Jaarverantwoording 2014 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG. Stichting LuciVer. Versie 01 mei 2015, definitief. Maatschappelijk verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2014 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG. Stichting LuciVer. Versie 01 mei 2015, definitief. Maatschappelijk verslag 2014 1"

Transcriptie

1

2 Jaarverantwoording 2014 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Stichting LuciVer Versie 01 mei 2015, definitief Maatschappelijk verslag

3 2 Maatschappelijk verslag 2014

4 Inhoudsopgave VOORWOORD PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Samenwerking Vrienden van LuciVer BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Werkwijze Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie Medezeggenschap Cliëntenraad Taken en werkwijze cliëntenraad Samenstelling cliëntenraad Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen Commissie van vertrouwenslieden Ondernemingsraad Taken en werkwijze ondernemingsraad Samenstelling ondernemingsraad Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Missie, visie en kernwaarden: Passie voor goed leven Jaarthema 2014: Goed Leven, ook voor de toekomst Strategisch beleidsplan en jaarplan Resultaten uitvoering jaarplan Thema 1. Cliënt: welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening Thema 1.1 Versterking positie cliënt Thema 1.2 Cliënttevredenheid Thema 1.3 Scheiden wonen en zorg Thema 1.4 Aanvullende services en diensten Thema 1.5: Kwaliteit leefomgeving Thema 1.6 Veiligheid Thema 1.7 Herontwikkeling terrein la Verna / Rivo Torto Thema 2. Medewerker Thema 2.1 FWG Thema 2.2 Zelforganiserend vermogen van teams Thema 2.3 Inzet medewerkers Thema 2.4 Inzet vrijwilligers Thema 2.5 Vitaliteit van medewerkers en vrijwilligers Thema 2.6 Medewerkertevredenheid Thema 2.7 Veiligheid werk Maatschappelijk verslag

5 Thema 3: Positionering en marktwerking Thema 3.1 Onderscheidend vermogen Thema 3.2 Profilering toegevoegde waarde Thema 4: Samenwerking en ketenzorg Thema 4.1 Functionele samenwerking Thema 4.2 Samenwerking Malderburch Thema 5: Bedrijfsvoering Thema 5.1 HR-systeem Thema 5.2 Additionele geldstromen Thema 5.3 WMO Huishoudelijke hulp Thema 5.4 Professionalisering Facilitair bedrijf Thema 5.5 Duurzame gebruiksgoederen Thema 5.6 Benchmark onderdeel bedrijfsvoering Thema 5.7 Kwaliteitsmanagementsysteem: PDCA Thema 5.8 Kwaliteitsmanagementsysteem: Regelingen en procedures Thema 5.9 Kwaliteitsmanagementsysteem: certificering Kwaliteit van Welzijn & Zorg Voortgang verbeteracties HKZ-audit Voortgang verbeteracties interne audits Voortgang verbeterpunten zorginhoudelijke meting en cliënttevredenheidsonderzoek Voortgang verbeterpunten materiële controle Ontspanning en Vrijwilligers Spiritualiteit en zingeving Palliatieve zorg Voortgang verbeterpunten Melding Incidenten Cliënten Ongenoegens- en complimentenregistratie cliënten Cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenregistratie cliënten Kwaliteit van Facilitair & Wonen Gebruikersvergunning Calamiteitenplannen Inspecties Gegevensbeveiliging Voortgang BHV en ontruimingsoefeningen Uitvoering legionella-protocol Toepassing HACCP-normen Andere protocollen kwaliteit facilitaire processen Kwaliteit van Werk Arbo, milieu en veiligheid Verzuim In- en uitstroom medewerkers Juridische kwesties medewerkers Verlofuren Voortgang verbeterpunten Melding Incidenten Medewerkers Voortgang opleidingsplan Vertrouwenspersoon medewerkers en klachten Bedrijfsvoering Voortgang bedrijfsadministratie Personele bezetting Maatschappelijk verslag 2014

6 3.8.3 Productie Voortgang actiepunten accountant Maatschappelijk verantwoord ondernemen Toelichting op jaarrekening Algemeen Balanspositie Vaste activa Vlottende activa Eigen Vermogen Langlopende schulden Overige kortlopende schulden Resultatenrekening Resultaatratio s Omzet ontwikkeling Ontwikkeling kosten BELEID 2015: SAMEN STERK VOOR GOED LEVEN Jaarplan 2015: Samen sterk voor goed leven Beleidsthema Cliënt, welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening Beleidsthema Medewerkers en vrijwilligers Beleidsthema Positionering en marktwerking Beleidsthema Samenwerking en ketenzorg Beleidsthema Bedrijfsvoering Jaarplan Cliëntenraad Jaarplan Ondernemingsraad Functie jaarplan LuciVer Financieel beleid Risico s BEGRIPPENLIJST Maatschappelijk verslag

7 Voorwoord Voor u ligt het maatschappelijk verslag van LuciVer over het jaar Het succes van een organisatie wordt vandaag de dag meer en meer bepaald door het vermogen van de organisatie voor te sorteren op, of zich aan te passen aan, de omstandigheden. LuciVer blijkt daar in het jaar 2014 goed in geslaagd te zijn. De betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers bij de cliënten van LuciVer is opnieuw groot gebleken. In het jaar van voorbereiden op de transitie van de zorg heeft dit ook wel zijn keerzijde gehad. De grote betrokkenheid heeft in voorkomende situaties met zich meegebracht dat medewerkers en vrijwilligers, alsook cliënten zelf, soms wat meer geneigd waren vast te willen houden aan wat er was, vanuit het idee dat dit beter is, dan wat er gaat komen in Een wijziging in rolopvatting voor zowel cliënt als voor de medewerker/vrijwilliger is een cultuurverandering die in 2014 aandacht heeft gevraagd en aanleiding is geweest om gesprekken aan te gaan met diverse groepen cliënten en medewerkers. Hoewel deze gesprekken zeker hebben bijgedragen aan het in de praktijk vormgeven van de transitie zal dit ook in 2015 aandacht blijven vragen. De transitie van de zorg is een proces dat alleen tot een werkelijk succes kan leiden als hierin samen, met alle betrokkenen, opgetrokken wordt. Daarom zal 2015 als thema meekrijgen Samen sterk voor goed leven. Zonder de inzet, passie, oprechte aandacht, inspiratie, professionaliteit en het vertrouwen van de medewerkers en vrijwilligers van LuciVer had de bijdrage aan Goed Leven voor cliënten niet de omvang kunnen krijgen die het heeft gehad in Zij maken dat LuciVer 2015 met vertrouwen tegemoet gaat. Daarom is een woord van dank aan hen allen, aan ieder met haar of zijn eigen bijdrage voor cliënten, meer dan op zijn plaats. Maart 2015 Carla Cornuit Bestuurder 6 Maatschappelijk verslag 2014

