Beroepsprofiel arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsprofiel arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding"

Transcriptie

1 Beroepsprofiel arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding maart 2010 Sectie Infectieziektebestrijding Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Werkomgeving 2.1 GGD en 2.2 RIVM/CIb/LCI 2.3 LOI 2.4 Internationale contacten 3. Deskundigheid 3.1 Besluit Publieke Gezondheid van 27 oktober Bevoegd- en bekwaamheid 3.3 Competentieprofielen arts M&G en arts infectieziektebestrijding 3.4 Opleiding 3.5 Verdeling artsen MG versus profielartsen, omvang dienstverband 4. Verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden 4.1 Verantwoordelijkheden 4.2 Taken en werkzaamheden 4.3 Outbreakmanagement, samenwerking GHOR 4.4 Wetenschappelijk onderzoek 4.5 SOA-bestrijding 4.6 Tuberculosebestrijding 4.7 Curatieve werkzaamheden, aanvragen AGB-code 5. Taakafbakening naar andere disciplines in het werkveld 6. Kwaliteitsbewaking 7. Behoefteraming Capaciteitsorgaan tot 2019 Afkortingen Bronnen/literatuur Bijlagen 1. -Standpunt VIZ-sib ten aanzien van aanduiding van artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding 2. -Wettelijk kader infectieziektebestrijding door GGD en 3. -Infectieziektebestrijding door GGD en: werkwijze en prioriteitsstelling 4. -KBA s en competentieprofielen eerste en tweede fase Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

3 1. Inleiding Dit beroepsprofiel is opgesteld door de sectie infectieziektebestrijding van de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ sib). Het is een herziening van de eerdere versie van november Die herziening is nodig vanwege diverse ontwikkelingen in de laatste jaren, zoals wijzigingen in de wet- en regelgeving, wijzigingen in de opleiding en het nieuwe accent op competenties. De sectie infectieziektebestrijding bestaat onder meer uit artsen, die werkzaam zijn in de infectieziektebestrijding, en moet in dit kader worden gezien als de wetenschappelijke beroepsvereniging van deze discipline. Met de besluitvorming, zoals nu is vastgelegd in het nieuwe Kaderbesluit CSG 2009 ( ) en het Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen Sociale Geneeskunde van het CSG (zie ook: 1.htm) is de nieuwe benaming arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding geworden. De arts die de profielopleiding infectieziektebestrijding (de eerste twee jaar van de 4-jarige opleiding) heeft gevolgd voert nu de titel arts infectieziektebestrijding KNMG. In bijlage 1 is het verenigingsstandpunt over de naamsaanduidingen opgenomen. Het profiel is geschreven vanuit het gezichtspunt van de professional. De professional vindt zijn bestaansrecht in de behoeften en vragen van burgers en samenleving, bestuur en directie en collega-professionals van andere disciplines. Wellicht ten overvloede: de arts MG, IZB is zich daar ten volle van bewust. In dit stuk wordt dit gezichtspunt van de klant niet verder uitgewerkt. Verwezen wordt naar missie en visie van de organisaties waar artsen MG, IZB werkzaam zijn, bijna allemaal overheidsorganen. De rol van deze instellingen zelf komt in hoofdstuk 2 summier aan de orde, maar wordt niet verder uitgewerkt. Het professioneel statuut voor de arts infectieziektebestrijding ( ) gaat in op de verhouding tussen werkgever en werknemer, de professionele autonomie, e.d. en blijft hier verder buiten beschouwing. In hoofdstuk 4 en 5 komt de verhouding tot andere disciplines aan de orde. Artsen MG, IZB zijn werkzaam in de openbare gezondheidszorg met specifieke vaardigheden en deskundigheid over maatschappelijke en medische aspecten van infectieziekten. Zij dragen zorg voor het realiseren van preventie en bestrijding van infectieziekten in Nederland. De arts MG, IZB is een sociaal-geneeskundige. De beroepsgroep van sociaalgeneeskundigen omvatte per in Nederland ruim 2000 bedrijfsartsen, 1000 verzekeringsgeneeskundigen, en 943 artsen maatschappij en gezondheid. Eind 2009 waren er 74 artsen met een profielregistratie infectieziektebestrijding. Er zijn in de algemene infectieziektebestrijding ongeveer 100 artsen werkzaam, de meesten geregistreerd als arts MG, IZB. Om het vak in zijn volle omvang te kunnen uitoefenen is naar de mening van de beroepsgroep een volledige eerste en tweede fase opleiding nodig. Dit zal hierna worden toegelicht. Dit is ook het uitgangspunt geweest bij het opstellen van dit beroepsprofiel. In het vervolg wordt deze volledig opgeleide arts aangeduid als arts MG, IZB. Het beroepsprofiel beschrijft de werkomgeving, de deskundigheid, en verantwoordelijkheden en daaruit voortvloeiende taken en werkzaamheden van een arts MG, IZB. Tot de algemene infectieziektebestrijding hoort ook het werkveld van de SOA-bestrijding. Er werken inmiddels 60 artsen in de SOA-bestrijding. Taken van de arts MG, IZB omvatten vaak ook de reizigersadvisering. De specifieke kennis en vaardigheden die daarvoor noodzakelijk zijn worden beschreven in het beroepsprofiel van de reizigersgeneeskundige zoals ontwikkeld door de brede werkgroep van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

4 De werkwijze van de arts MG, IZB komt (groten)deels overeen met die van de arts tuberculosebestrijding. De vereniging voor artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding (VvAwT) heeft het beroepsprofiel van de arts tuberculosebestrijding beschreven. Dit profiel is een ijkpunt in het proces van de verdere professionalisering van de beroepsgroep en geeft duidelijkheid ten aanzien van de eisen die aan artsen MG, IZB gesteld kunnen worden. Tevens biedt het de mogelijkheid om op systematische wijze de beroepsuitoefening te evalueren en kan het fungeren als dynamisch toetsmiddel voor de uitoefening en verdere ontwikkeling van het beroep. Het profiel is gebruikt voor het formuleren van eindtermen voor het profiel Infectieziektebestrijding van de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid. Een en ander is tevens relevant voor de invulling van bijen nascholing en om de belangen van de beroepsgroep te behartigen. Het lidmaatschap van de VIZ sib is geen verplichting voor artsen die werkzaam zijn in het veld van de IZB. Wel is er een lidmaatschapsverplichting voor opleiders in het profiel infectieziektebestrijding en de tweede fase. Dit is het geval sedert het nieuwe Kaderbesluit CSG van kracht werd. Zie artikel C.2.g., te vinden via 1.htm. Als vereniging is de VIZ sib lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). De koepel wordt gevormd door een negental verenigingen van artsen MG met diverse profielachtergronden. De VIZ sib participeert actief in de koepel. De KAMG streeft naar aansluiting bij de KNMG, de overkoepelende organisatie van alle artsen in Nederland. Als vereniging is de VIZ sib lid van de Nederlandse Public Health Federatie. Doel van dit orgaan is het beschermen en bevorderen van de gezondheid, zie verder Enkele projecten van de laatste jaren betreffen de beroepskrachtenplanning, preventie en curatie en kennisinfrastructuur. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

5 2. Werkomgeving De infectieziektebestrijding binnen de openbare gezondheidszorg wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door GGD en en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarvan de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) onderdeel uitmaakt. Maar ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) spelen een rol in en hebben invloed op het beleid van de bestrijding. Infectieziektebestrijding speelt zich af op lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd niveau. Er zijn landen zoals de Verenigde Staten en Frankrijk die hun infectieziektebestrijding vanuit één landelijk centrum hebben georganiseerd. In Nederland is vanouds de bestrijding bij het gemeentelijk niveau neergelegd. Recent is met de inwerkingtreding van de Wet PG een deel van de bestrijdingstaken onder landelijke regie gebracht. Dit betreft de groep A infectieziekten, regio-overschrijdende outbreaks, outbreaks waarbij het OMT betrokken wordt en wanneer een gemeente of regio een verzoek daartoe doet. De VIZ sib staat (bij meerderheid van haar leden) op het standpunt dat de lokale en regionale verankering in stand moet blijven, om de verankering op het lokale niveau te handhaven. De meeste casuïstiek heeft een lokaal karakter. Evenzeer wordt de recente versterking van de landelijke aansturing gedragen door de leden en als zinvol ervaren. 2.1 GGD'en (Gezondheidsdiensten) Een GGD is een door één of meerdere gemeenten ingestelde uitvoerende dienst die een bijdrage levert aan het bewaken en bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied. GGD en vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, of een bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten in het werkgebied. Artsen MG, IZB zijn werkzaam op de afdeling infectieziektebestrijding van een GGD. Deze afdeling, die vaak onderdeel uitmaakt van een afdeling algemene gezondheidszorg, onderhoudt een netwerk met relevante afdelingen binnen de eigen organisatie en andere organisaties die op dit terrein werkzaam zijn. Binnen de GGD gaat het om de afdelingen jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering en epidemiologie. Voor het wettelijk kader zie bijlage 2. Bijlage 3 gaat in op werkwijze en prioritering binnen GGD'en. Binnen de GGD-regio worden ondermeer contacten onderhouden met: huisartsen artsen-microbioloog, microbiologische laboratoria andere specialisten, zoals infectiologen, internisten, kinderartsen, longartsen en neurologen apothekers ziekenhuishygiënisten verpleeghuisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten bedrijfsartsen verloskundigen zorginstellingen: verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, GGZ instellingen, instellingen voor drugshulpverlening, regionale ambulance voorziening asielzoekerscentra, opvangcentra voor vluchtelingen, justitiële instellingen kindercentra, scholen afdelingen van gemeenten: ongediertebestrijding, openbare werken, oppervlaktewater Voedsel en Warenautoriteit Regionale Coördinatie Programma s (voorheen entadministratie) Regionale Inspecties voor de Gezondheidszorg, regionale VROM-Inspectie Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

6 GHOR en veiligheidsregio Provincie: zwemwaterkwaliteit drinkwaterbedrijf Tevens worden er contacten onderhouden met andere GGD'en en RIVM/CIb/LCI. 2.2 RIVM/CIb/LCI Het RIVM is een wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoeksinstituut en valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Centrum voor Infectieziekten bestrijding (CIb) is één van de vier sectoren binnen het RIVM en is opgericht in Het CIb ondersteunt en coördineert de infectieziektebestrijding vanuit een nationale en internationale optiek. Als het gaat om een grote (landelijke) infectieziekte-uitbraak of een bijzondere ziekte is dat een taak van het CIb. Dit in aansluiting op lokale en regionale infectieziektebestrijding. Daarnaast formuleert het CIb het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid en geeft advies aan de overheid en de professionals in de praktijk. Het verricht hiertoe zelf wetenschappelijk onderzoek. Ook draagt het CIb bij aan de expertiseontwikkeling, kwaliteit en uniformiteit van de infectieziektebestrijding. Het zorgt voor heldere en betrouwbare communicatie naar publiek en professionals en voor een effectieve internationale samenwerking. Het CIb werkt samen met lokale uitvoerders van de infectieziektebestrijding en met de overheid. Het wisselt in Europees verband kennis en ervaring uit op het gebied van surveillance, onderzoek en beleid. Daartoe wordt nauw samengewerkt met het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) in Stockholm. Er wordt deelgenomen aan vele Europese en andere internationale samenwerkingsverbanden. Het CIb is aanspreekpunt voor het ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) is sterk gericht op communicatie met het werkveld. Infectieziektebestrijding is vooral het werk van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD en). Dit onderdeel van het RIVM fungeert als kenniscentrum voor artsen en sociaalverpleegkundigen van de afdelingen Infectieziekten van GGD'en. Het LCI verzamelt de meest actuele informatie over de bestrijding van infectieziekten. De taken van de LCI zijn: Dagelijkse advisering aan professionals in het veld, met name aan GGD-artsen en sociaal verpleegkundigen Crisismanagement tijdens een (dreigende) epidemie Opstellen van uniforme richtlijnen voor alle betrokkenen Vaststellen van communicatie- en informatiebeleid van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Het bureau LCI speelt een centrale rol bij crisismanagement tijdens een (dreigende) epidemie. In dergelijke situaties kan het bureau een Outbreak Management Team (OMT) bijeenroepen. De directeur van het CIb is voorzitter. Hij adviseert de Minister van VWS via het Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO) waarin alle participanten van de LCI vertegenwoordigd zijn. Sinds 2006 is in 7 regio s een regionaal arts consulent voor de infectieziektebestrijding aangesteld. Deze is in dienst bij een GGD en heeft daarnaast een deeltijd aanstelling bij het CIb met de volgende taken: Betrokken arts neemt deel aan en ondersteunt het Regionaal Overleg Infectieziektebestrijding; Bevordert innovatie, evidence based werken en praktijkonderzoek; Is aanspreekpunt binnen zijn regio voor landelijk beleid en v.v.; Draagt zorg voor de coördinatie bij grote outbreaks / contactonderzoeken regio s; Neemt deel aan periodiek overleg bij CIb en agendeert knelpunten vanuit de regio; Ondersteunt andere regio s bij landelijke of grootschalige crises. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

7 2.3 LOI Het Landelijke Overleg Infectieziekten (LOI) speelt een belangrijke rol in de richtlijnenontwikkeling. De deelnemers aan dit overleg maken landelijke uniforme afspraken over de bestrijding van infectieziekten. Het LOI heeft een redactieraad die o.a. bestaat uit artsen infectieziektebestrijding van GGD en, een medisch adviseur entadministratie en vertegenwoordigers van het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, GGD Nederland, de Inspectie voor de gezondheidszorg, het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. De LOI-redactieraad stelt (onder andere) de prioriteiten voor het opstellen van nieuwe of de herziening van bestaande richtlijnen en draaiboeken. Deze worden allemaal in het LOI vastgesteld en tenslotte door de Gezondheidsraad getoetst. 2.4 Internationale contacten Het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen bij de coördinatie van de infectieziektebestrijding in Europa. De Nederlandse infectieziektebestrijding is in het belangrijkste advies orgaan (advisory forum) vertegenwoordigd door het CIb. De sectie Infectieziektebestrijding van de VIZ is actief lid van de sectie Infectious Disease Control van de EUPHA (European Public Health Association). Via de sectie Infectious Disease Control zijn de artsen infectieziektebestrijding vertegenwoordigd in het ECDC. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

8 3. Deskundigheid De benodigde deskundigheid van een arts MG, IZB kan worden bereikt door werkzaam te zijn in het veld en het volgen van een specifiek op het beroep gerichte opleiding. 3.1 Besluit publieke gezondheid van 27 oktober 2008 Artikel 17, lid 3 van het Besluit van 27 oktober 2008, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) stelt het volgende ten aanzien van de opleiding- en registratie-eisen, die worden gesteld aan de arts: Met het oog op de uitvoering van de in artikel 6 van de wet omschreven taak voldoen de deskundigen, bedoeld in artikel 15 van de wet, aan de volgende eisen: a. de sociaal geneeskundige, belast met de infectieziektebestrijding, is ingeschreven als arts infectieziektebestrijding in het Register van Artsen Maatschappij en Gezondheid van de KNMG en opgeleid in de infectieziektebestrijding In de toelichting bij artikel 17 wordt gesteld dat dit artikel overeenkomt met artikel 5 uit het Besluit collectieve preventie volksgezondheid. De formulering van deze passage is niet helemaal helder, omdat de tekst van het oude artikel werd aangehouden, terwijl de opleiding en regelgeving daaromheen veranderd is. In de tekst van het Besluit van 27 oktober 2008 wordt in elk geval het volgende gesteld: - de deskundige (op het niveau van arts) is opgeleid in het profiel infectieziektebestrijding (vanaf 2006), dan wel volgde de voormalige leergang infectieziektebestrijding, en is ingeschreven als arts infectieziektebestrijding in het profielregister infectieziektebestrijding van de KNMG/SGRC, - de deskundige (op het niveau van arts) is een sociaal-geneeskundige met een registratie in het BIG-register van arts Maatschappij en Gezondheid, dat wordt gevoerd door KNMG/SGRC. 3.2 Bevoegd- en bekwaamheid Een arts MG, IZB is bevoegd wanneer hij of zij als specialist ingeschreven is in het BIGregister als arts Maatschappij en Gezondheid. De profielarts IZB is ingeschreven in het SGRC-register infectieziektebestrijding. De VIZ sib adviseert haar leden de inschrijving in het profielregister infectieziektebestrijding te continueren, omdat dit de herkenbaarheid op het werkterrein van de IZB bevordert. De titel arts MG zonder nadere profieltitel maakt specifieke deskundigheid niet zichtbaar. Op het werkterrein van de IZB is die zichtbare inhoudsdeskundigheid richting publiek, werkomgeving en collega-professionals relevant. Voor bekwaamheid als arts MG, IZB dient een relevante opleiding gevolgd te zijn (zie 3.4). 3.3 Competentieprofielen arts Maatschappij en Gezondheid en arts infectieziektebestrijding In het CSG Kaderbesluit 2009 ( ) is in hoofdstuk A4 en A5 de instelling van registers van artsen M&G en artsen infectieziektebestrijding wettelijk geregeld. De opleidingen zijn gericht op het behalen van competenties. Competenties hebben betrekking op kennis, vaardigheden en attitude. In artikel B.2.2. staan de algemene competenties beschreven ten aanzien van medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. In het Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen Sociale Geneeskunde van het CSG ( , zie 1.htm) is de uitwerking van de competenties voor de tweede fase M&G (pag. 53 t/m 59) en voor het profiel infectieziektebestrijding (pag. 68 t/m 74) beschreven. Het handboek Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

9 gaat ook in op de kritische beroeps activiteiten voor de arts MG, IZB. In bijlage 4 is het overzicht opgenomen van de kritische beroeps activiteiten en de competentieprofielen van de arts infectieziektebestrijding en de arts maatschappij en gezondheid. De competentieprofielen vormen een onlosmakelijk geheel met dit beroepsprofiel en zijn ontwikkeld op basis van (de vorige versie van) dit document. 3.4 Opleiding De opleiding omvat twee fasen van elk twee jaar. Na de eerste fase vindt registratie plaats als arts infectieziektebestrijding in het profielregister infectieziektebestrijding van de SGRC (KNMG). De arts voert de titel arts infectieziektebestrijding KNMG. Hierna volgt de tweede fase tot arts Maatschappij en Gezondheid en volgt registratie als sociaal geneeskundige (dus specialist) in het BIG-register. In het buitenland gevolgde gelijkwaardige opleidingen kunnen eveneens tot een Nederlandse registratie leiden, soms met enkele aanvullende voorwaarden. Dit ter beoordeling van opleidingsinstituut en vrijstellingscommissie van de VIZ. Een nieuw en centraal onderdeel van de opleiding vormt de praktijkopleiding bij de erkende opleidingsinrichting. Het cursorisch onderwijs aan het opleidingsinstituut wordt als aanvullend gezien op het leren in de praktijk. In januari 2006 is de eerste nieuwe opleiding gestart. De kwaliteit van de opleiding wordt daarmee in belangrijke mate bepaald door het opleidingsklimaat van de inrichting en de kwaliteit van de opleider(s). Het is voor de arts in opleiding van belang om met meerdere opleiders te maken te krijgen, zoals dat in de klinische setting gebruikelijk is. In het project Erkenning Verworven Competenties (EVC, zie ook is een beoordelingskader ontwikkeld, waarbij eerder verworven competenties erkend worden en tot vrijstellingen leiden bij het verkrijgen van de profieltitel van eerste fase arts. De vereniging staat, net als de wetgever die hierboven werd aangehaald, op het standpunt dat een volledige opleiding tot sociaal-geneeskundige noodzakelijk is om alle taken en facetten van het beroep te kunnen uitoefenen. De eerste fase van de opleiding leidt op tot het micro- en mesoniveau, de tweede fase tot meso- en macroniveau. De arts dient het microniveau te kennen en te beheersen. Dit omvat met name de dagelijkse casuïstiek van meldingsplichtige ziekten en kleine outbreaks. Het accent voor een arts MG, IZB ligt bij het meso- en macroniveau. Dit omvat de taakvelden surveillance, outbreakmanagement, regie en netwerk, vangnet, (wetenschappelijk) onderzoek en beleidsadvisering. Een arts die zich alleen richt op het veld van de reizigersadvisering kan volstaan met de module reizigersadvisering en de LCR kwaliteitseisen. Opleiding in het profiel IZB is in zo n situatie niet nodig. Hetzelfde geldt voor een arts die zich alleen richt op de curatieve SOA-bestrijding. Volstaan kan worden met het volgen van de desbetreffende opleidingsmodule. 3.5 Verdeling artsen MG versus profielartsen, omvang dienstverband Een adequate en kwalitatief verantwoorde verdeling (in percentages) tussen artsen MG/aios tweede fase, tevens profielarts/aios eerste fase/basisartsen bij een GGD is 75/10/10/5. Uitgangspunten hierbij zijn dat: - een arts gemiddeld 20 jaar werkzaam is in dit veld en na 5 jaar geregistreerd arts MG, IZB is (75%); - een arts bij een werkgever instroomt als basisarts en gemiddeld na een jaar start met de profielopleiding (5%); - een arts gemiddeld 2 jaar bezig is met de eerste fase van de opleiding, hier aangeduid als aios eerste fase (10%): - een arts gemiddeld 2 jaar bezig is met de tweede fase van de opleiding, hier aangeduid als aios tweede fase, tevens profielarts (10%). Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

10 Het komt er op neer dat het streven moet zijn om na 3 jaar geregistreerd te worden als arts infectieziektebestrijding en na 5 jaar werkzaamheid de registratie als MG, IZB te behalen. De benodigde werkervaring kan zowel in Nederland als daarbuiten worden opgedaan. Om de deskundigheid te onderhouden is een arts MG, IZB tenminste 18 uur per week (0,50 fte) werkzaam op het gebied van infectieziektebestrijding en voldoet hij aan de bij- en nascholingsverplichtingen die de herregistratie met zich meebrengt. Ook werkzaamheden in de reizigersadvisering en SOA-bestrijding worden hierin meegeteld. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

11 4. Verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden Een arts MG, IZB is medisch inhoudelijk verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die een GGD in het kader van infectieziektebestrijding uitvoert of laat uitvoeren. De verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van een arts MG, IZB worden bepaald door de werkomgeving. In bijlage 4 zijn de kritische beroepsactiviteiten en de competentieprofielen van de arts MG, IZB opgenomen. Als aanvulling hierop volgt hierna een overzicht van verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden. De onderstaande gaat vooral uit van artsen MG, IZB werkzaam bij GGD en. In andere organisaties of in speciale situaties kan hiervan afgeweken worden. 4.1 Verantwoordelijkheden Een arts MG, IZB als hoofdbehandelaar in public health is verantwoordelijk voor: het beleid gericht op de beheersing en de opsporing van infectieziekten; het verwerven van inzicht in risicogroepen en de verspreiding van infectieziekten binnen deze groepen; het stellen van de indicaties voor public health (behandel)interventies (hieronder verstaat men vroegbehandeling PEP-, chemoprofylaxe en immunisaties); het beleid gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid, onder andere door middel van periodieke terugrapportage over de activiteiten die zijn ondernomen naar aanleiding van meldingen en signalen; de afhandeling van meldingen en de verzending hiervan naar het RIVM; het beleid voor bron- en contactonderzoek; het onderhouden van een relevant netwerk binnen de eigen organisatie (GGD of andere overheidsinstelling) en daarbuiten; zie 2.1; gegevensverzameling, gegevensbeheer en gegevensuitwisseling op het terrein van de infectieziektebestrijding; surveillance met betrekking tot (de compliance van) het Rijksvaccinatieprogramma binnen de eigen regio; voorbereiden en opstellen van beleid op het terrein van preventie en bestrijding van infectieziekten; het volgen van de rapportages van (inter)nationale surveillancesystemen, het beoordelen van de relevantie voor de eigen organisatie en het tijdig voorbereiden van de eigen organisatie op maatregelen; (ongevraagd) adviseren van de burgemeester. Binnen de eigen beroepsuitoefening is de arts MG, IZB verantwoordelijk voor: implementatie en onderhoud van kwaliteitssystemen; de ontwikkeling van richtlijnen; eigen bij- en nascholing, op peil houden van kennis en vaardigheden; de verdere ontwikkeling van het werkgebied in brede zin (organisatorisch, wetenschappelijk onderzoek, publicatie, etc.); het bewaken van de eigen onafhankelijkheid van commerciële of industriële belangen; het bewaken van een onafhankelijke positie in de inhoudelijke advisering ten opzichte van bestuurlijke belangen. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

12 4.2 Taken en werkzaamheden De taken en werkzaamheden van een arts MG, IZB zijn ondermeer: onderzoek, bestrijding en preventie van infectieziekten en outbreaks; surveillance van infectieziekten; diagnostiek en (preventieve) behandeling van infectieziekten waaronder SOA; bron- en contactopsporing; begeleiding en behandelen van en voorlichting geven aan patiënten (individueel en collectief); het afhandelen van meldingen, vragen en incidenten; adviseren curatieve sector, instellingen en derden ten aanzien van infectieziekteproblemen en technische hygiënezorg; superviseren en ondersteunen van (sociaal) verpleegkundigen IZB en SOAbestrijding; verrichten van basaal epidemiologisch onderzoek voor zover relevant binnen het werkveld; participeren in nationaal gecoördineerd onderzoek ten behoeve van verbetering van de bestrijding; het vertalen van epidemiologische informatie naar beleid en actieve beleidsadvisering; het verspreiden van medisch inhoudelijke informatie op het gebied van infectieziekten, zowel intern als extern; het vertalen van landelijke protocollen en richtlijnen in regionaal beleid (regionale protocollen en werkafspraken); dagelijks bijhouden en interpreteren van ontwikkelingen in het werkveld; het initiëren van GGD beleid naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen in het werkveld; leveren van een bijdrage aan interne protocollering en het interne kwaliteitsbeleid; verwijzing naar relevante collegae en instellingen; adviseren en vaccineren van reizigers; onderhouden van een regionaal en bovenregionaal netwerk. Taken en werkzaamheden met betrekking tot de eigen beroepsuitoefening: het volgen van bij- en nascholing; het deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing; het leveren van een bijdrage aan onderwijs (aan de eigen beroepsgroep, aan andere beroepsgroepen, en studenten), onderzoek en publicaties; het leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke, inhoudelijke en sociale ontwikkeling van het eigen beroep via beroeps- en belangenorganisaties; het leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke ontwikkeling en kennisverspreiding door bijvoorbeeld onderwijs (aan de eigen beroepsgroep, aan andere beroepsgroepen en studenten) en publicaties; het deelnemen aan activiteiten in het kader van het kwaliteitssysteem van de organisatie waar men werkzaam is. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

13 4.3 Outbreakmanagement, samenwerking GHOR De voorbereiding op crises in samenwerking met de GHOR vormt een wezenlijk onderdeel van de taken van de arts MG, IZB. Als de reguliere capaciteit tekort schiet komt de GHOR in beeld. Ook als de openbare orde en veiligheid in het geding is, zoals bij (dreiging met) bioterroristische agentia komt de regie bij de GHOR met diens ketenpartners te liggen. Dat is niet vaak het geval. De arts infectieziektebestrijding zal als adviseur deelnemen aan het Regionaal Operationeel Team en kan gevraagd worden het beleidsteam van de burgemeester en zijn staf te adviseren. Deelnemen aan opleiding, training en oefeningen vormt onderdeel van de voorbereiding op infectieziektecrises. 4.4 Wetenschappelijk onderzoek Betrokkenheid bij (toegepast) wetenschappelijk onderzoek is een taak van de arts MG, IZB. Dat kan in het kader van een academische werkplaats, in het kader van het programmabudget van CIb, of op andere wijze. Hiermee wordt met name gedoeld op het zelfstandig opzetten en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat verder dan het participeren in door anderen opgezette studies, wat eigenlijk al jaren gebruikelijk is bij GGD'en. Uitvloeisel hiervan vormen publicaties. In het NPHF-rapport Kennis van en voor Public Health (oktober 2007) worden aanbevelingen aan het ministerie van VWS gedaan om kennistransfer te bevorderen. Eén van de bijlagen is de casus infectieziekten. Deze gaat nader in op het werkterrein van de infectieziektebestrijding. Deze bijlage is enigszins summier, onvolledig en op een aantal punten niet geheel herkenbaar. Zie ook: 4.5 SOA-bestrijding De SOA-bestrijding is een onderdeel van het brede werkveld infectieziektebestrijding, waarbij een aantal artsen SOA-bestrijding zich ook gaan richten op seksualiteitshulpverlening. Meer dan in de algemene IZB houden artsen in de SOAbestrijding zich bezig met curatie. 4.6 Tuberculosebestrijding Artsen tuberculosebestrijding vormen een eigen profiel binnen het domein van artsen maatschappij en gezondheid. Door het teruglopend aantal tuberculosemeldingen neemt hun aantal de laatste jaren af. Gezien de overlappingen in werkwijzen met de algemene infectieziektebestrijding mag op termijn een nauwer samengaan verwacht worden. Overigens zullen tbc artsen hier zelf een standpunt in moeten gaan innemen. Voor een arts MG, IZB zal de vaardigheid van het lezen van Röntgenfoto s niet tot het eigen arsenaal gaan behoren. Net als de SOA-arts heeft de arts tuberculosebestrijding nadrukkelijk een behandeltaak. Hij onderscheidt zich hierin van de arts IZB. 4.7 Curatieve werkzaamheden, aanvragen AGB-code Artsen MG, IZB kunnen op basis van de nieuwe zorgverzekeringswet een AGB-code (Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners) bij Vektis aanvragen, waarmee prescriptie van medicatie wordt vergoed. Vektis is het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars. De VIZ sib adviseert haar leden dit te regelen. Bij artsen tuberculosebestrijding en SOA-artsen is dit reeds gebruikelijk. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

14 Aanvragen kan digitaal via GGD en hebben al instellingscodes, deze zijn te vinden op de website De aanvraag moet gebeuren in de categorie overige artsen, waarbij uit de M&G hoek alleen de schoolarts en de GGD arts (TBC-arts) worden genoemd. Vektis zal deze indeling opnieuw bekijken, zo werd gesteld in MC 23 van 4 juni 2009, pag Taakafbakening naar andere disciplines in het werkveld De laatste jaren staat het thema taakherschikking nadrukkelijk op de agenda van professionals, werkgevers, beleidsmakers en Inspectie. Hiervoor zijn verschillende motieven aan te wijzen: dreigende tekorten aan artsen, financiële overwegingen, betere zorg voor de cliënt omdat lager opgeleide professionals meer tijd hebben voor de cliënt, de professionaliseringsbehoefte bij verpleegkundigen, b.v. om behandeltaken op zich te nemen, behoefte bij artsen om meer tijd te besteden aan taken op meso- en macroniveau, etc. Met taakherschikking wordt bedoeld dat geprotocolleerde taken door andere (lager opgeleide) professionals worden uitgevoerd. Vaak gaat het om verpleegkundigen die artsentaken op zich nemen. Physician assistants en nurse practitioners hebben hun intrede gedaan in het curatieve domein. In de werkvelden van de Public Health is de discussie hierover nieuw. Van taakherschikking kan eigenlijk pas sprake zijn als er al sprake was van taakschikking of taaktoedeling aan de diverse disciplines in de infectieziektebestrijding. Dat was in ons werkveld eigenlijk nog niet geformaliseerd. Gedurende enkele jaren heeft een werkgroep van artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding naar het thema taakschikking gekeken. In januari 2009 is een gezamenlijk standpunt (Taakschikking professionals binnen de infectieziektebestrijding) aangeboden aan het bestuur van GGD Nederland, opgesteld door de beroepsverenigingen van verpleegkundigen (V&VN) en de VIZ sib. Verwezen wordt naar dit rapport dat uitgebreid ingaat op dit onderwerp. De VIZ sib juicht de ontwikkeling van het verpleegkundig beroepsveld nadrukkelijk toe. Er valt met name op het gebied van het leveren van evidence in de preventie nog veel te doen, en het zullen vooral verpleegkundige onderzoekers moeten zijn die dit ter hand moeten gaan nemen. Door zo veel mogelijk uitvoerende werkzaamheden te leggen bij verpleegkundigen komt er voor artsen meer ruimte om zich op op taken van meso- en macro-niveau te richten. Deze ontwikkelingen en ambities in de verpleegkundige beroepsgroep brengen met zich mee dat er, zeker op termijn, geen plaats meer is voor artsen die structureel op het niveau van profielarts functioneren. De ontwikkeling van verpleegkundige en artsenprofessie zal gelijk op moeten gaan. Overigens hebben in de algemene infectieziektebestrijding andere professionals ook een plaats, zoals administratieve medewerkers, doktersassistenten, epidemiologen, gezondheidswetenschappers, gezondheidbevorderaars, beleidsmedewerkers en kwaliteitsfunctionarissen. Taken die sociaal-verpleegkundigen nu uitvoeren kunnen soms uitgevoerd worden door doktersassistenten en administratieve medewerkers. Taakschikking is dus van toepassing op alle disciplines in het werkveld. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat taakschikking niet betekent dat de artsenformatie omlaag kan en de verpleegkundige formatie omhoog. Bij toepassing van de tijdsnormering zoals beschreven in het VISI-rapport (april 2004) werd de verhouding tussen artsen- en verpleegkundige formatie in een regio berekend op 40-45% formatie artsen en % formatie verpleegkundigen. In het VISI-model zijn andere disciplines buiten beschouwing gelaten. Voor beide beroepsgroepen geldt dat een evenwichtige verdeling van capaciteit zeer gewenst is en dat de ene beroepsgroep niet goed buiten de andere beroepsgroep kan functioneren. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

15 6. Kwaliteitsbewaking Voor de infectieziektebestrijding door GGD en zijn specifieke kwaliteitscriteria geformuleerd in het Kwaliteitsprofiel bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken (1999) van de LCI. De arts die de medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt voor de bestrijding van infectieziekten (i.c. de arts MG, IZB) beoordeelt of de infectieziektebestrijding kan worden uitgevoerd conform de geldende professionele norm (zoals aangegeven door het Kwaliteitsprofiel, de richtlijnen van de LCI en de aanwijzingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg). Als niet aan de norm kan worden voldaan wordt dit door de betreffende arts aan het management van de GGD gemeld. In 2002 (laatste revisie IZB 2008) zijn de certificeringschema s van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) verschenen. Deze schema s richten zich op de procesmatige kant van het functioneren van GGD en en hun werkvelden. Het schema voor de infectieziektebestrijding omvat tevens de SOAbestrijding, tuberculosebestrijding, technische hygiënezorg en de reizigersadvisering. Daarnaast heeft kwaliteitsvisitatie zijn intrede gedaan. Tijdens deze visitatie wordt het inhoudelijk functioneren van een afdeling infectieziektebestrijding beoordeeld. Het betreft geen visitatie waarbij de individuele arts MG, IZB wordt beoordeeld. Bij bedrijfsartsen en binnenkort ook bij huisartsen vindt wel een dergelijke individuele toetsing plaats. Binnen de diverse profielen van de artsen Maatschappij en Gezondheid bestaat de opvatting dat de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar al voldoende geborgd wordt door de eisen ten aanzien van registratie en herregistratie, alsmede de kwaliteitseisen waar de eigen organisatie aan moet voldoen. 7. Behoefteraming Capaciteitsorgaan tot 2019 In oktober 2008 verscheen voor het eerst een behoefteraming van het Capaciteitsorgaan van artsen MG, IZB. Zie ook: Dit rapport bevat veel cijfermatige informatie over de beroepsgroep en een schatting hoeveel artsen per jaar moeten worden opgeleid tot 2019, c.q Jaarlijks moeten 6-8 artsen instromen, het rapport behandelt enkele varianten die lager en hoger uitkomen. Tevens is in dit rapport het knelpunt verwoord van het niet bekostigen van de tweede fase van de opleiding. In een reactie dd van de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid van het Ministerie van VWS op dit rapport is opgemerkt dat specifiek aandacht besteed zal worden aan de opmerking dat de knip in de opleiding tot arts maatschappij en gezondheid door de beroepsgroep noch werkgevers als functioneel wordt ervaren. Met deze knip wordt bedoeld dat de eerste twee profieljaren wel vergoed worden door het Opleidingsfonds, maar de tweede fase van de opleiding geheel ten laste komt van de werkgever/werknemer. Als regel dragen werkgevers een (aanzienlijk) deel van de kosten van de opleiding. Gezien de hoogte hiervan is er een sterke aarzeling bij werkgevers om artsen door te laten stromen naar de tweede fase. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

16 Afkortingen AGB-code AIDS AIOS ALV AWBZ BAO BIG CDC EIS CIb CSG ECDC EPA EPIET EUPHA EVC GGD GGZ GHOR HKZ IGZ IZB KAMG KBA KNMG LCHV LCI LCR LOI MG of M&G MPH/MSc NIPG NPHF NSPOH OGZ OMT PEP RAC-er RIVM ROI SGRC SOA VISI VIZ sib VROM VvAwT V&VN WGBO WPG Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners Acquired Immune Deficiency Syndrome Arts in opleiding tot specialist Algemene ledenvergadering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Bestuurlijk Afstemmings Overleg Beroepen Individuele Gezondheidszorg Centers for Disease Control and Prevention Epidemic Intelligence Service Centrum Infectieziektebestrijding (van het RIVM) College Sociale Geneeskunde European Centre for Disease Prevention and Control Entrustable Professional Activity = KBA European Programme for Intervention Epidemiology Training European Public Health Association Erkenning Verworven Competenties Gemeenschappelijke of Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Inspectie voor de Gezondheidszorg Infectieziektebestrijding Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid Kritische Beroeps Activiteit Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding Maatschappij en Gezondheid Master of Public Health/Master of Science Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg Nederlandse Public Health Federatie Netherlands School of Public and Occupational Health Openbare gezondheidszorg Outbreak Management Team Post Expositie Profylaxe Regionaal Arts Consulent Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regionaal Overleg Infectieziektebestrijding Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie Sexueel Overdraagbare Aandoeningen Versterking Infrastructuur Infectieziekten Vereniging voor Infectieziekten, sectie infectieziektebestrijding Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Vereniging van artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Wet Publieke Gezondheid Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

17 Bronnen/Literatuur 1. Kwaliteitsprofiel infectieziektebestrijding 2. Kwaliteitsprofiel technische hygiënezorg 3. Handboek Modernisering Medische Vervolgopleidingen Sociale Geneeskunde (september 2007) 4. LCI-richtlijnen infectieziekten 5. Richtlijnen LCR, LCHV 6. VISI-rapport Normering Infectieziektebestrijding. Eindverslag Project VISI ROI Zeeland/Brabant april GGD Kennisnet zoeknummer: Professioneel statuut voor de arts infectieziektebestrijding ( ) 8. Kennis van en voor Public Health, en bijlage Casus infectieziekten, NPHF (oktober 2007) 9. Capaciteitsplan 2008 voor de medische vervolgopleidingen infectieziektebestrijding. (oktober 2008) 10. Taakschikking professionals binnen de infectieziektebestrijding (januari 2009) 11. Kaderbesluit CSG, zie: CSG-1.htm Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

18 Bijlage 1 Standpunt VIZ-sib ten aanzien van aanduiding van artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding In de infectieziektebestrijding zijn 4 typen artsen werkzaam. Deze groepen onderscheiden zich in opleidingsniveau en hebben elk hun specifieke titels. Een eenduidig gebruik van deze titels bevordert de herkenbaarheid en doet recht aan het te verwachten kennis- en ervaringsniveau. De VIZ-sib dringt bij alle leden op aan om de titels zo zuiver mogelijk te gebruiken en eventuele collega s die dit niet doen hierop te wijzen. De Nederlandstalige aanduidingen zijn als volgt: De basisarts duidt zich zelf aan als arts of basisarts. De arts in opleiding tot specialist in het profiel infectieziektebestrijding kan zichzelf arts-assistent infectieziektebestrijding noemen. De IGZ heeft de aanduiding arts-assistent in opleiding tot arts infectieziektebestrijding voorgesteld. De arts geregistreerd in het profiel Infectieziektebestrijding van de SGRC (KNMG) gebruikt de profiel titel arts infectieziektebestrijding knmg. De arts geregistreerd in het BIG register Maatschappij en Gezondheid noemt zichzelf arts M&G. Als deze arts tevens in het profielregister infectieziektebestrijding is ingeschreven kan hij zich aanduiden als arts M&G, infectieziektebestrijding. Toelichting: De titel arts infectieziektebestrijding knmg is gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau en daarmee privaatrechtelijk beschermd. Zie Medisch Contact , pag Het gebruik van de aanduiding arts infectieziekten is minder wenselijk omdat het onderscheid met de (internist-)infectioloog voor het publiek niet duidelijk is. De IGZ (Medisch Contact , pag. 7) stelt dat een arts in opleiding zich moet aanduiden als arts-assistent in opleiding tot arts infectieziektebestrijding, dan wel als arts zonder verdere toevoeging. Het gebruik van de aanduiding arts infectieziektebestrijding i.o. is door de IGZ afgewezen, omdat dit naar het publiek toe de indruk kan wekken dat men met een geregistreerd specialist (c.q. profielarts) te maken heeft. De toevoeging afdeling infectieziekten, GGD te na de titelaanduiding arts is een zaak van de werkgever. Daar is in het geheel geen bezwaar tegen. De Engelstalige aanduidingen zijn: De arts geregistreerd in het profiel Infectieziektebestrijding van de SGRC duidt zich aan als: Medical Doctor Communicable Disease Control. De arts geregistreerd in het BIG register Maatschappij en Gezondheid noemt zichzelf Consultant Communicable Disease Control. Toelichting: De meest gebruikte Engelstalige aanduiding is niet infectious disease control, maar Communicable Disease Control. De aanduiding Consultant duidt op een arts op tweede fase niveau. De aanduiding Medical Doctor is acceptabel als vertaling van de aanduiding arts, al wordt deze titel in diverse landen uitsluitend door gepromoveerden gevoerd. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

19 Bijlage 2 Wettelijk kader infectieziektebestrijding door GGD en Infectieziektebestrijding door GGD en vindt zijn grondslag in een aantal wetten. De belangrijkste hiervan zijn de Wet Publieke Gezondheid, de Gemeentewet, Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Andere wetten die te maken hebben met de infectieziektebestrijding door gezondheidsdiensten zijn onder andere de Warenwet, de Kampeerwet, de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden, en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De onder de wet vallende infectieziekten worden in de Wet PG omschreven. Behandelend artsen zijn op grond van de WPG verplicht van een aantal infectieziekten melding te doen bij de GGD. Ook laboratoria hebben voor een aantal ziekten een meldingsplicht. Daarnaast zijn directeuren van instellingen waar voor infectieziekten kwetsbare personen verblijven op grond van artikel 26 van de WPG verplicht het voorkomen van een bij infectieziekten passende verschijnselen als diarree, huiduitslag en geelzucht of aandoeningen van mogelijk infectieuze aard te melden bij de GGD. Het niet melden is strafbaar. Melding maakt mogelijk dat de directeur van een GGD of de regionaal inspecteur voor de volksgezondheid een burgemeester of een werkgever kan adviseren over te nemen maatregelen om verdere verspreiding van infectieziekten te voorkomen. In de Gemeentewet is het in stand houden van en toezicht houden op een gezondheidsdienst geregeld. Ook op grond van de WPG zijn gemeenten verplicht een gezondheidsdienst in stand te houden. Deze gezondheidsdienst dient over deskundigheid te beschikken op het gebied van preventie en bestrijding van infectieziekten. In dit verband wordt onder infectieziektebestrijding tenminste verstaan de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen, AIDS en tuberculose. Uitdrukkelijk is ook infectiepreventie door middel van Technische hygiënezorg opgenomen. De uit deze preventieve taak voortvloeiende werkzaamheden omvatten minimaal passieve opsporing, actieve bron- en contactopsporing, begeleiding en voorlichting van patiënten, risicogroepen en beroepsgroepen, controle risicogroepen en bronbehandeling. De WPG regelt het signaleren en (doen) treffen van maatregelen bij dreigende epidemieën van een infectieziekte. In de wet zijn taken en bevoegdheden van verschillende instanties vastgelegd. Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

20 Bijlage 3 Infectieziektebestrijding door GGD en: werkwijze en prioriteitsstelling Het doel van infectieziektebestrijding door een GGD is het voorkomen en bestrijden van infectieziekten in het werkgebied, met name die infectieziekten die een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid. De methoden die hiervoor gebruikt worden zijn: beleidsadvisering; surveillance; preventie; vroegopsporing; bron- en contactopsporing; bronbehandeling, b.v. PEP bij rabies; diagnostisch onderzoek en keuringsonderzoek. outbreak onderzoek infectieziekten De prioriteiten binnen de infectieziektebestrijding door een GGD worden bepaald door: de wetgeving; de gemeentelijke en landelijke overheid; de informatie via professionele kanalen als CIb/LCI en het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOI); de literatuur Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

21 Bijlage 4 Overzicht algemene EPA s eerste fase M&G, profiel infectieziektebestrijding EPA nr 1 Titel Taken voortvloeiend uit infectieziektewet (waaronder bron- en contactopsporing) Korte De arts onderzoekt, beoordeelt en adviseert vanuit het perspectief van de volksgezondheid, en conform de professionele standaarden, de wettelijke kaders, individuele meldingen van infectieziekten en bevordert dat passende preventieve maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding worden genomen. Hij is zich bewust van de reikwijdte van de maatregelen zoals gedefinieerd in de Infectieziektewet. Hij draagt zorg voor een goede registratie en rapportage. Het is bij deze taak van groot belang dat de arts in staat is effectief samen te werken in een multidisciplinaire groep professionals. Frequentie Dagelijks Beoordeling Feed back op individuele casuïstiek Logboek bijhouden cq. uitdraai lokaal of nationaal registratiesysteem Reflectieverslag op basis van complexe casus met controversiële elementen Peer assessment EPA nr 2 Titel Signalering voor beleid Korte De arts herkent afwijkende patronen in de epidemiologie van infectieziekten in zijn regio, en rapporteert hierover aan de beleidsverantwoordelijke arts. De arts rapporteert over knelpunten in de uitvoering van beleid of in de toepassing van wettelijke kaders. Hieronder vallen ook signalen over eigen werk en organisatie. Frequentie Zo nodig Beoordeling Logboek bijhouden Peer assessment Feedback op door hem afgegeven signalen en rapportage EPA nr 3 Titel Preventie (collectief niveau) Korte De arts is in staat binnen de kaders van een vastgesteld preventieproject of op basis van de professionele standaarden collectief preventieve activiteiten uit te voeren gericht op het voorkomen van infectieziekten. Te denken valt onder andere aan het geven van groepsvoorlichtingen, het opstellen van voorlichtingsbrieven, en het lokaal uitvoeren van landelijk gedefinieerde preventieprojecten. Frequentie Zo nodig Beoordeling Observatie Beoordeling van geproduceerd materiaal EPA nr 4 Titel Opbouw en onderhoud netwerk Korte De arts bouwt een voor infectieziektebestrijding relevant netwerk in zijn werkgebied en binnen zijn eigen organisatie op, en onderhoudt dit Beroepsprofiel arts MG, IZB. Vastgesteld in ledenvergadering

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD West-Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht Augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hollands Midden Bezoekdatum: 1 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Hart van Brabant Bezoekdatum: 14 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum: 7 juli 2016 Utrecht augustus 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spon Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond Bezoekdatum:

Nadere informatie

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden

Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Rapport van het follow-up onderzoek naar de algemene infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden Bezoekdatum: 8 juni 2016 Utrecht juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 549 Besluit van 5 november 2002, houdende wijziging van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid en enkele samenhangende besluiten Wij

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Toetsingskader Specialismen

Toetsingskader Specialismen Toetsingskader Specialismen Besluit van 9 maart 2011 houdende toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der geneeskunde als specialismen kunnen worden aangewezen of opgeheven Het College Geneeskundige

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG).

Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Landelijk Overleg van Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding sectie Maatschappij & Gezondheid (LOSGIO-MG). Wie zijn wij? Het LOSGIO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen, signaleert problemen en komt op

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de directie) Toelichting: INVULLING De erkenningsaanvraag INRICHTING is bedoeld om na te gaan of de beoogde opleidingsinrichting voldoet

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG!

STANDPUNT. Praktijkleren JGZ Jeugdarts-KNMG! STANDPUNT Praktijkleren JGZ 0-18 (voorheen: Praktijkleren andere leeftijdsgroep) in het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG AJN Jeugdartsen Nederland Praktijkleren JGZ 0-18 Versie: Juli 2016

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) coördineert de infectieziektebestrijding en de daarmee samenhangende communicatie,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Algemene taken publieke gezondheidszorg

Algemene taken publieke gezondheidszorg Besluit van houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk PG/ ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden

Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Academische werkplaats Publieke Gezondheid: doelen en mogelijkheden Barend Middelkoop GGD Den Haag, afdeling Epidemiologie LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde Opbouw van deze presentatie

Nadere informatie

Jaarplan De bevolking gezond houden

Jaarplan De bevolking gezond houden Jaarplan 2014 De bevolking gezond houden Activiteiten Planning 2014 Portefeuillehouder Kwaliteit en capaciteit specialisme M&G Kwaliteitskader KNMG Stimuleren/ondersteunen uitwerking kwaliteitskader door

Nadere informatie

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs

Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg. Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Verpleegkundig Specialist binnen de arbeidsgerelateerde zorg Marijke Roseboom- Coenen, MSc Petra Jonker-Jorna, MSc Mathilde Melis, Drs Wie zijn wij? Petra Jonker-Jorna, MSc, jonkerjorna@gmail.com Marijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 1 3

Inhoud. Woord vooraf 1 3 Inhoud Woord vooraf 1 3 1 Mondzorg en de samenleving 1 5 1.1 Inleiding 1 5 1.1.1 De wereld verandert 1 5 1.1.2 Professionals in de mondzorg 1 6 1.2 Professionele autonomie 1 7 1.2.1 Autonomie en vertrouwen

Nadere informatie

Verpleegkundigen Openbare GezondheidsZorg

Verpleegkundigen Openbare GezondheidsZorg Aan: M.C. (Maryse) Kok, MSc. Senior Beleidsmedewerker Infectieziekten en seksuele gezondheid Directie Publieke Gezondheid Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp Antwoord op uw vraag

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Onderwerp: Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016

Onderwerp: Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016 Kenmerk: Van: V.A.J. Slenter Datum: 30 mei 2017 Aan: lezer Onderwerp: Cijfers registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS) 2016 Op 21 maart 2017 heeft het Capaciteitsorgaan de cijfers van de RGS

Nadere informatie

Bijlage 4a: Samenwerkingsrelaties voor de algemene infectieziektebestrijding bij de GGD

Bijlage 4a: Samenwerkingsrelaties voor de algemene infectieziektebestrijding bij de GGD Bijlage 4a: Samenwerkingsrelaties voor de algemene infectieziektebestrijding bij de GGD Samenwerkingspartner 1. Niveau 1 GGD intern Soa-bestrijding Tuberculosebestrijding Reizigersadvisering Technische

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen

PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen PROFESSIONEEL STATUUT van de Indicerende en adviserende Artsen Werkgever en arts Overwegende 1. dat de cliënt moet kunnen rekenen dat hij een zelfstandige en onafhankelijke sociaal medische beoordeling

Nadere informatie

Kadernotitie Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid

Kadernotitie Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid Kadernotitie Kwaliteitsvisitatie van KAMG ICT groepen ten behoeve van herregistratie van artsen in het specialisme arts Maatschappij en Gezondheid 21 januari 2015 Inleiding Het CGS heeft in het nieuwe

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Een persoonlijke visie Gertjan Beens Bedrijfsarts Health Manager. Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement. 4-2-2014, Module 5

Een persoonlijke visie Gertjan Beens Bedrijfsarts Health Manager. Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement. 4-2-2014, Module 5 Een persoonlijke visie Gertjan Beens Bedrijfsarts Health Manager Leergang Strategisch, Module 5 Werkzaam in de branche sinds 1988 Geregistreerd sinds 1992 Sinds 1996 parttime managementtaken Sinds 1999

Nadere informatie

Beleidsregels herregistratie RGS. Geconsolideerde versie

Beleidsregels herregistratie RGS. Geconsolideerde versie Beleidsregels herregistratie RGS Geconsolideerde versie Februari 2017 Februari 2017 Beleidsregels Herregistratie RGS Geconsolideerde versie Februari 2017 1 2 1 Beleidsregels herregistratie RGS, besluit

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

andelijke dvisering ij infectie-

andelijke dvisering ij infectie- andelijke dvisering ij infectie- Landelijke advisering bij infectieziektedreigingen en -crises iektedreigin Inhoud Inleiding 4 1 De rol van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) 6 2 Outbreak Management

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde VOORWOORD De ouderenzorg is volop in beweging. Zorgorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding

Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de Infectieziektebestrijding Regionale ondersteuning van de microbiologische functie In de Openbare Gezondheidszorg worden bijzondere eisen gesteld aan de bijdrage van artsen-microbioloog

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE JEUGDARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE JEUGDARTS PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE JEUGDARTS Tekst Ondergetekenden:... gevestigd te... postcode... aan de... ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en... verder te noemen werkgever, Uitgangspunt bij

Nadere informatie

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassing op profielartsen Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen De Beleidsregels

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Beroepsprofiel Physician Assistant

Beroepsprofiel Physician Assistant Beroepsprofiel Physician Assistant januari 2012 Nederlandse Associatie van Physician Assistants 31-01-2012 Copyright 2005 NAPA - K.v.K. 30200557 - Rabobank 1040.88.168 www.napa.nl Page 1 of 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en

Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) Onderwerp Reglement visitaties van GGDen in regio s voor Tuberculosebestrijding van GGD'en Status Procedure Datum van vaststelling April 2001, vernieuwd

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST Overwegende dat: 1. het academisch ziekenhuis op grond van wet en regelgeving, waaronder de WHW, als instelling onder meer taken heeft op het

Nadere informatie

Academische werkplaats publieke Gezondheid (CEPHIR) en Infectieziektebestrijding

Academische werkplaats publieke Gezondheid (CEPHIR) en Infectieziektebestrijding Academische werkplaats publieke Gezondheid (CEPHIR) en Infectieziektebestrijding Een verkenning van de public health impact van 6 proefschriften 2006-2009 Chlamydia trachomatis Screening for Chlamydia

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 opgenomen in het Register voor Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland.

Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 opgenomen in het Register voor Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland. Samenvatting Model-Kwaliteitsstatuut ggz Het model kwaliteitsstatuut ggz is opgesteld en ondertekend door: Het Model-Kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 opgenomen in het Register voor Kwaliteitsstandaarden

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT

BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT BEROEPSPROFIEL PHYSICIAN ASSISTANT 1-1-2012 Het kloppend hart van het beroep Versie 1.1 Nederlandse Associatie Physician Assistants, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De disfunctionerende hulpverlener. Behoeft de dokter behandeling?

De disfunctionerende hulpverlener. Behoeft de dokter behandeling? Samenvatting najaarsvergadering, 4 november 2005 De disfunctionerende hulpverlener. Behoeft de dokter behandeling? mr. E.W.M. Meulemans, advocaat bij Nysingh advocaten notarissen in Zwolle Het disfunctioneren

Nadere informatie

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Briefrapport /2008 M.A.B. van der Sande C. Koornneef A.S. de Boer. Naar een versterking van de soa/hivbestrijding

Briefrapport /2008 M.A.B. van der Sande C. Koornneef A.S. de Boer. Naar een versterking van de soa/hivbestrijding Briefrapport 215031002/2008 M.A.B. van der Sande C. Koornneef A.S. de Boer Naar een versterking van de soa/hivbestrijding vanuit het CIb Briefrapport 215031002 RIVM/ Centrum Infectieziektebestrijding Naar

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

GGD Flevoland T.a.v. dhr., directeur Postbus BC LELYSTAD

GGD Flevoland T.a.v. dhr., directeur Postbus BC LELYSTAD > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam GGD Flevoland T.a.v. dhr., directeur Postbus 1120 8200 BC LELYSTAD Programma Publieke Gezondheid Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584 1001 NN Amsterdam T

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012

Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl dé artsen-portal van Nederland 2012 Artsennet.nl Artsennet.nl is de portal van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Het is een onafhankelijke webomgeving

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie