Rijnstad Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijnstad Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Rijnstad Jaarverslag 2014 Rijnstad Jaarverslag

3 Inhoudsopgave 1. Profiel en structuur van de organisatie 5 2. Ontwikkelingen 9 3. Samenwerking Financiën en Bedrijfsvoering Personeel en organisatie CAO en Arbeidsvoorwaarden Organisatie Arbeidsomstandigheden Opleidingen en deskundigheidsbevordering Verzuim Personeelsinformatie Kwaliteit Ondernemingsraad Cliëntenraad Beleid & prestatie per product 33 I. Voorschoolse ontwikkeling en Ouderprogramma s VVE-kindcentra LOGO Spel aan Huis Stap In Home-Start 45 II. Samenlevingsopbouw Opbouwwerk en participatiewerk/actief in de wijk Stedelijk Vrouwencentrum Oase Arnhemse Uitdaging Volare Vrijwillige Inzet Arnhem 58 III. Jeugdprogramma s Kinderwerk Tiener- en Jongerenwerk / 555 Stedelijk Jongerenwerk 69 IV. Coördinatie Brede School Coördinatie Brede School 75 V. Maatschappelijk Werk & Sociaal Raadslieden 79 Begroting realisatie Algemeen Maatschappelijk Werk Sociaal Raadsliedenwerk Hulpverlening bij schulden Jeugdteam / 408 Samen Starten / 411 CJG Vindplaatsgericht aanbod Bemiddeling bij Scheiding en Omgang (CJG) Formulierenbrigade Activerend Beheer (inclusief schulphulpverlening aan zwerfjongeren) Outreachend Maatschappelijk Werk (voorheen Bemoeizorg AMW geheten) Zorgcoördinatie (waaronder 412 Zorgcoördinatie Het Broek) 103 Bijlage 1: Jaarverslag 2014 ter vaststelling 2 Rijnstad Jaarverslag 2014

4 Rijnstad Jaarverslag

5 Uitgangspunten van verslaglegging Voor u ligt het jaarverslag van Rijnstad, organisatie voor welzijn en hulpverlening. In dit jaarverslag kijken wij uitgebreid terug op de uitvoering van activiteiten in Door het verslag krijgt u een helder beeld van de prestaties in 2014 en de wijze waarop wij dit organiseren. Onze dienstverlening wordt per product geëvalueerd. Hierbij wordt in elk geval aandacht besteed aan de geleverde prestaties in vergelijk met de geplande prestaties, resultaten, ontwikkelingen en signalen. Samen met de jaarrekening vormt dit verslag de verantwoording naar de gemeente Arnhem. Wij zien zo veel als mogelijk af van separate verslagen. Wij blijven conform afspraak apart rapporteren over: Overlast- en Zorgcoördinatie; De Arnhemse Uitdaging; Buurtbemiddeling; Kwartiermaken. Daarnaast is en blijft het natuurlijk mogelijk om, als dit gewenst is, meer informatie te verstrekken over beleid, dienstverlening en organisatie. U kunt onze website raadplegen of contact met ons opnemen. 4 Rijnstad Jaarverslag 2014

6 1. Profiel en structuur van de organisatie Missie, visie en doelstellingen Onze missie Rijnstad draagt bij aan het bevorderen van een actieve deelname aan de samenleving. Wij doen dit door mensen te versterken in hun kwaliteiten, te ondersteunen bij hun problemen en ontwikkeling en aan te spreken op eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Wij doen dit samen met deze mensen. En samen met opdrachtgevers en partners. Wij gaan voor een duurzame aanpak, een aanpak waarin mensen groeien. Wij bieden dienstverlening op maat en dicht bij de mensen. Rijnstad heeft daarbij een preventieve functie en curatieve functie in de eerste lijn. Onze dienstverlening is bijvoorkeur degelijk en beproefd, met daarnaast aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Onze visie Rijnstad is de maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Arnhem en omgeving. In deze markt zijn wij de vaste partner bij en uitvoerder van opdrachten. Wij zijn sterk verankerd in de samenleving. Onze opdrachtgevers nemen structureel producten en diensten van ons af, omdat wij concurrerend zijn op het gebied van: kwaliteit (professionaliteit), netwerken in de wijk, vrijwilligers, accommodaties, innovatie, kosten en resultaatgerichtheid. Wij zijn een meedenkende, pro-actieve en betrouwbare partner. Naast het verbeteren van bestaande dienstverlening ontwikkelen wij vraaggericht nieuwe dienstverlening, waarmee wij nieuwe opdrachtgevers aan ons binden en bestaande opdrachtgevers blijven interesseren. Onze doelstellingen Bevorderen van (gelijke) kansen; Tegengaan van isolement; Stimuleren van participatie; Bijdragen aan een maatschappelijk vangnet; Bevorderen van veiligheid. Rijnstad Jaarverslag

7 De organisatiestructuur Raad van Toezicht Bestuur/Directie Luciënne van den Brand Ondernemingsraad Bedrijfsvoering & Controlling Gera Hendriks Cliëntenraad Cluster Jeugd Mariëlle Peeters Cluster Samenleving Ronald Klok Cluster Hulpverlening Anja Geritz Kind & Ouder Ans Lips & Arianne de Bruin Jeugd & Jongeren Sjaak van Horssen (Noord) Wim Bilo (Zuid) Stedelijke Projecten Ronald Klok Brede Schoolcoördinatie Ans Lips Participatie & Vrijwillige Inzet Stef Visser Maatschappelijk Werk & Jeugdhulpverlening Wilda Driesse Hans van Heijningen Sociaal Raadslieden & Schuldhulpverlening André Moerman In 2009 is de huidige hoofdstructuur van onze organisatie ingevoerd. Deze hoofdstructuur voldoet nog steeds. In de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 zijn beperkte aanpassingen doorgevoerd. 6 Rijnstad Jaarverslag 2014

8 Toezichthouders Voor Rijnstad is 2014 een bijzonder jaar geweest. Net als voor gemeenten en collega-organisaties was dit het jaar waarin de voorbereidingen op de komst van de decentralisaties in het sociale domein afgerond dienden te worden. Vanuit haar positie en rol is ook de raad van toezicht daarbij betrokken geweest. Vergaderingen en bijeenkomsten In 2014 is de raad van toezicht zeven maal met de directeur-bestuurder bijeengekomen. Naast de reguliere onderwerpen en de voortgang van het concern hebben daarbij de voorbereidingen op de decentralisaties centraal gestaan. Regulier was de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht zelf, met als referentiepunt de Governance Code Welzijn en Maatschappelijk Werk. De raad van toezicht is één keer bijeen gekomen met de ondernemingsraad in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Er heeft een jaarlijkse overleg met de cliëntenraad en met het managementteam van Rijnstad plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft deelgenomen aan een werkschouw rond het thema opbouwwerk. De bijeenkomsten van de raad van toezicht zijn voorbereid door de directeur-bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht. Alle informatie is conform de geldende afspraken tijdig en in goede orde ontvangen. Alle besluiten zijn rechtsgeldig genomen, conform het in de statuten van Stichting Rijnstad daartoe gestelde. In 2014 besproken en goedgekeurde onderwerpen Jaarverslag 2013; Jaarrekening 2013, inclusief accountantsverklaring en decharge bestuurder; Concern- en Productbegroting 2015; Opdrachtbrief accountant; Meerjaren onderhoud- en investeringsbegroting ; Resultaat en resultaatbestemming; Beoordeling functioneren directeur-bestuurder; Reglement Raad van Bestuur en Reglement Raad van Toezicht; Jaarrekening 2013 van VIA; Jaarverslag 2013 van VIA; Scenario s peuterwerk; Verkoop pand Arnhem West; Verkoop pand De Overkant; Aanbestedingen. In 2014 besproken onderwerpen Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en samenwerking met directeur-bestuurder; Evaluatie Governance Code; Kwartaal- en halfjaarrapportages; Verzuimcijfers; Toekomstvisie Rijnstad; Voortgang herinrichting sociaal domein Arnhem en rol en positie van Rijnstad daar bij; Diverse aanbestedingen Er is afscheid genomen van het lid van de Raad van Toezicht Mevrouw P.F. Heuff (benoemingsdatum 2007). Rijnstad Jaarverslag

9 Samenstelling raad van toezicht in 2014 De heer J.G. Kruithof, voorzitter, benoemingsdatum 2009; De heer A.W.F. Brits, lid, benoemingsdatum 2012; De heer E.J.C. Derksen, lid, benoemingsdatum 2010; Mevrouw R.A.V. Hendriksen, lid, benoemingsdatum 2013; Mevrouw T.A.F. Kraal, lid, benoemingsdatum 2012; De heer W.R. Uithof, lid, benoemingsdatum Voor de leden van de raad van toezicht is een algemene profielschets opgesteld en voor de voorzitter een specifiek profielschets. De profielschetsen zijn geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. De profielschetsen liggen ter inzage op het hoofdkantoor van Rijnstad. De leden zijn onafhankelijk, worden voor vier jaren benoemd, zijn één keer herkiesbaar en ontvangen een vergoeding conform de regeling vacatiegelden. 8 Rijnstad Jaarverslag 2014

10 2. Ontwikkelingen Voor de ontwikkelingen en signalen per product wordt verwezen naar de uitgebreide informatie per product. De meer overkoepelende ontwikkelingen uit 2014 worden hier beschreven. Focus op resultaten en prestaties, noodzaak vanuit maatschappelijke opgave In de afgelopen jaren is steeds meer gefocust op prestaties en resultaten. Per product staat, met name in de begroting, ook vaak verwoord aan welke maatschappelijke opgave deze producten een bijdrage leveren. In 2014 is voor twee producten onderzocht of wij deze opgave kunnen omzetten in een maatschappelijk rendement. Een voorbeeld: Wijkgericht kwartiermaken loont! Na 5 jaar kwartiermaken was het tijd om de balans op te maken. Onderzoeksbureau Timeslab heeft begin 2014 onderzocht wat de maatschappelijke meerwaarde is van het kwartiermaken. Oftewel wat levert het kwartiermaken op voor de cliënt en de samenleving, minus de kosten die gemaakt moeten worden om dit te realiseren. Uit de kwantificering in euro s blijkt dat wijkgericht kwartiermaken in de wijken Schuytgraaf en Malburgen per jaar een besparing oplevert van ongeveer euro. Bij een investering van ongeveer euro op jaarbasis liggen de baten op ruim euro. In 2014 hebben de producten van Rijnstad, naast de prestaties, resultaten en doelstellingen die al gemeten en afgesproken waren, zeker nog extra meerwaarde opgeleverd. Niet naar alle producten is onderzoek gedaan. Kwantificering is daarom niet mogelijk. Veronderstellen is wel verantwoord. Zo weten wij dat ons jongerenwerk van maatschappelijke waarde is bij de opgave om radicalisering te verminderen en te voorkomen. Schuldhulpverlening is van betekenis in het verminderen van de kosten op de bijzondere bijstand en bij het voorkomen van (onnodige) inzet op beschermingsbewind. De wijkteams Dienstverlening van Rijnstad in de wijkteams Gemeenten in Nederland nemen de regie bij de herinrichting van het sociaal domein. In een groot aantal gemeenten worden, voor de toegang tot zorg en voorzieningen en regie op de uitvoering van deze zorg, wijkteams ingericht. In de gemeenten Arnhem en Lingewaard, de gemeenten waar wij in 2014 het algemeen maatschappelijk werk uitvoerden, zijn wij intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze teams. De herinrichting raakt het cluster Hulpverlening het meest direct. In Arnhem gaan twee van onze (basis)producten: het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk (jeugdteam), volledig op in de wijkteams. Dit betekent dat zowel de financiering als de dienstverlening onderdeel worden van de financiering en dienstverlening van de wijkteams. Medewerkers in de wijkteams blijven (voorlopig) in dienst van de moederorganisatie. Medewerkers die dit werk uitvoeren gaan niet automatisch over. Deze medewerkers moesten solliciteren. Wij hebben goede maatschappelijk werkers in dienst. Een goede maatschappelijk werker is niet automatisch een goede sollicitant was een spannend jaar voor deze medewerkers. Wij hebben deze medewerkers meegenomen in de ontwikkelingen en ondersteund bij de sollicitatie. Alle maatschappelijk werkers hebben een sollicitatietraining gevolgd en hebben ondersteuning gekregen bij het maken van Curricula Vitae en sollicitatiebrief. In 2014 werd duidelijk dat (op één uitzondering na), al onze maatschappelijk werkers aangenomen zijn. Een uitkomst waar wij als organisatie trots op mogen zijn. Rijnstad Jaarverslag

11 Het opgaan van het product maatschappelijk werk in de wijkteams was een keuze van de gemeente Arnhem en Rijnstad. Wij zijn het hierover eens, zeker vanuit het perspectief van de klant. Dienstverlening rond en tegen de wijkteams Voor andere producten van het cluster Hulpverlening geldt dat dienstverlening dicht tegen of dwars door de wijkteams loopt. Tijdens de lopende sollicitatieprocedure voor de wijkteams, werd besloten dat ook een aanzienlijk deel (meer dan de helft in financiering en formatie) van schulddienstverlening binnen de wijkteams uitgevoerd gaat worden. Met een inhaalrace hebben wij ook deze medewerkers ondersteund. Eveneens met een bevredigend resultaat! Vanuit de klant geredeneerd is dit een spannende keuze. Het werkproces wordt hierdoor in twee of soms drie delen geknipt. Juist vanuit de keuze voor de methodiek van activerende schulddienstverlening, is de keuze die de gemeente Arnhem heeft gemaakt, een spannende. De methodiek van activerende schulddienstverlening, is vanuit Arnhem (samenwerking gemeente Arnhem en Rijnstad) ontstaan en blijkt een effectieve aanpak bij de burgers met problematische schulden. Voor andere producten is gekozen dat ze niet binnen, maar buiten het wijkteam plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor sociaal raadsliedenwerk, jongeren- en opbouwwerk is vanuit Rijnstad veel aandacht geweest en besteed aan het goed vormgeven van de relatie en het werkproces bij de invoering en doorontwikkeling van de wijkteams. Afronding reorganisatie beheer In 2013 is de besluitvorming rond het stopzetten van beheer afgerond. Rijnstad heeft gekozen voor kerntaken. Beheer van accommodaties is er geen van. In 2014 is deze reorganisatie doorgevoerd. Vijf medewerkers zijn intern herplaatst. Anderen zijn ondersteund bij sollicitaties en scholing. Nieuwe vormgeving van ontmoeting en laagdrempelig werken in de wijk blijven belangrijke uitgangspunten voor onze organisatie. Op een aantal plekken wordt een accommodatiegebonden agoog ingezet. Deze medewerker ondersteunt bewoners en vrijwilligers bij zelfbeheer en maakt ruimte voor nieuwe bewoners en groepen. De opstart van de nieuwe manier van werken gaat met horten en stoten. Het gewend zijn aan het hebben van beheer zit nog nadrukkelijk in het gedragspatroon. Opening de Nieuwe Hommel Vanaf 1 september 2014 is de Nieuwe Hommel in gebruik. Hier wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een mooie samenwerking tussen Rijnstad, Siza en RIBW. In 2014 is de Hommel met ondersteuning van de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en Arnhemse en nationale fondsen verbouwd. Bij het proces van wording, inrichting en verbouwing zijn buurtbewoners, buurtondernemers en partners nadrukkelijk betrokken. De opening was een druk bezocht feest; een prachtige start. De Nieuwe Hommel is een innovatieve aanpak gericht op de geest van de WMO; iedereen doet mee. En meedoen wordt letterlijk bedoeld: niet consumeren maar mee aanpakken. 10 Rijnstad Jaarverslag 2014

