NIEUWSBRIEF MAART 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF MAART 2014"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF MAART Verkiezingen 25 mei mei 2014 is het weer zover, dan moeten we met zijn allen gaan stemmen voor het Vlaamse, het Federale en het Europees parlement. Sommigen onder ons moeten die dag ook gaan zetelen als bijzitter in een stem- of stemopnemingsbureau. Maar wat als uw werknemer die dag moet werken? Stemmen In België geldt de stemplicht waardoor iedereen die stemgerechtigd is, in principe verplicht is om te gaan stemmen. De werknemer die moet werken die dag, moet dan ook de mogelijkheid krijgen om te gaan stemmen. Deze afwezigheid is bijgevolg gewettigd, maar wel onbezoldigd. De werknemer kan natuurlijk altijd, in de mate van het mogelijke, verlof of inhaalrust opnemen om geen loonverlies te hebben. De werknemer kan er trouwens steeds voor kiezen om niet zelf te gaan stemmen, maar iemand anders via volmacht te laten stemmen. In dit geval moet de werkgever een attest afleveren waaruit blijkt dat de werknemer die dag moet gaan werken. Dit attest moet toegevoegd worden aan het volmachtformulier. Zetelen Werknemers die als bijzitter moeten zetelen in een hoofdstembureau of enig stembureau of in een hoofdstemopnemingsbureau, kunnen gewettigd afwezig blijven, met behoud van loon. Deze afwezigheid zal geboekt worden als klein verlet en dit voor de nodige tijd. De werkgever kan aan de werknemer een kopie van deze aanstelling vragen als bewijs. Werknemers die moeten zetelen als voorzitter of als secretaris van een stem- of stemopnemingsbureau of als bijzitter van een stem- of stemopnemingsbureau dat geen hoofdbureau is, zijn ook gewettigd afwezig, maar zonder behoud van loon. De werknemer kan evenwel vrijgesteld worden van het zetelen in een stem- of telbureau als hij een attest van de werkgever kan voorleggen waarin staat dat zijn aanwezigheid op het werk vereist is. Voor verdere informatie over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/

2 2. Eenheidsstatuut : Ontslagmotivering Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe ontslagreglementering van toepassing op zowel arbeiders als bedienden ten gevolge van het eenheidsstatuut. Vanaf 1 april 2014 treedt als gevolg hiervan een nieuwe cao over ontslagmotivering in werking. Hierdoor zal elke werknemer voortaan het recht hebben om de redenen te kennen die tot zijn ontslag hebben geleid. Een tweede luik van deze cao is de invoering van het recht van de werknemer om schadevergoeding te vragen indien zijn ontslag kennelijk onredelijk is. Ontslagmotivering Elke werknemer, arbeider of bediende, zal vanaf 1 april 2014 zijn werkgever kunnen verzoeken om de redenen die tot zijn ontslag hebben geleid te kennen. Voor zover de werkgever dit niet spontaan gedaan heeft, wat trouwens mag maar niet moet, kan de werknemer dit via een aangetekende brief opvragen bij zijn werkgever. Deze mogelijkheid bestaat tot twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Betreft het een ontslag met een te presteren opzeggingstermijn dan dient de werknemer dit schrijven binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzegging door de werkgever te doen en dit zonder dat de termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst wordt overschreden. Op zijn beurt heeft de werkgever dan twee maanden om de motieven die tot het ontslag geleid hebben mee te delen. Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven, dan zal er een forfaitaire burgerlijke boete verschuldigd zijn van 2 weken loon. Deze boete is niet van toepassing indien de werkgever de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid uit eigen beweging heeft meegedeeld. Op de verplichting tot motivering van het ontslag zijn in de cao een aantal uitzonderingen opgenomen. In volgende gevallen dient de werkgever het ontslag niet te motiveren : - bij ontslag tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Aaneensluitende voorafgaande arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of interim arbeid voor een identieke functie worden meegeteld voor het bereiken van die termijn; - indien de werknemer is aangeworven als uitzendkracht of als student; - bij ontslag van een werknemer met oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag of pensionering; - wegens de definitieve stopzetting van de activiteit, sluiting van de onderneming, een collectief ontslag of een meervoudig ontslag bij herstructurering; - indien de werkgever een bijzondere ontslagprocedure vastgelegd bij wet of cao moet naleven (zoals ontslag preventieadviseurs, personeelsvertegenwoordigers, ); - in geval van ontslag om dringende reden; - voor arbeiders die vallen onder de tijdelijke uitzonderingen van de opzegtermijnen van het eenheidsstatuut tot en met 31 december 2015; - voor arbeiders die vallen onder de structurele uitzonderingen.

3 Kennelijk onredelijk ontslag Als de redenen gekend zijn door de werknemer en hij is van oordeel dat de motivering niet redelijk is, dan kan hij dit voor de rechtbank aanvechten. Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslag van een werknemer, aangeworven voor een onbepaalde tijd, gebaseerd op redenen die geen verband houden met zijn geschiktheid of gedrag of die niet berusten op de noodwendigheden van de onderneming en waartoe nooit zou beslist zijn door een normale en redelijke werkgever. Als een ontslag via deze toetsing geoordeeld wordt als zijnde kennelijk onredelijk, kan door de rechter een forfaitaire schadevergoeding worden opgelegd van 3 weken tot 17 weken loon, afhankelijk van de ernst van de kennelijke onredelijkheid. Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met andere ontslagbeschermingsvergoedingen maar wel met de forfaitaire burgerlijke boete van 2 weken loon, indien verzuimd werd de ontslagredenen mee te delen. Deze sancties zijn eveneens niet aan de orde indien er een uitzondering van toepassing was op de verplichting tot motivering. Bewijslast De bewijslast werd ook uitgewerkt in de cao. Als de redenen van het ontslag werden meegedeeld door de werkgever, dan zal de partij die iets beweert hiervan het bewijs moeten leveren. Wanneer de werkgever nagelaten heeft om het ontslag te motiveren, dan zal hij het bewijs van de ontslagredenen moeten leveren en tevens dienen aan te tonen dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is. Indien een werknemer een zaak aanspant voor de rechtbank terwijl hij zelf heeft nagelaten de redenen voor het ontslag op te vragen, dan draagt de werknemer zelf de bewijslast van de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. Willekeurig ontslag Het begrip van de willekeurige afdanking dat heden van toepassing is op arbeiders zal dus ten gevolge van de ontslagmotivering ophouden te bestaan vanaf 1 april 2014, behoudens voor de arbeiders die vallen onder de tijdelijke en structurele uitzonderingsregimes in kader van de opzeggingstermijnen van het eenheidsstatuut. Voor deze arbeiders is er immers nog geen verlengde opzeggingstermijn in het kader van het eenheidsstatuut en blijft de regeling van het willekeurig ontslag bestaan. Voor de tijdelijke uitzonderingsregimes is dit evenwel beperkt in de tijd tot 31 december Nadien zal ook voor deze groep werknemers de hierboven vermelde regelgeving van toepassing zijn.

4 Het willekeurig ontslag is elk ontslag om redenen die geen verband houden met de geschiktheid van de werknemer, met zijn gedrag of met de noodwendigheden van de onderneming. Een werknemer die meent het slachtoffer te zijn van een willekeurig ontslag kan naar de rechtbank stappen waarna het aan de werkgever is om het tegendeel te bewijzen. Indien de werkgever daar niet in slaagt, dan kan de werkgever veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding ten belope van 6 maanden loon. Voor verdere informatie over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/ Eenheidsstatuut : Outplacement De regelgeving met betrekking tot outplacement is uitgebreid vanaf 1 januari Er werd een nieuwe, algemene outplacementverplichting ingevoerd voor alle werknemers die vanaf 2014 ontslagen worden met een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken. De gevolgen hiervan kunt u in dit artikel lezen. Toepassingsgebied De nieuwe algemene outplacementverplichting is van toepassing op elke werknemer die vanaf 2014 ontslagen wordt met een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken. In tegenstelling tot het verleden is er dus niet langer een minimumleeftijd voorzien! Ook verschillend met het verleden is het feit dat de nieuwe regeling automatisch van toepassing is bij ontslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, of bij ontslag van deeltijdse werknemers, ongeacht de wekelijkse arbeidsduur. Enkel in het geval van ontslag wegens dringende redenen of in het geval van herstructurering zal er geen outplacementaanbod moeten gebeuren. De oude outplacementregeling, die algemeen gesproken van toepassing is op werknemers van 45 jaar of ouder met tenminste 1 jaar anciënniteit, wordt niet afgeschaft! Deze regeling zal echter enkel nog maar van toepassing zijn op werknemers die geen recht hebben op een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken, maar volgens de oude regelgeving wel recht hebben op outplacement. De nieuwe regelgeving heeft dus steeds voorrang op de oude regelgeving. Outplacementbegeleiding In de nieuwe regelgeving valt de outplacementbegeleiding onder het zogenaamde ontslagpakket. Dit wordt anders ingevuld naargelang het ontslag gepaard gaat met een opzeggingstermijn, dan wel met een opzeggingsvergoeding.

5 Ontslag met een opzeggingsvergoeding Wanneer de werknemer wordt ontslagen met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken, dan heeft hij recht op een ontslagpakket bestaande uit: 1) een outplacementbegeleiding van 60u ter waarde van één twaalfde van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat. De minimumwaarde bedraagt en de maximumwaarde Voor de deeltijdse werknemers worden deze bedragen pro rata toegepast; 2) een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken waarop vier weken in mindering mogen worden gebracht voor de waarde van de outplacementbegeleiding. Tot en met 31/12/2015 heeft de werknemer in kwestie de keuze om het outplacementaanbod te weigeren en de volledige verbrekingsvergoeding op te eisen zonder dat de RVA hem hiervoor sanctioneert. Ontslag met een opzeggingstermijn Wanneer de werknemer wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, dan heeft hij recht op een ontslagpakket bestaande uit een opzeggingstermijn van minstens 30 weken en een outplacementbegeleiding van 60u. De outplacementbegeleiding moet in principe plaatsvinden tijdens het sollicitatieverlof en mag daar op worden aangerekend. Een werknemer die outplacementbegeleiding geniet, heeft trouwens tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn recht op 1 volledige dag of twee halve dagen sollicitatieverlof per week. Voor de deeltijdse werknemers wordt dit sollicitatieverlof pro rata berekend. Procedure Ontslag met een opzeggingsvergoeding De werkgever moet binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een geldig outplacementaanbod versturen. De werknemer heeft op zijn beurt 4 weken de tijd om het aanbod te aanvaarden of te weigeren. Wanneer de werkgever niet tijdig een aanbod doet, dan moet de werknemer hem binnen de 39 weken in gebreke stellen, waarna de werkgever nog 4 weken de tijd heeft om alsnog een geldig aanbod te doen. Indien er dan nog steeds geen geldig aanbod gegeven wordt, dan herwint de werknemer zijn recht op een volledige opzeggingsvergoeding. Ontslag met een opzeggingstermijn De werkgever moet binnen de 4 weken na de aanvang van de opzeggingstermijn een geldig outplacementaanbod versturen. De werknemer heeft op zijn beurt 4 weken de tijd om het aanbod te

6 aanvaarden of te weigeren. Wanneer de werkgever niet tijdig een aanbod doet, dan moet de werknemer hem binnen de 4 weken in gebreke stellen, waarna de werknemer nog 4 weken de tijd heeft om alsnog een geldig aanbod te doen. Voor verdere informatie over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/ Wijziging Personeelsgegevens Graag uw aandacht voor volgende belangrijke administratieve mededeling. Om rechtzettingen te vermijden in de loonverwerking is het van groot belang om alle wijzigingen in de personeelsgegevens onmiddellijk door te geven aan uw dossierbeheerder. Het betreft zowel wijzigingen in de persoonlijke gegevens (adres, burgerlijke staat, rekeningnummer, ) als wijzigingen in de contractgegevens (uurloon, uurrooster, extra voordelen, ). De meeste van deze wijzigingen hebben een invloed op de loonberekeningen. Het is dus belangrijk om uw dossierbeheerder op de hoogte te brengen vóór u de prestatiestaat van de betreffende maand indient. We hebben hiervoor een afzonderlijk document opgesteld dat u zowel kan mailen als kan faxen (zie document in bijlage). Gelieve dergelijke wijzigingen dus niet op de prestatiestaten te vermelden, maar afzonderlijk door te geven via het betreffende document om vergissingen te voorkomen. Datawijzigingen moeten immers worden ingegeven vóór de loonberekeningen worden uitgevoerd. Vaak moet uw dossierbeheerder ook formulieren invullen voor verschillende instanties (RSZ, vakantiefonds, vakbond, ) dus ook hiervoor is het belangrijk om wijzigingen onmiddellijk te melden. Als u gebruik maakt van onze Prisma online module dient u er rekening mee te houden dat u voor de meeste wijzigingen een historiek moet aanmaken. Zo kan u in de toekomst op ieder moment raadplegen vanaf wanneer welke gegevens van toepassing waren. Indien u geen historiek aanmaakt, worden alle voorgaande gegevens overschreven en kan u niet terugvinden wat er in het verleden werd toegepast. Voor verdere informatie over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder of op ons algemeen nummer 03/

7 Sociaal Secretariaat SOFIBO Kleine Laan Sint-Niklaas Fax : 03/ WIJZIGING PERSONEELSGEGEVENS (!ENKEL INVULLEN WAT WIJZIGT!) Werkgever Firma : Adres : Werknemer Naam:. Voornaam:. Initiaal 2 e voornaam:. Straat:... Nr:. Bus:... Postcode: Woonplaats: Land:. Rijksregisternr.: m Nationaliteit Geslacht: Man Vrouw Taal: Nederlands Frans Duits Burgerlijke Staat: Ongehuwd Gehuwd Weduwe(naar) Samenwonend Wettelijk Samenwonend Feit. Gescheiden. vanaf:.../.../... Wett. Gescheiden vanaf:.../.../. (verklaring Burg. Stand) Echtgeno(o)t(e) Naam:.. Voornaam :. Geb. Datum:. Beroep (of vervangings)inkomsten Ja Neen Ja, maar < 212,00 /maand (bedragen 01/2003) Pensioenen, renten Ja Neen Ja, maar > 423,00 /maand (bedragen 01/2003) Personen fiscaal ten laste (attest bijvoegen) Aantal kinderen:. Andere:.. Kinderbijslag: Ja Neen Aantal mindervalide kinderen : Andere:.. Mindervalide werknemer Mindervalde echtgeno(o)t(e)

8 Arbeidsduur Voltijds Deeltijds Seizoenarbeider Extra Uurrooster Aantal uren (en minuten) per week u min. Vast uurrooster: ma:.,. di:.,. woe:.,. do:.,. vrij:.,. zat:.,. zon:.,. Uurrooster over meerdere weken: Nr werkschema.. Of uurrooster bijvoegen Variabel uurrooster/gemiddeld aantal uren/week: u min. (uurrooster bijvoegen) Dagen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Voormiddag Werkuren van tot Pauzes van tot Namiddag Werkuren van tot Pauzes van tot Totaal Functie bij de werkgever: Classificatie/barema volgens PC: Loon Brutoloon:... per uur per maand Woonplaats-werk verkeer: Openbaar vervoer: maandbedrag tussenkomst werkgever Eigen vervoer:. aantal km enkel Fiets:.. aantal km enkel Vervoer werkgever: aantal km enkel Betaling : contant op rekeningnummer: Andere wijzigingen: Handtekening klant: Datum:..

9 5. Loonaanpassingen maart 2014 Indexaties PC Naam verhoging Op Volgende indexatiedatum 226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken 1,40% D Conventionele verhogingen PC Naam verhoging Op Volgende indexatiedatum 307 Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 125 EUR ecocheques Loonaanpassingen : D op alle lonen, maar op de werkelijke lonen begrensd tot op het eindbedrag van klasse 8 6. Opleiding : Zakelijk Onderhandelen Op dinsdag 6 mei 2014 en 13 mei 2014, organiseert Sofibo in haar kantoren een opleiding waarin u zakelijk leert onderhandelen. Deze training reikt u, via enkele handvaten, een kader en de vaardigheid aan, om op een integere manier zakelijk te onderhandelen met klanten, leveranciers, opdrachtgevers, hoofd- en onderaannemers. Meer weten over deze infosessie of andere opleidingen? Neem contact op met ons secretariaat! Dankzij het behalen van het ISO-9001-certificaat kan Sofibo u de mogelijkheid aanbieden om gebruik te maken van de KMO-portefeuille. De aanvraag is in te dienen via:

10 7. Formalis informeert : Vestigingseenheid Inschrijving van uw vestigingseenheden in de Kruispuntbank van Ondernemingen Noodzakelijke voorwaarde om van de bijdrageverminderingen RSZ te kunnen genieten. Naast de BTW - en RSZ - hoedanigheid die door de bevoegde instanties worden toegekend, dient een onderneming mogelijk ook een handelshoedanigheid of niet-handelshoedanigheid naar privaat recht te hebben. Deze worden enkel en alleen door het ondernemingsloket ingebracht in de KBO: - Voor de handelsondernemingen gebeurt dit sinds 01/07/ Voor de niet-handelsondernemingen naar privaat recht, de intellectuele en vrije beroepen, gebeurt dit slechts vanaf 01/07/2009. Het inladen in de KBO van deze laatste groep is zeer problematisch geweest. Bij vrijwel alle dergelijke ondernemingen ontbreekt de vestigingseenheid. De RSZ roept momenteel ondernemingen-werkgevers op om hun vestigingseenheid in orde te brengen. Voor handelsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht, (vb. advocaten, notarissen, boekhouders, dokters, psychologen, landbouwers) die na de aangegeven data begonnen zijn, kan het ondernemingsloket Formalis dit uitvoeren tegen het wettelijk tarief. Indien de betreffende ondernemingen gestart zijn vóór de hierboven aangegeven data, dan sturen ze de formulieren die ze bij de brief van RSZ hebben ontvangen, naar het aangegeven adres van de beheersdienst KBO terug. In betreffend geval wordt dit door de dienst van de FOD economie rechtgezet. Voor het genieten van bepaalde bijdrageverminderingen moet de situatie uiterlijk 14 april 2014 geregulariseerd zijn. Dit om een weigering te vermijden van de verminderingen vanaf het 3 de kwartaal Formalis en Sociaal Secretariaat Sofibo raden de werkgevers aan om de nodige aandacht aan deze briefwisseling te geven en de eventuele aanpassingen in KBO te laten uitvoeren. Ondernemingen kunnen zelf hun gegevens controleren via de link Public Search op de website van de FOD Economie. Voor verdere informatie staat Formalis Waasland u graag bij. Contacteer Formalis Waasland, hét ondernemingsloket voor uw onderneming Formalis Waasland staat dagelijks tot uw dienst. Bij voorkeur na afspraak van uur en van uur (Vrijdag tot uur) Voor meer informatie vraag naar Griet Nimmegeers Tel:

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichting tot motivering van het ontslag 2 Inleiding Herinnering van het wettelijk kader : > Ongrondwettelijkheid van de tot 2013 toepasselijke opzegtermijnen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Regeerakkoord : Overgangsmaatregelen Brugpensioen Onlangs hebben wij u via een extra nieuwsbrief geïnformeerd over wat er in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Employment www.lydian.be Onderwerp Ontslagmotivering vanaf 1 april 2014 verplicht Datum 20 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Vermeulen Heylen Michiels advocaten www.vermeulen-law.be Onderwerp Motiveringsplicht vanaf 1 april 2014 voor de meeste ontslagen Datum 28 februari 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof

Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Nieuwe regels inzake outplacement en sollicitatieverlof Met de invoering van het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, werd ook de regeling van outplacement volledig hervormd. Onder outplacementbegeleiding

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG --------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 109 VAN 12 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE MOTIVERING VAN HET ONTSLAG ------------------ VERSLAG -------------- Tengevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van

Nadere informatie

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag

CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag CAO nr. 109: De ontslagmotiveringsplicht en het kennelijk onredelijk ontslag NEWSLETTER, MAART 2014 Meer info: www.claeysengels.be info@claeysengels.be Inhoudstafel 1 Huidige regeling... 2 2 Op wie is

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Cao nr. 109: het kennelijk onredelijk ontslag

Cao nr. 109: het kennelijk onredelijk ontslag FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Inleiding Cao nr. 109: algemeen Toepassingsgebied, recht op mededeling

Nadere informatie

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD

DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN VOOR BEPAALDE TIJD TUSSEN:..., met maatschappelijke zetel te..., ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer...; hierna genoemd

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Cao 109 Motivering ontslag

Cao 109 Motivering ontslag INFORMATIENOTA STUDIEDIENST Nummer 2014-04 Trefwoord Code Motivering ontslag 00-AHGA Aanmaakdatum 25 maart 2014 Auteur Bram van Goethem Cao 109 Motivering ontslag 1 Rechtsbronnen Art. 38 van de Wet op

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2016

NIEUWSBRIEF MAART 2016 NIEUWSBRIEF MAART 2016 1. Rappels Om boetes en rappels te vermijden raden wij u aan om telkens uw factuur tijdig aan ons te betalen. Het toezicht op de tijdigheid van uw betalingen wordt door de verschillende

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Nr. 211 10 december 2015

Nr. 211 10 december 2015 Nr. 211 10 december 2015 Belgisch Staatsblad Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor werkgevers in steunzones: het Waalse Gewest sluit samenwerkingsakkoord Bedrijven die in een steunzone gelegen

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS)

VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) VCA BASISVEILIGHEID VOOR ARBEIDERS (VCA BAS) Opleiding voor arbeiders en meewerkende ploegbazen in de bouw. Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste veiligheidsvoorschriften die gelden op een

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Motivering van het ontslag CAO 109 van de Nationale Arbeidsraad van 12 februari 2014. Dossier unisoc. Link CAO 109 Link Advies nr.

Motivering van het ontslag CAO 109 van de Nationale Arbeidsraad van 12 februari 2014. Dossier unisoc. Link CAO 109 Link Advies nr. Motivering van het ontslag CAO 109 van de Nationale Arbeidsraad van 12 februari 2014 Dossier unisoc Link CAO 109 Link Advies nr. 1891 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 1 2 Samenvatting... 2 3 Inleiding...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (bepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON,

DE WERKNEMER DIE UITKERINGEN WIL GENIETEN MOET DIT FORMULIER, NA DE PERIODE GEDEKT DOOR LOON, RIJKSDIENST ONMIDDELLIJK VOOR INDIENEN ARBEIDSVOORZIENING BIJ ZIJN UITBETALINGSINSTELLING C4ASR-STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORHEEN BRUGPENSIOEN) TE BEZORGEN AAN DE WERKNEMER DOOR DE

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen.

EXCEL GEVORDERDEN. De opleiding is bedoeld voor bouwprofessionelen die hun kennis van Excel-rekenbladen willen verruimen. MICROSOFT OFFICE EXCEL BASIS Tijdens deze opleiding worden de basisbevelen en mogelijkheden van Excel-rekenbladen uit de doeken gedaan. Er wordt aangeleerd hoe men tabellen kan opstellen met de gewenste

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen

Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Het eenheidsstatuut en de nieuwe opzegtermijnen Isabelle LIBERT! Legal Advisor SECUREX Eenheidsstatuut Situering De nieuwe opzegtermijnen vanaf 01/01/2014 De opzegtermijnen voor de werknemers in dienst

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 217 21 januari 2016 Belgisch Staatsblad Sociale zekerheidsverdragen met Argentinië, Moldavië en Albanië België heeft met de landen Argentinië, Moldavië en Albanië een sociaal zekerheidsverdrag afgesloten.

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van Arbeidsongevallen Terug te sturen naar: Huysman Verzekeringen huysman@huysman.be 09/376.14.82 Nummer verzekeringscontract: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer : Stuur dit formulier binnen de

Nadere informatie

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN

We zetten een boom op voor een solidair en rechtvaardig 2015 BESTE WENSEN PC 330 TANDPROTHESEN JAN2015 Woordje van de nationaal verantwoordelijke Sinds 1 januari 2015 gelden er voor de arbeiders nieuwe en. Zij hebben vanaf 1 januari 2015 ook het recht om de redenen van hun ontslag

Nadere informatie

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 3070000 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Ecocheques... 2 Communautaire feestdag... 2 13 e maand / Eindejaarspremie... 3 Addendum bij wijze van inlichting... 3 Vervoerkosten...

Nadere informatie

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1

UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 UITGELICHT: Nieuwe wet over nieuwe opzeggingstermijnen en afschaffing van de carenzdag 1 Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een bijzondere

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2011

NIEUWSBRIEF JUNI 2011 NIEUWSBRIEF JUNI 2011 ECOCHEQUES IN PC 218 De CAO van 16 juli 2009 betreffende de toekenning van ecocheques voorzag dat er vóór 30 april 2011 in het paritair comité 218 een evaluatie gemaakt zou worden

Nadere informatie

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur)

Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Farmaceutisch-technisch assistent (onbepaalde duur) Tussen: de heer/mevrouw... wonende... en de heer/mevrouw.... wonende... farmaceutisch-technisch assistent, werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. -

Nadere informatie

Invullen C4 - document

Invullen C4 - document Invullen C4 - document Carlo, ge kunt gaan Dirk Neefs 7/10/2014 2 Invullen C4 - document Gegevens Carlo Van den Brande Geboren op 15 maart 1965 In dienst sedert 1 februari 2013 Geen specifieke opzegtermijnen

Nadere informatie

MOTIVERINGSPLICHT, KENNELIJK ONREDE- LIJK ONTSLAG EN WILLEKEURIGE AFDANKING

MOTIVERINGSPLICHT, KENNELIJK ONREDE- LIJK ONTSLAG EN WILLEKEURIGE AFDANKING Addendum bij De beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder het eenheidsstatuut n.a.v. cao nr. 109 van 12 februari 2014 MOTIVERINGSPLICHT, KENNELIJK ONREDE- LIJK ONTSLAG EN WILLEKEURIGE AFDANKING 1.1.

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen. vertegenwoordigd door... hierna genoemd, de werkgever, enerzijds en. geboren te... op... hierna genoemd, de student, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014

EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 EENHEIDSSTATUUT VAN KRACHT SEDERT 1 JANUARI 2014 Sedert 1 januari 2014 is het nieuwe eenheidsstatuut van kracht 1. Het werkt op een aantal punten de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg. De carenzdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie