Brief van de hoofdbegeleider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brief van de hoofdbegeleider"

Transcriptie

1 Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge Basisonderwijs Brief van de hoofdbegeleider juli 2012 Brugge, 02 juli 2012 Geachte Voorzitter van het Schoolbestuur, Geachte directeur, In onze laatste brief van dit schooljaar past een oprecht woord van dank en waardering aan alle bestuurders, directies, onderwijzend en ondersteunend personeel die het beste van zichzelf hebben gegeven om van hun school een kwaliteitsvolle school te maken zodat elk van hun kinderen een betere leerling wordt. Zeker een woord van appreciatie voor zij die op 31 augustus de schoolpoort definitief achter zich zullen toetrekken. Voor hen betekent dit het afsluiten van een belangrijke levensfase ten dienste van het katholiek onderwijs. We wensen hen en hun familie veel vreugde in wat komen zal. Graag willen we alle eredirecteurs uitnodigen voor een gezellig samenzijn op vrijdagavond 28 september 2012 om u. in de DPB. Hiervoor krijgen zij later nog een uitnodiging. Aan iedereen: een deugddoende zomervakantie! Hoogachtend, Jos De Muynck Insp.-adv. coördinator R.-K. godsdienst Didier Finet, Hoofdbegeleider In deze brief lees je: personeelsnieuws aanpassingen abonnementen Sit-Canisiusblad overzicht verschillende soorten inspectie HIVO-BaNaBa Schoolontwikkeling 21, 22 en 23 november 2013 seminarie praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? 16 en 17 oktober 2012, Congres herinneringseducatie: De Groote Oorlog Herdacht Beleidstekst Doopsel op schoolleeftijd van Koen Vanhoutte, vicaris-generaal 1

2 aanbod leerhuis Prikbord: muzische opvoeding ProfS kalender 1. Personeelsnieuws Dank je wel, Fabienne! Fabienne kiest er voor om vanaf 1 september 2012 haar directeursambt in Blankenberge op te nemen. We respecteren haar verlangen en wensen haar veel succes. Welkom Veerle! Vanaf 1 september 2012 vervoegt mevrouw Veerle Noppe onze begeleidingsploeg. Veerle is momenteel nog directeur in de basisschool De Stap in Lauwe waar ze voordien geruime tijd ook zorgcoördinator was. Veerle neemt de taak over van Kathleen Veys: 2KP in Kortrijk en Roeselare, terwijl Kathleen Veys de taak overneemt van Fabienne Blontrock: 2KP in Brugge en schoolbegeleider in Brugge Sint-Donaas. 2. Aanpassingen abonnementen Sint-Canisiusblad Bij het einde van het schooljaar vragen we u, naar jaarlijkse traditie, vriendelijk om enkel bij wijziging uw aantal abonnementen op het tijdschrift Canisius zo snel mogelijk aan ons secretariaat door te spelen. Wil dit liefst vòòr 13 juli in orde brengen. U kan dit telefonisch doorspelen op het nummer , faxen naar of mailen naar Vergeet niet het adres en diocesaan nummer van uw school te vermelden. 3. Overzicht verschillende soorten inspectie (n.a.v. Parl.Vr. over impact van niet-onderwijsgebonden regelgeving) Pro memorie: een aantal verplichtingen zijn inherent aan iedere organisatie in Vlaanderen of in België (bv. dubbele boekhouding, vzw-wetgeving, milieuvergunningswetgeving, ) VAN OVERHEIDSWEGE DIENST Arbeidsinspectie - Toezicht sociale wetten BEVOEGDHEID geheel van de diensten van de federale administratie die kunnen tussenkomen in het toezicht op het werk Een van de hoofdopdrachten van het Toezicht op de Sociale Wetten is het informeren, adviseren, verzoenen en controleren in de verschillende domeinen van het reglementair arbeidsrecht (het arbeidsreglement, de deeltijdse arbeid, de nachtarbeid,...) en van het collectief 2

3 - Toezicht Welzijn op het Werk arbeidsrecht; dit laatste wordt bepaald door het toepassingsveld van de collectieve arbeidsovereenkomsten en omvat onder meer de algemene arbeidsvoorwaarden en collectieve contracten, de minimumlonen... Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft eveneens als opdracht het informeren en adviseren in het domein van het burgerlijk arbeidsrecht (de arbeidsovereenkomst, de moederschapsbescherming, de tussenkomst in de vervoerskosten van arbeiders en bedienden...) en het niet-verbindend verklaarde conventioneel arbeidsrecht. Haar opdracht bestaat uit het waarborgen van de naleving van het beleid inzake welzijn op het werk, zowel in de privé- als in de openbare sector, door het vervullen van een adviserende, preventieve en repressieve taak. - Sociale Inspectie controleert de correcte toepassing van de sociale zekerheidswetgeving (RSZ-wetgeving, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, DIMONA, deeltijds werk, tewerkstellingen van buitenlandse werknemers ). Daarnaast ondersteunt de DG zowel de werkgevers als de werknemers bij de correcte toepassing van de sociale zekerheidswetgeving en kan ze optreden als bemiddelaar in bepaalde sociale conflicten. - Inspectie RSZ De Inspectie van de RSZ profileert zich als een openbare dienst die de werkgevers en hun mandatarissen begeleidt voor de toepassing van de sociale wetgeving en de opmaak van hun aangiften, door hen raad te geven en te controleren. Zij draagt ertoe bij dat de sociale bijdragen correct geïnd worden bij de werkgevers; dat de toepassing van de beleidsmaatregelen van de regering inzake tewerkstelling, via bijdrageverminderingen, gegarandeerd wordt; alsook dat de sociale rechten van de werknemers gevrijwaard worden. In samenwerking met de gerechtelijke instanties en de andere inspectie en opsporingsdiensten strijdt zij tegen de fraude. De sociaal inspecteurs en controleurs van de RSZ: stellen onderzoeken in naar de werkgevers; verzekeren het toezicht op de erkende sociale secretariaten en de dienstverleners; staan tot de beschikking van het publiek in de antennes of permanenties in de belangrijkste 3

4 steden van het land. Naast de sociale zekerheidswetgeving, toezicht op verschillende wettelijke bepalingen die met name betrekking hebben op: Dimona, Limosa en de sociale documenten; de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de beroepskaart; het verblijf van buitenlanders en mensenhandel; de outplacement; de dienstencheques. - Inspectie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) Onderwijsinspectie De inspectie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) onderzoekt de conformiteit van de verklaringen afgelegd i.v.m. werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en brugpensioen. De inbreuken vastgesteld bij werklozen of gelijkgestelden, worden overgemaakt aan de Dienst Betwiste Zaken van de RVA voor het toepassen van een administratieve sanctie. Wordt bovendien kwaad opzet vastgesteld, dan wordt een pro-justitia opgesteld dat wordt verzonden naar het arbeidsauditoraat voor strafrechtelijke behandeling. Voor de inbreuken begaan door werkgevers kan naargelang de situatie pro-justitia worden opgesteld, een verwittiging worden gegeven of een termijn voor regularisatie worden voorgesteld. Voornaamste bevoegdheden: de controle op de werkplaats om personen op te sporen die gelijktijdig een werkloosheidsuitkering en een inkomen uit arbeid cumuleren; werkloosheidsreglementering, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, Fonds voor de sluiting van ondernemingen, dienstencheques. Keuren en onderzoeken van en controle op alle voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen Afleveren van erkenningen, vergunningen en toelatingen om activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen advies geven bij de opname van instellingen in de erkenning doorlichtingen van instellingen uitvoeren alle andere opdrachten, toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse regering: - Controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne - Toezicht Nederlandstalig onderwijs in het buitenland - Controles projecten kunstinitiatie BaO-DKO - Controle huisonderwijs - Leerplanadvisering - Advisering CABO - Advisering gecombineerd onderwijs 4

5 De levensbeschouwelijke inspectie Vlaams Energieagentschap - Advisering maatwerk - Diplomagerichtheid opleidingsprofielen - Advisering nuttige ervaring - Toekennen getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs - Onderzoek erkenning van een nieuwe instelling of een structuuronderdeel ervan - Onderzoek afwijking schoolorganisatie - Toestaan afwijkingen op de eindtermen - Gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s - Onderzoek tijdelijke vestigingsplaatsen - Onderzoek materiële toestand Welzijnsbeleid Charter: zie De inspectie kan een EPC intrekken indien blijkt dat deze niet correct werd opgesteld ANDERE SABAM SEMU Reprobel Veiligheid (sport)toestellen SABAM documenteert de werken van haar auteurs om, telkens als een werk van haar repertoire openbaar uitgevoerd of vertoond wordt, de auteursrechten te innen en ze aan de auteur uit te keren Indien een werk wordt uitgevoerd of vertoond en er geen toelating van SABAM werd gegeven, kan een inspecteur een vergoeding innen. De gebruiker (school, koor, orkest, fanfare,...) kan ervoor opteren om uitsluitend met originele partituren te werken. Semu verkiest deze handelswijze natuurlijk, maar indien de gebruiker om welke reden ook toch graag kopieën zou willen gebruiken, kan Semu daarbij helpen door het aanbieden van een licentie op haar repertoire, waardoor onder de bepalingen van deze licentie een kopie kan worden gebruikt. Iedereen die auteursrechtelijk beschermde werken kopieert op een toestel dat hij in huur, eigendom of leasing heeft, moet een evenredige vergoeding betalen. Het Koninklijk Besluit dat die vergoeding regelt, vermeldt als vergoedingsplichtigen al wie kopieën maakt van beschermde werken of wie gratis of tegen betaling een kopieertoestel ter beschikking stelt van anderen. Laten keuren door een neutrale externe 5

6 Brandveiligheid partij (bv. EDTC) Verslag van de brandweer 4. HIVO-BaNaBa Schoolontwikkeling De opleiding richt zich speciaal tot leraren die geïnteresseerd zijn in schoolontwikkelingsprocessen en die hun bekwaamheid om vernieuwingen te realiseren en te begeleiden, wensen uit te bouwen. Wie de driejarige opleiding (60 studiepunten) met succes afrondt, krijgt het Getuigschrift Hoger Opvoedkundige Studies (GHOS, na twee jaar), het Diploma Hoger Opvoedkundige Studies (DHOS, na drie jaar) en het diploma BanaBa Schoolontwikkeling. Zowel het G(etuigschrift)HOS als het Diploma)HOS geven een weddesupplement. De lessen vinden plaats in KATHO-RENO, St.-Jozefstraat 1, Torhout vanaf 22 september Er wordt een infosessie voorzien op vrijdag 31 augustus 2012 om uur in KATHO- RENO Torhout. Wie geïnteresseerd is in deze opleiding of verdere vragen heeft, kan contact opnemen met Didier Finet, voorzitter Mathias Chlarie, ondervoorzitter of Ingrid Depuydt, coördinator 5. 21, 22 en 23 november 2012 seminarie praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? Op 21, 22 en 23 november 2012 organiseert DNI een seminarie te Oostende, Thermae Palace. Praktijkonderzoek: hoe zit dat nu, feitelijk? Hoe onderzoek van je praktijk leidt tot optimaliseren van die praktijk Keynotes: Prof. Nancy Dana, centre for school improvement, University of Florida Verzekerde medewerking: Prof. Helen Timperley, Auckland university, New Zealand Prof. Lorna Earl, University of Toronto, Canada Opbouw van het congres: Je eigen professionele context vormt de beginsituatie Keynotes brengen de inhoud aan. Themasessies verdiepen je inzichten. Leergroepen gaan na hoe je het geleerde kan toepassen in de eigen praktijk. 6

7 Prijs op basis van een tweepersoonskamer: 560 EURO voor leden van VSKO 890 EURO voor niet-leden van VSKO Prijs voor deelname aan losse sessies: 50 EURO/sessie 200 EURO/dag Je kunt de folder hier downloaden en 17 oktober 2012, Congres herinneringseducatie: De Groote Oorlog Her-dacht Een initiatief van KATHO i.s.m. provincie West-Vlaanderen, Oorlog en vrede in de Westhoek, DPB Brugge, Eekhoutcentrum, Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd e.a. In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In het kader daarvan organiseert KATHO op dinsdag 16 en woensdag 17 oktober 2012 het tweedaags internationaal congres De Groote Oorlog Her-dacht in Kortrijk. De eerste dag gaan we na hoe we omgaan met de Groote Oorlog, hoe we in verschillende landen kijken op deze oorlog en hoe deze blik doorheen de jaren is geëvolueerd. Daarnaast belichten we een aantal minder bekende aspecten van de oorlog. We zijn trots dat we als sprekers onder meer Sophie De Schaepdrijver (VS), Jay Winter (VS), Christoph Jahr (D), Geert Buelens, Christophe Busch, Piet Chielens en Zana Etambala mogen verwelkomen. Naast de lezingen bieden we u ook graag een sociaal programma op dinsdagavond aan. Wie wil kan s avonds nog een nocturne in het vernieuwde In Flanders Fields Museum en de Last Post in Ieper bijwonen. We zorgen er als organisatie voor dat u gemakkelijk en gratis tot in Ieper geraakt. De tweede dag bestaat uit een mix van 18 verschillende workshops, voorstellingen en lezingen. Hierbij zal duidelijk worden hoe De Groote Oorlog aangebracht kan worden in het onderwijs en het sociaal-cultureel werk. Deze sessies zijn ook voor een breed publiek toegankelijk. Aanbod KATHO studenten: studenten nemen je klas over, zo kan je gerust het congres volgen! Omdat het voor scholen uit het lager onderwijs bijna onmogelijk is om leraren vrij te stellen van hun lesopdracht om dit unieke evenement bij te wonen, doet de KATHO, meer bepaald het departement Lerarenopleiding RENO, campus Torhout, een uitzonderlijk voorstel. 7

8 Een 50-tal derdejaarsstudenten uit de lerarenopleiding lager onderwijs zullen ingezet worden om leraren die naar dit congres komen te vervangen in hun school. Dit onder dezelfde voorwaarden als bij gewone stageopdrachten. Scholen die in dit aanbod geïnteresseerd zijn, kunnen mailen naar Voor praktische informatie, inschrijvingen en een gedetailleerd overzicht van het programma, verwijzen we u graag naar onze website 7. Beleidstekst Doopsel op schoolleeftijd van Koen Vanhoutte, vicaris-generaal Het komt steeds meer voor dat ouders van kinderen op schoolleeftijd het verlangen uitspreken om hun kind te laten dopen. Vaak is deze vraag nauw verbonden met de wens van hun kind om deel te nemen aan de eerste communie of aan het vormsel. Hieromtrent heeft het bisdom Brugge een beleidstekst uitgegeven. Vanaf het werkjaar geldt de volgende werkwijze voor doopsels op schoolleeftijd. - Het komt steeds meer voor dat ouders van kinderen op schoolleeftijd het verlangen uitspreken om hun kind te laten dopen. Vaak is deze vraag nauw verbonden met de wens van hun kind om deel te nemen aan de eerste communie 1. Enkel gedoopte christenen kunnen het sacrament van de eucharistie ontvangen. Het sacrament van het doopsel dient vooraf te gaan aan de voorbereiding op de eerste communie. - Het is belangrijk dat de vraag naar het doopsel als afzonderlijke weg (en niet als kleine nota bij de vraag naar de eerste communie) wordt bewandeld. De voorbereiding op het doopsel mag niet volledig samenvallen met de voorbereiding op de eerste communie. De eigenheid van beide sacramenten dient aan bod te komen. - Om de niet-gedoopte kinderen die willen deelnemen aan de eerste communie op het spoor te komen, geeft de parochie via de school zo vroeg mogelijk een brief met invulformulier voor de ouders mee aan alle kinderen. Deze brief moet ten laatste eind september in het eerste leerjaar worden meegegeven. Waar dat haalbaar is, wordt de brief al in de derde kleuterklas uitgedeeld. Dit vergt een goede samenwerking tussen (de kleuterscholen), de basisscholen en de parochie(s) of federatie(s). In de brief wordt gevraagd of het kind zijn of haar eerste communie wil doen. Ook wordt er gevraagd of het kind gedoopt is en zo ja, dienen de ouders in te vullen waar ze woonden toen het kind gedoopt werd. Wanneer blijkt dat een kind nog niet gedoopt is en wel de eerste communie wil ontvangen, neemt de parochie contact op met de ouders en nodigt hen uit voor een gesprek. 1 Het komt ook voor dat de vraag naar het doopsel samenhangt met het verlangen van het kind om te starten met de voorbereiding op het vormsel. De richtlijnen met betrekking tot het doopsel op schoolleeftijd gelden ook voor deze kinderen. De parochie heeft de taak om voor hen een soortgelijke doopvoorbereiding te organiseren. 8

9 - Het gesprek met de ouders die voor de eerste communie het doopsel van hun kind wensen, is heel belangrijk. Dit gesprek behoort tot de taak van de parochieverantwoordelijken. In dit gesprek over de motivatie voor het doopsel en over de voorbereiding worden zowel ouders als kinderen betrokken. Om de tijd te laten voor dergelijke gesprekken is een vroege detectie van de vraag naar het doopsel meer dan nodig. - Voor de doopleerlingen wordt de voorbereiding op de eerste communie voorafgegaan door een doopvoorbereiding die start rond half september en eindigt tegen half november. De nieuwgedoopten kunnen daarna zoals de andere kinderen deelnemen aan de voorbereiding op de eerste communie. - De doopvoorbereiding bestaat uit 3 beurten waarin zowel met de kinderen als met de ouders op weg gegaan wordt. Ook de peter en de meter kunnen hierbij uitgenodigd worden. De drie doopbijeenkomsten hebben als thema: namen en handen, licht en water. Voor de drie thema s werden diverse werkvormen ontwikkeld waarmee ouders en kinderen samen aan de slag kunnen gaan. Om de catechetische voorbereiding ook liturgisch in te bedden wordt elke bijeenkomst afgesloten met een gebedsmoment dat inhoudelijk aansluit bij het thema. De parochie is verantwoordelijk voor het inrichten van de doopvoorbereiding. Zij doet dit in samenspraak met de ouders. Het feit dat ouders en kinderen verschillende beurten samen op weg gaan, laat ook ruimte om opdrachtjes mee te geven naar huis, in analogie met het eerste-communieproject Rond de tafel van Jezus. Tevens informeert de parochie de school, zodat ook de godsdienstleerkracht aandacht kan schenken aan dit gebeuren en er afspraken gemaakt kunnen worden over een eventuele samenwerking. Als het aantal doopleerlingen in voorbereiding op de eerste communie beperkt is, is het wenselijk om de voorbereiding voor een hele federatie gemeenschappelijk te laten verlopen. Na de doopvoorbereiding kan het doopsel in de eerste instapviering op weg naar de eerste communie worden gevierd. De klasgenootjes kunnen zo in de viering betrokken worden. Ouders kunnen ook kiezen voor een ander doopmoment in de parochie voorafgaand aan de start van de voorbereiding op de eerste communie. 8. Aanbod leerhuis Het betreft een aanbod van LEERHUIS voor geloof en pastoraal. Het leerhuis wil de Bijbelse kennis verdiepen en kennismaken met Bijbelse teksten rond Kerk-zijn. Zie: MedBaO Bijlage1.pdf 9

10 9. Prikbord: muzische opvoeding Tijdens het najaar, van 21 september tot 14 oktober 2012, wordt een grote tentoonstelling rond 100 jaar Hoste - 60 jaar Sabbattini in het Tinnenpottheater in Gent georganiseerd. Deze tentoonstelling wordt omkaderd met een aantal mimevoorstellingen, een korte sessie bewegingsexpressie of een combinatie van beiden en gegidste rondleidingen. Alle info daaromtrent kunt u vinden op volgende website Een ideale gelegenheid om kinderen, leerlingen, leerkrachten en leerkrachten in opleiding te laten kennismaken met dit veelzijdig initiatief. De kaartenverkoop voor deze activiteiten komt stilaan op gang. Tijdig reserveren is de boodschap! Reserveren kan op Vermeld duidelijk voor welke activiteit u kiest, welke datum, welk uur en met hoeveel personen u inschrijft. 10. ProfS: kalender ProfS 1 (opgelet: enkele data werden nog aangepast!!!): MedBaO Bijlage2ProfS1.pdf ProfS MedBaO Bijlage2ProfS2.pdf ProfS MedBaO Bijlage2ProfS3.pdf 10

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/032 BERAADSLAGING NR 09/022 VAN 7 APRIL 2009 BETREFFENDE DE RAADPLEGING DOOR DE INSPECTEURS ET DE CONTROLEURS

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? ir. Pieter Bolle Attaché Sociaal Inspecteur TWW RD West-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Arbeidsauditoraat Gent

Arbeidsauditoraat Gent WORKING APART TOGETHER 26 november 2015 26/11/2015 Arbeidsauditoraat Gent Georganiseerd op niveau van het ressort Arbeidsauditoraat Gent voor West en Oost- Vlaanderen: 10 afdelingen Bevoegdheden - Burgerlijke

Nadere informatie

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering

Vormingscyclus 2015-2016 Gent. Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping Samenwerkingsakkoord SIOD - Beliris BELIRIS : Staat in voor de realisatie van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 28 juni A D V I E S Nr. 2.041 ------------------------------ Zitting van woensdag 28 juni 2017 ------------------------------------------------ Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2014-2015 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Leerkracht AN Leerkracht KO Leerkracht LO Zorgco. Leerkracht AN Leerkracht KO Leerkracht LO Zorgco

Leerkracht AN Leerkracht KO Leerkracht LO Zorgco. Leerkracht AN Leerkracht KO Leerkracht LO Zorgco Aanbod DPB 2015-2016 Voor de scholen regio Gent (schoolbegeleider Ellen Bauwens) Regio Onderwerp Omschrijving Doelgroep Datum Tijdstip Locatie Contactpersoon PDB AN in de klas (1) Op dit netwerk worden

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Gent. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Gent Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Toezicht op de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Vernieuwd maar niet nieuw

Toezicht op de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Vernieuwd maar niet nieuw Toezicht op de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne Vernieuwd maar niet nieuw 1 Evolutie Jaren 90 begin 2000 Opkomst wetgevend kader. Organisatie van het welzijnsbeleid op het terrein

Nadere informatie

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen De leerkracht als getuige en inspiratiebron godsdienstonderwijscongres Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen THEMA In overleg met de Vlaamse onderwijsvicarissen en het Vlaamse

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.989 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Hasselt. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2016-2017 Hasselt Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? Ir. Paul Van Haecke Attaché TWW directie Oost-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO / ILO) /

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering

Vormingscyclus Antwerpen. Sociale Wetgeving een praktische benadering Vormingscyclus 2015-2016 Antwerpen Sociale Wetgeving...... een praktische benadering Doelstelling van de opleiding U wordt iedere dag geconfronteerd met steeds meer en steeds ingewikkelder sociaal-juridische

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Oudenaarde

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van Vrije Basisschool te Oudenaarde Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Basisschool - De Negensprong te EVERBERG

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gemeentelijke Basisschool - De Negensprong te EVERBERG Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Hoeveel werkvergunningen werden in 2013 ingetrokken? Graag opsplitsing per provincie en sector van tewerkstelling.

Hoeveel werkvergunningen werden in 2013 ingetrokken? Graag opsplitsing per provincie en sector van tewerkstelling. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vraag nr. 3 van 5 augustus 2014 van ROBRECHT BOTHUYNE Buitenlandse werknemers - Controles Een

Nadere informatie

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden

P.E. & Catechese. kansen & mogelijkheden P.E. & Catechese kansen & mogelijkheden Leidraad: pastorale brief Vragen en uitdagingen hebben te maken met de zin zelf van ons bestaan als kerk. Hoe kunnen we vandaag het evangelie ontdekken als een woord

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool - Zusters Maricolen te Maldegem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Kleuterschool - Zusters Maricolen te Maldegem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege

INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS. Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INFORMATIEBROCHURE EXAMENCOMMISSIE BASISONDERWIJS Centrale Examenschool Sint-Lievencollege INDEX 1. Algemeen wettelijk luik 3-4 1.1 Voorwoord 3 1.2 Procedure tot het behalen van het getuigschrift Basisonderwijs

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie

IPV IPV IPV IPV OPLEIDING ACS-ZUIVEL. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie. Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie OPLEIDING ACS-ZUIVEL Vlaanderen 2014 Hotel Van der Valck Beveren Opleiding ACS-Zuivel voor bedienden Opleidingsadviseur van de voedingsindustrie BELGISCHE CONFEDERATIE VAN DE ZUIVELINDUSTRIE Opleidingsadviseur

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Brief van de hoofdbegeleider Brugge, 06 september 2010

Brief van de hoofdbegeleider Brugge, 06 september 2010 Brief van de hoofdbegeleider Brugge, 06 september 2010 Geachte Voorzitter van het Schoolbestuur, Geachte directeur, Het schooljaar 2010-2011 is in rouw gestart. Germain De Luycker, onze directeur Diensten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 18 oktober 2004; A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 1 SCSZ/04/113 BERAADSLAGING NR 04/037 VAN 9 NOVEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ELEKTRONISCHE BERICHTEN MET BETREKKING TOT DE PERIODES VAN INACTIVITEIT OF VAN TOEGELATEN DEELTIJDSE WERKHERVATTINGEN

Nadere informatie

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen

Arbeidshof Antwerpen. Data Inleidingszittingen Antwerpen. Data Inleidingszittingen Hasselt. Data vroegste vaststellingen Arbeidshof Antwerpen De data voor inleidingszittingen en data tot het bekomen van een vaststelling vindt u terug door op de volgende titels te drukken: Data Inleidingszittingen Antwerpen Data Inleidingszittingen

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST

BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST EXEMPLAAR BISDOM 1 van 2 BISDOM AANVRAAG VAN HET KERKELIJK MANDAAT VOOR HET GEVEN VAN ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST Naam : Geboorteplaats en datum :, Adres Telefoon / Fax : / Ik verlang rooms-katholiek godsdienstonderricht

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0

Voorontwerp van decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0 Voorontwerp van decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0 DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, BESLUIT: De Vlaamse minister van Onderwijs is ermee

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2013-2014 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2014. Bekendgemaakt op 30 januari 2014. Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Voorbereiding op de EERSTE COMMUNIE

Voorbereiding op de EERSTE COMMUNIE Voorbereiding op de EERSTE COMMUNIE Rond de tafel van Jezus Op weg met het rugzakje Een project, ontwikkeld door de diocesane werkgroep Eerste communie : Tot 2008: Ontwikkeling. 2008-2009: Enkele pilootscholen

Nadere informatie

Begeleidingsaanbod voor de scholen van regio Gent Schooljaar

Begeleidingsaanbod voor de scholen van regio Gent Schooljaar REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiekonderwijs.vlaanderen Begeleidingsaanbod voor de scholen van regio Gent Schooljaar 2016-2017 Inschrijven bij ellen.bauwens@katholiekonderwijs.vlaanderen

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Hoofdstructuur BaO Pedagogisch geheel Instellingsnummer 7501 Instelling Vrije Basisschool 1 - Bloemendaal

Hoofdstructuur BaO Pedagogisch geheel Instellingsnummer 7501 Instelling Vrije Basisschool 1 - Bloemendaal Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer: Nationaliteit: Arbeidskaart:

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester-coördinator en als universitair opleidingscentrum Orthodontie O Eerste

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2016 Bekendgemaakt op 25 februari 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

EERSTE COMMUNIE 2017

EERSTE COMMUNIE 2017 EERSTE COMMUNIE 2017 Enkele jaren geleden koos je voor het eerste christelijke sacrament, het DOOPSEL = opname in de christengemeenschap Mia Verbanck Het was een vrijwillige keuze én een engagement om

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool te Lommel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Vrije Basisschool te Lommel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Memento Personeelsadministratie

Memento Personeelsadministratie Memento Personeelsadministratie Redactie: Kathy Bergen Ilona De Boeck Kathy De Taeye Aurélie Dubois Stéphanie Gabriel Annick Georges Axelle Gerday Caroline Pagano Ellen Roziers Virginie Van den Bril Nicole

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie