Jaarverslag een terugblik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. een terugblik. www.bibliotheekutrecht.nl"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 een terugblik

2 Jaarverslag 2014

3 Voorwoord De Bibliotheek Utrecht stond ook in 2014 voor de grote uitdaging om op een goed kwaliteitsniveau te blijven presteren, tegelijkertijd een reeks grote veranderingen in te zetten om toe te werken naar de veranderende rol van openbare bibliotheken en tevens flinke bezuinigingen te realiseren. Het afgelopen jaar heeft de Bibliotheek Utrecht een start gemaakt met de verschuiving van (vooral) uitleenbibliotheek naar een bibliotheek die (ook) burgers helpt toerusten met informatievaardigheden. De nadruk ligt daarbij op laaggeletterden en digibeten en hen de toegang tot informatie bieden. In samenwerking met partners worden steeds meer bijeenkomsten en cursussen georganiseerd om daar uitvoering aan te geven. In de komende jaren wordt deze verschuiving (inhoudelijk, financieel en personeel) voortgezet. Het was ook een jaar met hoogte- en dieptepunten voor de Bibliotheek Utrecht. Een hoogtepunt was de opening van de nieuwe wijkvestiging Oog in Al in de voormalige Cereolfabriek. De twee kleine, verouderde wijkvestigingen Lombok en Oog in Al zijn daar samengevoegd in een sfeervolle ruimte waar industrieel erfgoed gecombineerd met moderne bouw een prachtige bibliotheek heeft opgeleverd waar veel wijkbewoners enthousiast gebruik van maken. Een dieptepunt was dat vlak na de jaarwisseling duidelijk werd dat Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld er niet komt. Bovenop de nog lopende taakstellingen uit eerdere bezuinigingen werd de Bibliotheek Utrecht geconfronteerd met bezuinigingsvoorstellen van het nieuwe college. Daarbij werd ook een substantieel gedeelte van de gereserveerde middelen voor nieuwbouw van de Centrale Bibliotheek geschrapt. In samenwerking met de gemeente en met begeleiding van de Holland Branding Company zijn de contouren geschetst voor een nieuwe meerjarige beleidsnota ( ), vastgelegd in een brandsheet waarin de waarden die de Bibliotheek Utrecht vertegenwoordigt zijn opgenomen. Randvoorwaarde daarbij is dat de Bibliotheek zelfstandig moeten kunnen ondernemen om uitvoering te geven aan de visie. Dat vergt dat de veranderde verhouding tussen gemeente en de Bibliotheek Utrecht als gevolg van de verzelfstandiging verder wordt vorm gegeven. In 2014 is daarin, zowel in de samenwerking als partners tussen gemeente en bibliotheek als in het verzakelijken van de relatie, weer een belangrijke stap gezet. Ton van Vlimmeren, directeur 1 2

4 Leden, lenen en bezoekers In de Centrale Bibliotheek en twaalf wijkvestigingen heeft de Bibliotheek Utrecht de dienstverlening gerealiseerd. De cijfers over 2014 laten zien dat de Bibliotheek Utrecht nog steeds door velen bezocht en gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Het aantal uitleningen is ten opzichte van 2013 licht gestegen, evenals het aantal ingeschreven leden en het aantal bezoekers. Verder inzoomend op deze cijfers zien we dat: het aantal jeugdleden gestegen is en het aantal volwassen leden, vergelijkbaar met de landelijke trend, gedaald het totaal aantal uitleningen weliswaar licht gestegen is maar het gebruik van de cd s en andere muziekmaterialen gedaald is in de nieuwe vestiging Oog in Al de bezoekersaantallen enorm gestegen zijn terwijl er in de Centrale Bibliotheek een daling van het aantal bezoekers is. Leden Het is een verheugende constatering dat veel kinderen de bibliotheekvestigingen weten te vinden en er gebruik van maken. De inspanningen ten behoeve van het onderwijs, de activiteiten voor de jeugd en de zorg en aandacht voor een goed en aantrekkelijk aanbod aan media lijken daarmee hun vruchten af te werpen. Ten aanzien van de volwassen leden is ook in 2014 de marketingstrategie gericht geweest op werving en behoud van leden. Het is niet gelukt om daardoor de landelijk tendens van afnemende aantallen volwassen leden te keren. Daar staat tegenover dat bezoekersaantallen en gebruik van werk- en studiefaciliteiten, zoals het gebruik van pc s en WIFI wel gestegen is. Het klassieke bibliotheekgebruik, gericht op het lenen van materialen, verschuift steeds meer naar andere vormen van gebruik; in de Centrale Bibliotheek en ook in de meeste wijkvestigingen. Lenen De zogenaamde gemak diensten zoals het gratis reserveren van bibliotheekmaterialen, het ontvangen van inleverattenties voordat de uitleentermijn verstreken is en het eenvoudig kunnen verlengen van de leentermijn via de website blijft populair en is in 2014 wederom gestegen. Om de enorme reserveringenstroom werkbaar te houden, zijn er in 2014 maatregelen voorbereid om vanaf 2015 een lichte beperking in het gratis reserveren in te voeren. 3 4

5 Sinds dit jaar kunnen leden van de Bibliotheek ook lid worden van het (landelijke) vernieuwde E-book platform dat gefinancierd wordt met de gelden die op landelijk niveau aan het bibliotheekbudget uit het gemeentefonds zijn onttrokken. Het is een product dat landelijk en binnen Utrecht nog vrij beperkt wordt gebruikt; 0,8% van de inwoners van Utrecht heeft zich aangemeld voor een web account. De afname van het uitlenen van muziekmaterialen is een lijn die zich doorzet. Weliswaar is de consumptie van muziek hoog maar de laagdrempelige beschikbaarheid van muziek via streaming en downloaden, overstijgt de koop en het lenen van cd s. Hetzelfde geldt voor bladmuziek: de beschikbaarheid in pdf s van complete werken, neemt toe en is daardoor een stevige concurrent voor het uitlenen van bladmuziek. Naast het verder invoeren van Retail aspecten is er in 2014 in alle vestigingen een verandertraject doorgevoerd waarbij er overgegaan is naar een actieve klant benadering. Het traditionele werken achter een klantenservice balie en/ of inlichtingenbureau, wachtend op de (vragen van) bezoekers is niet meer van deze tijd. Bezoekers worden actief benaderd, er wordt onderscheid gemaakt tussen snuffelende en zoekende mensen en de service is daarop aangepast. Bezoekers Opvallend is de daling van het aantal bezoekers in de Centrale Bibliotheek en de enorme stijging daarvan in de vestiging Oog in Al. Van nieuwe goed geoutilleerde vestigingen gaat een grote aantrekkingskracht uit. Een moderne uitstraling, gecombineerd met gebruiksgemak en de mogelijkheden om collecties en activiteiten aantrekkelijk en professioneel te presenteren, conform de bibliotheekformule, heeft succes. Het jarenlange proces om te komen tot nieuwbouw voor de Centrale Bibliotheek en de daarmee gepaard gaande veroudering, mede door achterstallig onderhoud, van het huidige pand en inrichting, maakt dat de Centrale Bibliotheek fors aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet. Bovendien is de grens bereikt om met de huidige techniek, indeling en uitstraling van het gebouw de activiteiten en programma s te kunnen ontwikkelen en presenteren die passend en noodzakelijk zijn voor het veranderende bibliotheekgebruik. 5 6

6 Informeren en leren Van oudsher zijn openbare bibliotheken de laagdrempelige, betrouwbare informatiebron. Door de sterk veranderende context in de informatiesamenleving is er haast sprake van een zoektocht naar wat de bagage is die mensen nodig hebben om als actief burger in de samenleving te kunnen functioneren en hoe wij dat als Bibliotheek zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Informeren Door verschuivingen in het vraagpatroon van onze bezoekers waarbij steeds minder zoekvragen en steeds meer duiding en inspiratie vragen worden gesteld, zijn wij overgegaan op de eerder genoemde actieve klantbenadering. De traditionele vraag inventarisatie die wij weergaven in onze jaarverslagen, voeren we niet meer uit. Vraagbeantwoording, inspiratie, advies: in gesprek met onze klanten het vindt plaats in de bibliotheekruimte, tussen de kasten, bij de displays en bij de pc s en niet meer statisch van achter een inlichtingenbureau waar vragen gemakkelijk geturfd konden worden. Leren Voor de mensen met beperkte vaardigheden in het gebruik van informatiebronnen hebben wij in 2013 het initiatief genomen om samen met een aantal stedelijke partners het project Leven en Leren op te zetten. Met dit project willen we burgers mogelijkheden bieden om basisvaardigheden te leren zodat zij beter in staat zijn te participeren in de maatschappij. Het project is in 2014 gestart. De bibliotheek heeft per juli 2014, deels met een projectsubsidie vanuit DMO, een programmaleider Educatie Volwassenen aangesteld, die tevens functioneert als projectleider Leven en Leren. Dit is een van de manieren waarop de bibliotheek haar maatschappelijke taak met andere instellingen in de stad wil vormgeven: In 2014 is een programma basisvaardigheden tot stand gekomen in de pilotwijken Kanaleneiland en Overvecht. Naast bestaand aanbod is er nieuw aanbod ontwikkeld. In de bibliotheken Overvecht en Kanaleneiland is het Taal Informatie Punt (TIP) uitgebreid voor doorverwijzing naar cursussen digitale vaardigheden. Er zijn computercursussen gestart, een computerinloop, tablet- en privacycafés. Ook heeft de cursus werken met de e overheid plaatsgevonden in drie Bibliotheekvestigingen, eveneens deels gefinancierd met een aanvullende subsidie vanuit DMO. Er is een nieuwe cursus taal/digitaal ontwikkeld, speciaal voor die cursisten die vastlopen in een computercursus door onvoldoende taalvaardigheid. 7 8

7 Er zijn verbindingen gelegd en afspraken gemaakt met partnerorganisaties, onder andere in 2 wijkbijeenkomsten in de bibliotheken Overvecht en Kanaleneiland en ook door directe afspraken bijvoorbeeld met het UWV. Afstemming van het aanbod en afspraken maken over een warme overdracht zijn erg belangrijk voor het bereik van laaggeletterde en laaggeschoolde wijkbewoners. De week van de alfabetisering heeft in het teken gestaan van (Digi)Taal. Tijdens deze week organiseerden de Leven en Leren partners diverse (digi)taal activiteiten voor cursisten, ook in de bibliotheek. Op de stedelijke conferentie in het Stadhuis stond de werkwijze van het project Leven en Leren centraal in een workshop. Vanuit het project Leven en Leren is er meegewerkt aan de ontwikkeling van een brochure en drie filmpjes over dit onderwerp. Dit initiatief is in de plaats gekomen van de Informatiecampagne laaggeletterdheid die samen met RTV Utrecht en de gemeente voor de week van de alfabetisering ontwikkeld zou worden. Het project taalcoach in de bieb met als doel de taalvaardigheid van Utrechtse laaggeletterden te vergroten door taalcoaches in de bibliotheek te ondersteunen, ontving in december de Utrechtse tolerantieprijs Educatie De intensieve samenwerking met het onderwijs is in 2014 voortgezet. Naast de jaarprogramma s met een educatief aanbod (voor peutercentra, basisonderwijs en VO), variërend van bezoeken in een van onze vestigingen tot verschillende mogelijkheden om collecties op school te gebruiken, is er met aanvullende subsidies ingezet op: Activiteitenprogramma voor Spelenderwijs; gericht op kinderen van tweeënhalf tot vier jaar, de pedagogische medewerkers en de ouders. Training Voorleescoördinator; pedagogische werkers van 7 peutercentra zijn opgeleid tot voorleescoördinator en een gedeelte van de subsidie was bedoeld- en is gebruikt voor een impuls voor het boekenbezit van de peutercentra. Met bovenstaande activiteiten beogen wij bij te dragen aan bevordering van de taalontwikkeling en leesplezier van peuters, bevorderen van het voorlezen in de thuissituatie, ouderparticipatie en betrokkenheid, kennisvermeerdering van pedagogisch werkers en een doorgaande lijn tussen voorscholen en basisscholen. Ten opzichte van 2013 is er een lichte stijging van het aantal groepsbezoeken leesbevordering van peutercentra en een daling van 9% van het aantal afgenomen groepsbezoeken door het basisonderwijs. Daar staat tegenover dat het aantal groepsabonnementen (waarmee groepen klassikaal komen lenen) met 10% is gestegen. Met een aanvullende provinciale subsidie is in 2014 een start gemaakt met het 3D Kastelenproject. Een educatief project voor groep 7 en 8 dat de toekomst van digitale fabricage koppelt aan het verleden van Utrecht. Waarin kinderen het verschil leren tussen 2D en 3D en kennis maken met nieuwe ontwikkelprocessen en technieken en waarin 3D printen centraal staat. 10

8 De Skoolzones in Overvecht en Kanaleneiland hebben we gecontinueerd. De Skoolzone in onze vestiging Parkwijk liep niet en daarom hebben we die verplaatst naar onze (jeugd)vestiging Waterwin. Met een tournee langs alle scholen in het werkgebied hebben we ingezet op in korte tijd bekendheid genereren. Het aantal groepsbezoeken voor het VO is ten opzichte van 2013 verdubbeld. Naar analogie van onze vestiging in Vleuterweide waar we het bibliotheekgebruik voor leerlingen van het Amadeus Lyceum faciliteren, doen we dat nu ook in onze vestiging in Parkwijk die in 2014 op woensdagochtend is open gegaan voor de leerlingen van het Via Nova College. De ambitie om in 2014 ook de dienstverlening aan en samenwerking met het ROC te versterken is niet gelukt en wordt opnieuw opgepakt in Cultuur, ontmoeting en debat Onder het motto wij helpen mensen de wereld lezen heeft er een keur van activiteiten plaats gevonden in tenminste twee wijkvestigingen in elk rayon. Een mix van kennismaken met aspecten van cultuur, informeren en/ of discussiëren over maatschappelijke onderwerpen en ervaringen en kennis delen over relevante zaken. De activiteiten varieerden van kleinschalig met een beperkt aantal bezoekers tot grotere evenementen met veel bezoekers. Naast het programma voor volwassenen waren er ook activiteiten voor kinderen (en hun ouders) waar veel belangstelling voor was. In het voorjaar van 2014 dreigden de gezamenlijke lezingen met Polare-Broese te verdwijnen door het faillissement van de Polare keten. Gelukkig kwam er een doorstart voor boekhandel Broese en hebben we de samenwerking, na een onderbreking, kunnen continueren. De in het Jaarplan 2014 aangekondigde verdieping van inhoudelijke, programmatische samenwerking met Filmtheater t Hoogt (op weg naar Bibliotheek++) is begin 2014 gestopt. Met het afblazen van de bouwplannen voor het Smakkelaarsveld was er geen voedingsbodem meer om deze samenwerking te intensiveren. De nieuwe vestiging Oog in Al is, net als de Centrale Bibliotheek, op zondagmiddag geopend. Ook daar hebben in het laatste kwartaal van 2014 een paar succesvolle activiteiten op de zondagmiddag plaats gevonden. Infotainment, gecombineerd met lenen en lezen, blijkt in een behoefte van onze bezoekers te voorzien. De koffie-ochtenden voor ouderen in Hoograven, de verhalen aan de leestafel in Kanaleneiland en de computer-inloop in Overvecht waarmee wij vorm geven aan de ambitie om de ontmoetings- en verblijfsfunctie in samenwerking met groepen burgers te bevorderen, zijn in 2014 gecontinueerd

9 Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie Organigram In het organigram is de organisatie conform de besluiten uit 2012 weergegeven. De werving van Manager B (in 2013 om financiële redenen uitgesteld) is eind 2014 gestart. Personeelsomvang en -samenstelling per 1 januari 2014 Per 31 december 2014 Aantal medewerkers Aantal FTE 118,1 113,1 Gemiddelde leeftijd 50,4 50,7 Verdeling man/vrouw 44 m. / 114 vr. 43 m. / 108 vr. Aantal fulltimers Aantal parttimers

10 De formatie is in 2014 afgenomen met 5 fte (179 uur) t.o.v en er heeft een verschuiving plaatsgevonden van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd. Medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die uit dienst zijn gegaan, zijn vervangen door medewerkers met in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (gangbaar is een overeenkomst voor 12 maanden). In het totaal werken er op 31 december medewerkers bij de Bibliotheek Utrecht. Leren en ontwikkelen In 2014 is uitvoering gegeven aan het scholingsprogramma. De succesvolle opzet van het Sterrenprogramma werd gecontinueerd. Geleerd van het programma van 2013 is het qua omvang en intensiteit iets in omvang teruggebracht. De aandacht voor ondernemerschap en flexibiliteit t.a.v. veranderingen blijven onverminderd speerpunten in het scholingsbeleid. Verzuim Het ziekteverzuimpercentage was in ,9%. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van 1,6%. Het streven om het verzuimpercentage terug te brengen naar 3,5% is niet gelukt. De stijging wordt veroorzaakt doordat er in 2014 meerdere langdurig zieken waren die gedurende een langere periode (volledig of gedeeltelijk) waren uitgevallen. Het totaal aantal ziekmeldingen lag in % lager dan in Sociaal Plan en bedrijfsregelingen De overgangsregelingen die opgenomen zijn in het Sociaal Plan (looptijd tot 1 januari 2016) zijn conform de bepalingen uitgevoerd. Omdat een aantal overgangsregelingen in 2015 stopt en anderen beduidend in financiële compensatie minder worden, is er in december 2014 een extra bericht op intranet gepubliceerd om de medewerkers hier goed en tijdig over te informeren. Medezeggenschap Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2014 Marjan Poort Voorzitter Medewerker Bibliotheek Martijn de Haas Secretaris Medewerker Bibliotheek Medine Akdeniz Lid Medewerker Bibliotheek Ella van Hal Lid Medewerker Bibliotheek Tineke van der Schaaf Lid Domeinspecialist Educatie Overleg en aandachtspunten Ondernemingsraad De Ondernemingsraad overlegde vijf-wekelijks met de directeur bestuurder. Het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek, de (personele) gevolgen door de cumulatie van bezuinigingen, het verder aanpassen van bedrijfsregelingen en de HR-cyclus (functioneren en beoordelen) waren onderwerpen van overleg. In april 2014 heeft het jaarlijkse overleg van de OR met de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Kwaliteitszorg De Bibliotheek Utrecht conformeert zich aan kwaliteitsnormen en -standaarden die zijn ontwikkeld door de Stichting Certificering Openbare bibliotheken. De audit voor de certificering stond gepland voor najaar Op ons verzoek is dit doorgeschoven naar april In november 2014 heeft de VNG ingestemd met het nieuwe certificeringskader voor de periode De belangrijkste verandering is dat strikte normering is vervangen door een kwaliteitskader waaraan moet worden voldaan. Huisvesting Aan de zorg voor en het realiseren van passende huisvesting is in 2014 veel aandacht besteed. Centrale Bibliotheek Het raadsbesluit voor de nieuwe Centrale Bibliotheek en het Artplex behaalde geen meerderheid in de raadsvergadering van 13 januari waardoor aan een lang en moeizaam ontwikkeltraject waar veel tijd en geld in geïnvesteerd was een abrupt en teleurstellend einde kwam. Snel na dit raadsbesluit waren er eerste oriëntaties op herhuisvesting van de Centrale Bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude. Met het aantreden van het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen, wijzigden de financiële kaders doordat er een taakstelling werd uitgevoerd op de opgebouwde reserves voor een nieuwe Centrale Bibliotheek. Planvorming voor (her)huisvesting van de Centrale Bibliotheek, met enerzijds (te) beperkte financiële ruimte en anderzijds de wens en noodzaak om qua techniek, indeling en uitstraling een gebouw te creëren dat veranderend bibliotheekgebruik kan faciliteren, heeft een groot beslag gelegd op de beperkte beleidscapaciteit van de Bibliotheek. Naast huisvesting op de Neude zijn er verschillende alternatieven aangedragen, bestudeerd, doorgerekend en op hun mogelijkheden beoordeeld. Een intensief proces dat in 2015 door loopt

11 Bibliotheek Oog in Al Op 27 september werd de nieuwe bibliotheekvestiging Oog in Al in Cereol geopend. In deze vestiging zijn de twee kleine en verouderde vestigingen Lombok en Oog in Al samengevoegd. De nieuwe bibliotheekvestiging is een verrassende mengeling van industrieel erfgoed en moderne bouw. Ingericht volgens de landelijk ontwikkelde bibliotheekformule en, als onderdeel van een multifunctionele accommodatie, een bruisend punt in de wijk waar veel en enthousiast gebruik van gemaakt wordt. Bibliotheek Kanaleneiland In 2014 is de bouw van start gegaan van het nieuwe gebouw aan de Churchilllaan waarin de Bibliotheek Kanaleneiland en het Wijkservicecentrum hun intrek gaan nemen. Medio 2015 wordt het gebouw opgeleverd. In 2014 is een start gemaakt met de inrichtingsplannen. Conform veranderend bibliotheekgebruik wordt er in deze vestiging uitgebreid rekening gehouden met faciliteren van bijeenkomsten, cursussen etc. Bibliotheek Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn De planontwikkeling voor de realisatie van de Bibliotheek in het Stadsdeelcentrum is in 2014 voortgezet. Ook zijn er onderhandelingen en overleggen geweest over huurprijs en huurvoorwaarden. Deze onderhandelingen en oriëntatie op alternatieve locaties voor de Bibliotheek in het nieuw te bouwen winkelcentrum lopen door in Afdeling Educatie In de vestiging Kanaleneiland is ook de afdeling Educatie gehuisvest. Op termijn zou deze afdeling ingehuisd worden hetzij in de nieuwe Centrale Bibliotheek hetzij in de Bibliotheek in het Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn. Eind 2014 zijn er onderhandelingen gestart om de ruimte van de voormalige bibliotheekvestiging aan de Plantage voor een overbruggingsperiode te huren voor de afdeling Educatie

12 Communicatie & Marketing Zoals aangegeven in het Jaarplan 2014 is er met een verhoging van het budget extra ingezet op Marketing. Ledenbehoud en ledenwerving waren en blijven de speerpunten in het marketingbeleid. Naast het ondersteunen (op PR en marketinggebied) van activiteiten zijn er in 2014 een aantal ontwikkelingen in gang gezet. De belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen waren: Boekstart in alle vestigingen. Bekostigd uit een extra subsidie vanuit DMO hebben er in alle vestigingen activiteiten plaats gevonden. Met 34 workshops en voorstellingen zijn ouders en kinderen bereikt. En in 2014 zijn er Boekstartleden ingeschreven waarmee 66% van de geboren baby s is ingeschreven als Boekstartlid. De Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek zijn jaarlijks terugkerende programmaonderdelen die zeer populair zijn bij de doelgroepen en zich voor ons uitstekend lenen voor ledenwerving en ledenbehoud. Voor volwassenen zijn er meer dagdelen activiteiten georganiseerd maar met minder bezoekers/ deelnemers. De reden daarvoor is dat er meer kleinschalige activiteiten zijn georganiseerd en minder grote evenementen waren dan in 2013 In september zijn wij gestart met een nieuwe reeks e-nieuwsbrieven naar onze klanten: - Een welkomscyclus van 5 speciale e-nieuwsbrieven, met een interval van steeds een week, aan al onze nieuwe volwassen klanten. Men ontvangt deze 5 mails naast de reguliere maandelijkse nieuwsbrief. - Een reguliere jeugdnieuwsbrief voor alle leden t/m 17 jaar. Met nieuws, acties, activiteiten en programma speciaal gericht op jeugd en jongeren. Ruim jeugdleden ontvangen deze nieuwsbrief. De daling van het aantal volwassen leden heeft onderzoeksvragen opgeroepen: - Naast de Biebpanel-onderzoeken die wij gebruiken om de wensen en mening van onze leners te peilen, heeft er in 2014 een diepte-onderzoek plaats gevonden onder jarigen (leden en niet leden). Belangrijkste conclusies waren: vanzelfsprekendheid van een bibliotheeklidmaatschap bestaat niet meer onder deze groep, beelden van de bibliotheek (qua gebouw, qua inrichting, qua collectie) zijn verouderd, bibliotheek(vestigingen) zijn te onzichtbaar. Deze conclusies zijn belangrijke input voor de focus van het marketingbeleid in In het najaar van 2014 hebben wij opnieuw de MOSAIC-segmentatie (klantsegmentatie) laten matchen met ons lenersbestand. Dat heeft noodzakelijke en waardevolle bouwstenen opgeleverd voor het Ondernemingsplan dat in 2015 geschreven gaat worden

13 Governance De Stichting de Bibliotheek Utrecht werkt op basis van het Raad van Toezichtmodel voor professionele organisaties. Deze vorm van bestuur is ingericht conform de uitgangspunten van de Code Cultural Governance. De Raad van Toezicht vervult daarbij goedkeurende, controlerende en adviserende taken en heeft bevoegdheden met betrekking tot belangrijke (strategische) keuzes en het bestuur. De directeur-bestuurder is daarbij degene met bestuursverantwoordelijkheid die het beleid vaststelt. In 2014 zijn de werkwijzen en afspraken, voor zover na de verzelfstandiging van 2013 nog noodzakelijk of wenselijk, verder vastgesteld en vastgelegd. De directeur-bestuurder is bestuurslid bij de Stichting Pica en voorzitter van het bestuur van NBD/Biblion. De vergoedingen voor deze nevenfuncties komen ten goede aan de Bibliotheek Utrecht. Personele samenstelling Directeur/bestuurder Ton van Vlimmeren Leden van de Raad van Toezicht Laurent van den Nouwland, voorzitter Maarten van Ditmarsch, vice-voorzitter Jelle Kaldewaij, secretaris Miek Krol, lid Bob Vermaak, lid Frank Verleg, lid 21 22

14 De Bibliotheek Utrecht in cijfers Fysiek Dienstverlening Bezoekers Leners waarvan jeugd waarvan volwassenen waarvan instellingen en overige Uitleningen Uitleningen E-books Educatief programma met scholen Groepsbezoeken leesbevordering Voorschool + psz/kdv Groepsbezoeken leesbevordering Basisschool Groepsbezoeken Voortgezet Onderwijs Deelnemers groepsbezoeken Schrijversbezoeken op school, groep 5/6/7/8 en VO Deelnemers schrijversbezoeken Uitgezette project- en wisselcollecties Materialen uitgeleend in project- en wisselcollecties Bibliotheek- en internetinstructies Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Deelnemers bibliotheek- en internetinstructies Cultureel-informatief programma Aantal activiteiten (cultureel, educatief/informatief) Deelnemers aan deze activiteiten Virtueel Aantal bezoekers website Bibliotheek Abonnees Nieuwsbrief (digitaal) Abonnees Nieuwsbrief jeugd (digitaal) start sept Volgers op Twitter Facebook aantal likes Reserveringen

15 Wat heeft dat gekost? Realisatie 2014 Begroting 2014 Opbrengsten Gebruikersinkomsten Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies Totaal opbrengsten Exploitatiekosten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie & Media Specifieke kosten Overige kosten 58 0 Totaal exploitatiekosten Kapitaallasten Afschrijvingen materiele vaste activa Rente lasten leningen gemeente Totaal kapitaallasten Resultaat

16 Uitgave van de Bibliotheek Utrecht Tekst Herman Scheffer Lay-out Karin Telleman Drukwerk Frans de Jong mei 2015

17

Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014

Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014 Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014 Stichting de Bibliotheek Utrecht Inhoudsopgave blz. Voorwoord en leeswijzer 3 Deel 1. Jaarverslag 2014 4 Inleiding 4 Leden, lenen, bezoekers 5 - Leden 5 - Lenen 5 - Bezoekers

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

JAARPLAN / BEGROTING 2016

JAARPLAN / BEGROTING 2016 JAARPLAN / BEGROTING 2016 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT Versiebeheer: Definitief 25 september 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Het dienstverleningsaanbod 2 3. Streefcijfers en ambitie 5 4. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

SAMEN DIGITAAL : de opgave

SAMEN DIGITAAL : de opgave SAMEN DIGITAAL : de opgave -> Bibliotheek Utrecht, Mariken van Meer Internetvaardigheden Utrechtse situatie De Utrechtse aanpak / Leven en Leren -> Stichting Digisterker, Piet Boekhoudt CBS typen internetvaardigheden

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

JAARPLAN / BEGROTING 2014

JAARPLAN / BEGROTING 2014 JAARPLAN / BEGROTING 2014 STICHTING DE BIBLIOTHEEK UTRECHT Versiebeheer: Definitief 27 augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Missie en Visie 2 3. Beleidsvoornemens 4 4. Bedrijfsvoering 6 5. Begroting

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW Irma: In gesprekken met ouders op het consultatiebureau vraag ik of zij voorlezen aan hun kind. Ik merk dat allochtone ouders,

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Taal&Werk. Vergroot uw kansen

Taal&Werk. Vergroot uw kansen Taal&Werk Vergroot uw kansen Taal&Werk biedt ondersteuning bij taallessen, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvragen Laat u verrassen! Taal&Werk Inleiding Taal verbindt. Het belang van het beheersen

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld. Houten, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld. Houten, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Houten-Centrum Bibliotheek Houten-Schoneveld Houten, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Houten in het kort In de Bibliotheken in Houten is het aantal

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht

Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2016-2017 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten Utrecht en de Bibliotheek

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen

De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen De rol van de bibliotheek bij verankering van leesbevordering in de opleidingen Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Margriet

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Jaarverslag februari Bas de Greef

Jaarverslag februari Bas de Greef Jaarverslag 2016 12 februari 2017 Bas de Greef Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Meerjarenperspectief... 5 Kwaliteit van zorg... 5 Huisvesting... 5 Financiële stabiliteit...

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z13-4282-1979-a Onderwerp : Investeringskrediet

Nadere informatie

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken

Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Voorschoolse Educatie door openbare bibliotheken Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE 2015 Oktober 2016 Samenvatting Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 2595 BE Den Haag

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

Jaarverslag Brummen Voorst

Jaarverslag Brummen Voorst Jaarverslag 2015 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2015 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele inwoners. Honderden mensen worden geholpen met

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015

EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 EVALUATIE BIBLIOTHEEKWERK LINGEWAAL 2015 2 INHOUDSOPGAVE Dorpsbibliotheek Heukelum Blz. 3 Zelfservicepunt Asperen Blz. 5 Dorpsbibliotheek Herwijnen Blz. 7 Zelfservicepunt Vuren Blz. 10 Spijk Blz. 12 Conclusies

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2012 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. De Bibliotheek is overal! Ontdek de wereld met een bezoekje aan onze catalogus. Of het nu thuis is, op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst Jaarverslag 2013 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2013 Inleiding 2013, een jaar met grote veranderingen: nieuwe dienstverlening, intensieve samenwerking, grote succesvolle projecten. E-books maken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht. Samen maken we lezen nóg leuker!

Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht. Samen maken we lezen nóg leuker! Spelenderwijs & de Bibliotheek Utrecht Samen maken we lezen nóg leuker! schooljaar 2014-2015 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie Onderzoeksresultaten BOP-enquête VVE, 2016 Augustus 2017 2 Colofon Uitgever Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk

Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk Lezing Forensisch Instituut in de Bibliotheek Nijkerk 09-06-2016 Televisieseries vs. de Werkelijkheid. Sinds in het jaar 2000 de televisieserie CSI werd uitgezonden, zijn vele seriemakers ingesprongen

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK DEN HAAG. Jaarplannen 2012 wijkbibliotheken

BIBLIOTHEEK DEN HAAG. Jaarplannen 2012 wijkbibliotheken BIBLIOTHEEK DEN HAAG Jaarplannen 2012 wijkbibliotheken Inleiding werkplannen wijkbibliotheken Den Haag Het jaar 2012 staat in het teken van de uitrol van het nieuw spreidingsplan. De ingangsdatum van het

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk

Jaarverslag 2014. Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk Jaarverslag 2014 Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk SPO Jaarverslag 2014 2 1. Voorwoord Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk. Dit verslag geeft met name

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

Resultaat t/m derde kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten

Resultaat t/m derde kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten Resultaat t/m derde kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Houten 1. Feiten en cijfers Openstelling De Bibliotheek Houten-Centrum is 46 uur per week geopend, waarvan 8,5 uur (18% van de openingsuren)

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. Stichting de Bibliotheek Utrecht

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. Stichting de Bibliotheek Utrecht Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Stichting de Bibliotheek Utrecht 28 mei 2014 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Deel 1. Jaarverslag 2013 4 Inleiding 4 Dienstverlening 4 Activiteiten 6 - Lezen 6 - Leren

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie