J A A R D O C U M E N T Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R D O C U M E N T 2 0 12. Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg"

Transcriptie

1 J A A R D O C U M E N T Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg

2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 6 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen (kwaliteits)beleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van bewoners Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Jaarrekening 5.1. Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiele vaste activa Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurder en toezichthouders Accountantsverklaring 2

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving In dit jaardocument legt Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in het jaar Het document is gebaseerd op het format Jaardocument Zorginstellingen en bestaat uit een maatschappelijk verslag en een enkelvoudige jaarrekening. 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens De Zeeg is een kleinschalige woonvoorziening en biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, individueel en in groepsverband. Zij verricht haar werkzaamheden vanuit de visie Dat de bewoner binnen de grenzen van z n mogelijkheden de regie moet kunnen voeren over het eigen bestaan; Dat er in elk mens ontplooiing- en veranderingskracht zit; Dat elke bewoner de kans moet krijgen om zich naar vermogen te ontplooien om volwaardig burger te kunnen zijn. De zorg en ondersteuning wordt gegeven in een groeibevorderende en accepterende omgeving; de eigen verantwoordelijkheid van de bewoner is voor de medewerkers een belangrijk vertrekpunt. Op grond van deze filosofie en uitgangspunten staan de begeleiders niet voor, maar naast en waar nodig achter, de bewoner. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg Adres Den Haagweg 5 Postcode 6843 LP Plaats Arnhem Telefoonnummer Identificatienr. Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van de organisatie Woonzorgcentrum De Zeeg is in 1979 onder de naam AGSV opgericht. Eind 2006 is de stichting AGSV overgegaan in een nieuwe rechtspersoon, de Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg. Er wordt gewerkt op basis van een algemeen christelijke grondslag. De Zeeg heeft een platte organisatiestructuur. Binnen deze structuur dragen de medewerkers zelfstandige verantwoordelijkheid en voeren zij zelf de regie over de indeling en vormgeving van hun werkzaamheden; dit alles binnen de grenzen van de functiebeschrijving en de taakopvatting van het management. De lijnen zijn kort waardoor de communicatie soepel, doelmatig en efficiënt verloopt. De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur (RvB). De formele medezeggenschap van bewoners is geborgd in de vorm van een cliëntenraad (CR), die van de medewerkers door middel van een ondernemingsraad (OR). 4

5 Organogram gedurende het verslagjaar 2012 Raad van Toezicht Raad van Bestuur Cliëntenraad Kwaliteitsfunctionaris Hoofd Voorzieningen Ondernemingsraad Coördinator Zorg Groepsleiding Huish. medew. Kok Onderhoud Administratie Overig: oproep ID 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit is AWBZ-geïndiceerde dienstverlening aan volwassenen met een verstandelijke beperking. In 2012 wordt de volgende zorg en ondersteuning geboden: (Kort) Verblijf zonder behandeling: de bewoner maakt gebruik van huisvesting van De Zeeg en krijgt persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding; Verblijf met behandeling: de bewoner maakt gebruik van huisvesting van De Zeeg en krijgt persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en behandeling; Begeleiding groep: dagactiviteiten gericht op zinvolle bezigheden Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Aan het eind van het verslagjaar heeft de stichting een capaciteit van in totaal 24 Verblijfsplaatsen zonder behandeling en 27 Verblijfsplaatsen met behandeling. Er zijn dit verslagjaar drie cliënten overleden. Kerngegevens Aantal/bedrag Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december waarvan 1 plaats volledig pakket thuis Aantal intramurale cliënten dat intern dagbesteding afneemt 22 Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 0 december 2012 Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar Aantal dagdelen extramurale productie in verslagjaar 0 5

6 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december ,41 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebied Het werkgebied van de Zeeg is Arnhem. De stichting is gevestigd in de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid en heeft binnen een straal van een paar honderd meter de beschikking over 5 eengezinswoningen (waarvan 2 in eigendom) en 13 gehuurde seniorenwoningen; in het (gehuurde) gebouw De Zeeg zijn groepsruimtes, 16 eenpersoonsappartementen en twee grote logeerkamers. In totaal is er woonruimte voor 51 zorgvragers met een ZZP-VG indicatie. 2.4 Samenwerkingsrelaties Op zorginhoudelijk, bedrijfsmatig en strategisch niveau heeft De Zeeg in 2012 samenwerkingsrelaties met Fatima zorg, Schreuderhuizen zorgverlening, Alliantie M3, AAG en ZorgOntknopen. Met de thuiszorg, huisartsen, apotheken en tandartsen zijn afspraken gemaakt over het verrichten van medische handelingen op cliëntniveau. Nader toegelicht: - Met Fatima zorg in Wehl is een overeenkomst afgesloten voor het inhuren van de AVG-arts, psycholoog en orthopedagoog. Fatima is een zorgaanbieder die is aangesloten bij de Carantegroep. - Met Schreuderhuizen zorgverlening in Arnhem wordt samengewerkt op het gebied van kwaliteit (HKZ); tevens is afgesproken dat er op hun orthopedagogen een beroep gedaan kan worden. - In de Alliantie M3 (Menselijke Maat Mobiliseren) participeren 17 instellingen die intern haar kennis en ervaring delen en extern de krachten bundelen om weerbaar te zijn tegen externe ontwikkelingen die de menselijke maat in de zorg bedreigen. - De financiële- en salarisadministratie wordt in z n geheel uitgevoerd door advies en servicebureau AAG, advies- en servicebureau voor zorg, welzijn, kinderopvang, volkshuisvesting en overheden. - ZorgOntknopen, een kennisknooppunt in de zorg voor mensen met een handicap en voor ouderen, regelt het gehele traject van zorginkoop. Zij maken zonodig ook de vertaalslagen naar AAG. 6

7 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Bestuur en Toezicht Het bestuur ligt bij een éénhoofdige Raad van Bestuur; het toezicht wordt uitgeoefend door een uit 5 personen bestaande Raad van Toezicht. Aan elk lid van de RvT is een rol en/of aandachtsgebied toegewezen; naast de deskundigheid om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, beschikt elk lid over specifieke deskundigheid voor de aan hem of haar toegekende rol of aandachtsgebied. Taken, werkwijzen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuurder en toezichthouders zijn vastgelegd. Er wordt bestuurd volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode. Samenstelling RvB gedurende het verslagjaar 2012 Naam Bestuursfunctie Relevante nevenfuncties A.C. Dijkman-Oosting Bestuurder Geen Samenstelling RvT gedurende het verslagjaar 2012 Naam Portefeuilleverdeling Relevante nevenfuncties H.A. Wiggers, Juridische zaken Raadsheer-plaatsvervanger voorzitter Kwaliteitszorg B.A. Schadron, Zorginhoudelijke zaken Geen lid Medische zaken Kwaliteitszorg H.G.A. Blanke, lid Zorginhoudelijk zaken Zorgorganisatorische zaken Bestuurder Revalidatietechniek Het Dorp Medezeggenschap cliënten Kwaliteitszorg H.J. Financiële zaken Examinator accountancy NBPO Schuurman, lid Economische zaken Kwaliteitszorg N.H. Wassenaar, lid HRM Personele zaken Medezeggenschap medewerkers Kwaliteitszorg Adviseur management consultancy sociaal beleid en arbeidsmarktstrategie; Raadslid gemeente Rheden. 3.2 Raad van Bestuur De afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en bij bestuursreglement. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, het bepalen van de strategie en de ontwikkeling van het beleid; de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en bestuur van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Ook vervult de Raad van Toezicht een klankbord- en adviesfunctie voor de bestuurder. 7

8 In 2012 heeft de Raad van Bestuur de volgende besluiten genomen: Het vaststellen van het jaardocument 2011 inclusief de jaarrekening; Het vaststellen van de begroting 2013; Het realiseren van nieuwe statuten; Het verbouwen/vervangen van de gehele keuken binnen de Zeeg; Het actualiseren van alle lopende verzekeringen; Het uitvoeren van het PMO-onderzoek bij medewerkers; Het invoeren van de werkinstructies o Gedragscode voor bewoners; o Gedragscode voor medewerkers; o Weigeren en stopzetten zorg; o Vrijwillige en verplichte kosten van bewoners; o Werving en selectie; o Functioneringsgesprekken; o Werkkostenregeling. Wijziging van de statuten In het verlengde van het verschijnen van de nieuwe Zorgbrede Governancecode zijn de gevolgen hiervan voor de statuten in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie zijn de statuten door de notaris aangepast. De nieuwe akte is in april 2012 gepasseerd. De statuten voldoen nu volledig aan de Zorgbrede Governancecode. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2012 zes keer bij elkaar geweest, vier reguliere vergaderingen, één themabijeenkomst en een evaluatie over het eigen functioneren. Ook is de RvT aanwezig geweest op de studiedag Professioneel toezicht in de zorg professionaliseren over de verschillen in taken, rollen en positie van de raad van bestuur en de raad van toezicht. De studiedag was nuttig en zinvol; er is besloten om jaarlijks een training te volgen. De RvT bespreekt elke vergadering de door de bestuurder aangereikte managementinformatie, het overzicht van de registratie van incidenten en de mondelinge informatie over de algemene zaken binnen de Zeeg. Zonodig wisselt de Raad van Toezicht met de bestuurder van gedachten over tussentijdse bijsturing. In aanwezigheid van de controlerend accountant en de bestuurder is het jaardocument en de jaarrekening 2011 besproken. De accountant stelde vast dat het jaar 2012 financieel bezien een gezond jaar is geweest en dat de vermogenspositie op orde is. In 2012 zijn de statuten aangepast op de lopende Zorgbrede Governancecode; er is een verwijzing opgenomen naar een klokkenluidersregeling. In 2013 zal het bestuursreglement worden afgestemd op de nieuwe statuten. De raad heeft goedkeuring gegeven aan de volgende bestuursbesluiten: Het jaardocument 2011, onderverdeeld naar jaarverslag, jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring; De begroting 2013; Het realiseren van nieuwe statuten. Andere door de RvT genomen besluiten en bespreekpunten zijn geweest: Het invoeren van een halfjaarlijks overleg met de OR; Het aanpassen van de procuratieregeling voor wat betreft het elektronisch bankieren en voor het doen van eenmalige betalingen van ,- of hoger; 8

9 Het in samenspraak met de bestuurder en met behulp van een externe adviseur laten opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan; Het herbenoemen van de accountant van PWC voor een periode van 3 jaar; Het Sociaal Beleidsplan ; De plannen van de regering mbt de AWBZ, de WMO en andere relevante wet- en regelgeving; Het bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de Zeeg. Strategisch beleidsplan Om meerdere redenen ontstond er dit verslagjaar de behoefte om uitvoerig in te gaan op de totstandkoming van een nieuw strategisch beleidsplan. Met ondersteuning en inbreng van een externe deskundige is de uitgangspositie van de Zeeg in kaart gebracht, is er een SWOT-analyse gedaan en zijn er scenario s ontwikkeld voor de strategische koers. Aan het eind van 2012 lag er een concept Strategisch beleidsplan Verwacht wordt dat de het strategisch beleidsplan in het voorjaar van 2013 gereed zal zijn. Aftredens en benoemingen Raad van Toezicht In 2012 bestaat de Raad van Toezicht uit 5 leden, vier mannen en één vrouw. De eerste zittingstermijn van dhr. Wiggers eindigde dit verslagjaar. De voltallige raad heeft ingestemd met z n herbenoeming voor een tweede zittingstermijn en hem tevens opnieuw aangewezen als voorzitter. 3.4 Bedrijfsvoering De beleidscyclus is het voertuig van de bedrijfsvoering en omvat het evalueren van het gevoerde beleid, het actualiseren van het meerjarenbeleidsplan, de verbeterkaart en de begroting en het verantwoorden van de resultaten in de vorm van het jaardocument. De evaluatie, opstelling en verantwoording van de voornemens gebeurt jaarlijks; de controle en zo nodig bijstelling van lopende activiteiten elk kwartaal. Er wordt met relatief veel externe partijen samengewerkt. De primaire processen worden uitgevoerd door De Zeeg zelf; de ondersteunende en/of randvoorwaardelijke processen door externe bureaus. De personele en financiële administratie en alles wat daarmee samenhangt wordt uitgevoerd door AAG en de zorginkoop door bureau Zorg Ontknopen. Op cliëntniveau worden externe gedragskundigen ingeschakeld bij de opstelling en uitvoering van zorgplannen; voor de bewoners die aanspraak maken op de functie Verblijf inclusief behandeling zijn er op (para)medisch gebied afspraken gemaakt met tandartsen, huisarts en de thuiszorg. In 2012 heeft Lloyds een tweede tussentijdse evaluatie uitgevoerd inzake het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd en het HKZ-certificaat is verlengd tot Ten behoeve van het management is er een tweetal aandachtspunten genoemd: het ontbreken van de 1 e kwartaalregistratie Incidenten en calamiteiten en de vraag vanuit de OR om aandacht te hebben voor communicatie. 3.5 Cliëntenraad De Zeeg ziet de bewoners en hun vertegenwoordigers als belangrijke belanghebbenden. Tussen bestuurder en cliëntenraad is er regelmatig overleg en het enquêterecht is aan hen toegewezen. 9

10 Bewonersbetrokkenheid Veel zaken worden eerst en vooral met de bewoners besproken. In 2012 hebben er elke 6 weken, in aanwezigheid van een delegatie van de cliëntenraad, bewonersvergaderingen plaatsgevonden. Deze vergaderingen gaan meestal over de gewone dingen van het dagelijks leven en het reilen en zeilen in de woonvoorziening. Het verslag vormt input voor de vergaderingen van de cliëntenraad en voor het teamoverleg. Formele betrokkenheid, de cliëntenraad In de cliëntenraad hebben vier verwanten zitting en twee bewoners. Voor de cliëntenraad is een budget beschikbaar; er kan gebruik gemaakt worden van faciliteiten in de Zeeg zoals de vergaderruimte, het kopieerapparaat, de telefoon. De raad ontvangt de RvTnotulen en wordt over andere relevante kwesties door de bestuurder geïnformeerd; de raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De cliëntenraad overweegt om aan hun overlegstructuur een periodieke ontmoeting met RvT en OR toe te voegen. De raad heeft twee keer vergaderd met als onderwerpen en besluitvorming: Vernieuwing van het reglement van de cliëntenraad; De begroting 2013; de raad heeft positief geadviseerd; De invoering van een gedragscode voor bewoners; de raad is akkoord; De invoering van de Werkinstructie Weigeren en stopzetten zorg; de raad is akkoord; Vrijwillige en verplichte kosten van bewoners in de Zeeg; de raad is akkoord; De landelijke bezuinigingen binnen de zorg; Het bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Verder heeft de raad aandacht gevraagd voor verbetering van de persoonlijke verzorging van bewoners en is er gesproken over het verstrekken van medicatie. Sinds de invoering van het geautomatiseerd verpakken van geneesmiddelen door de apotheek in 2010 en de cursus Medicatie die in 2011 door 24 medewerkers is gevolgd, worden er minder fouten gemaakt bij het verstrekken van medicatie. Wel gaat het soms nog mis als een bewoners buitenshuis logeert. Dit verslagjaar is de cliëntenraad lid geworden van de landelijke oudervereniging SIEN. SIEN biedt ondersteuning aan belangenbehartigers van mensen met een verstandelijke beperking alsook aan zorginstellingen. Zij geven persoonlijk advies aan leden, brengen een nieuwsbrief uit, geven cursussen en bieden diensten aan. De cliëntenraad heeft actief deelgenomen aan de ronde door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de externe audit HKZ. Eén lid heeft deelgenomen aan het schaduwpanel van Beelden van Kwaliteit. Het overleg met de cliëntenraad is open en constructief. De reacties in de vergaderingen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling en vaststelling van beleid. De Waterkraan De Waterkraan is het contactblad voor bewoners, familie, vrienden en alle anderen die betrokken zijn bij De Zeeg. Het blad dat gemaakt wordt door personeel en bewoners is in 2012 drie keer uitgegeven. In het najaar is de redactiecommissie uitgebreid met nieuwe redactieleden. De Waterkraan is vernieuwd zowel wat betreft vormgeving als inhoud. 10

11 3.6 Ondernemingsraad In 2012 heeft de ondernemingsraad dertien keer vergaderd in eigen kring; er heeft 1 artikel 24-overleg plaatsgevonden met de RvT en 5 OV-vergaderingen met de RvB. Ook heeft de raad één algemene ledenvergadering belegd. De OR neemt deel aan het Regionaal Overleg Ondernemingsraden (ROOR). In elke OV-vergadering bespreekt de bestuurder lopende zaken binnen de Zeeg zoals bv. de plaatsing van nieuwe bewoners, verbouwingen, meldingen incidenten en calamiteiten. Andere onderwerpen die in het overleg met de bestuurder en/of raad van toezicht aan de orde zijn geweest, zijn: Het halfjaarlijks houden van een Artikel-24 overleg (RvT, RvB, OR); De ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan; Het afsluiten van een lichtere verzuimverzekering; De invoering van het sociaal beleidsplan; De werkinstructie Functioneringsgesprekken; De werkinstructie Werving en selectie; De invoering van een gedragscode voor medewerkers; De werkkostenregeling; De vaststelling van de jaarrekening 2011; De verbouw van de keuken; Beelden van Kwaliteit; De resultaten van het periodiek medisch onderzoek onder medewerkers; Deelname aan de Gezond en Zekerdag; De bespreking van de begroting 2013; Het bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens de jaarlijkse audit in het kader van de HKZ heeft de OR aangegeven dat de communicatiestructuur een update behoeft; met name de persoonlijke overdracht en het inlezen van rapportages vragen nader aandacht, aldus de OR. 11

12 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De kracht van De Zeeg wordt met name bepaald door de zeer kleinschalige opzet. Bestuur en management staan dicht naast de uitvoerende medewerkers, waardoor zij snel in de gaten hebben wat er op de werkvloer speelt en wat de effecten zijn van nieuw ingevoerd beleid. Hierdoor kan er doelgerichter en doelmatiger worden gewerkt. De overheadkosten zijn relatief laag en dus meer handen aan het bed. De missie van de Zeeg is het op basis van een algemeen christelijke grondslag- bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, zodanig dat zij zich naar vermogen kunnen ontwikkelen en volwaardig burger kunnen zijn. Deze ondersteuning wordt gegeven vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking net als elke andere burger in staat moeten worden gesteld om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. En dus: moeten kunnen wonen in een gewoon huis in een gewone straat; moeten kunnen werken of activiteiten ontplooien in een bedrijf of dagcentrum; in de vrije tijd bezig moeten kunnen zijn met educatieve,( re)creatieve en culturele activiteiten. Op basis van deze missie en zorgvisie wordt het beleid vormgegeven. Het meerjarenplan is het richtinggevend kader. Het is een voortrollend kader, waarvan wordt afgeweken als de situatie daar om vraagt; het plan wordt jaarlijks na een evaluatie, getransformeerd naar een volgend meerjarenplan. 4.2 Algemeen (kwaliteits)beleid De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het najaar 2012 De Zeeg bezocht, e.e.a. in het kader van de tweede fase van het gefaseerd toezicht. Tijdens het bezoek is gekeken naar de aanwezigheid van risico s op vijf domeinen nl. ondersteuningsplan, vrijheidsbeperking, kwaliteit van personeel en organisatie, veiligheid, samenhang in zorg en ondersteuning. De Inspectie heeft gesproken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, en medewerkers. Op basis van de bevindingen concludeert de Inspectie dat er geen maatregelen genomen hoeven te worden. Er zijn enkele beschouwende opmerkingen gemaakt over vrijheidsbeperking, cliëntgerichtheid (groepsbelang<->individueel belang) en de verantwoordelijkheidstoedeling (delegeren van taken en kennis). Kwaliteitsmanagementsysteem In 2012 heeft Lloyds een tweede tussentijdse evaluatie uitgevoerd inzake het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd en het HKZ-certificaat is verlengd tot Er is aangegeven dat de rapportages op het gebied van cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en financieel-management buitengewoon bemoedigend zijn. Het onderwerp Communicatie is als aandachtspunt meegegeven. Dit verslagjaar is er kwalitatief onderzoek verricht naar de wijze van ondersteuning aan en de bejegening van cliënten. Deze kwaliteitstoetsing wordt gezien als aanvulling op de systeemtoetsing in het kader van de HKZ-certificering. Het onderzoek is geheel gefinancierd door de stichting Beelden van Kwaliteit. Onderzoekers hebben gekeken hoe het dagelijks leven van cliënten eruit ziet en stelden vervolgens vragen bij wat ze zagen en hoorden. De beelden waarmee ze terug kwamen lieten zien wat er gebeurt en waar 12

13 het eventueel aan schort. Deze beelden zijn tegen het licht gehouden door een kwaliteitspanel bestaande uit externe en interne panelleden. Dit panel is over de bevindingen in gesprek gegaan met een afvaardiging van de Zeeg. Alle betrokkenen zijn erg positief over deze wijze van onderzoeken, het geeft inzicht en het houd je scherp Kwaliteitszorg De stand van zaken van alle zorginhoudelijke indicatoren wordt elk kwartaal onder de loep genomen; er worden (zonodig direct) maatregelen genomen. De volgende activiteiten zijn in gang gezet en/of gerealiseerd Het huiskamerproject is omgezet in een structurele huiskameractiviteit; Ten behoeve van de interne audits zullen 2 medewerkers worden bijgeschoold; Risico-inventarisatie op procesniveau vindt 1 x per jaar plaats; Evaluatie van de werkinstructie Reglement en gedragscode gebruik internet, intranet en ; Evaluatie van de werkinstructie Personeelsmanagement en sociaal beleid; Kwaliteit van de gebouwen Kralingenpad 2 en 4 In 2012 zijn de twee woningen opgeknapt en beter geschikt gemaakt voor de ondersteuning aan zes bewoners. De beide keukens zijn door middel van een uitbouw bij elkaar getrokken tot een grote gezamenlijke leefkeuken. Ook is er een was- en droogruimte gerealiseerd en een aparte rookruimte. Op de twee zolderkamers zijn grote dakkapellen geplaatst. Alle algemene ruimtes zijn geschilderd en voorzien van nieuwe vloerbedekking. In 2013 zal de tuin worden opgeknapt. Den Haagweg In de hoofdlocatie van de Zeeg is de keuken grondig aangepakt. Na het volledig strippen van de ruimte is er een nieuwe afvoer naar het riool aangelegd en een schrobput geplaatst. Ook zijn alle leidingen vernieuwd en is er een afzuigsysteem geplaatst dat de luchtkwaliteit op het juiste niveau moet houden. Naast het plaatsen van nieuwe kasten en keukenapparatuur is er een brandwerend plafond gemaakt en een nieuwe vloer gelegd. Met al deze veranderingen voldoet de keuken aan de hoogste eisen van de HACCP. Voornemens voor Er wordt onderzocht of de ketelruimte in de hoofdlocatie kan worden aangepast in verband met de hoge temperatuur in de zomer; - In de grote woonkamer in de Zeeg wordt de klimaatsbeheersing aangepakt; - De huizen aan de Zwijndrechtstraat worden opgeknapt; - De verlichting op de parkeerplaats bij de Zeeg wordt aangepast; - Er wordt onderzocht of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden Kwaliteit rond brandveiligheid De Zeeg beschikt over een ultramodern alarmering- en brandmeldsysteem waar het hoofdgebouw alsook de buitenwoningen op zijn aangesloten. Daarmee voldoet de stichting aan de hoogste eisen op veiligheidsgebied. De brandweer heeft in 2012 een controle uitgevoerd en opnieuw een gebruiksvergunning afgegeven. Er is een strak protocol over het handelen bij calamiteiten en ontruimingen. Medewerkers worden permanent (bij)geschoold in bedrijfshulpverlening. Om bewoners snel en veilig uit het pand te krijgen zijn er bij de hoofdtrappen Evac-chairs geplaatst, een soort 13

14 opklapbare trapstoel die gebruikt kan worden voor het afdalen via de trap. De stoelen zijn gemakkelijk te bedienen waardoor de bewoner door één medewerker kan worden geëvacueerd. Ook zijn er s-cape-pods, een brandwerende doek die onder het matras van de bewoner ligt. In een noodsituatie helpt het de bedlegerige bewoners in veiligheid te brengen. Het materiaal wordt snel en eenvoudig om de bewoner én het matras heengeslagen. De bewoner bevindt zich dan als het ware in een beschermende cocon. Aan de s-cape-pod bevindt zich een lus, waarmee de bewoner al slepend kan worden geëvacueerd. Met de bewoners en medewerkers zijn er dit verslagjaar opnieuw ontruimingsoefeningen gedaan. Elke maand wordt er geoefend met laten afgaan van het alarm. 4.3 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van de bewoners De stichting is kleinschalig van opzet, omdat dit goede voorwaarden biedt voor optimale zorg. Door het smalle assortiment kan er veel deskundigheid worden ontwikkeld en kunnen de behoeften en wensen van de bewoner goed gevolgd worden. Deze kleinschaligheid, maar vooral de omgang met bewoners, onderscheidt De Zeeg van andere zorginstellingen. In 2012 is het project Beelden van Kwaliteit uitgevoerd. In plaats van metingen is er op locatie, dus binnen de Zeeg, kwalitatief onderzoek verricht door middel van participerende observatie. Dat wil zeggen dat de interacties tussen begeleiders en cliënten in beeld zijn gebracht en geanalyseerd. Cliënttevredenheid Voorafgaand aan elke bespreking van het ondersteuningsplan wordt bij de bewoner een vragenlijst afgenomen. De lijst is bedoeld om de wensen, dromen, opvattingen en (on)tevredenheid in beeld te krijgen. De uitkomsten worden meegenomen in de bespreking van het zorgplan. Tevens worden de gegevens uit de vragenlijst gebruikt als informatie voor de interne audit. In 2013 zal er onder alle cliënten en belangenbehartigers een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Stichting beheer bewonersgelden In 2012 is dhr. Van Gelderen toegetreden als bestuurslid. De notulering van de vergaderingen ligt in handen van een ambtelijk secretaris (medewerker van de Zeeg). Er is tweemaal een controle uitgevoerd inzake het beheer van de gelden. Het bestuur is tevreden over de wijze waarop De Zeeg om gaat met de gelden van de 16 aangesloten bewoners Kwaliteit van zorg De kwaliteit van zorg wordt gemeten aan de hand van indicatoren. Men verstaat onder goede zorg, zorg die bewonersgericht is, effectief, veilig en op tijd en die is toegesneden op de behoeften van de individuele bewoner. Er zijn indicatoren die iets zeggen over de manier waarop cliënten de zorg hebben ervaren (cliënt ervaringsindicatoren) en indicatoren die de professionele kwaliteit meten (zorginhoudelijke indicatoren). De punten die bij de huidige metingen niet of onvoldoende naar voren komen en die kenmerkend zijn voor De Zeeg, zijn: Lichamelijk welbevinden: Veel bewoners bewegen te weinig, met gezondheidsrisico s tot gevolg. Daarom stimuleert de Zeeg bewegen, zwemmen, wandelen en fitness. Je wordt er fitter van, je uithoudingsvermogen neemt toe en 14

15 je spierkracht gaat vooruit. Er zijn binnen De Zeeg 2 fietsfitnessapparaten beschikbaar. De bewoners die overdag niet thuis zijn, kunnen s avonds fitnessen en zwemmen (beide 1 keer per week). Voor de thuiszitters, is er het huiskamerproject. Zij kunnen 2-maal per week deelnemen aan Bewegen voor ouderen. De stichting Vrienden van de Zeeg heeft dit jaar 2 tandems geschonken. Met de oude tandem erbij, kan er nu met drie tandems worden gefietst. In 2012 heeft een grote groep bewoners deelgenomen aan de nationale wandeldag in Papendal en het Vitesse G-toernooi. Pictogrammen: In 2011 is gestart met een pictogrammensysteem. Voor veel bewoners is dit een goed hulpmiddel om iets duidelijk te maken. Ook voor het plannen en organiseren van alledaagse activiteiten zoals douchen, naar dansles, een vrije dag etc. zijn pictogrammen een handig hulpmiddel. De Waterkraan, het blad voor bewoners en familieleden, is nu voorzien van Picto s. In 2013 komt het jaarbeeld aan de beurt. Sociaal contact: Naast dagactiviteiten of werken is vrije tijd een belangrijk deel van het dagelijks leven. Een goede invulling van de dag draagt bij aan een breed sociaal netwerk. Bewegen en sporten wordt ook gestimuleerd vanwege het plezier, de gezelligheid en ontspanning. Ook wordt er op het gebied van vrijetijdsbesteding veel geregeld zoals vakanties en uitstapjes. Aan de activiteiten nemen veel vrijwilligers deel. Er is een zangkoor en één keer per maand is er een schoonheidssalon en voor de bewoners van de buitenwoningen is er het eetcafé. Vanaf maart tot en met november wordt er 1 keer per maand gewandeld. De rollende bewoners lopen zo n 2 tot 3 km. en de doorstappers 8 tot 11 km. Deelname aan de samenleving: de woningen en appartementen staan midden in de samenleving in de woonwijk Elderveld in Arnhem-Zuid. In de nabije omgeving zijn winkels, openbaar vervoer, gezondheids- en wijkcentra. Optimale condities om inhoud te kunnen geven aan volwaardig burgerschap. Een aantal gezamenlijke vrijetijdsactiviteiten zoals zwemmen en fitnessen gebeurt in reguliere centra in Heteren en Renkum. De bewoners vinden het prettig om met mensen te sporten die niet-beperkt zijn; andersom vinden de anderen het mooi om te sporten met mensen met een beperking. Persoonlijke ontwikkeling: Actief zijn en actief blijven is het uitgangspunt. In het zorgplan is aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkelingsbehoefte. Elke bewoner die kan werken, werkt. Anderen nemen dagactiviteiten af en het volgen van cursussen en deelname aan clubs wordt gestimuleerd. Het aantal deelnemers aan het huiskamerproject blijft door pensionering van bewoners nog altijd stijgen. Er is een tweede activiteitenleidster aangetrokken. Het programma vindt s morgens in de Zeeg plaats en s middags in de benedenruimte van Kralingenpad 19. Bij de (re)creatieve activiteiten is vooral aandacht voor de gewone dingen des levens die maken dat de ouderen zich goed (blijven) voelen ondanks hun hoge leeftijd of functionele ouderdomsproblematiek. Materieel welzijn: Alle bewoners beschikken over een eigen, veilige, woonruimte. De Zeeg heeft een gebruiksvergunning en alle materialen en gebruikspullen zoals bv. rolstoelen, tilliften, brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd door NENgecertificeerde bedrijven. Er is een stevige controle op Legionella en bij het bewaren en bereiden van voedsel wordt de regelgeving van de HACCP gevolgd. Zelfbepaling: Binnen de Zeeg staat de gedachte centraal dat de bewoner zoveel mogelijk regie voert over het eigen bestaan. Elke bewoner wordt in staat gesteld 15

16 om zich naar vermogen te ontplooien, de regie te voeren over het eigen bestaan en volwaardig burger te zijn. De basis daarvoor is een respectvolle bejegening en de acceptatie van ieders persoonlijke leefstijl en leefwijze. Belangen: Veel bewoners zijn door hun verstandelijke beperking onvoldoende in staat om hun persoonlijk belangen te behartigen en hun eigen financiën te beheren. Daarom heeft nagenoeg elke bewoner een belangenbehartiger die betrokken wordt bij opstelling en evaluatie van het zorgplan. Ook neemt de belangenbehartiger vaak de taak op zich om de financiën te beheren. Als dat niet mogelijk is, dan kan de bewoner z n financiële zaken laten waarnemen door de onafhankelijke stichting Beheer Bewonersgelden De Zeeg. Zorgafspraken en ondersteuningsplan: Met elke bewoner is een zorg- en dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Met de indicatie als vertrekpunt zijn de zorgafspraken vastgelegd in een zorgarrangement en zorgplan/ondersteuningsplan. Jaarlijks wordt het zorgplan besproken en geactualiseerd in aanwezigheid van de gedragskundige. Cliëntveiligheid: Alle bewoners beschikken over een eigen, veilige, woonruimte die voldoet aan de modernste eisen op het gebied van veiligheid. De medewerkers worden doorlopend getraind in de bedrijfshulpverlening; iedereen is geïnstrueerd in het gebruik van de Evac-chairs en de s-cape-pod. Kwaliteit van medewerkers en organisatie: De meest vitale functie is die van begeleider omdat hij het dichtst bij de bewoner staat. De bewoner voert op basis van eigen verantwoordelijkheid zoveel mogelijk de regie over het eigen bestaan; de medewerker geeft ondersteuning op een wijze die de bewoner in staat stelt om zelf verantwoorde keuzes te maken. Medewerkers zijn deskundig, goed opgeleid en worden permanent bijgeschoold. Samenhang in zorg en ondersteuning: Er zijn (vaak zeer) veel zorgverleners betrokken bij de zorg- of ondersteuning aan een bewoner. Zo werken bewoners binnen de beschutting van de sociale werkvoorziening of nemen ze dagactiviteiten af bij een collega-zorgaanbieder. Bewoners die gepensioneerd zijn, nemen deel aan het huiskamerproject en meerdere mensen nemen deel aan clubs. Dit vraagt voortdurend om afstemming en overleg. Veel bewoners zijn bovendien aangewezen op (para)medische zorg wat ook het nodige aan overleg vergt. De regie en afstemming van zaken op cliëntniveau ligt bij de begeleider; op organisatieniveau ligt deze bij de coördinator zorg en het hoofd voorzieningen Klachten Klachtenregeling De stichting is lid van de Gezamenlijke Klachtencommissie Gelderse Zorginstellingen. Aan nieuwe bewoners wordt de klachtenregeling uitgereikt. Klachten kunnen worden ingediend bij de medewerker, het hoofd, de Raad van Bestuur of de externe klachtencommissie. Klachtmeldingen Er zijn geen formele klachten binnengekomen bij de Raad van Bestuur of de externe klachtencommissie. Vertrouwenspersoon Met de cliëntenraad is een overeenkomst afgesloten waarin onder meer is vastgelegd dat geschillen tussen cliëntenraad en stichting over de uitvoering van de overeenkomst 16

17 Aantal meldingen kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. In 2012 is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon Incidenten en calamiteiten Dit verslagjaar kwam het totaal aantal meldingen incidenten en calamiteiten uit op 22 meldingen. Aangetekend moet worden dat er in het eerste kwartaal geen meldingen zijn geregistreerd. Het merendeel van de meldingen bestaat uit het vergeten van toedienen van medicatie. In onderstaande tabel is e.e.a. gespecificeerd Meldingen Incidenten en Calamiteiten 2012 Medicatie vergeten Medicatie gevonden Verkeerde medicatie gegeven Medicatie op verkeerd tijdstip gegeven Prikincident 2 Valincident 1 Agressie Kwartaal Overig 4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Begin 2012 is met instemming van de ondernemingsraad het sociaal/beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan bestaat uit 3 hoofdstukken t.w. organisatie en medewerkers (met als onderwerpen visie op personeelsbeleid, relevante ontwikkelingen en organisatie van arbeid), het personeelsplan (uitdieping van elementen van de HRcyclus zoals instroom van personeel, formatiebeheer en planning en het opleiden en ontwikkelen van personeel) en medezeggenschap (Wet op OndernemingsRaden en CAO). Uitgangspunten bij het sociaal beleid zijn dat de Zeeg handelt vanuit een integrale visie, met heldere strategische doelstellingen. Ook hanteert De Zeeg het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van ICT-toepassingen zowel voor de ondersteunende processen (financieel, administratief etc.) als de zorgprocessen. Alles is erop gericht om de personele inzet ten behoeve van de kwaliteit van zorg te maximaliseren. Bij de personeelsontwikkeling ligt het accent op brede inzetbaarheid van personeel, duurzaam en levensfasebewust personeelsbeleid en gerichte talentontwik- 17

18 keling. Voor de combinatie van arbeid en andere activiteiten in alle fases van het leven (bv. verrichten van zorgtaken) zal de organisatie ruim aandacht hebben. Verloop personeel Aantal Aantal fte personeelsleden Instroom personeel in loondienst (totaal) in 5 2,22 verslagjaar Waarvan personeel met cliëntgebonden functies 5 2,22 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in 4 1,60 verslagjaar Waarvan personeel met cliëntgebonden functies 4 1,60 Verzuimcijfers Het ziekteverzuim bedroeg dit verslagjaar 4,33 % exclusief zwangerschap. Het percentage is gelijk aan het jaar Ten opzichte van het landelijk gemiddelde in de gehandicaptenzorg is het verschil fors; het landelijk verzuimcijfer bedraagt 5,39%. Personeelsformatie Percentage Verzuim totaal personeel in loondienst 4,33 % Verzuim personeel met Bewonergebonden functies in loondienst 3,82 % Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures per 31 december van het verslagjaar Aantal moeilijk vervulbare vacatures per 31 december van het verslagjaar Totaal personeel 0 0 Personeel met cliëntgebonden functies Kwaliteit van het werk Visie In de visie op personeelsbeleid staan de principes van de lerende organisatie en het gebruik maken van de capaciteiten van alle medewerkers, centraal. Essentieel daarin is een open opstelling en een kritische kijk op het eigen handelen. Cursussen/trainingen en opleidingen In 2012 zijn de volgende cursussen / opleidingen / deskundigheidstrainingen gevolgd De beginnerscursus Bedrijfshulpverlening door 7 medewerkers; De herhalingscursus Bedrijfshulpverlening door 22 medewerkers; De workshop Verlof, meer dan een vrije dag door 3 medewerkers; De cursus 10 voor Taal door 2 medewerkers; Een training Schrijven door 10 medewerkers (de redactie van de Waterkraan); Een PC-training Werken met het BewonersVolgSysteem; De training Doedels door 1 medewerker; 18

19 De cursus Gebarentaal door 7 medewerkers; Een cursus over Epilepsie door 8 medewerkers; Een training voor OR-leden door 5 medewerkers; Een VGN-workshop over Arbeidscontracten door 2 medewerkers; Een VGN-workshop over Arbeidstijden en bijzondere diensten door 2 medewerkers; De cursus Gezond & Zeker door 20 medewerkers. De stichting is een erkend leerbedrijf voor de kwalificaties Sociaal Pedagogisch Werker 4, Sociaal Pedagogisch Werker 3, Helpende Welzijn 2, Verzorgende 3 en Helpende 2. Voor de stagiaires is er een stagereglement. Alle gediplomeerde groepsleiders zijn binnen hun functie bevoegd als werkbegeleiders voor stagiaires. Vier medewerkers zijn geschoold als praktijkbegeleiders; zij coördineren het stagebeleid en onderhouden de contacten met school. Arbeidsomstandigheden In het personeelsbeleid neemt het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, de reductie van het ziekteverzuim en de spoedige reïntegratie van arbeidsongeschikte medewerkers een belangrijke plaats in. Ook preventieve maatregelen met betrekking tot tillen, onveiligheid, agressie en seksuele intimidatie zijn punten van aandacht. In 2012 is aan alle medewerkers een vitaliteits- en gezondheidscheck (PMO) aangeboden. Dit onderzoek richt zich op factoren die positief te beïnvloeden zijn. Zeventien medewerkers hebben gebruik gemaakt van het aanbod. De instantie die t onderzoek heeft uitgevoerd, heeft de uitkomsten met elke medewerker doorgenomen. Veel medewerkers hebben deelgenomen aan de cursus Zorg & Zeker over Arbeidsomstandigheden. 4.5 Samenleving Maatschappelijk ondernemen Het zorg bieden aan en ondersteunen van bewoners in een gewoon huis, in een gewone straat en een gewone woonwijk is van zichzelf de meest vergaande vorm van maatschappelijk ondernemen; de bewoners maken gebruik van het brede palet aan voorzieningen in de wijk of omliggende wijken / dorpen. Er is een start gemaakt met het nemen van maatregelen in het kader van milieu. Waar mogelijk zijn de bestaande lampen vervangen door LED-lampen. In 2013 wordt onderzocht of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen. 19

20 4.6 Financieel beleid In algemene zin is het financiële beleid gericht op de continuïteit; inhoudelijk bezien op kwalitatief verantwoorde zorgverlening. Resultaatratio Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 12,43 % 10,96 % Resultaatratio: niet-awbz-gefinancierde resultaten Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Current Ratio 4,85 7,01 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 84,67 % 84,64 % Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 67,68 % 73,72 % 20

J A A R B E E L D 2 0 1 2

J A A R B E E L D 2 0 1 2 Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg Den Haagweg 5 6843 LP Arnhem Telefoon: 026-3891086 Fax: 026-3821023 www.dezeeg.nl Wilt u het volledige jaarverslag en de jaarrekening inzien? Kijk dan op www.jaarverslagenzorg.nl

Nadere informatie

J A A R B E E L D 2 0 1 1

J A A R B E E L D 2 0 1 1 Stichting Woonzorgcentrum De Zeeg Den Haagweg 5 6843 LP Arnhem Telefoon: 026-3891086 www.dezeeg.nl Wilt u het volledige jaarverslag en de jaarrekening inzien? Kijk dan op www.jaarverslagenzorg.nl of bel

Nadere informatie

J A A R B E E L D 2 0 1 3

J A A R B E E L D 2 0 1 3 J A A R B E E L D 2 0 1 3 Inhoud Voorwoord 3 De Zeeg in vogelvlucht 4 Kwaliteit van zorg 6 Werken bij de Zeeg 15 Organisatiezaken 16 2 Voorwoord In dit Jaarbeeld doet De Zeeg voor haar relaties verslag

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+

Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie dagbesteding Senioren+ Beleidsnotitie Dagbesteding Auteur(s) T. Dries Datum Oktober 2009 Advies/instemming: Managementteam 27 oktober 2009 Centrale Verwantenraad 26 januari 2010 Centrale

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017

Utrecht, juli Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 Utrecht, juli 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Care 2 Get There in Rotterdam op 6 april 2017 1 Inleiding Op 6 april 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014

Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Ontwikkelen in 2014 MensGoed 01/01/2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PLANNING EN BEMENSING 2.1 Terugblik 2.2 Organisatiestructuur 2012 / 2013 3. UITVOERING 3.1 Cliëntengroep 3.2 Sterke & zwakke kanten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 januari Amsterdam, mei 2013 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Boerderij Ruimzicht te Oldelamer op 10 nuari 2013 Amsterdam, mei 2013 Inleiding Op 10 nuari 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

1. Domein Lichamelijk welbevinden

1. Domein Lichamelijk welbevinden Totaalbestand Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg 2010 De indicatoren uit 2009 van de verschillende doelgroepen zijn samengevoegd tot deze ene set, het bronbestand. Hierdoor ontstaat het gewenste overzicht

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR REGLEMENT AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ROC RIVOR Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 29 juni 2010 Reglement Auditcommissie ROC Rivor 1 Inleiding 1. Organisatie, samenstelling en benoeming

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Miro Thuis B.V. te Dordrecht op 17 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 1 Inleiding Op 17 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016

Jaarverslag Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis 26 mei 2016 INHOUD 1 Voorwoord 3 2 Organisatie 4 3 Medezeggenschap 5 4 Beleid 6 1 Voorwoord 2015 is het jaar geweest waarin grote slagen zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2013 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT

PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT PRODUCTEN & DIENSTEN SEMZORG WEBSHOP KWALITEIT 1 INHOUDSOPGAVE Over Semzorg 3 Producten. 4 Prijzen producten 6 Advies & ondersteuning. 8 Prijzen advies & ondersteuning. 9 Uitbesteding kwaliteit.... 11

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Deventer. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Deventer. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Deventer April 2017 Toetsingskader Deventer Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand

Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand Toetsingskader Wmo-toezicht Gelderland-Zuid Toetsingskader Wmo-toezicht Thema 1 CLIËNT CENTRAAL De ondersteuning komt in samenspraak met de cliënt tot stand 1.1 De cliënt krijgt ondersteuning die onvoldoende

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD

Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie: 05-01-2015

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie