Bachelor Nursing 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelor Nursing 2020"

Transcriptie

1 Bachelor Nursing 2020 Uitkomsten eerste ronde, terugkoppeling en nieuwe vragen voor de tweede serie klankbordgroepen 3 april 2014 Annemiek Nijst, voorzitter Themagroep 1 Ria den Hertog, voorzitter Themagroep 2 Carolien Sino, voorzitter Themagroep 3 1

2 Inhoud Inleiding Themagroep 1: robuust curriculum Themagroep 2: focus en differentiatie Themagroep 3: borging opleidingsprofiel in de praktijk Samenstelling klankbordgroepen Bijlage Themagroep

3 Inleiding In Bachelor Nursing 2020 trekken het werkveld en de hogescholen gezamenlijk op bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig opleidingsprofiel. Dit komt tot uiting in de samenstellling van de drie Themagroepen, maar ook ook in de klankbordgroepen die per hogeschool worden gevormd. De eerste serie klankbordgroepen is afgerond op 2 april. Alle hogescholen en hun werkveld hebben hierin geparticipeerd. Dit document bevat een terugkoppeling van de resultaten uit de klankbordgroepen en de stand van zaken in de drie Themagroepen. Ook worden vragen beantwoord van de klankbordgroepen, en nieuwe vragen gesteld voor de tweede serie klankbordgroepen. De Stuurgroep Bachelor Nursing 2020 was onder de indruk van de al bereikte resultaten en heeft grote waardering voor de inzet van de deelnemers aan de klankbordgroepen. Over de samenstelling van de groepen zijn enkele kanttekeningen geplaatst, die hier tevens worden opgenomen. Uit de reacties is gebleken dat de excel-formats goed zijn bevallen; ook voor de tweede serie klankbordgroepen zullen de contactpersonen Excelformats krijgen toegestuurd. 3

4 1. Themagroep 1: robuust curriculum Opdracht van de themagroep is, onder andere, de competenties van de opleiding op eindniveau te beschrijven volgens de CanMEDS-rollen in de vorm van een opleidingsprofiel. De CanMEDS beschrijven zeven rollen van de Bachelor verpleegkundige waarvan de zorgverlener de centrale rol is. De rollen van communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EBP professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional en kwaliteitsbevorderaar zijn in relatie tot de zorgverlener weergegeven. Met deze korte notitie informeert Themagroep 1 de klankbordgroepen in een tweede ronde, over de ontwikkelingen ten aanzien van deze opdracht. De themagroep heeft op dit moment geen nieuwe vragen voor de klankbordgroepen. In de eerste ronde van bijeenkomsten van de klankbordgroepen heeft Themagroep 1 enkele vragen voorgelegd over de invulling en beschrijving van de CanMEDs-rollen. Allereerst willen we de klankbordgroepen hartelijk danken voor de informatie. De themagroep is op dit moment bezig met het analyseren van deze informatie. Daarnaast richt zij zich op informatie uit een voortgaande literatuurstudie over relevante onderwerpen zoals zelfmanagement, preventie, klinisch redeneren en de kernset patiëntproblemen. In onderling overleg en met ondersteuning van Ans Grotendorst, onderwijskundige, is er gewerkt aan een format voor de beschrijving van de CanMEDs-rollen aan de hand van rolbeschrijving, competenties, kernbegrippen en per kernbegrip kennis, vaardigheden en gedrag. De kernbegrippen omschrijven de kern van een competentie; waar gaat het vooral om bij deze competentie? Bij elke competentie wordt een kritische situatie beschreven die exemplarisch is voor het gedrag dat van de beginnend beroepsbeoefenaar verwacht wordt. Het is een voorbeeld van een situatie waarin de Bachelor verpleegkundige de beschreven competentie dient toe te passen. Hierin wordt duidelijk wat er wel en niet van deze verpleegkundige verwacht wordt aan het eind van de opleiding. Het opleidingsprofiel blijft hiermee dicht bij de inhoud van het beroepsprofiel. Resultaat is een opleidingsprofiel met een beschrijving van de CanMEDs-rollen dat eenduidige eindtermen beschrijft voor alle opleidingen bachelor Verpleegkunde. Binnen dit opleidingsprofiel is elke opleiding vrij zijn eigen curriculum te ontwikkelen. Opleidingen, werkveld en studenten kunnen op basis hiervan een passend onderwijsprogramma / leerweg uitstippelen. Themagroep 1 werkt nu aan de uiteindelijke beschrijving van alle CanMEDs rollen. Als voorbeeld voegen we in Bijlage 1 een van de CanMeds toe. Let wel, dit is nog niet de definitieve beschrijving! Met name de kernbegrippen inzet EBP en onderzoek / onderzoekende houding gaan nog beter geoperationaliseerd worden. 4

5 Nieuwe vragen aan de klankbordgroepen: Voorlopig geen. 5

6 2. Themagroep 2: focus en differentiatie Uitkomsten eerste ronde klankbordgroepen In de eerste ronde klankbordgroepen LOOV BN 2020 zijn door Themagroep 2 drie vragen gesteld. In 12 klankbordgroepen werden de antwoorden op deze vragen verzameld. Hier en daar liep beantwoording van de vragen wat door elkaar. De data zijn behandeld als uitkomsten van een semigestructureerd interview en in een Excelbestand bijeengebracht. (zie Forumpagina van ) 1. Wat zijn wensen voor differentiatie voor de opleiding BN 2020 in jullie regio? Vanuit alle klankbordgroepen is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor breed opleiden, voor het aanbieden van een brede basis van lesstof aan alle studenten. Voorbeelden van genoemde citaten: keuze voor generalist want de student moet de hele keten kunnen bedienen, generiek gedeelte belangrijker dan differentiatie, complexe zorgvrager vraagt brede basiskennis, iedere student volgt hetzelfde onderwijs en via stageplaats praktische differentiatie en ketenzorg, dus breed opleiden. Vervolgens noemden bijna alle klankbordgroepen het belang van het integreren van praktijk en onderwijs door (meer) intensieve samenwerking. Voorbeelden van citaten: scheiding theorie en praktijk opheffen, co-creatie: samen met praktijk en school, opleiden in het werkveld en school is gelijkwaardig, praktijk als uitgangspunt en betrekken van de praktijk. Verder werd in de klankbordgroepen genoemd dat de verpleegkundige een regie- en coördinerende functie heeft en multidisciplinair werkt. Uitkomsten die hier naar verwijzen: problemen kunnen vertalen, multidisciplinair samenwerken, kennismaking met de breedte van het werkveld en de samenwerkingspartners, HBO er als verbindende schakel tussen zorginstellingen, belang coördinerende rol, overstijgend werken en samenwerking in projecten. De antwoorden lopen uiteen in wensen voor differentiatie in het algemeen en differentiatie in de regio. Met differentiatie werd bedoeld: welke verschillende verpleegkundigen wil je afleveren, waarin onderscheiden ze zich van elkaar? Soms is echter gelezen: focus én differentiatie, waarbij focus staat voor de profilering van de hogeschool. In onderstaand schema een weergave van de wensen van de leden van de klankbordgroepen ten aanzien van focus en differentiatie van de verschillende hogescholen in hun regio: 6

7 Avans Hogeschool Christelijke Hogeschool Ede Fontys Haagse Hogeschool Hanzehogeschool Groningen Hogeschool Arnhem/Nijmegen Hogeschool Leiden Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Saxion Enschede Deventer Windesheim/ GH Zwolle Zuyd Hogeschool E-health projecten. Specifieke van stad en platteland, mantelzorg als uitdaging voor het platteland. Geriatrische patiënt. Aansluiting bij opleiding NHTV leisure voor ouderen. Co-creatie in opleiden. Foodvalley: verband tussen voeding en ziektebeelden. Gezond gedrag. Ouderen zorg. Aandacht voor ondernemerschap. Techniek en zorg. Haagse regio diversiteit: niet alleen kennis over culturen en sociologie maar ook hoe je deze kennis toepast. HBO als verbindende schakel tussen zorginstellingen. Ouderenzorg. Denken in zorgtrajecten en zorgketens. Aandacht voor de snelheid en de complexiteit van de veranderingen. Duaal leren moet in deze regio. Aandacht voor mantelzorg. Multiculturele diversiteit van zorgvragers. Actualiteit van de stad laten meespelen. Aansluiting bij lectoraat. Nadruk op MGZ, thuiszorg en specialistische zorg. Zorg Innovatie Centra (ZIC). Civel society/ noaberschap. Regio Deventer/ Zutphen: Antroposofie. Platteland leven. Ouderenzorg (jongeren die wegtrekken). Acute zorg. Leefstijl in de regio (hoge prevalentie hart/ vaatziekten). Technologie. Buurtgericht. Technische kant verpleegkunde. Wijkteams integrale zorg. Technische leerroute behouden (operatieassistent en anesthesiemedewerker). Domotica. 2. Welke speerpunten zouden jullie nog willen aanvullen? Welke speerpunten zijn jullie favoriet? Speerpunten die genoemd zijn in het eerste document: Acute zorg, Psychiatrie, VGZ, MGZ / wijkverpleging, Praktijkondersteuners, Praktijkverpleegkundigen, Intramurale zorg, Extramuralisering/ambulante zorg, Transmurale zorg, Verpleeghuiszorg, Preventie en voorlichting, Voeding en leefstijl, Geschiedenis van het beroep, Multiculturaliteit, Global nursing/global health, Public health, Arbo zorg, Ketenzorg, Grote stad problematiek, ICT/technische zorg, Interdisciplinair samenwerken, zelfmanagement, Langdurige zorg, Zorg aan chronisch zieken, Zelfsturing en leiderschap, Chirurgische zorg, Mantelzorg, Ouderenzorg, Kind en jeugd, Coaching, Zorgethiek, etc. Aanvullingen op de speerpunten: 7

8 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de verpleegkundige, herstel ondersteunende zorg, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, samenwerkingsvaardigheden en Active Ageing. Speerpunten die veel genoemd zijn: Zelfmanagement, ketenzorg, interdisciplinair samenwerken, preventie, public health, EBP, multiculturele aspecten, internationalisering (global health), leiderschap, (verander)management, e- health, domotica, voorbereiding op master-opleidingen, leefstijl en ondernemerschap. 3. Bij de vraag naar goede professionals zijn drie vragende partijen te onderscheiden: de zorgvrager, de zorginstelling en de student. In welk scenario komen deze drie partijen het beste bij elkaar en zou dus het model kunnen zijn voor het nieuwe opleidingsprofiel BN 2020? Vraag 3 is door slechts 50% van de klankbordgroepen beantwoord, in de toelichting blijkt dat dit vaak kwam door tijdgebrek. Drie van de 6 geschetste scenario s hebben duidelijke voorkeur bij de leden van de klankbordgroepen: 2, 5 en 6. Conclusie De wens naar breed opleiden in het licht van het beroepsprofiel Verpleegkundige (http://www.venvn.nl/linkclick.aspx?fileticket=fzhpgdg_3n8%3d&tabid=5302 ) wordt door velen gedeeld: een verpleegkundige die professioneel kan omgaan met zorgvragers, ongeacht of hun vragen nu specifiek somatisch, psycho-sociaal of sociaal van aard zijn. Zie ook Westerlaken (2013, p 24): Naast de beweging naar meer specialisatie, wijzen we erop dat het werkveld ook een generalistische blik van zorgverleners vraagt. Een zorgverlener die kennis heeft van verschillende velden kan de complexe zorg rond een patiënt op de juiste wijze coördineren. Het generalisme zal vooral door vaardigheden en ervarings- kennis in de praktijk worden opgedaan. Het werkveld kan dat stimuleren door werkenden educatie aan te bieden en te laten rouleren van werkplek. Het hgzo dient hierbij proactief te zijn door het aanbieden van passende bijscholing en door in het bacheloronderwijs voldoende aandacht te besteden aan interdisciplinair werken en een overall blik. Scenario s Door enkele klankbordgroepen is gevraagd naar meer uitleg bij de scenario s. Op basis van de uitgesproken voorkeuren (2, 5 en 6) zijn deze drie scenario s nader uitgewerkt en leggen we ze opnieuw aan jullie voor. De bijbehorende vragen staan aan het eind van dit deel van Themagroep 2. Scenario 1: Vier jaar basisopleiding 1 basis 2 basis 3 basis 4 basis Het opleidingsprofiel BN 2020 kent een basisopleiding van 4 jaar met een constante, brede ontwikkeling van de student voor het beroep Verpleegkundige op bachelor niveau. Er wordt gewerkt 8

9 aan de ontwikkeling tot zorgverlener met aandacht voor alle zeven CanMeds competentiegebieden in verschillende beroepscontexten, zowel intra- als extramuraal. De opleiding is voor alle studenten gelijk, er zijn geen keuzeprogramma s. Hiermee wordt bereikt dat de student die deze opleiding met succes afrondt een gegarandeerd breed niveau heeft als beginnend beroepsbeoefenaar. Variatie in de opleiding is alleen mogelijk in de plaats van de stages; de opdrachten in de verschillende contexten zijn van gelijke strekking. Het curriculum is van jaar 1 tot en met 4 gevuld met het werken aan de eindtermen van de opleiding: een robuust curriculum. Het lessenpakket wordt volgens een vast programma aangeboden. Optie: als men zich landelijk aan de vaste volgorde houdt, wordt het voor studenten gemakkelijker om van hogeschool te switchen. Dit heeft veel voordelen bij verhuizing, herkansing van de opleiding en het aanbod van stageplaatsen is meer flexibel. In dit scenario is het niet mogelijk om individueel te verdiepen naar onderwerpen van interesse, noch naar specifieke uitstroomgebieden als acute zorg, ouderenzorg, thuiszorg of ggz/verstandelijk beperkten zorg. Uitdaging voor de student en de opleidingen: hoe zorg je voor een aantrekkelijk aanbod in de studie bij vier jaar basisvorming? De vrijheid in keuzes van stageplaatsen moet besproken worden (Westerlaken, 2013, pagina 23): Belangrijk is dat leren en werken zodanig worden gekoppeld dat zowel de student, de opleiding, als de zorginstelling daar wijzer van worden. Wij vinden dat in de toekomst iedere opleiding mee moet doen aan een learning communities of zorginnovatiecentra. In deze leeromgevingen werken docenten, lectoren en studenten samen met zorgprofessionals aan excellente zorg, waarbij geredeneerd wordt vanuit de vraag van de patiënt. Daarbij is sprake van een contextrijke leeromgeving voor de (individuele) student, waarbij gewerkt wordt in multidisciplinaire teams. Het gaat erom een intensieve samen- werking tussen werkveld en praktijk tot stand te brengen, om leren en toetsen dichterbij de praktijk te brengen, en innovatie te stimuleren. ) Het is bij dit scenario voor het werkveld van te voren duidelijk waarin deze professional precies geschoold is. Het is de vraag of een plusprogramma of een honours programm in dit scenario past: men wil immers een standaard verpleegkundige. Scenario 2: 3 jaar basis/1 jaar keuze 1 basis 2 basis 3 basis 4 keuze voor context Het opleidingsprofiel BN 2020 kent een basisopleiding van 3 jaar met een constante, brede ontwikkeling van de student voor het beroep Verpleegkundige op bachelor niveau. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling tot zorgverlener met aandacht voor alle zeven CanMeds competentiegebieden in verschillende beroepscontexten, zowel intra- als extramuraal. Het curriculum is van jaar 1 tot en met 3 gevuld met het werken aan de eindtermen van de opleiding: een robuust curriculum. Het onderwijsaanbod in deze drie jaar is voor alle studenten gelijk; er is geen ruimte voor keuzeprogramma s. In het laatste jaar van de opleiding kan een keuze gemaakt worden voor een context van voorkeur (verbreding/verdieping) om de opgedane kennis, vaardigheden en attitude 9

10 nader te verdiepen. Met deze mogelijkheid tot keuze wordt tegemoet gekomen aan verschillende wensen: Voorkeur van de student: welke setting spreekt aan, past het best bij de persoon? Voor zorgvragers: mogelijkheid voor keuze voor de student maakt kans groter op gemotiveerde, enthousiaste zorgverleners. Afgaande op de vraag van het werkveld: voldoen aan basisgeschoolde mensen met feeling voor een specifieke context Ruimte voor profilering van de hogescholen: aandachtsgebieden/leerlijnen in de opleiding kunnen beperkt vormgegeven worden. Door een vaste periode van 3 jaar basisvorming zouden curricula van de verschillende hogescholen op elkaar kunnen aansluiten, waardoor aansluiting vanuit verschillende hogescholen mogelijk is voor de student. De ruimte voor individuele keuzes maakt dat er beter aangesloten kan worden bij de talentontwikkeling van de jonge professional en bij de volwassen student die vaak met een specifiek doel naar de opleiding komt. Naast de in scenario 1 benoemde punten uit het rapport Westerlaken zal er in scenario 2 aandacht moeten zijn voor hoe keuzes tot stand komen: zijn die gebaseerd op stage-ervaringen, aangereikte bouwstenen, speerpunten in de regio, etc? Scenario 3: 1 jaar basis, 3 jaar basis en keuze 1 basis 2 basis / keuze 3 basis / keuze 4 basis / keuze keuze Basis (propedeuse) basis Het opleidingsprofiel BN 2020 kent een basisopleiding van 4 jaar met een constante, brede ontwikkeling van de student voor het beroep Verpleegkundige op bachelor niveau. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling tot zorgverlener met aandacht voor alle zeven CanMeds competentiegebieden in verschillende beroepscontexten, zowel intra- als extramuraal. Het curriculum is gevuld met het werken aan de eindtermen van de opleiding: een robuust curriculum. Het onderwijsaanbod in het eerste jaar voor alle studenten gelijk; er is geen ruimte voor keuzeprogramma s. In de volgende drie jaren van de opleiding kunnen in toenemende mate keuzes gemaakt worden voor een context van voorkeur (verbreding/verdieping) om de opgedane kennis, vaardigheden en attitude nader te verdiepen, eventueel in een specifieke context van het beroep. Met deze mogelijkheid tot keuze wordt tegemoet gekomen aan verschillende wensen: Voorkeur van de student: welke setting spreekt aan, past het best bij de persoon? Maar ook de keuze voor veel zien en ervaren blijft aanwezig. Voor zorgvragers: mogelijkheid voor keuze voor de student maakt kans groter op gemotiveerde, enthousiaste zorgverleners. Afgaande op de vraag van het werkveld: voldoen aan basisgeschoolde mensen met feeling voor een specifieke context. Werkveld kan vraag om ander accent in de scholing beter neerleggen (bv. Geschoold in interdisciplinair samenwerken, ondernemerschap, 10

11 technologische zorg). De basisvorming is gelijk, maar de training daarvan vindt in het gebied van de specialisatie plaats. Ruimte voor profilering (focus) van de hogescholen: aandachtsgebieden/leerlijnen van lokale voorkeuren kunnen beter vormgegeven worden. Studenten kiezen bouwstenen (zie opsomming speerpunten bij de beantwoording van vraag 2) naar voorkeur om hun beroepsvorming in te richten. Vergelijkbaar: op de universiteit kiest een student een studierichting, maar met een aantal individuele voorkeuren daarin. De vastgestelde lesstof uit het robuuste curriculum blijft tot het eind van de opleiding aangeboden, maar wordt eerder in de specifieke context getraind. Er is in scenario 3 dus meer ruimte voor focus én differentiatie. Is de verpleegkundige in 2020 vooral een generalist of een specialist? (Met 'specialist' wordt hier niet bedoeld de verpleegkundig specialist, art. 14 Wet BIG, maar de verpleeg- kundige met een specifieke expertise). Dat is voor een deel afhankelijk van de context waarin de verpleegkundige dan werkt. Er zullen relatief meer generalistische verpleegkundigen in de thuiszorg/ eerstelijnsgezondheidszorg werken, en meer specialistische in de intramurale zorg. Maar ook de intramurale zorg heeft generalisten nodig, en de thuiszorg kan het niet stellen zonder verpleegkundigen met gespecialiseerde kennis. Effectief samenwerken is van belang, elkaar op cruciale momenten consulteren en inschakelen. Denken in teamcompetenties wordt steeds belangrijker: de noodzakelijke gespecialiseerde kennis en vaardigheden hoeven niet bij elke verpleegkundige aanwezig te zijn, maar wel in het team waarin zij werken (Beroepsprofiel Verpleegkundige, pagina 7). Het uitblinken van studenten in het behalen van een dubbel degree of een honours programm krijgt meer ruimte bij een variabel onderwijsprogramma. Conclusie: Het opleidingsprofiel BN 2020 gaat meer richting generalist dan specialist. In elk van de scenario s is aandacht voor veel vorming van een brede basis, het aanbod van een robuust curriculum. In de verschillende scenario s is oplopend meer ruimte voor differentiatie: het opleiden van verpleegkundigen die een gemeenschappelijke basis voor het vak bezitten, maar zich op onderdelen van elkaar onderscheiden. Nieuwe vragen aan de klankbordgroepen: 1. Welk scenario heeft je absolute voorkeur en wat zou dit model je vanuit jouw perspectief het meest opleveren? 2. Stel dat je voor 1 kiest: hoe zou je de stagetoewijzing regelen? 3. Stel dat je voor 2 of 3 kiest, hoe zou je keuzes dan moeten uitwerken? - Speerpunten koppelen aan thema s en dus pakketten samenstellen? - Speerpunten koppelen aan de hand van de bloembladen van het CanMEDS model: ordenen / focussen op verdieping in één van de bloembladen CanMEDS vanuit de rol van zorgverlener binnen een specifieke context? - Speerpunten koppelen aan de hand van zorgvragerscategorieën? - Keuzepakket samenstellen op basis van aanbod uit de praktijk? - Heb je een ander plan om bovenstaande uit te werken in een opleidingsprofiel? 11

12 3. Themagroep 3: borging opleidingsprofiel in de praktijk Themagroep 3 is bezig de resulaten van de klankbordgroepen te analyseren. De themagroep heeft voor haar eindproducten onderwerpen benoemd die aan de orde moeten komen. Inleiding Rapport Commissie Westerlaken Artikel Lancet over associatie tussen hbo-opgeleide verpleegkundigen en het aantal sterfgevallen in een ziekenhuis Gezamenlijk opleiden. Dat betekent op alle niveaus contact met elkaar hebben vanuit het model student, patiënt opleider en werkveld Relevantie van de opleiding Doorontwikkeling in relatie tot de veranderingen in de maatschappij (extramuralisering, complexere zorgvraag, taakherschikking binnen de beroepsgroep en ism artsen) Wetsvoorstel langdurige zorg Check website captise voor actuele thema s Rol LOOV Professionalisering van het LOOV LOOV labels Duurzaam draagvlak creëren op landelijk niveau Rol Opleiding LOOV labels voor de student, docent en stageplek Omvormen werkveld/beroepenveld commissies (vakprominenten) Regionale afstemming behoeften en capaciteit (Innovatief partnerschap) Praktijkleren Rolmodellen opleiden en trainen Opleiden doe je samen, zorgacademie model Onderzoek is geintegreerd in je handelen (en geen aparte leerlijn) Artikel Onderwijs en Gezondheidszorg toolkit rol van ontwerper Best Practices, voorbeelden lecturer practitioner ZIC, Academische werkplaats, leerwerkplaats Zorgacademie Afstemming lectoraten Na diplomering Club voor jong gediplomeerden nieuwe stijl Bijscholingsvverplichting voor hbo-v ers punten systeem? Rol kwaliteitsregister? (in overleg met werkgroep 2) bij verkeerde differentiatie bijscholing vereist? 12

13 Zie ontwikkelingen socialisatieproces na de opleiding, incl de voorbereiding die dit vergt tijdens de opleiding (weerbaar en bewust maken) verpleegkundige gestimuleerd wordt het geleerde in de praktijk te brengen. Het kopje Rolmodellen opleiden en trainen is daarvoor een basis, maar niet breed genoeg. Aandacht voor Bachelor 2020 minners (gediplomeerd voor 2020) Huidige Bachelor Verpleegkundigen upgraden/bijscholen/aan laten haken Naar aanleiding van de recente themagroepvergadering zijn nieuwe vragen geformuleerd. Nieuwe vragen aan de klankbordgroepen: 1. Wat zijn jullie ideeën en wensen ten aanzien van kennisuitwisseling tussen hogeschool en werkveld? 2. Welke samenwerking(netwerken) zijn hiervoor geschikt? 3. Wat pleit voor, wat tegen een uniforme stageopdracht voor alle hbo's? 4. Wat pleit voor, wat tegen (veel) meer stageplaatsen op een stageplek? 5. Wat zijn de voors en tegens van een Leerafdeling of communities van 52 weken? 6. Stelling: Alle stage instellingen kunnen 1e, 2e 3e 4e jaars plekken leveren Wat zijn de voor en tegens? 7. Wat zijn de kenmerken van een HBO stageplek? Waaraan moet die voldoen? Wat hebben instellingen nodig om 1e 2e 3e en 4e jaars te kunnen plaatsen? 8. De verpleegkundige bachelor 2020 is een generalistisch opgeleide, onderzoekende reflectieve verpleegkundige die regie voert, indiceert, klinisch redeneert en gericht is op samenwerken. Wat zijn voor deze BN2020 -verpleegkundige passende functietaken? 13

14 4. Samenstelling klankbordgroepen De Stuurgroep Bachelor Nursing 2020 heeft kennis genomen van de inspirerende serie klankborgroepen in de eerste ronde. Op basis van deze ervaringen adviseert de Stuurgroep u ten aanzien van de uitnodiging aan het werkveld het volgende: Nodig alle velden uit: GGZ, (academische) ziekenhuizen, ouderenzorg, thuiszorg, openbare gezondheidszorg en eerste lijn. Nodig diverse functionarissen uit: directeuren, zorgmanagers, verpleegkundigen, opleidinsfunctionarissen, alumni. Betrek intern de docenten en studenten. Verder adviseren we u alle deelnemers - ook genodigden die niet kwamen- te registreren in het Excelformat. De contactpersonen ontvangen voor de tweede ronde klankbordgroepen opnieuw formats in Excel voor het aanleveren van de data. 14

15 5. Bijlage Themagroep 1 Als voorbeeld voegen we een van de CanMeds toe. Let wel, dit is nog niet de definitieve beschrijving! Met name de kernbegrippen inzet EBP en onderzoek / onderzoekende houding gaan nog beter geoperationaliseerd worden. Canmedsgebied/Rol 4: De reflectieve EBP professional Het handelen van de verpleegkundige in de praktijk wordt in toenemende mate ondersteund door resultaten vanuit onderzoek (Evidence Based Practice, EBP). De verpleegkundige streeft naar het toepassen van instrumenten en interventies waarvan de doeltreffendheid en doelmatigheid aannemelijk zijn. Zij neemt kennis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en past die waar mogelijk toe in de beroepspraktijk. Zij participeert in onderzoek van specialisten en onderzoekers (verpleegkundig, medisch, psychosociaal en/of paramedisch). De verpleegkundige werkt permanent aan de ontwikkeling van haar deskundigheid en levert een bijdrage aan die van collega s. De verpleegkundige leert via formele leertrajecten, én dagelijks op de werkplek. Bijvoorbeeld door casusbesprekingen, intervisie, klinische lessen en intercollegiale toetsing. Levenslang leren is een constante in haar loopbaan. Zij is transparant over haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zij houdt dit bij (in Kwaliteitsregister, portfolio). De verpleegkundige coacht (aankomend) verpleegkundigen en fungeert als rolmodel. Zij signaleert tekorten aan kennis in de beroepspraktijk en onderneemt dan actie. De verpleegkundige heeft een reflectieve beroepshouding, dat wil zeggen dat zij de keuzen die zij maakt en de beslissingen die zij neemt zorgvuldig overdenkt: inhoudelijk, procesmatig en moreel/ethisch. De medische mogelijkheden zijn groot; er wordt vroeg ingegrepen en lang doorbehandeld. De verpleegkundige speelt een grote rol in het vinden van antwoorden op ethische vragen die dit oproept: hoe verhoudt (door) behandelen zich tot de kwaliteit van leven? Verpleegkundigen zijn zich bewust van het feit dat alle keuzen in de zorg niet los gezien kunnen worden van een moreel ethische context. Zij is zich bewust van haar eigen morele kader van waaruit zij handelt en de impact die dat heeft op de zorgverlening. Competenties (Kern-)Begrippen met omschrijving Kritische beroepssituatie in relatie kernset Kennis-, vaardigheden- en attitude aspecten patiënt problemen 1. De verpleegkundige handelt volgens de principes van Evidence Based Practice door actief kennis te zoeken en in te zetten vanuit beschikbare wetenschappelijke onderzoeksresultaten, eigen en collegiale professionele expertise en persoonlijke kennis, wensen en voorkeuren van de zorgvrager en diens naasten/informele netwerk. Inzet van EBP-kennis: Weegt recente en parate verpleegkundige kennis uit richtlijnen en protocollen af tegen de belangen van de zorgvrager in samenspraak met collega s, andere disciplines en de zorgvrager zelf. Kennis: - Heeft kennis van de principes en (brede) opvatting en definitie van EBP. - Heeft kennis van actuele thema s en ontwikkelingen in het verpleegkundig vakgebied. - Heeft kennis van de principes van gezamenlijke 1. Op de afdeling orthopedie van een algemeen ziekenhuis is een meneer, 71 jaar opgenomen met een heupfractuur, en is inmiddels geopereerd. Standaard wordt bij deze patienten >70 gescreend op o..a. voedingstoestand, kwetsbaarheid en risico op vallen. De heer zijn voedingstoestand blijkt bij opname matig-slecht. De verpleegkundige in de avonddienst wordt door de dochter van meneer op de 7 e dag van het zorgpad de dag voor ontslagbenaderd. Zij vind haar vader warrig overkomen en stelt dat hij niet als alleenstaande weduwnaar naar 15

16 Gaat hier om: - Inzet van EBP-kennis - Inzet kritisch onderzoekende houding - Morele sensitiviteit - Ethisch-intuïtief redeneren besluitvorming Vaardigheden: - Kan informatie op internet en in professionele verpleegkundige databanken (nationaal en internationaal) snel op zoeken - Kan de betekenis van de meest recente wetenschappelijke inzichten uit vakliteratuur vertalen naar betekenisvolle informatie voor de individuele zorgvrager of een doelgroep - Kan patienten en hun naasten ondersteunen bij het nemen van beslissingen inzake behandeling en zorg (gezamenlijke besluitvorming) - Hanteert professionele en persoonlijke kennis om wensen en voorkeuren van zorgvragers te achterhalen (luistert actief, informeert en deelt kennis) Attitude: - Houdt vakliteratuur bij. - Consulteert collega s en andere zorgverleners - Leeft mee met zorgvragers door het tonen van oprechte aandacht voor wensen en voorkeuren van de zorgvrager - Durft beargumenteerd af te wijken van professionele richtlijnen, standaarden en protocollen wanneer dit in de afweging van verschillende vormen van kennis in het belang van de zorgvrager nodig is Inzet van kritisch onderzoekende houding: Toont in zorgsituaties en bij zorg- en organisatievraagstukken een continue kritische inzet van onderzoekende vaardigheden en hanteert een methodische aanpak met een gedegen probleemanalyse. Kennis: - heeft elementaire kennis van methoden van praktijkgericht kwantitatief en kwalitatief onderzoek - heeft kennis vande onderzoekscyclus en methodisch 16 huis kan. Keuze verpleegkundige fout/goed: - Het zorgpad schrijft voor dat meneer naar huis gaat; de Verpleegkundige probeert de dochter gerust te stellen, in de rapportage is al beschreven dat de heer af en toe wat warrig is, dit wordt wel vaker bij deze patiënten gezien - De verpleegkundige pleegt nader onderzoek, pakt de uitslagen van de screening op kwetsbaarheid bij opname erbij, bestudeert de verslaglegging, schakelt de verpleegkundig specialist geriatrie in en onderneemt actie om het ontslag tijdelijk uit te stellen. Ze bespreekt haar acties met de dochter en betrekt haar en meneer zelf bij de besluitvorming door de beleving van de dochter en eventueel andere naasten van meneer te inventariseren. Relatie kernset patiëntproblemen: - Verlies van eetlust - Bewustzijnsstoornissen - Tekort aan of overbelaste mantelzorg

17 handelen - Heeft kennis van analyse-methodieken Vaardigheden: - Hanteert onderzoekscyclus in relatie tot praktijkgericht onderzoek - Kan participeren in (praktijk)onderzoek - Weet kritische vragen te formuleren en te prioriteren bij casuistiek van individuele zorgvragers en doelgroepen en bij zorg- en organisatievraagstukken op microniveau - Kan een kritisch inhoudelijke dialoog en discussie voeren (luisteren, samenvatten en doorvragen) Attitude: - Toont pro-actief gedrag in het onderzoeken van vraagstukken - Toont begrijpend, onderzoekend gedrag bij de uitwisseling van opvattingen, en verschillen van inzicht Morele sensitiviteit: Toont in zorgsituaties vanuit compassie een voortdurende gevoeligheid voor de wensen en noden en daarbijbehorende emoties van de zorgvrager en reageert daar op met passend en persoonsgericht gedrag waarin de zorgvrager zich gehoord en begrepen voelt. Kennis: - Heeft kennis van de moreel-ethische context van de zorgverlening. - Heeft kennis van persoonsgerichte benaderingen van zorg Vaardigheden: - Kan situationeel passende gesprekstechnieken toepassen - Kan passend reageren op emoties van zorgvragers met explorerende en erkennende responsen Attitude: - Is zich bewust van eigen morele en ethische 17

18 waarden - Is voortdurend opmerkzaam voor emoties van zorgvragers - Is begripvol voor emoties van zorgvragers - Is zich bewust van het gevaar van projectie van eigen emoties Ethisch- intuïtief redeneren: Toont in (mono- en multidisciplinaire) besprekingen over zorgvragers een betrokken en zorgvuldige argumentatie rekening houdend met de emoties en belangen van de zorgvrager vanuit het besef dat zorg een morele-ethische praktijk behelst Kennis: - Heeft kennis van levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen en stromingen. - Heeft kennis van de moreel-ethische context van de zorgverlening. - Heeft parate kennis van recente nationale en internationale verpleegkundige beroepscodes - Heeft kennis van de betekenis van het begrip intuitie als onbewuste bekwaamheid Vaardigheden: - Kan ethische vragen herkennen, benoemen en hanteren - Kan ethische vraagstukken en zingevingsvraagstukken bespreken met collega s en patienten. - Kan patienten en naasten ondersteunen bij het nemen van beslissingen over de zorg en zoals rondom het levenseinde - Handelt conform de nationale en internationale verpleegkundige beroepscodes - kan de zorgvrager begeleiden op het gebied van zingeving, ethiek, persoonlijk waarden en normen; - Kan een bijdrage leveren aan de vorming van een standpunt inzake ethische vraagstukken; 18

19 - participeert in ethische commissies; - handelt zorgvuldig inzake ethische vragen en dilemma s. - Hanteert zonodig beslissingsmodellen Attitude: - Is betrokken en begaan met zorgvragers vanuit oprecht meeleven 2. De verpleegkundige werkt permanent aan de bevordering en ontwikkeling van het verpleegkundig beroep, de beroepsgroep, en haar eigen deskundigheid en die van haar directe collega s door in praktijkgericht onderzoek te participeren, en voortdurend actief (verschillende vormen van) kennis te zoeken en te delen. Gaat hier om: - Deskundigheidsbevordering - Inzet kritisch onderzoekende houding - Kennisontwikkeling Deskundigheidsbevordering: Toont actief en kritisch gedrag om de verpleegkundige deskundigheid en profesisonaliteit van zichzelf en anderen op peil te houden. Kennis: - Weet te benoemen wat verpleegkundige professionaliteit inhoudt - Kent de ontwikkelingen van het beroep vanuit de historie van de moderne verpleegkunde - Kent recente ontwikkelingen in de professionalisering van de verpleegkunde en de betekenis ervan - Is op de hoogte van professionele richtlijnen, standaarden en protocollen Vaardigheden: - Kan feedback van collega s en leidinggevenden ontvangen en integreren in haar handelen. - Kan collega s en studenten feedback geven op hun handelen en professioneel gedrag. - Fungeert en handelt als rolmodel voor (aankomend) verpleegkundigen - Kan de betekenis van (historische en recente) ontwikkelingen in de profesisonalisering van het verpleegkundig beroep vertalen naar belangenbehartiging van de beroepsgroep - Kan profesisonele richtlijnen, standaarden en protocollen beargumenteerd toepassen In een wijk van een middelgrote stad werkt een team van wijkverpleegkundigen nauw samen met een huisartsenpraktijk, waarin o.a. ook een praktijkverpleegkundige/anp met het aandachtsgebied chronisch zieke ouderen werkt. De buurt heeft veel bewoners met een lage S.E.S., een deel daarvan is van allochtone afkomst. De praktijkverpleegkundige benadert een van de Bachelor-wijkverpleegkundigen voor deelname in een werkgroep omdat ze een onderzoek wil starten naar de beste manier waarop wijkgerichte preventie in deze wijk kan worden aangepakt. Het wijkteam is onderbezet en kan maar nauwelijks de zorg voor de cliënten in de wijk aan. Keuze verpleegkundige fout/goed: - De wijkverpleegkundige geeft aan dat het team het veel te druk heeft met de zorg aan cliënten in de wijk en weigert het verzoek. - De wijkverpleegkundige nodigt de praktijkverpleegkundige uit voor de teamvergadering, en bereidt zich voor door informatie en literatuur te zoeken over het verband tussen een lage S.E.S. en chronische ziekte en over specifieke gezondheidsproblematiek bij allochtonen en interventies bij leefstijlgerichte preventie. In de teamvergadering bespreken ze mogelijkheden om

20 Attitude: - Is zich bewust van het belang van deelname aan beroepsverenigingen en professionele netwerken - Toont deskundigheid in (deelgebieden van) de verpleegkunde Kennisontwikkeling: draagt actief bij aan het zoeken, ontwikkelen en delen van nieuwe (vormen van) kennis. Kennis: - Is op de hoogte van toepassingen op het gebied van kennisontwikkeling en -delen. - Weet passende communicatietechnieken in te zetten in het zoeken, delen en verspreiden van (nieuwe) kennis Vaardigheden: - Kan verschillende vormen van communicatie en sociale media inzetten Attitude: - beseft het belang van kennisdeling voor zorgvragers en de beroepspraktijk hun bijdrage te leveren aan het onderzoek door schriftelijke input en, wanneer het team weer op sterkte is, deel te nemen aan de werkgroep. Relatie kernset patiëntproblemen: (potentieel, risico op) - Participatieprobleem - Eenzaamheid - Zelfmanagement en zelfredzaamheid tekort 3. De verpleegkundige reflecteert voortdurend en methodisch op haar eigen handelen in de samenwerking met de zorgvrager en andere zorgverleners door de professionele zorg als morele praktijk te bezien en erkennen. Gaat hier om: - Professionele Reflectie - Morele sensitiviteit Professionele reflectie: Laat zien het eigen verpleegkundig gedrag kritisch in relatie tot beroepscode, beroepswaarden en de professionalisering van het beroep te kunnen beschouwen Kennis: - Kent de principes van reflectieve praktijkvoering - Heeft parate kennis van recente nationale en internationale verpleegkundige beroepscodes - Weet algemeen geldende beroepswaarden te verwoorden - Kent eigen waarden in het leven en beroepsmatig handelen Vaardigheden: Een (vrouwelijke) verpleegkundige werkzaam in de ambulante psychiatrie doet een huisbezoek bij een aan alcohol verslaafde 34-jarige zorgvrager met een (antisociale) persoonlijkheidsstoornis die op een kamer in een semi-zelfstandige beschermd wonen unit leeft. Bij binnenkomst grijpt de (mannelijke) zorgvrager haar in de armen en trekt haar naar zich toe en zegt: jij hebt toch ook zin? Keuze verpleegkundige goed/fout: - De verpleegkundige reageert ontredderd en duwt de zorgvrager van zich af. Ze vraagt nog snel hoe het met hem gaat en doet verder of er niets gebeurd is.

21 - Kan het eigen functioneren waarderen en kritisch benaderen; kan het eigen functioneren en ervaringen bespreekbaar maken met collega s, aankomende verpleegkundigen en patiënten. - Kan de beroepscode en beroepswaarden uitdragen door deze te vertalen naar concreet gedrag - Verhoudt zich vanuit eigen waarden tot beroepswaarden en weet dez ete internaliseren Attitude: - Ontwikkelt zich door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen resultaten - Handelt volgens de beroepscode en algemene geldende beroepswaarden Ze denkt dat het aan haar ligt en neemt zich voor de volgende keer letterlijk en figuurlijk meer afstand te bewaren en eventueel haar mannelijke collega te vragen de huisbezoeken van deze man over te nemen omdat ze er geen klik is. - De verpleegkundige maakt oogcontact met de cliënt, terwijl ze zich rustig losmaakt uit de greep van de man en benoemt tegelijkertijd dat hij grensoverschrijdend gedrag toont dat niet getolereerd wordt binnen het beschermd wonen. Ze geeft aan dat ze het incident zal melden in het team maar geeft tegelijkertijd aan dat ze zich ongerust maakt over zijn gedrag en hoe het met hem gaat. Vervolgens hanteert ze gesprekstechnieken (o.a. vanuit motiverende gespreksvoering) om met de zorgvrager de gemaakte afspraken vanuit het zorgleefplan te bespreken. Relatie kernset patiënt problemen: - Verslaving - Persoonlijkheidsstoornis 21

22 22

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015

HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 HET GEHEIM VAN GOED BEGELEIDEN IS GOED LUISTEREN NAAR DE STUDENTEN JOHN HATTIE HET NIEUWE CURRICULUM WERKVELD HBO-V 19 NOVEMBER 2015 Beroepsprofiel 2020-Christine Rietveld Aan de slag Wat gaan we doen?

Nadere informatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie Document naam: Leeruitkomsten HBO V flex Versie: 4 datum 23 5 2016 Status: Concept Eigenaar: Project HBO V flex noot: ter advies voorgelegd aan LPC op 19 mei 2016 (aangepast 23 mei), voor de vergadering

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

Notitie werkwijze klankbordgroepen

Notitie werkwijze klankbordgroepen Een toekomstbestendig opleidingsprofiel voor de Bachelor Verpleegkunde 2020 Notitie werkwijze klankbordgroepen Voorzitter Thema groep I: Annemiek Nijst Voorzitter Thema groep II: Ria den Hertog Voorzitter

Nadere informatie

Hoe komen we in topvorm?

Hoe komen we in topvorm? Hoe komen we in topvorm? Niet meer vandaag maar morgen? Is de vraag Wat is onze uitdaging? 70 tot 80 procent van de verpleegkundigen zijn inservice en MBO-opgeleid 90 procent van de Nederlandse verpleegkundigen

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Een verkenning van beroepsprofiel, opleidingsprofiel en BoKS

Een verkenning van beroepsprofiel, opleidingsprofiel en BoKS Ethische basiskwalificaties van de HBO-verpleegkundige: Een verkenning van beroepsprofiel, opleidingsprofiel en BoKS In de afgelopen jaren zijn enkele nieuwe documenten verschenen die de basiskwalificaties

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel hbo-opgeleide verpleegkundige regie en overzicht werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een

Nadere informatie

Saxion@ 2020. Alice Bomers Coördinator Master Advanced Nursing practice 12 mei 2011. http://www.youtube.co m/watch?v=rqeq7wa4 YBE&feature=related

Saxion@ 2020. Alice Bomers Coördinator Master Advanced Nursing practice 12 mei 2011. http://www.youtube.co m/watch?v=rqeq7wa4 YBE&feature=related Saxion@ 2020 R3 Kom verder. Saxion. Alice Bomers Coördinator Master Advanced Nursing practice 12 mei 2011 http://www.youtube.co m/watch?v=rqeq7wa4 YBE&feature=related Dia 1 R3 Leuke titel, maar moer er

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V

1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1 Samenvatting: een nieuw beroepenhuis V&V 1.1 V&V 2020 heeft op basis van: de rondetafelgesprekken met vele honderden beroepsbeoefenaren; de achtergrondstudies met een review van wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Professional of niet? Nelleke Rietveld

Professional of niet? Nelleke Rietveld Professional of niet? Nelleke Rietveld Domein? Wat is het domein van de verpleegkundige? Professionalisering wat is dat eigenlijk? Professionalisering houdt in dat je je als beroepsgroep duidelijk onderscheidt

Nadere informatie

2 Verpleegkundige theorieën en classificatiesystemen Verpleegkundige theorieën Verpleegkundige classificatiesystemen 33

2 Verpleegkundige theorieën en classificatiesystemen Verpleegkundige theorieën Verpleegkundige classificatiesystemen 33 Inhoud 1 Geschiedenis en ontwikkelingen 17 1.1 Een erbarmelijke volksgezondheid: armoede en ziekte 17 1.2 Nieuw particulier initiatief: wijkverpleging 19 1.2.1 Consultatiebureaus 19 1.2.2 Van infectieziektebestrijding

Nadere informatie

Niels Oerlemans. Functieprofielen Belang en landelijke implementatie

Niels Oerlemans. Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Niels Oerlemans Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Nederlands elftal in topvorm Excellent team is de norm Landelijke context Functiedifferentiatie Geen doel op zich, maar een middel 1

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde

Messi of Beckenbauer. Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Messi of Beckenbauer Generalistisch of gespecialiseerd werken in de verpleegkunde Beschouwing over een prachtig vak. En de vraag welke professionals we daarin nodig hebben deze...? Of deze.? Opbouw presentatie

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Het versterken van zelfmanagement is speerpunt van onze opleiding

Het versterken van zelfmanagement is speerpunt van onze opleiding Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Verpleegkunde aan de HAN Het versterken van zelfmanagement is speerpunt van onze opleiding Het versterken van zelfmanagement is speerpunt van onze opleiding

Nadere informatie

Beroepsprofiel Gipsverbandmeester

Beroepsprofiel Gipsverbandmeester Beroepsprofiel Gipsverbandmeester Beroepsprofiel Gipsverbandmeester 2015-2 - Voorwoord Voor u ligt het Beroepsprofiel Gipsverbandmeester 2015. Dit document is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel

Nadere informatie

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS Inhoud Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS DEEL I: Inleiding 1. Een vak met geschiedenis en toekomst 1.1 Begeleiding van ziekte en zorg thuis 1.2 Leren balanceren

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Wie ben ik? Van 2003-2011: IC-verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis en Gezondheidswetenschappen (ibmg) Van 2011-2016: promotietraject

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Verpleegkundigen op de STIP! Het spel is begonnen. Ilona Mijland, 16 februari 2017 Programmaleider verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundigen op de STIP! Het spel is begonnen. Ilona Mijland, 16 februari 2017 Programmaleider verpleegkundig leiderschap Verpleegkundigen op de STIP! Het spel is begonnen Ilona Mijland, 16 februari 2017 Programmaleider verpleegkundig leiderschap Aanleiding: veranderende zorgvraag Veranderende zorgvraag Nieuwe visie op gezondheid

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) Zorg en Welzijn Algemeen Door recente maatschappelijke ontwikkelingen in de 1e lijn is er een toenemende vraag naar deskundige hulpverlening bij psychische klachten. Hierbij speelt de POH-GGZ een belangrijke

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

De maatschappelijke waarde van verplegen. Aart Eliens Programmaleider AVVV

De maatschappelijke waarde van verplegen. Aart Eliens Programmaleider AVVV De maatschappelijke waarde van verplegen Aart Eliens Programmaleider AVVV De verpleegkunde ontwikkelt zich in hoog tempo Maatschappelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen in gezondheidszorg Behoeften cliënten

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten Beroepsprofielen en VAR Sonja Kersten 25 november 2016 Noodzakelijke eigenschappen uit Notes on nursing niet te oud, niet te jong, niet nieuwsgierig zijn, niet klappen en babbelen, gezond zijn (geen borstziekte,

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1 VI Inhoud 1 De verpleegkundige van de toekomst.... 1 Marieke Schuurmans 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Verplegen.... 2 1.2.1 Gezondheid.... 3 1.2.2 Ziekte... 3 1.2.3 Zelfzorg, zelfredzaamheid en zelfmanagement............................................

Nadere informatie

Woord vooraf 2 e druk

Woord vooraf 2 e druk V Woord vooraf 2 e druk Verpleegkundig, zorgkundig en verzorgend Je zult merken dat in dit boek vaak het woord verpleegkundig gebruikt wordt. Dat is niet omdat verpleegkundig werk belangrijker zou zijn

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde

Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde Verkorte blauwdruk WO-masteropleiding Verloskunde 1 1. Korte typering van de master verloskundige De zorgvraag en zorgbehoefte in de geboortezorg veranderen: - Toenemende complexiteit van de individuele

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Werken in de nieuwe GGZ 18 mei en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT. Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West

Werken in de nieuwe GGZ 18 mei en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT. Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West Werken in de nieuwe GGZ 18 mei 2017 Charlotte Kleijwegt spv BZT Amersfoort en de eerste verpleegkundige werkzaam bij BZT Richard Touw spv BZT Amersfoort Henk-Willem Klaassen spv BZT Amsterdam West Indeling

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering

Kansen en uitdagingen van de verpleegkundig specialist: profilering Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Multidisciplinair symposium MS Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of

Nadere informatie

Samenvattingen sessies Symposium HBO-V van de toekomst, woensdag 15 maart 2017

Samenvattingen sessies Symposium HBO-V van de toekomst, woensdag 15 maart 2017 Samenvattingen sessies Symposium HBO-V van de toekomst, woensdag 15 maart 2017 Veerkracht, Vasthouden en Veranderen; de samenwerking tussen zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs Thema vasthouden 1.Ethische

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Intern. Extern. En indien nodig met: Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Intern. Extern. En indien nodig met: Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg Rolbeschrijving Zorgconsulent Palliatieve Zorg 1. Doel van de functie Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van het palliatieve zorgproces door advies, ondersteuning en coaching van individuele collega

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Innovatieve stagevormen

Innovatieve stagevormen Innovatieve stagevormen Bacheloropleiding verpleegkunde 3 jarige opleiding, niveau 6 niveau 5=HB05 niveau 4=secundair Bacheloropleiding verpleegkunde Generalistisch diploma: verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws. Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.nl 10 september 2014 Onderwerp: erkenning van het beroep researchverpleegkundige/clinical

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden Petri Embregts 11 april 2013 Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Jouw rol in een zelfsturend team Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Waarom? Wijkverpleging Even opwarmen Per 2015 hervorming van de langdurige zorg: Ouderen langer thuis

Nadere informatie

Wijkverpleging in 2015. 15 december 2014 Christina Woudhuizen

Wijkverpleging in 2015. 15 december 2014 Christina Woudhuizen Wijkverpleging in 2015 15 december 2014 Christina Woudhuizen V&VN beroepsvereniging Ontstaan uit fusies in 2006 en 2010 >60.000 leden, grootste beroepsvereniging Alle sectoren, alle transities Beroepsontwikkeling

Nadere informatie

Margriet van Iersel MSc

Margriet van Iersel MSc Margriet van Iersel MSc Kenniscentrum ACHIEVE en Opleiding verpleegkunde Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam Prof.dr. Paul Kirschner 1, Prof. Dr. Wilma Scholte op Reimer 2, Prof. Dr. Rien de

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen 10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Trends (VWS, 2011) Demografische verandering: steeds

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren

HGZO-congres 2011. Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Samen werken Samen leren Samenwerken Het AMC wil met een beperkt aantal opleidingen structureel samenwerken bij het opleiden voor en in het AMC. Drie bij leren en werken betrokken partijen:

Nadere informatie

Van Co-creatie naar Co-prestatie

Van Co-creatie naar Co-prestatie 2012 Van Co-creatie naar Co-prestatie Programma Trends Hoe is het nu Toekomstmuziek Trends Vergrijzing en ontgroening Krimpende arbeidsmarkt Economische migratie Selffulfilling prophecy Moeizame euregionale

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Specifieke doelgroepen DA

Specifieke doelgroepen DA Keuzedeel mbo Specifieke doelgroepen DA gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0101 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op:

Nadere informatie