VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer C. De Clercq C.S. -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer C. De Clercq C.S. -"

Transcriptie

1 Stuk 140 ( ) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING SEPTEMBER 1982 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer C. De Clercq C.S. - houdende wijziging van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen TOELICHTING DAMES EN HEREN, Het is reeds meerdere jaren dat het taaldecreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap werd goedgekeurd. Deze jaren zijn een voldoende lange periode om dit decreet, dat zoveel ophef maakte bij zijn publikatie, te evalueren, na te gaan welke de moeilijkheden zijn die naar aanleiding van de toepassing ervan rijzen om eventueel voorstellen tot interpretatie of verbetering naar voor te brengen. Onze arbeidsrechtbanken en hoven hebben in de regel het decreet bewust toegepast als een regeling van openbare orde die onmiddellijk ook op de lopende arbeidsverhoudingen ingrijpt, gesteld dat de nietigheid van handelingen en documenten, in strijd met het decreet, absoluut is en zowel het instrumenturn als het negotium betreft en dat deze sanctie retroactief geldt (artikel 10, vijfde lid) ten aanzien van geschreven documenten die reeds overeenkomstig de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, in het Nederlands dienden gesteld. 178

2 140 ( ) - Nr. 1 [21 Melding dient eveneens gemaakt van het Hof van Cassatie dat zich bij arrest van 31 januari 1978 als volgt uitsprak :,,dat de stukken die in strijd met voormeld artikel (dit is artikel 10, eerste lid) werden opgesteld nietig zijn,,ex tune en geacht worden niet te hebben bestaan. Dat daaruit volgt dat de rechter niet vermag acht te slaan op de in de verkeerde taal opgestelde documenten en dat hij geen rekening mag houden met de inhoud ervan, inzonderheid met de wilsuitdrukking. Het taaldecreet heeft dus ongetwijfeld reeds in belangrijke mate bijgedragen tot de vernederlandsing van het bedrijfsleven ; toch is het duidelijk vatbaar voor verbeteringen, aldus op het stuk van de toepasselijkheid van het decreet, de eentaligheid, een meer positieve benadering van de vreemde werknemers, het toezicht en de sancties. Artikel 1 van het decreet van 19 juli 1973 hanteert twee criteria om zijn toepassingsgebied te bepalen : het decreet is met name van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die : 1. een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben ; 2. personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen. Dit betekent dat het decreet van 19 juli 1973 van toepassing is op werkgevers die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben of die er personeel tewerkstellen. Deze regeling geeft aanleiding tot moeilijkheden en tegenstrijdige uitspraken, zoals blijkt uit twee recente gevallen, waarin Senaat en Hof van Cassatie tot contradictorische uitspraken kwamen. Het eerste geval betreft een zekere G. Vandenplas, die voor een Waalse firma, hoofdzakelijk in Vlaanderen, maar ook ge-. deeltelijk in Wallonië als handelsvertegenwoordiger optreedt, Vandenplas wordt afgedankt met een in het Frans gestelde afdankingsbrief. Volgens Vandenplas diende de brief in het Nederlands gesteld overeenkomstig het taaldecreet, daar hij in het Nederlandse taalgebied werkt ; volgens de werkgever in het Frans, daar de onderneming in Wallonië gevestigd is en de nationale wet - van toepassing in Wallonië en Brussel-Hoofdstad - de taal van de exploitatiezetel voorschrijft. De vraag rijst dus welke regeling het haalt : nationale wet of decreet? Het Hof van Cassatie (11 juni 1979) oordeelde dat er een tegenstrijdigheid is tussen decreet en wet en verwees de zaak naar de Wetgevende Kamers. De wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de Cultuurraden voor de Neder!andse Cultuurgemeenschap en voor de Franse Cultuurgemeenschap bepaalt immers dat bij,,geschil tussen wet en decreet de Wetgevende Kamers een uitspraak moeten doen. Een van de Kamers, namelijk de Senaat deed (1 april 1981) uitspraak en oordeelde dat het decreet niet toepasselijk is wanneer de onderneming niet in het Nederlands taalgebied is gevestigd en de tewerkstelling zowel in Vlaanderen als Wallonië plaatsvindt. Het woord is nu aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onderwijl is er de zaak Van Hoet, eveneens handelsvertegenwoordiger, die voor een Brusselse firma werkt, hoofdzakelijk in Vlaanderen, maar ook gedeeltelijk in Brussel-Hoofdstad. Eens te meer rijst een verschil rondom de taal van de afdankingsbrief en wordt betoogd dat zowel het decreet (tewerkstelling in Vlaanderen) als de nationale wet (exploitatiezetel in Brussel) toepasselijk is. Onderwijl is de wet van 3 juli 1971 vervangen door de gewo-

3 [ ( ) - Nr. 1 ne wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Deze wet bepaalt dat bij,,geschil tussen wet en decreet vooreerst het Hof van Cassatie uitspraak doet, de Ministerraad vervolgens advies uitbrengt en de Wetgevende Kamers binnen de 60 dagen de beslissing van het Hof van Cassatie kunnen vernietigen. Het Hof van Cassatie (30 maart 1981) besliste dat,,wanneer een taalregeling voor Brussel-Hoofdstad en een voor het eentalig Nederlands of Frans taalgebied tegelijk toepasselijk zijn, de regeling voor het eentalig gebied de voorrang heeft op die voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het taaldecreet is dus toepasselijk. De Ministerraad heeft geweigerd advies uit te brengen. Het woord is nu aan de Wetgevende Kamers. Het ziet er niet naar uit dat het Parlement ter zake iets zal doen. De oplossingen in de zaak Vandenplas en Van Hoet zijn duidelijk contradictorisch : decreet toepasselijk als de exploitatiezetel in Brussel is en tewerkstelling in Vlaanderen en Brussel (Hof van Cassatie) en niet toepasselijk als de exploitatiezetel in Wallonië is en tewerkstelling in Vlaanderen en Wallonië. Er is een gevaar dat die tegenstrijdige uitspraken de toepassing van het decreet ondermijnen. Daarom dient de zaak opnieuw opgenomen en duidelijk, en tevens met realiteitszin, bepaald wanneer het decreet van toepassing is, namelijk wanneer zowel exploitatiezetel als tewerkstelling (ook gedeeltelijke) in het Nederlandse taalgebied liggen. Daardoor zou alle verdere discussie en strijdigheid met nationale wet of toekomstig (redelijk) decreet van de Franse Gemeenschapsraad uitgesloten zijn. De huidige tekst van de interpretatie van artikel 5 leidt, op basis van de redenering dat vertalingen niet verboden zijn en dus toegelaten, in feite tot veralgemeende tweetaligheid, wat het decreet heeft willen uitsluiten. Het principe van de eentaligheid zou dienen versterkt. Daartoe wordt voorgesteld in artikel 2 het woord,,uitsluitend vóór de woorden,,het Nederlands in te voegen en artikel 5 derwijze te wijzigen dat de werkgever alleen kan en dient te vertalen op aanvraag van de werknemers. Daaruit volgt duidelijk dat vrije vertalingen in strijd zijn met het decreet. Dit verbod geldt eveneens voor simultaanvertalingen in ondernemingsraden. Het is wel te verstaan dat vertalingen louter aanvullende teksten blijven, die aan het Nederlands origineel worden toegevoegd. Alleen aan de Nederlandse tekst kan een juridische waarde worden gegeven. Van de andere kant dient duidelijk gepreciseerd dat technische plannen of instructies, alsmede personeelsbladen, documenten zijn die bestemd zijn voor het personeel. Het is tevens duidelijk dat men de vreemde werknemers positief zou dienen te helpen zich in onze cultuurgemeenschap en in hun werkmilieu te integreren door hen de mogelijkheid te bieden een cursus Nederlandse taal te volgen, dit langs het stelsel van de kredieturen. Het is passend de ondernemingsraden ter zake met een toezichthoudende bevoegdheid te belasten. Overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 19 juli 1973 zijn ambtenaren van verschillende departementen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de uitvoering van het decreet, met name Tewerkstelling en Arbeid, Sociale Voorzorg, Economische Zaken, Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin, alsmede het Ministerie van Justitie. Ook de ambtenaren van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zijn bevoegd. Dit leidt tot eventueel overlappende inspecties, maar ook en vooral tot tegenstrijdige interpretaties tussen de verschillende inspectie-

4 140 ( ) - Nr. 1 [41 diensten. Daarenboven wordt ook wel aangevoeld dat inspectie van deze materie door nationale ministers niet altijd wordt aangemoedigd. Vandaar dat het, met het oog op administratieve eenvoud en efficiëntie, aangewezen lijkt de inspectie voor te behouden aan de ambtenaren van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Men zou er dan wel dienen over te waken dat deze ambtenaren over voldoende mankracht en armslag beschikken om dit toezicht waar te maken (wijziging van artikel 6). De voornaamste sanctie die het decreet voorziet ligt in de nietigheid van de stukken of handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van het decreet. De nietigheid dient ambtshalve door de rechter vastgesteld (artikel 10, eerste lid). Om de draagkracht van deze te verstevigen zou men kunnen stellen dat deze stukken door de overheid niet als rechtsgeldige stukken kunnen worden aanvaard en ambtshalve dienen geweigerd (wijziging van artikel 10, eerste lid). Wijzigingen of aanvullingen dienen eveneens aangebracht aan de plaats waar nietigverklaring kan worden aangevraagd (artikel 10) en in verband met de ambtenaar die inzake administratieve geldboeten bevoegd is (artikel 11). De publieke rechtsvordering wegens overtreding van de bepalingen van het decreet van 19 juli 1973, verjaart na afloop van één jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan (artikel 16). De burgerlijke.vorderingen, ook deze in verband met de voorbereidende titel van het Wetboek voor strafvordering, na 5 jaar. Het ware aangewezen uitdrukkelijk te voorzien, ten einde elke onzekerheid te vermijden, met het oog op de bescherming van werknemers die soms gedurende een lange periode in dienst zijn, dat de,,overtreding, wat de documenten betreft die bestemd zijn voor het personeel, voortdurend is tot wanneer het document in het Nederlands is gesteld (wijziging van artikel 16). C. DE CLERCQ

5 140 ( ) - Nr. 1 VOORSTEL VAN DECREET Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Het eerste lid van artikel 1 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, wordt gewijzigd als volgt :,,Dit decreet is van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben en die personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen. Het is van toepassing op werkgevers en op werknemers en regelt het taalgebruik voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. Artikel 3 Artikel 2 van voornoemd decreet wordt gewijzigd als volgt :,,Artikel De te gebruiken taal voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, is uitsluitend het Nederlands Werknemers, met een andere taal als voertaal dan het Nederlands, hebben het recht om met het behoud van het normaal loon op het werk afwezig te zijn met het oog op de studie van het Nederlands. De Minister bevoegd voor sociale zaken in het Nederlandse taalgebied, is belast met de uitvoering van dit artikel. De ondernemingsraad, in voorkomend geval de syndikale afvaardiging of het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, wordt driemaandelijks en schriftelijk ingelicht betreffende het aantal werknemers dat dergelijke cursus volgt, de instellingen waar de cursus gevolgd wordt, het aantal uren en de inhoud van de cursus. Zo in de onderneming geen ondernemingsraad, syndikale afvaardiging of comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen bestaat, wordt deze informatie medegedeeld aan de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van dit decreet. Artikel 4 Artikel 5 van voornoemd decreet wordt gewijzigd als volgt :,,Artikel 5 Worden door de werkgever in het Nederlands gesteld : alle

6 140 ( ) - Nr. 1 Vl wettelijk voorgeschreven akten en bescheiden van de werkgevers, alle boekhoudkundige documenten, alle documenten welke bestemd zijn voor hun personeel, met inbegrip van technische plannen of instructies alsmede van de personeelsbladen. Alleen zo de samenstelling van het personeel zulks rechtvaardigt en op eenparige aanvraag van de werknemers-leden van de ondernemingsraad of bij ontstentenis van een ondernemingsraad op eenparige aanvraag van de syndikale afvaardiging mag en dient de werkgever evenwel bij de berichten, mededelingen, akten, getuigschriften en formulieren bestemd voor het personeel, een vertaling te voegen in één of meer talen. De in het voorgaande lid bedoelde regeling geldt voor één jaar en dient op straffe van nietigheid, schriftelijk gesteld. Zij dient aan de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van dit decreet, door de werkgevers binnen een maand betekend. Zo in de onderneming geen ondernemingsraad of syndikale afvaardiging moet worden opgericht mag de werkgever, zo de samenstelling van het personeel zulks rechtvaardigt, tot deze vertalingen overgaan mits schriftelijke betekening aan de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van dit decreet, binnen één maand na de vertaling. Bij de wettelijke voorgeschreven akten en bescheiden, alsmede de boekhoudkundige documenten die gericht zijn tot het buitenland kan een vertaling worden gevoegd, mits voorafgaande schriftelijke informatie aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis van ondernemingsraad aan de syndikale afvaardiging. Zo in de onderneming geen ondernemingsraad of syndikale afvaardiging moet worden opgericht dient deze informatie voorafgaandelij k en schriftelijk medegedeeld aan de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van dit decreet. Deze informatie bevat de mededeling voor welke akten en bescheiden of boekhoudkundige documenten een vertaling wordt toegevoegd. Artikel 5 Artikel 6 van voornoemd decreet wordt gewijzigd als volgt :,,Artikel 6 Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie, houden de ambtenaren van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht toezicht op de uitvoering van dit decreet. Artikel 6 Het eerste lid van artikel 10 van voornoemd decreet wordt gewijzigd als volgt :,,De stukken of handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van dit decreet, zijn nietig en worden door de overheidsinstellingen ambtshalve geweigerd. De nietigheid wordt ambtshalve door de rechter vastgesteld. De bevoegde arbeidsauditeur, de ambtenaar van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht of iedere persoon of vereniging die van een rechtstreeks of onrechtstreeks belang kan doen blijken, kan de nietigverklaring vorderen voor de bevoegde arbeidsrechtbank.

7 [ ( ) - Nr. 1 Artikel 7 Aan artikel 11 van voornoemd decreet wordt een nieuw lid toegevoegd luidend als volgt :,,De Minister bevoegd voor sociale zaken in het Nederlandse taalgebied, duidt de in artikel 7 van de wet van 30 juni 1971 bevoegde ambtenaar aan en bepaalt de termijn alsmede de nadere regelen voor de betaling van de administratieve geldboeten opgelegd door deze ambtenaar, evenals voor het instellen van de rechtsvordering bij de arbeidsrechtbank. Artikel 8 Aan artikel 16 van voornoemd decreet wordt een nieuw lid toegevoegd luidend als volgt :,,De bij dit decreet bepaalde misdrijven zijn voortdurende misdrijven. C. DE CLERCQ H. WECKX C. SMITT R. VAN ROMPAEY M. RUITEN J. DE SERANNO

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2198 (2013-2014) Nr. 1 3 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck houdende wijziging van

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

I. DE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING

I. DE FEITEN EN DE VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING Rolnummer : 27 Arrest nr. 22 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Hof van Cassatie bij arrest van 2 december 1985 in de zaak van de naamloze vennootschap naar Frans recht COOPERATION

Nadere informatie

Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986

Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986 Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Gent bij arrest van 24 oktober 1984 in de zaak van CRAVILLON Pieter tegen de P.V.B.A. "DYNA PLAST

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 18 (1971-1972) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 20 JANUARI 1972 VOORSTEL VAN DECREET waarbij het taalgebruik in bestuurszaken geregeld wordt in bepaalde openbare

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Rolnummer : 11 Arrest nr. 16 van 25 maart 1986

Rolnummer : 11 Arrest nr. 16 van 25 maart 1986 Rolnummer : 11 Arrest nr. 16 van 25 maart 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Brussel, bij arrest van 10 januari 1984, in de zaak van de N.V. Ets. HAVELANGE tegen VAN GEMERT

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2016 P.16.0052.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0052.N 1. RTS bvba, met zetel te 8210 Zedelgem, Remi Claeysstraat 23, beklaagde, 2. S F W R, beklaagde, eisers, beiden met als

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Rep. Nr: 2014/2055 Brussel, 29 augustus 2014. BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Wij, Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bijgestaan

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING

OMZENDBRIEF VR 97/29. Datum : 7 oktober 1997. Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING OMZENDBRIEF VR 97/29 Datum : 7 oktober 1997 Betreft : Taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering I. INLEIDING België is ingedeeld in 4 taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied,

Nadere informatie

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ?

Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen wat te doen bij weigeringsbeslissing RSZ? Inleiding 1. Nieuwe werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor de eerste zes werknemers die zij aanwerven

Nadere informatie

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis)

RAAD VAN STATE. Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) RAAD VAN STATE Gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (artikelen 2, 3, 3bis, 4, 6bis, 84, 85, 85bis) TITEL II. BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING Art. 2 1. De afdeling wetgeving

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING RAAD VAN STATE Art. 2 TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING 1. De afdeling wetgeving dient van beredeneerd advies over de tekst van alle ontwerpen of voorstellen van wet, van decreet en van

Nadere informatie

Stuk 1328 ( ) Nr. 1. Zitting februari 1999 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1328 ( ) Nr. 1. Zitting februari 1999 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1328 (1998-1999) Nr. 1 Zitting 1998-1999 26 februari 1999 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2014 S.13.0069.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0069.N M. H. Mr. Pierre Van Hooland, avocaat bij de balie te Brussel, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister

Nadere informatie

ICB.DOC.000 SM/ /SM/14.00/000 XX/XX/20XX. Gebruik van de talen in. sociale betrekkingen ICB.JUR.006 SAM/--/SAM/14.06/50 06/06/2014

ICB.DOC.000 SM/ /SM/14.00/000 XX/XX/20XX. Gebruik van de talen in. sociale betrekkingen ICB.JUR.006 SAM/--/SAM/14.06/50 06/06/2014 En SM/ /SM/14.00/000 XX/XX/20XX ICB.DOC.000 Gebruik van de talen in ICB.JUR.006 SAM/--/SAM/14.06/50 06/06/2014 sociale betrekkingen Gebruik van de talen in sociale betrekkingen SAM/--/SAM/JUR.006/14.06/50

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JUNI 2006 P.06.0527.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.06.0527.N 1. M. L. J. M., verdachte, met als raadsman mr. Johan Speecke, advocaat bij de balie te Kortrijk, 2. V. N. C. C., verdachte,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen,

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5489 Arrest nr. 155/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

Administratieve geldboetes

Administratieve geldboetes Administratieve geldboetes www.luchtvaartpolitie-oostende.be HOOFDSTUK III. - Administratieve geldboeten Art. 45.

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JUNI 2015 P.15.0321.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0321.N F. S., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Boonen, advocaat bij de balie te Antwerpen. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5582 Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 14 december 2009 ADVIES 2009-78 Advies uit eigen beweging over de gevolgen voor de openbaarheid

Nadere informatie

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Enkele beschouwingen vanuit de werking van de Europese interne markt en het Belgisch economisch recht Jules Stuyck

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 31 / 96 van 13 november 1996 ------------------------------------------- O. ref. : A / 96 / 028 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2012 P.11.1808.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1808.N I 1. F P M E P, beklaagde, 2. B L J M F, beklaagde, eisers, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2015 P.14.0355.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0355.N I H nv, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc Filip Mertens, met kantoor te 9000 Gent, Coupure 373, eiseres, met als

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING van 28 maart 2013 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de handhaving van de arbeidswetgeving

: LANDSVERORDENING van 28 maart 2013 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de handhaving van de arbeidswetgeving Intitulé : LANDSVERORDENING van 28 maart 2013 houdende vaststelling van nieuwe regels inzake de handhaving van de arbeidswetgeving Citeertitel: Landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2012 P.11.1936.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1936.N K E L D, inverdenkinggestelde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, en mr. Philip

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015 Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2011 C.09.0548.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0548.F R. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen B. C., Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Organisatie van de rechtspraak - België

Organisatie van de rechtspraak - België Organisatie van de rechtspraak - België c) Nadere bijzonderheden over de rechterlijke instanties 1. Vredegerecht De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij wordt overeenkomstig

Nadere informatie

Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (BS, 26-07-2013) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET Stuk 286 (1984-198~) - Nr. 2 VLAAMSE RAAD ZITTING 1984-1985 20 JUNI 1985 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer T. Kelchtermans C.S. - houdende wijziging van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van

Nadere informatie

Advies. Verplicht outplacement - Sanctie. Brussel, 30 oktober 2017

Advies. Verplicht outplacement - Sanctie. Brussel, 30 oktober 2017 Advies Verplicht outplacement - Sanctie Brussel, 30 oktober 2017 SERV_20171030_Verplicht_outplacement_sanctie_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 FEBRUARI 2015 C.15.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0017.F P. S. E., Mr. François Sabakunzi, advocaat bij de balie te Brussel, verzoeker tot wraking in de zaak die onder nummer 3/13

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 oktober 2017;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 oktober 2017; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

Rolnummer : 30 Arrest nr. 29 van 18 november 1986

Rolnummer : 30 Arrest nr. 29 van 18 november 1986 Rolnummer : 30 Arrest nr. 29 van 18 november 1986 In zake : het beroep tot vernietiging van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1982 "relatif à la protection de la liberté de l'emploi des

Nadere informatie

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3).

WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B no. 3). WET van 5 januari 1952, tot regeling van de verantwoordelijkheid van de ministers (G.B. 1952 no. 3). Artikel 1 1 1. De ministers zorgen voor de uitvoering van de Grondwet, de verdragen en andere overeenkomsten

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2014 P.14.1408.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1408.F O. S., Mr. Pierre Deutsch, advocaat bij de balie te Nijvel. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIER 057/ e Kamer. 1 en 1bis. 1e en 3e Ma. 09:00 u. 2bis

ZITTINGSDAG EN UUR TEL. GRIFFIER 057/ e Kamer. 1 en 1bis. 1e en 3e Ma. 09:00 u. 2bis KAMER 1e Kamer BEVOEGDHEID FAMILIE- EN JEUGDSECTIE 1. Vorderingen ten aanzien minderjarige kinderen (artikel 572bis, 4 Ger. 2.Onderhoudsverplichtingen (artikel 572bis, 7 Ger. 3. Betwistingen kinderbijslag

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JUNI 2015 P.15.0224.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0224.N L S P V H, inverdenkinggestelde, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent, tegen 1. L F, burgerlijke

Nadere informatie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie

Publicatie : FEBRUARI Wet betreffende de bestraffing van corruptie Publicatie : 1999-03-23 MINISTERIE VAN JUSTITIE 10 FEBRUARI 1999. - Wet betreffende de bestraffing van corruptie ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 DECEMBER 2013 S.12.0032.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0032.F RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKE- RING, Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

DECREET houdende regeling tot erkenning van de uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest. Hoofdstuk I Algemene bepalingen

DECREET houdende regeling tot erkenning van de uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest. Hoofdstuk I Algemene bepalingen DECREET houdende regeling tot erkenning van de uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 107quater van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MEI 2011 S.10.0036.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0036.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 september

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 september A D V I E S Nr. 1.912 ------------------------------- Zitting van dinsdag 30 september 2014 ------------------------------------------------------ Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende wijziging van het Taaldecreet

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende wijziging van het Taaldecreet ingediend op 1098 (2016-2017) Nr. 1 8 maart 2017 (2016-2017) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Robrecht Bothuyne, Peter Van Rompuy, An Christiaens, Sonja Claes en Koen Van den Heuvel betreffende

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2015 P.15.0073.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0073.F 1. P. D., 2. L. D., Mrs. Jean-Pierre Dardenne, advocaat bij de balie te Charleroi, en Régine Ceulemans, advocaat bij de balie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 NOVEMBER 2013 P.13.1178.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1178.F K. A., Mrs. Antoine Leroy en Martin François, advocaten bij de balie te Brussel, tegen C. W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand

De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand De bevoegdheidsverdeling inzake sociale zekerheid en sociale bijstand Jan Velaers Materiële bevoegdheidsverdeling Federale overheid: residuaire bevoegdheden Gemeenschappen: toegewezen bevoegdheden o.m.

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet dieren met het oog op de versterking van het instrumentarium ten behoeve van de opsporing, vervolging en bestuursrechtelijke

Nadere informatie

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 FEBRUARI 2015 P.13.0951.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0951.N T R S C D C, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Frederik Vanden Bogaerde, advocaat bij de balie te Kortrijk. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

In dit algemeen reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.

In dit algemeen reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 FEBRUARI 2019 P.18.0793.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.18.0793.N B A, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Sven De Baere, advocaat bij de balie Brussel. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter F. Debaedts en de rechters-verslaggevers L.P. Suetens en P. Martens, bijgestaan door de griffier L.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter F. Debaedts en de rechters-verslaggevers L.P. Suetens en P. Martens, bijgestaan door de griffier L. Rolnummer 520 Arrest nr. 31/93 van 1 april 1993 A R R E S T In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 12 juni 1992 tot bekrachtiging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving art. 580, 2, Ger.

Nadere informatie

Rolnummer 4758. Arrest nr. 98/2010 van 16 september 2010 A R R E S T

Rolnummer 4758. Arrest nr. 98/2010 van 16 september 2010 A R R E S T Rolnummer 4758 Arrest nr. 98/2010 van 16 september 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4, 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 NOVEMBER 2013 P.12.1784.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1784.N R A C, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Henry Van Burm, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van enkele artikelen van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) inzake de verlening van toevoegingen in strafzaken

Nadere informatie