Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat AV Zorggroep voor Identiteit Missie Visie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord... 4. Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat AV Zorggroep voor... 5 1.1 Identiteit... 5 1.2 Missie... 5 1.3 Visie..."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat AV Zorggroep voor Identiteit Missie Visie... 5 Hoofdstuk 2 - AV Zorggroep in ontwikkeling Speerpunten Onderwerpen Primair proces Reorganisatie... 9 Hoofdstuk 3 - Met wie werkt AV Zorggroep samen Gemeenten Overige samenwerkingsverbanden Hoofdstuk 4 - AV Zorggroep en de Zorgbrede Governance Code Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders Hoofdstuk 5 - AV Zorggroep houdt zich aan wetten en regels Medezeggenschap cliënten Medezeggenschap medewerkers Klachtrecht Hoofdstuk 6 De financiën van AV Zorggroep Resultaten en toelichting Financiële toekomst

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In dit jaarverslag is te lezen hoe AV Zorggroep terugkijkt op het afgelopen jaar, wat ze heeft gedaan en wat ze heeft bereikt. Binnen AV Zorggroep dachten we dat 2013 een turbulent jaar was, maar dit werd door dit verslagjaar overtroffen. Door wetswijzigingen en bezuinigingsmaatregelen vanuit de overheid moesten er in 2014 drastische maatregelen getroffen worden om de toekomst met een gezonde bedrijfsvoering tegemoet te zien. Uiteindelijk was het onvermijdelijk om halverwege het verslagjaar een reorganisatieplan te schrijven en uit te voeren. Dat we van een groot aantal medewerkers afscheid moeten nemen doet ons allen veel pijn. In het verslagjaar is er naast de reorganisatie een andere grote verandering voorbereid, namelijk het organiseren van het primair proces in kleine zelforganiserende teams. Dit zal in 2015 uitgerold gaan worden. Ook in 2014 hebben er weer Eerstverantwoordelijk Verzorgenden (EVV-ers) met succes hun opleiding afgerond en is het verpleegkundig team van AV Zorggroep gestart. Binnen het facilitair bedrijf was dit verslagjaar een groot succes te vieren op het gebied van voedselveiligheid. Alle locaties scoorde een hoog cijfer, waardoor er prijzen werden behaald. Het jaarverslag gaat verder in op de genoemde kansen, en richt zich ook op de doelen die zijn bereikt of waar nog werk ligt te wachten. Ook komen de toezicht en medezeggenschapsorganen in het jaarverslag aan het woord en wordt verslag gedaan van de uitvoer van de wet klachtrecht. Vooruitkijkend heeft AV Zorggroep nog een lange weg te gaan voordat alle veranderingen, die 2014 elkaar snel deden opvolgen, een plek hebben gevonden. Organisatorisch zal hier in korte tijd een weg in worden gevonden, maar de nieuwe manier van werken moet ook een plek krijgen in ieders werkpatronen. Deze cultuurvraagstukken vragen meer aandacht en geduld. Hier gaan we met elkaar mee aan de slag. M. Verboom bestuurder 4

5 Hoofdstuk 1 Waar staat en gaat AV Zorggroep voor Het bestaansrecht van AV Zorggroep is de mens die behoefte heeft aan de zorg en diensten die wij leveren. 1.1 Identiteit AV Zorggroep heeft een protestants christelijke en een algemene grondslag. Voor de locaties Graafzicht, Hof van Ammers, Open Vensters en de teams Oost en West van Present thuiszorg geldt dat zij een protestants christelijke identiteit hebben. Voor deze locaties is de Bijbel de bron voor al het handelen. Het uitgangspunt van de Bijbel ten aanzien van mensen is dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld. Dit houdt in dat ieder mens een uniek schepsel van God is,van wie Hij houdt. Dit uitgangspunt willen we tot uitdrukking laten komen in de zorg en diensten die wij aanbieden op deze locaties. Emma en team Emma van Present thuiszorg hebben een algemene identiteit en bieden op basis van een algemene grondslag zorg en welzijn aan. Uitgangspunten daarbij zijn respect voor en waarborging van ieders levensovertuiging, gelijkwaardigheid en recht op autonomie van de individuele cliënt. 1.2 Missie Hoewel de identiteit en de bron waaruit deze voortvloeit van de locaties verschillend is kunnen we elkaar vinden in de volgende twee kernwaarden die voor de gehele organisatie van wezenlijk belang zijn en waar vanuit we willen handelen: naastenliefde en rentmeesterschap. 1.3 Visie De visie waar AV Zorggroep voor staat is als volgt: Wij willen alle mensen met een ondersteuningsvraag helpen om een passende leefomgeving te behouden of, indien nodig, deze voor hen creëren. De primaire focus ligt hierbij op ouderen. Wij streven oprecht naar het beste voor de cliënt, waarbij de uniciteit en zelfregie van de cliënt het uitgangspunt is. 5

6 Hoofdstuk 2 AV Zorggroep in ontwikkeling In het meerjarenbeleid heeft AV Zorggroep een aantal speerpunten benoemd. Daarnaast zijn een aantal kwaliteit- en veiligheidsonderwerpen gekozen waar de organisatie zich op gaat richten. Per speerpunt en onderwerp zal beschreven worden wat in het jaar 2014 is uitgevoerd. Verder zal als apart punt de reorganisatie benoemd worden. 2.1 Speerpunten Ontwikkelen van aanbod voor mensen met een hoog inkomen AV Zorggroep is in het verslagjaar gestart met het aanbieden van huurappartementen binnen de locaties. In de locaties Emma en Hof van Ammers wordt een all-inclusive arrangement aangeboden. Daarnaast is het aanbod aan particuliere zorgaanbod uitgerold. Er is een folder beschikbaar waarin het aanbod is uitgewerkt. De medewerkers zijn hierover geïnstrueerd Ontwikkelen van aanbod voor preventie Per 1 mei zijn de beweegcoaches gestart binnen AV Zorggroep. Er is 1,2 fte beschikbaar voor de locatie Graafzicht, Hof van Ammers en Open Vensters. De twee beweegcoaches hebben beleid geformuleerd over bewegen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers om toelichting op het beleid te geven. Verder zijn ze middels een pilot op de afdeling Kleinschalige Zorg in locatie Graafzicht het beleid gaan testen. De resultaten hiervan volgen in het volgende verslagjaar Strategische doelgroepen Voor de inkoop van S1 verpleegkundige inzet heeft AV Zorggroep de samenwerking gezocht bij Stichting Waardeburgh. Hiermee willen beide organisaties de identiteitszorg in de regio versterken. Het aanbieden van gastenverblijven blijkt een aanbod te zijn waar vraag naar is. Daarom is ook op de andere locaties deze gastenverblijven uitgerold. In locatie Emma is onderzocht of het mogelijk is om een afdeling te openen gericht op cliënten met een islamitische achtergrond. Dit idee heeft geen uitwerking gekregen. Er is wel een Turkse variant van de folder van AV Zorggroep ontwikkeld Talentmanagement Op het gebied van talentmanagement is een eerste stap gezet om de professionele kwaliteit te verhogen binnen AV Zorggroep. Dit valt binnen het reorganisatietraject. Hierop volgend wordt de focus op de individuele talenten van medewerkers gelegd Binding van vrijwilligers en mantelzorgers In 2014 is het mantelzorgbeleid geschreven en is de mantelzorggids uitgebracht. De implementatie van het beleid heeft in het volgende verslagjaar de volledige aandacht Naamsbekendheid 6

7 In verband met de financiële situatie waarin de organisatie zich bevindt, zijn geen extra initiatieven uitgevoerd om de naamsbekendheid te verbeteren Meer strategische kracht ontwikkelen Als gevolg van de reorganisatie heeft het aan tijd en mankracht ontbroken om dit punt verder op te pakken. 2.2 Onderwerpen Decentralisatie AV Zorggroep heeft in het kader van de inkoop van begeleiding voor het jaar 2015 deelgenomen aan de regionale werkgroep die binnen de AV regio is opgericht. Deze werkgroep heeft zich beziggehouden met de voorbereidingen van de wetswijzigingen die gevolgen hebben voor gemeenten en aanbieders. De bestuurder heeft daarnaast zitting gehad in de stuurgroep Tranistie. In deze stuurgroep waren de AV gemeenten, de zorgverzekeraars, aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten vertegenwoordigd. Per 1 december 2014 heeft de organisatie afscheid genomen van de WMO medewerkers die werkzaam waren vanuit locatie Emma. Met T-zorg is overeengekomen dat zij de cliënten en de medewerkers overnemen Verpleegkundig team Per 1 april 2014 is het verpleegkundig team van AV Zorggroep gestart. Dit team bestaat bij de start uit 4 gediplomeerde verpleegkundigen met niveau 4 en 5 en 4 leerling verpleegkundigen. Zij stromen door van niveau 3 naar niveau 4. Samen garanderen zij 24/7 verpleegkundige zorg op de locaties en in de thuiszorg. Zij zijn beschikbaar op werkdagen, daarnaast bereikbaar en inzetbaar buiten kantooruren. Zij gaan verpleegkundige handelingen uitvoeren. Naast hun deelname aan het verpleegkundig team AV zorggroep breed is iedere verpleegkundige met een leerling verbonden aan 1 locatie. Zij zijn voor die locatie consulteerbaar bij complexe cliënten ter ondersteuning van de EVV-er. Ook zullen zij een rol krijgen in de contacten met huisartsen, specialist ouderengeneeskunde en ziekenhuizen en de cliënten op de wachtlijst HKZ certificaat In november 2014 hebben drie externe controleurs (auditoren) een uitgebreide HKZtoetsing uitgevoerd binnen de locaties en het thuiszorgonderdeel van AV Zorggroep. Ze waren onder de indruk van de wijze waarop de medewerkers hun werk doen, met hart voor de cliënten. Ook waren ze vol lof over de prachtige locaties. Uiteraard waren er ook verbeterpunten. Het HKZ-certificaat is verlengd tot januari Tot die tijd controleert een extern bureau jaarlijks of de organisatie nog aan de gestelde richtlijnen voldoet Kwaliteitsmetingen Aan het eind van 2014 is een cliënttevredenheidsmeting gedaan onder de cliënten van alle locaties. De tevredenheid van de cliënten is gemiddeld genomen over de diverse aspecten iets lager dan in Voor de verzorgingshuis- en thuiszorgcliënten geldt dat de tevredenheid op de meeste aspecten hoger is dan het landelijk gemiddelde. Met name de uitkomsten betreft bejegening, ervaren informatie, privacy en eten & drinken waren duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde. De tevredenheid over de schoonmaak is duidelijk slechter dan het landelijk gemiddelde. 7

8 Voor de kleinschalige zorg was de tevredenheid gemiddeld iets lager dan dit landelijk gemiddelde. Dit geldt met name voor de tevredenheid over een zinvolle dagbesteding (hoewel deze al flink hoger is dan in 2012) en beschikbaarheid van personeel. Met name de tevredenheid over de inrichting is duidelijk beter dan het landelijk gemiddelde. In 2015 vindt overleg plaats met de (lokale) cliëntenraden over de prioriteiten en verbeterpunten voor de komende periode Meldingen incidenten cliënten Elke locatie en team van Present thuiszorg heeft een actieve MIC commissie. Deze commissie verzamelt de incidenten die bij cliënten voorkomen en analyseert deze. Het verslag van de MIC commissie wordt tijdens de teamoverleggen besproken. In een uitgebreid jaarverslag MIC wordt ingegaan op het aantal incidenten per locatie en thuiszorg en wordt uiteengezet welke algemene acties door de MIC commissies zijn ingezet. Met betrekking tot de MIC heeft de organisatie geconcludeerd dat de teams zelf meer verantwoordelijkheid dienen te krijgen. Ook is de overlegstructuur van de commissies niet optimaal; er wordt veel tussen de verschillende commissieleden van de diverse teams overlegd. Daarom is een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld (start februari 2015). Hierbij ligt het zwaartepunt op overleg en verantwoordelijkheid binnen de teams zelf en rapportage aan één centrale MIC-commissie Mondzorg In het verslagjaar is actief ingezet op mondzorg. Met een aantal tandartsen is een contract afgesloten, waarin is afgesproken dat zij voor elke cliënt op de afdelingen Kleinschalig Zorg een mondbehandelplan opstellen. Daarnaast kunnen ze door de verzorgenden benaderd worden voor advies en zijn ze betrokken bij de bespreking van het zorgplan Veilig voedsel Alle locaties van AV Zorggroep hebben meegedaan met het keurmerk Veiligvoedsel en dit heeft bij allen tot certificering geleid. Hiermee voldoen ze aan de zeer strenge normen op het gebied van hygiëne. Gemiddeld hebben de locaties een 9,23 als cijfer behaald. AV Zorggroep is als nieuwkomer hiermee op de tweede plek gekomen van Nederland en de locatie Hof van Ammers staat zelfs in Zuid-Holland op de eerste plaats. 2.3 Primair proces Het verslagjaar heeft geheel in het teken gestaan van het primair proces. In het ingezette verandertraject is het plan opgesteld om de zorg in kleine basisteams vorm te geven. Dit leidt ertoe dat de cliënt met minder verschillende medewerkers te maken heeft. Verder resulteert dit in o.a. een meer tevreden medewerker en cliënt, minder ziekteverzuim en efficiëntere manier van werken. De medewerkers zijn middels diverse bijeenkomsten en nieuwsbrieven op de hoogte gesteld van welke veranderingen er gaan plaatsvinden. De medewerkers van de thuiszorg en het verzorgingshuis zijn samengevoegd. Dit heeft ertoe geleid dat er een nieuwe verdeling is gemaakt van de locaties en wijken. Ook zijn de medewerkers opnieuw verdeeld over de nieuwe kleinere teams. Hierbij komt dat ook de applicaties en andere middelen aangepast moesten worden. Begin 2015 zal de transitie 8

9 plaatsvinden en daarna wordt ingezet om stap voor stap de verantwoordelijkheid lager in de organisatie te brengen. 2.4 Reorganisatie N.a.v. de uitkomsten van het inkooptraject voor 2015 is halverwege 2014 besloten voorbereidende stappen te ondernemen om de organisatie van AV Zorggroep aan te passen aan de verwachtingen t.a.v. het budget voor AV Zorggroep heeft hiertoe een nieuwe koers bepaald, die ook is vertaald in een nieuwe organisatiestructuur. Dat betekent dat er nieuwe afspraken zijn over verantwoordelijkheden en de manier waarop daaraan invulling wordt gegeven. Dit betekent ook dat diverse functies (zijn) vervallen, waarvoor deels nieuwe functies in de plaats komen die aansluiten bij de nieuwe manier van organiseren en werken binnen AV Zorggroep. Dit betreft vnl. functies om management en middenkader niveau. Verder zijn de functies op niveau 1 en 2 binnen de organisatie vervallen. De acties die in 2014 in het kader van hiervan zijn ondernomen zijn: Het opstellen van een reorganisatieplan, waarin de aanleiding, achtergrond en onderbouwing van de reorganisatie zijn beschreven en waarin de nieuwe organisatiestructuur wordt uiteengezet en onderbouwd. Het in samenspraak met de ondernemingsraad en de vakbonden opstellen van een sociaal plan voor de medewerkers. Het boventallig verklaren van het vastgestelde aantal medewerkers. Naast deze personele bezuinigingen zijn ook plannen gemaakt op diverse andere gebieden, zoals inkoop, keukens, ICT, huisvesting, particuliere diensten, zowel zorg als niet zorg gerelateerd, en logistieke processen. In 2014 is nog niet daadwerkelijk gestart met de implementatie van bovengenoemde plannen. Realisatie zal in 2015 plaatsvinden. Door middel van deze maatregelen zijn inkomsten en uitgaven binnen AV Zorggroep weer in balans en is een goede financiële positie van AV Zorggroep in 2015 gewaarborgd. 9

10 Hoofdstuk 3 Met wie werkt AV Zorggroep samen AV Zorggroep werkt in haar werkgebied binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met belanghebbenden in meer of mindere mate samen. Hieronder worden de belanghebbenden genoemd waar in 2013 een verandering in de samenwerking is opgetreden of dat de samenwerking geleid heeft tot bijzonderheden. 3.1 Gemeenten Op het gebied van samenwerking is in 2014 ingezet op de samenwerking met de diverse gemeenten die binnen het werkgebied van AV Zorggroep liggen. Zo heeft AV Zorggroep deelgenomen aan de pilot Sociaal team in de gemeente Leerdam. Uiteindelijk heeft de organisatie een contract met de gemeente Molenwaard afgesloten voor 1 fte aan verpleegkundige S1. Al jaren organiseert AV Zorggroep de AV Salon. Dit is een avond waar verschillende thema s door een gastspreker worden toegelicht. Deze thema s sluiten aan bij wat er speelt onder de cliënten en mantelzorgers. De AV Salon is besproken met de gemeente Molenwaard betreffende het uitbreiden en subsidiëren ervan. Verder heeft AV Zorggroep structureel overleg gevoerd met de nieuwe wethouders van de gemeenten Leerdam, Molenwaard en Zederik over de wijzigingen in de zorg, binnen de gemeentelijke organisatie en AV Zorggroep. 3.2 Overige samenwerkingsverbanden Met stichting Waardeburgh is gekeken op welke thema s er samenwerking gezocht kan worden. Concreet heeft dit geleid tot het samen inkopen van verpleegkundige zorg S1. Met hen en ook met Huis ter Leede is samenwerking gevonden aangaande de scholing en intervisie van het verpleegkundig team. Met Philadelphia is in locatie Graafzicht verschillende leer-werktrajecten gestart. Cliënten van Philadelphia kunnen binnen Graafzicht onder begeleiding klussen en taken uitvoeren. De beweegcoaches hebben contact gezocht met welzijn- en sportverenigingen en scholen betreffende het thema bewegen. Hieruit zijn diverse activiteiten uit voortgekomen. De Huis van de Waard, een huis met een laagdrempelig inloop voor burgers, is gecontinueerd in Oud-Alblas en uitgebreid naar de dorpen Goudriaan en Ottoland. Met het dorp Groot-Ammers worden oriënterende gesprekken gevoerd. Binnen de Huis van de Waard biedt AV Zorggroep activiteiten aan gericht op begeleiding. In Schoonrewoerd adviseren wij een initiatiefnemer van het oprichten van kleinschalige zorgappartementen in de Oude School aangaande het opnemen van cliënten. 10

11 In Zijderveld heeft AV Zorggroep een presentatie gegeven over nieuw te bouwen appartementencomplex. In de presentatie geven we ons advies over de ontwikkeling van woning en de toewijzing ervan. Verder is een eerste onderzoek gedaan naar behoefte aangaande dagbesteding. Locatie Graafzicht heeft met de kerken die betrokken zijn geweest bij de oprichting van deze locatie gesproken over de veranderingen in de zorg en welke rol de kerken hierin kunnen spelen. Verder is er met hen gesproken over een samenwerking aangaande hospiceappartementen binnen de locatie Graafzicht. 11

12 Hoofdstuk 4 AV Zorggroep en de Zorgbrede Governance Code In dit hoofdstuk is te lezen hoe AV Zorggroep met de Zorgbrede Governance Code omgaat. 4.1 Zorgbrede Governance Code AV Zorggroep hanteert het Zorgbrede Governance Code branche V&V (ActiZ). De bestuurder heeft er voor gekozen breed verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Zo heeft de bestuurder gedurende het jaar verantwoording van het gevoerde beleid afgelegd in de vergaderingen van de Raad van Toezicht en in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De nieuwe Zorgbrede Governance Code is in 2009 in de Raad van Toezicht ingebracht. Er is naar aanleiding van dit document gesproken over de aanpassingen van de honorering van de leden van de raad. In 2010 is besloten door de Raad van Toezicht om de minimale variant van de nieuwe honoreringsregeling toe te passen. 4.2 Raad van Bestuur De heer Verboom bekleedt de functie van eenhoofdig bestuurder. Binnen AV Zorggroep is er één bestuurder, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse besturing. Het dagelijkse bestuur vindt plaats in samenspraak met een managementteam. Omdat er één bestuurder is, ten behoeve van de besluitvorming, is het samenspel met het managementteam expliciet opgenomen in de documenten. In 2010 is er een nieuw bestuursreglement opgesteld en goedgekeurd. In het kader van het verandertraject is de bestuurder in 2014 door de Raad van Toezicht herbenoemd als bestuurder. Ten aanzien van de aangegeven nevenfunctie van de bestuurder als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Drechtstreek treedt er geen belangenverstrengeling op, doordat deze organisatie in een andere regio werkzaam is. Daarnaast is hij in 2014 toegetreden als bestuurslid tot de Werkgeversvereniging Zorg + welzijn van Zuid-Holland-Zuid. Ook hier treedt geen belangenverstrengeling op. Daarnaast is de bezoldiging van de bestuurder in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder opgenomen dat bezoldiging plaatsvindt conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. 4.3 Toezichthouders De Raad van Toezicht van AV Zorggroep bestond in het verslagjaar gestart uit vijf leden. Binnen de Raad van Toezicht is er momenteel geen lid aanwezig dat beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg. De Raad van Toezicht is zich hiervan bewust en zal zodra een vacature vrijkomt, deze opvullen met een kandidaat die hieraan voldoet. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. Daarnaast ziet zij toe op de bedrijfsvoering en het beheer van de beschikbare middelen. De raad ziet er ook op toe dat de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de zorgorganisatie betrokken zijn. De gang van zaken is juridisch vastgelegd in de statuten, laatstelijk gewijzigd op 31 12

13 augustus 2010 en in het reglement voor de Raad van Toezicht en de bestuurder, d.d. 31 augustus De taken van de Raad van Toezicht zijn: - toezicht op de bestuurder uitoefenen; - de bestuurder met reflectie of raad terzijde staan; - het werkgeverschap van de bestuurder vervullen; - zorg dragen voor de regelgeving van de raad zelf en toezien op de regelgeving voor de bestuurder; - conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door de bestuurder te nemen besluiten verlenen; - zijn eigen werkzaamheden plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en evalueren en zich verantwoorden over bovenstaande taken. In 2014 heeft de raad naar behoren invulling kunnen geven aan al deze taken. Er is 9 keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder om de reguliere zaken als planning, controle en beleidsbepaling te behandelen. Daarnaast is er 3 keer (extra) vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder om specifiek te spreken over de ontwikkelingen op financieel gebied en de hiermee samenhangende reorganisatie binnen AV Zorggroep. Er is in dat kader ook specifiek aandacht besteed aan het thema publiciteit en media. Gefocust is hierbij op de vraag naar de rol van medewerkers, klanten, vrijwilligers etc. in tijden van hectiek en negatieve publiciteit rondom bezuinigingen in de zorg. Verder heeft de Raad van Toezicht een vergadering gehad met een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad, met een afvaardiging van de identiteitscommissies en met een afvaardiging van de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht heeft de lijn voortgezet om niet alleen meer te toetsen op financiën en behaalde doelstellingen, maar ook op kwaliteit en beleving van cliënten en ook op bedrijfsrisico s als imagoschade. Het dashboard dat hiervoor in 2013 was ontwikkeld, is verder verfijnd en de relevante indicatoren worden steeds maandelijks verwerkt. Dit blijkt een goed instrument te zijn om niet alleen cijfermatig te toetsen, maar ook de inhoudelijke kant van de bedrijfsvoering te toetsen. De raad heeft in 2014 gebruik gemaakt van haar statutaire bevoegdheden om het jaarverslag goed te keuren en de investering- en exploitatiebegroting en de jaarrekening vast te stellen. In het kader van deskundigheidsbevordering hebben enkele leden bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond. De Raad van Toezicht heeft een profielschets voor de samenstelling van de raad opgenomen in haar reglement en een openbare profielschets voor de individuele zetels. De raad is zo samengesteld en opgebouwd, dat de leden onafhankelijk zijn van elkaar en tevens onafhankelijk van het bestuur en zodanig kritisch kunnen opereren. De raad verantwoordt zich jaarlijks in het Jaarverslag van Stichting Zorggroep Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 13

14 Hoofdstuk 5 AV Zorggroep houdt zich aan wetten en regels AV Zorggroep heeft zich aan verschillende wetten en regels te houden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de WMCZ, de WOR en WKCZ. 5.1 Medezeggenschap cliënten AV Zorggroep faciliteert de overleggen van de Cliëntenraad door het beschikbaar stellen van een vergaderruimte en door het aanbieden van secretariële ondersteuning. Verder worden eventuele door leden van de Cliëntenraad te volgen cursussen gefaciliteerd. AV Zorggroep heeft per 2011 een Centrale Cliëntenraad en drie lokale Cliëntenraden. De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die alle cliënten aangaan. Onderwerpen die alleen op een bepaalde locatie spelen worden in de lokale Cliëntenraden besproken. De bestuurder en bestuurssecretaris zijn aanwezig bij de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. De managers die locatieverantwoordelijk zijn, zijn aanwezig bij de vergadering van de lokale Cliëntenraden Centrale Cliëntenraad In 2014 kwam de Centrale Cliëntenraad (CCR) negenmaal bijeen in aanwezigheid van de bestuurder. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Over sommige onderwerpen is de CCR (desgevraagd) geïnformeerd en over andere onderwerpen werd advies verzocht en uitgebracht Uitgebrachte adviezen Centrale Cliëntenraad Op Begroting 2014 en Jaarrekening 2013 Aandachtspunten Plan Van Aanpak Tweemaal op Aanbesteding Huishoudelijke Hulp Wmo Doorberekening Kosten Tijdens Afwezigheid Beleid Geestelijke Verzorging Start CQ Meting Exclusie Criteria Externe Klachtencommissie Mantelzorgbeleid Palliatieve Bedden In Graafzicht Wijziging Facilitaire Taken Wijzigingen In Organisatie 5.2 Medezeggenschap medewerkers De OR werkt vanaf 2011 met commissies, te weten: commissie Sociaal Beleid, commissie Veiligheid, Gezondheid en Milieu, commissie Financiën en een commissie Achterban. De commissies hebben het laatste jaar niet naar behoren kunnen functioneren in verband met ziekte en wisseling van OR-leden en de vele aandacht die uitging naar het project: Transitie naar een toekomstbestendige organisatie. 14

15 Halverwege het jaar heeft de commissie Sociaal Beleid een cursusdag betreffende de werkkostenregeling gevolgd. Deze regeling gaat per 1 januari 2015 van start. De gehele OR heeft twee trainingsdagen bijgewoond. Deze training werd gegeven door de vaste adviseur van de Ondernemingsraad. Verder hebben twee OR-leden een cursus voor beginnende OR-leden gevolgd. De Ondernemingsraad heeft 19 keer vergaderd, waarvan 12 keer met de bestuurder. Een aantal OR-leden heeft een vergadering van de Raad van Toezicht bijgewoond. Daarnaast hebben OR-leden de besturenavond bezocht, bijeenkomsten voor medewerkers, bijeenkomsten voor boventallig geworden medewerkers en de familieavonden voor bewoners. Een OR-lid heeft in het kader van de reorganisatie namens de Ondernemingsraad zitting gehad in de stuurgroep Transitie naar een toekomstbestendige organisatie. In dit traject is de Ondernemingsraad begeleid door de vaste adviseur van bureau Klaverdijk. De Ondernemingsraad heeft een aantal nieuwsbrieven uitgebracht om haar achterban te informeren over de activiteiten van de Ondernemingsraad Uitgebrachte adviezen en instemmingen Adviezen - Adviesaanvraag verandermanager - Adviesaanvraag financiële gevolgen verandertraject - Adviesaanvraag modernisering ziektewet - Adviesaanvraag overplaatsing planners en applicatiebeheerder - Adviesaanvraag aanstelling projectmanager - Adviesaanvraag aanbesteding hulp bij het huishouden - Adviesaanvraag investeringsbegroting Adviesaanvraag reorganisatieplan Instemmingen - Instemmingsaanvraag organisatieverandering - Instemmingsaanvraag sanctiebeleid - Instemmingsaanvraag beleid verdovende middelen - Instemmingsaanvraag verlofregeling en roosterbeleid - Instemmingsaanvraag samenstelling, reglement en vergoedingsregeling Externe Klachtencommissie VVT - Instemmingsaanvraag beleid jaargesprekken en beoordelingsgesprekken - Instemmingsaanvraag werkkostenregeling - Instemmingsaanvraag scholingsjaarplan 5.3 Klachtrecht AV Zorggroep heeft een klachtenreglement en klachtenprocedure. In het klachtenbeleid richt AV Zorggroep zich op het vinden van een oplossing van een klacht geuit door cliënten of hun vertegenwoordigers door eerst met de (betrokken) medewerker of de leidinggevende de klacht te bespreken. De klachtenfunctionaris van AV Zorggroep kan de cliënt of hun vertegenwoordiger hierbij ondersteunen. Indien men dit niet wenst of als dit niet naar tevredenheid is verlopen, kan men bij de externe klachten- en geschillencommissie een schriftelijke klacht indienen. Deze 15

16 commissie bestaat uit personen die geen binding hebben met de zorggroep. Voor Bopz-klachten wordt de klachtenregeling van Rivas Zorggroep gehanteerd. In 2014 heeft de interne klachtenfunctionaris drie officiële klachten ontvangen. Deze klachten zijn naar tevredenheid van de klager opgelost. In het verslagjaar zijn er geen klachten ingediend bij de externe klachtencommissie. 16

17 Hoofdstuk 6 De financiën van AV Zorggroep In de jaarrekening wordt in detail ingegaan op de financiën van AV Zorggroep. Hieronder worden de resultaten van 2014 toegelicht en wordt al een blik in de toekomst geworpen. 6.1 Resultaten en toelichting De veranderingen in de ouderenzorg hebben voor de AV Zorggroep ook grote financiële gevolgen. De Wet Langdurige Zorg (WLZ) werd aangenomen en taken naar gemeenten en zorgverzekeraars overgeheveld. Capaciteit moest worden afgebouwd. Een en ander ging gepaard met forse bezuinigingen. Voor 2015 werd de organisatie geconfronteerd met een budgetkorting van 1,5 miljoen. In aanloop naar 2015 heeft de AV Zorggroep in 2014 alle zeilen moeten bijzetten om een sluitende (normale) exploitatie te kunnen realiseren. De productie bleef achter bij de afspraak met het zorgkantoor, terwijl de personeelskosten niet daalden. Dit leidde vanaf januari 2014 tot oplopende tekorten. De medio 2014 genomen maatregelen om de personeelskosten meer in evenwicht te brengen met de geleverde productie en de begroting heeft in ieder geval zijn vruchten afgeworpen en heeft samen met vooral het positieve resultaat op de kapitaallasten van het vastgoed, geleid tot een beperkt positief saldo 2014 van op de exploitatie voor aftrek van de afwaardering van vaste activa en dotaties aan voorzieningen. In het resultaat ad is nog een negatieve post aan baten en lasten voorgaande jaren ad begrepen. De door de overheid opgelegde budgetkortingen 2015 hebben er toe geleid dat de organisatie ingrijpende maatregelen heeft moeten nemen. Op basis van een reorganisatie- en een nieuw formatieplaatsenplan- is een sociaal plan opgesteld met als gevolg dat per saldo 32,4 fte s moesten worden geschrapt. Dit is een saldo van 75,3 fte s vervallen oude functies, waartegenover 31,7 meer hoger opgeleide of op te leiden medewerkers en 11,2 fte s nieuw gecreëerde functies staan. Het boventallig verklaarde personeel wordt nieuwe kansen geboden. De gehele transitie leidt tot een jaarlijkse bezuiniging op de personeelskosten van De uitvoering van het sociaal plan gaat gepaard met reorganisatiekosten. Het boventallig verklaarde personeel kon naast mobiliteit kiezen voor een financiële regeling of een procedure via het UWV met wachtgeld. In totaal is op grond van de door de betrokken medewerkers gemaakte keuzes ten laste van de exploitatie 2014 een reorganisatievoorziening van getroffen. Daarnaast worden er in 2015 kosten gemaakt voor mobiliteit, sollicitatieprocedures, opleidingstrajecten en adviseurs/juristen. Hiervoor is geraamd, waarmede de voorziening tot ten laste van 2014 werd verhoogd. Naast deze bijzondere last werden de resterende boekwaarden van niet meer in gebruik zijnde of buiten gebruik te stellen- inventarissen en automatisering tot een totaalbedrag van ten laste van de exploitatie 2014 afgeschreven. Zowel het vormen van de reorganisatievoorziening als de afboeking van de oude boekwaarden heeft er toe geleid dat de exploitatie 2014 uiteindelijk eindigt met een 17

18 tekort van Het tekort is onttrokken aan het eigen vermogen, dat hierdoor daalde naar De hoogte van de voorzieningen steeg daartegenover naar (was 551,567). Naast de normale aflossingen op de lening wordt binnen de mogelijkheden extra afgelost. Uitgezonderd het budget 2014 ( lager dan begroot) bleven alle overige baten en lasten per saldo redelijk binnen de begroting. Het resultaat op de kapitaallasten kwam gunstiger uit dan begroot. Resultaatratio Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ- gefinancierde resultaten 0,01-8,27 Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Resultaatratio: niet Zvw- en niet-awbz gefinancierde 9,09 8,46 resultaten Resultaat boekjaar Totale opbrengsten boekjaar Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Liquiditeit 139,05 121,14 Vlottende activa (inclusief liquide middelen) Vlottende activa (exclusief liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 24,56 16,57 Totaal eigen vermogen Balanstotaal Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 18,78 11,59 Totaal eigen vermogen Totaal opbrengsten Financiële toekomst De genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat de begroting voor 2015 weer met een positief sado eindigt. Een van de overheidsmaatregelen is dat van de capaciteit 18 plaatsen verzorging moeten worden afgebouwd. Gevoegd bij de opgelegde volumekortingen komt dit in werkelijkheid neer op 23 plaatsen. Hiermede is in de begroting 2015 rekening gehouden, waartegenover vanwege scheiden wonen en zorg verhuuropbrengsten zijn begroot. Ook de lange termijnbegroting laat positieve uitkomsten zien. Hierin is rekening gehouden met een verdere afbouw van capaciteit. Het streven van de AV Zorggroep is er in ieder geval op gericht door kostenbesparingen en alternatieve inkomsten te genereren, het eigen vermogen zodanig weer op te voeren dat de organisatie weer aan de solvabiliteitseisen van o.a. de huisbankier gaat voldoen. 18

19 AV Zorggroep Postbus ZG Ameide T

Voorwoord. M. Verboom bestuurder

Voorwoord. M. Verboom bestuurder Jaarverslag 2015 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 - Waar staat en gaat Present voor... 5 1.1 Identiteit... 5 1.2 Missie... 5 1.3 Visie... 5 Hoofdstuk 2 - Present in ontwikkeling... 6 2.1 Speerpunten...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 -verkorte versie- AV Zorggroep Present thuiszorg Emma Graafzicht Hof van Ammers Meesplein Open Vensters Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 1 Niets uit dit document mag worden

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Resultaten 3 Contact met de achterban Adviezen

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017

Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 Nieuwsbrief cliëntenraad Mei 2017 In deze nieuwsbrief: Samenstelling van de cliëntenraad... - 1 - Vacature vertegenwoordiger het Grotenhuis... - 2 - Informatievoorziening... - 2 - Terugblik op 2016...

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014.

Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. Voor u ligt het Sprank jaarbericht 2014. 2014 was een jaar waarin vernieuwing en verandering aan de orde van de dag waren. Een nieuwe zorgvisie, de start van uiteenlopende nieuwe projecten, een nieuwe

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Bewegingsgerichte zorg binnen AV Zorggroep

Bewegingsgerichte zorg binnen AV Zorggroep Bewegingsgerichte zorg binnen AV Zorggroep Inhoud Voorstelrondje AV Zorggroep Aanleiding Bewegingsgerichte Zorg Molenwaard Actief / Zederik in Beweging De Beweegcoach Invulling IGZ Bouwstenen Resultaten

Nadere informatie

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart

Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Van Regeerakkoord naar een Reorganisatie via een passende Routekaart Bram de Gier Chris-Jan van Leeuwen 1 februari 2013 Externe omgeving Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg in Friesland KVVGFRIESLAND. Huishoudelijk reglement

Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg in Friesland KVVGFRIESLAND. Huishoudelijk reglement Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg in Friesland KVVGFRIESLAND Huishoudelijk reglement Ingangdatum : 1 januari 2017 Artikel 1 Klachtencommissie 1. Het bestuurlijk overleg

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Volckaert

Profielschets Lid Raad van Toezicht Volckaert Profielschets Lid Raad van Toezicht Volckaert TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 24 NOVEMBER 2014 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Volckaert is begin 2008 ontstaan uit een fusie van de Stichting De Volckaert

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 5 OKTOBER 2016 Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 INHOUD 1 Voorwoord 3 2 Organisatie 4 3 Medezeggenschap 5 4 Beleid 6 1 Voorwoord 2015 is het jaar geweest waarin grote slagen zijn

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Profiel. Van Neynsel. Voorzitter raad van toezicht

Profiel. Van Neynsel. Voorzitter raad van toezicht Profiel Van Neynsel Voorzitter raad van toezicht Van Neynsel Voorzitter raad van toezicht Algemeen Van Neynsel is een moderne ouderenzorgorganisatie waar goed leven centraal staat. Zij faciliteert alle

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Samen op koers in 2015

Samen op koers in 2015 Beeld van de prestaties Wat hebben we bereikt? Samen dienen en delen 2017-2019 Samen op koers in 2015 Jaarbericht Zorggroep Sirjon Bepalend bij onze zorgverlening is een reformatorische visie op het leven,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING GENDERTALENT Vastgesteld door de Raad van Oprichters op: 11 februari 2017. ARTIKEL 1 DIES NATALIS De Dies Natalis van Stichting GenderTalent is 26 juni 2016. ARTIKEL 2

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie