Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 april 0 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. Samenstelling: Leden: Ham, B. van der (D66), Bochove, B.J. van (CDA), Voorzitter, Haverkamp, M.C. (CDA), Miltenburg, A. van (VVD), Bosma, M. (PVV), Voordewind, J.S. (CU), Dijk, J.J. van (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Dibi, T. (GL), Wolbert, A.G. (PvdA), Ondervoorzitter, Biskop, J.J.G.M. (CDA), Smits, M. (SP), Elias, T.M.Ch. (VVD), Beertema, H.J. (PVV), Dijkstra, P.A. (D66), Jadnanansing, T.M. (PvdA), Dekken, T.R. van (PvdA), Dijkgraaf, E. (SGP), Çelik, M. (PvdA), Lucas, A.W. (VVD), Klaveren, J.J. van (PVV), Klaver, J.F. (GL) en Liefde, B.C. de (VVD). Plv. leden: Koşer Kaya, F. (D66), Ferrier, K.G. (CDA), Werf, M.C.I. van der (CDA), Burg, B.I. van der (VVD), Dille, W.R. (PVV), Rouvoet, A. (CU), Kooiman, C.J.E. (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Peters, M. (GL), Dam, M.H.P. van (PvdA), Toorenburg, M.M. van (CDA), Wit, J.M.A.M. de (SP), Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD), Mos, R. de (PVV), Pechtold, A. (D66), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Klijnsma, J. (PvdA), Staaij, C.G. van der (SGP), Hamer, M.I. (PvdA), Harbers, M.G.J. (VVD), Gerbrands, K. (PVV), Sap, J.C.M. (GL) en Lodders, W.J.H. (VVD). Handelingen II, , nr d.d. 9 juni 004; nr ,d.d. 3 juni 004; nr , d.d. 30 juni 004; nr d.d. juli 004. Betreffende een initiatiefwetsvoorstel: Voorstel van wet van de leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs), Kamerstuk 8 65, nr. 8. Inhoudsopgave I ALGEMEEN. Inleiding Algemeen 3. Werknemers- en auteurskorting 3 4. Geen vaste prijs meer voor geïmporteerde muziekuitgaven 3 5. Buitenlandse boekverkopers 4 6. Aanpassingen van technische aard 5 7. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid 5 II ARTIKELSGEWIJS 5. Artikel I, Onderdeel A 5. Artikel I, Onderdeel C 5 3. Artikel I, Onderdeel D 5 I ALGEMEEN. Inleiding De leden van de VVD-fractie hebben, met in herinnering de wetsbehandeling in 004, kennisgenomen van het wetsvoorstel. De leden van deze fractie zien aanleiding een aantal opmerkingen te maken en vragen te stellen. kst ISSN s-gravenhage 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 00 0, 3 64, nr. 5

2 De leden van de PvdA-fractie hebben kennis genomen van de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet. De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel tot wijziging op de Wet op de vaste boekenprijs naar aanleiding van de evaluatie van die wet (hierna: de wet). Op een aantal punten verzoeken de leden de regering tot een toelichting. De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van het wetsvoorstel.. Algemeen De leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven (Kamerstuk 8 65). Memorie van toelichting, Kamerstuk 8 65, nr Evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs, Kamerstuk 3 300, nr.. 4 Bij het voorstel van wet van de leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs), Kamerstuk 8 65, nr Kamerstuk 3 300, nr.. 6 Kamerstuk 3 64, nr. 4. De leden van de VVD-fractie achten de uitgangspunten van de toenmalige initiatiefnemers van het voorstel voor een Wet op de vaste boekenprijs duidelijk, namelijk «het waarborgen van een breed en divers aanbod van boeken in het Nederlands en het Fries» via een «geografisch ruim gespreid net van boekhandels met een groot en gevarieerd assortiment.» De boekenmarkt is onderdeel van de Nederlandse cultuur en daar dient zorgvuldig mee omgegaan te worden. De leden zijn van mening dat de Nederlandse literatuur een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse maatschappij is. Deze wet is echter gevoed door de angst de status quo van de boekenmarkt en de uitgeverijen te veranderen. Al in 004 pleitten de leden van deze fractie tegen een vaste boekenprijs, die verticale prijsbindingen heeft verankerd in de Nederlandse wet, omdat zij van mening zijn dat betrokken partijen in grote meerderheid gebaat zijn bij de effecten van marktwerking in tegenstelling tot het kunstmatig fixeren van boekenprijzen. Desalniettemin bestaat de Wet op de vaste boekenprijs nu zes jaar en heeft een evaluatie plaatsgevonden. De mening van deze leden is ongewijzigd gebleven, ook na het bestuderen van de evaluatie. 3 Niet alleen in 004 4, maar ook nu wordt een valse waarde gehecht aan de vaste boekenprijs. De conclusies die getrokken zijn op basis van de evaluatie, worden volgens de leden ten onrechte toegeschreven aan de vaste boekenprijs. De mening van de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Plasterk, dat «de wet goed functioneert en de vaste prijs bijdraagt aan de brede beschikbaarheid van het boek» wekt bevreemding bij deze leden, omdat de beschikbaarheid «stabiel» is gebleven en onderzoek zelfs wijst op «afname». 5 De Raad van State onderschrijft deze tegenstelling: «de stellige bewering dat dit een gevolg van de wet is, wordt in het kwantitatieve deel van het onderzoek echter niet of nauwelijks cijfermatig onderbouwd omdat cijfermateriaal niet of nauwelijks (compleet) voorhanden is». 6 De leden blijven mede op basis van de evaluatie bij hun standpunt dat de Wet op de vaste boekenprijs een overbodig instrument is. De boekenprijs kan worden losgelaten omdat deze sector in vergelijking met andere economische sectoren geen bijzondere positie heeft die een dergelijk overheidsingrijpen op prijsvorming rechtvaardigt. Wat is de reactie van regering op dit oordeel, zo vragen de leden. Deze leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat de voorgestelde wijzigingen een goede aanvulling zijn op de huidige wet. De leden constateren dat het goed is dat de Wet op de vaste boekenprijs iedere vijf jaar wordt getoetst op doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. De evaluatie bewijst zijn dienst. Deze leden zijn verheugd over de constatering dat op grond van de onderzoeksresultaten in de evaluatie blijkt dat de wet goed functioneert. Het is een goede zaak dat naar aanleiding van deze evaluatie deze wijzigingen worden voorgesteld die de wet verder zullen verbeteren. Tweede Kamer, vergaderjaar 00 0, 3 64, nr. 5

3 De leden van de CDA-fractie stellen het op prijs dat de regering de in 005 ingevoerde wet uitvoerig heeft laten evalueren en de meeste van de aanbevelingen tot wetswijziging daadwerkelijk overneemt. De leden van deze fractie vragen, of de vaste boekenprijs in een globaliserende wereld, waarin boeken en muziek op steeds grotere schaal digitaal beschikbaar komen, de vaste boekenprijs oneindig houdbaar is. Graag vernemen de leden hoe de regering hier tegenaan kijkt en op welke termijn de regering voornemens is opnieuw een evaluatie uit te voeren. De leden van de SP-fractie constateren dat de vaste boekenprijs een pluriforme markt veiligstelt, waardoor de consument toegang houdt tot een breed en uiteenlopend assortiment. Ook wordt op deze wijze het voortbestaan van kleine zelfstandige ondernemingen niet in gevaar gebracht, die anders niet meer kunnen concurreren met grote ketens. Deze leden vragen wel welke gevolgen dit systeem heeft voor de prijs van boeken. 3. Werknemers- en auteurskorting De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat uit het oogpunt van deregulering de kortingsregeling in de oorspronkelijke wet voor werknemers beperkt is. Nu wordt deze korting uitgebreid, omdat dit in andere branches ook gebruikelijk is en de vakkennis van werknemers vergroot. Kan de regering toelichten waarom het oogpunt van deregulering minder belangrijk is geworden in de afgelopen vijf jaar, zo vragen de leden. De leden van de CDA-fractie steunen de doorvoering van een korting voor werknemers. In de memorie van toelichting is te lezen dat de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak heeft voorgesteld om te komen tot een wettelijke regeling van zowel de werknemers- als de auteurskorting. De regering merkt op dat de mogelijkheid voor een werknemerskorting in de wet wordt opgenomen, omdat deze aansluit bij de doelstellingen van de wet. Voorts meent de regering dat er voor een wettelijke regeling van de auteurskorting onvoldoende argumenten bestaan. Deze wordt dan ook niet in het wetsvoorstel opgenomen. De leden missen een onderbouwing ten aanzien van het niet overnemen van het voorstel tot wettelijke regeling van de auteurskorting. De leden staan in principe sympathiek tegenover de aanbeveling van het boekenvak in deze. De leden van de voorgenoemde fractie achten het billijk dat een auteur het door hem geschreven boek via zijn uitgever met een korting kan aanschaffen. Het uitgegeven boek is voor de auteur een middel om zichzelf onder de aandacht te brengen en daarmee zijn kansen op inkomen te vergroten. Zij vragen de regering om een nadere onderbouwing van het besluit om geen wettelijke regeling van de auteurskorting op te nemen, zij zullen naar aanleiding daarvan hun standpunt bepalen. 4. Geen vaste prijs meer voor geïmporteerde muziekuitgaven De leden van de VVD-fractie steunen het voorstel over het afschaffen van de vaste prijs voor geïmporteerde muziekuitgaven van harte. Zij stellen voor de wijzigingen verder door te trekken tot alle uitgaven en boeken die onder de vaste boekenprijs vallen op grond van het gehanteerde argument dat «dit de commerciële belangen schaadt». Kamerstuk 3 300, nr., Bijlage: Rapportage vaste boekenprijs. De leden van de CDA-fractie vinden het begrijpelijk dat de vaste prijs voor geïmporteerde muziekuitgaven wordt losgelaten. Dat, als gevolg van dit laatste, ook de administratieve lasten in het boekenvak afnemen, achten zij een gunstig neveneffect. Tweede Kamer, vergaderjaar 00 0, 3 64, nr. 5 3

4 De leden van de SP-fractie stellen vast dat de afschaffing van de vaste prijs voor uit het buitenland geïmporteerde uitgaven van bladmuziek gehoor geeft aan de oproep van het Commissariaat en de Vereniging van Muziekhandelaren. Hier worden vooral organisatorische redenen voor aangevoerd. Commerciële belangen worden geschaad omdat invoering van een vaste prijs in de praktijk door allerlei obstakels wordt gehinderd. De leden vragen of de argumenten van de invoering van een vaste prijs niet ook gelden voor deze uitgaven van bladmuziek. Richten prijsverschillen die nu mogelijk worden niet ook schade aan, zoals versmalling van het assortiment of de bedreiging van kleine zelfstandigen? 5. Buitenlandse boekverkopers De leden van de VVD-fractie hebben een vraag naar aanleiding van de zorgen over in het buitenland gevestigde boekverkopers die boeken of muziekuitgaven uit Nederland importeren en ze vervolgens rechtstreeks aan eindafnemers in Nederland verkopen. Zij vragen of de regering kan aangeven of dit met regelmaat gebeurt sinds de inwerkingtreding van de wet en of hij dit kan onderbouwen met cijfers. In het wetsvoorstel wordt omzeiling van de wet door buitenlandse boekverkopers tegengegaan. De voorgestelde wijziging is verenigbaar met het Europese recht. In de landen om ons heen kunnen we vergelijkingsmateriaal vinden. De kritiek in Frankrijk en Duitsland op de vaste boekenprijs richt zich op de «inflatie van het boek», omdat er zoveel boeken verschijnen. Er wordt ook wel gezegd dat de markt overvoerd is, zo stellen de leden. In Engeland is om onder andere die reden de vaste boekenprijs afgeschaft. Kan de regering de leden inzicht geven in de effecten van de afschaffing in Engeland? Zijn de prijzen gedaald sindsdien? Is er sprake van een toe- of afname in de hoeveelheid titels, zo vragen de leden. Is het aantal verkopende locaties toe- of afgenomen? En hoeveel uitgevers zijn er sinds de afschaffing in Engeland bijgekomen of weggevallen, zo vragen deze leden. De leden van deze fractie vragen hoe de regering België in dit verband ziet, waar veel Nederlandstalige literatuur vandaan komt. De voorgestelde wet geldt alleen voor verkopers in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, de leden vragen hoe de regering buitenlandse boekverkopers buiten de Europese grenzen denkt te weren van de Nederlandse boekenmarkt. Tot slot wordt het gebruik van internet genoemd. De leden zijn van mening dat het internet zwaar onderschat is door de initiatiefnemers van de wet in 004 en dat dit zich nog steeds wreekt anno 0. In de toekomst, als dat niet het geval is, zullen niet alleen online boekhandels groeien, maar tevens het openbaar stellen van boeken op het internet. De wereld van de wetgeving loopt achter de innovatieve technologische ontwikkelingen aan, zo geeft ook de uitspraak het lid Azough aan die in 004 zei: «Ik heb nog niemand ontmoet die via internet een boek heeft gelezen.» De leden wijzen op deze zinsnede van ongeveer zes jaar geleden en de verandering van de leeswereld nu. Wat is de reactie van de regering op de ontwikkelingen en de voorspellende gaven van de initiatiefnemers? De leden voorzien een beperking van de digitale kansen voor de boekenmarkt en de wijzigingsvoorstellen bestendigen deze beperking. Graag vernemen de leden hoe de regering dit ziet. Zij vragen bovendien of het vereiste van «hoofdzakelijk verkoopactiviteiten in Nederland plaatsvinden» niet juist internetverkopers verjaagt uit Nederland, omdat het gunstiger is te opereren vanuit het buitenland? De leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven (Kamerstuk 8 65). Handelingen II, nr , d.d. 9 juni 004. De leden van de CDA-fractie waarderen het dat de vaste prijs nu ook gehanteerd moet worden door boekverkopers in het buitenland, die Nederlands- en Friestalige boeken kopen in Nederland, en deze, voornamelijk via nieuwe media, weer in Nederland op de markt brengen. Deze Tweede Kamer, vergaderjaar 00 0, 3 64, nr. 5 4

5 constructie werkt concurrentievervalsend en het is goed dat de wet dat onmogelijk maakt. De leden van de SP-fractie beschouwen het als een goede zaak dat ook in het buitenland gevestigde verkopers van Nederlandstalige uitgaven inmiddels onder deze wet vallen. Zo blijft ontduiking en een oneerlijke concurrentiepositie zoveel mogelijk beperkt. De toevoeging dat re-importeren ook onder de wet gaat vallen kunnen wij dan ook ondersteunen. 6. Aanpassingen van technische aard De leden van de CDA-fractie lezen dat onder paragraaf.4. van de memorie van toelichting wordt aangegeven dat de definitie van het begrip «boek» nader wordt aangescherpt. In de toelichting missen deze leden echter een verwijzing naar het «E-book». Bij inwerkingtreding van de wet in 005 bestonden nog geen digitale boeken, maar inmiddels wel. De leden vragen waarom bij de aanpassing van de definitie van het begrip «boek» niet ook de digitale versie is besproken. Valt het E-book buiten de reikwijdte van de wet? Zo ja, is er andere wetgeving waarin de prijzen van digitale boeken zijn geregeld, zo vragen de leden. 7. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid De leden van de CDA-fractie lezen dat in de memorie van toelichting positief wordt geoordeeld over de handhaafbaarheid van de wet. Deze leden kijken hier kritisch tegenaan. Het handhaven van vaste boekenprijzen achten de leden moeilijk in het geval van een opheffingsuitverkoop en via websites, opererend vanuit zowel binnen- als buiten Nederland. Kan de regering de zorgen van deze leden wegnemen? II ARTIKELSGEWIJS. Artikel I, Onderdeel A De leden van de VVD-fractie zien in de definitie van het begrip «boek» een mogelijkheid de werking van de vaste boekenprijs aan te passen. Schoolboeken vallen niet onder de werking van de wet, maar de leden van deze fractie zien ook graag dat wetenschappelijke boeken niet langer onder de vaste boekenprijs vallen. Volgens professor Barbara Baarsma is dit onderscheid een onduidelijk en onbegrijpelijk deel van de wet. De leden van deze fractie vragen de reactie van de regering op het schrappen van dit onderscheid.. Artikel I, Onderdeel C De leden van de CDA-fractie stellen dat in de wet voorwaarden worden opgenomen voor het niet toepassen van de vaste prijs bij opheffingsuitverkoop. Er wordt een termijn van drie maanden gesteld aan de duur van de uitverkoop en de uitzondering geldt alleen voor boeken die al in voorraad waren vóór de aanvang van de uitverkoop. De leden kunnen dit billijken, maar zij vragen of deze voorwaarden te handhaven zijn. Hoe stelt de regering voor hier controle op uit te oefenen, zo vragen de leden. 3. Artikel I, Onderdeel D Zie ook het volgende onderdeel: Artikel, onderdeel C. Financieel Dagblad, 9 januari 00, p. 6. De leden van de VVD-fractie lezen in de memorie van toelichting bij artikel 3 dat «levering» wordt vervangen door «verkoop». Dit is slechts terminologisch van aard. Kan de regering toelichten hoe de (nieuwe) terminologie in de wet zich verhoudt tot de terminologie in het burgerlijk Tweede Kamer, vergaderjaar 00 0, 3 64, nr. 5 5

6 wetboek ten aanzien van levering, verkoop en koopovereenkomst? De leden krijgen graag van de regering de bevestiging dat dit geen uitbreiding van de reikwijdte van de vaste boekenprijs inhoudt. Voorzitter van de commissie, Van Bochove Adjunct-griffier van de commissie, Janssen Tweede Kamer, vergaderjaar 00 0, 3 64, nr. 5 6

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie. Vastgesteld 22 december 2011

31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie. Vastgesteld 22 december 2011 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 121 herdruk*) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 22 december 2011 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1) hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 471 Subsidieregeling tweede graden HBO en WO Nr. 2 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 november 2010 Binnen de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 Nr. 8 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 196 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 januari 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 641 Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 839 Jeugdzorg Nr. 177 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 februari 2012 De commissie voor de Rijksuitgaven 1, de algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 770 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 Nr. 158 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 701 Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 29 april 2011 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 465 Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 834 Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 856 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 293 Aardbeving in Haïti Nr. 14 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 februari 2012 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 24 724 Studiefinanciering Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 februari 2012 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 365 (R1912) Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 826 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees

Nadere informatie

Stemmingen lijst controversiële onderwerpen

Stemmingen lijst controversiële onderwerpen 13 Aan de orde zijn de stemmingen in verband met wijzigingsvoorstellen op de lijst van controversiële (33285). Dit is een gewijzigde stemmingslijst. De sterretjes geven de wijzigingen aan. Er zijn ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 162 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 012 Leven Lang Leren Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 november 2011 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 981 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2009

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 45 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 929 Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 328 Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 694 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 28 april 2011 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 Nr. 155 VERSLAG

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 334 Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 167 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 1 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 644 Beleid ten aanzien van chronisch zieken Nr. 2 VERSLAG VAN GESPREK Vastgesteld 7 april 2011 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 785 Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming

Nadere informatie

LIJST DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER PER PROVINCIE 13 januari 2015.

LIJST DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER PER PROVINCIE 13 januari 2015. LIJST DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER PER PROVINCIE 13 januari 2015. Provincie Drenthe Wolbert, A.G. Ziengs, E. Mulder, A.H. Provincie Flevoland Klaveren, J.J. van Lodders, W.J.H. Roon, R. de GrBvK Provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 464 Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 853 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek in geval van schade veroorzaakt door strafbare feiten Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 107 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1) heeft een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 926 Huurbeleid Nr. 150 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 september 2010 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 850 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het verlenen van een financiële tegemoetkoming aan personen die een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 mei 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 872 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 683 Dierziektebeleid Nr. 58 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 juli 2010 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 603 Wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 maart 2011 De vaste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 043 Toekomst pensioenstelsel J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissies voor Financiën 1 en voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2009 200 32 225 Wijziging van de Wegenverkeerswet 994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 630 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 240 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2011 Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

LIJST DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER PER PROVINCIE 25 oktober 2016

LIJST DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER PER PROVINCIE 25 oktober 2016 LIJST DER LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER PER PROVINCIE 25 oktober 2016 Provincie Drenthe Brouwer, H. Mulder, A.H. Wolbert, A.G. Ziengs, E. Provincie Flevoland Bosma, Remco Klaveren, J.J. van Lodders, W.J.H.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 438 Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Gemeentewet in verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 85 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2010 Binnen de vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen

34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen 34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 190 Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 december 2009 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 890 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene nabestaandenwet in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 368 Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011-2012 31 521 Taxibeleid Nr. 64 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 maart 2012 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

18 Stemmingen Infrastructuur en Milieu

18 Stemmingen Infrastructuur en Milieu 18 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en (XII) voor het jaar 2012 (33000-XII),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 120 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 maart 2011 De commissie voor de Rijksuitgaven 1 en de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 316 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 433 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg Nr.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 479 Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Vastgesteld 8 oktober 2009

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Vastgesteld 8 oktober 2009 31 992 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Nr. 5 Verslag Vastgesteld 8 oktober 2009 De algemene commissie voor Wonen Wijken en Integratie 1) belast met het voorbereidend onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie