Jaarverslag. Ondernemingsraad. Onderdeelcommissie Brandweer. Gemeente Houten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Ondernemingsraad. Onderdeelcommissie Brandweer. Gemeente Houten"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2000 Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie Brandweer Gemeente Houten

2 Voorwoord Ondernemingsraad Het jaar 2000 heeft voor de Ondernemingsraad van de gemeente vooral gestaan in het teken van het werken aan een goede sfeer met de bestuurder, de heer Overbosch. Bij sfeer gaat het niet alleen om de sfeer in en buiten vergaderingen, maar ook om een goede verstandhouding en samenwerking tussen de overlegpartners en de achterban. De ene keer lukt dat wat beter dan de andere, maar wie voortvarend wil zijn moet hierin blijven investeren. Sfeer zegt ook iets over betrokkenheid van de medewerkers bij het OR-werk. Wij doen onze uiterste best om medewerkers actief daarin te laten deelnemen. Allerlei technische middelen schakelen wij daarbij in. Een nieuw product is het digitale forum. Via een forum (discussiegroep) kunnen wij heel snel uw mening vragen over een bepaald onderwerp. Graag zouden wij wat meer respons van onze achterban ontvangen. Deze respons moet niet beperkt blijven tot probleemsituaties, maar kan ook ingegeven worden door spontaniteit. Het beroep op medewerkers en MT om de kwaliteit te vergroten wordt steeds nadrukkelijker. Bijna in ieder project of nota komt kwaliteit om de hoek kijken. Kwaliteit wordt gevraagd bij Kantel naar Klanten en krijgt organisatiebrede aandacht in de nota Kwaliteitszorg. Deze nota heeft nog geen levenslicht gezien bij het college en de medewerkers. Kwaliteit kost geld en mag dus wat kosten. Waar het de medewerkers aan ontbreekt zijn goede opleidingen en begeleidingsplannen. Onze gedachten gaan uit naar een persoonlijk opleidings- of ontwikkelingsplan (een pop) voor iedere medewerker. Op het terrein van de pops ligt nog een schone taak weggelegd voor het MT, de Ondernemingsraad en de medewerkers. In 2001 komen wij daar zeker op terug. Reacties op het jaarverslag zijn van harte welkom. Rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen. Arie Hakkert, voorzitter OR Houten. Houten, maart 2001 Jaarverslag OR en OC BRW

3 Voorwoord Onderdeelcommissie Het jaar 2000 is voor de brandweer Houten een zeer speciaal jaar geweest. Houten groeit en dat merkt de brandweer duidelijk. De ontwikkelingen gaan snel. Zéér snel. In sommige gevallen roept dat vragen op bij de vrijwilligers van de brandweer. Hoe gaat dat verder met de Houtense brandweer en met ons als vrijwilligers? De onderdeelscommissie Brandweer behandelt die vragen tijdens het overleg dat men regelmatig heeft met de korpsleiding; de commandant en de postcommandanten. Wij zijn blij dat er een goede samenwerking is tussen korpsleiding en onderdeelcommissie. De onderdeelcommissie bestond uit twee vrijwilligers van de brandweerpost Houten en twee vrijwilligers van de post Schalkwijk. Daarnaast nam een van de OR-leden zitting in de commissie. Henny van den Burg nam afscheid van de gemeente Houten. In haar plaats verwelkomden wij Gep Veldhuizen. De samenwerking tussen OR en OC verloopt prima. In 2000 is Het Brandweerhuis geopend. Naar aanleiding hiervan is tegelijkertijd door de OC het rookbeleid aangekaart. Verder is er gesproken over de mogelijkheden tot sporten en de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het gebruik van alcohol is bespreekbaar gemaakt. De onderdeelscommissie zou toch wat meer reacties van de leden van de brandweer willen ontvangen. We verwachten dat dit in 2001 meer zal gebeuren. Werving van nieuwe vrijwilligers, de Leidraad Oefenen, een contactavond voor de werkgevers van vrijwilligers, mogelijkheden tot sporten en de arbeidsomstandigheden zijn enkele punten waarop wij in 2001 terug zullen komen. Peter van Oostrum voorzitter OC Brandweer Houten april 2001 Jaarverslag OR en OC BRW

4 Inhoud 1. Werkwijze 1.1 Overlegvergaderingen 1.2 Dagelijks bestuur 2. Ondernemingsraad 2.1 Kantel naar Klanten 2.2 Nieuw gemeentehuis 2.3 Prioriteiten 2.4 Arbeidsomstandigheden 2.5 Arbeidsvoorwaarden 3. Onderdeelcommissie Brandweer 3.1 Vergaderschema 3.2 Organisatie ontwikkeling brandweer Houten Nieuwe kazerne 3.4 Rookbeleid 3.5 Aanschaf nieuwe voertuigen 3.6 Pasjesregeling brandstof 4. Verantwoording 4.1 Samenstelling OR en OC 4.2 Scholing OR en OC 4.3 Rapporteurs 4.4 Communicatie 4.5 Advies en instemming 4.6 Reageren 4.7 Verzendlijst Jaarverslag OR en OC BRW

5 1. Werkwijze 1.1 Overlegvergaderingen Ondernemingsraad De overlegvergadering is een formeel overleg tussen bestuurder en OR. Onze bestuurder is de gemeentesecretaris, Henk Overbosch. Daarnaast is er voorafgaand nog een informeel overleg, het zogenaamde agendaoverleg. Hierin worden de te behandelen onderwerpen vastgesteld. Aan het begin van elk jaar wordt een planning van vergaderdata opgesteld. De OR en de bestuurder zijn overeengekomen acht overlegvergaderingen per jaar in te plannen. In 2000 was het voor twee onderwerpen nodig om een extra overlegvergadering te beleggen. Op 9 maart was er een extra overleg over het Dienstverleningsconcept en op 14 december over het Plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering. Uiteindelijk zijn er dus tien overlegvergadering geweest. In de vergaderingen van februari en oktober is met de bestuurder de algemene gang van zaken en het financieel beleid besproken. vergaderingen OR 2000 or intern overlegvergadering januari 17 januari februari 14 februari 3. 9 maart *) maart 20 maart mei 15 mei 6. 8 juni *) juni 26 juni september 25 september oktober 16 oktober november 27 november december *) 14 december *) *) extra ingepland De bestuurder werd in deze overlegvergaderingen bijgestaan door het afdelingshoofd van Personeel en Organisatie (P&O). In het eerst halfjaar was dit Sjef Jansen, afdelingshoofd a.i., en per 1 juli 2000 mevrouw Len de Vries. Naast deze vergaderingen is er ook een bijeenkomst geweest met het college en twee overleggen de werknemersdelegatie van het Georganiseerd Overleg (GO) 1.2 Dagelijks bestuur De voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur (DB) van de OR. Zij bespreken tweewekelijks de ingekomen stukken en de gang van zaken. De agenda voor de overlegvergadering stelt het DB samen met de bestuurder op. De ambtelijk secretaris maakt de notulen van alle vergaderingen. De notulen van de overlegvergadering zijn openbaar. Het DB zorgt voor de opstelling van de adviezen aan de bestuurder. Soms wordt de trainer/coacher van de OR, Isaäk Mol, hierbij geraadpleegd. Jaarverslag OR en OC BRW

6 2. Ondernemingsraad 2.1 Kantel naar klanten (KnK) Een project dat de dienstverlening aan de burger moet verbeteren. Het is een vervolg op het eerdere project Klant en Kantoor De OR is intensief betrokken en heeft hier in 2000 zijn cursusplan op afgestemd. Er is een werkplan gemaakt en een voorbereidingscommissie ingesteld om op een effectieve manier te kunnen communiceren met medewerkers over deelaspecten van het project KnK. De OR gaf advies over het projectplan KnK en later over de kaderstelling van het project. In de kaderstelling werd echter het kader Personeel gemist. De OR is positief over het project en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de positie van medewerkers. Omdat de kanteling naar een vraaggerichte organisatie grote gevolgen heeft voor het personeel is in het advies aan de bestuurder dan ook gepleit voor een kaderstelling voor het personeel. Zonder medewerking van het personeel lukt het proces niet. 2.2 Nieuw gemeentehuis De huisvesting hangt nauw samen met het project KnK. Om de burger optimaal van dienst te kunnen zijn zal de huisvesting aangepast moeten worden. Ook voldoet het huidige gemeentehuis in bepaalde opzichten niet aan de arbo-normen. Om deze redenen en rekening houdend met de groei van het aantal medewerkers heeft de OR in 1999 positief geadviseerd over de bouw van een nieuw gemeentehuis. De keuze voor nieuwbouw heeft veel weerstand gegeven in de samenleving. Daarbij kwamen ook andere projecten zoals het centrum en theater om de hoek kijken. Bovendien bleek er uit de rapportage van de accountant dat er nogal wat te verbeteren valt aan de bedrijfsvoering. Dit heeft de politiek doen twijfelen aan eerder gemaakte keuzen. 2.3 Prioriteiten Buiten de eerder genoemde projecten en de groei van de gemeente lopen er nog andere projecten. Een omvangrijke daarvan is de Toekomstvisie Openbare Werken (TOW). De bestuurder is met de OR van mening dat er teveel hooi op de vork genomen wordt. Het college moet een keuze maken uit de hoeveelheid van projecten. De OR heeft daarbij aangegeven voorkeur te hebben voor de voortgang van het project KnK boven het plan van aanpak ter verbetering van de bedrijfsvoering. De reden voor deze keuze is dat KnK nieuwe mogelijkheden voor de medewerkers opent. 2.4 Arbeidsomstandigheden Aandacht moet er blijven voor de huisvesting bij binnen- en buitendienst. De huisvesting bij de buitendienst is nog niet verbeterd. Beslissingen over tijdelijke maatregelen voor de binnendienst laten eveneens op zich wachten. Met de komst van de arbo-coördinator verwachten wij dat de bedrijfshulpverlening en de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie (RIE) bij zowel binnen- als buitendienst en brandweer worden opgepakt en in het aankomende jaar ook uitgevoerd gaan worden. Werkdruk is al langer een speerpunt. Het MT heeft een aanzet gegeven in die richting, maar daar is het bij gebleven. De OR wil bevorderen dat er een quick scan werkdruk wordt uitgevoerd. Over deze zaken is regelmatig contact met de arbo-coördinator. Jaarverslag OR en OC BRW

7 2.5 Arbeidsvoorwaarden De besteding van extra middelen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden heeft de OR doen besluiten een enquête onder de medewerkers te houden over de secundaire arbeidsvoorwaarden. De enquête heeft aangetoond dat de wens naar flexibelere werktijden groot is. Vergoeding van de reiskosten kwam op een goede tweede plaats. Met de uitbreiding van bedrijfskindplaatsen is reeds begonnen. De regeling voor meer vrijheid in de werktijden en een reiskostenvergoeding krijgt het GO begin 2001 voorgelegd en zal in de eerste helft van 2001 starten. Jaarverslag OR en OC BRW

8 3. Onderdeelcommissie Brandweer 3.1 Vergaderschema De brandweer is een specifiek onderdeel in de organisatie. Daarom is besloten tot de instelling van een onderdeelcommissie voor de brandweer (OC). De leden van de brandweer, vertegenwoordigd in de OC, overleggen met de brandweercommandant Paul van Mullekom. Alle zaken die het onderdeel vrijwillige brandweer aangaan komen ter sprake. vergaderingen OC 2000 OC intern overlegvergadering 1. 8 februari 1 maart maart 3. 1 mei 10 mei 4. 3 juli september 11 oktober november 3.2 Organisatie ontwikkeling Brandweer Houten Een uitgewerkte visie van de brandweercommandant voor de komende jaren en de gevolgen hiervan voor de brandweerorganisatie zijn ter advisering voorgelegd. Omdat de verschillende aspecten in de adviesaanvraag zowel onder de competentie van de OR als die van de OC vielen is besloten een gezamenlijk advies uit te brengen. Er is positief geadviseerd over de gedeeltelijke overgang van brandpreventietaken en er is daarbij aangedrongen op het houden van functioneringsgesprekken voor alle vrijwilligers. De functioneringsgesprekken vinden inmiddels plaats. 3.3 Nieuwe kazerne De OC heeft zich in 2000 beziggehouden met de bouw en inrichting van de nieuwe kazerne. De officiële opening van dit opvallende Brandweerhuis was op 9 oktober De verhuizing vanuit de kazerne Oranje Nassauweg was enkele maanden eerder. De vrijwilligers van de brandweer, zijn intensief betrokken geweest bij de inrichting van het nieuwe pand. Er zijn bij de bouw veel verbeteringen gerealiseerd op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dat moest ook wel want de arbeidsinspectie constateerde dat er in de oude kazerne op veel punten niet aan de wettelijke voorschriften werd voldaan. 3.4 Rookbeleid De ingebruikname van het nieuwe pand is aangegrepen om afspraken te maken over het roken in beide kazernes. De OC heeft daartoe op een oefenavond een enquête gehouden. De resultaten hiervan hebben geleid tot een rookbeleid voor beide kazernes. 3.5 Aanschaf nieuwe voertuigen Met een zestal brandweerkorpsen uit de regio is een Europese aanbesteding gedaan voor de aanschaf van 14 brandweervoertuigen. Hiervan zijn 2 blusvoertuigen bestemd voor het korps Houten. In de verwervingscommissie zitten vier leden van brandweer Houten, waarvan een lid van de OC. De voertuigen worden in 2001 geleverd. Jaarverslag OR en OC BRW

9 3.6 Pasjesregeling brandstof Er is een regeling voor de leden van de personeelsvereniging van de gemeente. De OC heeft bevorderd dat deze nu ook geldt ook voor leden van de vrijwillige brandweer. Met de pasjes kan korting gekregen worden op brandstof bij het tankstation Texaco in Houten. Jaarverslag OR en OC BRW

10 4. Verantwoording 4.1 Samenstelling OR en OC Bram Rijksen verliet de OR in juni voor een nieuwe betrekking buiten de gemeente. Henny van den Burg vertrok op 1 november uit de gemeentedienst. Door haar vertrek ontstond er zowel binnen de OR als de OC een vacature. Rolf Wijbrans vulde deze opengevallen plaats voor de georganiseerden binnen de OR in. Gep Veldhuizen werd lid van de OC. De derde vacature ontstond door de opzegging van Eric Nijst. Per 31 december 2000 zijn er dan ook nog twee vacatures bij de OR. Samenstelling per 31 december 2000: Lijst georganiseerden 1. Arie Hakkert - voorzitter 2. Hans Dekker - secretaris 3. Piet Duijf 4. Albert Miltenburg 5. Gep Veldhuizen - tevens OC lid 6. Rolf Wijbrans 7. vacature Lijst ongeorganiseerden 8. Wim Zwambag 9. vacature Vrijwillige brandweer 1. Peter van Oostrum - voorzitter 2. Nico Verweij - secretaris 3. Lex de Wit 4. Kenneth Hup 5. Gep Veldhuizen - tevens OR lid Els Oosterman verzorgde de ambtelijke ondersteuning van de OR en de OC. 4.2 Scholing OR en OC Voor 2000 is een scholingsplan opgezet. Op 23 en 24 februari en 19 en 20 september is de OR op cursus geweest. In februari is aandacht besteed aan de visie op het dienstverleningsconcept. Daaruit voortvloeiend is een concreet werkplan opgesteld. In september is het rapport Kaderstelling KnK behandeld. Aandacht is ook besteed aan de samenwerking. De bestuurder en het afdelingshoofd P&O zijn een dagdeel aanwezig geweest. De OC volgde cursus op 14 en 15 september. In deze cursus is aandacht geweest voor de basisbeginselen van het OC- werk en zijn doelen vastgesteld. 4.3 Rapporteurs Het werken met rapporteurs heeft tot voordeel dat er een aanspreekpunt is binnen de OR. Ook ontstaat daardoor een betere verdeling van de werkzaamheden in de OR. Leden van de OR hebben ook zitting in verschillende projectgroepen. Zij rapporteren hun bevindingen in de OR. Door deze werkwijze denkt de OR mee, doet hij suggesties en beïnvloed daarmee het beleid. In de projectgroepen Toekomstvisie Openbare werken en Kantel naar Klanten was een vertegenwoordiger/rapporteur aanwezig. Jaarverslag OR en OC BRW

11 4.4 Communicatie Via intranet en internet blijven de medewerkers op de hoogte van de werkzaamheden van de OR. Alle verslagen, informatiebulletins en adviesbrieven zijn hier overzichtelijk gerubriceerd terug te vinden. De verslagen van de overlegvergaderingen OC verschijnen op de publicatieborden. Daarnaast streven de OR en de OC ernaar na iedere overlegvergadering een nieuwsbulletin uit te geven. Het blad, de ORdonnans, is in 2000 zeven keer uitgebracht. Het uitgeven van de OC Nieuwsbrief is in oktober opnieuw leven ingeblazen. 4.5 Advies en instemming Adviesbrieven 1. Afspraken over sectie WVG 25 januari 2. Aanstelling projectmedewerker huisvesting 4 maart 3. Uitvoering Wet samen 21 maart 4. Lange termijnvisie afvalscheidingsstation 21 maart 5. Plan van aanpak Kantel naar Klanten 27 maart 6. Organisatieontwikkeling brandweer Houten mei 7. Wijziging organisatie (splitsing) afdeling BMZ 16 mei 8. Besteding middelen bedrijfsvoering van uit de kadernota juni 9. Kaderstelling project Kantel naar Klanten deelproject 1 3 oktober Instemmingsbrieven 1. Bedrijfshulpverlening 17 mei 2. Uitvoering strategische personeelsplan en nota werving en selectie 21 maart 4.6 Reageren Wij stellen het zeer op prijs als u wilt reageren op dit jaarverslag. Heeft u suggesties of opmerkingen laat het ons vooral weten. We doen wat met deze reacties. secretariaat Ondernemingsraad gemeente Houten postbus DA Houten tel. nr.: internet: Jaarverslag OR en OC BRW

12 4.7 Verzendlijst Het jaarverslag 2000 is gezonden naar: intern: - medewerkers gemeente Houten - bestuurder - collegeleden - brandweer extern: - arbeidsinspectie - vakbonden - bedrijfscommissie - OR en regio gemeenten - arbo-dienst - GBIO - A&O fonds - Stavoor B.V. (v.h. Integraal Guldenberg Medezeggenschap) colofon Dit jaarverslag verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Ondernemingsraad van de gemeente Houten. Jaarverslag OR en OC BRW

jaarverslag OR 2002 1

jaarverslag OR 2002 1 jaarverslag OR 2002 1 jaarverslag OR 2002 2 Jaarverslag 2002 ondernemingsraad en onderdeelcommissie brandweer gemeente Houten Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2002 van de OR en OC voor de brandweer.

Nadere informatie

Jaarverslag 2001. Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie Brandweer. Gemeente Houten

Jaarverslag 2001. Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie Brandweer. Gemeente Houten Jaarverslag 2001 Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie Brandweer Gemeente Houten Voorwoord Vorig jaar hebben de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissie Brandweer een start gemaakt met het gezamenlijk

Nadere informatie

Werkplan Ondernemingsraad Gemeente Houten 2003 Ontwikkeling van de organisatie in tijden van heroriëntatie en bezuinigingen

Werkplan Ondernemingsraad Gemeente Houten 2003 Ontwikkeling van de organisatie in tijden van heroriëntatie en bezuinigingen Werkplan Ondernemingsraad Gemeente Houten 2003 Ontwikkeling van de organisatie in tijden van heroriëntatie en bezuinigingen 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord:...3 2. OR in het kort: taken en bevoegdheden...4

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst

Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst Jaarverslag Ondernemingsraad 2009 Gemeente Bronckhorst Voor u ligt het 5 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2009. Dit verslag is om u op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 6 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2010. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie

Jaarverslag 2013. - Jim van Huut (Dagbehandeling Arnhem) Lid Financiële- en Beleidscommissie Jaarverslag 2013 1. Algemeen Met het huidige personeelsbestand heeft de OR recht op negen leden. In 2013 bestond de Raad uit zeven leden ondersteund door de ambtelijk secretaris. Een aantal medewerkers

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2011 21 keer, waarvan 11 keer een ondernemingsraadvergadering en 10 keer een overlegvergadering. De vergaderingen werden genotuleerd door mevrouw

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Jaarverslag MR MBS Schooljaar

Jaarverslag MR MBS Schooljaar Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2014-2015 MBS Eindhoven Juni 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2014-2015. Dit document geeft inzicht in de bespreekpunten en besluiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982

computercentrum 5 bondsspaarbanken Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 Jaarverslag van de Ondernemingsraad van het Computercentrum Bondsspaarbanken betreffende het zittingsjaar 1982 1 computercentrum 5 bondsspaarbanken 'n dienstencentrum van de S spaarbanken Jaarverslag van

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Jaarverslag MR MBS Schooljaar

Jaarverslag MR MBS Schooljaar Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2015-2016 MBS Eindhoven Juli 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2015-2016. Dit document geeft inzicht in de bespreekpunten en besluiten

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Medezeggenschapsraad Activiteitenplan schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Hoofdstuk 1. Missie. De MR van sbo De Rotonde in Gorinchem stelt zich proactief

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort Tel.

JAARVERSLAG Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort Tel. Verpleeghuis De Lichtenberg Utrechtseweg 293, 3818 EH Amersfoort ClientenraadVerpleeghuisDeLichtenberg@beweging3.nl Tel. 033-4692585 JAARVERSLAG 2015 Locatiecliëntenraad Verpleeghuis De Lichtenberg Beweging

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

De planning is het halve werk

De planning is het halve werk De planning is het halve werk Een goede voorbereiding is noodzakelijk bij OR-taken Frank Schreiner Adviseur FNV Formaat In: OR Rendement Oktober 2009 1 Inleiding De Amerikaanse journalist I.F. Stone schreef

Nadere informatie

D E P A L S T E R

D E P A L S T E R D E P A L S T E R 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting Mark Heck: arbo zaken,

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

R.K. Basisschool De Heydonck Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

R.K. Basisschool De Heydonck  Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015 2016 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016

Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016 Ondernemingsraad Cardia Jaarverslag 2016 VOORWOORD Beste collega s van Cardia, De OR heeft op zijn manier in 2016 inhoud gegeven aan de Cardia-waarden: deskundigheid, plezier en bezieling. Dit gebeurde

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag)

Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag) Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag) 1 Inleiding In het jaarverslag van 2014 werd de verwachting uitgesproken dat Zuidwester vanaf 2015 in toenemende mate maatregelen

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL.067 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR

Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Brenda Vink Uit onderzoek (OR Insight 2012) blijkt dat ca. 61% van de ondernemingsraden ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. De omvang

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

Ondernemingsraad vergadering. Datum: 5 september 2017

Ondernemingsraad vergadering. Datum: 5 september 2017 Ondernemingsraad vergadering Datum: 5 september 2017 Aanwezig: Bart Pepels, Huub Pappers (voorzitter OR), John Beucken (secretaris OR), Paul Hansen, Wim Meessen, Michiel Franssen, Roy Molin, Ron de Haas,

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Woord vooraf van onze voorzitter

Woord vooraf van onze voorzitter Woord vooraf van onze voorzitter Beste ouders, Hierbij de nieuwe editie van de OC-Special. Het OC-jaar loopt van april 2012 tot en met maart 2013 In deze special wordt de OC aan jullie voorgesteld; we

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG De Wegwijzer Het was een jaar van veranderingen met impact, zowel binnen de organisatie als binnen de ondernemingsraad. Bij de ondernemingsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Verslagjaar januari I98I/ januari I982. ==:=========:=sss=s==s=s=s=:=ass=:=asas

Verslagjaar januari I98I/ januari I982. ==:=========:=sss=s==s=s=s=:=ass=:=asas Jaarverslag Ondernemingsraad Verslagjaar januari I98I/ januari I982 ==:=========:=sss=s==s=s=s=:=ass=:=asas Jaarverslag Ondernemingsraad Verslagjaar januari 198l/januari 1982 Blad: 01 O Voorwoord bij het

Nadere informatie

De NieuwsGreep. augustus nieuws uit De KunstGreep. In deze nieuwsbrief: Spreuk van de maand. Nieuws uit de organisatie

De NieuwsGreep. augustus nieuws uit De KunstGreep. In deze nieuwsbrief: Spreuk van de maand. Nieuws uit de organisatie De NieuwsGreep nieuws uit De KunstGreep augustus 2008 In deze nieuwsbrief: redactie: w.kramer@oostzaan.nl Spreuk van de maand Nieuws uit de organisatie o Staatscourant nieuw jasje o Nieuwe structuur per

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189.

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189. LOGA C.'olk-gi' voor Ai-1-.i-idszakcn/VNG Brief aan de leden Landelijk Overleg...,, u,..., T.a.v. het college en de raad Gemeentelijke,,,, Arbeidsvoorwaarden i" '\ V CNV 1'uhliekt /aak CMIIT informatiecentrum

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie