Professionele medezeggenschap voor de praktijk 8 Basisboek OR voor bestuurder & HR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionele medezeggenschap voor de praktijk 8 Basisboek OR voor bestuurder & HR"

Transcriptie

1 Professionele medezeggenschap voor de praktijk 8 Basisboek OR voor bestuurder & HR Drs. Jeannette Termeulen en Mr. Heleen Hoogeveen

2 De reeks Professionele medezeggenschap voor de praktijk is een coproductie van GITP en Performa Uitgeverij. Jaarlijks verschijnen diverse titels in de reeks. Tot nu toe zijn verschenen: Deel 1: Handvatten voor de medezeggenschap Deel 2: Basisboek OR & PVT Deel 3: Basisboek Arbeidsomstandigheden & OR Deel 4: Praktijkboek Managen van de OR Deel 5: Meer handvatten voor de OR Deel 6: Praktijkboek OR & (achterban)communicatie Deel 7: Praktijkboek OR & financiën Deel 8: Basisboek OR voor bestuurder & HR Redactiecoördinatie: Wanne van den Bijllaardt Uitgever: Wander de Groot Ontwerp omslag: Anita Amptmeijer, Agraphics design Ontwerp binnenwerk: Twin Media Cartoons: Ad Oskam 2014 GITP/Performa Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van grafische of elektronische technieken of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever. U kunt zich hiertoe richten tot de uitgever. Bestellen: Performa Uitgeverij BV, (070) , ISBN: NUR: 807

3 Voorwoord Kort geleden werden wij gebeld door een cursist die vroeg; Hoe kan ik verder met de ontwikkeling van medezeggenschap binnen onze organisatie?. Het bleek een cursist te zijn die als bestuurder het overleg met de OR op een hoger niveau had weten te krijgen en nu de betrokkenheid van alle medewerkers bij de organisatieontwikkelingen verder vorm wilde geven. Bestuurder, HR en OR waren van mening dat de ondernemingsraad uit de rol gegroeid was van alleen maar belangenbehartiger zijn van het personeel en stappen wilde maken om medewerkers te stimuleren zelfsturend te zijn ten aanzien van de eigen ontwikkeling en meedenkend en betrokken ten aanzien van de organisatieontwikkeling. Daar waar we het in de cursus vooral nog hadden over het vermijden van conflicten met de OR en het tegengaan van vertragingsacties door de OR, waren de verhoudingen in een paar jaar gegroeid naar volwassen arbeidsverhoudingen die recht doen aan de intentie van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), namelijk het meeweten, meedenken en meepraten over de ontwikkeling van de organisatie. Dit soort telefoontjes en mails waren voor ons de motivatie om dit boek te schrijven. Aan de ene kant om bestuurder en HR kennis te laten maken met de WOR en het overleg met de OR en aan de andere kant om helder te maken dat er in het overleg met de OR keuzes te maken zijn die het overleg positief beïnvloeden. Daarmee biedt dit boek een routekaart om constructief met medezeggenschap aan de slag te gaan. Dank aan alle ex-cursisten die de moeite hebben genomen om met ons in contact te blijven en met ons te sparren over alternatieven en nieuwe mogelijkheden. Wij zijn blij dat uit deze vragen blijkt dat we vele bestuurders en HRmanagers op weg hebben geholpen om stappen te zetten naar een OR die er toe doet en waar de organisatie trots op is. We hopen dat dit boek ook degenen die al een eind op weg zijn toch nog nieuwe inzichten biedt en zo niet Blijf vooral bellen en mailen, het houdt ons alert. Veel leesplezier! Heleen Hoogeveen en Jeannette Termeulen

4

5 Inhoud 1. Ontwikkeling van medezeggenschap in Nederland 10 Totstandkoming en ontwikkeling van de WOR 10 Naleving van de WOR in de praktijk 11 Meerwaarde van een OR 12 Medewerkersparticipatie: trends 13 Rijnlands model versus Angelsaksisch model Wet op de ondernemingsraden 16 Begrippen ondernemer, onderneming en bestuurder 16 Opbouw van de WOR 18 Samenstelling en werkwijze OR 18 Faciliteiten OR 19 De rechten en bevoegdheden van de OR 22 Extra s 22 Internationale organisaties 22 Overheid: politiek primaat en Georganiseerd Overleg 23 De OR en andere wet- en regelgeving Instellen van medezeggenschap 26 Een OR oprichten 27 Het OR-reglement 28 De eerste vergadering 30 Medezeggenschapsstructuren in grotere concerns 30 Medezeggenschap bij reorganisatie en fusie 32 Nieuwe vormen van medezeggenschap; Kern OR Rechten en bevoegdheden van de OR 35 Het overlegrecht 35 Het initiatiefrecht 36 Bespreking algemene gang van zaken: het artikel 24-overleg 37 Het informatierecht 37 Het adviesrecht 40 Het instemmingsrecht 47 Stimulerende taken 51 De algemene geschillenregeling 51 7

6 Basisboek OR voor bestuurder & HR 5. De bestuurder 52 OR als tijdverspilling 54 OR als lastpost 54 OR als tool of management 54 OR als een van de stakeholders 54 Kennis en vaardigheden van de bestuurder 55 Bestuurder in een internationale context 57 Bestuurder in overheidscontext 58 Samenwerking HR De HR-manager 59 Rol HR: een keuze 59 De formele invalshoek 60 Rollen HR-manager 61 Veel voorkomende vraagstukken 63 De onwelwillende bestuurder 65 Medezeggenschap in internationale concerns 65 HR en professionalisering van de OR Constructief overleg 67 Formele of informele insteek 68 Wanneer de OR te betrekken 69 Gebruik van de ondernemingsovereenkomst 70 Professionalisering van de OR Communicatiestijlen 74 Actief luisteren 75 Communicatiestijlen 76 Non-verbaal gedrag 77 Model van communicatiestijlen 77 Wendbaarheid Andere bij medezeggenschap betrokken partijen 82 Managementteam en staf 82 Leidinggevenden op midden en lager niveau 83 Medewerkers 83 Toezichthouders 84 Vakbonden 85 8

7 Inhoudsopgave Bijlage 1: De Wet op de ondernemingsraden 87 Bijlage 2: Verkiezingsdraaiboek 121 Bijlage 3: Format adviesaanvraag 123 Bijlage 4: Literatuurlijst 125 Bijlage 5: Informatie over auteurs en organisatie 128 9

8 1 Ontwikkeling van medezeggenschap in Nederland Medezeggenschap in Nederland kent een lange geschiedenis. Aan het einde van de 19e eeuw richtten werkgevers vrijwillig personeelskernen of fabrieksraden op: vertegenwoordigers van de medewerkers overlegden met de werkgever over het bedrijfsbeleid en werkomstandigheden. In feite wilden werkgevers hiermee hun personeel weghouden bij de vakbonden die in opkomst waren. Ook kwam er wetgeving waarin onder andere kinderarbeid en werktijden voor vrouwen werden geregeld. De bekendste wet uit die tijd is het Kinderwetje van Van Houten uit Voor de Tweede wereldoorlog was de werkloosheid hoog en was er voor de bedrijfskernen en fabrieksraden minder interesse. De vakbonden hielden zich vooral bezig met arbeidsvoorwaarden in bedrijfstakken. Zij gaven de ruimte om op bedrijfsniveau medezeggenschap te organiseren. Maar een wettelijke basis voor het overleg tussen de bestuurder en de werknemers ontbrak. Medezeggenschap hield meestal in dat de werkgever de vertegenwoordiging van de werknemers informeerde over beleidsvoornemens. Van discussie daarover was nauwelijks sprake; de afstand tussen werkgever en werknemers bleek nog behoorlijk. Na de oorlog vindt de oprichting plaats van de Sociaal Economische Raad (SER) en Stichting van de Arbeid voor onderhandeling en overleg op landelijk niveau. In deze periode hebben werkgevers veel vrijheid om functies in te richten, mensen te verplaatsen en te reorganiseren. De werkgever denkt vooral technisch en commercieel, veel minder sociaal. Toch zien werkgevers het belang van werknemersvertegenwoordiging: samen optrekken helpt in deze periode van wederopbouw van Nederland. Bovendien leek het hen beter met werknemers te overleggen dan met de in hun ogen radicaler wordende vakbonden. Totstandkoming en ontwikkeling van de WOR De eerste versie van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dateert uit 1950, met als hoofddoel het instellen van ondernemingsraden (OR en) in het belang van het goed functioneren van de onderneming. Het belang van de organisatie staat dus centraal. De bevoegdheden van de OR blijven beperkt tot meeweten en soms meepraten. De directeur is zelf voorzitter van de OR. Het is voor de gekozen OR-leden lastig om invloed uit te oefenen op het bedrijfsbeleid. In de jaren 70 wordt de positie van de OR gaandeweg versterkt. De bevoegdheden worden uitgebreid met advies- en instemmingsrecht, de OR krijgt het recht om in beroep te gaan tegen besluiten van de werkgever en de directeur is 10

9 Ontwikkeling van medezeggenschap in Nederland geen deel meer van de OR, maar is de overlegpartner. In 1979 wordt in de WOR opgenomen dat de OR er niet alleen is in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen, maar ook voor het overleg met en de vertegenwoordiging van het personeel. Het gaat voortaan dus zowel om het organisatie- als het werknemersbelang. In 1995 werd de WOR ook van toepassing verklaard op bijna alle overheidsorganisaties. Dat betekende een enorme uitbreiding van het aantal OR en. De laatste grote wijzigingen hebben in 1998 plaatsgevonden. Zo werd het aantal advies- en instemmingsplichtige onderwerpen uitgebreid en werd medezeggenschap in kleine organisaties geïntroduceerd via de personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering. Begin 21 e eeuw is geprobeerd de WOR te vervangen door een geheel nieuwe wet: de Wet Medezeggenschap Werknemers (WMW). Deze WMW zou meer ruimte bieden voor maatwerk. Uiteindelijk kwam deze wet er toch niet. De discussie over een aantal onderwerpen uit de WMW blijft wel gaande. Inmiddels is de verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie uit de WOR geschrapt en is ook het bijdragestelsel voor OR-trainingen (GBIO) vervallen. De verwachting is dat op korte termijn de WOR op meer onderdelen wordt aangepast. Recente WOR-wijzigingen (2013) OR en hoeven geen kopie meer van het OR-reglement of -jaarverslag naar de bedrijfscommissie te sturen. De bestuurder is verantwoordelijk voor scholing van OR-leden van voldoende kwaliteit en draagt de kosten ervan. Het handtekeningenvereiste voor ongeorganiseerde kandidaten is vervallen. OR en in internationale concerns hebben recht op informatie over de zeggenschapsverhoudingen binnen het concern. De verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie is vervallen. Naleving van de WOR in de praktijk Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat periodiek onderzoek uitvoeren naar de praktijk van de medezeggenschap. Daaruit blijkt dat 76% van de organisaties die daartoe verplicht is een OR heeft. Bij grotere organisaties (meer dan 200 werknemers) leeft 95% de instellingsplicht na. Reden om een OR in te stellen blijft veelal het voldoen aan de wet. Werkgevers noemen als meerwaarde van de OR het verkrijgen van informatie van de werkvloer (88%), draagvlak voor beleid en beslissingen (86%) en het formuleren van en onderhandelen over personeelsbelangen (85%). Werknemers noemen als belangrijkste aandachtspunten voor de OR: arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en wijzigingen in de organisatie. 11

10 Basisboek OR voor bestuurder & HR Formele regels en faciliteiten zijn geen garantie voor een goede rolinvulling van de OR als sparringpartner. De feitelijke invloed van de OR blijft sterk afhankelijk van de bereidheid van de bestuurder om de OR erbij te betrekken en de proactieve houding van de OR zelf. Tussen bestuurder en OR bestaan vaak nog grote meningsverschillen over de toepassing van de WOR. Meerwaarde van een OR Afgezien van de uitkomsten van onderzoeken, wat kan medezeggenschap nu daadwerkelijk opleveren? Een OR heeft zeker voordelen voor de organisatie maar of die voordelen ook gerealiseerd worden, hangt mede af van de wijze waarop management aankijkt tegen medezeggenschap. Informatiekanaal De OR kan u als bestuurder voorzien van informatie die het management anders niet of gekleurd bereikt. Hij geeft u signalen over ontwikkelingen en bevindingen uit alle lagen van de organisatie, ook signalen die anders lang niet altijd doordringen tot een directie. Maar de OR kan ook een rol spelen bij het doorgeven van informatie van het management naar de medewerkers. Natuurlijk kan de OR nooit de boodschapper zijn van directiebesluiten. Draagvlak De OR kan er voor zorgen dat werknemers directiebesluiten beter begrijpen en accepteren. Vooral als de OR zichtbaar betrokken is bij de besluitvorming en een duidelijk herkenbare eigen inbreng heeft gehad, waarbij de achterban van de OR ook is betrokken, heeft iedereen daar profijt van. Betere besluiten De OR die zich kritisch opstelt, geeft in een besluitvormingstraject feedback die kan leiden tot beter gefundeerde voorstellen. Hij kan gezichtspunten aanreiken die anders in het traject in het geheel niet meegenomen zouden zijn. De kwaliteit van het uiteindelijke besluit wordt hiermee verhoogd. Opleiding en ontwikkeling Medewerkers hebben behoefte zich te ontwikkelen. Participeren via een OR biedt die mogelijkheid. OR-lidmaatschap past dan ook binnen het HRMdenken (Human Resources Management) vanwege persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. OR-leden ontwikkelen een brede visie, leren bedrijfs- en personeelsbelangen wegen, zijn toekomstgericht en veranderingsgezind en bewegen zich in netwerken. Hoewel nog lang niet algemeen geaccepteerd, zou OR-lidmaatschap een toegevoegde waarde op het cv van de medewerker moeten betekenen. Imago van de organisatie Het hebben van een OR, die herkenbaar bijdraagt aan besluitvormingsprocessen, geeft blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 12

11 Ontwikkeling van medezeggenschap in Nederland Situaties zoals in het verleden bij Hoogovens en Ahold geven aan dat toezichthouders en banken de relevantie onderkennen van directiebesluiten die in goed overleg met de OR zijn genomen. Bovendien wordt de organisatie ook een aantrekkelijke werkgever omdat deze kennelijk werknemers serieus neemt en laat meedenken. Medewerkersparticipatie: trends De OR is een wettelijk verankerde vorm van werknemersparticipatie. Door de globalisering waaien andere, voor Nederland nieuwe, vormen van medezeggenschap over. In Angelsaksische landen kunnen medewerkers vaak in met name het hoger kader via Employee Stock Ownership Plans (ESOP) aandelen van de organisatie verwerven en zo als medewerker-aandeelhouder inspraak hebben. Daarnaast zien we ook dat Angelsaksische organisaties medewerkers via Employee Involvement Plans (EIPS) betrekken bij organisatieverbetering. Werknemersparticipatie gaat in feite over de invloed die medewerkers uitoefenen op de ontwikkeling, vaststelling, wijze van uitvoering en evaluatie van besluiten in de organisatie. Er zijn drie categorieën van werknemersparticipatie: 1. Directe (of functionele) participatie, waarbij medewerkers direct invloed kunnen uitoefenen op hun arbeidsomgeving. 2. Indirecte (of formele) participatie, waarbij (vaak democratisch gekozen) vertegenwoordigers invloed uitoefenen op het beleid in de arbeidsorganisatie. Hieronder valt de OR. 3. Financiële participatie. Voorbeelden van werknemersparticipatie De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging Projectgroepen Werkoverleg Kwaliteitscirkels Zelfsturende teams Strategiebijeenkomsten Functioneringsgesprekken Medewerkersonderzoeken Empowerment Taakverrijking Optieregelingen Aandelenpakketten 13

12 Basisboek OR voor bestuurder & HR Goed vormgeven van participatie is nog een hele kunst. Het Professionele participatiemodel (dr. P. Vermeulen, 2011) bestaat uit vier principes: missie, besturing, structuur en cultuur. Vanuit deze principes komen de verbinding tussen medewerkers en organisatieaspecten zoals toekomstambities, waarden van de organisatie, aansturing en leiderschapsstijl, sturingsindicatoren, het organogram en gedrag in de organisatie aan de orde. In welke mate medewerkers bereid zijn zich participatief te gedragen, hangt af van drie factoren: Motivatie: in hoeverre is de medewerker geïnteresseerd in participatie? Beloont de organisatie participatie? Competenties: welke ervaring, kennis, mondigheid e.d. brengt de medewerker in? In hoeverre worden deze actief meegenomen in het personeelsbeleid? Gelegenheid: welke (praktische) mogelijkheden en / of beperkingen heeft de medewerker voor participatie (tijd, ruimte)? De OR kan een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van verdere participatie van werknemers in de organisatie. Meerwaarde van werknemersparticipatie Draagvlak bij medewerkers voor organisatiebesluiten Weloverwogen besluitvorming Versterkte betrokkenheid en motivatie van medewerkers Vergrote autonomie en zelfontplooiing van medewerkers 14

13 Ontwikkeling van medezeggenschap in Nederland Rijnlands model versus Angelsaksisch model Meeweten, meepraten en meebeslissen zit van oudsher gebakken in de Nederlandse cultuur. Het zijn typische kenmerken van het Rijnlands model van arbeidsverhoudingen, waarin overlegstructuren en medezeggenschapsvormen zitten verankerd. De OR is één van de stakeholders die mede vorm geeft aan organisatievisie en organisatiebeleid. Het Rijnlands model is de tegenhanger van het Angelsaksisch model, dat we kennen uit Engeland en de Verenigde Staten. In dat model staat louter de aandeelhouder centraal en zien we een verticale leiderschapscultuur en zeggenschapsverhoudingen. De principes van het Angelsaksisch model komen we steeds vaker ook tegen in Nederlandse organisaties. Als gevolg van de globalisering komen steeds meer Nederlandse organisaties in handen van Angelsaksische aandeelhouders en gaan zij deel uit maken van een wereldwijd concern. Belangrijk voor succesvolle arbeidsverhoudingen in Nederland blijven echter de kernwaarden uit het Rijnlandse model, zoals: (zelf)vertrouwen; overleg, betrokkenheid en inbreng; samenwerking en sociale cohesie; eigen initiatieven, ontwikkeling en verantwoordelijkheid; maatwerk en benutten van diversiteit. Voor de medezeggenschap betekent dit alertheid wanneer men in een Angelsaksische omgeving met een Rijnlandse cultuur acteert. TIP De WOR vormt een belangrijke basis voor werknemersparticipatie, maar is gebaseerd op hiërarchische arbeidsverhoudingen. In de huidige tijd komen meerdere vormen van werkrelaties voor die ook plaats zouden moeten hebben in medezeggenschap, zoals zzp-ers, uitzendkrachten, flexwerkers en vrijwilligers. Denk na over deelname van deze groepen bij de inrichting van medezeggenschap. 15

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Basisboek voor OR & PVT

Basisboek voor OR & PVT Professionele medezeggenschap voor de praktijk 2 Basisboek voor OR & PVT Herziene editie: inclusief de vernieuwde WOR Drs. Steven van Slageren De reeks Professionele medezeggenschap voor de praktijk is

Nadere informatie

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel

OR INSIGHT. Performa s onderzoek. drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel drs Simone van Houten-Pilkes MMO dr John Snel OR INSIGHT Performa s onderzoek HET GROOTSTE ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE MEDEZEGGENSCHAP IN NEDERLAND Colofon Uitgever en redactie: Analyse en tekst: Met

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2015 verschenen op www.schateiland.com. Walter Landwier Help, ik zit in de OR! 150 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Nadere informatie

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad

Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad Help, ik zit in de OR! Meer dan 200 Gouden tips voor de ondernemingsraad De Gouden tips serie is in 2014-2016 verschenen op www.schateiland.com, op OR TV (Youtube) en in OR Rendement. Walter Landwier Help,

Nadere informatie

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR

VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS. voor een startende OR VOORBEELDPROGRAMMA 2-DAAGSE MAATWERKCURSUS voor een startende OR Dit cursusprogramma is bedoeld als voorbeeld voor een tweedaagse scholing voor een startende ondernemingsraad (OR). Uitgangspunt voor dit

Nadere informatie

Ondernemingsraad en achterban

Ondernemingsraad en achterban COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Ondernemingsraad en achterban SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Meer handvatten voor de medezeggenschap

Meer handvatten voor de medezeggenschap Professionele medezeggenschap voor de praktijk 5 Meer handvatten voor de medezeggenschap Drs. Wanne van den Bijllaardt Mr. Niek van Keulen e.a. 5711_Meer_handvatten.indd 3 26-10-2012 14:23:46 De reeks

Nadere informatie

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap www.merlijnmedezeggenschap.nl De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap Geschiedenis De basis en doel van medezeggenschap Van idee naar besluit De rechten De faciliteiten Geschiedenis van de WOR

Nadere informatie

Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid

Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid Professionele medezeggenschap voor de praktijk 10 Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid Drs. Inge Telting Drs. Wanne van den Bijllaardt De reeks

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Met een OR heb je méér te vertellen!

Met een OR heb je méér te vertellen! HET NAADJE VAN DE KOUS John: Ik wil altijd het naadje van de kous weten. Dat zit gewoon in me. Als ik hoor over veranderingen op het bedrijf, wil ik altijd alles weten. Waarom gaat er iets veranderen,

Nadere informatie

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven

De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven De personeelsvertegenwoordiging bij kleine bedrijven Taken en bevoegdheden van de pvt FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie

Reactie op internetconsultatie Reactie op internetconsultatie Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken

drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken drs. Marcel Reijnen en dr. mr. Steven Jellinghaus OR en strategische vraagstukken VAKMEDIANET ALPHEN AAN DEN RIJN 2014 Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie

De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie Persbericht 13 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 13 OR Insight van 18 december 2012 OR Insight 2012 De toegevoegde waarde van medezeggenschap in de organisatie Een belangrijke onderliggende

Nadere informatie

Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud

Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud Jong en medezeggenschap: minder vorm, meer inhoud Jongeren willen participeren in medezeggenschap en zoeken naar wegen die daartoe voldoende mogelijkheden bieden. Jongeren zien vooral perspectief in meedenken,

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 24 juni 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Doel en opzet van de netwerkbijeenkomsten In 2014 en 2015 voert Vereniging NOV het project Medezeggenschap van Vrijwilligers

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

INFORMATIERECHT. inleiding

INFORMATIERECHT. inleiding 1 INFORMATIERECHT inleiding VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 2 Stelling: Een OR die onvoldoende door de bestuurder wordt geïnformeerd is machteloos VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 3 Wie heeft het idee dat de bestuurder

Nadere informatie

Ondernemingsraad goed georganiseerd

Ondernemingsraad goed georganiseerd Ondernemingsraad goed georganiseerd De medezeggenschap en permanente educatie Leercirkel Medezeggenschap Als ondernemingsraad is het van belang dat u continuïteit borgt. Dat doet u door nieuwe leden te

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012

Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 Persbericht 9 OR Insight 2012 Achtergrondinformatie bij persbericht 9 OR Insight van 20 november 2012 OR Insight 2012 OR en toezichthouder Minimaal twee maal per jaar moeten bestuurders de algemene gang

Nadere informatie

Professionele medezeggenschap voor de praktijk 3 Basisboek Arbeidsomstandigheden & OR

Professionele medezeggenschap voor de praktijk 3 Basisboek Arbeidsomstandigheden & OR Professionele medezeggenschap voor de praktijk 3 Basisboek Arbeidsomstandigheden & OR Mr. Heleen Hoogeveen De reeks Professionele medezeggenschap voor de praktijk is een coproductie van GITP en Performa

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming. Een handreiking voor organisaties

Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming. Een handreiking voor organisaties Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming Een handreiking voor organisaties Inhoudsopgave 1. Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 3 2. De

Nadere informatie

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010

Medezeggenschap 2.0. Walter Gouw, MZ Services 2 maart 2010 Medezeggenschap 2.0 een gezamenlijk fundamenteel gesprek, een gezamenlijke verkenning over andere medezeggenschap, over passie, over de oorspronkelijke betekenis van MZ en over macht, succes en oude wijn

Nadere informatie

VOORWOORD 15 INLEIDING 17 TEN GELEIDE 19 DEEL I MEDEZEGGENSCHAP - EEN STEVIG ZETJE! 21 MEDEZEGGENSCHAP; EEN INLEIDING 23

VOORWOORD 15 INLEIDING 17 TEN GELEIDE 19 DEEL I MEDEZEGGENSCHAP - EEN STEVIG ZETJE! 21 MEDEZEGGENSCHAP; EEN INLEIDING 23 INHOUD VOORWOORD 15 INLEIDING 17 TEN GELEIDE 19 DEEL I MEDEZEGGENSCHAP - EEN STEVIG ZETJE! 21 MEDEZEGGENSCHAP; EEN INLEIDING 23 Inleiding 23 Verplichting OR 23 Het criterium in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Uitgangspunten goede medezeggenschap. Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP

Uitgangspunten goede medezeggenschap. Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP en goede medezeggenschap Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD en goede medezeggenschap Voor bestuurder, leden OR,

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Medezeggenschap in kleine ondernemingen

Medezeggenschap in kleine ondernemingen Medezeggenschap in kleine ondernemingen Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ellen Verveen Mirjam Engelen B2553 Leiden, 29 maart 2002 Voorwoord

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

INHOUD VII. Intersentia

INHOUD VII. Intersentia INHOUD Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004 1 1. Inleiding 1 2. Rechtsbronnen 2 2.1. Overzicht 2 2.2. De onwettigheid van het KB Sociale Verkiezingen 2004 3 2.3. Aard van de reglementering 4

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 4 van de SBI Formaat MonitOR Thema: het advies- en instemmingsrecht

Bijlage bij persbericht 4 van de SBI Formaat MonitOR Thema: het advies- en instemmingsrecht Bijlage bij persbericht 4 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: het advies- en instemmingsrecht Het adviesrecht en het instemmingsrecht worden ook wel de kernrechten van de Nederlandse ondernemingsraad

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2008. - eindrapport - Ir. H.C. Visee Dr. J.W.M. Mevissen

NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2008. - eindrapport - Ir. H.C. Visee Dr. J.W.M. Mevissen NALEVING VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN Stand van zaken 2008 - eindrapport - Ir. H.C. Visee Dr. J.W.M. Mevissen Amsterdam, 17 juni 2009 Regioplan publicatienr. 1816 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling

Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Bijlage bij persbericht 9 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: OR-werk, loopbaan en ontwikkeling Door hun deelname aan de medezeggenschap leveren OR-leden een toegevoegde waarde voor (de besluitvorming

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR

Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Bijlage bij persbericht 8 van de SBI Formaat MonitOR 2015-2016 Thema: animo en draagvlak voor de OR Het aantal leden dat een OR telt, wordt in beginsel bepaald door het aantal in de onderneming werkzame

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Professionele medezeggenschap voor de praktijk 4 Praktijkboek managen van de OR

Professionele medezeggenschap voor de praktijk 4 Praktijkboek managen van de OR Professionele medezeggenschap voor de praktijk 4 Praktijkboek managen van de OR Drs. Steven van Slageren De reeks Professionele medezeggenschap voor de praktijk is een coproductie van GITP en Performa

Nadere informatie

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat

Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten. Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat Ondernemingsraden maken afspraken over duurzame garantiebanen voor arbeidsbeperkten Gabbie van der Kroef, trainer-adviseur SBI Formaat In deze workshop aandacht voor Duurzame garantiebanen. Mensen met

Nadere informatie

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal!

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal! De driehoek voorbij... medezeggenschap is van ons allemaal! Doelstellingen Inzicht geven in het krachtenveld in een complexer wordende wereld Handvatten bieden voor invloed Dialoog over de rol van medezeggenschap

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Reactie op de uitgangspunten en de voorgestelde structuur bij GGZ NML

Reactie op de uitgangspunten en de voorgestelde structuur bij GGZ NML GGZ Groep Noord en Midden Limburg T.a.v. de heer A.L.M. van der Sanden, Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 5 5800 AA VENRAY Weert, 25 januari 2010 Betreft: nieuwe vorm medezeggenschap Geachte heer Van

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof

Brochure. Training OR en financiën in 2 dagen. Wegwijs in het financiële doolhof Brochure Training OR en financiën in 2 dagen Wegwijs in het financiële doolhof 1 Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training OR en financiën in 2 dagen 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op

Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op Kijk voor het complete aanbod in 2017 ook op www.sbiformaat.nl NIEUW IN DE OR / WOR (W)OR voor beginnende OR-leden 11 april 10 oktober Utrecht 18 mei 7 november 20 juni 7 december 14 september Basiscursus

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden:

Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing. Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Enquêtes - Vernieuwing in inspraak/inspraak in vernieuwing Voorafgaand aan het congres konden de volgende enquêtes ingevuld worden: Moderne manieren van medezeggenschap: uw praktijkvoorbeelden! Flexwerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016

Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 Medezeggenschap van Openbare Bibliotheken 2016 SAMEN WINNEN Resultaten enquête-onderzoek Medezeggenschap Openbare Bibliotheken Voorwoord In het sociaal contract dat cao-partijen hebben afgesloten is de

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Praktijkboek OR & financiën

Praktijkboek OR & financiën Professionele medezeggenschap voor de praktijk 7 Praktijkboek OR & financiën mr. Geert Ploeg MBA en drs. ing. Rob Latten MBA 20136880_OR_en_financien_GITPserie.indd 3 13-01-14 14:32 De reeks Professionele

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Meedoen, meepraten en meedenken. Een handreiking voor vrijwilligers

Meedoen, meepraten en meedenken. Een handreiking voor vrijwilligers Meedoen, meepraten en meedenken. Een handreiking voor vrijwilligers Inhoudsopgave 1. Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming... 4 2. De voordelen... 5 2.1 Medezeggenschap

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding STATENVOORDRACHT Haarlem,.. augustus 1996 Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden Bijlagen : 2 1.Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 5 mei 1995 van kracht geworden voor de overheid. Er is

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels

Totstandkomingsgeschiedenis Fusiegedragsregels 1 Inleiding 1.1 Algemeen Het SER-besluit Fusiegedragsregels is op 15 mei 1970 door de Sociaal-Economische Raad ( SER ) vastgesteld (inwerkingtreding op 19 juni 1970). De fusiegedragsregels zijn laatstelijk

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDINGEN

IN COMPANY OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE EXTRA S Extra s Doelgroep.. Agenda.... Opleidingen (vast programma) Van Dossier tot Ontslag... Praktisch Arbeidsrecht.. Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl... Arbeidsvoorwaarden....

Nadere informatie

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt

ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP. Kandidaten gevraagd voor or en pvt ZIN IN MEDEZEGGENSCHAP Kandidaten gevraagd voor or en pvt Medezeggenschap 1, maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 02 1.1 Or-lid, iets voor u? 02 2. WAT DOET DE OR? 03 2.1 Werkwijze 03 2.2 Besluitvorming

Nadere informatie

Geschiedenis van de medezeggenschap

Geschiedenis van de medezeggenschap Geschiedenis van de medezeggenschap In dit artikel beschrijven wij een viertal hoofdthema s van de discussie over medezeggenschap voor de Tweede Wereldoorlog (1). Vervolgens geven wij een historisch overzicht

Nadere informatie

Anders werken met teams. Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur

Anders werken met teams. Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur Anders werken met teams Coby Franken - Trainer Gerrit Taute Org. adviseur Wanneer je een schip wilt gaan bouwen/breng dan geen mensen bijeen/om timmerhout te sjouwen/of te tekenen /voorkom dat ze taken

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

De OR in 153 vragen en antwoorden

De OR in 153 vragen en antwoorden De OR in 153 vragen en antwoorden Wanne van den Bijllaardt Marjet van der Heijden Hans Hubregtse Niko Manshanden Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen INLEIDING OR-leden krijgen met de meest uiteenlopende

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

Medezeggenschap bij benoeming en ontslag van bestuurders. WMS-congres 12 november 2014 Ede

Medezeggenschap bij benoeming en ontslag van bestuurders. WMS-congres 12 november 2014 Ede Medezeggenschap bij benoeming en ontslag van bestuurders WMS-congres 12 november 2014 Ede De basis voor medezeggenschap in het onderwijs Het gaat hier immers om een maatschappelijke instelling, die mede

Nadere informatie

Nieuw medezeggenschapsmodel ABN AMRO Pilot

Nieuw medezeggenschapsmodel ABN AMRO Pilot Nieuw medezeggenschapsmodel ABN AMRO Pilot Maart 2014 Inhoudsopgave 1. Waarom een nieuw model? Uitgangspunten 2. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 3. Hoe ziet het nieuwe model eruit? Wat betekent

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

We krijgen een nieuwe bestuurder

We krijgen een nieuwe bestuurder We krijgen een nieuwe bestuurder Goos & Sarah Westerlaken Is er bij jullie in de OR aangekondigd dat er een nieuwe bestuurder zal komen? Dan bieden we je hier een aantal waardevolle tips en achtergrondinformatie

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Kees Jan Haasnoot. Medezeggenschap & de rol van de SER

Kees Jan Haasnoot. Medezeggenschap & de rol van de SER Kees Jan Haasnoot Medezeggenschap & de rol van de SER De Nederlandse overlegeconomie Wortelt in een lange traditie van samenwerking en overleg Drie niveaus: Bedrijven: ondernemingsraden Sectoren / branches:

Nadere informatie