12 Van peuterspeelzaal naar kindcentrum In 2014 zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd op de speelzalen van Rijnstad. De speelzalen van Rijnstad voldoen met ingang van 1 juni 2014 aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang. Deze operatie is voor de leidsters en het management van Rijnstad positief verlopen. Per 1 september 2014 wordt in de financiering onderscheid gemaakt in gesubsidieerde plaatsen en toeslagplaatsen. Inmiddels is de peuteradministratie hierop aangepast. De peuterspeelzalen (inmiddels kindcentra genoemd) hebben tijdens deze veranderingen en terwijl het werk gewoon door is gegaan, opnieuw het HKZ-certificaat (kwaliteitskeurmerk) behaald. Vrijwilligers belangrijker dan ooit Naast de grote inzet van vrijwilligers die Rijnstad al kent (tussen de en structurele vrijwilligers), is vrijwillige inzet uitgebreid binnen onder andere schuldhulpverlening. De juiste koppeling tussen beroepskracht en vrijwilliger is een belangrijk punt van aandacht. Inzetten van vrijwilligers mag, wat onze organisatie betreft, nooit een makkelijke oplossing voor bezuiniging of een tekort aan middelen zijn. De inzet moet altijd meerwaarde hebben, bij voorkeur op meerdere terreinen. Rijnstad heeft de afgelopen jaren en ook in 2014, aandacht besteed aan ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Vrijwillige Inzet Arnhem onderdeel van Rijnstad Per 1 januari 2014 is Vrijwillige Inzet Arnhem (voorheen Vrijwilligerscentrale) onderdeel van Rijnstad. Er is nadrukkelijk voor gekozen om Vrijwillige Inzet Arnhem als label te blijven hanteren. De integratie is voor klanten, medewerkers en partners vlekkeloos verlopen. Exploitatie 2014 Het resultaat over het boekjaar 2014 is euro positief. Dit resultaat wordt voor een groot deel bepaald door de overname van het eigen vermogen van VIA. Dit eigen vermogen moet omwille van regelgeving, via het resultaat lopen. Resultaat van normale bedrijfsvoering is euro. Het resultaat over het boekjaar 2014 is ten gunste van het eigen vermogen gebracht. Verdere toelichting over de financiële positie is te lezen in de jaarrekening. Verwachtingen voor de toekomst Een aantal toekomstige ontwikkelingen: Eind 2014 heeft de gemeente Arnhem besloten de activerende schuldhulpverlening enkelvoudig onderhands aan te besteden aan Rijnstad. Ten tijde van het maken van het jaarverslag zijn de onderhandelingen niet afgerond. Gemeente Rheden heeft in 2014 besloten een aantal welzijnsdiensten waaronder het maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk aan te besteden. Deze dienstverlening is gegund aan Rijnstad per Gemeente Arnhem heeft via de beschikking 2015 aangekondigd per 1 juli 2016 te willen stoppen met de inzet van de Coördinatoren Brede School. Rijnstad heeft gekozen het product Kinderopvang niet aan te gaan bieden, als gevolg daarvan wordt gezocht naar een geschikte organisatie om de huidige peuterspeelzalen/kindcentra onder te brengen. Rijnstad Jaarverslag

13 De wijkteams ontwikkelen door. Gezien de aard van de dienstverlening in de wijkteams, de kerndoelstellingen en missie van onze organisatie, hebben wij de ambitie hier een rol van betekenis in te spelen en toegevoegde waarde in te leveren. Druk op inkomsten terwijl kosten stijgen. Onze kostprijs voor maatschappelijk werk ligt onder het landelijke gemiddelde. De gemeente heeft aangekondigd dat de financiering voor wijkteams (waaronder onze maatschappelijk werkers) in de komende jaren omlaag zal gaan. In tegenstelling tot een aantal andere organisaties, die in dit kader concurrent zijn, kunnen wij de kosten van bijvoorbeeld overhead niet ten laste van andere financiering brengen. Er lijkt concurrentie met focus op prijs te ontstaan. 12 Rijnstad Jaarverslag 2014

14 3. Samenwerking Het werk wat wij doen maakt samenwerken eigenlijk altijd noodzakelijk. Maatschappelijke vraagstukken pak je niet alleen aan, dat doe je samen. Wij blijven ondanks deze noodzaak, net als in 2013, kritisch kijken naar de effectiviteit en noodzaak van overlegsituaties. In 2014 hebben wij onder andere samengewerkt met: wijkbewoners, wijkplatforms en andere georganiseerde verbanden van wijkbewoners; de gemeente Arnhem en de gemeente Lingewaard, waarvoor wij basisdiensten uitvoeren maar ook samenwerken in de ontwikkeling van nieuwe vormen van dienstverlening voor de toekomst; de regiogemeenten Liemers, Rheden, Rozendaal, Doesburg (Buurtbemiddeling); proeftuinen wijkteams; woningcorporaties zoals Volkshuisvesting, Vivare en Portaal (opbouwwerk, Buurtbemiddeling en Meldpunt Ontruimingen); primair onderwijs (Brede School, IKC, VVE, School Maatschappelijk Werk); Politie (onder meer bij jongerenwerk, Buurtbemiddeling, ambulant jongerenwerk, zorgcoördinatie); Instellingen in de zorg zoals RIBW, Siza, Lindenhout, Philadelphia, Driestroom, IrisZorg, Pro Persona, Pactum; STMG (in samenwerking met Stap In, Jeugdteam en peuterwerk); Voedselbank; Kunstbedrijf (kinderwerk, jongerenwerk en peuterwerk); Sportbedrijf; 2GetThere; VGGM (maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk, schuldhulpverlening en peuterwerk); Bureau Jeugdzorg (jeugdteam); het Arnhemse bedrijfsleven (Arnhemse Uitdaging en Volare); vele vrijwilligers, stagiaires en buurtinitiatieven; collega- brede welzijnsinstellingen in de omgeving Stuw, Stichting Welzijn Lingewaard, Solidez, Mikado, stichting Welzijn Rijnwaarden en Caleidoz. Naast subsidies en opdrachten van gemeente(n) en woningcorporaties hebben een aantal fondsen in 2014 een financiële bijdrage geleverd: Stichting Sint Nicolai Broederschap; Het Burger en Nieuwe Weeshuis; De Dullertstichting; Het Oranjefonds; Skanfonds. Rijnstad Jaarverslag

15 14 Rijnstad Jaarverslag 2014

16 4. Financiën en Bedrijfsvoering Staat van baten en lasten over 2014 (bedragen x 1.000) Baten Begroting 2014 Exploitatie 2014 Exploitatie Subsidiebaten en projectopbrengsten Horeca-opbrengsten Deelnemersbijdragen Verhuur panden Bijdragen fondsen Overige opbrengsten Totaal baten Lasten Begroting 2014 Exploitatie 2014 Exploitatie Personeelslasten Kapitaallasten Huisvestingslasten Organisatielasten Activiteitenlasten Diverse lasten Totaal lasten Bijzondere baten en lasten Totaal Resultaat Rijnstad Jaarverslag

17 Liquiditeit op korte termijn 2,50 2,00 1,50 norm 1,00 0,50 0, Liquiditeit is de mate waarin de organisatie in staat is op tijd te voldoen aan haar financiële verplichtingen. De liquiditeit op korte termijn geeft de mate aan waarin uit de vlottende activa (liquide middelen, vorderingen op korte termijn en voorraden) aan de vlottende schulden (kortlopende schulden) kan worden voldaan. Rijnstad heeft in 2014 een liquiditeitsratio van 1,58 (2013 liquiditeitsratio 1,27). Formule (vlottende activa + liquide middelen) : kortlopende schulden Uitkomst <1,2 De organisatie loopt financieel risico. De liquiditeit is te laag, wat tot betalingsproblemen kan leiden. Uitkomst 1,2-1,5 De organisatie zit in de tussenzone. Verbeteren is noodzakelijk. Uitkomst 1,5-2 De organisatie is voldoende liquide. Uitkomst >2 Liquiditeit is te hoog. Daarmee worden (rente)opbrengsten gemist. (bron: onderzoek handreiking financiën uit 2011, gedaan door adviesbureau Berenschot in opdracht van MOgroep, er zijn geen recentere gegevens beschikbaar) 16 Rijnstad Jaarverslag 2014

18 Continuïteit op langere termijn 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% norm 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Bij de continuïteit op langere termijn speelt het eigen vermogen een grote rol. Deze indicator geeft aan in welke mate de lasten in een jaar opgevangen kunnen worden door het eigen vermogen. Als het eigen vermogen relatief laag is in vergelijking met de totale lasten, dan loopt de organisatie risico. Tegenvallende inkomsten kunnen niet worden opgevangen. Rijnstad zit met een ratio van 22,65% (2013 ratio 20,39%) net boven de norm. Verbeteren blijft noodzakelijk. Formule (eigen vermogen : totale lasten) x 100% Uitkomst <15% Uitkomst 15-20% Uitkomst >20% De organisatie loopt risico. Er is niet genoeg eigen vermogen om eventuele tegenvallende baten op te vangen. De organisatie zit in de tussenzone. Verbeteren is noodzakelijk. De organisatie zit goed. Meer dan 20% van de lasten wordt gedekt door het eigen vermogen. Er blijft vermogen over voor de langere termijn. (bron: onderzoek handreiking financiën uit 2011, gedaan door adviesbureau Berenschot in opdracht van MOgroep, er zijn geen recentere gegevens beschikbaar) Rijnstad Jaarverslag

19 Solvabiliteit (lange termijn) 75,00% 60,00% 45,00% 30,00% 15,00% 0,00% De solvabiliteit van een organisatie geeft aan in welke mate de organisatie in staat is op lange termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Rijnstad heeft in 2014 een solvabiliteitsratio van 49,10% (2013 solvabiliteitsratio 42,42%). Formule (eigen vermogen : totaal vermogen) x 100% Uitkomst hoe hoger de uitkomst, hoe beter de organisatie aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen. (bron: onderzoek handreiking financiën uit 2011, gedaan door adviesbureau Berenschot in opdracht van MOgroep, er zijn geen recentere gegevens beschikbaar) 18 Rijnstad Jaarverslag 2014

20 5. Personeel en Organisatie Achtereenvolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie beschreven CAO en arbeidsvoorwaarden Op 1 januari 2014 is een nieuwe CAO in werking getreden. Deze CAO is in december 2014 tot stand gekomen. De CAO loopt door tot 1 april De belangrijkste wijzigingen zijn: Loonaanpassingen per 1 december 2014: 1,0% salarisstijging; januari 2015: eenmalige uitkering van 300 euro bruto, naar rato van de omvang van het dienstverband; per 1 januari 2015: salarisstijging van 250 euro op jaarbasis, naar rato van de omvang van het dienstverband; per 1 oktober 2015: 1,0% salarisstijging. Vernieuwing Afspraken zijn gemaakt over de vernieuwing van de CAO. Zo wordt per 1 juli 2015 het loopbaanbudget geïntroduceerd. Dit budget geeft medewerkers de mogelijkheid te investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid (loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling). Per 1 januari 2016 wordt het individueel keuzebudget ingevoerd. Medewerkers krijgen hierbij meer mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden beter af stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften. De wachtgeldregeling is versoberd en nog alleen van kracht voor de groep die op 1 januari jaar of ouder was en die op 1 mei 2007 al in dienst was. De hoogte van deze uitkering is verminderd. De regeling onregelmatigheidstoeslag is aangepast Organisatie Reorganisatie beheer Per 1 januari 2014 is het beheer van de Multi Functionele Centra (MFC) beëindigd, nadat de subsidie hiervoor door de gemeente Arnhem is opgezegd. In de loop van het jaar is ook het beheer van de jongerencentra en de wijkcentra gestopt. Hiervoor in de plaats zijn de accommodatie gebonden jongerenwerkers gekomen. Dit heeft geleid tot het ontslag van elf beheerders. Vijf medewerkers zijn herplaatst en hebben binnen de organisatie een andere functie gekregen. VIA Op 1 januari 2014 is Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) onderdeel geworden van Rijnstad. VIA vormt samen met Volare en het opbouw- en participatiewerk de nieuwe afdeling Participatie en Vrijwillige Inzet. De afdeling maakt onderdeel uit van het cluster Samenleving. Hulpverlening Het jaar 2014 stond voor een groot deel in het teken van de ontwikkeling van het wijkteam. Op diverse niveaus heeft Rijnstad met netwerkpartners en gemeente meegedacht over de opzet en inrichting hiervan. Alle maatschappelijk werkers van Rijnstad Jaarverslag

21 Rijnstad die in 2014 de gemeente Arnhem tot werkgebied hadden, zijn voorgedragen als wijkteamcoach en zijn via de selectieprocedure van de gemeente aangenomen als wijkteamcoach. In totaal zijn er inmiddels twintig medewerkers aan de slag in het wijkteam, zij blijven allen in dienst van Rijnstad. Wij ervaren deze mooie uitkomst zowel als compliment aan onze medewerkers als aan ons als organisatie. 5.3 Arbeidsomstandigheden Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In 2013 en 2014 is de RI&E uitgevoerd. De verbeterpunten zijn verwerkt en beschreven in het plan van aanpak. De meeste punten zijn conform het meerjarenonderhoudsplan en reeds uitgevoerd. Voorgenomen beleid is, de veiligheid en het veilig voelen van medewerkers op het werk, te verbeteren. Een onderdeel daarvan is het omgaan met ongewenst gedrag en stress. Met een pilot binnen het cluster Hulpverlening is een training ontwikkeld. Deze training zal in 2015 organisatiebreed worden ingezet via het RijnLAB. Bedrijfsvertrouwenspersoon De bedrijfsvertrouwenspersoon is drie keer ingeschakeld. Het aantal meldingen is gelijk gebleven met vorig jaar. De aard van de meldingen was dit jaar divers. Er is geen formele klacht ingediend Opleidingen en deskundigheidsbevordering Een groot aantal medewerkers heeft individueel opleidingen en/of functiegebonden congressen en workshops gevolgd. Maar ook coachingstrajecten, werkbegeleiding, casuïstiekbespreking en themabesprekingen zijn belangrijke instrumenten voor deskundigheidsbevordering. Opleiden en deskundigheidsbevordering doen wij niet alleen, maar ook samen met andere welzijnsorganisaties. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met Solidez, welzijnsinstelling in Wageningen en Renkum. Met het oog op de transities binnen het sociale domein konden medewerkers van beide organisaties gezamenlijk vier trainingen volgen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl: Vraaggericht werken en Eigen Kracht, Erop af, Resultaatgericht werken en Integraal werken. Trainingen per cluster of afdeling Samenleving: training Profilering en Coachingsvaardigheden voor projectmedewerkers ; een ontwikkeltraject om de inhoud en de uitvoering van het werk te vernieuwen voor opbouw- en participatiewerkers; training Omgaan met ongewenst (telefoon-)gedrag voor medewerkers Buurtbemiddeling; nieuwe koers & productontwikkeling voor medewerkers VIA/Volare; cultuurtraject voor coördinatoren Brede Scholen; trainingen Welzijn Nieuwe Stijl voor projectmedewerkers (Proeftuin); een aantal individuele opleidingen. 20 Rijnstad Jaarverslag 2014

22 Cluster Jeugd: Jeugd en Jongeren: vervolg op algemene training jongerenwerk; vervolg op training kinderwerk; Intervisie Vakgroep kinderwerk; opleiding Coachingsvaardigheden richting jongeren; Kind en Ouder: PC training Outlook en Word; ouderbetrokkenheid; opbrengstgericht werken; video interactie begeleiding volwassene - kind interactie; Kaleidoscoop instroomtraining voor nieuwe leidsters/invalleidsters; vakgroepbijeenkomsten en intervisie; training Omgaan met onaangepast gedrag ; nascholingsmodule Spelend leren - spel begeleiden. Cluster Hulpverlening: training Omgaan met ongewenst gedrag en stress (Pilot); trainingen Welzijn Nieuwe Stijl (Proeftuin); sollicitatietraining medewerkers wijkteams (maatschappelijk werkers); scholing Participatiewet; jaarlijkse SR-dag, diverse worshops en trainingen (alle Sociaal Raadslieden). Ondersteunende Diensten: Diverse individuele opleidingen. RijnLAB Ook in 2014 heeft RijnLAB diverse workshops, trainingen en Studium Generale bijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd. De Studium Generale bijeenkomsten zijn zeer succesvol en druk bezocht door zowel door interne medewerkers als externe introducés. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven opgezet, zoals de afdeling F&C als vraagbaak voor hulp bij Excel, lerende collega s en het train je collega principe. Naast trainingen Word- en Excel voor peuterspeelzaalleidsters, wisten medewerkers de weg naar het RijnLAB te vinden voor organisatiebrede trainingen over Social Media, Huiselijk geweld, Meldcode Kindermishandeling en het werven van fondsenwerving. Rijnstad Jaarverslag

23 5.5. Verzuim Ook dit jaar is het verzuim opnieuw gedaald en wel van 5,1% naar 3,1%. De doelstelling om het verzuim te verlagen naar een gemiddeld verzuimpercentage van 4,5% is daarmee ruimschoots gehaald. Niet alleen is de verzuimfrequentie afgenomen, ook het langdurend en extra langdurend verzuim is gedaald. De vermindering van het verzuim is door alle clusters gerealiseerd, vooral bij Ondersteunende Diensten. Het verzuimpercentage binnen het Peuterwerk is hoog (6,6%) in vergelijking met de overige onderdelen. In 2015 worden nieuwe acties uitgezet die vooral gericht zijn op het omgaan met psychosociaal verzuim. Het meeste middellang en langdurend verzuim is vooral niet-fysiek van aard. De inzetbaarheidscoach is vaker geconsulteerd, terwijl de bedrijfsarts minder is ingezet. In het najaar van 2014 hebben 20 medewerkers wederom meegedaan aan de competitie van de Fitste Organisatie van Gelderland. De teams zijn 5e en 7e geworden van de 17 deelnemende teams. Verzuimpercentage per cluster Cluster Jeugd 4,6% 6.3% Samenleving 2,2% 3.5% Hulpverlening 2,4% 3.6% Ondersteunende Diensten 2,9% 7.6% Gemiddeld verzuim 3,1% 5.1% Verzuimpercentage naar verzuimduur Verzuimduur Kortdurend verzuim (0 t/m 7 kalenderdagen) 0,6% 0.8% Middelkort (8 t/m 14 dagen) Middellang verzuim (15 t/m 42 kalenderdagen) Langdurend verzuim (43 t/m 365 kalenderdagen) Extra langdurend verzuim (vanaf 365 kalenderdagen) 0,3% 0,3% 0,6% 0,6% 1,5% 2.3% 0,1% 1.1% Totaal 3,1% 5.1% Verzuimfrequentie De verzuimfrequentie (aantal verzuimmeldingen per medewerker) is gedaald van 0,96 naar 0, Rijnstad Jaarverslag 2014

24 5.6. Personeelsformatie Aantal medewerkers en formatieplaatsen Ultimo 2014 heeft Rijnstad 252 medewerkers in dienst. Het aantal medewerkers is met 17 medewerkers afgenomen ten opzichte van Het aantal fulltime equivalenten (fte) is met 14 verminderd. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de beëindiging van het beheer. De gemiddelde omvang per dienstverband is gedaald met 0,3 uur naar 24,6 uur per week (0,68 fte). De totale personeelsformatie Formatie Aantal medewerkers Fte s (fulltime equivalent) Aantal medewerkers per cluster Cluster Aantal fte aantal fte Jeugd Samenleving Hulpverlening Ondersteunende Diensten Directie Totaal Percentage aantal medewerkers per cluster Ondersteunende diensten 8% Hulpverlening 29% 40% Jeugd 19% Samenleving Rijnstad Jaarverslag

25 In- en uitstroom Instroom aantal Uitstroom aantal Verhouding man/vrouw aantal fte aantal fte Mannen Vrouwen Gemiddelde leeftijd Mannen 44 jaar 48 jaar Vrouwen 43 jaar 44 jaar Gemiddeld 43 jaar 45 jaar Leeftijdsopbouw aantal percentage aantal percentage tot en met 24 jaar 11 4% 12 4% jaar 59 23% 62 23% jaar 67 27% 66 25% jaar 62 25% 69 26% jaar 24 10% 28 10% jaar 29 12% 31 12% % 1 0% Totaal % % Dienstverband aantal percentage aantal percentage Parttime % % Fulltime % 44 16% Oproep % 20 8% Flex-vast ratio De flex-vast ratio is de verhouding tussen medewerkers met een contract voor bepaalde tijd en medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd (in fte). De norm is dat minimaal 30% van de totale formatie aangesteld is op basis van een tijdelijke aanstelling. 24 Rijnstad Jaarverslag 2014

26 Cluster Contract onbepaalde tijd in fte Contract bepaalde tijd in fte Percentage tijdelijke aanstelling Hulpverlening 42,3 18,3 30% Samenleving 27,9 6,8 20% Jeugd 42,8 11,0 20% Ondersteunende diensten en Directie 12,7 9,8 44% Totaal 125,7 45,9 27% Dit betekent dat de totale tijdelijke formatie 3% onder de norm is Kwaliteit Certificering In juli en oktober 2014 heeft er een HKZ-audit plaatsgevonden, uitgevoerd door het Keurmerkinstituut. Hierbij is getoetst of werd voldaan aan de eisen van het HKZcertificatieschema. De volgende schema s zijn voor Rijnstad van toepassing: deelschema Welzijn: Maatschappelijke Hulp en Dienstverlening versie 2009, het deelschema Peuterspeelzaalwerk versie 2009 en het HKZ Algemeen Organisatiedeel versie Het betrof een herbeoordeling met als doel het vorige certificaat dat tot 17 november 2014 geldig was, wederom te verlengen met drie jaar. Het HKZ-certificaat is voor het eerst verleend op 9 december 2011 en is nu weer verlengd tot 17 november Interne onderzoeken Interne audits In maart 2014 is door het intern auditteam van Rijnstad een interne audit uitgevoerd. Het intern auditteam bestond in 2014 uit de volgende leden: Inge Schmeink (afdeling Kind & Ouder); Dianne ter Vrugt (cluster Hulpverlening); Hezel de Grood (cluster Samenleving); Rudi Oorlog (Ondersteunende Diensten); Saskia Brands (Kwaliteit). De volgende onderwerpen zijn getoetst: Implementatie vrijwilligerswerk bij de clusters Hulpverlening, Jeugd (Afdeling Jeugd & Jongeren) en Samenleving en check op de uitvoering van het beleid vrijwilligersvergoeding bij afdeling F&C (onderwerp op verzoek van MT). Smart formuleren van doelen bij cluster Hulpverlening (onderwerp op verzoek van clustermanager Hulpverlening). Kinddossiers bij afdeling Kind & Ouder (onderwerp op verzoek van clustermanager Jeugd). VOG s medewerkers (onderwerp conform meerjarenplanning interne audits). Rijnstad Jaarverslag

27 Per onderwerp zijn (in overleg met betreffende leidinggevenden) criteria bepaald waaraan voldaan moet worden. Tijdens de gesprekken is getoetst of aan deze criteria werd voldaan. Daarnaast werden opmerkingen van auditees en zaken die de interne auditoren opvielen, genoteerd als bijvangst. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met leidinggevenden, uitvoerend medewerkers en medewerkers van P&O en F&C. Er zijn ook enkele peuterspeelzalen bezocht. De resultaten van de interne audit zijn samengevat in het auditrapport 2014 Bevindingen en Aanbevelingen. Dit rapport en de daarin gedane aanbevelingen zijn besproken met de betrokken leidinggevenden en het MT. Daarbij is vastgesteld welke aanbevelingen al dan niet worden opgevolgd en wie verantwoordelijk is voor de voortgang. Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) Het cluster Hulpverlening voert sinds 2012 een continu cliënttevredenheidsonderzoek uit middels welzijn.tevreden.nl. Cliënten die langdurige hulpverlening geboden is, krijgen bij afsluiting een brief met verzoek om digitaal een cliënttevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit kunnen zij thuis doen of zij kunnen gebruik maken van een stand-alone computer in de wachtruimte van de locatie. De respons was steeds erg laag. In 2013 is onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lage respons. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn verbeteracties uitgezet om de respons te verhogen. Zo is per locatie een CTO-aanspreekpersoon aangesteld. Deze aanspreekpersonen komen periodiek bij elkaar om ideeën uit te wisselen hoe het aantal afgenomen CTO s verhoogd kunnen worden. Locaties worden positief gestimuleerd om tot hoge respons te komen. Verder is de brief die aan cliënten meegegeven wordt, aangepast. In 2014 is dit doorgezet. Helaas heeft dit niet tot een zodanige verhoging van de respons geleid dat wij hieruit conclusies kunnen trekken. Inmiddels is besloten om vanaf 2015 het CTO op een andere manier af te nemen. Hoewel de lage respons maakt dat wij geen conclusies kunnen trekken uit de reacties, geven wij voor de volledigheid toch de gemiddelde scores weer (in relatie tot de landelijke scores van welzijn.tevreden.nl) Product Rijnstad score Landelijke score Algemeen maatschappelijk werk 8,4 8,0 Sociaal raadsliedenwerk 8,6 8,6 Schoolgericht maatschappelijk werk 8,0 7,8 Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2014 heeft geen medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het volgende onderzoek staat gepland voor Rijnstad Jaarverslag 2014

28 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht gesteld. Rijnstad heeft deze meldcode voor alle onderdelen van de organisatie vertaald in een stappenplan. Dit stappenplan en verschillende ondersteunende documenten zijn voor alle medewerkers beschikbaar via de Rijnbieb. In april en mei 2014 is er een training, Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Rijnstad-breed aangeboden. Hier hebben 140 medewerkers van verschillende disciplines aan deelgenomen: algemeen maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, jongerenwerkers, kinderwerkers, jeugdhulpverleners, schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, medewerkers ouderprogramma s, brede school-coördinatoren en een aantal stagiaires. Het peuterspeelzaalwerk heeft een andere training gevolgd en valt buiten dit trainingsaanbod. De training heeft zich vooral gericht op het signaleren van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Aantal geregistreerde meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling in 2014: Dit is gemeten door controle van het aantal gestarte casussen in 2014 in Arnhem waarbij het formulier huiselijk geweld / kindermishandeling, is aangevinkt. Maatschappelijk werk: 321 waarvan 73 gevallen zijn aangemeld bij het AMK; Jeugdteam: 78 waarvan 33 gevallen zijn aangemeld bij het AMK; Zorgcoördinatie: 43. Hiervan is niet geregistreerd hoeveel keer dit heeft geleid tot een AMK-melding. Meldingen incidenten In 2014 zijn er 28 meldingen binnengekomen, ten opzichte van 36 meldingen in Soort incident fout 3 0 ongeval 8 8 bijna ongeval 5 2 agressie-incident 8 16 calamiteit 0 4 informele klacht / uiting van ongenoegen 4 5 niet geclassificeerd 1 Totaal Het aantal meldingen van agressie-incidenten is gehalveerd. In alle gevallen gaat het om verbale agressie en daarbij soms ook om dreigende lichaamstaal. Alle 13 meldingen van (bijna) ongevallen komen van de afdeling Kind & Ouder. Hiervan zijn 5 meldingen afkomstig uit een accommodatie (uitglijden op een te gladde vloer). Rijnstad Jaarverslag

29 Het aantal meldingen per cluster en afdeling is als volgt verdeeld: SR/SHV MW & JHV jj noord jj zuid pw Sted. Proj. Brede Sch. Part & VI Hulpverlening Jeugd Samenleving OD Klachten Informele klachten, dat wil zeggen klachten die geuit worden door medewerkers of cliënten/klanten/deelnemers van Rijnstad maar die niet leiden tot een formele klacht die ingediend wordt bij de Regionale Klachtencommissie, moeten middels het formulier Melden incidenten worden gemeld. Er zijn vier klachten op deze wijze gemeld die allemaal intern zijn opgelost. Vergeleken met 2013 is er één klacht minder gemeld. Twee klachten die intern werden opgelost hebben zich voorgedaan bij de afdeling Kind & Ouder, één bij Sociaal Raadslieden & Schuldhulpverlening en één bij Jeugd & Jongeren Zuid. Er zijn geen klachten ingediend bij de regionale klachtencommissie. 5.8 Ondernemingsraad De ondernemingsraad is in 2014 gestart met 6 leden. Marieke van Roden en Marcel van der Heijden zijn in januari 2014 afgetreden. Leden De ondernemingsraad bestond in 2014 uit de volgende leden: Irfan Mohammedamin (voorzitter), sociaal raadsman; Diana Ruiz (vervangend voorzitter), sociaal raadsvrouw; Annemieke de Boer (secretaris), sociaal raadsvrouw; Manuela Schel (vervangend secretaris), kinderwerker; Gerdy Thijssen (lid), maatschappelijk werker; Marjon Bussink (lid), opbouw-/participatiewerk; Marieke Pasman (lid vanaf 30 januari 2014), sociaal raadsvrouw; Karien Knoester (lid vanaf 20 februari 2014), kinderwerker; Rudi Oorlog (lid vanaf 4 december 2014), medewerker ICT; Ilse Lensen (lid vanaf 18 december 2014), jongerenwerker. 28 Rijnstad Jaarverslag 2014

30 Vergaderingen en bijeenkomsten De ondernemingsraad heeft dit jaar drie keer per vier weken vergaderd. Twee van de drie overleggen waren or-vergaderingen en het andere overleg was een gezamenlijk overleg met de directeur-bestuurder van Rijnstad. Eenmaal in de vier weken is er een werkgroepochtend geweest, waarin de werkgroepen bij elkaar zijn gekomen. De werkgroepen binnen de ondernemingsraad zijn Arbo en Achterban. In het voorjaar heeft de ondernemingsraad gesproken met de bedrijfsarts en inzetbaarheidcoach De ondernemingsraad overlegt één keer per jaar met de raad van toezicht van Rijnstad. In september 2014 heeft de ondernemingsraad een overleg gehad waarin van gedachten is gewisseld over actuele zaken, zoals het formeren van de wijkteams en de toekomst van Rijnstad. Contact met de achterban De ondernemingsraad onderhoudt contact met de achterban door aanwezig te zijn op informatiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, intranet en persoonlijk contact. De ondernemingsraad heeft dit jaar zes keer een nieuwsbrief uitgebracht om de achterban op de hoogte te houden van de besproken onderwerpen, deze nieuwsbrieven worden weer per verspreid onder alle medewerkers. Scholing en trainingen Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen en zich te blijven ontwikkelen, gaat de ondernemingsraad jaarlijks op training. Daarnaast volgt elk lid een individuele cursus of training, specifiek gericht op zijn of haar kwaliteiten en behoeften. Het scholingsplan van de ondernemingsraad is hierbij leidend. In het voorjaar van 2014 heeft de ondernemingsraad een tweedaagse training gevolgd; waarin voornamelijk aandacht was voor: Prioriteiten stellen als ondernemingsraad wanneer veel grote onderwerpen tegelijk spelen. Voorbereiden van ongevraagd advies naar aanleiding van het onderzoek werkdruk onder medewerkers. Verkiezingen. Inhoudelijke resultaten De ondernemingsraad heeft: ingesproken in de gemeenteraad van Arnhem over de aanbestedingen rond schuldhulpverlening; een gesprek gehad met de ondernemingsraad van de gemeente Arnhem over schuldhulpverlening; een onderzoek gedaan naar werkdruk onder medewerkers met een respons van 28%; een ongevraagd advies gegeven over hoe de organisatie met werkdruk om dient te gaan; als speerpunt voor het omgaan met werkdruk de schijf van 6 aangegeven; basisbehoeften, samenwerking, erkenning, resultaten boeken, ontwikkeling en passie en plezier; op verzoek van de bestuurder haar verkiezingen uitgesteld. De zittingstermijn van deze ondernemingsraad is verlengd tot 1 augustus Hiertoe is besloten door het aantal grote en belangrijke onderwerpen op de agenda of die begin 2015 verwacht worden op de agenda. Rijnstad Jaarverslag

31 De ondernemingsraad heeft advies (adviesrecht) gegeven over: inrichting afdeling facilitair; reorganisatie beheer. De ondernemingsraad heeft ongevraagd advies (initiatiefrecht) gegeven over: omgaan met werkdruk; schijf van 6 als speerpunt met betrekking tot werkdruk; jaarurensystematiek. 30 Rijnstad Jaarverslag 2014

32 6. Cliëntenraad Binnen de cliëntenraad is de focus gericht op het behartigen van de belangen van cliënten en vrijwilligers. In het afgelopen jaar heeft de cliëntenraad zich met name beziggehouden met de hieronder beschreven onderdelen waarin zowel gevraagd als ongevraagd advies is gegeven. Privacy Op verzoek van de cliëntenraad is het privacybeleid rondom verkeer tussen medewerkers en vrijwilligers aangepast. Een nieuw protocol moet er voor zorgen dat de privacy van cliënten (nog) beter gewaarborgd blijft. Beheerders wijkcentra en veiligheid Als cliëntenraad zijn wij nauw betrokken geweest met de wijze waarop de reorganisatie van de verschillende wijkcentra, en dan met name het saneren van de beheerdersfunctie, heeft plaatsgevonden. Ook hier stond veiligheid centraal. De cliëntenraad is akkoord gegaan met het voorgestelde plan onder voorwaarde dat de veiligheid gewaarborgd blijft. In het komende jaar zal dit nauwlettend worden gevolgd. In een eerste overleg met de sociaal cultureel werkers van De Symfonie is gebleken dat er vanuit Rijnstad veel aandacht wordt besteed aan deze veiligheid. Begroting Drie leden van de cliëntenraad hebben zich in het afgelopen jaar verdiept in de financiële aspecten van Rijnstad. Op regelmatige basis vindt overleg plaats met de financiële afdeling van Rijnstad. Deskundigheidsbevordering De leden van de cliëntenraad hebben aan verschillende cursussen deelgenomen. Er is met name aandacht gegeven aan de vergroting van juridische kennis. Maar ook (ongevraagde) advisering van organisaties, onderlinge samenwerking, vergaderen, omgaan met weerstand en feedback geven/ontvangen waren belangrijke onderwerpen. Communicatieplan De cliëntenraad heeft het afgelopen jaar een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw communicatieplan. In dit plan worden de missie en de visie van de raad beschreven en wordt stil gestaan bij de wijze waarop de communicatie, zowel intern als extern, plaats zal vinden. Te denken valt onder andere aan een eigen Facebookpagina en een eigen Twitteraccount. Vergaderingen en activiteiten De cliëntenraad is maandelijks bijeengekomen en heeft vier vergaderingen met de bestuurder belegd. Daarnaast heeft de cliëntenraad contacten onderhouden met onder andere de ondernemingsraad en de raad van toezicht. Eveneens heeft de cliëntenraad gesproken met cliënten en vrijwilligers binnen de verschillende locaties van Rijnstad. Ten slotte zijn verschillende raadsvergaderingen van de gemeente Arnhem bezocht en is actief deelgenomen aan de Klantenraad gemeente Arnhem. Rijnstad Jaarverslag

33 Samenstelling cliëntenraad Gedurende het jaar hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan binnen de cliëntenraad, waarbij de huidige samenstelling tot stand is gekomen: Diana Kummeling (voorzitter); Sanneke Kop (secretaris); Frank Hengeveld; Gerdo Groot Roessink; Harrie Versteegen; Mark Goldman; Mirjam Profijt; Yeter Sevil. 32 Rijnstad Jaarverslag 2014

34 7. Beleid en prestatie per product Rijnstad Jaarverslag

35 34 Rijnstad Jaarverslag 2014

36 I. Voorschoolse ontwikkeling en Ouderprogramma s 547 VVE-kindcentra De zeven kindcentra (voormalig peuterspeelzalen) van Rijnstad hebben in 2014 gewerkt met activiteiten in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het ontwikkelingsprogramma Kaleidoscoop, het Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kinderen (OVMZJK) en het taalstimuleringsprogramma LOGO 3000 vallen hieronder. Met deze programma s is gewerkt aan een doorgaande ontwikkelingslijn richting het basisonderwijs. Prestaties Deelproduct Begroot 2014 Gerealiseerd 2014 Leidsterdagdelen (ldd) VVE 134 ldd Tot 15 mei: 134 ldd Tot 1 september: 128 ldd Vanaf 1 september: 116 ldd (en 6 uur extra ten behoeve van de startgroepen) Zorgcoördinatie 24 uur per week 24 uur per week Relevante wijkoverleggen Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kinderen (OVMZJK) Bespreken van ontwikkelingsverloop met ouders Bereik- en bezettingscijfers gemiddeld 95% Jaarlijkse rapportage gemeente Ouderbijdrage Deelnemen aan overleggen binnen de Brede School Op alle kindcentra wordt de ontwikkeling gevolgd met het OVMZJK. Het OVMZJK wordt digitaal overgedragen naar het basisonderwijs Het voeren van (tussentijdse) gesprekken met ouders/ verzorgers over het ontwikkelingsverloop van hun kind vindt structureel plaats De bereik- en bezettingsgegevens zijn per kwartaal achteraf conform door Stichting Pas vastgesteld format overlegd Jaarverslag De ouderbijdrage wordt geïncasseerd conform de ouderbijdrage die door de gemeente is voorgeschreven. Op alle kindcentra is binnen de Brede School deelgenomen aan de genoemde overleggen Het OVMZJK is door alle leidsters ingevuld. Tijdens de uitschrijving van een kind is dit digitaal overgedragen naar de betreffende basisschool Op alle kindcentra zijn (tussentijdse) gesprekken gevoerd 1e kwartaal 93% 2e kwartaal 93% 3e kwartaal 89% 4e kwartaal 95% Gemiddeld: 93% Jaarverslag De ouderbijdrage is geïncasseerd conform de ouderbijdrage die door de gemeente is voorgeschreven. Daarbij is er als gevolg van de financiële harmonisatie met ingang van 1 september 2014 een onderscheid gemaakt in gesubsidieerde ouders en Toeslagouders Rijnstad Jaarverslag

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN

JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN JAARVERSLAG STICHTING BUURDERIJ DE WILDE HAAN 2014 Algemene beschouwing 2014 was het jaar van de kwaliteitscontrole. In mei heeft de 1 e audit plaatsgevonden door TÜV en bleek dat de Buurderij nog aan

Nadere informatie

Rijnstad Jaarverslag 2015

Rijnstad Jaarverslag 2015 Jaarverslag Rijnstad Jaarverslag 2015 Rijnstad Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave 1. Profiel en structuur van de organisatie 5 2. Ontwikkelingen 9 3. Samenwerking 13 4. Financiën en Bedrijfsvoering 15 5.

Nadere informatie

Vragen beantwoorden. Advies, Ondersteuning & Zelf leren. Meedoen in wijk & samenleving. Opvoeden & Opgroeien

Vragen beantwoorden. Advies, Ondersteuning & Zelf leren. Meedoen in wijk & samenleving. Opvoeden & Opgroeien Product wijzer Vragen beantwoorden Er leven allerlei vragen in de wijk. Sommigen zijn makkelijk te beantwoorden, bij anderen lukt dat, om welke reden ook, niet direct. Deze productwaaier, waarin de diensten

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Rijnstad Jaarverslag 2016

Rijnstad Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Rijnstad Jaarverslag 2016 Rijnstad Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave 1. Profiel en structuur van de organisatie 4 2. Ontwikkelingen 9 3. Samenwerking 11 4. Financiën en Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014

STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 STICHTING IJSTERK PEUTERSPEELZALEN JAARREKENING 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave pag. 1 Jaarverslag 2014 3 2 Balans per 31 december 2014 5 3 Staat van Baten en Lasten over 2014 6 Pagina 2 Jaarverslag 2014 Stichting

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Brief op Maat. MeanderOmnium Benchmark MOgroep 2012. Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over 2011 v121002

Brief op Maat. MeanderOmnium Benchmark MOgroep 2012. Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over 2011 v121002 Brief op Maat Benchmark MOgroep 2012 Brief op Maat, Benchmark MOgroep 2012, over v121002 Lidnummer MOgroep: ZEI010 ZEIST Pagina 1 / 27 -Brief op Maat MOgroep 2012 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Typering 4

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Klachtenbehandeling 2015

Klachtenbehandeling 2015 Klachtenbehandeling 05 Ria Kruiper INLEIDING Alle kinderopvang voorzieningen / welzijnsorganisaties in Nederland dienen in gevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector te beschikken over een klachtenreglement

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/402 afdeling: Welzijn Onderwerp: Budgetsubsidie

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen

Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Inspectierapport Ienie Mienie (PSZ) Eindhovenstraat 49 6415CE Heerlen Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Heerlen Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond

: Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Nummer : 09-09.2009 Onderwerp : Rapportage evaluatie peuterspeelzaalwerk Eemsmond Korte inhoud : Evaluatie van het peuterspeelzaalwerk. Uithuizen, 11 juni 2009. AAN DE RAAD. Inleiding Hierbij wordt u het

Nadere informatie

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken.

Projecten De tuinen worden steeds groener, dieren doen hun intrede: konijnen, kippen, cavia s en zelfs een (leen)varken. Korte terugblik de eerste stap bestaat in 2016 40 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan! In week 40 was het een week lang feest op alle locaties met ouders en kinderen. We hebben dit jubileumjaar

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen

Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg EA Assen Inspectierapport Kindcentrum de Scharmhof (KDV) Scharmbarg 1 9407EA Assen Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Assen Datum inspectie: 27-07-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Inspectierapport Het Speelhoekje (KDV) Oijense Bovendijk 9 5394AH OIJEN Registratienummer 806604165

Inspectierapport Het Speelhoekje (KDV) Oijense Bovendijk 9 5394AH OIJEN Registratienummer 806604165 Inspectierapport Het Speelhoekje (KDV) Oijense Bovendijk 9 5394AH OIJEN Registratienummer 806604165 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: OSS Datum inspectie: 02-09-2014 Type

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inspectierapport Bambino De Zonnestralen (VVE) Peuterspeelzaal (KDV) van Lumeystraat CH Best

Inspectierapport Bambino De Zonnestralen (VVE) Peuterspeelzaal (KDV) van Lumeystraat CH Best Inspectierapport Bambino De Zonnestralen (VVE) Peuterspeelzaal (KDV) van Lumeystraat 1 5684CH Best Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Best Datum inspectie: 26-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht

Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht Inspectierapport Kinderopvang en Peuterspeelzaal Lewieke (BSO) Brusselsestraat 46 6211PG Maastricht Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: Maastricht Datum inspectie: 23-07-2015 Type

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

1.2 Doel van de stichting.

1.2 Doel van de stichting. jaarverslag 2015 Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Niet de vissen maar de hengel

Niet de vissen maar de hengel Niet de vissen maar de hengel Bezuinigingsplan 'van Houten&co' aan het college van Burgemeester&Wethouders van de gemeente Houten Houten, 27 januari 2012 Inleiding De gemeente zal in/vanaf 2013 totaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Kwartiermaken in Malburgen

Kwartiermaken in Malburgen Kwartiermaken in Malburgen Een samenwerkingsproject van Stichting Rijnstad en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, om de maatschappelijke integratie van mensen met een psychische beperking te bevorderen door de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :29-03-07 Onderwerp Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Inleiding In 2006 hebben drie conferenties

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Bijlage 5 afwegingsmodel handhaving peuterspeelzalen.xlsx. 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 5 afwegingsmodel handhaving peuterspeelzalen.xlsx. 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.1 Peuterspeelzaalwerk in de zin van de wet Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (artikel 2.1)

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie