënt. Het auditteam oordeelt dan ook positief over de wijze waarop NCOI de interne kwaliteitszorg vormgeeft voor al haar opleidingen. Onderwerp Condities voor continuïteit: voldoende Het auditteam heeft vertrouwelijk inzage gehad in de jaarcijfers over 2009 en de voorlopige jaarcijfers Daaruit blijkt dat de instelling beschikt over voldoende middelen om de aanloopverliezen van nieuwe opleidingen te kunnen dragen en garanties voor de continuïteit van nieuwe hbo-opleidingen te kunnen afgeven. De directie van NCOI heeft bovendien een verklaring afgegeven waarin zij zich garant stelt voor de continuïteit van de nieuwe opleidingen. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 3

10 Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 4

11 2. INLEIDING Karakteristiek van de instelling De NCOI Opleidingsgroep is een door het Ministerie van OCW aangewezen onderwijsinstelling die duale en deeltijdse opleidingen verzorgt voor werkenden met tenminste twee tot vijf jaar werkervaring. Het aanbod aan contactonderwijs bestaat uit ruim 700 verschillende opleidingen en trainingen. De instelling beschikt over meer dan 1200 actieve trainers en docenten, die onderwijs verzorgen op 26 locaties in heel Nederland, waaronder twee eigen zalencentra in Utrecht en Rotterdam. Het hoofdkantoor is gelegen in Hilversum; daar werken ca. 260 medewerkers aan de planning, ontwikkeling en organisatie van het gehele opleidingsaanbod. De NCOI Opleidingsgroep, waaronder de Hogeschool NCOI (bachelors) en de NCOI Business School (masters), is op het gebied van deeltijdse en duale opleidingen één van de grootste particuliere aanbieders van Nederland. Werkend Nederland De organisatie heeft als missie het organiseren en vermarkten van een breed pakket van goed toegankelijke erkende opleidingen en trainingen voor werkenden. De activiteiten van NCOI zijn gericht op het, via erkende opleidingen, ontwikkelen en laten groeien van mensen binnen organisaties om daarmee bij te dragen aan een leven lang leren en de kennisontwikkeling in de maatschappij. Opleidingen die bij NCOI worden gevolgd, worden vrijwel altijd geheel of gedeeltelijk door werkgevers betaald. Sinds eind 2010 heeft het NCOI zijn opleidingsaanbod op het gebied van bachelors en masters georganiseerd in domeinen. Deze domeinen zijn: Bedrijfskunde Bestuurskunde Management Economie Recht Financieel Techniek Communicatie en ICT Gezondheidszorg Personeel en Organisatie Gedrag en Maatschappij Onderwijs Beoordelingsaanpak 2011 NCOI laat in 2011 Hobéon Certificering een groot aantal Toetsen Nieuwe Opleidingen uitvoeren. Het betreft, op één hbo-masteropleiding na, alle nieuwe hbo-bacheloropleidingen. Beoordeling van en rapportage over de kwaliteit van deze nieuwe opleidingen gebeurt voor 1 april 2011, de termijn waarbinnen het oude beoordelingskader TNO nog wordt toegepast. NCOI kent een sterke centrale sturing op het onderwijsgebouw. Dat geldt voor het ontwerpproces en de structuur van opleidingsprogramma s, het didactisch model en de toetsing, evenals voor de inzet, aansturing en beoordeling van docenten. Ook de inrichting van de onderwijsvoorzieningen en de kwaliteitszorg gebeurt centraal en kent dus gemeenschappelijke kenmerken voor alle opleidingen. Generieke audit Hobéon Certificering heeft er dan ook voor gekozen bij NCOI de gemeenschappelijke kenmerken voor alle opleidingen op zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit het NVAObeoordelingskader in een generieke audit te beoordelen. Deze werkwijze heeft Hobéon op 11 januari 2011 met de NVAO afgestemd. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 5

12 De basis voor het onderzoek dat Hobéon Certificering op generiek niveau heeft uitgevoerd, werd gevormd door een Zelfreflectiedocument, opgesteld door NCOI, en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari Het verificatieonderzoek op locatie betrof niet uitsluitend het managementniveau, maar richtte zich op alle lagen in de organisatie. Ook een selectie van studenten/alumni is door het auditteam bevraagd. Halverwege de audit heeft het auditteam een drietal onderzoekstrails uitgezet, waarbij werd ingezoomd op de feitelijke uitvoering van het toetsbeleid, de pdca-cyclus en de validatie van opleidingsprofielen. Deze trails zijn geselecteerd op grond van door Hobéon gesignaleerde aandachtspunten tijdens eerdere opleidingsbeoordelingen in 2010 en verdiepten het inzicht in de feitelijke werking en het generieke karakter van de genoemde facetten. De uitkomsten van de trails zijn vervolgens in de afzonderlijke auditgesprekken geverifieerd. Daardoor is een gedetailleerd beeld van de feitelijke uitvoeringspraktijk ontstaan en de mate waarin deze uitvoeringspraktijk een algemene geldigheid heeft voor alle, nog te beoordelen, opleidingen. Functie van dit rapport Het onderhavige rapport bevat de gemotiveerde beoordeling van die facetten uit het vigerende beoordelingskader TNO, die generiek dus voor alle opleidingen eenmalig konden worden beoordeeld. Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen op het niveau waarop ze worden aangestuurd en geborgd, wordt onnodige redundantie in beoordelingen en rapportages voorkomen. Er is dan ook voor gekozen de generieke beoordeling in een separate rapportage op te nemen en de teksten uit deze rapportage niet telkens in de opleidingsrapporten te herhalen. Dit rapport bevat deze generieke beoordeling. Hoewel getracht is overlap tussen de teksten uit het generieke rapport en de teksten uit de afzonderlijke opleidingsrapporten zoveel mogelijk te voorkomen, is dit om redenen van eigenstandige leesbaarheid van de opleidingsrapporten met name ten aanzien van onderwerp 2, soms onvermijdelijk. Dit rapport, over de generieke audit, en de rapportage van iedere afzonderlijke opleidingsaudit dienen telkens in samenhang en als onlosmakelijk met elkaar verbonden te worden beschouwd. De bevindingen en oordelen uit dit rapport maken dan ook integraal onderdeel uit van de afzonderlijke opleidingsrapporten met adviezen aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), opgesteld door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie, ten behoeve van de accreditatie van de door NCOI nieuw te verzorgen hbo-bacheloropleidingen, dan wel hbo-masteropleiding. De auditteams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opleidingsaudits, hebben tevoren kennisgenomen van de (uitkomsten van de) audit op centraal niveau. De auditaanpak, bestaande uit een generieke audit en afzonderlijke opleidingsaudits, is door Hobéon met de NVAO tevoren afgestemd. De audit De generieke audit vond plaats op 20 januari Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door Drs. R.B. (Ruud) van der Herberg, Dr. P. (Paul) Breman, Drs. P.C.G.J. (Paul) Kop, S. (Stefan) Zandbergen en H.R. (Rob) van der Made. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 6

13 voorzitter Drs. R.B. van der Herberg, partner Hobéon bedrijfskundige Dr. P. Breman organisatiedeskundige Drs. P.C.G.J. Kop studentlid S. Zandbergen, 4 e jaars hbo Toegepaste Psychologie, Hogeschool Leiden secretaris H.R. van der Made, senioradviseur Hobéon onderwijs X X X X X kwaliteitszorg /audit X X X X studentperspectief X Zie voor de uitgebreide CV s en onafhankelijkheidsverklaring Bijlage II. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 7

14 Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 8

15 DEEL 2 3. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO- ACCREDITATIEKADER TNO 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Bevindingen Het auditteam dat op 20 januari 2011 bij NCOI de generieke audit uitvoerde, heeft vastgesteld dat de instelling haar opleidingen ontwikkelt op basis van een centraal, op schrift, vastgelegd stappenplan. Dit stappenplan bevat alle aspecten die bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding van belang zijn. In dit proces heeft NCOI geborgd dat de beoogde eindkwalificaties van een opleiding aansluiten bij de eisen die het werkveld stelt aan de betreffende opleiding. NCOI heeft tijdens de audit toegelicht hoe het ontwikkelproces dusdanig wordt aangestuurd en bewaakt dat het uiteindelijke opleidingsontwerp ook alle, hieronder geschetste, fasen heeft doorlopen. Stappenplan Voor iedere nieuwe opleiding wordt een Denktank ingesteld, die bestaat uit het opleidingsmanagement, kerndocenten en vier tot zes vertegenwoordigers die werkzaam zijn in hogere managementposities binnen het relevante werkveld. Deze denktank vormt voor de ontwikkelaars de initiële klankbordgroep voor het op te stellen opleidingsprofiel en de eindkwalificaties. Uit deze denktank ontstaat na ontwikkeling van de opleiding de Raad van Advies (werkveldcommissie), die het opleidingsmanagement jaarlijks adviseert over de actualisering van het beroepsprofiel en het opleidingsprogramma. De instelling heeft voor de Raad van Adviesleden een profiel opgesteld en een reglement. Daarin is ook voorzien in een rooster van aftreden, zodat na verloop van tijd de werkveldinbreng wordt vernieuwd. In een vooronderzoek wordt nagegaan voor welk beroepsprofiel moet worden opgeleid. Daarbij zijn bestaande domeincompetenties, bodies of knowledge and skills, eventueel bestaande opleidingsprofielen en programma s van andere (binnen- en buitenlandse) opleiders, en de vanuit het werkveld gesignaleerde trends en ontwikkelingen richtinggevend. Het auditteam heeft voorbeelden gezien van door NCOI uitgevoerde benchmarks. Deze benchmarks vindt het panel bovenal een marktverkenning. Op zichzelf nuttig, maar ze bevatten nog relatief weinig analyse en conclusies voor de eigen opleiding en de kwalitatieve positiebepaling van de betreffende nieuwe NCOI-opleiding in relatie tot het totale aanbod aan opleidingen, hetgeen de primaire functie is van een benchmark. In de opleidingsaudits wordt het profiel van de afzonderlijke opleidingen beoordeeld. In samenspel met de Raad van Advies worden in een opleiding accenten aangebracht, die kenmerkend zijn voor NCOI. Om de representativiteit van het werkveldoordeel te verhogen en het risico op tunnelvisies te voorkomen, heeft NCOI recent besloten in het vooronderzoek bredere oriëntaties uit te voeren onder werkveldvertegenwoordigers, voornamelijk afkomstig uit het MKB. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie 1.0 9

16 Dit heeft, zo heeft het panel in de auditgesprekken vastgesteld, al een aantal keren geleid tot bijstelling van concept-opleidingsprofielen en dus een sterk verbeterde borging van de validatie tot gevolg gehad. De opleiding stelt vervolgens een set van opleidingscompetenties vast, met bijbehorende eindniveaus. Deze eindniveaus stemmen overeen met de startbekwaamheid voor de functies waartoe een opleiding opleidt. Bij het definiëren van de niveaus wordt enerzijds rekening gehouden met de aansluiting op MBO-4 voor bachelors en met het bachelorniveau voor de masters, om een doorlopende leerlijn te waarborgen. De opleidingscompetenties worden vervolgens door de ontwikkelaars uitgewerkt in beheersingsindicatoren, die aangeven op welk niveau de competenties door de studenten moeten worden bereikt. Deze beheersingsindicatoren zijn uitgangspunt bij het vaststellen van de leerdoelen voor de afzonderlijke modulen van ieder opleidingsprogramma. Na formele validatie door de Denktank/Raad van Advies van zowel inhoud als het niveau van de opleidingscompetenties worden de afzonderlijke modulen waaruit ieder opleidingsprogramma bestaat, ontwikkeld. In deze fase worden de leerdoelen per module, de te behandelen onderwerpen, de verplichte en aanbevolen literatuur, de werkvormen en de toetsvorm(en) bepaald. Ook de studiebelasting van iedere module wordt in deze fase berekend. Breedte van de validatie Het auditteam is onder de indruk van het niveau van de leden van de Raden van Advies waarmee het heeft gesproken: zij zijn ter zake kundig en van het juiste niveau. De betreffende leden van de Raden van Advies hebben een duidelijke inbreng in het actueel houden van de opleidingen en worden in hun rol ook serieus genomen. Het auditteam heeft wel vastgesteld dat nog niet altijd is geborgd dat het profiel van de leden van de Raden van Advies ook echt aansluit op de te beoordelen/adviseren opleidingen. Ook een steviger verankering van de leden in relevante beroeps- en vakverenigingen verdient aanbeveling. In de opleidingsrapporten komt dit element terug. Internationalisering NCOI kiest niet voor expliciet internationale programmaonderdelen, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte module internationalisering of een buitenlandstage. De instelling beoogt het thema internationalisering te verweven in iedere opleiding en zichtbaar te maken in de opdrachten en casussen. De primaire doelstelling is dan dat de studenten zicht krijgen op de brede internationale context en ontwikkelingen binnen hun vakgebied en dat zij de consequenties hiervan voor de eigen functie binnen de, in veel gevallen multinationale, werkomgeving onderkennen. Het auditteam heeft vastgesteld dat het thema internationalisering binnen NCOI zich steeds verder uitkristalliseert, maar dat het niet altijd expliciet zichtbaar is in de doelstellingen van opleidingen en in het verlengde hiervan dus ook niet in de onderliggende curricula. NCOI kan, naar het oordeel van het auditteam, nog verder doorontwikkelen voor wat betreft Engels als voertaal binnen sterk internationaal gerichte opleidingen en de oriëntatie op internationale vakliteratuur. In verschillende opleidingen is overigens al wel sprake van de inzet van Engelstalige literatuur en zijn cases ontleend aan de internationale beroepspraktijk. Onderzoek Het auditteam heeft vastgesteld dat het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en het uitvoeren van onderzoek onderdeel uitmaken van (de doelstellingen van) iedere opleiding. Deze doelstelling wordt consequent vertaald naar programmaonderdelen waarin de student wordt voorbereid op het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek (zie 2. 1). Recent heeft NCOI een drietal onderzoekslijnen/kenniscommunities gedefinieerd rondom leiderschap, human resources management en veranderen (uitgewerkt in: Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