8 1. Profiel van de organisatie 1.1 Identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon LuciVer Adres Leemweg 134 Postcode 6603 AM Plaats Wijchen Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Tabel 1: Algemene identificatiegegevens 1.2 Structuur van de organisatie De rechtsvorm van LuciVer is een stichtingsvorm. Het bestuur van LuciVer wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, op wiens functioneren toezicht gehouden wordt door een Raad van Toezicht. De taakverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is ingericht conform de Zorgbrede Governancecode en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en gebruikelijke regelingen. De organisatiestructuur van LuciVer is zodanig ingericht dat deze de missie en visie ondersteunt en dat optimaal uitvoering gegeven kan worden aan de uitvoering van het strategische beleidsplan. De organisatiestructuur is gericht op versterking van de kwaliteit en continuïteit van de diverse resultaatgebieden. De organisatiestructuur van LuciVer en de samenstelling van het managementteam zijn weergegeven in respectievelijk figuur 1 en tabel 2. Naam Mw. C. Cornuit Mw. E. Stooker Dhr. J. Zegers Mw. K. van den Heuvel Mw. G. Verberk Tabel 2: Samenstelling managementteam LuciVer 2014 functie Raad van Bestuur Manager Welzijn & Zorg Manager Facilitair & Wonen Hoofd administratie Staffunctionaris beleid Naast het kern-managementteam genoemd in tabel 2, werkt LuciVer met een breedmanagementteam waar ook zitting in hebben mw. A. Broekhoven, P&O-adviseur, mw. E. van de Cruijsen, bemiddelaar Welzijn, Zorg en Wonen, en mw. P. Rossel, kwaliteitsfunctionaris. Maatschappelijk verslag

9 Figuur 1: Organisatiestructuur 2014 De medezeggenschapsstructuur is opgebouwd uit twee organen, namelijk de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De cliëntenraad is het inspraakorgaan van en voor cliënten van LuciVer. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over alles wat de cliënten aangaat en behartigt daarmee de algemene belangen van de cliënten. De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers van LuciVer. 1.3 Kerngegevens LuciVer is een relatief kleine organisatie voor welzijn, zorg en wonen. LuciVer is er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of begeleiding nodig hebben. Ook zijn we er voor mensen in de terminale fase van hun leven. LuciVer beweegt zich met name in de sectoren Welzijn, Verpleging & Verzorging, en Thuiszorg. Ouderen vormen daarbij de primaire doelgroep van LuciVer. Andere doelgroepen worden echter niet uitgesloten. Bij het wel of niet beantwoorden van een zorgvraag is niet de leeftijd van de cliënt het criterium maar het feit of LuciVer de kennis en expertise heeft een adequaat antwoord te bieden op de vraag. LuciVer omvat drie locaties gelegen in Alverna, gemeente Wijchen. Ultimo 2014 biedt LuciVer intramurale zorg aan 88 cliënten, extramurale zorg en diensten aan 73 cliënten, dagbegeleiding aan 15 cliënten, en huishoudelijke hulp (WMO) aan 99 cliënten. De werkzaamheden worden eind 2014 uitgevoerd door een totaal van Maatschappelijk verslag 2014

10 betrokken en deskundige medewerkers (108 Fte). Daarbij mag LuciVer rekenen op de inzet van een groot aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers die samen met de medewerkers een breed aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten vorm geven. Het exploitatiebudget bedraagt 7,9 mln.euro. LuciVer is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf en is werkzaam in de WZV-regio Nijmegen (concessiehouder VGZ). LuciVer heeft naast een regionale ook een bovenregionale functie hetgeen impliceert dat haar cliënten uit geheel Nederland afkomstig zijn. 1.4 Samenwerking Samenwerken is voor LuciVer een belangrijke voorwaarde om haar kernactiviteiten namelijk het leveren van welzijns-, zorg- en woondiensten aan ouderen te kunnen uitvoeren. Als basishouding past samenwerken bij LuciVer omdat dit een van de manieren is waarop LuciVer de betrokkenheid van de cliënten op de maatschappij en omgekeerd wil bevorderen. Bovendien ligt samenwerking in het verlengde van LuciVers kernwaarde Professionaliteit. Wie zich namelijk steeds bewust is van wat hij doet en weet waar zijn grenzen liggen, weet ook wanneer voor aanvullende expertise de kennis en kunde van anderen moet worden ingeroepen. Voor de optimalisering van de welzijns-, zorg- en woondiensten werkt LuciVer dan ook nauw samen met regionale, bovenregionale en landelijke samenwerkingspartners. 1.5 Vrienden van LuciVer Met de Stichting Vrienden van LuciVer weet LuciVer zich verzekerd van een ware steun in de rug. De stichting zet zich in voor de bekostiging van activiteiten die het welzijn van cliënten vergroten. De Stichting Vrienden van LuciVer spant zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarmee kunnen activiteiten en voorzieningen worden gerealiseerd die niet bekostigd kunnen worden vanuit het instellingsbudget, maar die voor het welzijn van de cliënten van LuciVer van grote betekenis zijn. Cliënten, contactpersonen, medewerkers en vrijwilligers van LuciVer kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Begin 2014 trad een nieuw bestuur aan dat enthousiast aan de slag is gegaan om de stichting vorm te geven. Na de vaststelling van protocollen zijn de eerste aanvragen in behandeling genomen. De stichting heeft aanvragen voor een nieuwe televisie in de ontmoetingsruimte van La Verna en voor een geluidsinstallatie voor de ontmoetingsruimte van Portiuncula gehonoreerd. Ook zijn er in 2014 enkele donaties ontvangen. Sinds het najaar is de website van Stichting Vrienden van LuciVer online ( Maatschappelijk verslag

11 2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 2.1 Normen voor goed bestuur LuciVer hanteert de Zorgbrede Governancecode als normgevend kader voor goed bestuur en toezicht en in het verlengde daarvan het afleggen van openbare verantwoording over het gevoerde beleid en de activiteiten. De taakverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is ingericht conform deze Governancecode en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en gebruikelijke regelingen. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De raden hebben in het Reglement van Bestuur en het Reglement van Toezicht Stichting LuciVer afspraken gemaakt over de wijze van wederzijdse informatievoorziening en communicatie. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 2.2 Raad van Bestuur LuciVer kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuursfunctie wordt sinds juni 2010 vervuld door mw. C. Cornuit. De nevenfuncties van de bestuurder zijn vermeld in tabel 3. Naam Functie Nevenfuncties Mw. C. Cornuit Bestuurder - Lid Raad van Toezicht Stichting Liemerije Zevenaar - Bestuurslid Reliëf, Christelijke vereniging van zorgaanbieders Tabel 3: Samenstelling Raad van Bestuur 2014 De bestuurder is de nevenfuncties aangegaan met toestemming van de Raad van Toezicht. Door de Raad van Toezicht wordt erop toegezien dat met het vervullen van deze nevenfuncties geen ongewenste belangenverstrengeling plaatsvindt. Zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning van de bestuurder. De beloning vindt plaats conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg. Conform de procedure Beoordeling bestuurder voert een commissie van twee leden van de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. Dit gesprek heeft in april 2014 plaatsgevonden. 2.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht LuciVer wordt in het verslagjaar gevormd door dhr. Th. Beelen, dhr. P. Hermsen, dhr. M. Verweij, mw. L. Christ en dhr. P. Collignon. De functies en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht zijn vermeld in tabel Maatschappelijk verslag 2014

12 Naam Benoemd Rol Functies Dhr. Th. Beelen 15 juni 2009 Herbenoemd: Mei 2013 Aftredend: 01 juni 2017 voorzitter Hoofdfunctie: n.v.t. Nevenfuncties: - Voorzitter CDA afd. Wijchen - Voorzitter Stichting Dorpshuis Alverna - Voorzitter PAC (Plaatsings Advies Commissie) Politie Gelderland-Zuid Dhr. P. Hermsen 26 april 2010 Herbenoemd: Febr Aftredend: 01 april 2018 Dhr. M. Verweij 26 april 2010 Herbenoemd: Febr Aftredend: 01 april 2018 Mw. L. Christ 1 Juni 2011 Aftredend: 1 Juni 2015 Dhr. P. Collignon 1juni 2011 Aftredend: 1 juni 2015 lid lid lid Lid Tabel 4: Samenstelling Raad van Toezicht Hoofdfunctie: - Bestuurder Stichting MaasDuinen te Kaatsheuvel Nevenfuncties: - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Zorgbalans Haarlem - Bestuurslid stichting Calibris - Voorzitter college arbeidszaken ActiZ Hoofdfunctie: - Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie ICCO UA te Utrecht Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Commissarissen van eerstelijnsorganisatie Medrie BV te Zwolle - Voorzitter International Christian Medical and Dental Association UK Trust - Voorzitter Stichting MMM, medisch ontwikkelingswerk - Penningmeester Durlstone Foundation Zimbabwe Hoofdfunctie: - Zelfstandig ondernemer: Laura Christ Coach & Consultant Nevenfuncties: - Lid Redactieraad GERON, Tijdschrift over ouder worden & samenleving - Penningmeester Stichting Oudere Vrouwen Netwerk-Nederland (OVN-NL) - Voorzitter bestuur Art-Age Hoofdfunctie: - Vermogensbeheerder bij NLD Asset Management B.V. - Directeur van Collignon Vermogensadvies Groep BV - Directeur van Collignon & Partners B.V. - Directeur C.P.J. Beheer B.V. Nevenfuncties: - Penningmeester Kerkelijke Instelling Monseigneur Blom - Penningmeester Monseigneur Blom Stichting - Voorzitter Vrienden van Hooglanderveen - Lid Steunfractie Lokaal belang Nijkerk Maatschappelijk verslag

13 De Raad van Toezicht kent verschillende aandachtcommissies waarvan de samenstelling is weergegeven in tabel 5. Daarnaast is dhr. Th. Beelen benoemd tot eerste aanspreekpersoon voor compliance-vraagstukken. Commissie Portefeuillehouder Portefeuillehouderschap per Commissie Kwaliteit & Veiligheid Mw. L. Christ December 2011 Dhr. M. Verweij Financiële Commissie Beoordelingscommissie bestuurder Dhr. P. Hermsen Dhr. P. Collignon Tabel 5: Aandachtscommissies Raad van Toezicht Dhr. Th. Beelen (voorzitter) en wisselend lid Raad van Toezicht Februari 2012 December 2013 herbenoemd tot februari 2016 Per jaar wisselend Werkwijze De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd met de bestuurder. De besprekingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur vinden structureel plaats op basis van een vooraf opgestelde agenda. Met de bestuurder zijn afspraken gemaakt over de periodieke informatievoorziening, waaronder de uitwisseling met andere overlegorganen binnen LuciVer zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar aanwezig geweest bij activiteiten zoals de kerstviering, festiviteiten en presentaties. Conform het reglement Financiële Commissie heeft de financiële commissie in het verslagjaar twee keer vergaderd ter bespreking van onder andere de begroting, de jaarrekening en de managementletter op basis waarvan advies is uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De financiële commissie heeft verslag gedaan van haar activiteiten en bevindingen aan de Raad van Toezicht. In het kader van de goedkeuring van de jaarrekening 2013 is bij de bespreking ervan een werkwijze gevolgd waaraan de externe accountant en de controller deelnamen. De Raad van Toezicht heeft in 2014 haar jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Het advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ is leidraad voor de vaststelling van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht Toezicht op strategie en prestaties van de organisatie Diverse onderwerpen hebben in 2014 de aandacht gevraagd en zijn besproken binnen de Raad van Toezichtvergaderingen. Over de volgende onderwerpen heeft de Raad van Toezicht in het verslagjaar besluiten genomen: 12 Maatschappelijk verslag 2014

14 - Herbenoeming M. Verweij en P. Hermsen voor tweede zittingstermijn Raad van Toezicht tot 1 april Honorering bestuurder en Raad van Toezicht - Budget Raad van Toezicht Horizontaal Toezicht Samenwerking accountantskantoor; Uit het oogpunt van good governance heeft een periodieke wisseling van accountantskantoor plaatsgevonden. Na een kwalitatief goede samenwerking met Verstegen Accountants is per oktober 2014 een samenwerking aangegaan met Accountantskantoor BDO. Onderwerpen waaraan de Raad van Toezicht goedkeuring heeft gegeven zijn: - Jaarrekening en Jaarverslag Begroting en investeringsbegroting 2015 Daarnaast heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van meerdere onderwerpen, zoals: - Tussentijdse evaluaties van de uitvoering van het Jaarplan Managementrapportages per periode Kaderbrief Proces herontwikkeling terrein La Verna en Rivo Torto > Businessplan Herontwikkeling La Verna / Rivo Torto - Controleplan Accountant Resultaten periodieke HKZ-audt 2014 en hercertificeringsaudit - Managementletter Interim controle Jaarplan en opleidingsjaarplan Voortgang medezeggenschap - Ontwikkeling LuciVer in relatie tot ontwikkelingen in wet- en regelgeving - Externe ontwikkelingen in relatie tot zorg- en dienstverlening - Samenwerking LuciVer en externe partijen - ICT-ontwikkelingen - Medewerkerraadpleging Commissie Kwaliteit & Veiligheid De commissie is vanuit het toezichthouderschap mondeling geïnformeerd door de bestuurder, kwaliteitsfunctionaris en stafmedewerker beleid. Aan de hand van de volgende kwaliteitsindicatoren heeft de commissie inzicht verkregen over de meetbare relationele, professionele en organisatorische kwaliteit van zorg binnen LuciVer: - Realisatie van de kwaliteitsdoelen - Kwaliteitseisen HKZ en Zorgkantoor - Cliënttevredenheidsonderzoek - Melding Incidenten Cliënten (MIC) en Melding Incidenten Medewerkers (MIM) - Zorginhoudelijke meting Bij de evaluatie van de kwaliteitsindicatoren is ook aandacht besteed aan de veranderingen in de zorg, de betekenis daarvan voor kwaliteitsevaluaties en hoe hier binnen LuciVer op wordt geanticipeerd. Het thema is op het gebied van de meetbare kwaliteit verder gevolgd via o.a. de directiebeoordeling en managementrapportages per periode. Maatschappelijk verslag

15 Over de merkbare kwaliteit heeft de commissie zich een beeld gevormd door ervaringen in contacten met medewerkers en cliënten tijdens bezoeken en festiviteiten. Daarnaast hebben drie Raad van Toezicht-leden door middel van een meeloopmoment in de zorg een indruk gekregen van de dagelijkse praktijk. Op voorstel van de commissie is afgesproken om dit thema twee keer per jaar uit te diepen en in een Raad van Toezicht-vergadering te laten terugkomen, waarvan één keer gericht op de meetbare kwaliteit en de andere keer op de merkbare kwaliteit. Het thema Kwaliteit & Veiligheid is door de commissie in twee Raad van Toezichtvergaderingen behandeld. De commissie stelt vast dat LuciVer in control is op het gebied van kwaliteit en veiligheid en ervaart dat het kwaliteitssysteem in de manier van denken van medewerkers is verankerd. Financiële Commissie Conform het reglement Financiële Commissie heeft de financiële commissie in het verslagjaar twee keer vergaderd ter bespreking van onder andere de begroting, de jaarrekening en de managementletter op basis waarvan advies is uitgebracht aan de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Financiële Commissie samen met de bestuurder en controller de selectiecommissie gevormd voor de werving en selectie van een nieuw accountantskantoor en hierover een advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De notulen zijn beschikbaar gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht en daarnaast heeft de financiële commissie mondeling verslag gedaan van haar activiteiten en bevindingen aan de Raad van Toezicht. 14 Maatschappelijk verslag 2014

16 2.4 Medezeggenschap Cliëntenraad Taken en werkwijze cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van LuciVer. De cliëntenraad vergadert tweemaandelijks met haar eigen leden, het zogenaamde intern overleg. De overlegvergaderingen met bestuurder en manager Welzijn & Zorg vinden eveneens tweemaandelijks plaats. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over aangelegenheden die de cliënten aangaan en behartigt daarmee de algemene belangen van de cliënten. Het gaat dan onder meer over de kwaliteit van de zorg, de veiligheid, voedingsaangelegenheden, privacy, communicatie en informatie, alsook de benoeming van direct-leidinggevenden. De cliëntenraad is aangesloten bij de belangenbehartigingsorganisaties Zorgbelang Gelderland en het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) Samenstelling cliëntenraad Aangezien de leden van de voormalige cliëntenraad te kennen hadden gegeven per 1 februari 2014 hun functie neer te leggen, is LuciVer begin 2014 gestart met de werving van nieuwe leden. De werving is succesvol verlopen, zodat de medezeggenschap doorgang heeft kunnen vinden. In eerste instantie gebeurde dit middels een cliëntenraad in oprichting. Op 1 april is de cliëntenraad formeel benoemd. Hierin hebben twee cliënten en vier contactpersonen zitting. Naam Functie Aandachtsgebied Dhr. T. Wiebe voorzitter Psychogeriatrische zorg Zonnelied en Portiuncula Mw. D. Sewalt vice-voorzitter Thuiszorg Mw. T. van der Kop-Polkamp penningmeester/secretaris Thuiszorg, dagbegeleiding Mw. M. Braam-van Kaauwen lid Somatische zorg La Verna Mw. D. Willemsen-Van Haaren lid Huishoudelijke hulp Mw. B. Zambon-Duif lid Psychogeriatrische zorg Zonnelied en Portiuncula Tabel 6: Samenstelling en aandachtsgebieden cliëntenraad in de periode 1 april 31 december 2014 De cliëntenraad is tot medio oktober 2014 ondersteund door de stafmedewerker beleid, mw. G. Verberk. Per 15 oktober is zij opgevolgd door mw. B. Dinnissen-Peters Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen De eerste periode heeft onder meer in het teken gestaan van kennismaking en inwerken. De cliëntenraad heeft een aantal essentiële documenten voor het goed functioneren van de raad besproken met de bestuurder waarna deze zijn vastgesteld. Maatschappelijk verslag

17 Het betreft: de visie op medezeggenschap; het instellingsdocument van een cliëntenraad; de samenwerkingsovereenkomst LuciVer en cliëntenraad; het huishoudelijk reglement. Verder zijn de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2013 gepresenteerd aan de cliëntenraad. Naar aanleiding hiervan zijn verbeterpunten aangedragen. Dit waren hoofdzakelijk verbeteracties die betrekking hadden op de PG-afdelingen. Er is een sollicitatieprocedure gestart en afgerond voor een nieuwe ondersteuner van de cliëntenraad ter vervanging van de tijdelijke ondersteuning door de stafmedewerker beleid. In het najaar heeft de cliëntenraad haar eigen jaarplan en begroting voor 2015 vastgesteld. De cliëntenraad neemt deel aan het onderzoek (Be)sturen op Veiligheid en heeft ook een bijdrage geleverd aan de HKZ-audit in december. De cliëntenraad heeft in het verslagjaar positief geadviseerd ten aanzien van: de voordracht van kandidaten voor de klachtencommissie van de SKGN jaarrekening LuciVer 2013 deelname van LuciVer aan de senior-stapstudie de voordracht van een tijdelijk teamleider PG en daaropvolgend de voordracht van de nieuwe teamleider PG waskostenregeling jaarplan LuciVer 2015 privacyreglement begroting LuciVer Commissie van vertrouwenslieden LuciVer is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. In het verslagjaar zijn geen aangelegenheden van LuciVer ter beoordeling aan deze commissie voorgelegd Ondernemingsraad Taken en werkwijze ondernemingsraad De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers. De raad heeft in het verslagjaar eens per zes weken overleg gevoerd met de bestuurder en afhankelijk van de agenda van het overleg ook met andere betrokkenen. Mw. I. Bergervoet nam per 14 november 2014 afscheid als ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. Per 1 januari 2015 wordt zij opgevolgd door mw. W.J.M. Asbreuk. In het verslagjaar heeft de ondernemingsraad eenmaal overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. 16 Maatschappelijk verslag 2014

18 Samenstelling ondernemingsraad Ultimo 2014 kent de ondernemingsraad zeven leden welke werkzaam zijn binnen verschillende geledingen van LuciVer. In september nam mw. I. Geurds de voorzittersrol over van mw. M. van Eldijk. De samenstelling van de ondernemingsraad per 31 december 2014 is weergegeven in tabel 7. Naam Mw. I. Geurds (voorzitter) Mw. M. van Eldijk Mw. R. Gerrits Mw. M. de Bruijn Mw. D. Harbers Mw. T. Keijzers Mw. J. de Ruiter Afdeling Zonnelied PG Portiuncula Extramuraal Extramuraal / Nachtdienst Somatiek Extramuraal Somatiek Tabel 7: Leden van de ondernemingsraad per 31 december Adviezen, beleidsissues en besproken onderwerpen Verschillende zaken zijn in het verslagjaar conform de Wet op de Ondernemingsraden aan de ondernemingsraad voor advies dan wel instemming voorgelegd. De ondernemingsraad heeft in het verslagjaar positief geadviseerd ten aanzien van, dan wel instemming verleend aan: - Richtlijn disciplinaire maatregelen - Samenvoeging nachtdienst - Ongewijzigde handhaving van de richtlijn kleding en wasgoed - Vaccinatiebeleid hepatitis B - Richtlijn bereikbaarheidsdienst leidinggevenden - Reiskostenvergoeding - Roosterbeleid - Aanwezigheidsbeleid - Ziekteverlof en re-integratieprotocol - Gedragscode internet, en social media - Richtlijn Melding Incidenten Medewerkers - Reiskostenregeling - Werktijdenregeling - Richtlijn duur dienstverbanden - Beleid functioneringsgesprekken - Aanpassen van de functienaam teamleider interne zaken / voeding - Opleidingsbeleid - Evaluatie meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden Het stuk inzake de interne overlegstructuur is nog in behandeling. Overige in het verslagjaar door en met de ondernemingsraad besproken dan wel ter informatie voorgelegde beleidsissues, documenten en onderwerpen zijn: Maatschappelijk verslag

19 - Reiskostenvergoeding - Medewerkertevredenheidsonderzoek en verbeteracties naar aanleiding daarvan - Modernisering ziektewet - Invoering digitale loonstrook - Afbouwen verlofsaldi - Implementatie nul-uren contracten (stappenplan) - Structurele voortzetting In gesprek over veiligheid - Uitwerking opleidingsjaarplan - Ziekteverlofcijfers - FWG-traject Evaluatie organisatiestructuur - Scholingsplan - Jaarplan Speerpunten kaderbrief Roosterbeleid - Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid De ondernemingsraad heeft de managementrapportage 2 e trimester 2014 ontvangen. Deze wordt besproken in de eerste overlegvergadering van In goed overleg met de bestuurder dan wel andere betrokken functionarissen zijn vragen van de ondernemingsraad beantwoord. Ook zijn aanvullingen en opmerkingen van de ondernemingsraad verwerkt in de bijbehorende stukken. Verder heeft de ondernemingsraad een lid voor de commissie Melding Incidenten Medewerkers voorgedragen. De voorzitter van de MIM maakt deel uit van de MIMcommissie. Als themamiddag heeft de ondernemingsraad in april de LuciVer-spelen voor medewerkers georganiseerd. De middag sloot aan bij één van de speerpunten van LuciVer voor het jaar 2014; vitaliteit. Beweging, sportiviteit en teamspirit stonden centraal tijdens deze middag. De thema-avond is door omstandigheden verschoven naar het voorjaar Het BOTOoverleg is tevens verschoven, en wel naar 10 februari In het najaar heeft een afvaardiging van de ondernemingsraad de evaluatiebespreking omtrent de roosters bijgewoond vanwege de kritische geluiden hierover vanuit de teams. In september heeft de ondernemingsraad een cursus gehad over de samenwerking en het functioneren van de ondernemingsraad. Die dag is er ook een werkplan en begroting voor 2015 gemaakt. 18 Maatschappelijk verslag 2014

20 3. Beleid, inspanningen en prestaties 3.1 Missie, visie en kernwaarden: Passie voor goed leven Het onderscheidende van LuciVer is de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit. De missie van LuciVer is om op het fundament van goede zorgen dienstverlening haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers alle ruimte en mogelijkheden te bieden om hun persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze beantwoordt aan wat zij verstaan onder goed leven. LuciVer gaat ervan uit dat ieder mens op geheel eigen wijze in het leven staat. Dat ieder mens uniek is en zelf kiest wat zin geeft aan zijn of haar leven. De keuze om zelf te bepalen wat betekenis geeft aan die leefwereld én de ruimte om deze ook als zodanig in te richten, is elementair voor wat LuciVer goed leven noemt. Het met anderen leven en genieten en het leven delen in het ontmoeten van anderen, draagt daar onmiskenbaar aan bij. Goede zorg- en dienstverlening vinden we vanzelfsprekend bij LuciVer. Maar vanuit onze passie voor goed leven willen we meer bieden. We maken ons sterk voor het bieden van maximale ruimte voor de eigen stem van de cliënt. En ook voor eigen regie, zingeving, spiritualiteit en persoonlijke initiatieven. Die eigenheid van cliënten zien wij als bron voor goed leven. Wij willen ons daarnaast blijven ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden aangrijpen om welzijn, wonen en leven voor onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Onderstaande kernwaarden vormen de basis van waaruit wordt gewerkt. Ze bieden medewerkers en vrijwilligers niet alleen houvast maar dragen ook bij aan het behalen van de doelen. Kernwaarden LuciVer Passie: Aandacht: Vertrouwen: Inspiratie: Professionaliteit: Met overtuiging doen waar je in gelooft. Oprechte belangstelling voor wie de ander is. Het erkennen en waarderen van de mogelijkheden van de ander en tegelijkertijd uitstralen dat de ander op jou kan rekenen. De positieve bron die je in beweging brengt. Voortdurend bewust zijn van wat je doet, weten waar je grenzen liggen en binnen deze grenzen actuele kennis, technieken, middelen en vaardigheden inzetten. 3.2 Jaarthema 2014: Goed Leven, ook voor de toekomst Het jaarplan 2014 is bepaald door de interne ontwikkelingen en de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan. Daarnaast is het jaarplan ook in belangrijke mate beïnvloed door externe ontwikkelingen, met name die ontwikkelingen die gericht zijn op het verder vormgeven van invulling van de transitie van de zorg. Het jaarthema voor 2014 kreeg dan ook als thema Goed Leven, ook voor de toekomst. Inspanningen zijn erop gericht geweest om voor cliënten van LuciVer, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers de transitie van de zorg ook voor de toekomst bij te laten dragen aan dat wat ieder als Goed Leven benoemt. Maatschappelijk verslag

21 3.3 Strategisch beleidsplan en jaarplan 2014 In het strategisch beleidsplan zijn voor de periode de volgende beleidsthema s en strategische doelen geformuleerd: Cliënt: welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening - Het ontwikkelen en verankeren van de gerichtheid op goed leven van de cliënt. - Het optimaliseren van bestaande, alsmede ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg- en dienstverlening. Medewerker en vrijwilliger - Het investeren in menselijk kapitaal opdat LuciVer een aantrekkelijk werkgever wordt en blijft, die deskundige medewerkers en vrijwilligers aantrekt en vasthoudt. Positionering en marktwerking - Het bouwen en bevestigen van een positief imago. - Het verankeren en uitbreiden van de zorg- en dienstverlening. Samenwerking en ketenzorg - Het investeren in samenwerking met partners om de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. - Het zich openstellen voor (nieuwe) vormen van samenwerking die aanvullend aan het eigen pakket zorg- en dienstverlening zijn om daarmee nog beter aan de vraag van de cliënt te kunnen voldoen. Bedrijfsvoering - Het maken van verschil vanuit de ambitie om meer te doen dan men van ons verwacht. - Ook bij veranderende financiering, wet- en regelgeving over vijf jaar nog steeds een gezonde organisatie zijn door slimmer te werken. Binnen deze beleidsthema s en gericht op de bovenstaande strategische doelen zijn de jaarplannen voor 2014 opgesteld en in uitvoering genomen. 3.4 Resultaten uitvoering jaarplan 2014 Geconstateerd kan worden dat de uitvoering van het jaarplan 2014 op het merendeel van de onderdelen binnen de geformuleerde beleidsthema s goed is verlopen. Op enkele onderdelen zijn, afwijkend van het jaarplan, op grond van met name wijzigingen in overheidsbeleid, lopende het jaar in het MT andere keuzes in uitwerking of in tempo bepaald. In onderstaande paragraaf worden per onderdeel de resultaten van de uitvoer van het jaarplan 2014 beschreven. Thema 1. Cliënt: welzijn, wonen, zorg- en dienstverlening Thema 1.1 Versterking positie cliënt Cliënten en/of hun contactpersoon zijn begin 2014 uitgenodigd deel te nemen aan de cliëntenbespreking of het multidisciplinaire overleg. Hierdoor verloopt de informatievoorziening niet meer via de persoonlijk begeleider maar hebben cliënten en 20 Maatschappelijk verslag 2014

22 contactpersonen een directe inbreng in de bespreking en gewenste aanpassing van het leefzorgplan. Er is extra aandacht voor het informeren van de cliënt en of diens vertegenwoordiger zodat zij goed voorbereid in overleg gaan. De cliëntparticipatie, door de cliënt zelf of diens vertegenwoordiger, is verder doorgevoerd in de organisatie en een vast onderdeel geworden van het zorgproces. De voorbereiding en uitleg vraagt nog extra aandacht. Omdat cliënten die hier wonen gemiddeld minder in staat zijn om zichzelf te vertegenwoordigen wordt de input van de vertegenwoordiger steeds belangrijker. De persoonlijk begeleiders zijn geïnstrueerd over hun nieuwe rol in dit proces. LuciVer heeft in samenwerking met de afdeling IQ Healthcare van het UMC St. Radboud gezien de positieve evaluatie van het eerste project en de positieve effecten daarvan op de veiligheid ook een vervolg gegeven aan het project In gesprek over veiligheid. Het vervolgonderzoek heet: (Be)Sturen op veiligheid: rol van de cliëntenraad. De cliëntenraad was positief ten opzichte van deelname. Dit project wil de manier waarop Raden van Bestuur en cliëntenraden interacteren bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid in kaart brengen om inzicht te krijgen in de factoren die deze interactie beïnvloeden. Tevens beoogt het project Raden van Bestuur en cliëntenraden handvatten te bieden waarmee een actieve en constructieve inbreng van de cliëntenraad kan worden bewerkstelligd. Er zijn gesprekken met de cliëntenraad en de bestuurder gevoerd en er heeft brononderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan komen beschikbaar in 2015 en zullen naar verwachting voor LuciVer aanleiding zijn een aangepaste werkwijze toe te passen waarbij de gesprekken met de doelgroep cliënten worden verbreed, dan wel dat deze voorafgaand of aanvullend met cliënten gevoerd gaan worden. Thema 1.2 Cliënttevredenheid De resultaten van het onderzoek Cliënttevredenheid zijn besproken met de cliëntenraad en de verschillende teams. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de cliëntenraad suggesties ter verbetering ingebracht. De cliëntenraad heeft deze aspecten niet onder de aandacht willen brengen zonder expliciet haar waardering uit te spreken voor de grote inzet van de medewerkers van LuciVer. De suggesties van de cliëntenraad zijn in het verbeterplan verwerkt. Hetzelfde geldt voor de suggesties die door de verschillende teams naar voren zijn gebracht. Het verbeterplan is getoetst door een beleidsadviseur van Facit. De beleidsadviseur heeft met name beoordeeld of de ingezette en in te zetten verbeteracties passen bij de onderzoeksresultaten en bij zullen dragen aan verbeteringen van de cliënttevredenheid. De adviezen van Facit zijn verwerkt in het plan. Het verbeterplan is voor instemming voorgelegd aan de cliëntenraad. Besloten is tot uitvoer van een tussentijds cliënttevredenheidonderzoek in de thuiszorg onder meer om de voortgang van de uitvoer van het verbeterplan te monitoren alsook om over actuele informatie te beschikken t.b.v. de zorginkoop van dit onderdeel in De cliëntenraad heeft ook enkele punten genoemd die niet direct gekoppeld zijn aan de resultaten van het cliënttevredenheidonderzoek maar die naar het idee van de cliëntenraad wel van invloed zijn op de cliënttevredenheid. Deze verbeterpunten staan beschreven in een separaat verbeterplan en zijn in uitvoering genomen. Maatschappelijk verslag

23 Thema 1.3 Scheiden wonen en zorg De samenwerking met Malderburch met betrekking tot de 24 uurs-zorg is nog niet gerealiseerd. Het ontbreken van een gedegen financiële onderbouwing voor de businesscase en de wisseling van functies binnen Malderburch zijn daar debet aan. In praktische zin wordt er nu samengewerkt doordat een medewerker van LuciVer in het team van Malderburch participeert. In het 1 e trimester van 2015 wordt een vervolg gegeven aan dit proces. In 2014 is er niet of nauwelijks sprake geweest van leegstand binnen de verblijfszorg van LuciVer. Anticiperend op het ontstaan van mogelijke leegstand zijn gesprekken gevoerd met bureaus die kunnen helpen een appartement te verhuren indien dit nodig mocht zijn. Bij leegstand van een appartement is deze ingezet als topkamer. Binnen de huidige afspraken met het zorgkantoor is LuciVer in staat om, indien er een verblijfsplaats beschikbaar komt, aan de vragen naar verblijfszorg tegemoet te komen. De indicaties voor een verzorgingshuis plaats (ZZP 4) nemen af. De plaatsen die vrij komen worden over het algemeen ingevuld met zwaardere somatische zorg (ZZP 6). LuciVer heeft daar ook een aantal cliënten voor op de wachtlijst staan. Thema 1.4 Aanvullende services en diensten In 2014 is het plan van aanpak uitbreiding services en diensten opgesteld en het wenselijke pakket aan services en diensten vastgesteld (waaronder boodschappenservice, balkon- en tuinonderhoud, kleine klussen, wassen en strijken en overige services aansluitend bij cliëntvraag). In het verslagjaar zijn diverse activiteiten opgepakt, zoals het aanbieden van maaltijden aan cliënten extramurale zorg. Vanaf de zomerperiode gebruiken meerdere bewoners van de afdeling Somatiek in La Verna de warme maaltijd samen in de ontmoetingsruimte in plaats van in hun eigen appartement. De verdere uitvoering van het plan van aanpak loopt door in Samen met externe leveranciers worden de mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding van diensten. Ook wordt bekeken of voor de uitvoering van de extra service en dienstverlening naast vaste medewerkers van LuciVer ook participatiemedewerkers van de gemeente Wijchen ingezet kunnen worden. Thema 1.5: Kwaliteit leefomgeving Het optimaliseren van de leefomgeving was in het verslagjaar specifiek gericht op kleinschalig wonen Portiuncula en de loggia van de afdeling Somatiek in La Verna. De verbeterpunten met betrekking tot het optimaliseren van de leefomgeving en de prioriteit daarin zijn in kaart gebracht, waarna de meeste verbeterpunten in uitvoering zijn genomen. De wens is om de leefomgeving van kleinschalig wonen Portiuncula aan te passen aan de visie van omgevingszorg. Een verbeterpunt in dit kader is de aanschaf van meubilair. Voor de bekostiging van de aanschaf van meubilair voor kleinschalig wonen Portiuncula wordt gezocht naar additionele financieringsbronnen. In de ontmoetingsruimte van La Verna alsook in de huiskamer t Trefpunt op de afdeling Somatiek is een groot televisiescherm geplaatst. De Stichting Vrienden van LuciVer heeft de aanschaf van deze toestellen mogelijk gemaakt. 22 Maatschappelijk verslag 2014

24 Thema 1.6 Veiligheid Medio 2013 is het project In gesprek over veiligheid afgerond en geëvalueerd met de onderzoekers van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Universiteit Nijmegen. In 2014 heeft In gesprek over veiligheid een structureel karakter gekregen met als aandachtspunten effectiviteit en efficiëntie. Het eind 2013 opgestelde plan van aanpak voor het uitwerken van de onderdelen van het veiligheidsbeleid is vastgesteld door het MT. Twee maal per jaar zullen gesprekken plaats vinden tussen het MT en een afvaardiging van medewerkers met als doel signalen van ervaren onveiligheid op te vangen. Indien daar aanleiding toe is worden op basis van de uitkomsten van het gesprek verbeteracties geformuleerd en in uitvoering genomen. In december heeft het eerste gesprek plaatsgevonden. In 2014 is de centrale telefoon vervangen waardoor het bereik is verbeterd en zijn er nieuwe toestellen geïnstalleerd. Ook zijn er portofoons aangeschaft die gebruikt kunnen worden door zowel de BHV als de nachtdienst. Het oproepsysteem is geoptimaliseerd. Ten opzichte van 2013 is daarmee het aantal storingen verminderd, maar dit blijft een punt van aandacht. Er is een voorstel gedaan door leverancier Ascom om het systeem verder te verbeteren. Dit krijgt een vervolg in Thema 1.7 Herontwikkeling terrein la Verna / Rivo Torto LuciVer heeft een businesscase opgesteld op grond waarvan toekomstige investeringsbeslissingen genomen gaan worden. Zowel het onderscheidend vermogen, de marktpositie van LuciVer, trends in de zorgvraag, veranderingen in de wet- en regelgeving en de zorg-exploitatie van de zorgverlening aan cliënten zijn in de businesscase verwerkt. De businesscase herontwikkeling Rivo Torto en La Verna is besproken in de Raad van Toezicht en met de betrokken woningcorporatie Talis. Naar aanleiding van de bespreking is een projectgroep geformeerd bestaande uit betrokkenen van Talis en LuciVer. Deze werkgroep komt vanaf augustus tweewekelijks bijeen en werkt onder leiding van een extern adviseur de in de businesscase geformuleerde uitgangspunten verder uit naar haalbare scenario s. Hierbij wordt rekening gehouden met de beleidsmatige horizon van beide organisaties, de financiële positie en historie van de exploitatie van La Verna en de gerechtvaardigde toekomstverwachtingen. In de loop van 2015 worden de haalbare scenario s vanuit de projectgroep gepresenteerd aan de opdrachtgevers, zijnde de Raad van Besturen van LuciVer en Talis. Separaat hiervan zal binnen de Raad van Toezicht van LuciVer een bijeenkomst worden gehouden m.b.t. het inventariseren van het meest wenselijke scenario of scenario s vanuit het perspectief van de toekomst van het welzijn en de zorg- en dienstverlening aan cliënten van LuciVer. De uitkomsten van beide trajecten zullen met elkaar dienen te worden afgestemd. Maatschappelijk verslag

25 Thema 2. Medewerker Thema 2.1 FWG In 2008 zijn de functies binnen LuciVer beschreven. Gebleken is dat deze functies niet meer aansluiten met de praktijk en daarom is in de tweede helft van 2014 een FWGtraject opgestart, waarin bestaande functies worden geëvalueerd en nieuwe functies worden beschreven. Het herwaarderingstraject is een arbeidsintensief traject. LuciVer heeft daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vanaf september voor één jaar een HBO-stagiaire in te zetten voor dit traject. De teams zijn in oktober/november tijdens de teamoverleggen geïnformeerd over de FWGprocedure. Er is een Interne Bezwarencommissie (IBC) samengesteld en deze wordt begin 2015 getraind. Het beschrijven en indelen van de functies verloopt conform planning. Dit traject loopt door in Thema 2.2 Zelforganiserend vermogen van teams Op grond van de resultaten van de materiële controle is in 2014 voorrang gegeven aan scholing op de aangegeven onderdelen. In de wijziging van het opleidingsjaarplan is verder voorzien in intervisie voor de teamleiders waarin aandacht zal zijn voor de wijze waarop zij het zelforganiserend vermogen van medewerkers kunnen versterken. Op basis van aandachtspunten vanuit het medewerkertevredenheidsonderzoek (zie 2.6) is een plan van aanpak opgesteld, waarbij uitgangspunt is wat medewerkers/teams zelf kunnen doen t.a.v. het versterken van de eigen positie/team. In teamoverleggen wordt gestuurd op het zelforganiserend vermogen van de medewerkers. De visie op zelforganiserende teams wordt in 2015 verder uitgewerkt. Thema 2.3 Inzet medewerkers LuciVer heeft in april 2014 een planningscoördinator aangesteld die faciliterend is voor de inroostering van medewerkers waarbij binnen de gestelde kaders optimaal gebruik gemaakt gaat worden van het zelforganiserend vermogen van zowel de individuele medewerker als van de teams. Deze werkwijze heeft tevens als voordeel dat de inzet van uitzendkrachten overbodig wordt. Eind 2014 is de overname van de inroostering voor de afdeling Welzijn en zorg gerealiseerd. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat begin 2015 een evaluatie plaatsvindt, waarna afspraken worden gemaakt over de inzet van de planningscoördinator voor de afdeling Facilitair en wonen. De veranderingen in de zorg vragen om een grote flexibiliteit in personeelsinzet, dus om medewerkers die op alle afdelingen inzetbaar zijn om zo snel in te kunnen spelen op bijvoorbeeld wisselingen in de cliëntvraag. Na een gedegen voorbereiding is het flexteam gerealiseerd. Een HBO-stagiaire Personeel en Arbeid heeft een onderzoek gedaan in het kader van strategische personeelsplanning. Mede naar aanleiding van diens advies volgen de manager Welzijn en zorg en de P&O-adviseur een training Strategische Personeelsplanning. Het eindresultaat van deze training is een plan van aanpak t.b.v. strategische personeelsplanning voor LuciVer voor de komende drie jaar. 24 Maatschappelijk verslag 2014

26 Er is nieuw beleid voor het functioneringsgesprek ontwikkeld. Het houden van functioneringsgesprekken is een belangrijk hulpmiddel dat erop gericht is om de medewerkers, en daardoor de organisatie, optimaal te laten functioneren. Het nieuw beleid bevat een werkwijze waarbij zorg wordt gedragen dat de informatie vanuit de functioneringsgesprekken structureel wordt aangewend voor het te formuleren afdelingsc.q. organisatiebeleid voor de toekomst. Thema 2.4 Inzet vrijwilligers In 2014 heeft een screening plaatsgevonden van alle vrijwilligers. Vrijwilligers die langer dan een jaar geen activiteiten hebben gedaan in LuciVer zijn benaderd en in voorkomende gevallen is het contract beëindigd. In groepen zijn er gesprekken geweest met als doel inzicht te krijgen in de interesses en talenten van vrijwilligers om daarna met die informatie vrijwilligers aan bepaalde activiteiten te koppelen. Op de Dagbegeleiding en Somatische zorg worden vrijwilligers structureel ter ondersteuning ingezet. Voor de PG is dit nog niet gerealiseerd. Thema 2.5 Vitaliteit van medewerkers en vrijwilligers Het nieuwe beleid ten aanzien van verzuimbegeleiding en re-integratie (aanwezigheidsbeleid) is vastgesteld. In dit beleid staan verzuimpreventie en vitaliteit centraal. Teamleiders zijn over de uitvoering van dit beleid geïnstrueerd, medewerkers worden in januari 2015 geïnformeerd door middel van het regietheater Arbo on Stage. Verdere uitwerking van het vitaliteitsbeleid is gepland in Zoals beschreven onder is het restant verlofuren redelijk hoog. Ook vanuit het oogpunt van vitaliteit wordt dit ongewenst geacht. Gebruik maken van verlofuren betekent immers tijd om uit te rusten van de werkzaamheden en zorgen dat de balans tussen werk en privé goed blijft. Het beleid van LuciVer is erop gericht verlofuren conform de verlofregeling op te laten nemen. Thema 2.6 Medewerkertevredenheid Het medewerkertevredenheidsonderzoek is in de eerste helft van 2014 gehouden. Naar aanleiding van de medewerkermonitor is met de ondernemingsraad een traject opgesteld om te komen tot een verbeterplan. Met alle teams zijn gesprekken gevoerd om te concretiseren waar aantrekkelijke kanten en verbeterpunten voor LuciVer liggen. De leden van de ondernemingsraad participeerden in deze besprekingen. Communicatie en borgen van veranderingen waren de centrale thema s die op LuciVer-niveau in een plan van aanpak zijn opgenomen. Per team is een team-specifiek plan van aanpak opgesteld. De verbeterplannen zijn ter instemming aan de ondrnemingsraad aangeboden. De implementatie zal doorlopen in Als extra interventie zijn de bestuurder en P&Oadviseur bij de werkoverleggen per team aangesloten om stil te staan bij de veranderingen in de zorg en wat dit betekent voor LuciVer en haar medewerkers. Maatschappelijk verslag

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven WERKEN BIJ LUCIVER Werken bij LuciVer is werken aan goed leven. Wat geldt voor cliënten van LuciVer geldt ook voor de medewerkers: de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan LuciVer 2011-2016

Strategisch beleidsplan LuciVer 2011-2016 Strategisch beleidsplan LuciVer 2011-2016 Passie voor goed leven Naam document B34 Strategisch beleidsplan 2011-2016 Versienummer 1 Documenteigenaar Bestuurder Doel document Beschrijven strategische beleid

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2012 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Model Richtlijn voor een Cliënten Overleg van Rivas Zorggroep

Model Richtlijn voor een Cliënten Overleg van Rivas Zorggroep Model Richtlijn voor een Cliënten Overleg van Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Centrale Cliëntenraad en Raad van Bestuur 21 december 2016 Overwegingen bij deze Richtlijn: Positionering:

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015

Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 Informatie cliëntenraad versie oktober 2015 De cliëntenraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur.

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Bestuur Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11- 2014 Start 0.2 Concept 1-12-2014 Review opsteller 0.3 Concept 4-12-2014 Review

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2015

Jaarverantwoording 2015 Jaarverantwoording 2015 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Vastgesteld MT 30 maart 2016 Versie 8 20 april 2016 Definitief Maatschappelijk verslag 2015 1 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016

Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 Informatie cliëntenraad versie oktober 2016 De cliëntenraad vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook zes maal per jaar een overlegvergadering met de raad van bestuur. De

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Cliëntenraad Jaarverslag 2016

Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 Voorwoord In het jaar 2016 heeft de cliëntenraad van Rijndam Revalidatie verschillende overleggen gehad, adviezen gegeven en activiteiten ondernomen. In dit jaarverslag legt

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie