Goede scholing voor leden van de ondernemingsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goede scholing voor leden van de ondernemingsraad"

Transcriptie

1 FNV Bondgenoten Goede scholing voor leden van de ondernemingsraad Handleiding bij de wijzigingen in de Wet op de Ondernemingsraden 2013

2 Inhoud 1. Wijzigingen in scholingssysteem Ondernemingsraden 3 2. Belang van goede scholing 4 3. Versterkt recht over de scholing or 5 4. Bezwaren werkgever 7 5. Op scholing of in beroep 8 6. Kwaliteit van de scholing or 9 7. Scholingsrecht individuele leden ondernemingsraad Richtbedragen SER voor scholing ondernemingsraad 10 Bijlage 1. Veranderingen in de Wet op de ondernemingsraden Bijlage 2. SER brief - Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden 14 Bijlage 3. Brief aan directie met melding cursusofferte 15 Bijlage 4. Brief aan directie met melding cursusplanning komend kalenderjaar 16 Bijlage 5. Reactie or op financieel bezwaar directie 17 Bijlage 6. Reactie or op gebrek aan medewerking bij de directie 18 Bijlage 7. Brief aan bedrijfscommissie met verzoek tot uitspraak in geschil or scholing 19 Bijlage 8. Uit de Verordening op de bedrijfscommissies 20 Bijlage 9. Voorbeeldbrief melding scholing individueel ondernemingsraadslid 21 Bijlage 10. Voorbeeldbrief melding scholing individueel ondernemingsraadslid 22 Informatie 23 2 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

3 1. Wijzigingen in scholingssysteem Ondernemingsraden Per 1 januari 2013 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de wetgeving en ondersteunende systemen rond de scholing van or-leden. Voor die datum kenden wij de zogenaamde GBIO-subsidie; deze is vervallen. Daarvoor in de plaats komen een versterkt scholingsrecht inclusief een snelle geschillencommissie en SER-richtbedragen voor een scholingsdagdeel. N.B. Het aantal scholingsdagen waar een or(lid) recht op heeft, is ongewijzigd! De verschillen in één overzicht Voor sterke ondernemingsraden met een geaccepteerde positie zal deze regeling geen verschil betekenen. In andere situaties levert dit een nieuwe discussie op, vooral richting directie. Met name daarvoor is deze brochure geschreven. Gewoon op scholing gaan en cursus of studiedagen uitzoeken die je nodig hebt om goed te functioneren als ondernemingsraad(slid): dat moet voorop staan. De wet biedt dat recht, die ruimte. Aan je collega s die je kiezen en aan jouw bedrijf ben je verplicht goed or-werk te leveren. Vóór 1 januari 2013 > GBIO-subsidie op meerdaagse cursus voor scholings- en accommodatiekosten > Heffing 0,013% (2012) via de belasting-/ premieheffingen t.b.v. de GBIO-subsidies > Alleen bij GBIO-geregistreerde instituten > GBIO controleert kwaliteit cursussen Ná 1 januari 2013 > Vervallen zowel GBIO-subsidie als de heffing daarvoor > Versterkt recht op scholing(skosten) > Snelle geschillenregeling over scholing or > Richtbedragen SER over cursuskosten scholingsdagdeel (jaarlijks) > Certificering scholingsinstituten en trainers door Stichting SCOOR Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 3

4 2. Belang van goede scholing Een nieuwe discussie over scholing or betekent ook opnieuw de argumenten voor scholing van de or (en zijn commissies) tegen het licht houden. > De ondernemingsraad kan alleen goed functioneren als zij goed geïnformeerd is op belangrijke onderwerpen binnen de onderneming zoals werktijden, arbeidsomstandigheden, personeelsbeleid, bedrijfseconomisch beleid en tegenwoordig ook arbeidsvoorwaarden. Binnen de or kunnen onderwerpen natuurlijk verdeeld worden. Naast inhoudelijke kennis van onderwerpen vergt dit kennis van relevante wetten en regels (WOR, ATW, Arbowetgeving, cao en arbeidsrecht). > De or-leden moeten leren binnen de raad als één geheel te functioneren om voldoende krachtig te zijn en effectief te werken. Voorzitter en secretaris hebben daar extra taken in. > Van belang is ook dat de or een motor is voor verbeteringen die medewerkers noemen voor de organisatie van hun onderneming (sociale innovatie). Dit belang wordt tegenwoordig breed onderschreven. Specifieke taken die vaak door een commissie van de or worden uitgevoerd, vergen nog extra bekwaamheden: arbeidsomstandigheden, financieel beleid, sociaal beleid en arbeidsvoorwaarden. Scholing is niet alleen een wettelijk recht (WOR artikel 18) maar simpelweg een noodzaak om medezeggenschap van werknemers goed vorm te geven. Het is ook onzin om te veronderstellen dat hoogopgeleide mensen in een or geen or-scholing nodig hebben. De praktijk leert beslist anders! Ook een basiscursus eens in de drie jaar volstaat echt niet. Niet voor niets geeft de WOR als minimum 5 scholingsdagen per jaar voor ieder or-lid en meer nog voor commissiewerk. Nodig een cursusleider uit en stel samen een scholingsplan op zodat jouw or de uitdagingen aan kan! Tip: Coaching in de praktijk kan effectief zijn voor het functioneren van de hele ondernemingsraad: in de eigen vergadering of in het overleg met de bestuurder. > De or moet een netwerk van contacten kunnen organiseren: natuurlijk richting de eigen achterban, maar ook naar PZ, interne deskundigen, Arbodienst, vakbonden, informatiebronnen buiten het bedrijf en eventueel externe deskundigheid. > Het overleg met de directie stelt speciale eisen die sterk afhankelijk zijn van de interne (arbeids)verhoudingen. 4 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

5 3. Versterkt recht over de scholing or De Wet op de Ondernemingsraden is op enkele punten aangepast. Een compleet overzicht vindt u in bijlage 1. WOR artikel 18 lid 2 (wijziging cursief) De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste commissie of onderdeelcommissie, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderscheidenlijk derde lid, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden de scholing en vorming van voldoende kwaliteit te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen. Commentaar Van voldoende kwaliteit is hier ingevoegd. In de toelichting op de wetstekst maakt de minister SZW duidelijk dat hij doelt op een instituut dat gecertificeerd is door de SER (SCOOR). Dit vervangt de toelichtingseisen van voorheen het GBIO. WOR artikel 22 lid 3 (nieuw) Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming als bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen. Commentaar Tezamen met de toelichting vormt deze nieuwe wetstekst het versterkte scholingsrecht. De SER heeft hiertoe de Aanbeveling scholing ondernemingsraden (bijlage 2) uitgebracht waarnaar de minister SZW verwijst bij de wetsbehandeling; daarmee geldt deze aanbeveling als jurisprudentie. Dat is een toetssteen voor rechters! Versterkt scholingsrecht or Quote SER-aanbeveling: Zo kan de or in beginsel en binnen het redelijke (aan het begin van zijn zittingsperiode of, naar keuze, aan het begin van een zittingsjaar) zelf bepalen hoe de dagen die hij nodig acht voor scholing en vorming worden ingevuld (inhoud en duur, scholingsinstituut, tijdstip en plaats). In beginsel: voor meer dagen scholing en vorming dan het wettelijk minimum is de instemming van de ondernemer nodig. Binnen het redelijke: zolang de in totaal met de scholingsbehoeften gemoeide kosten in lijn liggen met een bedrag dat gelijk is aan het richtbedrag vermenigvuldigd met het aantal dagdelen waarop de scholing feitelijk zal plaatsvinden, zullen die kosten in beginsel als redelijkerwijs noodzakelijke kosten worden aangemerkt. Hoe past de or dat goed toe De or staat volledig in zijn recht als hij voor een kalenderjaar met een cursusleider een plannetje maakt dat past binnen het wettelijke minimum scholingsrecht (5 dagen/ jaar/or-lid + extra voor commissiewerk) en de offerte is in lijn met het richtbedrag SER (2013: maatwerkcursus: e 1.094,- per dagdeel per or per trainer, en bij open inschrijving cursus: e 180,- per dagdeel per individueel or-lid). Wel verbindt de SER er de voorwaarde van een gecertificeerd instituut (Stichting SCOOR) aan. Overleg over scholing or Daarover zegt de SER in zijn aanbeveling: Het is van wezenlijk belang dat ondernemingsraden hun scholingsrechten ook daadwerkelijk ten uitvoer kunnen brengen. Overleg tussen ondernemer en or over de concrete invulling/toepassing van deze rechten past in onze goede arbeidsverhoudingen maar uiteraard gebaseerd op deze rechten. Daarbij hoort ook dat ondernemers snel reageren op voorstellen c.q. plannen van ondernemingsraden betreffende hun scholing. Kortom: Je zet uitvoering van de scholingsofferte eenmaal op de overlegagenda of je vraagt de directeur binnen twee weken erop te reageren. Zo voldoet de or aan de eisen der redelijkheid zoals de SER die formuleert. Zie voorbeeldbrief in bijlage 3. Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 5

6 Scholingsplan en budget Handig is wel om per jaar één scholingsplan op te stellen en deze te communiceren. Dat heb je dan in één keer gehad. Zie voorbeeldbrief in bijlage 4. Voor een deel kun je daarbij prima een globale datumplanning hanteren. Na de wetswijziging kan de or ook budget afspreken voor de kosten van de scholing. De wetstekst van artikel 22 lid 4 (nieuw) zegt nu dat alleen voor de uren vrijaf voor or-werk geen budget mogelijk is. Dus nu wel voor scholing. Daar moet je als or nu wel de volledige kosten voor budgetteren. Dat kan nu wat makkelijker door het SERrichtbedrag te gaan hanteren. Dat zal doorgaans in oktober bekend zijn voor een komend kalenderjaar. De ondernemingsraad die langs deze lijnen zijn scholingsplan heeft opgesteld en afgestemd, is in wezen gerechtigd zelf zijn offerte tekenen. Tip 1: Begin in oktober met de inventarisatie cursuswensen, van de kosten a.d.h.v. het SER-richtbedrag en een tijdsplanning. Dat voorkomt dat je later in de tijdsknel komt. Tip 2. : Maak twee of drie or-leden verantwoordelijk voor de scholing van de ondernemingsraad, maar bied nog wel de ruimte voor individuele or-leden iets extra s te ontvangen. 6 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

7 4. Bezwaren werkgever De meerderheid van de ondernemingsraden gaan gewoon op cursus en maken daarover afspraken met hun cursusleider zonder dat de directie daar al te ingewikkeld over doet. Er zijn helaas wel uitzonderingen. Directeuren hanteren allerlei obstructietechnieken zoals: niet reageren en uitsteltechnieken zoals om meer offertes vragen bij andere instituten, klagen of onderhandelen over de kosten, of domweg nee zeggen. Met het versterkte scholingsrecht staan ondernemingsraden sterker. Voorwaarde is dat zij de juiste procedure bewandelen zoals hiervoor is aangegeven. Dan kan de or effectief optreden bij dit soort machtsspel van de directeur. Tip: Roep de cursusleider te hulp als de directeur moeilijk doet. FNV Formaat biedt in elk geval die ondersteuning om dit soort discussies op te lossen. Zwaarwegende bezwaren Sommige argumenten van de bedrijfsleiding zijn wel zwaarwegend en hakken er in voor het bedrijf als de or de geplande scholing doorzet. Het is wel de uitzondering op de uitzondering, maar je zult er maar mee te maken hebben. Je moet er dan wel naar kijken en op reageren. > De kosten van de cursus(sen): te duur, geen geld De directie moet dit bezwaar wel onderbouwen met degelijke cijfers, dat kun je verlangen (voorbeeldbrief in bijlage 5). Als de cijfers komen, overleg dan met de cursusleider hoe je hiermee rekening kunt houden. Langs verschillende wegen kun je het goedkoper maken: spreiden in de tijd, minder overnachtingen, meer in-house training. Onverstandig is om in te leveren op de kwaliteit van de trainer. Nodig is om het aangepaste voorstel nog aan de directie te melden; zeg hen dat je binnen afzienbare tijd (een week) een antwoord verwacht, voordat je als or definitief besluit. Deel dat or-besluit mee aan de directie en hoe je daarmee omgaat. Als de directie in deze discussie qua argumenten in gebreke blijft, is het goed dat in de brief vast te stellen. > Moment/periode van de scholing is problematisch Met sterke argumenten van de directie tegen de gekozen cursusperiode moet je wel rekening houden. Als er in de cursusperiode net een flinke piek in het werk zit bijvoorbeeld. Dan moet natuurlijk wel gelijk duidelijk worden wanneer het dan wel kan. Als dit toch onduidelijk blijft vanwege wisselvalligheid van het werk of onderbezetting, moet de or gewoon op cursus kunnen. De directie kan tijdig andere mensen inroosteren c.q. inlenen. > Keuze voor de cursusleider Eigenlijk is alleen een reëel bezwaar denkbaar als er eerder wanprestatie door de cursusleider heeft plaatsgevonden of de vertrouwelijkheid is geschonden. De voorkeur van de or voor een cursusleider of het instituut moet overeind kunnen blijven. > Als de directie wensen heeft over de inhoud van de cursus, kun je dat beter bespreken met de cursusleider. Dan denkt de directeur immers mee over de kwaliteit van de ondernemingsraad. De or beslist uiteindelijk, het is zijn cursus. Wel is het verstandig dat de or de directiereactie schriftelijk bevestigt en daar het standpunt van de or bij geeft. Hoe je dat formuleert, is nogal afhankelijk wat er al heen en weer is gegaan qua argumenten. Overleg met je cursusleider of met de or-telefoon hoe je dit formuleert. Realiseer je dat de directie en het management ook op cursus gaan die doorgaans veel duurder is! Tip: Maak je or-scholingsplan op basis van kwaliteit die nodig is. En ga niet op voorhand voorsorteren op mogelijke bezwaren van de directeur. Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 7

8 5. Op scholing of in beroep De keuze van de ondernemingsraad is leidend, ook al houdt de directeur toch bezwaren. Natuurlijk moet de rekening wel betaald worden door het bedrijf. Dat kun je op 2 manieren aanpakken: 1. Simpelweg toch op scholing gaan, met name als niet het tijdstip onderwerp van discussie is. Neem contact op met het scholingsinstituut of zij gewoon de scholing willen uitvoeren gezien de reactie van de directie en geef hen de gevoerde correspondentie met de directie. Zij kunnen daarmee de kosten verhalen. Bevestig dit besluit van de or wel naar de bestuurder, zie voorbeeldbrief in bijlage 6. FNV Formaat is bereid onder deze condities de scholing uit te voeren, van andere instituten is dat thans niet bekend. 2. Het alternatief is om in beroep te gaan. Daar zijn twee routes voor. Kort geding bij de Kantonrechter Ook deze procedure is redelijk snel. Zo n uitspraak is wel dwingend. De drempel is voor sommige mensen wat hoger. In principe is er geen advocaat bij nodig. Toch zal de or graag de steun van een advocaat zoeken, al is dat vooral uit onzekerheid over de eigen wetskennis. Je kunt zelf een verzoekschrift indienen. De or-telefoon heeft een voorbeeldtekst hiertoe die wel goed toegepast moet worden, zodat de or ook deze procedure in eigen hand kan nemen zo nodig. Neem contact op met de or-telefoon, zie bijlage 10. Tip: Meldt zo n vastloper in een scholingsvoornemen via je cursusleider. Zo n meldpunt is thans in ontwikkeling bij cursusinstituten. Daarmee kunnen wij werkgeversorganisaties aanspreken op zo n onwillige directeur. Geschillenregeling Bedrijfscommissie Naast de (vrijwillige) bemiddeling kun je bij de Bedrijfscommissie ook terecht voor een uitspraak binnen maximaal 5 weken (inclusief zitting). Daar hebben zij een speciale kamer voor ingericht. Zie voorbeeldbrief in bijlage 7. De procedure van de geschillenregeling staat in bijlage 8. Voordeel is dat dit laagdrempelig is en redelijk snel. Je hebt er geen advocaat voor nodig. Nadeel is de afdwingbaarheid; er zit geen sanctie vast aan hun uitspraak, waardoor de werkgever het naast zich kan neerleggen. De uitspraak van de Geschillencommissie BC kan voor jouw scholingsinstituut voldoende zijn, omdat zij daarmee voldoende garantie heeft dat hun rekening te verhalen is. Je kunt de directeur ook vragen of de uitspraak van de BC ook voor hem leidend is. Dat scheelt aan twee zijden advocaatkosten. 8 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

9 6. Kwaliteit van de scholing or Welk niveau van functioneren van de ondernemingsraad is goed genoeg? Of ben je al blij als je eens in de drie jaar op cursus mag? Twee heel verschillende uitgangspunten die tot ander scholingsgedrag leiden. Juist ondernemingsraden die in lastige verhoudingen moeten werken, hebben eigenlijk meer scholing nodig om zich goed te weren. De praktijk is te vaak dat zij te weinig op cursus gaan doordat hun directie cursusgang bemoeilijkt, of zij er zelf te weinig druk achter zetten. Helaas! Een misverstand is soms dat or-leden met een hoge opleiding nauwelijks or-scholing nodig hebben, omdat zij het wel van internet halen. Dat miskent een aantal kwaliteiten die beslist nodig zijn zoals goede samenwerking binnen de or of het contact met de collega s organiseren. Scholingsadvies Verstandig is om met een ervaren cursusleider in gesprek te gaan. Die kan de or helpen een scholingsplan te maken, zodat je toewerkt naar een goed functionerende or. Certificering scholingsinstituten In de nieuwe situatie zal de Stichting SCOOR (opgericht vanuit de SER) scholingsinstituten en hun trainers certificeren. In WOR artikel 18, lid 2, is na scholing toegevoegd van voldoende kwaliteit. In de toelichting op de wetstekst wordt verwezen naar de certificering door een stichting op te richten door de SER (SCOOR). Zie Ook de individuele trainers moeten een individueel certificaat halen en steeds vernieuwen. Je kunt de trainer zelf checken op De or kan natuurlijk een cursus halen bij een aanbieder zonder certificering, maar dat kan een flink deel van die nodige competenties miskennen. Bovendien is het versterkte wettelijke scholingsrecht gekoppeld aan het gebruik van een gecertificeerd instituut. Goedkoop betekent hier al gauw duurkoop. > Inhoudelijke onderwerpen zet men vaak voorop. Je moet toch weten hoe je met een advies- of instemmingaanvraag omgaat. Dus wil je veel weten over de WOR > Een goede strategie uitstippelen is doorgaans nog belangrijker om dat wettelijk recht om te zetten in resultaten. Dat vergt opbouw van informatie uit verschillende bronnen en de opbouw van een inhoudelijk standpunt. > Vervolgens is een doordachte communicatie van belang zowel naar je achterban als richting de directie en andere spelers in het veld, waaronder de vakbondsbestuurder(s). > Vaardigheid in vergaderen, netwerken en onderhandelen heb je dan nodig. > De voorzitter en secretaris moeten veel regie voeren om de or goed te laten lopen. Bovendien hebben zij vaak de extra taak ontwikkelingen af te stemmen met de directie en eventueel meningen daar te peilen. > Het strategisch beleid van de onderneming is voor orleden nog een zware klus er bovenop. Dit is een greep uit het werk van een or-lid. Niet voor niets wordt er gesproken over competenties voor or-leden bij de kandidaatstelling, ook door de FNV. Voor een deel hebben mensen die al, voor de rest is scholing nodig. Maar het toepassen in de praktijk is de belangrijkste leermeester. Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 9

10 7. Scholingsrecht individuele leden ondernemingsraad In artikel 18 WOR ligt het recht duidelijk bij de individuele leden: De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste commissie of onderdeelcommissie, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderscheidenlijk derde lid, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden de scholing en vorming van voldoende kwaliteit te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen. De ondernemingsraad zal wellicht met de hele club op meerdaagse cursus gaan, bijvoorbeeld drie dagen. Daarna blijven (twee) andere scholingsdagen binnen het minimum scholingsrecht onbenut. Kansen voor FNV ers in de ondernemingsraad FNV ers in de ondernemingsraad stellen zich vaak wat scherper op, met name in bedrijven waar de verhoudingen wat moeilijker zijn. Mensen hebben dan eerder het besef dat lidmaatschap van de bond hun collectieve kracht vergroot. Dat leidt ook tot een grotere scholingsvraag of tot scherpte om vast te houden aan scholingswensen tegen de zin van de directie. Ook kunnen deze or-leden meer hun eigen voorkeur volgen wat betreft het soort cursus of cursusinstituut. Met dit individuele scholingsrecht van or-leden hoeft een minderheid van de or zich niet neer te leggen bij een or-standpunt om maar niet op cursus te gaan. Individuele or-leden kunnen sterk behoefte hebben om op deelterreinen extra scholing te ontvangen. Een individueel or-lid kan daartoe aanspraak maken op de resterende scholingsdagen binnen het minimum recht. Waar het gaat over de kosten van de scholing, in artikel 22, lid 3 blijft dit recht van het individuele or-lid gewoon overeind: Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming als bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen. Gewenst is, om dat wel goed te communiceren. Meld dat gewoon in de or-vergadering en meldt het in een brief aan de directie. Zie voorbeeldbrief in bijlage 9. Tip: Denk ook eens individuele coaching van een nieuwe voorzitter of secretaris van de ondernemingsraad. 10 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

11 8. Richtbedragen SER voor scholing ondernemingsraad Voor 2013 heeft de SER commissie Bevordering Medezeggenschap deze bedragen al vastgesteld en gepubliceerd op hun site. De belangrijkste tekst daaruit hebben wij hieronder weergegeven. > maatwerkcursus: 1.094,- per dagdeel per or per trainer > open inschrijving: 180,- per dagdeel per individueel or-lid Deze tarieven zijn gebaseerd op de in 2012 gemiddeld gehanteerde tarieven voor medezeggenschapsscholing door de gecertificeerde scholingsinstituten in deze markt. Het richtbedrag voor de maatwerkcursus is het bedrag per dagdeel voor de or als geheel. In de praktijk wordt meestal gewerkt met gemiddeld één trainer per 13 personen in de groep die cursus krijgt. Indien er met twee trainers wordt gewerkt, in de praktijk dus doorgaans bij groepen die groter zijn dan 13 personen, is het richtbedrag per dagdeel het dubbele, derhalve 2.188,-. Het richtbedrag voor een open inschrijving -cursus is het bedrag per dagdeel per individueel or-lid. Voor het berekenen van het beschikbare budget moet het totaal aantal dagdelen dat door de diverse or-leden aan open inschrijving -cursussen wordt gevolgd, meegenomen worden. Het bedrag dat in beginsel beschikbaar wordt gesteld aan de ondernemingsraad voor scholing en vorming, wordt bepaald door de richtbedragen te vermenigvuldigen met het aantal dagdelen waarop feitelijk de betreffende scholing zal plaatsvinden. Geen richtbedrag voor accommodatiekosten Er wordt geen richtbedrag geformuleerd voor accommodatiekosten. Accommodatiekosten komen in de praktijk veel voor omdat scholing en vorming vaak plaatsvindt op een externe locatie, d.w.z. buiten de onderneming. Deze kostenpost moet daarom in die gevallen meegenomen worden bij het bepalen van het benodigde bedrag voor scholing en vorming van de ondernemingsraad. Er bestaat echter een grote verscheidenheid in het kwaliteitsniveau van externe locaties (variërend van jeugdherberg tot vijfsterren hotel). De omvang van de accommodatiekosten is daardoor afhankelijk van de gemaakte keuzes in concrete gevallen. Tip voor de or Check de offerte van het scholingsinstituut van jouw voorkeur op dit richtbedrag en zoek een accommodatie met een realistisch prijsniveau, is dus het parool. Laat de keuze voor een meerdaagse cursus of voor een externe locatie vooral bepalen door wat nodig is voor de kwaliteit van de scholing en niet door kosten alleen. Voor de eenheid in de or is samen extern verblijven beslist versterkend. Je hebt er ook meer focus op de scholing dan wanneer je binnen de onderneming de cursus volgt. Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 11

12 Bijlage 1. Veranderingen in de Wet op de ondernemingsraden 2013 A. Wetswijzigingen t.b.v. het nieuwe scholingssysteem Artikel 18. Vrijgestelde tijd, scholingsrechten 1. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak zijn betrokken, alsmede voor kennisneming van de arbeidsomstandigheden in de onderneming. 2. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste commissie of onderdeelcommissie, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderscheidenlijk derde lid, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden de scholing en vorming van voldoende kwaliteit te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen. 3. De ondernemer en de ondernemingsraad stellen het aantal uren, bedoeld in het eerste lid, en het aantal dagen, bedoeld in het tweede lid onderscheidenlijk derde lid, vast op een zodanig aantal als de betrokken leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. Daarbij wordt in acht genomen dat het aantal uren niet lager vastgesteld kan worden dan zestig per jaar en het aantal dagen: a. voor leden van een in het tweede lid bedoelde commissie die niet tevens lid zijn van de ondernemingsraad, niet lager vastgesteld kan worden dan drie per jaar; b. voor leden van de ondernemingsraad die niet tevens lid zijn van een in het tweede lid bedoelde commissie, niet lager vastgesteld kan worden dan vijf per jaar; en c. voor leden van de ondernemingsraad die tevens lid zijn van een commissie, niet lager vastgesteld kan worden dan acht per jaar. 4. De ondernemingsraad, alsmede ieder lid van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan hetgeen is bepaald in het eerste, het tweede en het derde lid. Artikel 22. Kosten (nieuw) 1. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer. 2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid komen de kosten van het overeenkomstig artikel 16 en artikel 23a, zesde lid, raadplegen van een deskundige door de ondernemingsraad of een commissie van die raad, alsmede de kosten van het voeren van rechtsgedingen door de ondernemingsraad, slechts ten laste van de ondernemer, indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De eerste volzin is niet van toepassing wanneer uitvoering is gegeven aan het vierde lid. 3. Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming als bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen. 4. De ondernemer kan in overeenstemming met de ondernemingsraad de kosten die de ondernemingsraad en de commissies van die raad in enig jaar zullen maken, voor zover deze geen verband houden met het bepaalde in de artikelen 17 en 18, eerste lid, vaststellen op een bepaald bedrag, dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt. 12 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

13 Artikel 35c, lid 3, over de faciliteiten voor de PVT, wordt zo gewijzigd, dat de bepalingen over de richtbedragen (nieuwe artikel 22, lid 3) en de mogelijkheid een budget voor scholing en vorming vast te stellen (artikel 22, lid 4) ook voor de PVT gaan gelden; bovendien blijft de toepasselijkheid van artikel 18, lid 2, voor de PVT, ook in gewijzigde vorm (scholing en vorming van voldoende kwaliteit) bestaan. Artikel 46A vervalt, over financiering scholing, en daarmee dus de WOR-heffing. En krijgt het een nieuwe tekst dat de SER de medezeggenschap gaat bevorderen. Artikel 46B en C vervallen, over het GBIO, cursussubsidie en de financiering via de SER. B. Wijzigingen in de WOR t.a.v. de Bedrijfscommissies (BC) Artikel 36, lid 3 en 4 vervallen. De or (en andere belanghebbenden) is (zijn) niet meer verplicht om eerst bij de BC om bemiddeling te vragen. Men kan zich rechtstreeks tot de Kantonrechter wenden. Wel blijft de optie open om die bemiddeling te vragen aan de Bedrijfscommissie. Het is immers een lichtere route waar soms behoefte aan is. Zie In de Wet op de Ondernemingsraden verdwijnt de Bedrijfscommissie ook op andere punten: > De or hoeft geen reglement meer naar de BC te sturen. Wijziging artikel 8, lid 1. > Bij ontheffing door de SER voor het instellen van een or hoeft de SER geen mededeling meer te doen aan de Bedrijfscommissie. Wijziging Artikel 5, lid 3. > Het or-jaarverslag hoeft niet meer naar de BC gestuurd te worden. Vervallen artikel 49, lid 2. C. Aanvulling informatierecht Artikel 31 lid 2 wordt uitgebreid met de informatieplicht over de internationale zeggenschapsverhoudingen. Kortom, wie is verantwoordelijk binnen een internationaal concern over belangrijke besluiten die het Nederlandse bedrijf raken. Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 13

14 Bijlage 2. Commissie Bevordering Medezeggenschap Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Uit het SER-advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 vloeit een wijziging van het systeem van scholing en vorming van OR-leden voort. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER (CBM) doet in verband hiermee een Aanbeveling aan ondernemingsraden en ondernemers. Bijlage 1 bij deze Aanbeveling bevat een beknopte toelichting op de betreffende systeemwijzigingen. Uit deze toelichting blijkt onder meer dat de bestaande rechten en plichten van partijen onaantastbaar blijven en daartoe zelfs zijn aangescherpt. Zo kan de OR in beginsel en binnen het redelijke (aan het begin van zijn zittingsperiode of, naar keuze, aan het begin van een zittingsjaar) zelf bepalen hoe de dagen die hij nodig acht voor scholing en vorming worden ingevuld (inhoud en duur, scholingsinstituut, tijdstip en plaats). In beginsel: voor meer dagen scholing en vorming dan het wettelijk minimum is de instemming van de ondernemer nodig. Binnen het redelijke: zolang de in totaal met de scholingsbehoeften gemoeide kosten in lijn liggen met een bedrag dat gelijk is aan het richtbedrag vermenigvuldigd met het aantal dagdelen waarop de scholing feitelijk zal plaatsvinden, zullen die kosten in beginsel als redelijkerwijs noodzakelijke kosten worden aangemerkt. Het is van wezenlijk belang dat ondernemingsraden hun scholingsrechten ook daadwerkelijk ten uitvoer kunnen brengen. Overleg tussen ondernemer en OR over de concrete invulling/toepassing van deze rechten past in onze goede arbeidsverhoudingen maar uiteraard gebaseerd op deze rechten. Daarbij hoort ook dat ondernemers snel reageren op voorstellen c.q. plannen van ondernemingsraden betreffende hun scholing. Gelet op het onomstreden belang van een kwalitatief goede medezeggenschap en uitgaande van het nieuwe systeem van scholing van ondernemingsraadleden, beveelt de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER aan ondernemingsraden resp. ondernemers aan om: 1. Op de voor de onderneming passende wijze overleg te voeren over de scholingsbehoeften van de ondernemingsraad en - daarbij te kiezen voor een door de Stichting SCOOR gecertificeerd scholingsinstituut - zich daarbij te oriënteren op de jaarlijks door de CBM vastgestelde richtbedragen. 2. de afspraken onder punt 1 ( scholingsplan ) 2 desgewenst vast te leggen in een regeling of convenant; het scholingsplan kan betrekking hebben op een zittingsjaar of een gehele zittingsperiode. 3. onderlinge geschillen over de redelijkheid of interpretatie van de toepassing van het wettelijk scholingsrecht (omvang, betaling etc.) gezamenlijk of afzonderlijk voor te leggen aan de bedrijfscommissie waaronder de onderneming valt, op basis van de daartoe door de SER in zijn Verordening op de bedrijfscommissies opgestelde procedure (zie bijlage 2). Den Haag, 21 december 2012 Namens de CBM, prof. mr. F.B.J. Grapperhaus, voorzitter 14 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

15 Bijlage 3. Brief aan directie met melding cursusofferte Aan de directie Datum: Betreft: Cursus ondernemingsraad Geachte directie, De ondernemingsraad is van plan op cursus te gaan om te zorgen voor voldoende kwaliteit in zijn functioneren. De beoogde cursusdata zijn t/m Van het cursusinstituut naar keuze van de or vindt u bijgaand de offerte, zodat u rekening kunt houden met de kosten die voor rekening van het bedrijf komen. Het aantal cursusdagen valt binnen de ruimte van het minimum wettelijk scholingsrecht zoals verwoord in Wet op de Ondernemingsraden artikel 18. De geoffreerde scholingskosten zijn in lijn met het SER-richtbedrag Het scholings instituut is gecertificeerd door de Stichting SCOOR (SER) zodat de kwaliteit voldoende gegarandeerd is. Hiermee voldoen wij aan de eisen der redelijkheid zoals de SER dit aanbeveelt. Vanaf 1 januari 2013 heeft de wetgever het systeem met GBIO-subsidie en heffing vervangen door een nieuw systeem waarbinnen een versterkt recht op scholing is geformuleerd. De SER heeft hiertoe een aanbeveling uitgevaardigd (zie bijlage) en daarnaast richtbedragen scholingskosten en de certificering van de scholingskwaliteit vastgesteld. Niettemin vindt de or het gewenst om over de uitvoering van deze scholing nog afstemming te hebben met u. Wij stellen voor dit in de komende overlegvergadering op xx-xx-xxxx te doen. Indien dat niet schikt vernemen wij graag binnen twee weken uw reactie. Hoogachtend, X. Xxxxx Namens de ondernemingsraad Bijlage: Offerte scholing ondernemingsraad Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 15

16 Bijlage 4. Brief aan directie met melding cursusplanning komend kalenderjaar Aan de directie Datum: Betreft: Cursusplanning ondernemingsraad 2013 Geachte directie, De ondernemingsraad heeft een planning gemaakt voor cursussen die zij nodig hebben om de kennis en competenties op peil te brengen. De Planning 2013 is: - Xx t/m xx <beoogde data> voor de hele or - Xx xx <beoogde data> voor de hele or - Xx xx <beoogde datum> voor de or-leden x.xxxx, x.xxx en x.xxx Van het cursusinstituut naar keuze van de or vindt u bijgaand de offerte(s), zodat u rekening kunt houden met de kosten die voor rekening van het bedrijf komen. Het aantal cursusdagen valt binnen de ruimte van het minimum wettelijk scholingsrecht zoals verwoord in Wet op de Ondernemingsraden artikel 18. De geoffreerde scholingskosten zijn in lijn met het SER-richtbedrag Het scholingsinstituut is gecertificeerd door de Stichting SCOOR (SER) zodat de kwaliteit voldoende gegarandeerd is. Hiermee voldoen wij aan de eisen der redelijkheid zoals de SER dit aanbeveelt. Vanaf 1 januari 2013 heeft de wetgever het systeem met GBIO-subsidie en heffing vervangen door een nieuw systeem waarbinnen een versterkt recht op scholing is geformuleerd. De SER heeft hiertoe een aanbeveling uitgevaardigd (zie bijlage) en daarnaast richtbedragen scholingskosten en de certificering van de scholingskwaliteit vastgesteld. Niettemin vindt de or het gewenst om over de uitvoering van deze scholing nog afstemming te hebben met u. Wij stellen voor dit in de komende overlegvergadering op xx-xx-xxxx te doen. Indien dat niet schikt vernemen wij graag binnen twee weken uw reactie. Hoogachtend, X. Xxxxx Namens de ondernemingsraad Bijlage: Offerte scholing ondernemingsraad 16 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

17 Bijlage 5. Reactie or op financieel bezwaar directie Aan de directie Datum: Betreft: Uw bezwaar op scholing ondernemingsraad Geachte directie, Op het voornemen van de ondernemingsraad om scholing te volgen, heeft u aangegeven de kosten te hoog te vinden c.q. daar bezwaren tegen geuit. Wij menen dat ons scholingsvoornemen redelijk is en bovendien in lijn met de aanbeveling van de SER op dit gebied. Wij willen en kunnen alleen met uw bezwaren rekening houden, indien uit een degelijke onderbouwing (financiële cijfers) overtuigend blijkt dat het bedrijf dit thans niet dragen kan. Vanuit dezelfde onderbouwing kunt u wellicht aangeven wat wanneer dan wel verantwoord is. Graag ontvangen wij uw reactie binnen één week, zodat de ondernemingsraad uw bezwaren kan bespreken en indien aan de orde zijn plannen tijdig kan bijstellen. De or zal kort na zijn beraadslaging hierover weer contact met u opnemen. Hoogachtend, X.Xxxxx Voorzitter ondernemingsraad Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 17

18 Bijlage 6. Reactie or op gebrek aan medewerking bij de directie Aan de directie Datum: Betreft: Scholing ondernemingsraad Geachte directie, De ondernemingsraad meent in alle redelijkheid zijn scholing gepland te hebben en heeft de kosten aan u gecommuniceerd. Wij hebben daarbij verwezen naar de eisen van redelijkheid zoals de SER die heeft opgesteld en ook door de wetgever zijn aangehaald. Niettemin verzet u zich tegen de uitvoering van de voorgenomen en noodzakelijke scholing van de ondernemingsraad. Uw argumenten houden geen rekening met het wettelijk recht en de redelijke opstelling van de or. De ondernemingsraad heeft zich over dit geschil beraden en heeft besloten: <hieronder de gewenste optie laten staan, de andere weghalen> - zoals gepland op cursus te gaan conform de eerder gecommuniceerde offerte. Gezien de eisen die de wet daaraan stelt en waar de or binnen blijft, zullen de kosten voor rekening van het bedrijf zijn. - de ondernemingsraad zal dit geschil voorleggen aan de bedrijfscommissie die daarover snel uitspraak kan doen. De ondernemingsraad is namelijk van mening dat deze onderneming en het personeel het best gebaat is bij een ondernemingsraad die terzake kundig en vaardig is. De voorgestelde scholing van de or is nodig en de or ziet in de door u aangevoerde argumenten geen argumenten om af te wijken van de scholing die wij gepland hebben. Hoogachtend, X.Xxxxxxx Namens de ondernemingsraad Bijlage: Scholingsofferte 18 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

19 Bijlage 7. Brief aan bedrijfscommissie met verzoek tot uitspraak in geschil or scholing Aan de bedrijfscommissie 1 Datum: Betreft: Geschil scholing ondernemingsraad xxxxxxxx <naam onderneming/instelling> Geachte leden van de bedrijfscommissie, Hierbij verzoeken wij u om uitspraak te doen in het geschil dat de ondernemingsraad heeft over scholing or met onze bestuurder. - Op xx-xx-xxxx heeft de ondernemingsraad zijn voornemen tot scholing kenbaar gemaakt aan de bestuurder: zie bijlage 1 inclusief scholingsofferte - In de overlegvergadering van xx-xx-xxxx is dit aan de orde geweest met als resultaat.. - Op xx-xx-xxxx heeft de bestuurder als reactie gegeven. < inhoud reactie bestuurder kort weergeven>, zie bijlage (als beschikbaar) - Op xx-xx-xxxx heeft de or vastgesteld dat er een geschil bestaat ten aanzien van de scholing or en heeft dit gecommuniceerd, zie bijlage De ondernemingsraad heeft hierbij gewezen op de Aanbeveling inzake de scholing en vorming van or-leden zoals de SER die heeft uitgebracht, en heeft zelf getracht zich te houden aan de eisen der redelijkheid zoals daar in geformuleerd zijn. De beoogde scholing valt bovendien binnen het minimum scholingsrecht van WOR artikel 18. Graag vernemen wij uw uitspraak. Indien u dat nodig acht, zijn wij bereid ons verzoek ter zitting toe te lichten. Hoogachtend, Namens de ondernemingsraad xxxx<naam onderneming/instelling> Voorzitter or Bijlagen - brief or d.d. xx-xx-xxxx inclusief scholingsofferte - brief directie d.d. xx-xx-xxxx - brief or d.d. xx-xx-xxxx 1 BC markt I voor alle profitsectoren secretaris: dhr. mr. E.V. Knopper Postbus LK Den Haag BC markt II voor de sectoren welzijn, zorg en sociaal-culturele sectoren secretaris: dhr. mr. E.V. Knopper Postbus LK DEN HAAG Bedrijfscommisie voor de Overheid Secretaris: mr. J.C. Dekker Postbus CN Den Haag cc Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 19

20 Bijlage 8. Uit de Verordening op de bedrijfscommissies De Verordening op de bedrijfscommissies van de SER bevat ten behoeve van het beslechten van geschillen over scholing en vorming enkele bijzondere procedurebepalingen. Ten eerste een nieuw tweede lid in artikel 5, luidende: Elke bedrijfscommissie stelt, al dan niet gezamenlijk met een andere bedrijfscommissie, een scholingskamer in ter behandeling van vragen en geschillen over artikel 18, tweede en derde lid, en artikel 22, derde en vierde lid, van de wet. Daarnaast een aparte paragraaf voor de procedure bij de scholingskamer: 4. In afwijking van het derde lid belegt de scholingskamer, indien zij van oordeel is dat voor de behandeling van het voorgelegde geschil een zitting nodig is in aanwezigheid van partijen, zo spoedig mogelijk doch niet later dan vier weken na indiening van het geschil een zitting, waartoe partijen worden uitgenodigd. Binnen twee weken na de zitting brengt de scholingskamer schriftelijk haar verslag van bevindingen uit waarin opgenomen haar oordeel omtrent de beslechting van het geschil. 5. Met instemming van beide partijen kan de termijn voor het uitbrengen van het schriftelijke verslag van bevindingen als bedoeld in het derde en het vierde lid met maximaal drie weken worden verlengd. 3a Bijzondere procedure scholingskamer Artikel 18a De ondernemingsraad en de ondernemer kunnen, al dan niet gezamenlijk, vragen over artikel 18, tweede en derde lid, en artikel 22, derde en vierde lid, van de wet en geschillen over deze artikelen voorleggen aan de scholingskamer. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing voor een centrale ondernemingsraad en een groepsondernemingsraad. Artikel 18b De in artikel 18a bedoelde vragen worden binnen een week beantwoord. Bij vragen over de hoogte van kosten van scholing en vorming, betrekt de scholingskamer in haar oordeel de richtbedragen zoals die jaarlijks worden vastgesteld door de Raad. Artikel 18c 1. Een geschil als bedoeld in artikel 18a wordt schriftelijk aanhangig gemaakt. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. 2. De scholingskamer stelt de wederpartij in de gelegenheid zijn standpunt ten aanzien van het voorgelegde geschil kenbaar te maken. 3. De scholingskamer brengt binnen drie weken na de indiening van het geschil schriftelijk haar verslag van bevindingen uit waarin opgenomen haar oordeel omtrent de beslechting van het geschil. 20 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

21 Bijlage 9. Voorbeeldbrief melding scholing individueel ondernemingsraadslid Aan de ondernemingsraad Datum: Betreft: scholing als or-lid Beste leden van de ondernemingsraad, Als individueel or-lid wil ik graag (extra) scholing, namelijk naar <soort cursus/studiedag, datum>. Daarmee verwacht ik beter te kunnen functioneren. Ik weet dat de gehele ondernemingsraad in dit kalenderjaar niet het gehele minimum scholingsrecht gebruikt. Van de overblijvende ruimte wil ik voor mijn cursuswens gebruik maken. De kosten en kwaliteit van de scholing voldoen aan de eisen der redelijkheid zoals door de SER zijn aanbevolen. Natuurlijk meld ik mijn scholingsvoornemen bij de directie. Met vriendelijke groeten, X.Xxxxxxx Lid ondernemingsraad Bijlage: Opgave scholing (inhoud, datum, prijs) Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 21

22 Bijlage 10. Voorbeeldbrief melding scholing individueel ondernemingsraadslid Aan de directie Datum: Betreft: Melding or-scholing <naam or-lid> Geachte directie, Om mijn kwaliteiten als lid van de ondernemingsraad verder te ontwikkelen, wil ik graag (extra) scholing volgen: <cursus/studiedag, datum>. Naast de cursus die de gehele ondernemingsraad volgt valt dit scholingsvoornemen binnen het minimum scholingsrecht zoals de WOR dit aangeeft in artikel 18. We hebben dit ook binnen de ondernemingsraad besproken en afgestemd. Bovendien is dit wat betreft de kosten en kwaliteit in lijn met de aanbeveling van de SER (richtbedrag SER, certificering SCOOR). Natuurlijk wil ik dit afstemmen met u. Graag verneem ik binnen twee weken uw reactie. Hoogachtend, X.Xxxxxxxx Lid ondernemingsraad Bijlage: Opgave scholing (inhoud, datum, prijs) 22 Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad

23 Informatie FNV Bondgenoten OR-telefoon T (werkdagen) E W Abvakabo FNV OR-Wijzer T (10 ct/min) op werkdagen van 13 tot 17 uur. W FNV Bouw AIP T E W FNV Formaat T E W SER T E W kijk onder thema s bij ondernemingsraden Bedrijfscommissies Markt I T E W Bedrijfscommissie Markt II T E W Bedrijfscommissie Overheid T E W Goede Scholing voor leden van de ondernemingsraad 23

24

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden

Commissie Bevordering Medezeggenschap. Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Commissie Bevordering Medezeggenschap Aanbeveling inzake de scholing en vorming van OR-leden Uit het SER-advies Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad van maart 2011 vloeit een wijziging van

Nadere informatie

Richtbedragen OR-scholing 2015

Richtbedragen OR-scholing 2015 COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Richtbedragen OR-scholing 2015 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober

Nadere informatie

Richtbedragen scholing en vorming 2017

Richtbedragen scholing en vorming 2017 COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Richtbedragen scholing en vorming 2017 Sociaal-Economische Raad Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl

Nadere informatie

Richtbedragen scholing en vorming 2016

Richtbedragen scholing en vorming 2016 COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Richtbedragen scholing en vorming 2016 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP. 081 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP. 081 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Kees Jan Haasnoot. Medezeggenschap & de rol van de SER

Kees Jan Haasnoot. Medezeggenschap & de rol van de SER Kees Jan Haasnoot Medezeggenschap & de rol van de SER De Nederlandse overlegeconomie Wortelt in een lange traditie van samenwerking en overleg Drie niveaus: Bedrijven: ondernemingsraden Sectoren / branches:

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk?

Wettelijke kaders Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 13-3-2013. Workshop Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? Workshop "Facilitering en beloning van ondernemingsraden Loont OR-werk? LOMOZ Themadag 13 maart, t Veerhuis te Nieuwegein Facilitering in de praktijk Loont OR-werk? 1 De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad

Nadere informatie

Relevante bepalingen Wet op de ondernemingsraden

Relevante bepalingen Wet op de ondernemingsraden Bijlagen 34 BIJLAGE 1 Relevante bepalingen Wet op de ondernemingsraden Artikel 18 1. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, gedurende een

Nadere informatie

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE

PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE PERSONEELS- VERTEGEN- WOORDIGING OPRICHTING EN WERKWIJZE Medezeggenschap Nummer 1 - September 2015 PERSONEELSVERWOORDIGING (PVT) OPRICHTING EN WERKWIJZE VOORAF Werknemers die meebeslissen zijn waardevol

Nadere informatie

Het adviesrecht van de or

Het adviesrecht van de or FNV Bondgenoten Het adviesrecht van de or Een korte toelichting Wat is het adviesrecht? Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189.

LOGA. CNV 1'uhliekt /aak CMIIT. convenant medezeggenschap (2) ECCVA/U november 2008 CVA/LOGA 08/38. Lbr. 08/189. LOGA C.'olk-gi' voor Ai-1-.i-idszakcn/VNG Brief aan de leden Landelijk Overleg...,, u,..., T.a.v. het college en de raad Gemeentelijke,,,, Arbeidsvoorwaarden i" '\ V CNV 1'uhliekt /aak CMIIT informatiecentrum

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR

Brochure. Basiscursus (W)OR in 1 dag. Goed van start in de OR Brochure Basiscursus (W)OR in 1 dag Goed van start in de OR Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus (W)OR 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist een training kiezen

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Rolnummer: RP98.041 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN GESCHIL

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Afspraken tussen ondernemer en OR

Afspraken tussen ondernemer en OR Bijlage B Afspraken tussen ondernemer en OR Algemeen Afspraken tussen ondernemer en OR (GOR en COR daaronder ook begrepen) kunnen op verschillende manieren gestalte krijgen. Ze kunnen mondeling worden

Nadere informatie

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen Page 1 of 33 Home > Wetten en regels > WOR Zoek: >> Wetten en regels De Wet op de ondernemingsraden (WOR) Versie januari 2010. Aan de artikelen zijn titels toegevoegd. Lees ook de vrijwaringsverklaring.

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM

AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM AFSPRAKEN TUSSEN DE ONDERNEMER FOM EN DE CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD FOM Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Bevoegdheden Artikel 3 Kandidaatstelling Artikel 4 Voordracht tot Uitsluiting Artikel 5 Overleg vergadering

Nadere informatie

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag

Brochure. Basiscursus personeelsvertegenwoordiging. De PVT en de WOR in 1 dag Brochure Basiscursus personeelsvertegenwoordiging De PVT en de WOR in 1 dag Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Basiscursus personeelsvertegenwoordiging 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7

Nadere informatie

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag

OR en geheimhouding COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP. SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus LK Den Haag COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP OR en geheimhouding SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl Oktober 2014, Sociaal-Economische

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen Artikel 10.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Titel 1. Het bestuur en de

Nadere informatie

Verhouding OR en achterban

Verhouding OR en achterban Verhouding OR en achterban De werknemers kiezen natuurlijk de OR. Het belang van een goed contact gaat echter veel verder. Je moet weten wat er leeft onder de collega s. Hun zienswijze kennen als de directie

Nadere informatie

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT 2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze bijlage wordt verstaan onder: a. minister: de minister

Nadere informatie

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp

Geacht lid, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht. Doorkiesnummer 2 december Ons kenmerk /ep/kp Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Datum Doorkiesnummer 2 december 2015 030-2637261 Onderwerp Or verkiezingen Randstad Groep Geacht lid, De verkiezingscommissie van uw ondernemingsraad (or) heeft

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Personeelsvertegenwoordiging

Personeelsvertegenwoordiging ondernemingsraad Personeelsvertegenwoordiging Oprichting en werkwijze 2 Personeelsvertegenwoordiging 1. Wat is een PVT? 5 2. Waarom een PVT? 6 3. Hoe richt je een PVT op? 7 Hoe start je een PVT? 4. Hoe

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

SCHOLINGSRECHT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD. Maak er gebruik van! Medezeggenschap

SCHOLINGSRECHT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD. Maak er gebruik van! Medezeggenschap SCHOLINGSRECHT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD Maak er gebruik van! Medezeggenschap Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of het artikel van uw keuze. Via de home-button

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

Het praktische checklistboek voor de OR

Het praktische checklistboek voor de OR Het praktische checklistboek voor de OR Wanne van den Bijllaardt Marianne van der Pol Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 Verkiezingen organiseren De hier gehanteerde termijnen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord

Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad. Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Medezeggenschapsreglement Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord Voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. 1 Inhoudsopgave Preambule... 3 Reglement... 3 I.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs VO Zoetermeer 28-07 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage D De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

Artikel 1. 3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:

Artikel 1. 3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; b.

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven.

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven. DE ONDERNEMINGSRAAD EN PENSIOEN Algemeen Wet op de ondernemingsraden Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een werkgever de pensioenregeling wenst

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Kopie. Gemeente D 2 8 NOV 2008. Doc./bijlage Productnr.

Kopie. Gemeente D 2 8 NOV 2008. Doc./bijlage Productnr. College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak CMHF Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Afd. QU Gemeente D Doc./bijlage Productnr. CP.Vof Kopie 2 8 NOV 2008 LOGA 1. Landelijk

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden

Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden (Tekst geldend op: 08-01-2015) Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden Wij JULIANA, bij de gratie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Advies Rolnummer: RP 083 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES

Nadere informatie

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1 33 367 Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad

De ondernemingsraad. Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad De ondernemingsraad Een eerste en bondige kennismaking met de ondernemingsraad Colofon: Dit is een uitgave van de Stichting FNV-Pers ten behoeve van FNV Bondgenoten. Gewijzigde 12e herdruk: oktober 2010,

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

INFORMATIERECHT. inleiding

INFORMATIERECHT. inleiding 1 INFORMATIERECHT inleiding VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 2 Stelling: Een OR die onvoldoende door de bestuurder wordt geïnformeerd is machteloos VOLDOENDE GEÏNFORMEERD? 3 Wie heeft het idee dat de bestuurder

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Brochure. Training effectief onderhandelen voor de OR. Meer resultaat uit de Overlegvergadering

Brochure. Training effectief onderhandelen voor de OR. Meer resultaat uit de Overlegvergadering Brochure Training effectief onderhandelen voor de OR Meer resultaat uit de Overlegvergadering Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Training effectief onderhandelen voor de OR 4 Algemene informatie over de training

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2

Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUTT 2010 SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN vastgesteld door het bestuur na nstemming van de GMR op 9 december 2010 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

De wet op de ondernemingsraden (Wor)

De wet op de ondernemingsraden (Wor) Hoofdstuk 22 Extra informatie De wet op de ondernemingsraden (Wor) Sinds 1950 is de Wet op de Ondernemingsraden (Wor) van kracht waarin de rechten en bevoegdheden van ondernemingsraden staan genoemd. Hierna

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012

CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Reglement Geschillencommissie Vastgesteld op 27 maart 2012 CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld op 27 maart Versie 0.2 Mvw 21/2/ Inhoud Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Samenstelling van de Geschillencommissie 3 Artikel 3.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013.

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2013.6 RIS 262582 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJNPERSONEEL 2013. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. In te trekken Regeling Geschillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap

De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap www.merlijnmedezeggenschap.nl De eerste 9 maanden Nieuw in de medezeggenschap Geschiedenis De basis en doel van medezeggenschap Van idee naar besluit De rechten De faciliteiten Geschiedenis van de WOR

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering van 12 mei 2011

Verslag algemene ledenvergadering van 12 mei 2011 Verslag algemene ledenvergadering van 12 mei 2011 Aanwezig: Frits Jans (voorzitter), Eli Draaisma (secretaris), Rita Brinkhuis (bestuurslid en verslaglegging), Sybe Dijkstra (bestuurslid), Albert van Driel

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Bijlage 3 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Preambule Dit reglement is in september 2013 opgesteld door het bestuur van het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies

5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies 5 Modelbesluiten voor de instelling van commissies 5.1 Inleiding Ingevolge artikel 15 WOR kan de OR de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. De OR dient

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Medezeggenschapsreglement ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel Wijzigingen bestuurlijk geaccordeerd op 21 januari 2015 Wijzigingen doorgevoerd op 19 februari 2015 Reglement wordt vastgesteld d.d. 17 maart

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie

Reactie op internetconsultatie Reactie op internetconsultatie Concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake beloningen van bestuurders

Nadere informatie