17 Organisatiediagnostiek, Slaagfactoren en Interventiemethoden). Via brainstormsessies met de kerndocenten van de hbo-opleidingen worden deze onderzoeksthema s uitgewerkt in probleemstellingen, waarbij vervolgens de docenten en ook de studenten van de opleidingen worden betrokken. Het recente karakter van deze ontwikkeling binnen NCOI maakte het voor het panel nog niet mogelijk de effecten van deze werkwijze op de (doelstellingen van de) afzonderlijke opleidingsprogramma s te beoordelen. Het panel vindt de door NCOI gepresenteerde opzet wel een goede eerste aanzet voor een verdere verankering van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek binnen de curricula van de hbo-opleidingen van NCOI. Het panel plaatst daarbij de kanttekening dat de onderzoekslijnen-in-ontwikkeling sterk gericht zijn op organizational behaviour en dat een fasegewijze verbreding van de thema s in relatie tot het volledige opleidingenportfolio van NCOI voor de hand ligt. NCOI heeft aangegeven dit ook te zullen doen. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

18 Facet 1.2. Niveau: bachelor en master De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor of een Master Bevindingen Zoals onder facet 1.1 aangegeven, is er in het proces dat NCOI uitvoert bij het ontwikkelen van iedere nieuwe opleiding in voorzien dat: de opleidingscompetenties worden uitgewerkt in beheersingsindicatoren, die aangeven op welk niveau de competenties door de studenten moeten worden bereikt. de beheersingsindicatoren uitgangspunt zijn bij het vaststellen van de leerdoelen voor de afzonderlijke modulen van een opleidingsprogramma. Voor de borging van het bachelordan wel masterniveau van een opleiding koppelt NCOI de beheersingsindicatoren aan de hbo-kernkwalificaties en de Dublin Descriptoren, die de reikwijdte en complexiteit van de eindkwalificaties indiceren. NCOI, zo is centraal vastgelegd, maakt deze koppeling voor iedere opleiding in een matrix inzichtelijk. Dit element komt terug in de opleidingsrapporten. Tijdens iedere opleidingsaudit beoordeelt het betreffende auditteam of met de beoogde doelstellingen alle niveau-indicatoren in gelijke mate worden afgedekt. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

19 Facet 1.3. Oriëntatie hbo De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties o Een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is o Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist is of dienstig is Dit facet is binnen iedere opleidingsaudit beoordeeld. Zie aldaar. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

20 2. Programma Facet 2.1. Eisen hbo Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Bevindingen Alle duale opleidingen van NCOI bevatten naar hun aard een grote mate van referentie naar de eigen werkervaring en werkplek van de student. Een groot deel van de studie vindt plaats in de werkomgeving van de student. De eisen die aan de werkplek worden gesteld, heeft NCOI helder beschreven. De kwaliteit ervan wordt voorafgaand aan de studie door NCOI beoordeeld doordat de student hierover een vragenlijst moet invullen. Bij twijfel bezoekt NCOI tevoren de werkplek. Tijdens de studie wordt de kwaliteit van de werkomgeving nog eens beoordeeld door de portfoliobegeleider, die de student tenminste één keer per jaar op de eigen werkplek bezoekt. Indien een werkplek niet voldoet of een student in het geheel niet beschikt over een bij de opleiding passende werkomgeving, kan hij deelnemen aan de deeltijdvariant van een opleiding. In dat geval zet NCOI vervangende opdrachten en praktijkcases in om de ontbrekende werkomgeving te compenseren. Ook loopt de deeltijdstudent een aanvullende stage in een passende werkomgeving om zijn beroepscompetenties te ontwikkelen. De deeltijdvariant wordt overigens maar door een zeer gering aantal studenten (4%) gevolgd. Kennisontwikkeling Naast de stevige praktijkcomponent, die inherent is aan een duale opleiding waarin primair gewerkt wordt aan het behalen van de beroepscompetenties, vindt kennisontwikkeling plaats in de vorm van bijeenkomsten (primair conceptueel en cognitief van aard) en via de online leeromgeving E-connect (individuele opdrachten en groepsopdrachten in relatie tot het portfolio en aanvullende vakliteratuur). Vakliteratuur Bij de programmaontwikkeling is erin voorzien dat de ontwikkelaars van een opleiding in afstemming met het werkveld en de docenten tot de keuze van actuele vakliteratuur van hboniveau komen. Actualisering van de gebruikte vakliteratuur gebeurt jaarlijks op initiatief van de kerndocenten en met betrokkenheid van de vakdocenten. In toenemende mate wordt daarbij de keuze voor Engelstalige literatuur overwogen, met name waar het de masteropleidingen betreft. Alle verplichte literatuur wordt per module verstrekt. Voor aanbevolen literatuur, artikelen en andere informatiedragers die nodig zijn om een breder perspectief te verwerven, faciliteert NCOI studenten jaarlijks met een abonnement bij een bibliotheek van hogescholen en universiteiten. Recent heeft NCOI digitale toegang tot de Koninklijke Bibliotheek, waarmee een bredere selectie van literatuur voor de studenten toegankelijk wordt. Het auditteam is hier positief over. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

21 Beroepsvaardigheden De opleidingen van NCOI hanteren competentiegericht leren en ervaringsleren als uitgangspunt; daarbij wordt de student uitgedaagd de opgedane kennis en vaardigheden direct actief toe te passen binnen de reële, eigen beroepssituatie. Vanuit de colleges gestimuleerd, maken studenten groepsopdrachten, reflectieopdrachten en integrale eindopdrachten die (deels) moeten worden uitgevoerd in de eigen werkomgeving. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de praktijkbegeleider (bedrijfsmentor), die de student begeleidt in het werkplekleren. Hij tekent de praktijk- en competentieopdrachten af als bewijs dat ze op de werkplek en naar tevredenheid van de praktijkbegeleider zijn uitgevoerd. De praktijkopdrachten worden inhoudelijk beoordeeld door de eigen docenten (formatief); een aantal praktijkopdrachten die zijn gerelateerd aan de kern van de opleiding wordt opgenomen in het portfolio. Deze opdrachten worden, tezamen met de competentieopdrachten, beoordeeld (summatief) door de portfoliobeoordelaar. Door deze systematiek is er binnen ieder NCOI-opleiding zicht op de ontwikkeling en de studievoortgang van de student. Namens NCOI onderhoudt de portfoliobegeleider contact met de praktijkbegeleider. De lesprogramma s voorzien erin dat studenten voortdurend hun werkervaring inbrengen en uitwisselen. Een aspect dat, zo is het panel gebleken, door de studenten hooglijk wordt gewaardeerd. Bij het ontwerpen van modules wordt expliciet aandacht besteed aan het (verder) ontwikkelen van beroepsvaardigheden door het aanbieden van reële praktijksituaties, reflectie- en competentieopdrachten. Interactie met het werkveld Interactie met het werkveld is inherent aan een duale opleiding. Immers, een groot deel van de opleiding voert de student in de vorm van praktijkopdrachten uit in de eigen werkomgeving. Dit gebeurt vaak in uitwisseling met directe collega s of managers binnen of buiten het eigen bedrijf. Dat bovendien een aanzienlijk deel van de docenten ook afkomstig is uit het werkveld, versterkt eveneens de directe interactie met de beroepspraktijk. Het uitvoeren van in complexiteit toenemend en op de werkplek uit te voeren praktijkonderzoek maakt deel uit van iedere opleiding. Toegepast onderzoek De voorbereiding op het doen van onderzoek maakt structureel en systematisch deel uit van ieder opleidingsprogramma. Dit gebeurt door het opnemen van een module methoden en technieken van onderzoek in elk curriculum. Deze module methoden en technieken wordt verspreid over de gehele opleiding aangeboden en sluit aan op de per studiefase uit te voeren eindopdrachten. Daarnaast krijgen de studenten via readers en de digitale leeromgeving (E-Connect) wetenschappelijke artikelen als verplicht studiemateriaal aangeboden. In de onderzoekslijn worden bij iedere student de volgende vaardigheden ontwikkeld: Het bijhouden en duiden van (wetenschappelijk) onderzoek op het vakgebied; Het toepassen van als relevant beoordeelde onderzoeksresultaten in de eigen werkpraktijk; Het doen van eenvoudig onderzoek, gericht op het planmatig verzamelen en analyseren van betrouwbare en valide informatie. Binnen ieder opleidingsprogramma wordt er van de student verwacht dat hij of zij planmatig een eenvoudig onderzoek kan opzetten. Dat houdt ondermeer in dat de student een duidelijke probleemstelling kan formuleren en de daarbij behorende onderzoeksmethoden kan selecteren. Bovendien wordt de student vertrouwd gemaakt met de basistechnieken op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, bijvoorbeeld met het opstellen van goede vragenlijsten, het (statistisch) analyseren van de uitkomsten ervan, en het samenstellen van steekproeven. Ook wordt de student bewustgemaakt van validiteit- en betrouwbaarheidsbedreigers. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

22 Daarnaast wordt van studenten verwacht dat zij bestaand onderzoek op deze elementen kunnen beoordelen, om zo vast te stellen of het onderzoek bruikbaar is voor hun specifieke beroepssituatie. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

23 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en programma Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma Bevindingen In het ontwerp van een opleiding voorziet NCOI erin dat de eindkwalificaties op een juiste wijze worden vertaald naar de leerdoelen van de afzonderlijke programmaonderdelen. Op centraal niveau geeft de instelling instructies aan ontwikkelaars van modulen. Daartoe heeft NCOI een handleiding voor moduleontwikkelaars opgesteld, die naar het oordeel van het auditteam heldere instructies bevat over de wijze waarop de aansluiting tussen de eindkwalificaties en de leerdoelen tot stand moet worden gebracht. De kerndocenten van iedere opleiding vervullen daarbij een cruciale rol: zij controleren of de leerdoelen zich op een juiste wijze verhouden qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen tot de eindkwalificaties/competenties van een opleiding; de kerndocenten zijn er tevens verantwoordelijk voor dat alle eindkwalificaties in de afzonderlijke programmaonderdelen zijn afgedekt. De kerndocenten waarmee het auditteam tijdens de audit sprak, zagen dit ook nadrukkelijk als hun belangrijkste taak. Didactisch model NCOI hanteert vanuit zijn visie op leren drie onderwijskundige en didactische uitgangspunten: het Actief Leer Principe ( ALP, Action Learning ), de leertheorie van Kolb, en Competentiegericht Opleiden (CGO). Deze onderwijskundige en didactische uitgangspunten sluiten, naar het oordeel van het panel, goed aan bij het leren van volwassenen en dus bij de doelgroep van de duale en deeltijdse opleidingen. Het ALP wordt ingezet doordat de student de geleerde theorie direct in opdrachten moet toepassen op de eigen werkplek en daarover een terugkoppeling moet verzorgen in de colleges, ofwel via de e-learning omgeving van NCOI. Bij het aanbieden van de leerstof volgt het NCOI de cyclus van Kolb, zodat de dimensies verkennen, toepassen, ervaren en terugkijken binnen alle colleges en iedere module telkens terugkeren. Tijdens het werkplekleren ontwikkelt de student de beroepscompetenties, doordat hij praktijkopdrachten uitvoert en daarop reflecteert. In de modules (bachelors) of masterclasses (masters) staan centraal de kennis, het inzicht en de vaardigheden die voorwaardelijk zijn om de competenties op de werkplek te kunnen ontwikkelen en beheersen. Werkvormen Binnen iedere opleiding worden verschillende werkvormen toegepast: bijeenkomsten, (digitale) praktijkopdrachten, cases, rollenspelen, discussies, groepsopdrachten, werkervaring, reflectieopdrachten en (integrale) eindopdrachten. In aansluiting op het competentiegericht ervaringsleren, past de student zijn opgedane kennis en vaardigheden direct actief toe in de eigen beroepssituatie. De studenten waarmee het panel tijdens de generieke audit sprak, konden deze werkwijze illustreren en waren positief over de door de docenten toegepaste variatie in werkvormen en de leeropbrengst ervan. Sterke inzet op portfolio Binnen de bacheloropleidingen van NCOI is een stevige rol toebedeeld aan het portfolio. Of de masteropleidingen het portfolio op eenzelfde wijze inzetten is tijdens de generieke audit niet duidelijk geworden. Het panel dat de nieuwe masteropleiding projectmanagement beoordeelt, heeft hier expliciet aandacht voor. Zie aldaar. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

24 Het auditteam heeft vastgesteld dat NCOI voor alle bacheloropleidingen tezamen twee portfoliobegeleiders in vaste dienst heeft genomen. Daaromheen opereert een schil van 40 freelance portfoliobegeleiders. Het management van NCOI verwacht binnen één jaar vijf portfoliobegeleiders in dienst te hebben. Iedere portfoliobegeleider bedient ca. 35 studenten en heeft tenminste drie contacten per student per jaar. Deze contacten bestaan uit onlinecontact, werkplekbezoek en een telefonisch onderhoud. Bovendien vindt regelmatig - en e-connectcontact plaats. Het inhoudelijk accent in de portfoliobegeleiding ligt op de coaching bij het samenstellen van een evenwichtig portfolio, het verwerven van de generieke hbo-competenties en de opbrengst van het werkplekleren (reflectie). De drie contacten worden gelegd op initiatief van de portfoliobegeleider. Indien blijkt dat een student meer hulp nodig heeft, wordt hij doorverwezen naar een individuele coach of studieadviseur. De portfoliobegeleiding behoort tot het standaardvoorzieningenpakket, de aanvullende coaching dient apart te worden afgerekend. NCOI heeft geborgd dat studenten de portfolio-opdrachten telkens tijdig en door het jaar heen moeten uitvoeren. Het afraffelen van portfolio-opdrachten aan het einde van het jaar, waardoor het beoogde doel van geleidelijke competentieontwikkeling niet wordt gehaald, is niet mogelijk. Het auditteam heeft vastgesteld dat NCOI met de implementatie van het portfolio belangrijke winst heeft geboekt op het gebied van de reflectieve leerlijn: Er is meer zicht op het werkplekleren en de beroepsvoorbereiding door de portfolioopdrachten; De student is nu veel eerder in beeld door contact met de portfoliobegeleider; De student is gedurende zijn gehele opleiding in beeld en heeft een duidelijk aanspreekpunt doordat de portfoliobegeleider in de toekomst tijdens alle studiefasen kan worden meegenomen ; Het contact met de praktijkbegeleider is versterkt en de kwaliteit ervan kan beter worden bewaakt doordat de portfoliobegeleider een werkplekbezoek aflegt en anderszins met de praktijkbegeleider contact onderhoudt; De planning is sterk verbeterd (dit blijkt uit de afname van klachten op dit punt); dit geldt evenzeer voor e-connect, dat aan gebruikersvriendelijkheid en inhoudelijkheid heeft gewonnen. Toetsing Toetsing van voorwaardelijke kennis, inzicht en vaardigheden vindt plaats in tentamens en opdrachten per module. Of de student beschikt over de beoogde beroeps- en generieke hbo-competenties toetst NCOI door opdrachten (praktijkopdrachten, competentieopdrachten, integrale eindopdrachten), die in het portfolio van de student worden opgenomen. Sinds januari 2011 heeft NCOI de examencommissies opnieuw ingericht en daarmee afgestemd op de eisen die de Wet Versterking Besturing aan examencommissies stelt. Het management maakt geen deel meer uit van de examencommissies, waardoor de onafhankelijkheid ten opzichte van de directie is verbeterd. De leden van de examencommissies waarmee het generieke auditteam sprak, zijn zich van hun taken in het licht van de Wet Versterking Besturing bewust, maar moeten nog wel oefenen met hun nieuwe rol. Dat de (domein)examencommissies verantwoordelijk zijn voor de borging van het eindniveau, zit bij de leden van de examencommissies, waarmee het panel sprak, tussen de oren. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

25 Door auditteams zijn in het verleden wel opmerkingen gemaakt over het niveau van de eindscripties: er was weliswaar sprake van voldoende basiskwaliteit, maar scripties werden ook vaak als vlak betiteld, zowel bij bachelor- als masteropleidingen. Het auditteam heeft vastgesteld dat NCOI op dit thema een aantal interventies heeft verricht: er is concreet aandacht voor (de beoordeling van) onderzoeksvaardigheden; er is sprake van intervisie tussen beoordelaars van de eindscripties; er worden kalibreersessies georganiseerd met alle beoordelaars van praktijkopdrachten; de rol van de RvA en het werkveld bij de afstudeerscripties is helder afgebakend. er worden onderzoekslijnen ontwikkeld, gevoed door kenniscommunities van docenten/studenten (zie ook 1.1), waarvan mag worden verwacht dat deze kwaliteit verhogend werken op de eindproducten van studenten. Aandacht verdient nog de borging van de gerealiseerde eindcompetenties/eindkwalificaties van de studenten. De competentiebeheersing wordt nu gedurende de opleiding alleen fasegewijs getoetst, terwijl een integrale competentietoets aan het einde van de opleiding de beheersing beter zou borgen. Het accent ligt bij het afstuderen nu sterk op de afstudeerscripties. Het auditteam geeft NCOI in overweging een afstudeerassessment in te richten, waarin beide elementen, scriptie en competentiebeheersing, een rol spelen bij de afstudeerpresentatie en ondervraging van de studenten. Het auditteam heeft vragen gesteld over de relatief magere uitkomsten van de gemiddelde evaluatiescores voor de schriftelijke examens van NCOI in de periode van 1 januari 2010 tot 1 december Hieruit bleek een gemiddelde score van 5,8 op een tienpuntschaal voor de inhoud van de examens (o.a. aansluiting op niveau van de opleiding en de leerdoelen van de module) en een 5,9 voor resultaat van het examen (waarin o.a. zijn opgenomen correcte beoordeling en inzicht in de totstandkoming van de beoordeling ). In een door het auditteam opgevraagde toelichting op deze evaluatiescores, heeft NCOI aangegeven dat de eerder gemelde cijfers abusievelijk geen jaargemiddelden betroffen, maar slechts de cijfers van één examenmoment. Inzage in de door NCOI nageleverde gemiddelde evaluatiescores (van alle hbo-bacheloropleidingen) geeft op het criterium de inhoud van het examen een iets betere score van 6.0 te zien en op het criterium resultaat van het examen een 5.9. NCOI verklaart deze relatief lage score deels uit het feit dat de verbeter-/verzwaringslag in de tentamens voelbaar is geworden voor de studenten. Dit blijkt zich te vertalen in een lagere waardering. De studenten waarmee het panel sprak, bevestigden desgevraagd de inhoudelijke verzwaring van de tentamens. Het management van de afdeling Kwaliteit & Erkenningen heeft tijdens de audit aangegeven voor 2011 de examenresultaten als nadrukkelijk speerpunt voor verbetering op de rol te hebben staan. Daarin wordt ook het onderdeel resultaat van het examen meegenomen. De gedegen aanpak die het management van deze afdeling tijdens de audit aan het panel heeft getoond, geeft het auditteam vertrouwen dat NCOI op dit punt ook daadwerkelijk verbeteringen kan en zal laten zien. Tot slot: het panel is zeer positief over het feit dat NCOI bij de controle op (eind)werkstukken al langere tijd gebruik maakt van de plagiaatsoftware Euphorus. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

26 Facet 2.3. Samenhang programma Het beoogde studieprogramma is inhoudelijk samenhangend Bevindingen Het generieke panel constateert in de wijze waarop NCOI haar leeromgevingen heeft ingericht dat er binnen iedere hbo-opleiding sprake is van een directe, horizontale, samenhang tussen bijeenkomsten (colleges), de eigen werksituatie en de online leeromgeving. In de werkomgeving worden, aansluitend op de colleges, praktijkopdrachten uitgevoerd; via de online leeromgeving wordt daartoe aanvullende documentatie/literatuur verstrekt en vindt er tussen studenten onderling, en tussen docenten en studenten, uitwisseling plaats over de uit te voeren opdrachten. De verticale opbouw in het programma bestaat tussen de fasen (studiejaren). Binnen een fase werkt NCOI met op zichzelf staande modulen/onderwijseenheden of masterclasses, die niet per se onderling op elkaar aansluiten. Deze kunnen dus in een willekeurige volgorde worden doorlopen. De samenhang van de modules en masterclasses binnen één fase komt tot uitdrukking in de integrale opdracht die de student aan het einde van iedere fase moet uitvoeren. Onderzoekslijn De module Onderzoeksmethoden en Technieken wordt verdeeld over ieder opleidingsprogramma aangeboden, zodat een verticale opbouw in de onderzoekslijn zichtbaar wordt en de student intensiever wordt voorbereid op het uitvoeren van praktijkonderzoek. De colleges Onderzoeksmethoden en Technieken sluiten bovendien aan op de door de student uit te voeren integrale praktijkopdrachten, die aan het einde van iedere module moeten worden uitgevoerd. Afstemming tussen modulen De samenhang binnen het opleidingsprogramma wordt actief bevorderd door de inhoud van modules/masterclasses onderling op elkaar af te stemmen. De kerndocent vormt de verbindende schakel tussen ontwikkelaars en docenten in de opleiding. Voor de start van een opleidingsjaar wordt een startbijeenkomst met (kern)docenten gehouden en tussentijds worden regelmatig bijeenkomsten met (kern)docenten georganiseerd om de afstemming en samenhang tussen de programmaonderdelen te bevorderen. Het is het auditteam tijdens de generieke audit gebleken dat de kerndocenten het bewaken van de programmatische samenhang als hun belangrijkste taak zien. Binnen- en buitenschools Er is een horizontale samenhang tussen colleges en werkplekleren. Tijdens de colleges vult de docent, die meestal zelf werkzaam is in de beroepspraktijk, bestaande kennis, ervaring en vaardigheden van de student aan met nieuwe inzichten. Door middel van opdrachten wordt de student uitgedaagd deze nieuwe inzichten te vertalen naar en toe te passen in de eigen werksituatie. Via de online leeromgeving van NCOI wordt met studiewijzers en opdrachten de uitwisseling tussen studenten met betrekking tot behandelde onderwerpen uit het vakgebied gestimuleerd. Aldus vindt een versterking van samenhang plaats tussen de colleges, de eigen werkomgeving en de online leeromgeving. De studenten waarmee het auditteam tijdens de audit sprak waren enthousiast over de wijze waarop NCOI de samenhang tussen praktijk en theorie tot stand brengt. Hobéon Certificering Beoordelingsrapport Generieke Audit NCOI 20 januari 2011, versie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeelsmanagement Duaal/deeltijd. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeelsmanagement Duaal/deeltijd. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeelsmanagement Duaal/deeltijd Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Inhoud van het verslag 1. Samenvatting van de beoordeling...2 2. Proces van beoordeling...5 3. Overzicht van de opleiding...6 3.1 Basisgegevens

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

hbo-bachelor SZ- Professional Hogeschool NCOI 3 juni 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor SZ- Professional Hogeschool NCOI 3 juni 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor SZ- Professional Hogeschool NCOI 3 juni 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 6 3 Beschrijving van de opleiding 7 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Voor opleidingen vanaf sept 2013 tot sept 2014

Portfoliobegeleiding. Voor opleidingen vanaf sept 2013 tot sept 2014 Portfoliobegeleiding Voor opleidingen vanaf sept 2013 tot sept 2014 Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst - Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Pauze Eindkwalificaties Reflectie

Nadere informatie

Besluit. Hogeschool NCOI. T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM

Besluit. Hogeschool NCOI. T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeelsmanagement

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN College van bestuur Hogeschool Notenboom Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding Hoger Toeristisch

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Zorg en technologie van

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus AH EINDHOVEN College van bestuur Hogeschool Notenboom Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding Business Administration

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie deeltijd ISBW Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Communicatie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT

Besluit. Hogeschool Schoevers. T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan KR UTRECHT Hogeschool Schoevers T.a.v. mevrouw drs. R. van t Klooster Algemeen directeur Europalaan 101 3526 KR UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw

Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw ,r\vao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie es uit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate degreeprogramma Pedagogische Educatief Medewerker van de

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Management deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Management deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Management deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie