Einde-loopbaanmaatregelen : een overzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Einde-loopbaanmaatregelen : een overzicht"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Einde-loopbaanmaatregelen : een overzicht p. 7/ Vennootschappen die drie jaar geen jaarrekening neerleggen geschrapt in KBO Einde-loopbaanmaatregelen : een overzicht Nu de crisis zowat overal in Europa toeslaat, worden ook de ouderen door economische maatregelen getroffen. Aan de ene kant om hen langer aan het werk te houden, aan de andere kant om hun vertrek minder duur te maken. Die maatregel werd in 2007 ingevoerd om de oudere werknemers ertoe aan te zetten op de arbeidsmarkt te blijven. Er werden echter verschillende leemten in het systeem vastgesteld, zodat de regeling onlangs werd hervormd. In 2012 en 2013 werden verschillende maatregelen genomen en deze vormen een geschikte gelegenheid om een overzicht te geven van de specifieke maatregelen van het sociaal recht die de situatie van de oudere werknemers uit de privésector regelen. 1. De pensioenbonus Momenteel zal de oudere werknemer die zijn beroepsactiviteit verderzet een pensioenbonus ontvangen, nl. een forfaitaire vergoeding op het moment van de betaling van het pensioen. Iedere gepresteerde dag (of gelijkgestelde dag in geval van tijdelijke opschorting, economische werkloosheid, ) geeft recht op een vergoeding van 2,297 euro, en dit : vanaf het jaar waarin de werknemer de leeftijd van 62 jaar bereikt of begint aan het 44 ste kalenderjaar van zijn loopbaan; tot de laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen en uiterlijk de laatste dag van de maand van de 65 ste verjaardag van de werknemer. Drie nieuwigheden dienen zeker vermeld te worden : De bonus zal vanaf 2014 toegekend worden aan de personen die de datum van ingang van hun vervroegd pensioen met ten minste 12 maanden uitstellen. De eerste 12 maanden zal geen bonus worden toegekend. Ook de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen werden herzien. Die voorwaarden zullen geleidelijk aan opgetrokken worden tot 62 jaar en 40 jaar loopbaan in Vanaf 1 januari 2014 moet men 61 jaar zijn en 39 jaar loopbaan hebben om voor vervroegde pensionering in aanmerking te komen. Daaruit volgt dat iemand die op 1 februari jaar geworden is en een loopbaan van 39 jaar kan aantonen, vanaf 1 februari 2015 zijn bonus zal kunnen opbouwen, als hij aan het werk blijft. Vanaf de 13 de maand zal een bonus van 1,50 euro per gepresteerde dag in rekening worden gebracht en die vergoeding zal mettertijd oplopen tot een maximum van 2,50 euro per dag P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in de weken

2 voor de werknemers die meer dan 72 maanden blijven werken. De werknemer die na zijn 65 jaar blijft werken, zal zijn bonus blijven opbouwen, waarbij een eerder bestaande discriminatie werd weggewerkt. De onder de oude regeling opgebouwde rechten blijven behouden. 2. Tewerkstellingsplan oudere werknemers Om de doelstelling te bereiken die België zich ter uitvoering van de «EU 2020-Strategie» heeft opgelegd, met name om tegen 2020 een participatiegraad van 50 % voor oudere werknemers van 55 tot 65 jaar te bereiken, heeft de wetgever elke onderneming met meer dan 20 werknemers 1 de verplichting opgelegd om een werkgelegenheidsplan op te stellen. Het betreft een (jaarlijks of meerjaren-)plan dat een overzicht geeft van de maatregelen die de onderneming zich voorneemt te nemen om de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. De verdere uitwerking van deze verplichting werd aan de sociale partners overgelaten 2. De keuze van de te nemen maatregelen wordt aan de werkgever overgelaten. CAO nr. 104 bevat een niet-limitatieve lijst van actiegebieden (de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers, ontwikkeling van de competenties, loopbaanbegeleiding, interne mutaties, aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden, maatregelen met het oog op het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven, enz.). Maatregelen die in de onderneming al worden uitgevoerd, mogen ook in het werkgelegenheidsplan worden opgenomen. De maatregelen kunnen trouwens over verscheidene jaren lopen. Het tewerkstellingsplan moet, uiterlijk drie maanden na de afsluiting van het boekjaar, dus samen met de sociale informatie die jaarlijks aan de OR moet worden verstrekt, aan de sociale partners (OR 3, VA 4 of, bij ontstentenis, CPBW 5 ) worden voorgelegd. Het geconsulteerde orgaan beschikt dan over een termijn van twee maanden om advies uit te brengen. De werkgever onderzoekt het advies en bepaalt zijn standpunt binnen twee maanden na ontvangst van het advies. Desgevallend past hij het plan aan en voegt de toelichting en de niet in aanmerking genomen voorstellen als bijlage bij het plan. Indien de werkgever geen rekening houdt met de geformuleerde opmerkingen, moet hij zijn beslissing toelichten 6. De werkgever moet het werkgelegenheidsplan gedurende vijf jaar bewaren. De werkgever moet het bevoegd orgaan jaarlijks informeren over de genomen maatregelen en aan dat orgaan verslag uitbrengen over de voortgang van de gebeurlijk in het plan opgenomen meerjaarlijkse maatregelen. Deze maatregel is op 1 januari 2013 in werking getreden, zodat de eerste werkgelegenheidsplannen tegen 31 maart 2013 moesten opgesteld zijn. 3. Tijdskrediet eindeloopbaan 3.1. Het tijdskrediet eindeloopbaan is een bijzondere tijdskredietregeling waardoor de oudere werknemer zijn prestaties kan verminderen tot 1 20 werknemers in voltijdse equivalenten op de eerste werkdag van het kalenderjaar van de opstelling van het werkgelegenheidsplan, op basis van de opgemaakte Dimona s, en het aantal uitzendkrachten op dezelfde dag. Het aldus berekend aantal werknemers zal gedurende vier jaar gelden. Ondernemingen met 20 werknemers op 2 januari 2013 zijn in principe verplicht tot 2016 een plan op te stellen, tenzij ze aantonen dat dit criterium niet meer bereikt is. 2 CAO nr. 104 van 27 juni 2011, bindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 oktober De verplichte vermeldingen staan in artikel 9 van deze CAO. 3 Ondernemingsraad. 4 Vakbondsafvaardiging. 5 Comité voor de Preventie en de Bescherming op het Werk. Het CPBW blijft alleszins bevoegd voor de eventueel in het kader van het plan genomen maatregelen die verband houden met het welzijn op het werk. 6 Voor de ondernemingen met 20 tot 50 werknemers zonder VA volstaat een loutere toelichting. 2

3 een halftijdse betrekking of met 1/5 en de volgende voordelen biedt : aanspraak op een verhoogde uitkering vanwege de RVA; gelijkstelling voor het pensioen van de periodes van 1/2-tijds tijdskrediet of tijdskrediet 1/5 eindeloopbaan met prestaties; recht om ervan te genieten tot de pensioenleeftijd; recht op het tijdskrediet eindeloopbaan wanneer de onderneming ten minste tien werknemers tewerkstelt en de aanvraag gedaan wordt voor een 1/5 de loopbaanvermindering (in dat geval geen toepassing van de drempel van 5 % gelijktijdige uitoefening van het tijdskrediet in de onderneming) Sinds de op 1 september 2012 in werking getreden hervorming van het tijdskrediet eindeloopbaan, gelden nieuwe voorwaarden om recht te hebben op het tijdskrediet eindeloopbaan : Het tijdskrediet eindeloopbaan is nog enkel toegankelijk voor werknemers van 55 jaar (in de plaats van 50 jaar). In afwijking daarvan hebben de hiernavolgende werknemers nog recht op de regeling vanaf 50 jaar : werknemers die kunnen aantonen dat ze een zwaar beroep hebben uitgeoefend gedurende minstens vijf jaar in de voorafgaande tien jaar of gedurende minstens zeven jaar in de voorafgaande 15 jaar (ploegenarbeid, ononderbroken arbeid en nachtwerk); werknemers die kunnen aantonen dat ze een lange loopbaan hebben doorlopen (alleen voor de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5); werknemers die behoren tot een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden, indien dergelijke maatregel het mogelijk maakt dat ontslagen worden verminderd of vermeden. De werknemer moet minstens 24 maanden ancienniteit hebben bij de werkgever aan wie hij het tijdskrediet aanvraagt (behoudens in geval van gunstiger overeenkomsten tussen de partijen). Om recht te hebben op een 1/5 de loopbaanvermindering moet de werknemer, gedurende de 24 maanden die voorafgaan, voltijds (of ten belope van 4/5 de van een voltijdse betrekking) tewerkgesteld zijn, en om recht te hebben op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking moet de werknemer, gedurende de 24 maanden die voorafgaan, ten minste ten belope van 3/4 de van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn De werknemers die niet meer aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op het tijdskrediet eindeloopbaan, kunnen nog altijd aanspraak maken op de gewone regeling. Mits de vervulling van bepaalde voorwaarden heeft een werknemer, over de hele duur van zijn loopbaan, recht op volgende types tijdskrediet 7 : 12 maanden voltijds equivalent tijdskrediet zonder motief (voltijds, 4/5 of halftijds); + 36 of 48 maanden tijdskrediet met motief naargelang het motief (zorg voor een kind van < acht jaar, palliatieve zorgen, zorg aan een zwaar ziek gezins- of familielid, volgen van een erkende opleiding, zorg aan zijn zwaar ziek minderjarig kind of zorg voor zijn gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar); + bijstandsverlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof, enz.); + tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar tot de pensioenleeftijd. Een werknemer van 52 jaar die thans niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het tijdskrediet eindeloopbaan, komt wel in aanmerking voor het klassiek tijdskrediet en kan vervolgens, op de leeftijd van 55 jaar, tijdskrediet eindeloopbaan aanvragen. Voor de werknemers die hun aanvraag voor tijdskrediet vóór 1 september 2012 hebben ingediend, blijft de oude regeling gelden (tijdskrediet vanaf 50 jaar, zelfs wanneer verlenging wordt aangevraagd). 4. Aanvullende vergoeding en pseudobrugpensioen Wanneer deze vergoedingen betaald worden in aanvulling op een sociaalzekerheidsvoordeel (ziekte-/ arbeidsongevallenvergoeding, werkloosheidsuitkeringen, loopbaanonderbrekingsuitkeringen, 7 De volgorde kan door de werknemer zelf worden bepaald. Het is niet verplicht om eerst tijdskrediet zonder motief op te nemen en dan tijdskrediet met motief op te nemen. Iemand die geen recht heeft op tijdskrediet zonder motief, omdat hij de voorwaarde van vijf jaar anciënniteit niet vervult, kan misschien wel tijdskrediet met motief aanvragen (voorwaarde : twee jaar anciënniteit, maar vijf jaar loopbaan). Maar als de werknemer de keuze heeft, zal hij er belang bij hebben om eerst tijdskrediet met motief te nemen, zolang het motief aanwezig is, en dan pas tijdskrediet zonder motief. 3

4 gezinstoeslagen 8 ) zijn ze in principe niet onderworpen aan de socialezekerheidsbijdragen. In afwijking daarvan wordt een werkgever die aan een werknemer of voormalige werknemer van 50 jaar of minder 9, rechtstreeks of onrechtstreeks, vergoedingen betaalt in aanvulling op de uitkeringen die de werknemer verkrijgt bij vermindering van zijn arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, in geval van tijdskrediet of bij loopbaanvermindering, of in aanvulling op werkloosheidsuitkeringen, geacht een pseudobrugpensioenvergoeding te betalen die onderworpen is aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 38,82 %. En als die vergoeding vanaf 31 maart 2012 in aanvulling op werkloosheidsuitkeringen wordt betaald, met kennisgeving van het ontslag na 28 november 2011, zijn de verschuldigde bijdragen de volgende : Profitsector : Leeftijd bereikt op het moment dat de werknemer voor het eerst een effectieve werkloosheidsuitkering ontvangt Non-profitsector : Leeftijd bereikt in de loop van de betrokken maand < en < en < en < Profitsector Percentage (vast) 100 % 95 % 50 % 50 % 38,82 % Non-profit sector Percentage (degressief) 10 % 9 % 8,50 % 5,50 % 0 % Wanneer de werkgever aan een werknemer van meer dan 50 jaar een vergoeding zou willen betalen, moet hij opletten dat ze niet als een pseudobrugpensioen wordt beschouwd, gelet op de hoge bijdragen die erop verschuldigd zijn. 5. Leeftijdspiramide bij collectief ontslag In een wet die nog niet in werking is getreden heeft de wetgever het principe vastgelegd dat werkgevers bij een collectief ontslag de leeftijdspiramide moeten respecteren. Dit betekent dat de werkgever die in één of meerdere afdelingen of activiteitssectoren een collectief ontslag wil doorvoeren, rekening moet houden met de samenstelling van de leeftijdspiramide in die entiteiten. De betrokken werknemers moeten worden onderverdeeld in één van de volgende categorieën : werknemers van minder dan 30 jaar; werknemers van 30 tot minder dan 50 jaar; werknemers van 50 jaar en ouder. Op deze evenredigheidsregel zijn drie afwijkingen voorzien : 1) Er kan van worden afgeweken met 10 % per leeftijdsgroep. 2) Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk, worden buiten beschouwing gelaten. 3) De werknemers die een «sleutelfunctie» hebben, kunnen uit het systeem worden gesloten. Die wet bepaalt ook dat de werkgever die de evenredigheid van het aantal ontslagen ten aanzien van de leeftijdspiramide niet eerbiedigt, het recht verliest op diverse verminderingen van sociale bijdragen. De Nationale Arbeidsraad kreeg van de wetgever evenwel de kans om een tegenvoorstel te formuleren. Dit alternatief werd uitgewerkt in een advies van 27 juni Het is nu aan de wetgever om rekening te houden met dit advies en een overeenkomst te bereiken over een definitieve tekst. 6. Brugpensioen (inmiddels «SWT stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag» genoemd) 6.1. De brugpensioenregeling is een stelsel dat de oudere werknemer die wordt ontslagen, de kans geeft om, tot zijn pensioenleeftijd, bovenop zijn werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding ten laste van zijn ex-werkgever te ontvangen. 8 Ook voor de aanvullingen op het wettelijk pensioen, maar met een bijzondere bijdrage die momenteel 8,86% bedraagt. 9 Tenzij hij op het tijdstip van de eerste toekenning minder dan 45 jaar was. 4

5 Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet de werknemer : ongeacht zijn statuut (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger), zijn arbeidsregeling (voltijds of deeltijds) of de duur van zijn overeenkomst (bepaalde tijd, onbepaalde tijd) bij een in België gevestigde werkgever uit de privésector tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst die vervroegd wordt beëindigd; ontslagen zijn; recht hebben op werkloosheidsuitkeringen; aanspraak hebben op de gunstige bepalingen van een CAO die het recht op brugpensioen instelt (wat in de privésector automatisch het geval is voor de werknemers van meer dan 60 jaar); de door de desbetreffende CAO gestelde leeftijd en anciënniteit hebben bereikt. De door de CAO vereiste leeftijd moet bereikt zijn op het tijdstip van de daadwerkelijke beëindiging van de overeenkomst, met name uiterlijk de laatste dag van de prestaties, en tijdens de geldigheidsduur van de CAO. De anciënniteit moet bereikt zijn op het tijdstip van de daadwerkelijke beëindiging van de overeenkomst, met name uiterlijk de laatste dag van de prestaties De wetgever heeft zich, in het kader van de begrotingsmaatregelen, gebogen over de problematiek van het brugpensioen en de kosten die het teweegbrengt. Als gevolg daarvan werden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de toegang tot de regeling verstrengd (in principe : 60 jaar en 40 jaar loopbaan). De specifieke bepalingen voor de afwijkende regelingen buiten beschouwing gelaten, kunnen de toepasselijke voorwaarden voortaan als volgt worden samengevat : CAO Minimumleeftijd Minimum vereist beroepsverleden CAO nr. 17 (van toepassing in alle ondernemingen uit de privésector) CAO op sectoraal of ondernemingsvlak die ofwel gesloten en neergelegd is vóór 01/01/2012, ofwel gesloten is na 31/12/2011, maar een ononderbroken verlenging uitmaakt van een CAO gesloten en neergelegd vóór 01/01/2012 CAO op sectoraal of ondernemingsvlak voor het eerst gesloten na 31/12/ jaar mannen 35 jaar vrouwen 28 jaar 58 jaar mannen 38 jaar vrouwen 35 jaar 60 jaar mannen 40 jaar vrouwen 35 jaar CAO op sectoraal of ondernemingsvlak 58 jaar 35 jaar waarvan zwaar werk (gedurende vijf jaar in de voorafgaande tien jaar of gedurende zeven jaar in de voorafgaande 15 jaar in een zwaar beroep) 6.3. De bruggepensioneerde werknemer is een werkloze. Om op brugpensioen gesteld te worden, moet hij volgende voorwaarden vervullen : Zich persoonlijk bij een uitbetalingsinstelling aanbieden om het statuut van bruggepensioneerde en de toekenning van werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, en zulks ten vroegste op de eerste vergoedbare werkdag na het einde van de betaalde of gepresteerde opzeggingsperiode. Om zijn brugpensioen-werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen : mag de ontslagen werknemer geen werk of loon hebben (er gelden beperkte afwijkingen); moet de ontslagen werknemer beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt; moet de ontslagen werknemer in België verblijven, tenzij hij minstens 60 jaar is, in welk geval hij de toelating kan krijgen om in de Europese Unie te verblijven, voor zover hij zijn hoofdverblijfplaats in België aanhoudt; moet de ontslagen werknemer, via zijn uitbetalingsinstelling, de RVA in kennis stellen van elke wijziging van zijn persoonlijke of gezinstoestand De bruggepensioneerde werknemer ontvangt, enerzijds, een werkloosheidsuitkering en, ander- 5

6 zijds, een vergoeding gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto refertemaandloon (bruto geplafonneerd op 3 780,69 euro) en de werkloosheidsvergoeding (60 % van het laatste brutoloon, geplafonneerd op 2 080,15 euro) (bedragen per 1 januari 2013). De vergoeding wordt in bepaalde sectoren geheel of ten dele ten laste genomen door het Fonds. Bij werkhervatting bij een andere werkgever, verliest de werknemer zijn recht op werkloosheidsuitkeringen, maar behoudt hij zijn recht op de aanvullende vergoeding ten laste van zijn (voormalige) werkgever. Op die vergoeding worden tijdens de periode van werkhervatting geen persoonlijke of werkgeversbijdragen ingehouden. Dat houdt in dat de bruggepensioneerde werknemer die het werk hervat niet alleen de RVA, maar ook zijn voormalige werkgever, daarvan in kennis moet stellen De hervorming van het brugpensioen (2012) in het kader van het «vlinderakkoord» heeft tot gevolg gehad dat : de toegangsvoorwaarden voor het brugpensioen (leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden, cf. supra) werden verstrengd; het halftijds brugpensioen werd afgeschaft; dat de sociale bijdragen op het brugpensioen werden verhoogd. De persoonlijke en werkgeversbijdragen worden immers berekend op de bedrijfstoeslag. Voor de brugpensioenen ingegaan na 31 maart 2012 en met ontslag betekend na 28 november 2011 zijn de bijdragepercentages als volgt vastgesteld : Sector Leeftijd op het moment van ingaan SWT Percentage Minimum forfait Profit < 52 jaar 52 en < 55 jaar 55 en < 58 jaar 58 en < 60 jaar 60 jaar 100 % 95 % 50 % 50 % 25 % 37,60 Profit tijdens periode erkend als in herstructurering < 52 jaar 52 en < 55 jaar 55 en < 58 jaar 58 en < 60 jaar 60 jaar 75 % 60 % 40 % 40 % 20 % 37,60 Profit tijdens periode erkend als in moeilijkheden < 52 jaar 52 en < 55 jaar 55 en < 58 jaar 58 en < 60 jaar 60 jaar 17,50 % 13,50 % 10 % 6,50 % 3,50 % Non-profit < 52 jaar 52 en < 55 jaar 55 en < 58 jaar 58 en < 60 jaar 60 jaar 10 % 9,50 % 8,50 % 5,50 % 0 % Bovendien wordt op het totale bedrag van de werkloosheidsuitkering en de bedrijfstoeslag een persoonlijke inhouding van 6,5 % toegepast. 7. Outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een 6

7 betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. De werkgever die (zonder dringende reden) een werknemer van meer dan 45 jaar ontslaat, is verplicht die werknemer, binnen de maand vanaf de beëindiging van de overeenkomst, een outplacementprogramma voor te stellen, dat in bepaalde sectoren ten laste genomen wordt door het sectoraal fonds. Die verplichting is evenwel niet van toepassing : op een deeltijdse werknemer met een arbeidsduur van minder dan de helft van de voltijdse arbeidsduur; op een werknemer die niet ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever heeft; de werknemer moet niet beschikbaar zijn op de algemene arbeidsmarkt in de zin van de werkloosheidsregelgeving (inzonderheid de bruggepensioneerde werknemer, onder bepaalde voorwaarden). De werkgever die deze verplichting niet nakomt, zal verplicht worden aan de RVA een vergoeding te betalen ten bedrage van de outplacementkosten (1 800 euro). De werknemer die weigert mee te werken aan of in te gaan op een outplacementbegeleiding, kan gesanctioneerd worden in het kader van de werkloosheidsreglementering. 8. Vooruitzichten Dit artikel beoogt enkel een overzicht te geven van de voornaamste maatregelen die onlangs werden genomen met betrekking tot de oudere werknemers. Er staat trouwens een belangrijke hervorming van de pensioenen op til (verlegging van de leeftijd, vermindering van de pensioenen, aanpassing van de bijdragen, enz.) met de bedoeling de verschillende stelsels (privésector en openbare sector) op korte termijn eenvormig te maken. Beroepsbeoefenaars die de werkgevers behoorlijk willen adviseren, moeten die werkgevers ook wijzen op de bestaande specifieke maatregelen ten gunste van de oudere werknemers (activaplan oudere werknemers, doelgroepverminderingen van sociale bijdragen, toekenning van meer vakantiedagen aan oudere werknemers, enz.) en op de specifieke regelgeving met het oog op de aanpassing van de financiële en arbeidsduurvoorwaarden (bijzondere premies voor oudere werknemers, bijzondere regelgeving betreffende nachtwerk, enz.). Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS elegis Vennootschappen die drie jaar geen jaarrekening neerleggen geschrapt in KBO De wet van 15 juli 2013 voorziet twee nieuwe procedures van ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Geen jaarrekening gedurende drie boekjaren Vennootschappen die de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (art. 98 en art. 100 W.Venn.) gedurende ten minste drie opeenvolgende boekjaren niet hebben nageleefd, zullen geschrapt worden uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het gaat om Vennootschappen die door het Wetboek van vennootschappen als niet meer actief worden beschouwd. 7

8 Deze doorhaling geldt niet voor : kleine vennootschappen die de vorm hebben aangenomen van een vennootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid; en de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn. Als de vennootschap de niet-neergelegde jaarrekeningen toch indient, trekt de beheersdienst van de KBO de doorhaling in. Andere vennootschappen Vennootschappen die niet onder het vorige punt vallen, en die aan de volgende cumulatieve criteria beantwoorden, zullen eveneens geschrapt worden uit de KBO : a) sedert minimum drie jaar niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de KBO; b) ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status; c) niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO; d) sinds zeven jaar geen enkele wijziging aangaande de ingeschreven gegevens in de KBO hebben uitgevoerd; e) sinds zeven jaar geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd. Voor de toepassing van punt a) vormen de actieve commerciële hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden waarvan de begindata voor 1 juli 2003 vallen, geen nuttig criterium. niet bevinden in een situatie van sluiting van faillissement, sluiting van vereffening, die niet zijn ontbonden ingevolge een fusie of een splitsing of nietig werden verklaard (of stopgezet wegens dubbel gebruik). De criteria onder punt a) tot d) zijn elementen die voorkomen in de KBO en die dus rechtstreeks in de KBO kunnen worden gecontroleerd. Voor het laatste criterium, nl. geen publicatie in de loop van 7 jaar, zal het Staatsblad de informatie aan de KBO verstrekken. De beheersdienst van de KBO trekt de doorhaling in : als de vennootschap niet meer voldoet aan één van de criteria vermeld in de punten a) tot e) hiervoor, of als er een manifeste vergissing wordt vastgesteld door een overheid of dienst. Publicatie in Staatsblad De doorhalingen en de intrekkingen van doorhaling worden gratis gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en dit op initiatief van de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen. In werking Deze nieuwe maatregelen treden in werking op 1 juli De nieuwe procedure van ambtshalve doorhaling voor de vennootschappen die aan de cumulatieve criteria voldoen, treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, maar uiterlijk op 31 december Enkel de vennootschappen met een actieve status zullen worden geschrapt. Hiermee worden de vennootschappen bedoeld die hun oprichtingsakte hebben neergelegd bij de handelsrechtbank (en dus rechtspersoonlijkheid hebben) en die zich Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Jean-Marie CONTER, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd

Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen): de verschillende stelsels voor 2015 en 2016 eindelijk bevestigd Ms. Nathalie Wellemans Senior Legal Consultant nathalie.wellemans@groups.be De Nationale

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf

NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉLEVEN & EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST Tijdskrediet vanaf 1.1.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) van 30 december 2014

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ?

Infoblad - werknemers Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op brugpensioen tot en vanaf ? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012

Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 36-2012 - 31 augustus t.e.m. 6 september Van 77bis naar 103: een nieuwe CAO over tijdskrediet: wijzigingen vanaf 1 september 2012 CAO nr. 103 van 27 juni

Nadere informatie

Het recht op tijdskrediet

Het recht op tijdskrediet Het recht op tijdskrediet Op 28 december 2011 verscheen er in het Staatblad een Koninklijk Besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbrekingsrecht waarbij de voorwaarden om aanspraak te kunnen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO.

NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. Nr. 1000 Brussel, 6 februari 2012 BETREFT: NIEUWE REGELS ROND TIJDSKREDIETUITKERINGEN: REGEERAKKOORD DI RUPO. De voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen worden strenger. Die uitkeringen

Nadere informatie

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1

Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 Tijdskrediet en loopbaanvermindering 1 4 soorten tijdskrediet : 1. Tijdskrediet zonder motief; 2. Tijdskrediet met motief; 3. Landingsbanen; 4. Themaverloven. 1 CAO 77bis regelde oorspronkelijk het recht

Nadere informatie

a. Anciënniteitsvoorwaarde

a. Anciënniteitsvoorwaarde Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo werd een langere loopbaan vereist van de werknemer, en werd het recht

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan

Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Sociale partners sneller dan wetgever: CAO nr. 103ter past recht op tijdskrediet aan Mrs. Ann Taghon Advocaat-Vennoot ann.taghon@bellaw.eu CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING Bijlage 2: Cao 104 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES -----------------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 TRICIES ----------------------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 19 december 2006 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN»)

TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAAL STAND VAN ZAKEN : DE HERVORMING VAN HET STELSEL VAN DE WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOORDIEN «BRUGPENSIOEN») De regering Michel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID

Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Nieuwsbrief Arbeidsrecht JULI 2012 NIEUWE REGELS VOOR STUDENTENARBEID Tijdens de zomervakantie beslissen heel wat studenten om te werken met het oog op het verwerven van werkervaring en om wat geld te

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler

CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler CAO van 30 september 2009 tot vaststelling van de overgangsregeling in het kader van de invoering van de sectorale tweede pensioenpijler Art. 1 Voorwerp van deze CAO Deze CAO stelt voor de arbeiders van

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 104 -------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag Dag van de Payroll Professional 2017 SWT: Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag 05-10-2017 I Saartje Brits Agenda 1. Wat is SWT 2. Voorwaarden 3. Inkomsten SWT 4. Bijdragen en inhoudingen 5. Vervangingsplicht

Nadere informatie

Publicatiedatum: 6 februari 2012

Publicatiedatum: 6 februari 2012 Publicatiedatum: 6 februari 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de voorwaarden om recht te hebben op uitkeringen tijdens een periode van tijdskrediet strenger geworden. Zo wordt een langere loopbaan vereist

Nadere informatie

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief?

Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de meeste belastingsontduiking? Welk land kent de meeste depressies? Welk land kent het hoogste BTW tarief? Welk land kent de hoogste overheidsschuld? Welk land kent de grootste loonkloof

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 118 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 127 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ---------------------------------------------- Collectieve

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------

MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING Nr. 11 -------------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 -------------------------------------------------- MEDEDELING BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS-

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers:

Voor bepaalde werknemers is er echter al recht op tijdskrediet voor oudere werknemers vanaf 50 jaar. Het gaat hier meer bepaald om werknemers: Eerder werden reeds de wijzigingen van het tijdskrediet zonder motief en van het tijdskrediet met motief besproken. Deze keer bekijken we welke wijzigingen er komen in het tijdskrediet voor oudere werknemers,

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207)

Nationaal Akkoord voor bedienden (PC 207) Nationaal Akkoord 2015-2016 voor bedienden (PC 207) CAO gesloten op 16 juni in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende het Nationaal Akkoord 2015-2016 Preambule

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 55 VAN 13 JULI 1993 TOT INSTELLING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS, IN GEVAL VAN HAL- VERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES, GEWIJZIGD

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001

Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Reglementering Tijdskrediet Vergelijkend overzicht CAO nr. 103 - KB 12.12.2001 Algemeen stelsel zonder motief CAO nr. 103 Bepalingen voor het recht op tijdskrediet bij de werkgever Nieuwe bepalingen vanaf

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012

Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Het tijdskrediet Na het KB van 28 december 2011 resultaten van overleg met de regering Situatie op 19 april 2012 Inleiding Context Het tijdskredietlandschap is vernieuwd en vloeit voort uit: Het koninklijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L

e-doc SOCIALE BIJDRAGEN M E T A A L e-doc SOCIALE BIJDRAGEN ABVV M E T A A L 4 Ontdek alles over de sociale bijdragen! 5 Sociale bijdragen 1. TIJDSKREDIET Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2012 (index van toepassing vanaf 01/12/2012).

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context

1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Nieuwe definitieve overgangsmaatregelen rond de pensioenhervorming 1. Verhoging toegangsleeftijd en minimale loopbaan voor vervroegd pensioen: afzwakking 1.1. Context Vanaf 2013 verhoogt de toegangsleeftijd

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE

R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE R A P P O R T Nr. 67 ------------------------------- RAPPORT BETREFFENDE HET TIJDSKREDIET - JAARLIJKSE EVALUATIE ---------------- 9 november 2005 1.984-1 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf

NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf JAN UAR I 2015 P ATR ICIA DE MAR CH I ADVISEUR B ALAN S WER K - P R IVÉ LEVEN EN EIN DELOOP B AAN NOTA STUDIEDIENST SWT vanaf 01.01.2015 1. Context Het koninklijk besluit (KB) ter wijziging van de regels

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 27 oktober A D V I E S Nr. 1.963 ------------------------------- Zitting van dinsdag 27 oktober 2015 -------------------------------------------------- Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal

Geldigheidsdatum: 01/02/2016 Laatste aanpassing: 24/01/2017. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160001 Nationaal Eindejaarspremie... 1 Vakantiegeld 4 e vakantieweek... 1 Aanvullend pensioen... 4 Ploegenpremies... 5 Arbeid op zon en feestdag... 5 Overuren...

Nadere informatie