OVERZICHT. 1. Collectief ontslag 2. Overdracht of afstand van onderneming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT. 1. Collectief ontslag 2. Overdracht of afstand van onderneming"

Transcriptie

1 OVERZICHT 1 1. Collectief ontslag 2. Overdracht of afstand van onderneming

2 COLLECTIEF ONTSLAG WETTELIJKE REFERENTIES 2 procedure: CAO nr 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de WNvertegenwoordigers Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling of Wet Renault aanvullende vergoeding: CAO nr 10 van 8 mei 1973 en KB 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag

3 WETTELIJKE REFERENTIES 3 tewerkstellingscel: Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact KB 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen sectorcao?: mbt aanpassing criteria of complexere procedure (PC 102.1, 102.3, 102.5, 104,..)

4 BEGRIP COLLECTIEF ONTSLAG 4 elk ontslag binnen een onderneming om redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer, dat in de loop van een periode van zestig dagen een minimaal aantal werknemers treft Periode van 60 dagen: Berekend van datum tot datum omzeiling mogelijk door tussen ontslagen meer dan 60 dagen te laten, vrijwillige vertrekregelingen,..

5 BEGRIP ONDERNEMING 5 Technische Bedrijfseenheid of TBE Zelfde criterium als bij sociale verkiezingen Niet noodzakelijk de juridische entiteit Economische of sociale autonomie: Economisch: een afzonderlijke directie, een eigen en verschillende productieen/of distributie-activiteit, een autonoom beslissingsrecht in het beleid. Sociale : de grote afstand tussen de diverse uitbatingszetels, het zelfstandig personeelsbeleid, het verschil in taalgebruik, het zelfstandig onderhandelingsbeleid over sociale kwesties, een verschillend arbeidsreglement, andere personeelschefs, een ander paritair comité,... In geval van twijfel of wanneer de economische en sociale elementen elkaar tegenspreken zijn de sociale criteria doorslaggevend.

6 BEGRIP ONDERNEMING 6 Uitbreiding tot afdeling van een onderneming: Cass 4 febr art 62,3 Renaultwet Onderdeel van een onderneming met een zekere samenhang en dat zich onderscheidt door een technische onafhankelijkheid, duurzame activiteit of bedrijvigheid en personeelsgroep (geen ec/soc autonomie) Voorbeelden: stopzetting van productielijn tbv 25% totale productie in afzonderlijke installaties (Arbh Luik 14 juli 1992), sluiting restaurant dat deel uitmaakt van keten (Arbh Brussel 10 maart 1994), sluiten van keuken in school (Arbh Gent 22 maart 1991) / sluiten van een schoonmaak- en kantineafdeling (Arbh Antwerpen 25 juni 1992)

7 AANTAL ONTSLAGEN 7 Vereiste aantal ontslagen voor collectief ontslag verschilt tussen: CAO nr 24 (procedure inlichting en raadpleging) en CAO nr 10 (toekenning aanvullende vergoeding) mogelijkheid: WG moet informatie- en raadplegingsprocedure respecteren, maar geen aanvullende vergoeding betalen (e.o.)

8 AANTAL ONTSLAGEN 8 Gem. aantal WN vorig kalenderjaar CAO nr 24 (inlichtingraadpleging) CAO nr 10 (toekenning vergoeding) werknemers 6 werknemers werknemers 10% % 10% 300 en meer 30 werknemers 10%

9 AANTAL ONTSLAGEN 9 Gemiddeld aantal WN: Op basis van kwartaalaangiftes RSZ (aantal WN op het einde van de aangifte/ aantal aangiftes)

10 10 VOORBEELD BELANG NOTIE TBE EN VERSCHILLENDE CRITERIA Gemiddeld WN JE A 20 8 JE B 30 3 Ontslagen CAO 24 (10 WN TBE 20-59) TBE A + B ja ja TBE nee ja TBE nee nee JE CA0 10 (6 WN TBE 20-59)

11 PROCEDURE CAO Intentieverklaring OR en VDAB - FOD WASO Informatie- en consultatiefase Notificatie OR en VDAB - FOD WASO Wachttijd of negotiatiefase Uitvoering sociaal plan

12 INTENTIEVERKLARING 12 Een schriftelijk verslag voor de OR (bij ontstentenis CPBW, VA) met intentie/voornemen om over te gaan tot collectief ontslag (art 6 CAO 24, art 66 Renaultwet): -1. redenen van voornemen tot ontslagen -2. aantal en categorieën van werknemers betrokken bij het collectief ontslag -3. het aantal en categorieën van het aantal werknemers die gewoonlijk in dienst zijn -4. periode tijdens dewelke tot collectief ontslag wordt overgegaan -5. criteria die gehanteerd zullen worden bij selecteren van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers -6. de wijze van berekening van eventuele extralegale afvloeiingsuitkeringen

13 INFORMATIE- EN CONSULTATIEFASE 13 De OR moet de mogelijkheid krijgen om op dit schriftelijk verslag advies te geven, voorstellen te doen, vragen te stellen én de werkgever is verplicht om de vragen en voorstellen te onderzoeken, te beantwoorden en tegenvoorstellen te doen. De duurtijd van de onderhandelingsfase is NIET wettelijk bepaald. Spec. bevoegdheid OR: vastleggen algemene criteria ontslag en de rangorde (art 15 bedrijfsorg en art 9 CAO 9) geen nominatieve lijsten. Binnen aangereikte criteria, WG autonome ontslagmacht

14 ONTSLAGCRITERIA 14 Functiegebonden criteria. Prestatiegebonden criteria (meest objectief) de individuele performance of de individuele fout van de werknemers Voorbeelden: het aantal ongewettigde afwezigheden, het aantal verwittigingen in het personeelsdossier, ongeoorloofd gedrag, slecht presteren, een ranking in functie van de evaluaties, de bereidheid om de nieuwe uurroosters te aanvaarden (in geval van een herstructurering), enz. Persoonsgebonden criteria de kostwinner van het gezin?, werken beide partners in de firma?, aantal kinderen ten laste?, kwetsbare leeftijdsgroep (bv. plus 45 jaar)?, criteria First in, First out Niet discriminerend (noch direct, noch indirect) leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid, ras, vermogen, taal, handicap, enz. Let op! Ziekteverleden sinds CAO nr. 95 van 10 oktober 2008 niet meer aanvaard.

15 NOTIFICATIE 15 Na afloop van de onderhandelingsfase, tweede betekening aan VDAB en FOD WASO van voornemen tot collectief ontslag + afschrift aan de OR + aanplakking in onderneming De werkgever moet concreet aantonen (aan de VDAB en de FOD WASO) dat er voldaan is aan de wettelijke voorwaarden van de consultatie- en onderhandelingsronde, alvorens deze af te sluiten. (bv notulen OR, verslagen vergadering VA)

16 WACHTTIJD 30/60 DAGEN 16 Geen ontslagen Wachttijd kan met 30 dagen verlengd worden (totaal 60 dagen na tweede betekening) door VDAB OR kan binnen deze 30 dagen na aanplakking collectief bezwaar indienen Vervaltermijn: na afloop kan WG risicoloos ontslagmaatregel nemen Waar? Lancune verzoeningsbureau PC 2 reacties WG bij collectief bezwaar? Herbeginnen geheel of gedeeltelijk onderhandelingsfase Ten vroegste na 30 dagen wachttijd, overgaan tot ontslagmaatregel Enkel mits collectief bezwaar, kan WN individueel ontslag gaan betwisten en zijn er burgerrechtelijke sancties bij niet-naleving

17 INDIVIDUELE BETWISTING 17 Aangetekend, binnen 30 dagen na ontslag Wie? Ontslagen werknemers binnen periode van 60 dagen Bijz: art. 64 Renaultwet: eens van toepassing, bescherming niet alleen op ontslagen binnen 60 dagen, ook de ontslagen die vallen binnen de 60 dagen daaropvolgend of tot de sluiting van de onderneming Inhoud: reïntegratie bij verbreking contract inbreuk op informatieprocedure CAO 24 niet: niet-naleving door de werkgever van de bepalingen van het K.B. van 24 mei 1976 (strafrecht sancties) bv. vereiste kennisgeving VDAB van het voornemen om tot collectief ontslag over te gaan, verplichting een afschrift van de kennisgeving aan te plakken en te zenden aan de werknemersvertegenwoordigers, verbod om werknemers op te zeggen binnen de termijn van 30 dagen,

18 18 INDIVIDUELE BETWISTING GEVOLG 2 reacties op individuele betwisting: WG herbegint de procedure WG legt betwisting naast zich neer en WN start procedure voor arbeidsrechtbank Als bezwaar gegrond: Opzegging loopt of moet nog aanvangen: opzeg geschorst Verbrekingsvergoeding: binnen 30 dagen na 3 de WD van aangetekende individuele betwisting: Reïntegratie geen loonderving en terugbetaling verbrekingsvergoeding Geen reïntegratie verbrekingsvergoeding + loon tot 60 dagen na correcte betekening intentie coll ontslag WN weigert reïntegratie geen bescherming

19 MACHT OR / KADERLEDEN 19 Als de werkgever eenzijdig beslist de informatie- en consultatiefase binnen OR af te sluiten, zijn de risico s voor de werkgever te groot. In praktijk gaat de werkgever na vergaande besprekingen met de OR tot een akkoord met OR komen om de consultatieronde af te sluiten en wordt dit genotuleerd. informatie- en consultatiefase = moment bij uitstek voor kaderleden om plaats aan de onderhandelingstafel mbt sociaal plan op te eisen; eens onderhandelingsfase werd afgesloten, is slagkracht verdwenen. Wachttijd als zogenaamde negotiatiefase bestempelen, is voor kaderleden dan ook misleidend sociaal plan: vormvrij, niet noodzakelijk CAO

20 INHOUD SOCIAAL PLAN 20 Maatregelen om naakte ontslagen te beperken (vrijwillig vertrek stimuleren, interne overplaatsing,..) De ontslagcriteria (principe van gelijkheid en niet-discriminatie: niet leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, gezondheid, politieke, religieuze overtuiging,..), De eigenlijke ontslagvergoeding (verbeterde formule Claeys of formule Claeys met extra premie) bevordering wedertewerkstelling (een apart tewerkstellingscel gericht op kaderleden, met aangepaste looptijd (wett -/+45 jaar, 3 resp 6 m) regeling extralegale voorbeelden toegespitst op kaderleden (gebruik firmawagen, groeps- en hospitalisatieverzekering,..) Akkoord opheffing ontslagbescherming

21 ERKENNING ALS ONDERNEMING IN 21 HERSTRUCTURERING - DOEL Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag met: een verkorting van de opzeggingstermijn of van de door de opzeggingsvergoeding gedekte periode 6m/3m bij anc. +5J/-5J middels cao Begin en einde opzeg tijden erkenning en geldigheidsduur cao een vrijstelling van de vervangingsplicht een verlaging van de leeftijd Afwijking op CAO 17: 60j, regeerakkoord : optrekking tot 62j 55 jaar op moment van intentie coll ontslag (!) tenzij coll ontslag mbt 20% van alle WN van een volledig activiteitensegment dat minstens 2 jaar bestaat: 52 en 6 maanden (2013), 53 jaar (2014), 53 en 6 maanden (2015), 54 jaar (2016), 54 en 6 maanden (2017), 55 jaar (2018) Andere afwijkingen tot max 50 jaar mits min. aantal ontslagen WN tot 2012, vanaf 2013?

22 22 ERKENNING ALS ONDERNEMING IN HERSTRUCTURERING - DUUR vanaf kennisgeving intentie collectief ontslag tot de maximale duur van 2 jaar vanaf tweede kennisgeving collectief ontslag/notificatie te bepalen door Minister van Werk (FOD WASO dienst coll betrekkingen) (verkorte) opzegperiode te verstrijken tijdens geldigheid erkenning en CAO

23 VERGOEDING COLLECTIEF ONTSLAG 23 Voor wie o.a? (Artikel 6 en 7 CAO nr 10) Ontslagen, werkloze WN met recht op uitkeringen Ontslagen, werkloze WN zonder recht op uitkeringen onafhankelijk van zijn wil Ontslagen WN met nieuwe job met lager loon Bovenop de werkloosheidsuitkering, ten laste van de WG

24 BEDRAG VERGOEDING COLL ONTSLAG 24 art 8 CAO nr 10 ½ van het verschil tussen het nettoreferentieloon en de werkloosheidsuitkering totale netto-maandinkomsten nieuwe job

25 NETTO-REFERENTIELOON 25 Brutoloon -RSZ- BV Brutoloon, geplafonneerd op: 3.207,55 (2013) Méér voordelen in natura (mits RSZ) Méér 1/12 de totaal van contractuele premies die minstens maandelijks worden uitbetaald (nt: eindejaarspremie of dertiende maand) Afgerond tot op de euro naar boven Bv brutomaandloon: 1.735,25, als alleenstaande netto 1.106,65 nettoreferentieloon: Referentiemaand: Wordt bepaald tijdens procedure inlichting en raadpleging (art 10 6 lid 2), bij gebreke waaraan: maand voorafgaand aan collectief ontslag

26 DUUR VERGOEDING 26 Artikel 1, lid 1 en 2 Periode van 4 maanden na einde overeenkomst na een opzeg/verbrekingsvergoeding van 3 maanden Opzeg/verbreking van meer dan 3 maanden? periode van 4 maanden wordt met elke bijkomende maand verminderd

27 DUUR VERGOEDING 27 Duur van de opzeg Periode vergoeding 3 maanden of minder 4 maanden 4 maanden (3+1) 3 maanden (4-1) 5 maanden 2 maanden 6 maanden 1 maanden 7 maanden 0 maanden

28 TEWERKSTELLINGSCEL 28 Verplichte oprichting Tewerkstelling van meer dan 20 WN Verlaging brugpensioenleeftijd/leeftijd werkloosheid met bedrijfstoeslag, ongeacht aantal WN Afwijking op CAO 17: 60j, regeerakkoord : optrekking tot 62j 55 jaar (op moment van intentie coll ontslag) voor WG in herstructurering tenzij coll ontslag mbt 20% van alle WN van een volledig activiteitensegment dat minstens 2 jaar bestaat: 52 en 6 maanden (2013), 53 jaar (2014), 53 en 6 maanden (2015), 54 jaar (2016), 54 en 6 maanden (2017), 55 jaar (2018) Andere afwijkingen tot 50 jaar, mits min. aantal ontslagen WN tot 2012, vanaf 2013?

29 WERKING TEWERKSTELLINGSCEL 29 Samenstelling als feitelijke vereniging: WG in herstructurering, één van de repr. vakorg., VDAB, ev. sectoraal opleidingsfonds Duur: Uiterlijk op moment van eerste ontslag Tot minstens 3 maanden resp 6 maanden na laatste ontslag van WN die jonger is resp ouder dan 45 ( hangt samen met inschrijvingsverplichting van WN, supra) Taak: o.a. Inschrijvingsprocedure Outplacementaanbod cf CAO 82

30 INSCHRIJVING 30 Verplicht: Alle werknemers, tenzij 58 jaar op het einde van de periode gedekt door opzegvergoeding 38 jaar beroepsverleden Uitzendkrachten en ovk met bepaalde tijd met 1j anc. (->aparte inschrijvingsprocedure) Duur: (art 10 8 en art 6 lid 10 KB 09 maart 2006) 3 maanden indien jonger dan 45 jaar (op moment aankondiging collectief ontslag) à min 30h 6 maanden indien ouder dan 45 jaar à min 60h

31 PROCEDURE INSCHRIJVING 31 Uitnodiging tot onderhoud Vóór ontslagmaatregel Per aangetekende brief minstens 7 werkdagen vóór voorziene datum van onderhoud Inlichting en gevolgen inschrijving tewerkstellingscel Schriftelijke beslissing van WN tot deelname Uiterl 7 de dag na onderhoud of voorziene datum Geen beslissing, vermoeden te willen inschrijven

32 PROCEDURE INSCHRIJVING 32 WG licht tewerkstellingcel onverwijld in over ontslag met bewijs onderhoud en beslissing WN mbt inschrijving WN wordt ingeschreven, daags na einde arbeidsovereenkomst RVA: afgifte verminderingskaart herstructureringen (geldig 12 ma vanaf inschrijving, vermindering rsz-bijdragen, art 15 KB ) Wanneer kan WG overgaan tot ontslag? Opzegtermijn korter of gelijk aan 6 maanden: Ontslag ten vroegste 1 ste dag na beslissing WN inschrijving tewerkstellingscel of na verstrijken van 7 werkdagentermijn hiervoor Opzegtermijn langer dan 6 maanden: Opzeg mag betekend worden, maar pas verbreking 1 ste dag na beslissing inschrijving WN tewerkstellingscel of na verstrijken van 7 werkdagentermijn hiervoor

33 33 OUTPLACEMENT KWALITEITSVEREISTE DIENSTVERLENER Artikel 5, 3 en 5 CAO nr 82, o.a: een ongevallenverzekering eerbiedigen persoonlijke levenssfeer: de inlichtingen die in het raam van de outplacementopdracht: vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven; zich niet te beroepen op de niet-uitvoering van de verbintenissen van de werkgever tegenover de dienstverlener om de outplacementbegeleiding te schorsen of stop te zetten; Zich niet in te laten met de contacten tussen de werknemer en de potentiële werkgevers; noch de ontslagbeslissing, noch de onderhandeling daaromtrent beïnvloeden; grootst mogelijke beroepsbekwaamheid en vakkennis aan te bieden door onder meer enkel personeel in te zetten dat voldoende gekwalificeerd en opgeleid is voor de opdracht; de afstand tussen de woon- of werkplaats van de werknemer en de plaats waar de outplacementbegeleiding wordt ingericht, moet redelijk zijn; blijk geven van geografische beschikbaarheid en er moet rekening worden gehouden met de verplaatsingsmogelijkheden van de werknemer, met inbegrip van de kostprijs, alsook met de aard en het niveau van zijn kwalificatie.

34 34 KWALITEITSVEREISTE OUTPLACEMENTAANBOD Artikel 5, 4 CAO nr 82 een duidelijk en objectief beeld van de diensten en van zijn werkingsmodaliteiten Minstens volgende elementen : a) de diensten die minimaal deel uitmaken van de opdracht : een persoonlijke en professionele balans, psychologische ondersteuning op verzoek van de werknemer, het opstellen van een actieplan alsook logistieke en administratieve steun; b) de nagestreefde doelstellingen met inbegrip van de specifiekere of gepersonaliseerde aspecten die zijn aangepast aan de leeftijd en het kwalificatieniveau van werknemers van vijfenveertig jaar en ouder; c) de begeleidingsmethodes die concreet worden beoogd; d) de datum van het begin van de outplacementbegeleiding; e) het soort van outplacement dat wordt beoogd : individueel en/ of groepsoutplacement; f) het programma van de werknemer tijdens de outplacementbegeleiding via een document dat aan de werknemer overhandigd wordt ter verduidelijking van de te volgen stappen, de training en de opvolging; g) de vermoedelijke plaats(en) waar de outplacementbegeleiding wordt ingericht;

35 INSCHAKELINGSVERGOEDING 35 Voor de duur van de inschrijving, wordt door de WG maandelijks een inschakelingsvergoeding betaald: Maximum 3 resp 6 maanden, naargelang WN jonger resp ouder is dan 45 jaar. (voorw 1 jaar anc) Op dezelfde wijze berekend als een opzegvergoeding Vervangt geheel of gedeeltelijk de opzeggingsvergoeding Wettelijke regels mbt tijdstip verbreking arbeidsovereenkomst, opdat inschakelings- en opzeggingsvergoeding maximaal samenvallen

36 INSCHAKELING/VERBREKING 36 Leeftijd/anciënniteit WN Duur opzegtermijn Inschakeling/verbreking bij wet Minder dan 1J anc (ongeacht leeftijd) Ongeacht opzegtermijn Onmiddellijk ontslag met verbrekingsvergoeding geen recht op inschakelingsvergoeding Jonger dan 45 jaar Opzeg 3 maanden Verbreking met inschakelingsvergoeding 3 maanden Opzeg >3 maanden Verbreking uiterl laatste dag van de vierde maand voorafgaand aan het einde van de opzeg: inschakelingsvergoeding 3 maanden + saldo verbrekingsvergoeding

37 INSCHAKELING/VERBREKING 37 Leeftijd/anciënniteit WN Duur opzegtermijn Inschakeling/verbreking bij Wet 45 jaar en ouder Opzeg 6 maanden Onmiddellijk ontslag met inschakelingsvergoeding van 6 maanden Opzeg > 6 maanden Verbreking uiterlijk op de laatste dag van de 7 de maand die voorafgaat aan het einde van de opzeg: inschakelingsvergoeding 6 maanden + saldo verbrekingsvergoeding

38 OVERDRACHT OF AFSTAND OND 38 Wettelijke referenties: EUROPEES NIVEAU Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan; Richtlijn 98/50/EG van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van de richtlijn 77/187/CEE van de Raad van 14 februari 1977 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan NATIONAAL NIVEAU CAO nr 32 bis van 7 juni 1985 Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen

39 CAO32bis 39 Behoud van rechten van WN bij verandering identiteit van WG (JE/TBE), of deel ervan: conventionele overdracht (Overdracht gerechtelijk akkoord) (Overname activa na faillissement) (Overname activa na vrijwillige vereffening) deel WG of afdeling WG: Ruime invulling cf rs Hof Van Justitie een georganiseerd geheel van middelen (d.w.z. van personen, materiële en immateriële activa), waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling verder kan worden uitgeoefend, ook al is deze bijkomstig ten opzichte van het doel van de onderneming

40 CONVENTIONELE OVERDRACHT 40 Vereist een wijziging in de juridische entiteit WEL: Verkoop Omvorming personenvennootschap naar kapitaalvennootschap Fusie door opslorping of oprichting nieuwe onderneming splitsing NIET: Wijziging aandeelhoudersstructuur Reorganisatie of interne herstructurering

41 INFORMATIE- EN RAAPLEGING 41 Art. 15bis CAO32bis, artikel 11 CAO 9 Vóór overgang, informatie- en raadpleging OR Voorafgaand een schriftelijke kennisgeving (ev via aanplakking): (voorgenomen) datum overgang redenen van overgang Juridische, economische en scoaile gevolgen van die overgang voor WN Overwogen maatregelen tav WN

42 BEHOUD ARBEIDSOVK 42 Van rechtswege overgang overeenkomst (en rechten en verplichtingen) naar nieuwe WG Automatisch In principe verboden WN van overgedragen onderneming te ontslaan, ongeacht wie het initiatief neemt Uitz: art. 9 lid 2: dringende reden of ec., techn of organisatorische reden

43 INDIVIDUELE ARBEIDSVOORWAARDEN 43 Behoud van alle individuele arbeidsvoorwaarden en voordelen. Alleen wijzigingen, zoals de oude WG recht had dit te doen arbeidsomstandigheden, proeftijd, arbeidsregeling, loon, verworven anciënniteit, beroepskwalificatie, verantwoordelijkheden,.. UITZONDERING: Mogelijkheid collectief/individueel heronderhandelen Voordelen uit aanvullende stelsel van sociale voorzieningen (inzake ouderdoms-, overlevings- en invaliditeitsuitkeringen) hospitalisatie, groepsverzekering, aanvullende ziekteverzekering,

44 COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDEN 44 collectieve voorwaarden van oude WG totdat zij niet meer van kracht zijn Discussie: beroep op gunstigere, collectieve voorwaarden bij nieuwe WG? Cass : ja

45 VERZET WERKNEMER TEGEN NIEUWE ARBEIDSRELATIE? 45 een belangrijke wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden art 10 lid 2: vermoeden verbreking lastens WG Geen belangrijke wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden WN neemt ontslag WN doet niets, komt niet werken: WG: ontslag om dringende reden (feit. appreciatie), houding WN als verbreking aanzien, vordering gerechtelijke ontbinding, WN ontslaan met opzeg

46 DANK U VOOR UW AANDACHT 46 VRAGEN?

2. Toepassingsgebied van de regelgeving

2. Toepassingsgebied van de regelgeving COLLECTIEF ONTSLAG 1. Inleiding Als een onderneming ertoe gebracht wordt verschillende werknemers te ontslaan, kan het gebeuren dat ze te maken krijgt met de regelgeving over collectief ontslag ("procedure

Nadere informatie

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit

OVERZICHT. Algemene inleiding Begripsomschrijving Rechtsbronnen Rechten en plichten van de werknemer en werkgever Besluit COLLECTIEF ONTSLAG FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 OVERZICHT Algemene inleiding Begripsomschrijving

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet :

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : Riolex Tewerkstelling > Outplacement CAO nr. 82 van 10.7.2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (gewijzigd door CAO nr. 82bis van 17 juli 2007,

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 VAN 10 JULI 2002 BETREFFENDE [OUTPLACEMENT VOOR WERKNEMERS VAN VIJFENVEERTIG JAAR EN OUDER DIE WORDEN ONTSLAGEN] 1, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis Circ. : 2007 230/EG/vs Date : 23-11-07 Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur

CIRCULAIRE. Outplacement CAO 82 bis ondertekend S.2007/036 CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656. 19 juli 2007. Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur Sonja Kohnenmergen Eerste adviseur CI7-036F.SK SK/SGE/S.2656 CIRCULAIRE S.2007/036 Outplacement CAO 82 bis ondertekend 19 juli 2007 Sociaal departement T + 32 2 515 08 40 F + 32 2 515 09 13 sk@vbo-feb.be

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S )

Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S ) Koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (B.S. 31.03.2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied

1. Toepassingsgebied HERSTRUCTURERING EN OUTPLACEMENT Met de economische herstelwet van 27 maart 2009 (Staatsblad, 7 april 2009) en het koninklijk besluit van 22 april 2009 (Staatsblad, 30 april 2009, 2 de editie) worden de

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15

NOTA STUDIEDIENST. Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 29.10.2 0 15 29.10.2 0 15 N ILÜFER POLAT A DVISEUR FEDERAAL TE WE RKSTELLINGSBE LEID NOTA STUDIEDIENST Outplacement OUTPLACEMENT OF «BEROEPSHERKLASSERING» VOOR ONTSLAGEN WERKNEMERS 1 WAARSCHUWING De regels inzake beschikbaarheid

Nadere informatie

Herstructurering. Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN. www.aclvb.be

Herstructurering. Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN. www.aclvb.be Herstructurering Ford en toeleveranciers VEELGESTELDE VRAGEN www.aclvb.be Het online document bevat ook een zoekfunctie Inhoudstafel Herstructurering aangekondigd: Wat nu? 6 A. Collectief ontslag 7 a.

Nadere informatie

Herstructurering en informatie & consultatie

Herstructurering en informatie & consultatie Herstructurering en informatie & consultatie 9 mei 2011 Chris Engels Claeys & Engels 1 Begrip collectief ontslag Niet overal identiek (CAO nr. 10 versus CAO nr. 24 versus KB 9 maart 2006) Aantal werknemers

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Luc Janssens. Bestuurder Agoria Academy Social Relations SR en HR Consultant

Luc Janssens. Bestuurder Agoria Academy Social Relations SR en HR Consultant Luc Janssens Bestuurder Agoria Academy Social Relations SR en HR Consultant PROGRAMMAOVERZICHT ONDERDELEN Het voorbereiden, (bege-)leiden en succesvol implementeren van substantiële sociale veranderingen

Nadere informatie

SOORTEN ONTSLAG Een overzicht van de verschillende vormen van ontslag

SOORTEN ONTSLAG Een overzicht van de verschillende vormen van ontslag SOORTEN ONTSLAG Een overzicht van de verschillende vormen van ontslag Inhoudstafel 1. Algemene ontslagvormen p4 2. Ontslag om dringende redenen p6 3. Collectief ontslag p8 4. Het faillissement p11 Hoe

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN»

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» Tussen NV AMP (hierna «AMP»), met ondernemingsnummer BE 0403.482.188, gelegen te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, vertegenwoordigd door: - Dirk Van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008 betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers Gelet op de

Nadere informatie

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag.

Soms komt in het kader van een meervoudig ontslag een sociaal plan tot stand, maar dit is minder gebruikelijk dan bij collectief ontslag. 3 Meervoudig ontslag buiten collectief ontslag 3.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Bij een herstructurering met meervoudig ontslag, worden werknemers wel ontslagen, maar, tenminste in het onderscheid

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 82 BIS ------------------------------------------------------------------------ Zitting van dinsdag 17 juli 2007 ---------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S

Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S Koninklijk besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers in het kader van herstructureringen (B.S. 06.08.2004) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [28 maart 2007 tot

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Activerend beleid bij herstructureringen

Activerend beleid bij herstructureringen HOOFDSTUK VI Activerend beleid bij herstructureringen 203 AFDELING 1 Situering 269. Traditioneel leidde een collectief ontslag vaak tot een massale uitstroom van oudere werknemers in het kader van een

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp

Auteur. Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. www.vlaanderen.be/werk. Onderwerp Auteur Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie www.vlaanderen.be/werk Onderwerp Draaiboek Wegwijs herstructureringen. Deel 1 - De werkgever blijft gewoon bestaan na de herstructurering Datum 14

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

ANTI CRISISMAATREGELEN

ANTI CRISISMAATREGELEN ANTI CRISISMAATREGELEN De oorspronkelijke crisismaatregelen (economische werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet, vermindering van de arbeidsduur, crisispremie voor ontslagen arbeiders) zijn afgelopen

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009

WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN. Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN Afgesloten op 19 juni 2009 WEGWIJS HERSTRUCTURERINGEN : INTRODUCTIE Situering Herstructureringen zijn een dagelijks fenomeen geworden op onze arbeidsmarkt. Ze roepen steevast

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

12. Einde van de arbeidsovereenkomst

12. Einde van de arbeidsovereenkomst 12. Einde van de arbeidsovereenkomst Gezien zijn hogere loon heeft een kaderlid over het algemeen recht op een langere opzeggingsperiode dan een bediende. We geven hieronder een kort overzicht van de reglementering

Nadere informatie

De Tewerkstellingscel

De Tewerkstellingscel De Tewerkstellingscel Dienst Begeleiding Collectief Ontslag Dienst Begeleiding Collectief Ontslag De Tew erkstellingscel 1/10 Inhoudstafel I. INLEIDING: DE OPENBARE TEWERKSTELLINGS- EN OPLEIDINGSDIENSTEN...

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

1. Wat is een tewerkstellingscel?

1. Wat is een tewerkstellingscel? Je wordt geconfronteerd met een collectief ontslag. Dat roept heel wat vragen op. De sociaal interventieadviseur probeert je hierbij zo goed mogelijk verder te helpen via infosessies en individuele gesprekken.

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT

Nadere informatie

Nieuwsflash

Nieuwsflash Nieuwsflash 24.11.2011 De positie van de overnemer in cao nr. 102. Op 5 oktober 2011 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad ( NAR ) de cao nr. 102 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Situering en inwerkingtreding Naar aanleiding van de wereldwijde economische crisis werden een aantal tijdelijke crisismaatregelen getroffen.

Nadere informatie

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen

Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen Arbeidsrecht (2bis): Herstructureringen 1. ALGEMEEN... 2 2. COLLECTIEF ONTSLAG... 3 A. BEGRIP... 3 B. REGELING... 3 C. SANCTIE... 3 3. SLUITING VAN ONDERNEMING... 4 A. BEGRIP... 4 B. REGELING... 4 4. OVERDRACHT

Nadere informatie

Wat moet u doen in het kader van outplacement?

Wat moet u doen in het kader van outplacement? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat moet u doen in

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg

Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg Het nieuwe statuut en de regels rond opzeg 1. Een nieuwe ontslagregeling met nieuwe opzegtermijnen. Er wordt voortaan voor elke werknemer een vaste opzegtermijn bepaald, ongeacht het statuut van arbeider

Nadere informatie

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk?

Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? Eenheidsstatuut? Een geslaagd g huwelijk? 13 februari 2014 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht +32 479

Nadere informatie