Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2011"

Transcriptie

1 jaarverslag

2 Inhoudsopgave Katern algemeen Katern onderwijs & begeleiding Katern medewerker in ontwikkeling Katern verbinding met de regio Colofon Jaarverslag ROC ID College 2011 Uitgave ROC ID College Groen van Prinsterersingel TE Gouda Postbus AB Gouda Tel: (182) Fax: Katern financiën, huisvesting, ICT & administratie

3 Inleidend Met groot genoegen biedt het College van Bestuur van ROC ID College u hierbij het jaarverslag 2011 aan. In dit jaarverslag verantwoordt ROC ID College zich over alle relevante ontwikkelingen die in 2011 hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de horizontale verantwoording aan studenten, ouders/verzorgers, medewerkers, Ondernemingsraad, collega-onderwijsinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast is het jaarverslag voor ROC ID College een instrument om vorm te geven aan de verticale verantwoording in de richting van de overheid en de Inspectie van het Onderwijs in hun rol als toezichthouder. Hiermee is het jaarverslag enerzijds een schets van de resultaten van onze strategische innovatie en financiële resultaten maar anderzijds ook een weergave van een aantal in het oog springende activiteiten van ROC ID College. Het jaar 2011 stond in het teken van een verdergaande concretisering van onze strategische projecten. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de ROC-brede uitgangspunten van ons onderwijsconcept Flex-ID zijn vastgesteld en dat de hoofdprocessen van onze organisatie in beeld zijn gebracht. Een en ander is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen management en medewerkers. Tevens is in 2011 de slag gemaakt naar een herontwerp van onze organisatiestructuur. Met de inbreng van een groot deel van de organisatie, met een positief advies van de Ondernemingsraad en met goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur de nieuwe organisatiestructuur van ROC ID College vastgesteld. In het verlengde daarvan zijn aan het einde van het jaar ook de nieuwe directieleden benoemd. Hiermee zijn grote stappen gezet op weg naar een slagvaardige organisatie met veel sturingskracht om de focus op kwalitatief goed onderwijs nog scherper aan te zetten. Het jaarverslag 2011 heeft het Strategisch Plan als leidraad en kent de volgende opbouw: Het begint met een algemeen deel waarin missie, ambitie en kernactiviteiten van ROC ID College staan beschreven. In het algemene deel is er ook ruimte gemaakt voor de verantwoording van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Verder is er aandacht voor enkele opvallende gebeurtenissen uit het jaar Dit deel wordt afgesloten met een blik op de toekomst voor het jaar De delen die daarop volgen geven voor elke programmalijn van het strategisch plan de belangrijkste ontwikkelingen, resultaten en indicatoren weer. Het gaat hierbij om de programma s: Onderwijs & begeleiding, Ontwikkeling van medewerkers, Verbinding met de regio en Financiën, huisvesting, ICT en administratie. Elk deel is herkenbaar aan een aparte kleur. Het jaarverslag sluit ten slotte af met de jaarrekening, een weergave van onze financiële situatie. Het College van Bestuur stelt het op prijs naar aanleiding van dit jaarverslag reacties te ontvangen. Reacties kunnen worden g d naar Otto Jelsma Oege de Jong 1

4 Algemeen 2 Kernactiviteiten ROC ID College ROC College is een regionaal opleidingencentrum (ROC) met vijftien vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk, Woerden en Zoetermeer. ROC ID College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en educatietrajecten in de volgende domeinen: Economie, Gezondheidszorg, Techniek & ICT, Welzijn, Dienstverlening en Educatie & Oriëntatie. De letters ID staan voor individu en identiteit. Wij leggen met onze naam de nadruk op de individuele mogelijkheden van onze studenten. Zij maken hun eigen unieke keuzes. Keuzes die bij hen passen, die hen ontwikkelen en waar ze trots op kunnen zijn. Studenten en cursisten leren bij ons niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij. Onze missie Wij bereiden jongeren en volwassenen optimaal voor op de arbeidsmarkt, op vervolgonderwijs en op participatie in de samenleving. Ook ondersteunen wij hen in het kader van een leven lang leren. Daarom bieden wij vraaggericht en uitstekend georganiseerd (beroeps)onderwijs aan. Het motto dat wij daarbij hanteren is: Kies voor ontwikkeling, kies voor ROC ID College. Onze kernwaarden Een missie is slechts een holle zin als hij niet zichtbaar wordt in het dagelijks gedrag. Persoonlijke bezieling en emotionele betrokkenheid zijn daarbij onmisbaar. En hoewel iedereen binnen onze organisatie zijn eigen referentiekader heeft, hebben we elkaar gevonden in zes kernwaarden waarop wij elkaar aanspreken: bezieling integriteit veiligheid verantwoordelijkheid verbinding vertrouwen. Onze ambitie Wij willen een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Wij streven ernaar dat alle studenten ROC ID College met een diploma verlaten. We willen een belangrijke onderwijspartner in de regio zijn. Een lerende organisatie die open staat voor verandering en permanent streeft naar verbetering van het onderwijs en de ondersteunende processen. Deze ambities willen we realiseren binnen de kaders van een solide bedrijfsvoering. Om deze visie te kunnen realiseren, onderkent ROC ID College een viertal strategische pijlers. Deze pijlers hangen met elkaar samen en corresponderen met evenzoveel perspectieven op de organisatie. Van daaruit ontwikkelt ROC ID College centrale kaders. Binnen deze kaders hebben de onderwijsteams en de diensten hun eigen regelruimte. De pijlers zijn: Onderwijs en begeleiding (perspectief: primair proces) Ontwikkeling van medewerkers (perspectief: human resources management) Verbinding met de regio (perspectief: markt) Financiën, huisvesting, ICT & administratie (perspectief: bedrijfsvoering)

5 Organisatie ROC ID College is een Stichting met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De organisatie bestaat uit de volgende organisatorische onderdelen: College van Bestuur Onderwijsteams Onderwijs Servicecentrum Centrale diensten/bedrijven Deelnemersraad Ondernemingsraad 3

6 Verantwoording van de Raad van Toezicht 4 Scheiding tussen Bestuur en Toezicht De Raad van Toezicht van ROC ID College functioneert binnen de context van de branchecode bestuur en toezicht van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneducatie. ROC ID College leeft de branchecode nagenoeg volledig na. Er ontbreken nog een integriteitscode en een commissiereglement voor de door de Raad van Toezicht ingestelde commissies. In het jaar 2012 zullen deze worden opgesteld. De Raad van Toezicht is toezichthouder en werkgever van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de instelling. In zijn rol als toezichthouder en werkgever heeft de Raad van Toezicht in het verslagjaar 2011 onder andere de volgende algemene taken op zich genomen: toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling van ROC ID College en de daaraan verbonden onderwijsdoelstellingen toezicht houden op de algehele gang van zaken binnen ROC ID College, zoals de onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en de financiën adviseren van en fungeren als klankbord voor het College van Bestuur. Op grond van deze taakstelling heeft de Raad van Toezicht van ROC ID College in het verslagjaar 2011 de begroting 2012, de meerjarenraming en de jaarrekening 2010, beoordeeld, besproken en goedgekeurd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht, in het kader van good governance in overleg met het College van Bestuur, een aantal kernprestatie-indicatoren opgesteld op het gebied van onderwijsontwikkeling, bedrijfsvoering in control, financiën op orde, verloop ziekteverzuim, assortiment, kwaliteit en organisatiecultuur. Aan de hand van deze indicatoren zal de Raad van Toezicht de organisatie volgen. Daarnaast namen bespreking van de ontwikkelingen in de regio, de relaties met het bedrijfsleven, het onderwijsproces en de bedrijfsvoering een centrale plaats in. Tevens heeft de Raad van Toezicht In het kader van zijn werkgeversrol de arbeidsvoorwaardensystematiek van het College van Bestuur besproken en vastgesteld. Organisatieontwikkelingen; naar een nieuw besturingsmodel In 2011 zijn analyses en nulmetingen uitgevoerd bij de onderwijsdomeinen en ondersteunende diensten en bedrijven, waarin de sterke en de zwakke kanten van de verschillende organisatieonderdelen zijn verkend. Hierover heeft de Raad van Toezicht intensief van gedachten gewisseld met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht deelt de mening van het College van Bestuur dat er bij ROC ID College behoefte is aan meer focus, meer implementatiekracht en meer sturingskracht. Daarom is besloten tot een reorganisatie waarin een nieuw besturingsmodel wordt doorgevoerd dat nadrukkelijk aan deze behoefte tegemoet komt. Er zal sprake zijn van onderwijskundig leiderschap op het niveau van de onderwijsteams, van resultaatverantwoordelijkheid op het niveau van de domeinen en van integrale verantwoordelijkheid bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het vertrouwen dat de implementatie van het reorganisatieplan een positieve wending zal geven aan de kwaliteit van het primaire proces. Immers de student staat daarin centraal en de organisatie is ingericht vanuit de interactie student docent. De Raad van Toezicht heeft daarnaast oog voor het perspectief van de medewerkers en zal de scores op de verschillende prestatie-indicatoren van interne en externe onderzoeken op de voet volgen. Kwaliteitszorg De Raad van Toezicht zal de ontwikkelingen in het onderwijsproces, de onderwijskwaliteit en de begeleiding nauwlettend volgen. Daarom heeft de Raad van Toezicht naast de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie in dit verslagjaar ook een Onderwijscommissie in het leven geroepen. De Onderwijscommissie heeft de uitkomsten van de jaarlijkse ROC-brede ID-Kwaliteitsmonitor als vertrekpunt genomen. De uitkomsten geven aan wat er goed gaat maar ook wat er nog valt te verbeteren. Het verbetertraject wordt opgesteld in samenspraak met medewerkers en management en krijgt een plek in de reguliere Planning- & Controlcyclus.

7 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van ROC ID College blijft een belangrijk onderwerp van gesprek voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt vast dat het College van Bestuur meer en meer greep krijgt op de bedrijfsvoering. De financiële positie is weer op orde. De Raad van Toezicht vertrouwt erop dat het College van Bestuur in staat is adequate maatregelen te treffen in relatie tot de verminderende inkomsten vanuit de overheid in de komende jaren. In 2011 is afscheid genomen van het accountantskantoor Ernst & Young dat al vele jaren aan ROC ID College verbonden was. Mede in het kader van onze governance code is aan vier grote marktpartijen gevraagd een offerte uit te brengen. Uiteindelijk is gekozen voor Deloitte als nieuwe accountant voor ROC ID College. Vergaderingen en werkbezoeken In het jaar 2011 vergaderde de Raad van Toezicht zes keer met het College van Bestuur. Dit overleg kent een vaste structuur waarbij de Raad van Toezicht elke vergadering ook tijd inruimt voor een inhoudelijk thema. Deze insteek zorgt ervoor dat de Raad van Toezicht zich in brede zin kan informeren over actuele ontwikkelingen en knelpunten. In het verslagjaar 2011 heeft de Raad van Toezicht voorts twee werkbezoeken afgelegd en wel aan het onderwijsteam Gezondheidszorg in Gouda en het onderwijsteam Welzijn in Leiden. Tijdens deze bezoeken was er veel ruimte voor de ontmoeting met de medewerkers. Ook heeft de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van het College van Bestuur, tweemaal overleg gehad met de Ondernemingsraad. De gesprekken tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben steeds op open wijze en in een goede sfeer plaatsgevonden. Het principe van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de Raad geëerbiedigd. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de inspanningen van zowel het College van Bestuur als van de medewerkers van ROC ID College en voor de resultaten die hierdoor zijn bereikt. Samenstelling van de Raad van Toezicht In het jaar 2011 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. Er is afscheid genomen van de heren Löwik en Glissenaar vanwege het aflopen van hun zittingstermijnen. De Raad van Toezicht heeft besloten om het aantal leden van de Raad van Toezicht terug te brengen tot zes. Om die reden is er een vacature gesteld voor één nieuw lid. De wervings- en sollicitatieprocedure leidde tot de benoeming van de heer M.J. Stroop. De Raad van Toezicht van ROC ID College kende aan het einde van het verslagjaar de volgende samenstelling: de heer ir. H.W.J. Elbers (voorzitter, lid Remuneratiecommissie) de heer drs. W.E. van Hulsenbeek (voorzitter Auditcommissie) de heer ing. C. Slingerland (lid Auditcommissie a.i., voorzitter Onderwijscommissie) de heer drs. M.J. Stroop (lid Auditcommissie) mevrouw H. Tichler-Schlemper (vice-voorzitter, lid Remuneratiecommissie) mevrouw dr. V.Th. Tjon a Ten (lid Onderwijscommissie). 5 In een aparte vergadering en buiten aanwezigheid van het College van Bestuur is aandacht besteed aan het eigen functioneren en dat van de leden van het College van Bestuur. In het verslagjaar hebben leden van de Raad van Toezicht onder andere bijeenkomsten van het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen bijgewoond.

8 Hoofdfuncties leden Raad van Toezicht inventarisatie januari 2012 De heer ir. H.W.J. Elbers: voorzitter College van Bestuur AMOS te Amsterdam. De heer drs. W.E. van Hulsenbeek: gepensioneerd partner KPMG. De heer C. Slingerland: Bouwconsultant Verzorging & Verpleging. De heer drs. M.J. Stroop: Expert bij Participe te Alphen aan den Rijn. Mevrouw H. Tichler-Schlemper: gepensioneerd wethouder van de Gemeente Bleiswijk. Mevrouw dr. V.Th. Tjon A Ten: vanaf oktober 2011 tot februari 2012 Interim Directeur Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees te Den Haag. 6 Bijlage nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht: De heer ir. H.W.J. Elbers lid Raad van Toezicht van het Meridiaan College in Amersfoort. lid Raad van Toezicht van Onderwijsadvies (OA) te Zoetermeer. lid bestuur Erasmus College te Zoetermeer tot februari lid bestuur coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA). De heer W.E. van Hulsenbeek lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas president commissaris IBL International B.V. commissaris Aarding Management B.V. commissaris Rollepaal B.V. commissaris Jamacad B.V./Autohaas Groep voorzitter Curatorium Postgraduate Accountantopleiding Vrije Universiteit

9 De heer C. Slingerland voorzitter van de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. secretaris/penningmeester van de stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers te Alphen aan den Rijn. secretaris van de stichting Wiesenthal Fonds. voorzitter van het Comité Herdenkingen Alphen aan den Rijn. lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting Gilde Alphen Promotie jaarlijks wisselende functie in de Rotaryclub Alphen aan den Rijn. De heer drs. M.J. Stroop: lid Nederlands Centrum van Directeuren en OWNH-groep Groene Hart. penningmeester Stichting De Ark,Gouda Woongemeenschap geestelijk gehandicapten. accountant voor Jong Ondernemen, begeleiding MBO groepen. expert voor PUM: Project Uitzending Managers. schuldhulpmaatje Stichting Schuldhulpverlening Alphen aan den Rijn. deelnemer TalentPlus 45. deelnemer Initiatives of Change. penningmeester Stichting IofC Pensioen 65plus. penningmeester Hart voor Alphen Stichting i.o. deelnemer de Zonnebloem. deelnemer project uitgeprocedeerde asielzoekers. freelancer bij Berenschot o.a. Projecten Onderwijs Caribisch Nederland. Mevrouw H. Tichler-Schlemper: lid van de Raad van Toezicht van GGZ Delfland. vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging De Sleutels te Leiden, lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Humanitas te Rotterdam, voorzitter van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond, lid van het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland en van het bestuur van de Vrienden van Stichting Hospice Lansingerland, lid van het bestuur van Vereniging Humanitas Lansingerland, 7 Mevrouw dr. V.Th. Tjon A Ten ambassadeur Bookids te Den Haag voorzitter van SHOP te Den Haag tot september secretaris van de Stichting WASTE, Advisers on Urban Environment and Development te Gouda.

10 Verslag van de Ondernemingsraad 8 De Ondernemingsraad is met ingang van de installatievergadering op 3 februari 2011 de opvolger van de Medezeggenschapsraad. De oude structuur van een gecombineerde Medezeggenschapsraad die bestond uit een personeelsgeleding en een studentengeleding is na inwerkingtreding van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) overgegaan naar twee afzonderlijk geledingen: een Ondernemingsraad die bestaat uit een afvaardiging van het personeel en een Deelnemersraad die bestaat uit een afvaardiging van studenten. Nieuwe leden De Ondernemingsraad bestond tot november 2011 uit zes enthousiaste leden. Er waren negen vacatures. Een dergelijk kleine personeelsafvaardiging is kwetsbaar. Ook al was de inzet en motivatie om de medezeggenschap met zes leden goed vorm te geven groot, toch is het een goede zaak dat er met de verkiezingen van september vier nieuwe leden bijgekomen zijn. Deze vier leden hebben zich vanaf november bij de Ondernemingsraad gevoegd. Regelmatig overleg Er hebben in 2011 zes overlegvergaderingen plaatsgevonden tussen de Ondernemingsraad en het College van Bestuur, verder twee overlegvergaderingen waarbij een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig was en één overlegvergadering tussen de Ondernemingsraad, de Deelnemersraad en het College van Bestuur. Tussen twee overlegvergaderingen in vindt een regieoverleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad en een afvaardiging van het College van Bestuur. In dit overleg wordt besproken welke beleidsstukken in voorbereiding zijn, of ze ter informatie aan de Ondernemingsraad zullen worden aangeboden dan wel of ze advies- of instemmingsplichtig zijn. Voorts wordt in dit overleg ook de tijdsplanning besproken die voor een goede medezeggenschap nodig is. Definitieve keuzes voor een tijdsplanning worden altijd en alleen gemaakt nadat de voltallige Ondernemingsraad zich hierover heeft kunnen uitspreken. In de twee overlegvergaderingen waaraan - een afvaardiging van - de Raad van Toezicht deelnam, werden de algemene zaken van de onderneming besproken. Er werd teruggekeken op de afgelopen zes maanden en vooruitgekeken naar besluiten die voor de komende periode in ontwikkeling zijn en waarbij de Ondernemingsraad een rol zal spelen. Reorganisatie Het belangrijkste onderwerp, waarover de Ondernemingsraad met het College van Bestuur overleg voerde, was de reorganisatie die in 2012 zijn beslag zal krijgen. Al in april werd de Ondernemingsraad op de hoogte gebracht van de eerste gedachten hierover. In oktober kwam dit proces met de instemming van de Ondernemingsraad tot een afronding. Andere activiteiten Verder is er aandacht geweest voor de evaluatie van het werkverdelingsbeleid, de begroting van 2011, de salarismix en ARBOgerelateerde onderwerpen. Deze laatste zijn bijvoorbeeld: het ziekteverzuim, de werking van de toolkit (bedoeld om het ziekteverzuim te verminderen) en de incidentenmonitor. Eén lid van de Ondernemingsraad is aanwezig bij de vergaderingen van de ARBOcommissie. Afgelopen december heeft de Ondernemingsraad, naar aanleiding van het Achmea Jaarverslag van 2010, een gesprek gevoerd met de bedrijfsarts. Contact met de achterban De Ondernemingsraad had regelmatig contact met de achterban. Voor het medezeggenschapswerk is een goede binding met de achterban van groot belang. Zo verscheen met regelmaat een ORbulletin om het personeel te informeren over lopende zaken, viel er via de postbus een toename van de contacten tussen het personeel en de Ondernemingsraad te constateren en hield de Ondernemingsraad een achterbanbijeenkomst.

11 Enkele opvallende activiteiten 2011 AMC opent leerafdeling voor studenten ROC ID College In januari opende het Academisch Medisch Centrum (AMC) een leerafdeling speciaal voor mbo-studenten verpleegkunde van ROC ID College uit Gouda en Woerden. Een samenwerking van deze omvang tussen ROC ID College en het AMC is nieuw en stelt mbostudenten in staat stage te lopen in een academisch ziekenhuis. Er is een groot verschil in werkwijze tussen een leerafdeling en de reguliere leerstage van een verpleegkundestudent. Bij een leerafdeling organiseren de studenten zelf de zorg voor een groep patiënten. Peer group learning, leren van en met je medestudenten, blijkt effectief. Studenten voelen soms een drempel om hun werkbegeleider met vragen lastig te vallen. Het is makkelijker om deze vragen aan medestudenten voor te leggen en samen met hen de antwoorden te bedenken. Een ander belangrijk verschil is dat de docent van de opleiding naar de leerafdeling toe komt. In plaats dat studenten een dag in de week naar school moeten, krijgen ze les op de leerafdeling in het ziekenhuis zelf. De leerstof is daardoor, meer dan in een normale leersituatie op school, toegesneden op de aard van de afdeling. Opleiden en leren nemen bij het AMC een belangrijke plaats in. Het is voor de studenten van ROC ID College daarom een uitgelezen kans om in zo n omgeving stage te kunnen lopen. Van Bijsterveldt geeft aftrap voor ADO-jongerenteams Blijf op school en haal je diploma. Hoe zorg je er voor dat deze boodschap aankomt bij jongeren? Door jongeren die daar zelf ervaring mee hebben hun eigen verhaal aan andere jongeren te laten vertellen. Om die reden gaf minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt samen met oud-scheidsrechter Dick Jol in maart de aftrap voor twee ADO-jongerenteams die in de regio Den Haag en Leiden de strijd aanbonden met voortijdig schooluitval. Het evenement vond plaats op de Dag van de Leerplicht. De teams bestaan uit jongeren die zelf ooit de school hebben verlaten, maar inmiddels weer in de schoolbanken zijn teruggekeerd. Zij gaven in de loop van 2011 voorlichting op scholen over voortijdig schoolverlaten en het nut van een diploma. De teams kwamen tot stand in samenwerking met de gemeentes Den Haag en Leiden, Sport United, ADO Den Haag, Straat Voetbalbond Nederland, ROC Mondriaan, ROC ID College, ROC Leiden en het ministerie van OCW. Oud-voetballer Rick Hoogendorp en oud-scheidsrechter Dick Jol traden op als ambassadeur en coach van de twee ADO-jongerenteams die opereerden in Leiden en Den Haag. CJP-korting voor studenten ROC ID College Begin september ontvingen studenten van ROC ID College in Zoetermeer hun nieuwe schoolpas met Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) uit handen van Kim-Lian van der Meij en Ruben Heerenveen, de twee hoofdrolspelers uit de musical Daddy Cool. Daarmee is ROC ID College het eerste ROC dat zijn studenten CJP-korting biedt. Met het CJP-logo op hun nieuwe schoolpas profiteren ze van flinke kortingen in bijna alle bioscopen en bij musicals, musea, concerten en festivals. Met de introductie van ROC schoolpassen met CJP ontvangen daarmee nu ook jongeren buiten het voortgezet onderwijs de voordelen van CJP. Om dit te vieren mocht een klas eerstejaarsstudenten gratis naar de eerste try-outs van de musical Daddy Cool in het Stadstheater Zoetermeer. Volgens directeur CJP, Walter Groenen, staat de samenwerking met ROC ID College model voor de manier waarop het komend jaar alle mbo-studenten in Nederland in aanmerking zullen komen voor de CJP-voordelen. Daarmee kan ook deze groep studenten ontdekken wat cultuur voor hen kan betekenen. Hans van Breukelen opent schooljaar ROC ID College Op donderdag 15 september opende voormalig Oranje-doelman Hans van Breukelen het schooljaar van ROC ID College. In een volgepakt sportcentrum De Mammoet in Gouda sprak hij voor ruim 750 personeelsleden en externe relaties. De boodschap van Van Breukelen sloot naadloos aan bij de woorden van Otto Jelsma, bestuursvoorzitter van ROC ID College, die eerder in zijn speech te kennen gaf dat het binnen ROC ID College niet gaat om de macht van het individu, maar om de kracht van het team. Als die kracht ten volle wordt benut, kunnen we een vitale organisatie zijn. Dan kun je een winnend team zijn en maak je ook van studenten winnaars. De kernvraag van het betoog van Van Breukelen luidde: hoe haal je het beste uit jezelf? Hij betrok daarbij nadrukkelijk de zaal en koppelde zijn toespraak aan zijn recent verschenen boek Winnen van talent naar topspeler. Hierin stelt hij dat voetbal meer is dan talent. Het is een denksport. Alleen met de juiste instelling kun je het beste uit 9

12 10 jezelf halen, word je echt een topspeler. Daarop heb je wel degelijk invloed, meent Van Breukelen. Geluk en pech overkomen je, maar de manier waarop je daarmee omgaat, bepaal je zelf. Succes en gelukkige momenten kun je afdwingen. Juist in het onderwijs liggen tal van kansen om het beste uit jezelf, elkaar en de studenten te halen. Teamwork is daarvoor een belangrijke sleutel, stelde de 73- voudig international, die vóór zijn voetbalcarrière zelf een aantal jaren voor de klas stond. ROC ID College steunt Serious Request In september kwamen ruim 800 studenten van diverse opleidingen van ROC ID College in de Stadsgehoorzaal in Leiden bij elkaar voor de kick off van een uniek project waarin de studenten de laatste maanden van het jaar geld bij elkaar brachten voor moeders en kinderen die getroffen zijn door oorlog. De opbrengsten kwamen ten goede aan Serious Request van radio 3 FM en het Rode Kruis. Oege de Jong, lid College van Bestuur van ROC ID College, motiveerde de studenten nog eens extra door alvast de eerste 1000 euro aan het goede doel bij te dragen. In de maanden die erop volgden spanden de studenten zich tot het uiterste in om het beoogde bedrag binnen te halen. Een belangrijke bijdrage leverden de beautydagen waar studenten schoonheidsbehandelingen en knipbeurten gaven. Ook verscheen er een door studenten geschreven dichtbundel (This One s For Mama) die te koop werd aangeboden. In discotheek GoGo in Rijnsburg werd een feest georganiseerd. Een aantal studenten liet zich geïnspireerd door de dj s van het Glazen Huis van 12 tot 15 december vier dagen zonder eten opsluiten in café Diep in Wassenaar waar ze tegen een kleine bijdrage verzoeknummers draaiden. De uiteindelijke opbrengst van de actie oversteeg de euro ruimschoots. Een bedrag dat door een grote groep uitgelaten studenten in de vorm van een symbolische cheque werd aangeboden bij het Glazen Huis in Leiden. EVC-erkenning voor ROC ID College Eind september verleende het ministerie van OC&W ROC ID College een definitieve erkenning als EVC-aanbieder. Via EVC, Erkenning van Verworven Competenties, kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat. Talenten en kwaliteiten ontwikkelen zich in de loop der jaren. Deze persoonlijke groei vindt niet alleen op school plaats, maar ook tijdens het werken in de vrije tijd. Deze vorm van vakmanschap komt echter niet tot uitdrukking in een diploma. Een EVC procedure brengt daar verandering in door de competenties van iemand in kaart te brengen en er waarde aan toe te kennen. Een kwalitatief goed handboek, getrainde assessoren en het Centraal Meldpunt EVC zijn belangrijke elementen voor het behalen van de erkenning als EVC-aanbieder. De totstandkoming werd gefaciliteerd door het project Leven Lang Leren, regio Zoetermeer met de gemeente Zoetermeer als opdrachtgever. De erkenning geldt niet alleen voor Zoetermeer, maar maakt het voor ROC ID College ook mogelijk regionaal en landelijk te opereren als erkend aanbieder. Sleutels Hybride Honda officieel overhandigd Begin november overhandigde de heer Peter Brouwer, district manager After Sales van Honda Nederland, de sleutels van een Honda Insight Hybride aan Vincent Montanus, onderwijsmanager van ROC ID College. De Honda Hybride vormt een zeer welkome en noodzakelijke aanvulling op het lesmateriaal. Om te kunnen beantwoorden aan de strengere milieueisen en de roep om zuiniger auto s staat de auto-industrie voor enorme uitdagingen. Een van de antwoorden is de hybride auto waarvan er steeds meer op de markt komen. Studenten van ROC ID College krijgen tijdens hun beroepspraktijkvorming ook met dit type auto te maken. Voor de afdeling Motorvoertuigentechniek levert de nieuwe aanwinst daarom een uitstekende mogelijkheid studenten wegwijs te maken in de Hybridetechniek. Studenten ICT maken ouderen wegwijs in computerland Begin december werden de eerste certificaten basistraining uitgereikt aan een groep bewoners van Zorgcentrum Reeuwijk. Deze ouderen maakten voor het eerst kennis met de computer. De groep, die bestond uit zes cursisten, volgde de cursus die door vier ICTstudenten van ROC ID College werd gegeven. De cursus maakt deel uit van de actie Samen on Line. In Samen Online Nederland geven jongeren computerles aan ouderen. Met dit gezamenlijk project willen Skanfonds en Stichting DOEN de generatiekloof verkleinen, een initiatief dat mogelijk is dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Dat de cursus een succes was, bleek wel uit het grote aantal bewoners dat zich voor een volgende cursus aanmeldde.

13 Toekomstperspectief In 2012 zal er veel aandacht en energie gestoken worden in een drietal onderwerpen: De omslag naar de nieuwe organisatiestructuur per 1 augustus De verdere concretisering en uitvoering van de strategische projecten uit het Strategisch Plan Kies voor ontwikkeling. Het actieplan van de Minister van OC&W Focus op vakmanschap. Omslag naar de nieuwe organisatiestructuur Met ingang van 1 augustus 2012 zal ROC ID College de omslag maken naar een nieuwe organisatiestructuur. Met deze omslag zullen grote stappen worden gezet op weg naar een slagvaardige organisatie met veel sturingskracht. Daardoor zal de focus, nog sterker dan voorheen, op kwalitatief goed onderwijs komen te liggen. Primaire proces centraal In de nieuwe organisatiestructuur worden er binnen zeven verschillende domeinen onderwijsteams ingericht. Elk team heeft een maximale bezetting van ongeveer15 fte. In deze onderwijsteams draait alles om het primaire proces, de interactie tussen student en docent. Onderwijskundig teamleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarom zullen zij zich vooral richten op de studenten en onderwijsgevenden. Op domeinniveau heeft de domeindirectie, naast verantwoordelijkheid voor een tevreden student en een tevreden medewerker, ook de verantwoordelijkheid voor de contacten met de omgeving en voor een solide bedrijfsvoering. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk en bepaalt de strategie. De directie draagt zorg voor de uitvoering van de strategie in tactisch en operationeel beleid. Onderwijskundig teamleiders, domeindirectie en het College van Bestuur worden ondersteund en gefaciliteerd door vier strategische stafdiensten en het Shared Service Centre waarin alle administratieve en tactisch/operationele werkzaamheden zijn ondergebracht. Concretisering en uitvoering van de strategische projecten De strategische projecten van ROC ID College zijn ondergebracht in vier programmapijlers: Onderwijs en begeleiding. Medewerker in ontwikkeling. Verbinding met de regio. Financiën, huisvesting, ICT & administratie. Onderwijs en begeleiding Flex-ID is het onderwijsconcept van ROC ID College. Het onderwijs in Flex-ID sluit beter aan bij de verwachtingen en de behoeften van de student. In augustus 2012 zullen alle eerstejaars studenten hun opleiding starten vanuit dit ROC-brede onderwijsmodel, waarin de praktijk leidend is. Andere kenmerken van het onderwijsconcept Flex-ID zijn een optimale studieloopbaanbegeleiding, meerdere instroommomenten, een heldere structuur en ruimte voor de student om, binnen de mogelijkheden, eigen keuzes te maken. Om dit te realiseren wordt er ingezet op twee projecten: het project BV Flex-ID en het project Onderwijsuitvoering en onderwijscatalogus. In het project BV Flex-ID wordt gewerkt aan het opstellen van duidelijke afspraken en procedures voor de primaire processen zoals werving, instroom, opleiden & vormen, studieloopbaanbegeleiding, examinering en uitstroom & nazorg. In het project Onderwijsuitvoering en onderwijscatalogus wordt de ontwikkeling van de onderwijsinhoud ter hand genomen. Medewerker in ontwikkeling Goed onderwijs hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van de medewerkers. Dat is de reden dat ROC ID College wil beschikken over medewerkers die goed opgeleid, flexibel, creatief en resultaatgericht zijn. Om hier uitvoering aan te geven lopen er in het programma Medewerker in ontwikkeling drie projecten: Human Resources Development, Strategische personeelsplanning en Mobiliteit. Het project Human Resources Development moet leiden tot een verdere ontwikkeling en professionalisering van medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholing, intervisie, coaching en job-training. 11

14 12 In het project Strategische personeelsplanning staat de vraag centraal hoe ROC ID College een optimaal kwalitatief en kwantitatief personeelsbestand kan realiseren. Hoeveel en welk type medewerkers heeft ROC ID College op de korte termijn en op de lange termijn nodig? In het project mobiliteit onderkent ROC ID College dat de arbeidsmarkt verandert, dat beroepen veranderen en dat dus het onderwijs verandert. Dit vraagt om flexibele medewerkers, om medewerkers die willen veranderen. Het project Mobiliteit moet leiden tot een flexibeler inzet van medewerkers op de plekken waar ze nodig zijn. Verbinding met de regio ROC ID College wil inspelen op de behoeften van bedrijven, andere onderwijsinstelling en overheden. Hiertoe wil ROC ID College stevig verankerd zijn in de regio. Dit betekent intensief contact onderhouden met stakeholders in de regio, samenwerken en partnerships aangaan. In het programma Verbinding met de regio staan drie projecten centraal: Strategisch assortiment, Relatiebeheer en Bereikbaarheid. Het project Strategisch assortiment heeft de hoogste prioriteit. Het portfolio assessment van ons huidige assortiment vormt hierbij een belangrijk vertrekpunt. Op basis van een portfolio assessment, een marktanalyse en een SWOT-analyse en met een aantal strategische overwegingen als uitgangspunt zal in 2012 het strategisch assortimentsbeleid worden vastgesteld. De projecten Relatiebeheer en Bereikbaarheid dragen er ieder op hun eigen manier aan bij dat de bereikbaarheid van ROC ID College verbetert, dat de toegankelijkheid toeneemt en dat de diversiteit en veelheid aan partners duidelijk in beeld is. Financiën, huisvesting, ICT & administratie Het programma Financiën, huisvesting, ICT en administratie zal zich in 2012 richten op de ondersteuning van goed onderwijs. Dit betekent uitstekende ICT-voorzieningen, veilige en goede gebouwen, een financieel gezonde organisatie en heldere processen waarbij iedereen weet waar hij aan toe is. Dit streven krijgt vorm in drie projecten: Nieuw studentenregistratiesysteem, Integraal procesmanagement en Strategische huisvesting. Het project Nieuw registratiesysteem moet leiden tot de vervanging van ons huidige systeem. Dat is aan het einde van zijn levensduur en aan vervanging toe. Er is een nieuw systeem, Eduarte, geselecteerd dat up-to-date is en past bij de wensen van Flex-ID. In het project Integraal procesmanagement werken docenten, managers en medewerkers nauw samen om heldere procedures en afspraken op te stellen die voor zowel het onderwijs als de ondersteunende diensten zullen gelden. Dit moet leiden tot meer duidelijkheid en een verbetering van de huidige dienstverlening. Het project Strategische huisvesting draagt er aan bij dat het onderwijs gegeven wordt in goede en goed geoutilleerde gebouwen. De relatieve kleinschaligheid van ROC ID College blijft hierbij een belangrijk punt om te koesteren. Actieplan van de Minister van OC&W Focus op vakmanschap. In het jaar 2012 zal ROC ID College ook uitvoering geven aan het plan van aanpak dat is opgesteld in het verlengde van het actieplan van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Focus op vakmanschap. Dit plan van aanpak zal zo veel mogelijk een integraal onderdeel uitmaken van de hierboven beschreven strategische innovatie. In het actieplan van de Minister zijn de ambities duidelijk: de basis op orde en de lat omhoog. Opleidingen in het beroepsonderwijs dienen het predicaat gedegen, eigentijds en kwalitatief hoogwaardig waar te maken. Ook ROC ID College onderschrijft dit. De bijbehorende uitvoeringskalender, die onder andere voorziet in het verkorten van opleidingen op niveau 4 en in een toename van het aantal uren onderwijstijd, stelt ons voor een stevige uitdaging. Dit wordt nog versterkt doordat de gewenste financiële tegemoetkoming van de overheid niet passend is. Dit betekent dat ROC ID College meer en beter moet presteren met minder geld.

15

16

Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2010

Inhoudsopgave. Colofon. Jaarverslag ROC ID College 2010 jaarverslag 0 Inhoudsopgave Katern algemeen Katern onderwijs & begeleiding Katern ontwikkeling van medewerkers Katern verbinding met de regio Colofon Jaarverslag ROC ID College 2010 Uitgave ROC ID College

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 1. algemene informatie 2. raad Van toezicht 3. Vooruitblik 2013 4. ondernemingsraad 5.

INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 1. algemene informatie 2. raad Van toezicht 3. Vooruitblik 2013 4. ondernemingsraad 5. In verbinding Jaarverslag 2012 4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 6 1. Algemene informatie 8 Kernactiviteiten ROC ID College 8 Onze missie 8 Onze ambitie 8 Onze kernwaarden 8 Vier strategische pijlers

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Lid RAAD VAN TOEZICHT HRM & Onderwijs bij ROC van Amsterdam-ROC van Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Ondernemen in ontwikkeling

Ondernemen in ontwikkeling Ondernemen in ontwikkeling Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Ondernemen in ontwikkeling 3 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 6 Leeswijzer 7 DEEL I - ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING SCHOLENGROEP HOLLAND Inhoudsopgave 1 Scholengroep Holland 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Voorzitter College van Bestuur 4 Plaats in

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Vragen 2016Z06314 Hierbij

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Datum 7 oktober 2014 Beantwoording vragen lid Van Dijk over mbo-leerlingen die geweigerd worden op ROC's (2014Z16664)

Datum 7 oktober 2014 Beantwoording vragen lid Van Dijk over mbo-leerlingen die geweigerd worden op ROC's (2014Z16664) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Samenvatting

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie