Colofon. Uitgave: Eindredactie: Fotografie: Ontwerp: Druk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Uitgave: Eindredactie: Fotografie: Ontwerp: Druk:"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Het UCK in Beleid en organisatie 9 Afdeling Onderwijs 11 Afdeling Cursussen 18 In de wijk 24 Ondernemingsraad 28 Personeelsopbouw 29 Bestuur en directie 29 Financieel overzicht Colofon Uitgave: Eindredactie: Fotografie: Ontwerp: Druk: Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) Petra Bakhuizen Buro MET Buro MET PlantijnCasparie IJsselstein

3 Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is een klantgerichte, professionele organisatie op het gebied van kunsteducatie. De missie van het UCK is de Utrechtse bevolking van alle leeftijden actief en receptief kennis te laten maken met kunst en cultuur. Plezier, passie en kwaliteit zijn hierbij sleutelwoorden. Het UCK heeft alle kunstdisciplines in huis en verzorgt naast de lessen en cursussen op de eigen locaties in de binnenstad en Leidsche Rijn, een groot scala aan kunstzinnige activiteiten elders in de stad Utrecht. De afdeling Onderwijs, bestaande uit het Team Primair Onderwijs (P.O.) en het Team Voortgezet Onderwijs (V.O.), organiseert binnen- en naschoolse activiteiten in het onderwijs. Particulieren, maar ook instellingen en bedrijven, kunnen bij de afdeling Cursussen terecht voor het volgen van cursussen, workshops, maatwerkactiviteiten en gerichte (voor)opleidingen. 5

4 Het UCK in 2006 Grenzen aan de groei Voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is 2006 in veel opzichten een prima jaar. Veel nieuwe activiteiten zien het licht, de belangstelling van klanten (cursisten en scholen) blijft onverminderd groot, de Sportcampus in Leidsche Rijn, waar het UCK medegebruiker van is, opent haar deuren, samenwerkingsverbanden worden uitgebreid en geïntensiveerd, de groei van het aantal op het buitenland gerichte projecten stijgt explosief. Toch kenmerkt het verslagjaar zich ook door een substantieel probleem: de smalle vermogensbasis van het UCK wordt in 2006 zeer manifest en stelt harde grenzen aan de groei. Een begrotingsoverschrijding van 2% maakt het eigen vermogen negatief en noopt de directie en het bestuur tot een aantal ingrijpende beslissingen om het UCK ook in de toekomst financieel gezond te houden. Gemeente Utrecht: partner in kunsteducatie De prestaties die het UCK met de Gemeente Utrecht heeft afgesproken, zijn allen gerealiseerd in Het betreft hier onder meer normeringen op het gebied van activiteitenuren, klanttevredenheid en spreiding van het aanbod over de stad. De Gemeen- 6 te Utrecht is een belangrijke partner instellingen en kinderopvang, musea 7 voor het UCK. Dit uit zich mede in intensief contact met diverse gemeentelijke afdelingen en haar ambtenaren. Nauw overleg vindt plaats over de deelname van het UCK aan de Cultuurcampus in Vleuterweide / Leidsche Rijn, de direct naschoolse kunstprojecten op alle erkende Forumscholen en de Doe Mee-scholen in Overvecht, alsmede de mogelijke voortzetting van de activiteiten van Circus Jopie onder UCK-vleugels. Het UCK levert een actieve bijdrage aan de werkgroepen en debatten vanuit de Utrechtse Onderwijsagenda, met name bij het thema School als Centrum voor Brede Ontwikkeling. De nieuwe wethouder Cultuur Cees van Eijk opent het Amateur Theater Festival Utrecht en Rinda den Besten, wethouder Onderwijs- en Jeugdbeleid geeft acte de prèsence bij de jaarlijkse uitreiking van de Artibusprijzen voor beeldend cursisten. Directeur Jan van Muilekom lanceert tijdens een cultuurdebat van Tumult, dat plaatsvindt in het kader van de verkiezingen, het plan om de bestaande U-pasregeling voor sport te verbreden naar kunsteducatie. Een vergoeding van 50% van de verschuldigde deelnemersbijdrage zal actieve kunst- en cultuurbeoefening mogelijk maken voor een aanzienlijk groter deel van de Utrechts bevolking. Samenwerking Met de Vrede van Utrecht organiseert het UCK een aantal succesvolle activiteiten waaronder de jongerenmusical Kabaal en een gelijknamig Fotoproject dat niet alleen jongeren in Utrecht maar ook in Amersfoort en Nieuwegein actief maakt. Nieuw is de samenwerking met de Europese zangorganisatie Europa Cantat dat in 2009 het UCK hoofdgebouw aan het Domplein als ontmoetingsplek van een groot Europees festival zal gebruiken. Dit project leidt, in navolging van de al bestaande en succesvolle Theaterwerkplaats, tot een nieuw initiatief met Zimihc: Zangnet. Dit samenwerkingsverband zal gericht zijn op het faciliteren van amateurzingen en het bevorderen en stimuleren van zingen op scholen. Het UCK ontwikkelt met de Marnix Academie, de opleiding voor leraren in het basisonderwijs, een zogenaamd Raakproject, gericht op het verkennen van raakvlakken voor kinderen tussen kunst en cultuur enerzijds en identiteit anderzijds. Nieuw is het contact met Netwerk CS, een organisatie die zich bezig houdt met (etnisch) diversificeren van aanbod en deelnemers. Contacten met Cultuur 19 blijven gecontinueerd, dit geldt tevens voor Culturele Zondagen, de Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht, Utrechts schoolbesturen, wijkwelzijns- voor wat betreft de voortgang van het zeer geslaagde project Museum voor de Klas en Utrechts podia en makers bij de opzet van het Kunstmenu voor Primair Onderwijs en de festivals voor het Voortgezet Onderwijs. UCK op het internationale toneel Het UCK profileert zich ook dit jaar weer sterk op internationaal niveau en start een samenwerking met een zusterinstelling in het Tjechische Brno in het kader van de stedenband Utrecht Brno. Met Europese Socratesgelden is er een uitwisseling met de collega-instellingen in Stockholm en Talavera de la Reina in Spanje. Utrechtse jongeren reizen samen met UCK-begeleiders af naar Jordanië voor deelname aan het Arab Children s Congress, en vijf ROC-leerlingen maken een indrukwekkende en aangrijpende reis door Burkina Faso waar zij onder begeleiding van het UCK vorm en inhoud geven aan de campagne Jongeren tegen Geweld van Plan Nederland. Directeuren van kunstscholen uit Nordrein-Westfalen bezoeken het UCK mede naar aanleiding van het thema multiculturele samenleving. Een tegenbezoek krijgt gestalte in de deelname van UCK-directeur Jan van Muilekom aan een later in het jaar georganiseerd internationaal congres in Düsseldorf.

5 Beleid en organisatie Beleid De diverse beleids- en middenkaderbijeenkomsten staan vooral in het teken van het nieuwe, in 2007 op te stellen Strategisch ondernemingsplan Ook de voorbereiding en implementatie van de UCKbegroting 2007 is onderwerp van bespreking. Personeel en organisatie Vanwege de introductie van een nieuwe CAO Kunsteducatie is in goed overleg met de Ondernemingsraad de afvloeiïngsregeling voor docenten aangepast en is een nieuwe regeling Vergoeding kosten woon-werkverkeer tot stand gebracht. In samenspraak met de OR is tevens een nieuw scholingsplan vastgesteld en bepaald dat ook freelancers moeten beschikken over de verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag. Het UCK stelt voor de activiteiten in Leidsche Rijn een speciale projectgroep samen, bestaande uit inhoudelijk coördinatoren en medewerkers communicatie en facilitair. Dit alles onder leiding van een projectleider met bevoegdheden op het gebied van inhoudelijke aansturing. Het UCK neemt dit verslagjaar afscheid van twee medewerkers met een lange staat van dienst: muziekcoördinator Hans Bredenbeek en hoofd personeelszaken Ineke Stuivenberg. Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschappen onderzoeken in 2006 de klanttevredenheid bij cursisten van de Cursusafdeling, een extern bureau verricht een klanttevredenheidsonderzoek onder scholen en ook het welbevinden van UCK-docenten is onderwerp van een uitgebreid onderzoek. Huisvesting en faciliteiten Het UCK kampt sinds enige jaren met serieuze ruimteproblemen. Dan gaat het met name om grotere cursusruimtes. Deze problematiek veroorzaakt een ongewenste en onnatuurlijke rem op veel activiteiten met name bij de podiumkunsten. Ook dit verslagjaar kan het UCK hieraan geen hoofd bieden. Enig soelaas hoopt het UCK te vinden in het aanbieden van cursussen op zondag op de hoofdlocatie aan het Domplein. Grotere ruimten zullen ten principale in nieuwe locaties in Leidsche Rijn gevonden moeten worden. Vermeldenswaard is een doorbraak in de plannen tot aanpassing van het pand Domplein 4-5. Het voornemen is vanaf schooljaar op de binnenplaats een tijdelijke ruimte voor Debatcentrum Tumult te realiseren en vervolgens elk van de daaropvolgende jaren nieuwe stappen te ondernemen. In 2006 vindt tevens 9

6 een eerste verkenning plaats van de optie dat het UCK een plek krijgt in het nieuwe Centrumplan van de stad, in een gebouw waar de nieuwe bibliotheek haar intrek zal nemen. In verband met de zorgwekkende financiële situatie van het UCK besluiten directie en bestuur tot een drastisch en ingrijpend voorstel: sluiting van het pand aan de Ganzenmarkt. Dit voornemen zal in 2007 op realiseerbaarheid en wenselijkheid worden onderzocht en getoetst. Communicatie De website laat in 2006 een significante groei van het aantal bezoekers zien. Maar liefst mensen (125% meer dan vorig jaar) nemen een kijkje op de in 2005 vernieuwde site van het UCK. Ook het aantal online inschrijvingen groeit dit verslagjaar naar 35% van het totaal aantal inschrijvingen. De introductie van het online inschrijven voor scholen loopt door vertraging helaas niet synchroon met de inschrijvingsperiode voor de scholen. Deze omissie zal volgend jaar opgelost zijn is ook het jaar van de introductie en implementatie van intranet en de digitale nieuwsbrief. Met intranet hoopt het UCK de interne communicatie met vooral de docenten te kunnen verbeteren. De digitale nieuws- 10 brieven zullen meerdere keren per jaar catie op school wordt steeds meer het aantal scholen dat gebruik maakt 11 verstuurd gaan worden naar scholen en cursisten of prospects die zich hiervoor aanmelden. Op deze wijze kan het UCK actuelere nieuwsvoorziening naar klanten toe realiseren alsmede meer bezoek aan de website genereren. Na een afwezigheid van 1,5 jaar is ook het personeelsblad Uit de Kunst nieuw (digitaal) leven ingeblazen. Afdeling Onderwijs De afdeling Onderwijs van het UCK, bestaande uit het Team Primair Onderwijs (P.O.) en het Team Voorgezet Onderwijs (V.O.), werkt voor de Utrechtse scholen. De afdeling werkt daartoe nauw samen met culturele organisaties en aanbieders van kunst en cultuur (makers, podia, musea). Beide teams begeven zich op het gebied van bemiddeling, projecten en cursussen, festivals, kunstenaars / vakdocenten in de klas, na- en bijscholing en cursussen en projecten op maat. Team Primair Onderwijs Positieve beoordeling Het Team PO zet in 2006 weer een grote diversiteit aan projecten en producten af op de Utrechtse basisscholen. Kofferprojecten in alle disciplines gaan naar de scholen, vakdocenten van het UCK begeleiden leerkrachten en voeren cursussen uit met de leerlingen. Ook de receptieve activiteiten lopen uitstekend, waaronder Kunstmenu, Museum voor de Klas, Klassefilm, Wereldkinderfestival en de KUNSTuit- DAGing. Leerkrachten en schoolteams beoordelen de nascholingen positief. Het belang van kunst- en cultuuredu- onderkend. Scholen die hun visie bepalen door middel van de zogenaamde Kunst- en Cultuurkoers stemmen hun aanvragen af en vragen daarbij logischerwijze steeds meer om maatwerk. Ondanks de onzekerheid over het doorgaan van de Verlengde Schooldag is massaal ingeschreven en zijn 11 cursussen meer toegekend dan in het afgelopen schooljaar. In 2006 wordt de kiem gelegd voor samenwerking van het UCK met de door de gemeente aangewezen Forumlocaties. Het UCK ziet zich steeds meer als partner in de inhoudelijke ontwikkeling van veel Forumscholen. Het Team PO speelt een actieve rol, neemt deel aan overleggen en gaat programma s verzorgen op Forumscholen. Regeling Versterking Cultuureducatie in het Primair Onderwijs (RVCPO) In opdracht van de Dienst Culturele Zaken van de Gemeente Utrecht ondersteunt het UCK sinds 2005 PO scholen in het formuleren van een visie op cultuureducatie. Het UCK heeft daarvoor een helder traject ontwikkeld: de Kunst- en Cultuurkoers. In 2006 maken 26 scholen gebruik van deze ondersteuning en beoordelen dit gemiddeld met een 7,6. Een tiental scholen rondt dit traject af met een kunst- en cultuureducatieplan. In 2006 organiseert het UCK zijn RVCPO-netwerkbijeenkomsten in een groter verband. Dit is nodig omdat van de regeling inmiddels is vertienvoudigd. De twee bijeenkomsten, met

7 12 vertegenwoordigers van verschillende basisscholen en culturele instellingen, staan in het teken van good practices en de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Op 1 november 2006 lanceert het UCK een nieuwe website: Cultuurmatch.nl. Deze website is de digitale cultuureducatiegids voor het Primair Onderwijs en ontmoetingsplaats voor basisscholen (inclusief speciaal onderwijs) en culturele instellingen uit de stad Utrecht. Cultuurmatch.nl sluit aan bij de Kunst- en Cultuurkoers van het UCK. Niet het aanbod van de aanbieders staat centraal, maar het met elkaar in contact brengen van de partijen. Hiermee wordt maatwerkaanbod gestimuleerd dat optimaal aansluit bij de visie, wensen en behoeften en het karakter van de school in kwestie. Stel je voor.. Het UCK en de Marnix Academie starten in het najaar van 2006 het project Stel je voor. De kunst van het beleven en ontmoeten: multiculturele identiteit in het basisonderwijs. Een projectgroep bestaande uit UCKmedewerkers alsmede docenten en studenten van de Marnix Academie wil een dialoog op gang brengen tussen professionals over mogelijkheden, ervaringen en best practices met betrekking tot multiculturele identiteitbeleving in het basisonderwijs. Dit moet resulteren in een nieuwe reeks kunstzinnig lesmateriaal dat beschikbaar is voor alle scholen via Zeven Utrechtse basisscholen zijn gevraagd mee te denken en feedback te geven tijdens reflectiebijeenkomsten en proeflessen op school. Kinderboekenweek In 2006 organiseren UCK en Gemeentebibliotheek gezamenlijk activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. Ruim 40 scholen nemen het aangeboden boeken- en lespakket af, 80 leerkrachten bezoeken de bijbehorende workshopavond. De samenwerking tussen het Team PO en de Gemeente-bibliotheek verloopt naar volle tevredenheid; ook in 2007 zal weer een gezamenlijk Kinderboekenweekproject worden aangeboden aan de scholen. Museum voor de Klas Museum voor de Klas is een uniek project dat Utrechtse kinderen tussen de 4 en 12 jaar uit het regulier en speciaal onderwijs op een inspirerende manier kennis laat maken met musea. In 2006 schrijven zich maar liefst 50 scholen in, bijna de helft van het totaal aantal basisscholen in Utrecht. Museum voor de Klas is een initiatief van het UCK in samenwerking met de Utrechtse musea en de Gemeente Utrecht. primair onderwijs 2006 Contacturen docent/trainer Contacturen m.b.v. materiaal Voorstellingen Kunstuitdaging: 44 groepen * 1 uur Kunstuitdaging: 44 groepen * 5 uur 220 Wereldkinderfestival: 86 groepen * 1 uur 86 Wereldkinderfestival: 86 groepen * 4 uur 344 Wereldkinderfestival: 86 groepen * 1,5 uur 129 Kunstmenu: 647 groepen * 1 uur 647 Kunstmenu: 215 groepen * 2 uur 430 Museumactiviteiten: 2 groepen * 3 uur 6 Museumactiviteiten: 2 groepen * 1,5 uur 3 Klassefilm: 248 groepen * 2 uur 496 Klassefilm: 248 groepen * 1,5 uur 372 Koffers met begeleiding: 94 groepen * 1,25 uur 117 Koffers met begeleiding: 94 groepen * 10 uur 940 Koffers zonder begeleiding: 308 groepen * 6 uur Vakdocent in de klas: 148 groepen * 6 uur 888 Nascholing: 131 groepen * 4 uur 524 Dagprojecten: 70 groepen * 6 uur 420 Schoolbrede projecten: 95 groepen * 6 uur 570 Museum voor de Klas: 200 groepen * 1,5 lesuur 300 Museum voor de Klas: 401 groepen * 6 uur Museum voor de Klas: 401 groepen * 1,5 uur museumactiviteit VSD: 88 groepen * 10 uur 880 Subtotaal Totaal generaal

8 14 Team Voortgezet Onderwijs Stel je voor Kunst als een vanzelfsprekendheid Kunst om naar te kijken, te proeven en te beleven Kunst om je talent te ontdekken Kunst als steuntje in je rug Kunst als katalysator Kunst om samen te werken Kunst om te verbinden Kunst overal om je heen Kunst gewoon vanzelfsprekend Stel je voor Nieuwe ontwikkelingen Het jaar 2006 is een jaar van nieuwe ontwikkelingen. Naast de rol van kunstaanbieder komen de rollen van kunstmakelaar en adviseur voor de coördinatoren van het Team VO prominenter in beeld. Het Team is zich bewust van ontwikkelingen in het onderwijsveld en ontwikkelt op basis hiervan ieder jaar een gevarieerd en uitgebreid kunstaanbod, met als doel leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met alle kunstdisciplines. Daarbij maakt het UCK gebruik van professionele kunstenaars en kunstvakdocenten. Een belangrijke taak voor het Team VO is onder meer bij elkaar brengen van vraag en aanbod, door middel van netwerkbijeenkomsten waarbij scholen, culturele instellingen en gemeentelijke beleidsmakers direct met elkaar in contact komen. Zo organiseert het Team een Datingshow speciaal voor scholen en kunstaanbieders. Op deze druk bezochte bijeenkomst presenteren scholen en culturele instellingen twaalf projectvoorstellen. In de vervolgbijeenkomst gaan genodigden dieper in op het thema Visie op kunsteducatie in het Voortgezet Onderwijs. Projectleider Hans Muiderman van het Projectbureau Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs van het ministerie van OCW treedt op als gastspreker. Peper Ook dit jaar is er weer Peper, het project in samenwerking met Muziekcentrum Vredenburg. Voor de Peper editie 2006 nodigt het Team VO de groep Busted uit in Vredenburg 10 concerten te geven. Na het concert, dat ook ruimte geeft voor het stellen van vragen aan de bandleden, gaan de leerlingen zelf aan de slag in verschillende workshops. Ongeveer 900 leerlingen rappen, drummen, schrijven songs, maken audioclips, zingen, dansen, zetten elkaar glamerous op de foto en laten hun resultaten vol verve op het podium zien. KABAAL: Fotoproject Vrede van Utrecht In samenwerking met de Vrede van Utrecht voert het UCK het Fotoproject Kabaal uit. Ruim 140 leerlingen van 6 voortgezet onderwijsscholen (VMBO en HAVO/VWO) in stad en provincie worden uitgedaagd na te denken over het thema conflict en verzoening en hoe dat in beeld te brengen. Een fotograaf/kunstvakdocent begeleidt de jongeren in zes lessen bij het realiseren van de foto s. De resultaten zijn te zien op de locaties waar de musical Kabaal speelt, ook onderdeel deel van het project. Aan de expositie is tevens een wedstrijdelement gekoppeld. Een jury kiest uit de steden Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein de beste en meest aansprekende foto s. Banieren met de winnende foto s sieren de hele zomer de gevel van het UCK op het Domplein. Rap4Rights In 2006 krijgt het Team VO van Plan Nederland de opdracht het gezamenlijk ontwikkelde multidisciplinaire project Rap4Rights aan te bieden aan 40 scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over het land. Plan Nederland stelt deze scholen een subsidie ter beschikking voor het inhuren van kunstvakdocenten ter begeleiding van workshops. De scholen kunnen via het UCK deze subsidie aanvragen. Het UCK brengt de school vervolgens in contact met een Centrum voor de Kunsten in de omgeving van de school. In de eerste helft van het schooljaar voeren 25 scholen in Nederland het project uit, waaronder 7 VO/ROC-scholen uit Utrecht. Burkina Faso In opdracht van Plan Nederland organiseert het UCK in samenwerking met ROC Midden Nederland een uitwisselingsreis naar Burkina Faso in het kader van de campagne Jongeren tegen Geweld. Vijf studenten van het ROC gaan onder begeleiding van het UCK met camera s op pad, bezoeken diverse projecten en ontmoeten tal van jongeren. De documentaire van de reis gaat op 18 november in première en wordt vervolgens ingezet voor de campagne. Het UCK is producent van het gehele project. Jordanië In 2006 vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken het UCK een Nederlandse delegatie jongeren voor het Arabic Children s Congress in Amman, Jordanie te verzorgen. Vier winnaars van Plankenkoorts gaan samen met twee begeleiders van het UCK 10 dagen naar Jordanië. Tijdens het congres volgen de jongeren creatieve workshops, zijn er debatten en geven de jongeren verschillende presentaties. Ze ontmoeten belangrijke gasten zoals Koningin Noor van Jordanië en hun aanbevelingen over het thema van het congres, communicatie, worden tijdens de sluitingsceremonie overhandigd aan een ambassadeur van de VN. 15

9 Voortgezet Onderwijs 2006 Contacturen docent/trainer Contacturen m.b.v. materiaal Voorstellingen Cultuurdagen: 118 groepen * 2 workshops * 1,5 uur 354 Peper: 52 klassen * 1 uur voorstelling 52 Peper: 70 groepen * 1,5 uur 105 Moviezone: 60 klassen * 1 uur 60 Moviezone: 60 klassen * 1,5 uur 90 Onverwacht Anders: 6 klassen * 1 uur 6 6 Artiesteningang: 17 klassen * 1,5 uur 25 Artiesteningang: 17 klassen * 1 uur 17 Vakdocent in de klas: 102 groepen * 5 uur 510 Vakdocent in de klas: 102 groepen * 1 uur 102 Naschoolse activiteiten: 13 groepen * 9 uur 117 Beat the Drums: 7 groepen * 2,5 uur 18 Het Recept (Springdance/Impakt etc.): 62 groepen * 1 uur Rap4Rights 5 dagen project: 11 groepen * 5 dagen * 2 uur 110 Rap4Rights 5 dagen project: 11 groepen * 2 uur 22 Rap4Rights 2 dagen project: 13 groepen * 4 uur * 2 dagen 104 Rap4Rights 2 dagen project: 13 groepen * 2 uur 26 Rap4Rights 1 dag: 17 groepen * 4 uur 68 Rap4Rights 1 dag: 17 groepen * 2 uur 34 Subtotaal Totaal generaal

10 Afdeling Cursussen De afdeling cursussen omvat acht kunstdisciplines: Beeldende kunst, Dans, Digitale Media & Video, Fotografie, Musical, Muziek, Schrijven en Theater. Gezamenlijk verzorgen zij honderden cursussen, workshops en gerichte (voor)opleidingen voor beginners en gevorderden, voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast biedt de afdeling voor particulieren, maar ook voor bedrijven en instellingen de mogelijkheid van maatwerkactiviteiten aan. Beeldende kunst Het cursistenaantal van de discipline Beeldende kunst stabiliseert zich in 2006 enigszins. Hiermee is de daling in de afgelopen jaren van het aantal beeldende cursisten, een trend die ook op landelijk niveau zichtbaar is, een halt toegeroepen. Het is voor Beeldend echter geen gemakkelijk jaar, de langdurige afwezigheid van de coördinator vanwege ziekte is merkbaar. In 2006 gaat Beeldend een structurele samenwerking aan met Abrona, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Beeldend zal een speciale leerroute gaan opzet- 18 ten voor bewoners van Abrona. In Beroepsvereniging voor Danskunste- verband met te hoge kosten. Het einde 19 januari organiseert Beeldend een grote expositie in het Gemeentehuis van Utrecht. De expositie, met werk van een groot aantal cursisten, is een groot succes en trekt veel aandacht en publiek. Wethouder Rinda ten Besten geeft acte de présence op de jaarlijkse Artibusprijsuitreiking. Zij reikt op een druk bezochte en zonovergoten dag in juni de prijzen uit aan de negen gelukkige winnaars. Nieuw dit jaar is een prijs voor cursisten van de Beeldende route. Dans Dans toont zich ook in 2006 een stabiele discipline. De kindercursussen lopen onverminderd goed, ook op de locaties in Tuindorp, Voordorp en Vogelenbuurt. De top-3 van danscursussen blijft voor het derde jaar op rij ongewijzigd: op 1 klassiek ballet gevolgd door dansconditie 35+ en jazzdance. Nieuw is Axé, een mix van Braziliaanse dans. Het UCK heeft hiermee een primeur in de stad; de belangstelling is overweldigend. Naast de gebruikelijke dansactiviteiten op Culturele zondagen en Open dagen organiseert de discipline in 2006 een nascholing choreografie voor dansdocenten en (een uitverkocht) Rondje Dans, voorstellingen met het betere danswerk. Een UCKdansgroep treedt op tijdens het 60- jarige jubileum van de Nederlandse naars (NBDK). Dans kampt met ruimtegebrek op de hoofdlocatie Domplein. Dit bemoeilijkt de continuering van het huidige cursusaanbod en maak innovatie vrijwel onmogelijk. Ook het verzorgen van maatwerkactiviteiten komt door deze problematiek in de verdrukking. Dit alles laat onverlet dat Dans nieuwe dansontwikkelingen op de voet volgt en zo veel mogelijk incorporeert in haar aanbod. Digitale media & Video De najaarsinschrijvingen verlopen, in tegenstelling tot het voorjaar, zeer voorspoedig. Het aantal inschrijvingen stijgt met 34 % ten opzichte van het najaar Deze stijging is mede het gevolg van prijsverlagingen en enkele gerichte promotionele activiteiten. De cursussen zijn dit jaar meer modulair van opzet. De cursist heeft duidelijker individuele wensen en minder behoefte aan een uitgestippelde leerroute. De discipline probeert dicht op de markt te zitten door informatie te verzamelen over het gebruik van digitale media. Op deze wijze kan Digitale media & Video cursussen aanbieden die aansluiten bij actuele ontwikkelingen. Digitale media & Video neemt in het verslagjaar wederom deel aan het onderwijsproject GrassRoots. De Open Werkplaats sluit helaas de deuren in van 2006 staat vooral in het teken van een mogelijke sluiting van de Ganzenmarkt en de daaruit voortvloeiende verhuizing van de discipline. Fotografie Het aantal cursisten Fotografie groeit aanzienlijk in In het najaar is er zelfs sprake van een absoluut record. Bijna 300 cursisten schrijven zich in voor een fotografiecursus; een stijging van 36% in vergelijking met najaar Nieuw in het aanbod is de cursus De Beleving, een cursus speciaal ontwikkeld voor senioren, en de interdisciplinaire cursus Werkelijk? in samenwerking met Schrijven. Deze samenwerking resulteert in een gezamenlijke expositie in de Gemeentebibliotheek. Op instigatie van de Gemeente Utrecht werkt Fotografie mee aan een project in het kader van de stedenband Utrecht Brno (Tjechië). Amateurfotograaf Petr Daniel uit Brno komt over naar Nederland en verzorgt naast een expositie in het Gemeentehuis een lezing en workshop bij het UCK naar aanleiding van zijn werk en visie op fotografie. Een mogelijke sluiting van de Ganzenmarkt zal voor het fotografieaanbod maar ook voor faciliteiten als Open doka verplaatsing tot gevolg kunnen hebben.

11 20 Musical Musical laat in 2006 een duidelijk stijgende lijn zien. Het aantal cursisten groeit. Dit geldt eveneens voor de deelname van het aantal jongens en allochtone cursisten. In verband met een tekort aan lokalen in het centrum kan voor volwassenen alleen in Leidsche Rijn musical worden aangeboden. Ook bij Musical trekt het gebrek aan ruimte een zware wissel op de groeimogelijkheden. In samenwerking met de Vrede van Utrecht ontwikkelt Musical het project Kabaal; een mooie en groots opgezette jongerenmusical. De voorstelling trekt volle zalen in Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort, in het Academiegebouw in Utrecht en in Theater De Kom in Nieuwegein. Op voorspraak van de Vrede van Utrecht staat voor 2007 een nieuw project op stapel; een musical met medewerking van jonge asielzoekers. De discipline heeft een zeer gemotiveerd docententeam met een duidelijke visie op musical. Leidraad in hun lessen is een speciaal voor Jeugdtheater en Musical ontwikkelde reader waarin leertrajecten, -doelen en -processen expliciet zijn omschreven. De docenten volgen in het verslagjaar ook een viewpointtraining bij choreograaf/regisseur Jan van Opstal. Muziek De discipline Muziek laat voor het eerst sinds jaren een kleine daling van het aantal inschrijvingen zien, met name bij de Cursussen. Het aantal cursisten voor de traditionele muziekles, de zogenaamde scholingslessen, blijft stabiel. Samen met Zimihc en Unisono start het UCK een project voor het opzetten van een muziekwerkplaats. In eerste instantie haakt Muziek aan bij Europa Cantat 2009, een zangfestijn dat in 2009 in Utrecht zal plaatsvinden. In het najaar organiseert de discipline Muziek een week lang gamelanworkshops voor kinderen in samenwerking met Festival Oversteek, Indonesië - Nederland Nu. Zoals elk jaar biedt Muziek het hele jaar door talloze open dagen en lesweken, voorspeelavonden, docentenconcerten, optredens van popworkshops en jazzbands, het Projectkoor en het jaarlijkse Operaproject. Deze optredens vinden zowel op het Domplein als elders op locatie in de stad plaats. In april 2006 verlaat muziekcoördinator Hans Bredenbeek na jarenlange dienst het UCK. Hij wordt opgevolgd door Jan Pardon. Door veranderingen in de CAO is het dit verslagjaar mogelijk om leegstand bij docenten, na een zorgvuldig traject, af te bouwen. De eerste resultaten daarvan worden in de loop van 2007 verwacht. Schrijven Het aantal cursisten bij Schrijven blijft in 2006 stabiel. De discipline is in 2006 zeer actief op het gebied van maatwerk en samenwerkingsprojecten. Schrijven organiseert onder meer een cursus reisverhalen voor de bibliotheek Amersfoort met daaraan gekoppeld een schrijfwedstrijd, een schrijfworkshop door de Utrechtse auteur Manon Uphoff en een workshop en tekstbeoordeling tijdens het festival Mooie Woorden. De discipline is in 2006 present bij de landelijke Schrijfdag van Stichting Schrijven in het Louis Hartlooper Complex en biedt in samenwerking met de discipline Fotografie de masterclass Werkelijk? aan. Daarnaast zijn er in toenemende mate aanvragen voor individuele schrijfbegeleiding. In 2007 zal de discipline samen met de Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht enkele activiteiten in Leidsche Rijn gaan ontwikkelen. Ook twee projecten met de Stichting Umut staan voor volgend jaar op de agenda. Theater Kinderen De inschrijvingen laten in 2006 wederom een groei zien. Jeugdtheater bundelt de voorstellingen waardoor kinderen ook met andere groepen kennismaken. Ouderejaars nemen in 2006 op speelse wijze de presentatie van de voorstellingen voor hun rekening. Speciaal voor de Culturele Zondag/Nieuwjaarsduik ontwikkelt de Productievloer, bestaande uit zestien jongeren, het Labyrinth. Kleine groepjes bezoekers worden op verrassende wijze in het pand Domplein door een spannend theaterlabyrinth gevoerd. Jongeren en vooropleidingen In 2006 start de discipline samen met ROC Midden Nederland een nieuw traject Kennismaking theater als kunstvak in het MBO. Een subsidie van Toekomst op de Planken, het subsidieprogramma van Theaterwerk NL, maakt de ontwikkeling van interdisciplinaire programma s alsmede bijscholing aan docenten en een inhoudelijke herijking van het studiecurriculum mogelijk. Studenten van de Vooropleiding spelen onder meer bij de Paardenkathedraal, het Festival over het IJ en het Amateur Theater Festival Utrecht. De nauwe samenwerking met het werkveld en met jonge spelers en theatermakers leidt tot interessante nieuwe projecten, zoals een samenwerking met Festival Springdance. Volwassenen Theater Volwassenen weet in 2006 zowel het aantal inschrijvingen als de omzet te verhogen, ondanks dat de ruimtecapaciteit van theater niet toeneemt. Alle cursussen zitten vol, alle mogelijkheden worden benut. Het gevolg is wel dat experiment en 21

12 diepgang in het aanbod in het gedrang komen alsmede presentatiemogelijkheden voor cursisten. De samenwerking met de verschillende partners in de Theaterwerkplaats Utrecht is uitstekend en het Amateur Theater Festival Utrecht, dat vanuit Theater volwassenen wordt verzorgd, is een almaar groeiend succes. lesuren 2006 voorjaarscursussen najaarscursussen jaarcursussen Totaal Muziek Dans Beeldende kunst Fotografie Schrijven Digitale media & Video Theater & Musical Totaal generaal

13 In de wijk Het wijkgerichte werk van het Utrechts Centrum voor de Kunsten speelt zich af op het raakvlak van de afdeling Onderwijs en de afdeling Cursussen. Het betreft activiteiten met een UCK-breed karakter, met als hoofddoel het bundelen van de krachten om nog meer kinderen en jongeren actief te krijgen. Het wijkgerichte werk van het UCK vindt plaats in drie targetwijken: Utrecht Zuidwest (Kanaleneiland), Overvecht en Leidsche Rijn. Voor het wijkgericht werk onderhoudt het UCK nauwe banden met basisscholen, de buurthuizen en wijkbureaus, zelforganisaties, speeltuinen, winkelcentra en de bibliotheken. Plankenkoorts Het talentontwikkelingsproject voor jongeren in de wijken Overvecht, Leidsche Rijn en Kanaleneiland is ook in 2006 weer een succes. Zoals elk jaar begint Plankenkoorts met een wervingstour langs de scholen en buurthuizen. Van alle auditanten mogen 49 jongeren mee doen aan het Plankenkoortstraject. Alle deelnemers krijgen in hun eigen wijk coachingslessen om hun act op het gebied van dans, rap of zang te perfectioneren. Hun acts vertonen ze op de drie wijkfinales: het Griftpark Jongerenfestival voor 24 Overvecht, in de Paperdome in Leid- in een door ruim bezoekers 25 sche Rijn en tijdens het door UCK, HKU en Stichting Utrecht aan de Nijl georganiseerde jongerenfestival in winkelcentrum De Rijnbaan in Kanaleneiland. De jury s selecteren 17 acts voor de finale in Tivoli de Helling. De finalisten treden daarna nog verschillende keren op, o.a. tijdens het Uitfeest, Leidsche Rijn Festival, Parkfestival Overvecht en Kanaleneiland Festival. De winnaars van de finale nemen in een professionele studio een CD op. Stroom Stroom, een nieuw Cultuur 19 project in Leidsche Rijn, vindt in 2006 twee keer plaats. Het jongerenproject, een samenwerking van het UCK met het Kaasschaafcollectief, richt zich op de Urban-kunstvormen breakdance, rap, DJ-en en grafitti. In vier workshops maken jongeren kennis met deze kunstvormen. Als afsluiting van de workshops is er een met inbreng van de jongeren georganiseerde Urban uitgaansavond in de Paperdome, waar professionals uit de HipHopscène en jongeren uit Leidsche Rijn samen optreden. Bij de novembereditie van Stroom zijn ruim 150 jongeren aanwezig. Utrecht aan de Nijl Voor het festival Utrecht aan de Nijl in Kanaleneiland neemt het UCK het projectmanagement en de programmering voor zijn rekening. Dit resulteert bezocht festival met een buitenpodium voor muziek en dansacts van professionals en buurtbewoners en binnenpodia met debatten, workshops en theatervoorstellingen. Voor het echte festivalgevoel is er een randprogrammering met een kinderboerderij, springkussen, panna-toernooi, eet- en drinkkraampjes en standjes van organisaties uit Kanaleneiland. UCee Station In 2006 gaat het project UCee Station in Utrecht van start met de aanleg van een digitaal medianetwerk voor ROC en VMBO jongeren. Het hoofdinstrument van UCee station is de website Op deze site staan onder meer radioshows, filmpjes, clips, artikelen en interviews gemaakt door Utrechtse jongeren. UCee Station is een project van Click F1, gefinancierd door de Gemeente Utrecht en projectgeld van Doe mee in Overvecht. Het UCK verzorgt het educatieve gedeelte van het project en levert de educatieleider, productieleider en docenten. UCee Station werkt vooral met peereducators: jonge docenten, meestal zonder docenten- of kunstvakopleiding, die woonachtig zijn in de wijken waar de projecten plaatsvinden. Het UCK leidt deze talentvolle en enthousiaste groep op tot coaches voor onder andere de radio- en filmlessen van UCee Station. Leidsche Rijn Het UCK stelt in 2006 een projectplan op en formeert een projectgroep om de positie van het UCK in Leidsche Rijn/Vleuten De Meern te versterken. De activiteiten die het UCK nu en in de toekomst ontwikkelt worden daarbij vanuit verschillende invalshoeken integraal benaderd, met als doel het verder vormgeven aan het UCK als herkenbare en inspirerende partner in de culturele ontwikkeling van dit deel van de stad. Een mijlpaal in 2006 is de oplevering van de Sportcampus, een gebouwencluster dat het Leidsche Rijn College, het Via Nova College en sportfaciliteiten huisvest en waar het UCK de beschikking heeft over een aantal ruimtes na schooltijd. Behalve op deze locatie organiseert het UCK ook naschoolse cursussen en activiteiten in Kindercluster Voorn en in Forum Waterwin. Het UCK zal vanaf najaar 2008 zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw van de Cultuurcampus in de wijk Vleuterweide, samen met onder andere het Amadeus Lyceum.

14 plankenkoorts 2006 Contacturen docent/trainer Contacturen m.b.v. materiaal Voorstellingen Wervingsactiviteiten: 10 wervingsacties a 1,5 lesuur 15 Audities: 7 * 2 uur 14 Coachingslessen op 5 locaties: 5 * 8 uur 40 Masterclasses op 4 locaties: 4 * 4 uur 16 Drie wijkfinales en finale: bezoekers 58 Beeldend project voor meisjes: 8 * 2 uur 16 Open Podium: 150 bezoekers 8 Subtotaal: Totaal generaal:

15 Personeelsopbouw Ondernemingsraad In 2006 bestaat de Ondernemingsraad (OR) uit zeven leden. In april wordt Ietsje Bontekoe als nieuwe voorzitter gekozen. Tevens zijn er ambassadeurs op de locaties Ganzenmarkt en Verlengde Hoogravenseweg. Werkbelevingsonderzoek docenten UCK Begin 2006 roept de OR een werkgroep in het leven. Hieruit komt het advies aan directie en OR tot het houden van een werkbelevingsonderzoek onder alle docenten (zowel onderwijs- als cursusafdeling). Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2006 gehouden. Nieuwe reiskostenregeling UCK In het najaar maakt de OR zich in het overleg met de directeur hard voor een betere reiskostenregeling. De al jaren bestaande regeling is veel magerder dan de regeling die de nieuwe CAO-Kunsteducatie voorstelt. De onderhandelingen resulteren in het onverkort hanteren van de CAO-regeling zodat de vergoeding per kilometer met 0,10 naar 0,19 omhoog gaat. Sluiting pand Ganzenmarkt In december adviseert de OR met betrekking tot de sluiting van het pand Ganzenmarkt de activiteiten zoveel mogelijk te verplaatsen binnen de oude stad (bij voorkeur pand Domplein) en de last van de sluiting zoveel mogelijk gelijk over alle disciplines te verdelen. Aantal medewerkers in loondienst 240 waarvan vrouwen 145 waarvan mannen 95 in dienst gekomen 254 uit dienst gegaan 242 Leeftijdsopbouw < 24 jaar tot 34 jaar tot 44 jaar tot 54 jaar 71 > 55 jaar 21 Bestuur en directie Bestuur UCK Dhr. H. Bos, voorzitter Dhr. G. Dhondt, secretaris Dhr. T. Entius, penningmeester Dhr. B. van den Akker Dhr. H. Tromp Dhr W. Menke Directie UCK Dhr. J. van Muilekom, directeur Mevr. Y. Keijser, adjunct-directeur Voornaamste conclusies van het onderzoek: UCK-docenten hebben over het algemeen meer plezier in hun werk dan de gemiddelde beroepsbevolking in Nederland; De communicatie binnen het UCK kan beter en de werkdruk is hoog; Docenten kunnen hun werk- en rusttijden niet zelf bepalen. De OR is in gesprek met de directie om te kijken hoe een vervolg gegeven kan worden aan de aandachtspunten uit dit onderzoek

16 Financieel overzicht 2006 Balans per 31 december 2006 activa Passiva Staat van baten en lasten 2006 Baten Lasten Vaste Activa Materiële vaste activa Gebouwen Verbouwing Inventaris Apparatuur/instrumenten Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Langlopende schulden Lening St. Nationaal Restauratiefonds Subsidie regulier Subsidie Leidsche Rijn Opbrengsten van cursussen en activiteiten Opbrengsten overige activiteiten en overige baten Loonkosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Activiteiten Vlottende Activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Vooruit ontvangen cursusgelden Vooruit ontvangen subsidie Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal activa Totaal passiva Totaal baten Totaal lasten resultaat

17 adres Postadres: Postbus AB Utrecht Telefoon: (030) Fax: (030) Website:

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016

ONDERWIJS. Vlaardingse Schatten. Cultuurlijn 2015/2016 O ONDERWIJS Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Vlaardingse Schatten Cultuurlijn 2015/2016 Beste mensen, Ik ben verheugd u de Cultuurlijn 2015-2016 aan te mogen bieden. Cultuureducatie is één van

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 KUNSTkatern basisschool De Regenboog Geachte leerkracht, ouder en/of verzorger, Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 Het Utrechts Centrum voor de Kunsten verzorgt dit schooljaar een breed en mooi aanbod

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG

DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG DE KUNST- EN CULTUURKOERS VAN DE REGENBOOG INLEIDING Aanleiding voor de herijking van de Kunst- en Cultuur koers per 1-8-2014 Aanleiding voor het herschrijven van de visie op kunst- en cultuureducatie

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING Van de voorstelling Wat is het geheim van Protos Groen? Een voorstelling voor groep 5 en 6 Kunstmenu 2015-2016 1

DOCENTENHANDLEIDING Van de voorstelling Wat is het geheim van Protos Groen? Een voorstelling voor groep 5 en 6 Kunstmenu 2015-2016 1 DOCENTENHANDLEIDING Van de voorstelling Wat is het geheim van Protos Groen? Een voorstelling voor groep 5 en 6 Kunstmenu 2015-2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Informatie voor de leerkracht... 4 Hogeschool

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2020 Wijks Atelier passie voor kunst Het Wijks Atelier is een kunstzinnig centrum voor de inwoners van Wijk bij Duurstede en omgeving, dat cursussen aanbiedt en diverse activiteiten ontwikkelt

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro, toonaangevend voor vocale muziek in Noord-Brabant In Brabant wordt van oudsher veel gezongen, en goed ook. Uit de Monitor Amateurkunst

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam

Jaarverslag. Kunnen. Zien Weten. Stichting Zien Weten Kunnen. Tel KvK Prins Hendrikkade AH Zaandam Jaarverslag 2015 Zien Weten Kunnen Tel 075-7715071 KvK 61107069 Prins Hendrikkade 101 1501 AH Zaandam zienwetenkunnen.nl info@zienwetenkunnen.nl Inhoudsopgave Inhoud Stichting... 1 Bestuur... 2 Activiteiten...

Nadere informatie

Nieuwsbrief CultuurlinC

Nieuwsbrief CultuurlinC September 2008 Jaargang 3, nummer 1 Nieuwsbrief CultuurlinC In deze nieuwsbrief Nieuw aanbod Deskundigheidsbevordering Kinderboekenweek Museumschatjes Bijeenkomsten Netwerk CultuurlinC Kort nieuws Deze

Nadere informatie

Verslag Project Normen & Waarden

Verslag Project Normen & Waarden Tussenrapport Verslag Project Normen & Waarden Vreewijk Rotterdam 2010-2012 Stichting t Kleinste Ding Voorwoord Voor U ligt het tussentijdse verslag van het project normen en waarden in de wijk Vreewijk

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing

Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Basis voor cultuureducatie als basis voor vernieuwing Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie Nieuwegein, 17 maart 2017 ronaldkox@lkca.nl Waarom kunst en cultuur? Artistiek-creatief proces Iteratief proces Universeel

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Beknopte Jaarrekening 2014

Beknopte Jaarrekening 2014 Beknopte Jaarrekening 2014 STICHTING CENTRUM VOOR KUNSTZINNIGE VORMING TRIADE Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Balans per 31 december 2014 3. Staat van baten en lasten 2014 1. Algemeen Doel en opdracht van

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

een greep uit ons werk

een greep uit ons werk 2014 een greep uit ons werk a. Workshopprogramma Rap Zang Streetdance Make a track Fotografie DJ Sfeermakers MA-KE Mode Superchefs Muzikale reis Theaterdans Fijnproevers Workshops zijn gegeven binnen Jongeren

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM HET ERASMUS KUNSTSTROOM VOOR CREATIEVE TYPES DOOR TE KIEZEN VOOR DE KUNSTSTROOM MAAK JE KENNIS MET DE CREATIEVE WERELD Voor toekomstige artiesten en kunstenaars,

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.15 31.12.14 I Materiële vaste activa 362.603

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

CULTUUR & SCHOOL UTRECHT JAARVERSLAG 2014 CULTUUR SCHOOL UTRECHT TIVOLIVREDENBURG HET FILIAAL UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT KASTEEL DE HAAR

CULTUUR & SCHOOL UTRECHT JAARVERSLAG 2014 CULTUUR SCHOOL UTRECHT TIVOLIVREDENBURG HET FILIAAL UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT KASTEEL DE HAAR &JAARVERSLAG 2014 TIVOLIVREDENBURG KASTEEL DE HAAR HET FILIAAL UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT STADSSCHOUWBURG UTRECHT & CULTUUR SCHOOL UTRECHT DOMTOREN CULTUUR & SCHOOL UTRECHT CENTRAAL MUSEUM MUSEUM CATHARIJNECONVENT

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs

Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs Projectinformatie MAAK MEE: S.H.O.E.S. Groep 7-8 Maak Mee Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Maak Mee waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit document vindt

Nadere informatie

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag

PAPERCLIP. Agenda. 8 september OR/MR vergadering. 10 september schoolreisje. 11 september studiedag PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 2 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-2 Schoolfoto s Studiedag Eindtoets groep 8 De onderbouw en de kermis Groep 8 en de plusgroep Gevonden

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM. Het Erasmus. Wanted! Kunstzinnige types

HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM. Het Erasmus. Wanted! Kunstzinnige types HET ERASMUS HAVO/VWO KUNSTSTROOM Het Erasmus Wanted! Kunstzinnige types HET ERASMUS HAVO/VWO Wie voor de Kunststroom Het Erasmus kiest, kiest voor 9 uur kunstvakken per week het vak drama kennismaken met

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Onderwijs Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in cultuureducatie in Amsterdam de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning

\ 6 :$5. s /J /E- Nota vaii B&W. H. Tuning Nota vaii B&W Onderwerp Voorgenomen verlening subsidies in het kader van de Regeling Cultuurparticipatie Portefeuillehouder Collegevergadering H. Tuning s /J /E- \ 6 :$5 Inlichtingen Jorgen Karskens (023

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam

Werkwijze Cultuurtraject Rotterdam zinleiding Tijdens de bijeenkomst op 3 december 2012 presenteert het KCR de nieuwe werkwijze voor het Cultuurtraject Rotterdam aan de Rotterdamse culturele instellingen. In dit document vindt u een beknopte

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

Stichting Museum Plus Bus 2015 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave

Stichting Museum Plus Bus 2015 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Stichting Museum Plus Bus 2015 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal Nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling per 31 december 2015...

Nadere informatie

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel

Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Franekeradeel Stichting Regionaal Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk en Basiseducatie De Skûle Godsacker 35 8801 LM FRANEKER Financiële verantwoording 2015-1 - Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2015 Bestuursverslag

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016

NIEUWSBRIEF 25 mei 2016 TRAININGEN (WERK)BIJEENKOMSTEN INTERVISIES Werkbijeenkomst pilotteams woensdag 25 mei 2016 De derde werkbijeenkomst van dit schooljaar werd in het Bieblab gehouden. De middag stond in het teken van kennismaken

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit Reizen in de Tijd is een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. De activiteiten gaan over de leerlingen en de plek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

: Intrekken 'Verordening lesgeldvoorwaarden gemeentelijke muziekschool', vaststellen beleidskader muziekschool.

: Intrekken 'Verordening lesgeldvoorwaarden gemeentelijke muziekschool', vaststellen beleidskader muziekschool. Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-15266 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : Intrekken 'Verordening lesgeldvoorwaarden gemeentelijke muziekschool', vaststellen beleidskader muziekschool.

Nadere informatie

Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016

Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016 Visie van ToBe Cultuurcentrum op cultuureducatie in Dordrecht mei 2016 Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid (ToBe Cultuurcentrum) is actief op 2 markten. Die van de Actieve Cultuurparticipatie (cultuureducatie

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten

Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten Verslag Netwerkbijeenkomst Kunstvakdocenten 21 mei 2014 Op 21 mei 2014 organiseerde de MoccaAcademie de zesde netwerkbijeenkomst voor kunstvakdocenten in het primair onderwijs. De bijeenkomst vond plaats

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard

WERKPLAN DE KETEN CENTRAAL. Open Academie Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN Open Academie 2017 Audiovisueel beeldend dans theater muziek - erfgoed DE KETEN CENTRAAL Professionalisering, verdieping, borging & samenhang Kunsteducatie en amateurkunst in Lingewaard WERKPLAN

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

Cultuur op school; een hele kunst

Cultuur op school; een hele kunst G:\Beleid & Regelingen\Beleid\Cultuur op school een hele kunst.doccultuur op school; een hele kunst - 1 - ONDERWIJSPR PR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Cultuur op

Nadere informatie