tbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ IBAN: NL49 BNGH BIC: BNGHNL2G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nt IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G"

Transcriptie

1 tbus AA Bezoekadres Stadsplein LZ IBAN: NL49 BNGH BIC: BNGHNL2G Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Suzanne Geertsema Telefoon (030) Gemeenteraad Postbus AA NIEUWEGEIN Datum 1 september 2014 Kenmerk Zaaknummer L» 3>fcb>C\ Berichtnummer "X > ibo>' Omlerwerp Beëindiging uitvoering inburgering VERZONDEN 0 2 SEP. 20H Geachte raad, Hierbij wil ik u informeren over ons besluit om de dienstverlening met betrekking tot de inburgering conform de Wet inburgering te beëindigen met ingang van 1 september Gemeente heeft de inburgering vanaf 2007 uitgevoerd voor en Lopik. In totaal zijn er 1900 inburgeraars gescreend in deze periode en ruim 800 inburgeringstrajecten gefaciliteerd. Vanaf 1 januari 2013 zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente echter heel beperkt geworden na een wetswijziging. Inburgeraars worden vanaf die datum door DUO op hun inburgeringsplicht gewezen en moeten zelf regelen hoe zij aan die verplichting voldoen. Gemeente heeft inburgeraars niets meer te bieden en bouwt vanaf die datum het bestaande bestand inburgeraars af. Het bestand is inmiddels geminimaliseerd. De resterende inburgeraars zijn naar maximaal vermogen. begeleid, geïnformeerd en gefaciliteerd. De gemeente heeft een brochure ontwikkeld met informatie over de mogelijkheden van Nederlands leren in. Deze komt via de website beschikbaar en is af te halen in het Stadshuis en op overige locaties in, zoals bij Buurtpleinen en bij Vluchtelingenwerk. Zo blijven we onze inwoners naar vermogen informeren.

2 Bladnun Zaaknummer Onderwerp i liging ulu sering inburger Bijgevoegd vindt u het door het college vastgestelde voorstel, de brochure "Taal leren in IMieuwegein" en het advies van de Ondernemingsraad in verband met de opheffing van de functie "consulent inburgering". Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, drs. S.C.R. Hazebroek Loco-secretaris F.TJTMr Backhuijs ter Bijlagen Advies Ondernemingsraad, bi DChure " il leren ir sgein"

3 Po: >us AA Bezoekadres Stadsplein LZ Bank Nederlandse Gemeenten ONDERNEMINGSRAAD Contactpersoon S. Brouwers Telefoon (030) Gemeente drs. P.C.M, van Elteren Postbus AA NIEUWEGEIN Datum 17 Juli 2014 Kenmerk OR Zaaknummer B«rieh tnummer Onderwerp Advies reorganisatie Inburgering Geachte heer Van Elteren, De OR ontving op 28 mei 2014 de adviesaanvraag over de reorganisatie van inburgering. U geeft aan dat door wijzigingen op het gebied van inburgering (al per 1 januari 2013 ingegaan) het noodzakelijk is om personele maatregelen te treffen. De nieuwe wet houdt in dat inburgeringsplichtigen zelf moeten zorgen voor hun inburgering. De OR heeft al eerder positief advies gegeven op 16 mei ; 13 op een eerste inkrimping van de werkzaamheden op het gebied van inburgering bij de afdeling MAO (afdeling Maatschappelijke Ondersteuning). We zijn nu op het punt beland dat de taak inburgering bij de gemeente met ingang van 1 augustus 2014 gaat worden stopgezet. Hierbij geven we positief advies op het stopzetten van de werkzaamheden ten behoeve van inburgering. De OR heeft gesproken met betrokken medewerkers en begrijpt de personele consequenties. We gaan er dan wel vanuit dat algemene vragen over inburgering en de nog (af)lopende inburgeringstrajecten adequaat worden afgehandeld door het KCC. Wij wachten uw definitieve besluit met belangstelling af, ijke groet, _Ly_da-varr Rïjkom Voorzitter Ondernemingsraad gemeente Kopie aan Sander Hazebroek Uetta Barink, Maarten Meijerink, leden OR, archief OR.

4

5 I n f o r m a t i e voor i n b u r g e r i n g s p l i c h t i g e n n niet-inburgeringsplichtige T a a l l e r e n in N i e u w e g e i n Inburgeren e n N e d e r l a n d s e t a a l l e r e n in In wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen is het belangrijk dat u Nederlands spreekt. Het stimuleert u om actief mee te doen in de samenleving. Inburgeren is vooral de Nederlandse taal leren, maar ook leren hoe het wonen en werken gaat, dus hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Als u als nieuwkomer van buiten de Europese Unie (EU) langdurig in Nederland komt wonen, moet u inburgeren. U moet dan een inburgeringsexamen of een staatsexamen Nederlands doen. De Wet Inburgering is per 1 januari 2013 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat vreemdelingen (niet EU en niet Turks) die zich vanaf 1 januari 2013 in Nederland vestigen hun verplichte inburgering zelf moeten regelen en betalen (dat is mogelijk via een lening bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)). De gemeente biedt geen inburgeringstrajecten aan. Dit verloopt via de Dienst Uitvoering Onderwijs. Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat voor welke datum u moet inburgeren. Dat is in ieder geval binnen 3 jaar. Een ontheffing betekent dat u om een speciale reden niet hoeft in te burgeren. Misschien kunt u een ontheffing krijgen. Kijk voor de voorwaarden en het indienen van een aanvraag op U bent zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op het inburgeringsexamen. U beslist zelf of u een inburgeringscursus volgt om u voor te bereiden op het examen. U moet de cursus en het examen zelf zoeken en zelf betalen. Hiervoor kunt u in sommige ge> geld lenen bij DUO. Kijk op (de website van DUO) voor de voorwaarden of bel (050) U kunt ook naar het DUO-regiokantoor: Herman Gorterstraat 40 in Utrecht. Officiële cursusinstellingen vindt u op Overige informatie over Nederlands leren en inburgeren in vindt u in deze brochure en voor een overzicht van taalcursussen in Utrecht gaat u naar De N e d e r l a n d s e t a a l l e r e n in Wanneer u aan één van de onderstaande criteria voldoet dan bent u niet inburgeringsplichtig: -u bent Europees onderdaan (EU/EER) -u heeft een Nederlands paspoort -u bent voor tijdelijk doel in Nederland (studie/medische behandeling/tijdelijk werk) -u heeft een inburgerings-staatsexamen-mbo-diploma behaald -u heeft een ontheffing van de gemeente gekregen van de inburgeringsplicht -u bent door de gemeente vrijgesteld -u bent leerplichtig of kwalificatieplichtig of volgt aansluitend een opleiding -u bent ouder dan 65 jaar U bent niet inburgeringsplichtig en wilt Nederlands leren? De Nederlandse taal leren is mogelijk via: WEB traject via het ROC De gemeente koopt jaarlijks een cursus NT2 (Nederlands als Tweede Taal) in bij het ROC Midden Nederland in het kader van de volwasseneneducatie. Deze gratis cursus is bedoeld voor ers zonder inburgeringsplicht. Er wordt met name gewerkt aan spreek- en schrijfvaardigheid gedurende 2 ochtenden/avonden per week. Locatie: Harmonielaan 2 in. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij het aanmeldpunt van het ROC Midden Nederland in Utrecht via tel.nr van uur (behalve op woensdag) of aanmelden via Wilt u een traject volgen op een hoger niveau, dan kunt u zich aanmelden voor een Staatsexamentraject bij de Volksuniversiteit in Utrecht (www.volksuniversiteitutrecht.nl). Aan deze cursussen zijn wel kosten verbonden. Stichting MOvactor Stichting MOvactor is een brede welzijnsorganisatie, gevestigd op de 2e verdieping van het Stadshuis. Deze organisatie heeft verschillende laagdrempelige taaiprogramma's, met een sociaal doel: zelfvertrouwen opbouwen, taalvaardigheid vergroten, sociaal netwerk opbouwen, participeren o.a.: >>>

6 Pagina 2 Taaiactivering ongeschoolde vrouwen, Wijkersloot, maandag en woensdagmorgen Taaimaatjes voor hen, die niet ii >n groep mee kunnen kon n, wekelijks individueel cc itact Uitspraakgroep (gemengde groep op dinsdagochtend en donderdagochtend in Wijkersloot) Interculturele Thema Praatgroep in Doorslag en Galecop voor vrouwen, wekelijks op donderdagochtend Interculturele Vrouweninloop ontmoetingsgroep vrouwen alle culturen met handwerkactiviteit, maandagmiddag, Wijkersloot Taal- en Computerinloop, wekelijks op maandagavond in Wijkersloot, voor iedereen die achter de computer wil of die met de Nederlandse taal problemen heeft Voor deze bovenstaande programma 's aanmelden via of tel of Website: Huiskamerproject ' t Nijp Elke maandagavond activiteiten voor bewoners, computerinloop, hulp bij het lezen en schrijven van brieven, formulieren. Aanmelden hoeft niet! Voor al uw vragen over zorg en welzijn: Servicepunt Zorg en Welzijn (inloopspreekuur voor al uw vragen op het gebied van zorg en welzijn);: maandagochtend uur uur, Buurtcentrum Kerkveld, Kerkveld 63a,3431 EC dinsdagochtend 0! uur, Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13, 3431 LZ IN euwegein woensdagochtend uur uur MOvactor, 2e verdieping Stadshuis, Stadsplein l a, 3431 LZ donderdagochtend uur, Buurtplein Zuid, Ratelaar 37, 3434 EW. Tijdens feestdagen gesloten. Telefoon: In verband met mogelijke wijzigingen kunt u informatie opvragen bij MOvactor.Stichting MON (Migranten Ouderenorganisatie) heeft als belangrijkste doelstelling: alle buurtbewoners doen mee in de samenleving, Prago Prago is een school die sinds 2013 een bredere doe iient. Ze verzorgen onderwijs op gebied van taal en rekene ï in Niei wegein voor: Volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking (vooropleiding maximaal speciaal onderwijs (SO) en/of voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Volwassenen met een beperkte vooropleiding (geen diploma VMBO of hoger), waaronder (functioneel) analfabeten en laaggeletterden. Volwassen anderstaligen, met geen of een beperkte opleiding in het land van herkomst. Wilt u een Nederlands paspoort? Het aanvragen van een Nederlands paspoort (naturaliseren) doet u bij Burgerzaken van de gemeente. Er zijn een paar voorwaarden. U dient in bezit te zijn van een inburgeringsdiploma, Staatsexamendiploma of minimaal een MBO-Diploma; U heeft een medische verklaring van Argon it waaruit blijkt dat u blijvend niet in staat bent het inburgeringsdiploma te behalen (info bij Burgerzaken). Via de Optieregeling: U woont 15 jaar rechtmatig in Nederland en u bent 3 jaar gehuwd (info bij Burgerzaken). Wanneer u een g e m e e n t e l i j k e ontheffing inbu rgeringsplicht heeft gekregen van de via een Alfabetiseringscursus, dan geldt: Wanneer u een alfabetiseringscursus heeft gi i/olgd en een gemeentelijke ontheffing heeft gekregen, dan dient u bij uw onderwijsinstelling een "Verklaring deelname cursus" Vanneer u vol' is deze verklaring ook werkelijk een Alfabetisering; jrsus hee gevolgd van minimaal 600 uur, lan hoeft u geen examens gedaan te hebben; ook niet voor de Toets Gesproken Nederlands (TGN). U dient daarnaast nog een aanvraag "Advies aantoonbaar geleverde inspanningen" in te vullen en dit tezamen met de "Verklaring deelname cursus" op te sturen naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs-t.a.v. Servicecentrum Inburgering - Postbus AT Groningen). Dit om een ontheffing te krijgen van DUC. Op gron( tan de ontheffing van DUO kunt u een naturalisatieverzoek doen bij Burgerzaken. De genoemde formulieren kunt u downloaden bij de website van DUC via een inburgeringscursus, dan geldt: Wanneer u een inburgeringscursus heeft gevolgd en een gemeentelijke ontheffing heeft gekregen, dan heeft u de verplichting om 4 keer examen te doen voor alle niet-geslaagde onderdelen. Daarnaast dient u bij uw onderwijsinstelling een ingevulde "Verklaring deelname cursus" op te halen met minimaal 600 uur gevolgd onderwijs en deze tezamen met de aanvraag "Advies aantoonbaar geleverde inspanningen" in te vullen en op te sturen naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs-t.a.v. Servicecentrum Inburgering - Postbus AT Groningen). Dit om een ontheffing te krijgen van DUO. Op grond van de ontheffing van DUO kunt u een naturalisatieverzoek doen bij Burgerzaken. De genoemde formulieren kunt u downloaden bij de website van DUO:

7 Taal l e r e n in N i e u w e g e i n Pagina 3 Inburgeren Informatie voor inburgeringsplichtigen vanaf 2013 U bent inburgeringsplichtig als u niet voldoet aan één van deze criteria: -u bent EU/EER-onderdaan -u heeft een Nederlands paspoort -u bent voor tijdelijk doel in Nederland -u heeft een inburgerings-staatsexamen-mbo-diploma behaald -u heeft een ontheffing gekregen van de inburgeringsplicht -u bent door de gemeente vrijgesteld -u bent leerplichtig of kwalificatieplichtig of volgt aansluitend een opleiding -u bent ouder dan 65 jaar Wijziging Wet Inburgering per De Wet Inburgering is per 1 januari 2013 gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat vreemdelingen (niet EU en niet Turks) die zich vanaf 1 januari 2013 in Nederland vestiger lun verplichte inburgering zelf moeten regelen en betalen (dat is mogelijk via een lening bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)). De gemeente biedt geen inburgeringstrajecten aan. Dit verloopt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO/ tel ). Lening via DUO: Op beschikkingen die zijn afgegeven vanaf volgt er in de regel na enkele weken een kennisgevingsbrief van DUO. Wanneer de kennisgevingsbrief echter lang op zich laat wachten, dan kunt u contact opnemen met IND (koppelingsbureau: : kies 4) om te kijken of IND u wel of niet gekoppeld heeft aan DUO. Indien u gekoppeld bent aan DUO kunt u voor een lening een digitale afspraak maken met het DUO regio-servicekantoor in Utrecht (Herman Gorterstraat 40, 3511 EW Utrecht) via de volgende link: https://www.duo.nl/partic ilieren/deurmat/contact/servicekantoren/utrecht.asp Via DUO kunt u een lening afsluiten die na het behalen van het diploma moet worden terugbetaald volgens het nieuwe sociale leenstelsel. Wanneer u een lening afsluit bij DUO moet u een cursus te volgen bij een gecertificeerde onderwijsinstelling {www.blikopwerk.nl/ inburgeren voor een lijst met gecertificeerde taalscholen). U kunt het inburgeringsexamen behalen na het volgen van een cursus via een lening van DUO bij een gecertificeerde instelling óf u kunt zelf een eigen programma volgen zonder lening van DUO. U bent verplicht om het inburgerings-of staatsexamendiploma binnen 3 jaar te behalen. Het verwijtbaar niet-tijdig behalen van het inburgerings-examen kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. DUO kan een boete opleggen op het verwijtbaar niet-tijdig behalen van het examen. Ook voor andere zaken kunt u een afspraak met DUO maken, zoals een ontheffing, verlenging van de handhavingstermijn etc. Voor telefonische informatie: (BSN paraat houden!) Vluchtelingenwerk Asielgerechtigden kunnen in gemeente maatschappelijke begeleii ing krijgen door Vluchtelingenwerk. Zie (onder maatschappelijk werk). Tel. nr / Handige websites www. kennisnet. nl/sectoren/mbo/nt2/oefenen/nederlands/ nl/ www. talendomein, nl/nederlands/leren/1/nederlands-voorbeginners.php (voor Engels sprekenden) (speciaal voor Engels sprekenden) www. margoo. be/margoo/index/ www. learndutch. org/ www. dutchgrammar. com/ (speciaal voor Russisch sprekenden) (Nederlands verbeteren) nl/ org/ www. toetsgesprokennederlands. nl/ www. naarnederland, nl/ Nederlands als tweede al met CR-ROM: www. bol. com/nl/p/van-dale-pocketwoordenboek-nederlandsals-tweede-taal-cd-rom/1 OOI / Websites gratis Nederlands leren online Google: typ: " gratis Nederlands voor beginners online" Inburgeringscursussen/scholen Wanneer u inburgeringsplichtig bent en een lening wilt aanvragen voor een inburgeringsvoorziening bij DUO, dan dient u te kiezen voc :en gecertifio Je onderwijsinstelling! Gecertificeerde scholen vindt u via de website: gecertificeerde_onderwijsinstelling zoeken m.b.t. lening bij DUO. Gecertificeerde onderwijsinstelling: Onderwijsinstelling " I k wil naar Nederland" www. ikwilnaarnederland. nl Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht, tel Niet gecertificeerde cursussen bij: Volksuniversiteit Utrecht utrecht.nl Babel Campusplein 7 i84 ED Utrecht Tel lessen tot A2 nivec Stichting CAON (voor Armeens-en Russisch sprekenden) Groot Mijdrechtstraat 37C 3641 RV Mijdrecht Tel James Boswell Instituut (hoger opgeleiden) Cursussen worden verzorgd door Babel

8 Gratis Nederlandse taal Thuisstudies Nederlands (hier zijn kosten aan verbonden) leren Hieronder staan websites vermeld die j e gratis ku nt gebruiken. Bij de omschrijving kun j e de N e d e r l a n d s voor b u i t e n l a n ders onderwerpen vinden van de websites en het taaln iveau, NHA thuis studies Studieduur ongeveer 9 maanden de cursist moet een wachtwoord hebben 24 \t ;sen over alk gse one :rwerpen (het lichaam, het weer etc.) inburgering bij een gemiddeld studietempo. WWV cursussen/m dje en een filmpje ar introductie Vanaf A 0 - A l m, luisteren, nazeggen en woordenschat ïds.aspx L O I (Leidse O n d e r w i j s i n s t e l lingen tenu.nl (NT2 Nederlands als tweede taal) luisteren, lezen, spreken en schrijven van A l Ook in de volgende t a l e n : I n d o tot B2 nesisch-engels-russisch-spaans- opdrachten Nederlands voor beginners Pools-Turks-Arabisch-Duits en woordenschatoefeningen (het lichaam, het Frans. Gratis proefles. Incl. gratis weer, de snelweg) CD-roms e D's. grammatica oefeningen ( A l tot B I ) Doel Staatsexamen 1 en Staatsexamen 2 www. loi. nl/talen/nt nt2_nederlands_als_tweede_taal /index, htm het bet oe ien klanken oefenen :n inv Nederlandse liedjes luisteren en vragen beantwoorden Het Wilhelmus N e d e r l a n d s v o o r hoger o p g e leide beginners KNS (mooie plekjes van Nederland, de kaart van Nederland) Cursusduur: 9 maanden bij een gemiddeld studietempo Tel www. laudius. nl/taal/nederlands/ singleview/cur n/nederlands -voor-buitenlanders, html? gclid=cj2k_jievbqcfcg_3godhs 4AdQ lande, ig.nl aaloefeningen aan de hand van tekst en plae k l en A): (over stad en park] ischat aan de hand VE n vragen ( A l en A2) I grammatica (vanaf a2m) tartwe N T I (Nederlands Talen I n s t i tuut) www. nti. nl/talen/nederlands/ UvA T a l e n Nederla oor beginners via de Delftse methode (tekstboek+audio cd+cd rom en oefenboek) 20 lessen van 2,5 uur op maandag t / m vrijdag www. uvatalen.nl/site/ jltraim tg/nederlands/6369/ eg/nners%20(intensief) Zelfstudiepi Polen, Bulgaren en Roemenen Dit pakket is een zelfstudiepakket] voor arbeidsmigranten uit boven-j genoemde landen waarmee taalvaardigheid en kennis over Nederland wordt geleerd. Het is in a talen verkrijgbaar en bestaat uit een s t u d i e b o e k e n DVD's. Kosten bedragen 7 5, den, het volkslied, TGN, oefeningen KNS. Woordenlijsten situa- luisteren en kijken naar een filmpje, vragen beantwoorden woordenschat oefenen gesprekken oefenen Alfabetisering Alfaniveau luisteren en spreken chrijvi lezen en spellen t r a schrijfoefeningen geschikt voor Alfaniveau Alfaniveauniet alle instructies zijn duidelijk/goede leesvaardigheid is nodig en instructies van de docent en www. ratis i staatsexamen vanaf A2m ngen 'erkwoordspelling, elling, woc lenschat, w o o r d soorten, zinsontleding, interpunctie, aanwijzend voornaamwoord, alfabet cambiumned. nl/ oefeningenwoordsoorten.htm staatsexamen vanaf A2 oefenen met woordsoorten, spelling, gram-matica www. kedg. nl/mont/klok.html leren klokkijken vanaf AO www. abcd. eigenstart. nl vanaf Alfaniveau deze pagina verwij door naar andere websites lastig te navigeren en niet alle pagina's beïog ezen van beginners ifenen di Ie week jefenen dagen, dagdelen www. leesen schrijf, nl af AO luisteren, lezen, schrijven taal op het werk ww. dutchgram mar.a korte uitleg Nederlandse grammatica een cursist kan tegen een vergoeding van 3,75 euro het e-book downloaden geen lesmateriaal com Engelstalige uitleg grammatica Theorie geen oefeni www. uitmuntend, de/ Nederlands voor Duitstalige cursisten www. inburgeren.eigenstart. nl/ Deze pagina verwijst door naar andere websites. Verwijst niet altijd lesmateriaal ook informatiepagina's. Geschikt voor het vinden van achtergrondinformatie en formulieren iffie.nl uitleg ov-chipkaart, bankpas, pinnen, er pen, internetbankieren en over het ziekenhuis voor een cursist lastig om mee te werken/vooral voor docenten den vooral voor docenten: achtergrondinformatie IS en taal oefenen cursisten kunnen hier de oefenexamens downloaen Ie ateriaal /ersie augustus 2014/wijzigingen voorbehouden) Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen,

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. ( jan 2015) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. Wijziging: Het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen is uitgebreid Informatie over naturalisatie en inburgering Wil de klant door

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren,

College van B&W. Leden van de gemeenteraad. Informatie over de uitvoering van Wet inburgering. Geachte dames en heren, College van B&W Uw contact R.J.A. Berkvens T (020) 540 46 27 F (0297) 38 76 76 r.berkvens@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum

Nadere informatie

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgering 2013 Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college De onderwerpen Inburgeraars met een verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 Inburgeraars met een verblijfsvergunning na 1 januari

Nadere informatie

Inburgeren; vergoeding

Inburgeren; vergoeding Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.4.86 Inburgeren; vergoeding brochure bronnen DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari 2010 Inburgeringsdiploma: Geld terug U heeft het inburgeringsexamen of

Nadere informatie

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland

Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Voortgangscijfers inburgering Totaal Nederland Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk Nederlands

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Inburgeren; om te beginnen

Inburgeren; om te beginnen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.81 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0804-427 Inburgeren; om te beginnen brochure bronnen brochure DUO, Servicecentrum Inburgering, uitgave januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11168 25 april 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 april 2013, nummer WBV 2013/6, houdende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Inburgeren; geld lenen

Inburgeren; geld lenen Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.4.84 Inburgeren; geld lenen brochure bronnen brochure DUO Servicecentrum Inburgering, uitgave januari 2010 Geld lenen voor cursus en examen U moet inburgeren in Nederland.

Nadere informatie

Informatie over naturalisatie en inburgering

Informatie over naturalisatie en inburgering ( november 2012) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2013 zal gelden. Wijziging: de inburgeringstaken worden per 1 januari 2013 overgeheveld van de gemeente naar DUO. Tot 1 januari 2015 zijn er

Nadere informatie

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering Inhoud 2 Wet inburgering 3 Wat is inburgeren? 4 Waarom inburgeren? 5 Wie moeten inburgeren? 6 Wanneer hoeft u niet in te burgeren? 9 Hoe

Nadere informatie

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering

hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering hoe moet ik inburgeren? informatiebrochure over de wet inburgering Inhoud Wet inburgering Wet inburgering Wat is inburgeren? Waarom inburgeren? Wie moeten inburgeren? Wanneer hoeft u niet in te burgeren?

Nadere informatie

INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG

INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG INBURGEREN VERGOEDING INBURGERINGSDIPLOMA: GELD TERUG U heeft het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 gedaan of u gaat nog examen doen. Een cursus en examen kosten geld. Als u het diploma heeft

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Informatie over naturalisatie en inburgering

Informatie over naturalisatie en inburgering DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.57 Informatie over naturalisatie en inburgering algemene informatie bronnen NVVB brochure Ontheffing inburgeringsexamen april 2008 NVVB brochure Informatie

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

Inburgeren; persoonsvolgend budget

Inburgeren; persoonsvolgend budget DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.87 Inburgeren; persoonsvolgend budget algemene informatie bronnen Brochure IB-Groep 'Inburgeren; persoonsvolgend budget', uitgave januari 2008 Zoeken in dit

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4

Inhoudsopgave. Bent u inburgeringsplichtig? 4 Op tijd inburgeren 4 Zelf regelen 4 DigiD 4 Over inburgeren Inburgeren Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal. En u leert over het leven in Nederland. Inburgeren helpt u bij het leven in Nederland. Bij boodschappen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 20 april 2016 Betreft Voortgang inburgering > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden.

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN

INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN INBURGEREN GELD LENEN GELD LENEN VOOR CURSUS EN EXAMEN U moet inburgeren in Nederland. Daarom moet u examen doen. Misschien doet u eerst nog een cursus. De cursus en het examen kosten geld. U kunt dit

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Inburgeren Examen doen

Inburgeren Examen doen Inburgeren Examen doen Examen doen voor inburgering Gaat u het inburgeringsexamen doen? In deze folder leest u hoe u het inburgeringsexamen kunt doen. U leest welke examenonderdelen er zijn en waar u de

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Inburgeren. In de Hoeksche Waard

Inburgeren. In de Hoeksche Waard Inburgeren In de Hoeksche Waard inburgeren in de Hoeksche Waard Doel van deze folder Per 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) in werking getreden. In deze folder staat omschreven wat inburgeren betekent

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 609 8 januari 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 december 2014, nummer WBN 2015/1,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8063 29 maart 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2013, nummer WBN 2013/2, houdende

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

Inburgeren Geld lenen

Inburgeren Geld lenen Inburgeren Geld lenen Geld lenen Gaat u inburgeren? De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen kosten geld. Dat geld kunt u lenen bij DUO. U krijgt het geld niet zelf. DUO betaalt het geld aan de

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 afdeling Sociale Zaken 1 Poststuknr.: 14.029431 Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving ta Gemeente Delft Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de Gemeenteraad

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie InburgerEN EXAMEN DOEN examen doen voor inburgering of naturalisatie Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

Nieuwegein 2015-347. Datum 29 iuli 2015 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs

Nieuwegein 2015-347. Datum 29 iuli 2015 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs Nieuwegein 2015-347 Aan De raad van de qemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie SP d.d. 21-07-15 inzake wapenvondst (zie 2015-345). Afdeling Griffie Datum 29 iuli

Nadere informatie

INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE

INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE INBURGEREN EXAMEN DOEN EXAMEN DOEN VOOR INBURGERING OF NATURALISATIE Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G m 20 15-104 Toezicht Veiligheid & Leefbaarheid Team Strategie & Ondersteuning Contactpersoon

Nadere informatie

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN

INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN INBURGEREN IS MEER DAN INBURGERINGEXAMEN HALEN Welk aanbod is er voor inburgeraars en doorburgeraars? Een greep uit het aanbod Voor niet-inburgeringsplichtigen (autochtoon en allochtoon) Alfabetisering

Nadere informatie

December 2014. Beste lesgeefsters,

December 2014. Beste lesgeefsters, : Inhoud: Van de redactie pagina 1 Mijn lesneemster pagina 2 Duoleningen pagina 3 Opening Taalhuis pagina 4 Het VTZ-communicatieteam en de agenda pagina 5 Terugbrengen en aanschaf lesmateriaal pagina 6

Nadere informatie

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering.

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels in het kader van de Wet inburgering. Beleidsregels Wet inburgering Hilversum 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen 6, 31 en 32 van de Wet inburgering; artikel 2.8, artikel 2.8a, artikel 5.4 en artikel

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017

Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Aanmeldformulier traject NT2 Language Center Nederlands als Tweede Taal cursusjaar 2016-2017 Voor de cursist met de doelstelling om zich voor te bereiden op het Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede

Nadere informatie

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen 1. Welke cursussen biedt Ad Appel Taaltrainingen? Er zijn cursussen Inburgering en Nederlands als Tweede Taal op alle niveaus van A1 tot C1. U kunt lessen volgen voor alle vaardigheden of voor één vaardigheid

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

20 15-184. Nieuwegein

20 15-184. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-184 Aan De raad van de gemeente Nieuweqein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie CU d.d.07-04-15 inzake ouderbijdrage voor de jeugd GGZ (zie 2015-065). Afdeling Griffie

Nadere informatie

20 14-378. Nieuwegein. Datum 23 oktober 2014 Portefeuillehouder P.W.M. Snoeren

20 14-378. Nieuwegein. Datum 23 oktober 2014 Portefeuillehouder P.W.M. Snoeren Nieuwegein 20 14-378 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VVD dd 24-07-2014 inzake civiele kunstwerken (zie 2014-270) Afdeling Griffie Datum

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering 2017

Beleidsregels Wet inburgering 2017 17.0002206 - gemeenschappelijke regeling PR IñEVELAMPFN Beleidsregels Wet inburgering 2017 afdeling Werk, Inkomen en Zorg 'h G o fn g cn l e Bor's c I g Gemeente Goes Gė'iìuenie Krip el Ie G f* i 11 n

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.4.58 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0805-554 Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie brochure bronnen brochure van de IND ' Inburgeringsexamen:

Nadere informatie

Marktconsultatie Inburgering

Marktconsultatie Inburgering Marktconsultatie Inburgering Onderzoek naar de verwachte gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de markt van inburgerings- en taalonderwijs Eindrapportage Utrecht, 14 maart 2012 GB129 Inhoud Achtergrond

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 *Z01BE4C2C44* Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, gelet op artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht; besluiten

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein 2014-251 Toezicht, Veiligheid & Leefbaarheid Team Stadstoezicht Contactpersoc Mirjam

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen Nederlands als basis 2013-2014 www.rocrivor.nl Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen NEDERLANDS NIVEAUVERHOGING EN STAATSEXAMEN ZOMERCURSUS NEDERLANDS Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV. Juli 2012

Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV. Juli 2012 Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV Juli 2012 Rapport Analyse inburgeringsvereiste RANOV Datum Status Definitief Colofon Titel Versienummer Auteur Analyse inburgeringsvereiste RANOV Definitief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18055 19 november 2010 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 november 2010, nr.

Nadere informatie

Scholing, werk en maatschappelijke begeleiding Eritreers. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Sirvani Yagmur Humanitas

Scholing, werk en maatschappelijke begeleiding Eritreers. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Sirvani Yagmur Humanitas Scholing, werk en maatschappelijke begeleiding Eritreers Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Sirvani Yagmur Humanitas Onderwijs in Eritrea Basisonderwijs, basisniveau 5 jaar, 7 12 jaar overgangsexamens

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 mei 2007 Aanleiding Per 1 januari 2007

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Nieuwegein 2 012-47. Datum 21 december 2012 Portefeuillehouder A.J. Adriani. Bijlagen

Nieuwegein 2 012-47. Datum 21 december 2012 Portefeuillehouder A.J. Adriani. Bijlagen Nieuwegein 2 012-47 Aan De raad van de gemeente Nieuweqein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie ONS dd 26-11-2012 inzake Bijdehand Krant september 2012 (zie 2012-438). Afdeling Griffie

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga

taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga Verbeter je Nederlands! Wil jij ook beter Nederlands leren? Ga dan naar de bibliotheek in De Cultuurfabriek.

Nadere informatie

Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten?

Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Versie 5.0 13 augustus 2013 Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Welke taken blijven voor de gemeente over in het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021

Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Ontwikkelen/schrijiven methodiek Nederlands (geschreven door Jalal Al Baz) Kennis voor een gevulde winkelwagen / 2004/EQC/0021 Beschrijving van de methodiek Nederlands op de boulevard Inleiding In het

Nadere informatie

Beleidsregels criteria ontheffing inburgeringsplicht. 19 januari 2011

Beleidsregels criteria ontheffing inburgeringsplicht. 19 januari 2011 Beleidsregels criteria ontheffing inburgeringsplicht 19 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 5 2 Ontheffingen 5 2.1 Ontheffing na aantoonbare inspanning 5 2.2 Ontheffing op grond van voldoende ingeburgerd

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Voorzieningen...1 Hoofdstuk 2 Ontheffen inburgeringsplicht...1 Hoofdstuk 3 De bestuurlijke boete...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE

IN OPDRACHT VAN GEMEENTES VERZORGT HET ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLEIDINGEN VOOR VOLWASSENEN OM PARTICIPATIE IN DE V N I T T C A C J U A D TR DUCATIV TRAJCTN IN OPDRACHT VAN GMNTS VRZORGT HT ROC KOP VAN NOORDHOLLAND OPLIDINGN VOOR VOLWASSNN OM PARTICIPATI IN D SAMNLVING OF OP HT WRK T VRGROTN: D ZOGNOMD DUCATIV TRAJCTN.

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

vyeert GEMEENTE Onderwerp : Beantwoording artikel 4O-vragen over de taaleis

vyeert GEMEENTE Onderwerp : Beantwoording artikel 4O-vragen over de taaleis GEMEENTE vyeert Aan SP fractie Weert Sutjensstraat 10-c 6006 HW WEERT Weert, 21juni 2016 Onderwerp : Beantwoording artikel 4O-vragen over de taaleis Geachte fractieleden, In de brief van 9 juni jl. heeft

Nadere informatie

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Nadere regels

Nadere informatie