Het sociaal begeleidingsplan is van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) die R.S.Z.- plichtig zijn aan de Belgische staat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het sociaal begeleidingsplan is van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) die R.S.Z.- plichtig zijn aan de Belgische staat:"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN SOCIAAL COMITE Gecoördineerde en geactualiseerde tekst Door het decreet van de Vlaamse regering van 14 juli 1993 is beslist dat de grind- en zandwinning in het Limburgse Maasland definitief wordt stopgezet. Door deze beslissing vallen van nu tot einde 2005, 250 à 300 werknemers (arbeiders en bedienden) zonder werk. Deze beslissing is in geen geval ingegeven door economische motieven, maar door ecologische redenen. Bovendien is deze beslissing genomen door de Vlaamse regering, maar een belangrijk deel van de sociale gevolgen vallen ten laste en horen onder de beslissingsbevoegdheid van de federale regering. Tot vandaag is er nog geen contact geweest tussen de Vlaamse regering, de federale regering en de sociale partners om na te gaan hoe de uitvoering van de sociale gevolgen van het decreet zullen worden toegepast door de federale regering. Het sociaal comité heeft niettemin voorstellen geformuleerd om de sociale gevolgen van de besliste afvloeiingen op te vangen. Volgens het voornoemde decreet kan aan de werknemers maximaal 20 % van de grindheffingen worden toegekend om de sociale gevolgen op te vangen en een regeling te vinden voor de verplichte werkloosheid. Dit percentage is aangepast tot 40 % in het decreet van 6 juli 2001 tot wijziging van het decreet van 14 juli Volgens het sociaal comité zijn de mensen en hun families die getroffen worden door de stopzetting van de grind- en zandwinning de eerste en belangrijkste slachtoffers. Het is daarom ook normaal dat ZIJ maximaal kunnen aanspraak maken op het voor hen voorbehouden deel van de grindheffingen. De werknemers van de grind- en zandgroeven van het Maasland zijn nooit vragende partij geweest om hun sector af te bouwen, laat staan alle activiteiten stop te zetten. In uitvoering van zijn decretale opdracht heeft het sociaal comité een sociaal begeleidingsplan uitgewerkt voor werknemers (arbeiders en bedienden) uit de sector die het slachtoffer worden van maatregelen genomen in het grinddecreet. Hiervoor werden vijf opvangluiken opgezet : 1 brugpensioen vanaf 52 jaar, eventueel mogelijk vanaf 50 jaar; of het stelsel van de aanvullende werkloosheidsuitkering; 2 extra tegemoetkoming voor werknemers min 52, min 50 jaar die door sluiting getroffen zijn; 3 de eenmalige afscheidspremie; 4 samenwerking met andere instellingen voor wedertewerkstelling - outplacement - herscholing en bijscholing; 5 maatregelen van toepassing op alle werknemers, zoals hierna gedefinieerd. Het sociaal begeleidingsplan is van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) die R.S.Z.- plichtig zijn aan de Belgische staat: die per 1 januari 1995 i.f.v. de grindwinning tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst in volgende bedrijven: 1 Algri N.V. 11 Hermaco N.V. 2 Belmagri N.V. 12 Heymans Gebr. N.V. 3 Bex N.V. 13 Kempische Prospectievennootschap N.V. 4 Bichterweerd N.V. 14 K.G.M. N.V. 5 Bormans Sylvain 15 Komatco N.V. 6 De Cup N.V. 16 L.K.W. N.V. 7 Dragetra N.V. 17 Lugo N.V. 8 Dragrasa N.V. 18 Maasland N.V. 9 Dragratra N.V. 19 N.G.M. N.V. 10 Gralex N.V. 20 S.B.S N.V. 21 S.C.R.-Sibelco N.V. GRIND Pagina 1 van 14 Sociaal Plan

2 en bij Dranaco N.V. per 1 januari 1996; die na 1 januari 1995 tot en met 31 december 2005 i.f.v. de grindwinning geregeld door het grinddecreet nog tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst in volgende bedrijven: 1 Algri N.V. 11 Hermaco N.V. 2 Belmagri N.V. 12 Heymans Gebr. N.V. 3 Bex N.V. 13 Kempische Prospectievennootschap N.V. 4 Bichterweerd N.V. 14 K.G.M. N.V. 5 Bormans Sylvain 15 Komatco N.V. 6 De Cup N.V. 16 L.K.W. N.V. 7 Dragetra N.V. 17 Lugo N.V. 8 Dragrasa N.V. 18 Maasland N.V. 9 Dragratra N.V. 19 N.G.M. N.V. 10 Gralex N.V. 20 S.B.S N.V. 21 S.C.R.-Sibelco N.V. en bij Dranaco N.V. na 1 januari 1996 tot en met 31 december 2005, en bij Van Beusecom N.V. na 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005, en bij Belbag V.Z.W. na 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005, en voor welke werknemers het sociaal comité rechten bij indiensttreding of actief worden in de sector bevestigt. Nieuwe werknemers Het grinddecreet voorziet in een geleidelijke afbouw van de grindwinning tot uitputting van de productiequota. Hierdoor is het mogelijk dat door natuurlijk verloop het globale personeelsbestand te snel zou dalen. Het is echter noodzakelijk dat ten behoeve van de continuïteit van de grindbedrijven en daardoor de realisatie van de quota, het hiervoor nodige personeel ter beschikking is. Bij een te sterke daling van het personeelsbestand ten opzichte van de te realiseren productie moet derhalve nieuw personeel kunnen ingeschakeld worden. Hierbij wordt de aanspraak van nieuwkomers op rechten voorzien in het sociaal plan door het sociaal comité vastgesteld bij indiensttreding of actief worden in de sector. Werkgevers die nieuw personeel inschakelen moeten dit onmiddellijk en rechtstreeks melden aan het sociaal comité. Het sociaal comité kan ten alle tijde de betrokken werkgever om verduidelijking vragen en behoudt zich het recht voor om de nieuwkomer te weigeren als rechthebbende op het sociaal plan. Het sociaal comité waakt erover dat het globale personeelsbestand van de sector vastgesteld per 1 januari 1995 evenwel niet overschreden wordt als daar geen dwingende redenen toe zijn. Nieuwe werknemers komen niet in aanmerking indien de activiteiten die zij uitoefenen bij hun nieuwe werkgever voordien niet door die werkgever werden uitgeoefend, maar wel door een onderaannemer. Het sociaal comité zal de werknemers die na 31 december 2005 nog in dienst genomen worden door een grindexploitant niet meer opnemen als nieuwe werknemers die rechten opbouwen t.a.v. het sociaal begeleidingsplan. Rechthebbende werknemers niet meer actief in de sector Overdrachten van productiequota en andere transacties verbonden met productie tussen de quotumhouders kunnen impacts hebben op de personeelsbestanden van de betroffen bedrijven. Het is derhalve noodzakelijk dat het sociaal comité door de betrokken bedrijven op de hoogte gesteld wordt van de gevolgen hiervan op het vlak van de tewerkstelling. Het sociaal comité zal jaarlijks de situatie van de tewerkstelling toetsen ten einde na te gaan of rechten van rechthebbende werknemers niet meer actief in de sector moeten bevroren worden of kunnen verder lopen. De rechten van elke werknemer moeten van jaar tot jaar bevestigd worden door het sociaal comité vóór 1 mei van elk jaar. Indien een onderneming een substantieel deel van haar productiequotum niet zelf exploiteert zonder dat haar personeelsbestand wijzigt, zal het sociaal comité hierover om uitleg verzoeken. Het sociaal comité zal, van zodra de overdracht werd gemeld aan het grindcomité, contact opnemen met het overdragende bedrijf om de toepassing van de maatregelen uitgewerkt door het sociaal comité te bespreken en het werknemersbestand definitief vast te leggen. GRIND Pagina 2 van 14 Sociaal Plan

3 Voormalige rechthebbenden niet meer in de sector Analoog aan de regeling in andere sociale context stelt het sociaal comité een verjaringstermijn in van vijf jaar voor het opeisen van eventuele rechten verbonden aan het sociaal begeleidingsplan van het sociaal comité. Tot 31 december 2003 geldt een verjaringstermijn van vijf jaar voor het opeisen van eventuele rechten verbonden aan het sociaal begeleidingsplan van het sociaal comité. Vanaf 1 januari 2004 geldt voor aanvragen van rechten t.a.v. het sociaal begeleidingsplan als vervaldatum 31 december Voor werknemers die in voorkomend geval overmachttonnen ontginnen na 2005 geldt als uiterste datum van hun aanvraag 31 december Deeltijdse tewerkstelling Ook in de grindsector is een deeltijdse baan mogelijk. Voor sommigen zal dat slechts enkele uren/week zijn, voor anderen meerdere uren/week. Nog anderen hebben een gemengde loopbaan. In het oorspronkelijke beleidsplan werd hieraan geen aandacht besteed. Het sociaal comité nochtans meent dat iemand die slechts enkele uren per week werkte geen aanspraak kan maken op dezelfde vergoedingen als iemand die een voltijdse baan verliest. Daarom worden voor de verschillende luiken van het beleidsplan specifieke regels voorzien voor deeltijdsen die het slachtoffer worden van maatregelen genomen in het grinddecreet. Alle bedragen, al of niet expliciet vernoemd in dit beleidsplan, worden aangepast aan de index van de sociale vergoedingen, behoudens anders overeengekomen in een c.a.o. van toepassing voor de bedrijfstak. De hier vermelde bedragen zijn van toepassing per 1 augustus Daar waar in het beleidsplan sprake is van anciënniteit wordt hieronder verstaan uitsluitend de prestatieperiode onder de Belgische R.S.Z.-regeling. De werkgevers die onder toepassing van het decreet vallen zijn gehouden om een kopie van de R.S.Z.- staten van ieder kwartaal van elk jaar te laten geworden aan het secretariaat van het Sociaal Fonds. Aanvragen De aanvragen tot tussenkomst door het sociaal comité worden hiertoe gericht aan het Sociaal Fonds voor de grind- en zandgroeven door de rechthebbende, hierin eventueel bijgestaan door zijn vakbondsorganisatie, gebruikmakend van de formulieren die voor dit doel zijn opgesteld en ondertekend door hemzelf en eventueel zijn werkgever. Het Sociaal Fonds voor de grind- en zandgroeven legt de vervolgens uitgewerkte aanvragen ter goedkeuring voor aan het sociaal comité, dat hierin een beslissing treft. Als het sociaal comité duidelijke aanwijzingen heeft dat het vertrek van een werknemer het gevolg is van een herstructurering grind en zand, kan de werknemer aanspraak maken op het sociaal plan. Indien het sociaal comité uit alle documenten vaststelt dat de werknemer het slachtoffer is van maatregelen van het decreet kan het sociaal comité het recht toekennen. GRIND Pagina 3 van 14 Sociaal Plan

4 EERSTE LUIK Dit luik is van toepassing op werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die zijn activiteiten stopt of vermindert ten gevolge van de afbouw van de grindsector. Het brugpensioen kan slechts worden toegekend indien men recht heeft op werkloosheidsvergoedingen. Wie minder dan 12 uren/week werkt kan niet op brugpensioen. Dit luik kan ook aangewend worden met luik 2 C 2. Dit luik kan niet gecumuleerd worden met luik 3 of 4. A BRUGPENSIOEN VANAF 52 JAAR (eventueel mogelijk vanaf 50 jaar) Alle huidige bruggepensioneerden en toekomstige bruggepensioneerden vallen ten laste van de grindheffingen aan het Sociaal Comité. Voor de niet-ingewijden zouden er zich vragen kunnen stellen rond de ten laste neming van de huidige bruggepensioneerden. Dit is nochtans normaal. De huidige bruggepensioneerden kunnen betaald worden omdat er bij c.a.o. een patronale afdracht is op de uitbetaalde loonsom (0,70 %). Gezien evenwel de loonsom vermindert ingevolge de vermindering van de tewerkstelling, kunnen er onvoldoende fondsen verzameld worden om de huidige brugpensioenen te betalen. Dit opdrogen van de fondsen is een gevolg van het decreet, dus moeten de door het decreet voorziene afdrachten gebruikt worden om ook in de huidige kosten te voorzien. De brugpensioenen moeten als volgt worden geregeld. Arbeiders De c.a.o.'s Brugpensioen van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant (PC 102.6) kunnen toegepast worden: ofwel vanaf 55 jaar (met 33 jaar werknemersanciënniteit); ofwel vanaf 58 jaar (met 25 jaar werknemersanciënniteit). Bedienden De c.a.o. Brugpensioen van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden (PC 218) kan toegepast worden vanaf 58 jaar (met 25 jaar werknemersanciënniteit). Binnen het kader van de algemene c.a.o. nr. 55 van de N.A.R. zal het sociaal comité ingaan op het verzoek om tussenkomst bij halftijds brugpensioen voor bedienden in de volgende gevallen: 1 er werd een sectorale c.a.o. gesloten binnen het PC 218 die halftijds brugpensioen regelt (de absolute minimum leeftijd is 55 jaar); 2 er werd een ondernemings-c.a.o. gesloten (de absolute minimum leeftijd is 55 jaar); 3 er werd een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen werkgever en een individuele werknemer, (de minimum leeftijd is in dit geval 58 jaar). Opzeg komt niet aan de orde aangezien er in al de drie gevallen een individuele overeenkomst tussen werkgever en werknemer moet gesloten worden. Arbeiders en bedienden Desgevallend kan een c.a.o. Brugpensioen vanaf 52 jaar, eventueel 50 jaar toegepast worden indien de minister een erkenning geeft als onderneming in herstructurering (mogelijkheid tot inkorting opzegtermijn tot GRIND Pagina 4 van 14 Sociaal Plan

5 3 of 6 maanden voor bedienden). C.a.o. 17 kan toegepast worden vanaf 60 jaar (geen vervangingsplicht). Het sociaal comité neemt dan ten laste: de aanvullende vergoedingen brugpensioen, alle bijkomende werkgeversbijdragen, vanaf aanvangsdatum van het brugpensioen tot 65 jaar. Aangaande de tussenkomst van het sociaal comité bij halftijds brugpensioen moet een dossier samengesteld worden door de aanvrager waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden om tot halftijds brugpensioen over te gaan wordt voldaan. Ook de problematiek aangaande de opzeg moet hierin duidelijk vermeld worden. Het sociaal comité houdt zich aan het door het comité opgestelde beleidsplan en aan de wettelijke normen. B STELSEL VAN DE AANVULLENDE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN VANAF 52 JAAR De werknemers die geen recht op brugpensioen kunnen laten gelden, ontvangen een aanvullende werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat: 1 er effectief werkloosheidsuitkeringen uitgekeerd worden ten laste van de R.V.A.; 2 de werknemer zijn/haar rechten maximaal en volledig uitput; indien hij/zij door eigen toedoen rechten verliest of beperkt ziet, wordt voor de berekeningen verondersteld dat die uitkeringen toch bestaan. Noot: conform het systeem van aanvullende werkloosheidsuitkeringen zal de werkloze werknemer die tijdens zijn werkloosheid arbeidsongeschikt wordt en ten gevolge hiervan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangt, aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen. Dit ter vervanging van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen. Noot: arbeidsongeschikte werknemers die ontslagen worden komen eveneens in aanmerking voor de aanvullende vergoeding. Principe 2 Er is recht op een aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen (inclusief de toeslag voor oudere werklozen) tot een bepaald refertebedrag; 2 deze aanvulling wordt aangepast aan de gewijzigde bedragen van de werkloosheidsuitkeringen, zodanig dat het aanvankelijk bepaalde refertebedrag steeds bereikt wordt. Refertebedrag: dit wordt berekend en vastgesteld alsof het een brugpensionering betreft. Dit wil zeggen: het bedrag wordt éénmaal bepaald op het moment van het ontslag; rekening houdend met de bestaande heffing van 3,5 % voor de R.V.P. (en eventueel toekomstige nieuwe heffingen); echter wel exclusief de voorheffing brugpensioen, maar wel met de voorheffing werkloosheidsuitkering (voor brugpensioen is er een specifieke tabel voorheffing die anders is dan voor aanvullende werkloosheidsuitkeringen, waar een vast percentage moet toegepast worden : 10,30 %), (bij de uiteindelijke berekening van de belastingen worden aanvullende werkloosheidsuitkeringen en/of brugpensioen fiscaal echter op dezelfde manier behandeld!); het wordt aangepast aan de welvaartsvastheidscoëfficiënt brugpensioenen, cf. N.A.R.; jaarlijks, op 1 april moet de gezinstoestand herbevestigd worden, zoals het document C18.2 bij de brugpensioenen. Het sociaal comité neemt ten laste: de aanvullende werkloosheidsuitkering zoals hierboven beschreven, GRIND Pagina 5 van 14 Sociaal Plan

6 vanaf het moment dat er werkloosheidsuitkeringen uitbetaald worden (de dag volgend op het einde van de opzeggingsperiode of de periode die gedekt wordt door de verbrekingsvergoeding); maximaal tot zolang de werknemer werkloosheidsuitkering ontvangt (het moment dat de werknemer zijn rustpensioen geniet; dit is tussen 60 en 65 jaar); het recht op deze aanvullende uitkering wordt echter beperkt tot maximaal 1/2 jaar uitkeringen per jaar werknemersanciënniteit. Daarom: uniforme regeling nastreven in geval ontslag van 52+. Toekomstige aanvragen van 55-jarigen die ontslagen worden wegens ziekte en niet in luik 2 A terecht kunnen omdat ze ouder zijn dan 50, worden op dezelfde manier behandeld als personen die eerst werkloos waren. Deze personen kunnen bijgevolg gebruik maken van luik 1 B. GRIND Pagina 6 van 14 Sociaal Plan

7 TWEEDE LUIK DE MIN 52 JARIGEN Slechts eenmaal kan aanspraak gemaakt worden op de rechten van dit luik. Dit luik kan slechts gecumuleerd worden met luik 1 onder de voorwaarden beschreven in punt C 2. Voor alle werknemers die ressorteren onder dit luik geldt algemeen het principe dat ze aanspraak kunnen maken op een krediet. Dit krediet is afhankelijk van het aantal jaren tewerkstelling in de grindsector en bedraagt 2 265,60 per jaar tewerkstelling (12 x 188,80 /maand), met een maximum van 13 jaren. Het maximaal krediet bedraagt dus ,80. De aanwending van dit krediet verschilt al naargelang de situatie waarin de ontslagen werknemer terecht komt. De bijpassing stopt wanneer het krediet is uitgeput. Indien na 13 jaar het krediet niet is uitgeput, wordt het resterende deel uitgekeerd. Aan de deeltijdsen wordt een krediet toegekend dat evenredig is met hun prestaties tijdens hun loopbaan. Voor iedere maand wordt het bedrag vermenigvuldigd met de breuk uren per week/effectief gepresteerde uren per week die van toepassing zijn in het betroffen bedrijf. De voor de werknemer meest voordelige loopbaanjaren worden genomen, d.w.z. dat iemand die eerst 20 jaar voltijds werkte, maar de laatste 10 jaar deeltijds, toch het volledige krediet krijgt. (vb. op basis van een effectieve werkweek van 38 uren: iemand die 10 jaar voltijds werkte en 3 jaar deeltijds aan 19 u/w krijgt een krediet van ,40; iemand die 13 jaar 2 u/w werkte krijgt 1 550,15) A VOLLEDIGE WERKLOOSHEID Naar analogie met de andere afvloeiregelingen wordt hier een bestaanszekerheidsvergoeding bij volledige werkloosheid ingevoerd. De vergoeding bedraagt 188,80 per maand (dit is 2 265,60 per jaar) gedurende een periode overeenkomstig het aantal dienstjaren in de grindsector. Voor een deeltijdse wordt het bedrag vermenigvuldigd met de breuk van het toegekende krediet en het voltijdse krediet voor hetzelfde aantal dienstjaren. Voor wie te weinig werkte om werkloosheidsvergoeding te krijgen, blijft het krediet 13 jaar lang onaangeroerd en wordt dan uitgekeerd zoals bij luik 2 B 1. (vb. de persoon uit het voorbeeld hierboven krijgt een maandelijkse bijpassing van ,40 / ,80 x 188,80 = 167,01 13 jaar lang) Noot: conform het systeem van aanvullende werkloosheidsuitkeringen zal de werkloze werknemer die tijdens zijn werkloosheid arbeidsongeschikt wordt en ten gevolge hiervan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangt, aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen. Dit ter vervanging van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen. Noot: arbeidsongeschikte werknemers die ontslagen worden komen eveneens in aanmerking voor de aanvullende vergoeding. In samenwerking met de V.D.A.B. wordt een vacaturebank aangelegd van alle werknemers die door herstructurering in de sector hun job verliezen. De werkgevers gaan de verbintenis aan om geen nieuwe werknemers in de grindsector tewerk te stellen, zonder dat zij voorafgaandelijk deze vacaturebank hebben geraadpleegd. Als tussenpersoon voor de V.D.A.B. wordt aangeduid: dhr. Ludo Rutten coördinator externe relaties V.D.A.B. Hasselt Thonissenlaan 47 Tel. (011) HASSELT Fax (011) GRIND Pagina 7 van 14 Sociaal Plan

8 B WEDERTEWERKSTELLING BUITEN DE GRINDSECTOR B 1 Directe wedertewerkstelling zonder periode van werkloosheid De werknemer ontvangt uit zijn krediet een bijbetaling op het nettoloon bij zijn nieuwe werkgever indien zijn nieuw brutoloon lager is dan zijn vroeger brutoloon in de grindsector. Deze bijbetaling gebeurt per kwartaal gedurende een periode van maximaal 13 jaar op basis van het verschil tussen het vroegere en het nieuwe brutoloon. Indien de werknemer deeltijds werkt (X %) wordt de bijpassing als volgt berekend: arbeiders: (oud bruto uurloon - (nieuw bruto uurloon x X %)) x c.a.o.-arbeidsuren per kwartaal bij nieuwe werkgever; bedienden: (oude bruto maandwedde - (nieuwe bruto maandwedde x X %)) x 3. Indien de deeltijdse arbeid minder dan 50 % bedraagt is de bijpassing dezelfde als bij volledige werkloosheid. Het oorspronkelijk beleidsplan voorziet wel wat er moet gebeuren als iemand na zijn ontslag deeltijds gaat werken. Die formule wordt uitgebreid voor iemand die voor het ontslag al deeltijds werkte. Het nieuwe bruto inkomen wordt vergeleken met het oude: arbeiders: (voormalig bruto uurloon x voormalig aantal deeltijdse uren / effectief gepresteerde uren per week die van toepassing zijn in het betroffen bedrijf) verminderd met (huidig bruto uurloon x huidig aantal deeltijdse uren / wekelijkse c.a.o.-arbeidsduur bij nieuwe werkgever); bedienden: voormalig bruto deeltijds maandloon verminderd met huidig bruto deeltijds maandloon. B 2 Wedertewerkstelling na een periode van volledige werkloosheid Gedurende de periode van volledige werkloosheid is maatregel 2 A van toepassing (tot eventuele uitputting van het krediet). Bij wedertewerkstelling wordt luik 2 B 1 van toepassing. Als men minder dan 50 % in de maand gewerkt heeft, wordt een werkloosheidsbijpassing uitbetaald; in het andere geval een loonbijpassing. C WEDERTEWERKSTELLING BINNEN DE GRINDSECTOR Geen enkele werknemer die ressorteert onder luik 2, komt in aanmerking voor een brugpensioen op het ogenblik van zijn ontslag. Zoniet zou hij ressorteren onder luik 1 A of 1 B. Een werkgever die zijn activiteiten stopzet en overgaat tot collectief ontslag, doet nochtans werknemers afvloeien die op het ogenblik van hun ontslag de brugpensioenleeftijd niet bereiken, maar wel zouden bereiken na bij voorbeeld 4 jaar. Deze werknemers komen in de vacaturebank terecht en worden eventueel weder tewerkgesteld in de grindsector. C 1 Wedertewerkstelling zonder het bereiken van de brugpensioenleeftijd vóór uitputting van de productiequota Gedurende de periode van volledige werkloosheid is maatregel 2 A van toepassing. Bij wedertewerkstelling in de sector wordt het resterend krediet bevroren gedurende zijn wedertewerkstellingsperiode in de grindsector. De uitkering ervan wordt verder gezet onder toepassing van maatregel 2 A en 2 B na aanpassing van het krediet à rato van het aantal bijkomende dienstjaren in GRIND Pagina 8 van 14 Sociaal Plan

9 de grindsector. C 2 Wedertewerkstelling met het bereiken van de brugpensioenleeftijd vóór uitputting van de productiequota Gedurende de periode van volledige werkloosheid is maatregel 2 A van toepassing. Bij wedertewerkstelling in de sector wordt het resterende krediet bevroren gedurende zijn wedertewerkstellingsperiode in de grindsector. Bij uittreding uit de sector met toepassing van luik 1 A of 1 B wordt het bevroren deel van het krediet definitief onuitkeerbaar. Bij uittreding uit de sector met toepassing van luik 2 A of 2 B wordt het bevroren gedeelte van het krediet terug geactiveerd en verder uitgeput, het krediet wordt aangevuld à rato van het aantal bijkomende dienstjaren in de grindsector. GRIND Pagina 9 van 14 Sociaal Plan

10 DERDE LUIK Dit luik kan enkel nog met luik 5 A gecombineerd worden. A DE EENMALIGE AFSCHEIDSPREMIE BIJ ONTSLAG DOOR DE WERKGEVER Bij ieder ontslag (uitgezonderd dringende redenen) kan de werknemer kiezen voor een eenmalige afscheidspremie ten bedrage van 1 742,65 per jaar anciënniteit in de grindsector, beperkt tot een maximum van ,15 (11 jaar). Voor deeltijdsen worden dezelfde regels vastgelegd als bij luik 2. B DE EENMALIGE AFSCHEIDSPREMIE BIJ VOORTZETTING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. Zodra in een bedrijf een einde wordt gemaakt aan elke activiteit van grindwinning, binnen het wetgevend kader van het grinddecreet, kunnen de werknemers die in dienst blijven aanspraak maken op dit luik. Bij de aanvraag tot het uitkeren van de eenmalige afscheidspremie wordt door de werknemer een eenzijdige overeenkomst ondertekend dat deze laatste afziet van alle verdere rechten aangaande het sociaal plan van het sociaal comité. GRIND Pagina 10 van 14 Sociaal Plan

11 VIERDE LUIK OUTPLACEMENT en OPLEIDING Om in overeenstemming te zijn met de evolutie van de wetgeving is de oorspronkelijke tekst van luik 4 herschreven. De aanpassing is noodzakelijk op basis van de: c.a.o. nr. 51 van 10 februari 1992 van de N.A.R. betreffende outplacement; c.a.o. nr. 82 van 10 juli 2002 van de N.A.R. betreffende het recht op outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen; decreet van 2002 betreffende de hervorming van de V.D.A.B.; sectorale c.a.o. van 20 juni 2005, neergelegd op 15 juli 2005 en geregistreerd op 2 augustus 2005 onder nr /10/ Voor de werknemers (arbeiders en bedienden) die het slachtoffer worden van de maatregelen als gevolg van het grinddecreet van 14 juli 1993 neemt het sociaal comité de outplacementtaak van de werkgever over, breidt het sociaal comité de toepassing van de c.a.o. nr. 82 uit naar de werknemers van 45 jaar op het moment dat zij ontslagen worden. 1 Outplacement Inhoud van de outplacementbegeleiding Verstrekte diensten en adviezen behelzen: psychologische begeleiding; opmaken van een persoonlijke balans; hulp bij het uitbouwen van een zoekcampagne naar betrekkingen en de uitwerking ervan; begeleiding met het oog op de onderhandeling van nieuwe arbeidsovereenkomsten; begeleiding tijdens de integratie in het nieuwe werkmilieu; logistieke en administratieve steun. Duur van de outplacementbegeleiding De werknemer heeft op zijn aanvraag recht op een outplacementbegeleiding gedurende een maximum periode van twaalf maanden onder de hiernavolgende voorwaarden en modaliteiten. Gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het outplacementprogramma, heeft de werknemer in totaal recht op twintig uren begeleiding. Wanneer de werknemer op het einde van die termijn van twee maanden geen nieuwe betrekking bij een nieuwe werkgever heeft of geen beroepsbezigheid als zelfstandige, wordt de begeleiding op zijn verzoek voortgezet gedurende de daaropvolgende termijn van vier maanden ten belope van in totaal twintig uren. Indien de werknemer geen betrekking bij een nieuwe werkgever of geen beroepsbezigheid als zelfstandige heeft op het einde van die termijn van vier maanden, wordt de begeleiding op zijn verzoek nogmaals voortgezet gedurende de daaropvolgende termijn van zes maanden ten belope van in totaal twintig uren. Wanneer de werknemer die een betrekking bij een nieuwe werkgever heeft gevonden, deze betrekking verliest binnen drie maanden na de indiensttreding kan op zijn verzoek de outplacementbegeleiding hervat worden. Die hervatting vangt aan in de fase waarin het outplacementprogramma werd onderbroken en neemt in elk geval een einde bij het verstrijken van de periode van twaalf maanden nadat de outplacementbegeleiding werd aangevat. Het pakket van 20 uren begeleiding is een minimumpakket om aan de c.a.o. 82 te voldoen. Zonodig worden extra uren voorzien. Indien de begeleiding in 60 uren niet lukt, kan het sociaal comité in voorkomend geval nog verlengen. GRIND Pagina 11 van 14 Sociaal Plan

12 Dienstverlener Het sociaal comité neemt voor de outplacementbegeleiding de dienstverlener die geselecteerd wordt door het Sociaal Fonds voor de Grind- en Zandgroeven. Aanvraag De betrokken werknemers kunnen vanaf de datum van hun ontslag, maar uiterlijk binnen twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst met het geëigende formulier (4 A) een schriftelijke aanvraag doen om outplacementbegeleiding bij het sociaal comité. De werknemer die met de outplacementbegeleiding heeft ingestemd is gehouden om er te goeder trouw aan mee te werken. 2 Opleiding en bijscholing Werknemers met ontslag bedreigd en ontslagen werknemers kunnen gratis gebruik maken van het opleidingenaanbod van de V.D.A.B.-beroepsopleiding. Voor opleidingen die niet behoren tot het aanbod van de V.D.A.B. staat het sociaal comité in voor de vergoeding van de opleidingskosten die aanvaard werden door het sociaal comité op basis van het goedgekeurd aanvraagdossier. Individuele programma s moeten aangevraagd worden en door het sociaal comité goedgekeurd. Maatregelen in uitvoering van het generatiepact zullen ten gepaste tijde in het sociaal begeleidingsplan ingebed worden. GRIND Pagina 12 van 14 Sociaal Plan

13 VIJFDE LUIK MAATREGELEN VAN TOEPASSING OP ALLE WERKNEMERS In dit luik wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdsen en deeltijdsen. A Afscheidspremie bij ontslag door de werkgever Cumulatief op alle andere maatregelen krijgt iedere werknemer een afscheidspremie, éénmalig uit te keren, die gelijk is aan 43,58 per jaar sectoranciënniteit: bij ieder ontslag (uitgezonderd wegens dringende redenen) door de werkgever, d.w.z. bij toepassing van luik 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 2 C en 3 A; alsook bij toepassing van luik 3 B. Deze afscheidspremie kan slechts één maal benut worden. B Syndicale premie Er is een jaarlijks recht op de syndicale premie, zoals van toepassing in de grindsector, voor de bruggepensioneerden, de volledig werklozen en de ontslagen arbeidsongeschikte werknemers. Deze syndicale premie bedraagt 128,00 per jaar voor de volledig werklozen en de ontslagen arbeidsongeschikte werknemers, en 80,00 per jaar voor de bruggepensioneerden voor de duurtijd dat de betrokken werknemer periodieke uitkeringen van het sociaal comité ontvangt. Deze syndicale premie valt ten laste van het sociaal comité. GRIND Pagina 13 van 14 Sociaal Plan

14 BESLUIT De uitwerking van dit begeleidingsplan vraagt een maximale financiële tussenkomst van de grindheffingen zoals bepaald bij decreet; De afhandeling van deze overeenkomsten zal/kan uitwerking hebben tot ver na het jaar Dit veronderstelt dat er voldoende reserves worden opgebouwd om ten aanzien van de werknemers alle financiële verplichtingen na te komen en vervolgens dat de logistieke ondersteuning tot dan aanwezig is; Gezien de langetermijnovereenkomst moet er ruimte blijven voor bijkomende initiatieven naargelang de financiële middelen en mits akkoord van partijen. Het beleidsplan van het sociaal comité is als volgt van kracht: luik 1 A (brugpensioen): vanaf 1 januari 1995 luik 3 B: vanaf 1 januari 2006 luik 4: vanaf 1 juni 2006 de andere luiken: vanaf 13 juni 1996 Leo Dusoleil voorzitter Aanvullingen en aanpassingen Besluit van 23 februari 2006 (SC/GF/06-06 goedgekeurd op 23 mei 2006) Besluit van 21 april 2004 Gecoördineerd Beleidsplan, Grindblad 2004 nr. 21 Besluit van 3 februari 2004 (SC/GF/03-11 goedgekeurd op 15 maart 2004), Grindblad 2004 nr. 20 Besluit van 14 november 2002 (SC/GF/02-13 goedgekeurd op 28 februari 2003), Grindblad 2003 nr. 17 Besluit van 8 februari 2001 (SC/GF/00-03 goedgekeurd na verloop van de termijn van 1 maand) Besluit van 11 maart 1999 (SC/GF/99-07 goedgekeurd op 23 februari 2000), Grindblad 2000 nr. 9 Besluit van 14 september 1998, Grindblad 1999 nr. 7 Besluit van 27 november 1997, Grindblad 1999 nr. 7 Besluit van 11 september 1997, Grindblad 1999 nr. 7 Bijlagen Aanvraagformulieren GRIND Pagina 14 van 14 Sociaal Plan

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding

Zij heeft tot doel aan bepaalde categorieën van arbeid(st)ers die werden ontslagen, het recht op outplacementbegeleiding Neerlegging-Dépôt: 03109/2013 Regist.-Enregistr.: 13/09/2013 N : 116950/C0/102.06 Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht gaxploiteerd worden in de provincies Antwerpen,

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret

Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Fonds voor sluiting van ondernemingen: een portret Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de RVA en wordt op dezelfde manier beheerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE

DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 4 juni 2008 VSKO/DB/08.06 V0806 Paritair Comité 152 Meesters-, vak- en dienstpersoneel: brugpensioen OPGELET, ENQUETE SCHOOLBESTUREN! Enkel de schoolbesturen die de enquête

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN

13. Outplacement. Inhoudstafel KADERLEDEN 13. Outplacement Outplacement is in principe een voordelige formule voor de werknemer waardoor hij of zij na ontslag makkelijker een nieuwe job kan vinden. Maar opgelet, outplacement kan ondanks de hoge

Nadere informatie

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116)

Nationaal akkoord voor arbeiders (PC 116) Nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders (PC 116) CAO gesloten op 1 april 2009 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2009-2010 Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 Brugpensioen 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8 1.1. Inleiding... 8 1.2. Ontslag gegeven door de werkgever... 8 1.2.1.

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8

INHOUDSTAFEL. Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 8 19.9.2011 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN INHOUDSTAFEL PROTOCOL VAN SECTORAKKOORD 2011-2012 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1 Hoofdstuk 2: Koopkracht Afdeling 1: Voor 2011 Artikel 2:

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 10 juli A D V I E S Nr. 1.410 ------------------------------ Zitting van woensdag 10 juli 2002 ---------------------------------------------- Outplacement - Uitvoering van de wet van 5 september 2001 tot verbetering

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie...

Behangpapier. Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 ( ) Overurentoeslag Jaarlijkse premie... Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking 1360003 Behangpapier Ploegenpremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 (104.451)... 2 Overurentoeslag... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen

Inhoud. Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen. Financiële voordelen en simulaties. Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen Werkgelegenheidsmaatregelen lokale besturen Financiële voordelen en simulaties VVSG 29 september 2011 Inhoud Doelgroepverminderingen Activa Sine Startbanen De Vlaamse Ondersteuningspremie 2 1 Doelgroepvermindering

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Resultaatsgebonden premie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008 (88.929) Ploegenpremies...

Witzandexploitaties. Resultaatsgebonden premie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2008 (88.929) Ploegenpremies... Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat BRUSSEL Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL VSKO/Dienst Beleidscoördinatie/07.1 Brussel, 18 januari 2007 MEDEDELING Meesters-, vak- en dienstpersoneel (PC 152): nieuwe

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap 3180200 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 (107449) Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden

Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2008 betreffende de invoering van een recht op outplacement voor sommige oudere werknemers Gelet op de

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet :

Dit recht wordt evenwel slechts toegekend wanneer de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : Riolex Tewerkstelling > Outplacement CAO nr. 82 van 10.7.2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (gewijzigd door CAO nr. 82bis van 17 juli 2007,

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 82 -------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET RECHT OP OUTPLACEMENT

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden

Infoblad werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden preliminaire voorwaarden Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad werkgevers

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis. I. De CAO 82bis Circ. : 2007 230/EG/vs Date : 23-11-07 Dep. : OP Contact : Eric Galand De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst 82bis Na verschillende maanden van onderhandelen, zal de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN»

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SOCIAAL PLAN «BEDIENDEN» Tussen NV AMP (hierna «AMP»), met ondernemingsnummer BE 0403.482.188, gelegen te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, vertegenwoordigd door: - Dirk Van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie