Wie wij zijn. Adviesonderwerpen. Wanneer adviseren wij? Samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie wij zijn. Adviesonderwerpen. Wanneer adviseren wij? Samenwerking"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2 Wie wij zijn De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven is geroepen om te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Amsterdam. Adviesonderwerpen De Sportraad adviseert over elk terrein betreffende de sport, het sportbeleid en de organisatie van sport. De Sportraad zet zich actief in voor het bevorderen van sport in Amsterdam in al zijn veelzijdigheid. Zeker wanneer het stadsbrede beleidsonderwerpen zoals ruimtelijke ordening, verenigingen, jeugd, aanbieders, sportstimulering, evenementen, topsport, economie of Olympische ambitie betreft. Wanneer adviseren wij? 1] Het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraadsleden van de centrale stad en bestuurders en raadsleden van stadsdelen kunnen zich wenden tot de Sportraad Amsterdam voor advies. 2] De Sportraad Amsterdam werkt onafhankelijk, hanteert een eigen a-politieke agenda en hecht veel waarde aan zijn signaleringsfunctie. De hieruit voortkomende ongevraagde adviezen zijn naar onze mening van groot belang voor de sport in Amsterdam. Samenwerking De Sportraad Amsterdam heeft een structurele samenwerking met de Kenniskring Amsterdam (www.kenniskringamsterdam.nl).

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adviezen... 4 Overige activiteiten Interne Organisatie Missie en samenstelling Bureau Sportraad Financiën Doelstellingen Bijlage Topsport Amsterdam Magazine Vanaf 1952 is de Sportraad Amsterdam een onafhankelijk adviesorgaan van de Gemeente Amsterdam. De Sportraad adviseert de gemeenteraad, het gemeentebestuur, de stadsdeelbesturen en stadsdeelraden van Amsterdam. Het hoofddoel van de Sportraad Amsterdam is het bevorderen van sport en bewegen van Amsterdammers: Alle Amsterdammers een levenlang actief. Goed sportbeleid doet goed sporten en bevordert het algemene welzijn en de leefbaarheid van een stedelijke omgeving. Daarom adviseert de Sportraad zowel gevraagd als ongevraagd over het totale sportbeleid in Amsterdam. De Sportraad vindt zijn denktankfunctie belangrijk. Om deze functie optimaal te kunnen uitoefenen streeft de Sportraad er naar alle voor de sport en sportbeleid relevante sectoren in zijn personele samenstelling vertegenwoordigd te hebben.

4 Voorwoord Sport is the New Deal In tijden van crisis, zoals nu, besluiten verantwoordelijke bestuurders vaak op de centen te gaan zitten en wachten op betere tijden. Dit niets doen gaat echter voorbij aan de vele mogelijkheden die actief beleid en nieuwe investeringen op zo n moment met zich meebrengen. Juist in moeilijke tijden zijn diepte-investeringen van levensbelang voor de samenleving. Deze zouden dan ook gekoesterd moeten worden: de bezuinigingen moeten vooral gericht worden op zaken die groei belemmeren zoals bureaucratie en overhead. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 stond het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam als gevolg van de financiële crisis voor een grote heroverwegingsoperatie, die de stad ook de komende jaren nog in de greep houdt. Het uitgangspunt bij deze niet eenvoudige bezuinigingsopgave is evenwel dat Amsterdam goede basisvoorzieningen op sociaal en ruimtelijk gebied wil behouden. Tegelijkertijd wil het investeren om de aantrekkingskracht van een wereldstad te behouden. Twee uitgangspunten die sport als geen ander weet te verenigen. De Sportas en de Olympische Ambitie van Amsterdam zijn anticyclische investeringsprojecten die in deze tijd bij uitstek geschikt zijn om de gestelde doelen te verenigen en realiseren. Zij dragen bij aan een aantrekkelijk leefklimaat, kwalitatief hoogstaande voorzieningen en de attractiviteit van een wereldstad. Neem de Sportas: het gebied tussen het Olympisch Stadion en het Wagener Hockeystadion in het Amsterdamse Bos. Door nu te investeren in de ontwikkeling van de Sportas kan met relatief geringe ingrepen een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het (inter)nationale profiel van de stad. De Sportas verbindt drie belangrijke maatschappelijke pijlers met elkaar: sport, kennis en cultuur. De basis van de infrastructuur is grotendeels al aanwezig zodat geen kostbare, langdurige en risicovolle trajecten opgestart hoeven te worden. En hoewel de Sportas ingericht wordt rondom een aantal hoogwaardige trainingsfaciliteiten voor topsporters, is het niet alleen geschikt voor het leveren van topprestaties, maar herbergt het juist ook tal van sportvoorzieningen waar Amsterdammers zelf kunnen sporten of stadgenoten kunnen ontmoeten in een aantrekkelijke en sportieve en recreatieve omgeving. Daarnaast spelen internationaal vermaarde instellingen als de Gerrit Rietveld Academie voor de kunst en de Vrije Universiteit een prominente rol in de ontwikkeling van de Sportas en de uniekheid van dit project. De Olympische Ambitie is een alles overtreffend project dat tot ieders verbeelding spreekt. De lange voorbereidingsperiode en de brede benadering bieden Amsterdam de mogelijkheid dit project te gebruiken als het vliegwiel voor de sociale, economische en infrastructurele ontwikkeling van de gehele metropoolregio. Van topsport tot welzijn. Van ruimtelijke ontwikkeling tot economie. Met de Olympische Ambitie investeer je in Amsterdam, in Amsterdammers en in onze dromen. Het zijn 2

5 dergelijke keuzes die het ambitieniveau van een regio voor een langere tijd vastleggen. Het zijn dergelijke keuzes die bepalen of Amsterdam zich over twintig jaar nog altijd een wereldstad mag noemen. mr. drs. R.D. Geerlings Voorzitter Sportraad Amsterdam 3

6 Adviezen De Sportraad Amsterdam heeft in 2011 zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uitgebracht. Hieronder worden ze kort beschreven. De volledige tekst van de adviezen is te vinden op onze website Sportas Amsterdam Maart 2011 In 2007 is het idee van de Sportraad om het grote aantal bestaande top- en breedtesportaccommodaties in de Schinkelscheg en het Amsterdamse Bos te verbinden en in samenhang te ontwikkelen tot de Sportas Amsterdam enthousiast ontvangen door de gemeente Amsterdam. Vier jaar later constateert de Sportraad dat nog steeds geen begin gemaakt is met de daadwerkelijke uitvoering van de gemaakte plannen. Volgens de Sportraad is dit een gemiste kans omdat juist met relatief geringe investeringen een belangrijke bijdrage aan het (internationale) sportprofiel van de stad geleverd kan worden. De basis van de infrastructuur is immers al aanwezig; een coherente ontwikkeling van de Sportas en bijbehorende accommodaties volstaat. Op 8 maart heeft de Sportraad het advies Sportas Amsterdam verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. In dit nieuwe advies doet de Sportraad een zevental aanbevelingen. Zo is bestuurlijke besluitvaardigheid vereist en moet een effectieve oplossing worden gevonden voor de versnippering van bevoegdheden met betrekking tot het gebied. Verder is het formuleren van een totaalvisie essentieel om de kracht van alle afzonderlijke initiatieven optimaal te benutten en de kwaliteit van de Sportas in zijn geheel te waarborgen. 4

7 Op basis van enerzijds de bestaande infrastructuur in het gebied of de aanzet daartoe en anderzijds de Olympische relevantie en potentie heeft de Sportraad elf sporten geselecteerd die voorrang verdienen bij het inrichten van de Sportas. De accommodaties van deze sporten moeten worden ontwikkeld tot trainingsfaciliteiten van internationaal topniveau waar eveneens wedstrijden op ten minste het hoogste nationale competitieniveau kunnen worden georganiseerd. Herinrichting Sportpark Amsterdamse Bos Hockey April 2011 In vervolg op ons advies Sportas Amsterdam en vooruitlopend op het besluit dat afgelopen (voor)jaar zou worden genomen over de mogelijke nieuwbouw van het Wagenerstadion, doet de Sportraad Amsterdam een zestal concrete aanbevelingen met betrekking tot de herinrichting van het sportpark Amsterdamse Bos. Deze aanbevelingen zijn op 4 april 2011 naar het college van B & W verzonden. De uitvoering van de aanbevelingen dient te voorkomen dat de verschillende initiatieven los van elkaar en buiten de totaalvisie om worden doorontwikkeld, zoals geformuleerd in het advies Sportas Amsterdam. Bovendien zijn de aanbevelingen getoetst aan het beoogde ambitieniveau, de inrichting en de uitstraling van de Sportas en daarmee zijn ze essentieel voor een coherente en kwalitatief hoogstaande ontwikkeling van de Sportas. De aanbevelingen zijn hieronder kort samengevat: 1. Handhaaf de huidige locatie van het Wagenerstadion; 2. Kies voor een reële capaciteit; 3. Haal het Nationaal Hockey Centrum naar het Amsterdamse Bos; 4. Integreer verschillende functies in het nieuwe Wagenerstadion; 5. Breid het Sportpark Amsterdamse Bos uit met drie extra hockeykunstgrasvelden; 6. Verruim de grenzen van het Sportpark Amsterdamse Bos. Upcoming Sports in Amsterdam: JAA! Sport reporters Mei 2011 Een groep jongeren heeft in samenwerking met de Sportraad, DMO Jeugd & Onderwijs en JAA! (Jongeren Actief voor Amsterdam!) een straatrapportage gemaakt van zogenaamde Upcoming / Urban Sports in Amsterdam. De jongeren hebben een korte video gemaakt waarin zij als zogenaamde Sport Reporters de vijf sporten BMX, Breakdance, Freerunning, Skateboarding en Tricking in beeld hebben gebracht. 5

8 In de video komt onder meer naar voren wat de geschatte omvang van de sporten in Amsterdam is en welke behoeften en wensen de beoefenaars hebben. Het zijn voorbeelden van lifestyle sporten die minder snel opgaan in competitie- dan wel verenigingsstructuren en daardoor soms buiten het gezichtsveld blijven van beleidsmakers, maar zeker een meerwaarde vormen voor het bestaande sportaanbod in Amsterdam. De jongeren hebben onder meer een interviewtraining gehad van Sportraadslid Frits Barend. Op 20 mei 2011 hebben de jongeren in samenwerking met de Sportraad de video gepresenteerd tijdens het Ambtelijk Overleg Sport tussen alle stadsdelen van Amsterdam. Na afloop van de video vertoning werd met de jongeren gediscussieerd over de gewenste ondersteuning en inzet van deze populaire ongeorganiseerde sporten in Amsterdam voor de realisatie van de doelstellingen uit de sport- en beweegplannen van stadsdelen. Vechten voor Ringsporten Juli 2011 Ringsporten in Amsterdam worstelen nog altijd met een aantal problemen die niet direct gelieerd zijn aan de sport zelf. Een ongewenste situatie, zeker gezien de maatschappelijke, sportieve en economische relevantie van de ringsport en het grote aantal Amsterdamse jongeren dat zich voelt aangetrokken tot deze tak van ringsport (Kickboksen, Muay Thai en Mix Martial Arts). Voor de Sportraad vormde dit mede de aanleiding om over dit onderwerp te adviseren. Op 4 juli 2011 is het advies inzake de ringsporten verzonden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam. De Sportraad adviseert het stadsbestuur van Amsterdam om door middel van een integrale aanpak te investeren in de legitimiteit en veiligheid van de ringsport. De Sportraad heeft daarvoor een drietal aanbevelingen geformuleerd: 6

9 1. Om tot een veilig en verantwoord ringsportaanbod te komen dient voor aanbieders waarmee de gemeente Amsterdam samenwerkt het behalen van het Fight Right Keurmerk en de daaraan verbonden trainerskwalificatie verplicht te worden gesteld; 2. Amsterdam dient het initiatief te nemen om voor de wedstrijdtak een Ringsportcommissie in te stellen die zich gaat richten op het ontwikkelen en handhaven van generieke sporttechnische, medische en organisatorische criteria rond de ringsport. Voorts zou het stadsbestuur zich sterk moeten maken om alle relevante partijen naar landelijke invoering van de criteria te bewegen; 3. Amsterdam dient zich in te spannen om (grote) ringsportgala s die aan deze criteria voldoen te behouden voor de stad en rolmodellen uit de ringsport als ambassadeurs aan zich te binden. Verkenning Sportplan Augustus 2011 De Sportraad heeft op verzoek van de raadscommissie Kunst, Sport en Zorg een advies opgesteld dat dient als verkenning voor de totstandkoming van het Sportplan Dit advies is op 25 augustus 2011 verzonden aan de leden van de desbetreffende raadscommissie. Volgens de Sportraad is het huidige Sportplan ( ) een stevige basis voor een verder door te ontwikkelen volwassen sportbeleid. De nadruk ligt hierbij op het effectiever inzetten van bestaande middelen binnen de overkoepelende Olympische Ambitie. Het succes van de Olympische Ambitie valt of staat echter bij de politieke bereidheid om het project eensgezind en onvoorwaardelijk te steunen. De Sportraad roept de gemeente Amsterdam dan ook op om dit te doen. De Sportraad adviseert onder meer om de Economic Development Board uit te breiden met een achtste cluster dat zich helemaal richt op sport (Olympische Ambitie). Daarnaast adviseert de Sportraad om de projectorganisatie Olympische Ambitie verder in te richten en te verstevigen. De projectorganisatie zal een prominentere rol moeten gaan spelen in het uitdragen van de Olympische Ambitie. De gemeente doet er naar mening van de Sportraad verder goed aan om de effecten en bestaande sportstimuleringsprogramma s voor jongeren beter in kaart te brengen. De sportparticipatie onder jongeren ligt in Amsterdam nog steeds onder het landelijk gemiddelde, hoewel Amsterdam de afgelopen jaren wel een gevarieerd aanbod aan sportfaciliteiten voor jongeren heeft weten te realiseren. De invoering van een stadsbrede sportpas zou in veel opzichten uitkomst kunnen bieden en de sportparticipatie onder jongeren kunnen vergroten. Ook adviseert de Sportraad om nu eindelijk een begin te maken met de ontwikkeling van de Sportas door op korte termijn te besluiten tot nieuwbouw van het Wagenerstadion. 7

10 Bemiddeling Jaap Edenbaan Amstel Tijgers September - december 2011 De Sportraad heeft bemiddeld in het conflict tussen de Jaap Eden IJsbanen en ijshockeyclub Amstel Tijgers inzake de verdeling van de ijsuren in de ijshal van het Jaap Eden IJsbanen complex. Aanleiding hiervoor was een verzoek van beide partijen, gebaseerd op de subsidiebeschikking van DMO aan de Jaap Eden IJsbanen. In deze beschikking is opgenomen dat de Sportraad Amsterdam optreedt als bemiddelaar indien sprake is van een conflict. Tijdens de plenaire vergadering van de Sportraad op 4 oktober 2011 is besloten dat de Sportraad de rol als geschillenbeslechter in het vervolg niet langer zonder meer op zich zal nemen, maar de gemeenteraad adviseert een geschillencommissie in te stellen. De Sportraad acht het belang van een geschillencommissie groot en de kennis veelal in de Sportraad aanwezig is. Echter dient de onafhankelijkheid van de Sportraad gewaarborgd te worden. De geschillencommissie mag vanzelfsprekend de Sportraad vragen zijn expertise te delen en om mee te denken. De aanbeveling zal worden verwerkt in het advies over de structuur van de sport. Overlast Ed Pelsterpark (Cruyff Court IJburg) November 2011 De Sportraad heeft op 16 november jl. het advies Overlast Ed Pelsterpark verzonden aan de stadsdeelvoorzitter en de portefeuillehouder Sociaal Domein van Amsterdam Oost. Met deze brief gaat de Sportraad Amsterdam in op het verzoek van stadsdeel Oost om een zienswijze te ontwikkelen op de overlastsituatie van het Ed Pelsterpark. Hoewel het stadsdeel zich, mede op aandringen van de Sportraad, de laatste jaren met succes heeft ingespannen voor de realisatie van enkele belangrijke en vooral noodzakelijke sportaccommodaties op IJburg, overschrijdt de vraag naar sportieve voorzieningen het aanbod echter nog altijd. De Sportraad is derhalve van mening dat uitplaatsing of verwijdering van het Cruyff Court in het Ed Pelsterpark moet worden voorkomen. De Sportraad neemt de klachten over overlast evenwel zeer serieus en hoopt dat de oplossingsgerichte samenwerking tussen het stadsdeel en de betrokkenen gecontinueerd wordt. Met een drietal aanbevelingen, zoals uiteengezet in het advies, hoopt de Sportraad een bijdrage te leveren aan het behoud van een Cruyff Court voor IJburg en uitbreiding van het totaal aantal openbare sportieve voorzieningen. 8

11 Sport en Bewegen in de Buurt November 2011 Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 november 2011 aangekondigd dat vanaf 2012 ieder jaar zo n 70 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het programma Sport en Bewegen in de buurt. Voor de realisatie van een succesvol sport- en beweegaanbod is lokale samenwerking tussen diverse partijen centrale stad en stadsdelen nodig. Om te zorgen dat deze samenwerking tot stand komt is tijdens de plenaire vergadering van de Sportraad, die diezelfde dag gehouden werd, besloten de wethouder sport van Amsterdam Eric van der Burg een brief te sturen. Deze had ten doel de wethouder aan dit programma te herinneren en adviseert hier tijdig op te anticiperen. De brief is op 30 november 2011 verzonden en bevat de volgende aanbevelingen: 1. Neem als centrale stad de regie; 2. Benut de brede mogelijkheden van de sportbuurtcoaches; 3. Koppel sportbuurtcoaches aan MBO en HBO-studenten; 4. Voor de Hoofd Sport Structuur in. 9

12 Toekomst Sportparken Amsterdam Noord December 2011 Met het advies Toekomst Sportparken Amsterdam Noord is de Sportraad ingegaan op het verzoek van stadsdeel Noord om zijn zijnswijze te geven over het Besluit Toekomstvisie voetbalverenigingen en sportaccommodaties dat door het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord is gepresenteerd. De Sportraad heeft dit advies op 13 december jl. aangeboden aan het dagelijks bestuur en de deelraad van stadsdeel Noord. Naast de noodzaak tot bezuinigen vormt het overschot aan voetbalvelden de belangrijkste aanleiding voor dit Besluit. Het dagelijks bestuur van Amsterdam Noord wil in de toekomst naar minder, maar sterke voetbalverenigingen en minder, maar kwalitatief goede accommodaties. Om dit te bereiken doet het dagelijks bestuur voorstellen voor herschikking en optimalisering van de buitensportaccommodaties. Zo is in het Besluit opgenomen dat van de tien sportparken in Noord, zeven behouden blijven, twee gedeeltelijk worden opgeheven en één sportpark geheel wordt opgeheven. In totaal verdwijnen 12 voetbalvelden, een honk- softbalveld en een handbalveld. Het Besluit zal daarmee ingrijpende gevolgen hebben voor een aantal sportverenigingen. De Sportraad hecht waarde aan het belang van sportieve ruimte in een stedelijke omgeving te benadrukken. Verwijdering of verplaatsing van deze ruimte is vaak een onomkeerbaar proces en geeft in veel gevallen op de lange termijn een ongewenst resultaat voor de sport- en recreatieve participatie in de wijk. Dit betekent dat hier uiterst voorzichtig mee omgesprongen moet worden, hoewel dat niet wegneemt dat de Sportraad onderkent dat de huidige onderbespeling van voetbalvelden in Amsterdam Noord vraagt om ingrijpen. Met de volgende aanbevelingen hoopt de Sportraad een bijdrage te leveren aan de toekomst van de sportsector en de sportvoorzieningen in Amsterdam Noord. De Sportraad adviseert stadsdeel Noord onder andere om (1) tot de ontwikkeling van een integrale sportvisie te komen die aansluit bij de veranderende behoeften en groei van het aantal inwoners, (2) te streven naar een optimalisatie van het gebruik van de sportieve ruimte en (3) te focussen op een innovatieve inrichting van de sportieve ruimte en versterking van de samenwerking tussen gebruikers. 10

13 Overige activiteiten Sportnieuwjaarsreceptie Januari 2011 Op 24 januari 2011 vond de derde sportnieuwjaarsreceptie plaats in het Olympisch Stadion. Initiatiefnemers van deze nieuwjaarsreceptie zijn het Olympisch Stadion, de Olympische Ambitie, Stichting Topsport Amsterdam en de Sportraad Amsterdam. Het bundelen van de krachten leidt tot één aansprekende nieuwjaarsreceptie waar speciaal geselecteerde gasten uit de sportwereld elkaar kunnen ontmoeten, in plaats van allemaal sportgerelateerde nieuwjaarsrecepties in een kort tijdsbestek. Speciale gasten op de sportnieuwjaarsreceptie van 2011 waren: Nicoline Sauerbreij, Maurits Hendriks, Bettine Vriesekoop en Marijke de Ruiter. Samen met hen is het jaar 2010 geëvalueerd en zijn onder andere de Olympische winterspelen in Vancouver, het WK voetbal in Zuid-Afrika en de start van zowel de Giro d Italia als de Tour de France in Nederland de revue gepasseerd. Ook is vooruitgekeken naar wat 2011 allemaal te bieden heeft op het gebied van sport. Sportherdenking Olympisch Stadion Mei 2011 Op woensdag 4 mei 2011 stond het Olympisch Stadion in het teken van de Sportherdenking. Belangrijkste activiteit van de dag was de herdenking bij het beeld van Prometheus, hier werd twee minuten stilgestaan bij de offers die ook de sportwereld heeft moeten brengen tijden de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan de officiële herdenking en kranslegging vond in de Phanos-kantine een bijeenkomst plaats waarbij Frits Barend oud-hockeyers interviewde en de centrale vraag de sportbeleving gedurende de oorlog was. Tijdens de daaropvolgende herdenking werd onder meer door André Bolhuis (voorzitter NOC*NSF) het belang nog eens benadrukt om stil te staan bij het verleden en de offers die door sportmensen zijn gebracht. Ter afsluiting vond in het kader van sporten voor 2 minuten stilte achtereenvolgens een hockeywedstrijd en een voetbalwedstrijd plaats. De hockeywedstrijd werd gespeeld tussen twee jeugdelftallen van Xenios en HC Athena, de voetbalwedstrijd werd gespeeld door een gezelschap van 11

14 Amsterdamse jongeren en BN ers. De boodschap was duidelijk: Respect voor elkaar, maar ook voor de twee minuten stilte om acht uur s avonds. Penning Sportraad Amsterdam Mei 2011 De Sportraad heeft op 24 mei 2011 voor de tweede maal de uitreiking van de Penning Sportraad Amsterdam georganiseerd. Met deze prijs wil de Sportraad jaarlijks zijn waardering tonen voor een persoon, instelling of vereniging die zich met durf, ambitie en inzet bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport of het sportbeleid in Amsterdam. De bijeenkomst werd gehouden in de sociëteit van roeivereniging De Hoop. Voorafgaand aan de uitreiking werd wethouder Sport, Eric van der Burg geïnterviewd door Sportraadslid Frits Barend. Aansluitend heeft voormalig topvolleybalcoach Joop Alberda zijn licht laten schijnen op de sport in Amsterdam, nu en in de toekomst. De Jury heeft besloten om dit jaar de Sportraadpenning toe te kennen aan een van de snelst groeiende sportverenigingen van Amsterdam en zelfs Nederland, namelijk HC AthenA. Opgericht in 2004, telt deze vereniging nu al 1400 leden en kent het zelfs een wachtlijst van meer dan 300 kinderen. Deze sportvereniging is een voorbeeld van een goede vrijwilligersorganisatie met ruim 300 vrijwilligers en is bewust van haar maatschappelijke rol. Zelfs voor de allerjongsten van 3 tot 6 jaar is een beweegprogramma gestart. De club staat midden in de maatschappij door zich voor iedereen open te stellen. Zo is een plan opgesteld om met het stadsdeel een zomerkamp te organiseren waarbij kinderen uit minder bedeelde gezinnen ook kunnen deelnemen. Ook voert de club een gezond kantinebeleid zonder de bekende gefrituurde snacks, in plaats daarvan wordt gratis fruit en verse broodjes voor alle leden beschikbaar gesteld. Amsterdamse Zomerspelen Augustus 2011 Op 25 en 26 augustus 2011 zijn de eerste Amsterdamse Zomerspelen sinds de Olympische Spelen van 1928 gehouden onder het motto Haal het beste uit jezelf. De Zomerspelen vonden plaats om- en rond het gebied van het Olympisch Stadion. Het evenement werd geopend door de stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar. Tijdens de opening interviewde de voorzitter van de Sportraad, Robert Geerlings, verschillende Olympische kampioenen. Kalle en Sven Koster (zeilen), Ron Zwerver (volleybal), Sportraadslid Kirsten van der Kolk (roeien) en Maartje Scheepstra (hockey) vertelden 12

15 allemaal over hun ervaringen op de Olympische Spelen en hun band met het Olympisch Gebied. Gedurende de Zomerspelen hebben verscheidene sport-, kunst- en cultuurinstellingen in het Olympisch gebied hun deuren geopend voor het publiek dat gratis aan alle activiteiten kon deelnemen. Zo was het mogelijk om met sporten kennis te maken, zoals tennis, atletiek, Poekoelan of fitness, maar men kon ook een architectuurwandeling maken of in het Olympisch Stadion de Olympic Experience beleven. De combinatie van deze activiteiten toont naar mening van de Sportraad de kracht van het gebied en de hiermee onlosmakelijk verbonden Olympische Beweging. De Sportraad heeft recentelijk een advies uitgebracht waarin wordt aanbevolen het Olympisch Gebied te positioneren door middel van intensieve marketing. De Sportraad ziet in de Zomerspelen een goede koppeling met deze aanbevelingen. De Zomerspelen zijn een belangrijke eerste stap en kunnen als voorloper dienen van een Sportasweek. HvA Sportmarketing Oktober 2011 Amsterdam wordt in het voorjaar van 2012 mogelijk naar voren geschoven als Nederlandse kandidaat-stad voor de Olympische Spelen Amsterdam is ook nu al bezig om deze ambitie vorm te geven door diverse sportevenementen binnen te halen die intensief bijdragen aan het imago van Amsterdam als vitale stad met Olympische allure. De Sportraad is van mening dat het maximale potentieel van sport(evenementen) niet altijd goed wordt benut voor de stad en haar inwoners. Om dit potentieel optimaal te gebruiken wil de Sportraad kennisinstellingen betrekken bij sportevenementen. Hiervoor heeft de Sportraad in eerste instantie het initiatief genomen om als opdrachtgever te fungeren voor studenten van de opleiding Sportmarketing aan de HvA. De bedoeling is dat studenten inspirerende concepten bedenken waardoor een meerwaarde wordt gecreëerd voor het sportbeleid van Amsterdam en de Olympische Ambitie van Amsterdam. Van de studenten wordt gevraagd een evenementenstrategie te ontwikkelen met daarin aansprekende, unieke, vernieuwende, creatieve concepten die passen bij Amsterdam en uitgevoerd kunnen worden rond sportevenementen in Amsterdam. De Sportraad heeft twee verschillende grootschalige evenementen geselecteerd waar zij geadviseerd over wil worden. De projectgroepen kunnen kiezen uit het WK roeien 2014 in Amsterdam of de Ringen 13

16 om Amsterdam dat in juni 2012 wordt georganiseerd. Medio januari 2012 worden de resultaten van de studenten verwacht. Bezoek schietvereniging SV 84 November 2011 Op verzoek van de raadscommissie Kunst, Zorg en Sport van de gemeente Amsterdam heeft de Sportraad een werkbezoek georganiseerd aan een schietvereniging in Amsterdam. Het schietincident in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011 heeft voor politieke discussie gezorgd over schietverenigingen en legaal wapenbezit in Nederland. Ook in Amsterdam ontstond hierover discussie waarna bij raadsleden de behoefte ontstond naar meer informatie over schietverenigingen en de geldende regels. Op 1 november vond het werkbezoek plaats bij Schietvereniging 84 in Amsterdam. Het werkbezoek had als doel om meer informatie te krijgen wat de schietsport inhoudt, welke procedures schietverenigingen volgen en wat de eventuele gevolgen van nieuwe maatregelen zullen zijn voor de schietsport. Piet Hoogeveen, oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schiet Associatie, heeft een inleiding gegeven over de schietsport in Nederland en heeft daarna een rondleiding gegeven in het clubhuis van schietvereniging SV 84. De volgende commissieleden waren aanwezig: Marijke Shahsavari-Jansen (CDA), Laurens Ivens (SP), Gerolf Bouwmeester (D66), Marco de Goede (Groenlinks), Roderic Evans-Knaup (Red Amsterdam), Pitt Treumann (Red Amsterdam), Paul Miedema (commissiegriffier) en de Sportraadsleden Arnoud Sterk en Ageeth Telleman. Invacare Doubles Masters November 2011 Van woensdag 2 tot en met zondag 6 november werd in het Frans Otten stadion in Amsterdam de Invacare Doubles Masters gespeeld, georganiseerd door de KNLTB en de International Tennis Foundation (ITF). 32 rolstoeltennissers streden deze dagen om de wereldtitel dubbelspel. De Invacare Doubles Masters is een jaarlijks terugkerend evenement waaraan de wereldtop deelneemt. Als onderdeel van de Invacare Doubles Masters vond het symposium Real Life challenges plaats, wat geopend werd door de voorzitter van de Sportraad Robert Geerlings. Op het symposium van dit jaar waren er voorbeelden van hoe mensen uit alle lagen van de samenleving grootste uitdagingen van het leven hebben overwonnen. 14

17 Bijeenkomst BC KennisKring Amsterdam November 2011 Dinsdag 22 november 2011 heeft in het Olympisch Stadion de bijeenkomst van de begeleidingscommissie van de KennisKring plaatsgevonden onder leiding van de voorzitter van de Sportraad Robert Geerlings en secretaris Julius Egan. De Sportraad vertegenwoordigt binnen de KennisKring de Amsterdamse sportorganisaties Stichting exploitatie Olympisch Stadion, AFC Ajax, Topsport Amsterdam en DMO-Sport. De goed bezochte vergadering had twee hoofdthema s. Er werd gestart met een inhoudelijk gedeelte waarin de structuur tussen de Kenniskring en de Amsterdam Economic Board is besproken. Het tweede gedeelte van de vergadering had als thema Sport en de Olympische Ambitie en de voorzitter van de Sportraad Robert Geerlings trad op als gastheer. Kornelis Dijkman (directeur Topsport Amsterdam) hebben beiden een presentatie gehouden over onder meer de functie van Team Amsterdam en het doel van dit samenwerkingsverband en de Olympische Ambitie van Amsterdam. De bijeenkomst is afgesloten met een rondleiding in de Olympic Experience van het Olympisch Stadion. Kopgroep Sportas De voorzitter van de Sportraad, Robert Geerlings, is de initiatiefnemer van de Kopgroep Sportas. Met de Kopgroep Sportas wordt beoogd de ontwikkeling van de Sportas te waarborgen. De ontwikkeling van de Sportas past dankzij de verbindingen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de culturele sector uitstekend in de Olympische Ambitie van Amsterdam en levert daardoor bovendien een belangrijke bijdrage aan het streven van Amsterdam om tot de top vijf Europese vestigingssteden te blijven behoren. De Kopgroep bestaat op dit moment uit de volgende leden: voorzitter Sportraad Amsterdam Robert Geerlings (initiator Kopgroep), de wethouder Sport van de gemeente Amsterdam Eric van der Burg, de wethouder Sport van de gemeente Amstelveen John Levie, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid Paul Slettenhaar, technisch directeur NOC*NSF Maurits Hendriks, voorzitter college van bestuur Vrije Universiteit René Smit en lid van de Sportraad Amsterdam Uri Coronel. Tijdens de bijeenkomst op 5 oktober 2011 is besloten een convenant op te stellen waarin de leidende principes voor de ontwikkeling van de Sportas worden vastgelegd. Daarnaast bevat het een beknopt geformuleerde doelstelling van de Sportas en enkele afspraken over de wijze waarop gevolg gegeven wordt aan de uitvoering. Het is van belang dat alle leden van de Kopgroep het convenant onderschrijven en actief uitdragen. Tijdens de tweede bijeenkomst zullen de leden van de Kopgroep het convenant ondertekenen. In eerste instantie ondertekenen alleen de leden van de Kopgroep het convenant, enkele bonden zullen in een later stadium worden gevraagd mede te ondertekenen. 15

18 Interne Organisatie Uitbreiding met zesde werkgroep Sport & Kennis Tijdens de ontbijtbijeenkomst in de ambtswoning Sport, samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen in december 2010 kwam Peter Beek, decaan van de faculteit Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit, met de suggestie om kennisinstellingen meer te betrekken bij sport. Een zesde werkgroep Sport & Kennis is daaruit ontstaan. De werkgroep Sport & Kennis heeft vier primaire doelstellingen: 1. Het opzetten van een overlegstructuur tussen de onderwijsinstellingen in Amsterdam: UvA, VU, HvA, InHolland en ROC en het op elkaar afstemmen van sport(gerelateerde)opleidingen en op de behoeften van de samenleving; 2. Het gezamenlijk uitwerken van de wijze waarop Amsterdamse kennisinstellingen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het Olympisch Plan; 3. Het beter benutten van in de wetenschap aanwezige sportkennis voor de Amsterdamse samenleving; 4. Het ontsluiten van kennis, docenten en studenten ten behoeve van advisering door de Sportraad. De volgende mensen maken vooralsnog deel uit van de werkgroep Sport & Kennis: Cees Vervoorn (UvA/HvA) Peter Jansen (ROCvA van Amsterdam) Peter Beek (VU) Nico Delleman (InnosportNL) Marjan Olfers (VU) Robert van Rijn (InHolland) Uitbreiding Leden Sportraad In 2010 heeft de gemeente Amsterdam ingestemd met de uitbreiding van de Sportraad van negen naar achttien leden De Sportraad heeft besloten de groei gefaseerd te laten verlopen. Er zijn in 2011 twee kandidaten voorgedragen en met beide voordrachten is ingestemd door de gemeenteraad. De nieuwe Sportraadsleden die een lidmaatschapstermijn van drie jaar aangaan zijn Cees Vervoorn en Ageeth Telleman. De termijn van Monica Visser is op 31 december 2011 afgelopen, waarmee het aantal leden van de Sportraad ultimo december 2011 op veertien komt. 16

19 Missie en samenstelling De missie die de Sportraad zichzelf heeft gesteld, is om van Amsterdam een vitale (en sportieve) stad met Olympische allure te maken. Bureau Sportraad In 2011 bestond het Bureau van de Sportraad uit twee werknemers. Julius Egan, die als secretaris verantwoordelijk is voor het functioneren van het Bureau, en Gertjan Dol, die als beleidsadviseur werkzaam is voor de Sportraad. Het Bureau bereidt adviezen voor en ondersteunt de Sportraadsleden bij hun werkzaamheden. Het Bureau telt 1,78 formatieplaatsen. Het Bureau wordt in de periode september tot en met december en februari tot en met mei ondersteund door twee stagairs. 17

20 Financiën Het budget van de Sportraad Amsterdam is door gemeenteraad Amsterdam in de gemeentelijke begroting 2011 vastgesteld op In tabel 1 zijn de drie kostenposten inzichtelijk gemaakt. Tabel 1. Post Toelichting Begroting 2011 Afrekening 2011 Loonkosten incl. werkgeverslasten Overheadkosten Vrij besteedbaar Totaal De overheadskosten die de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) aan de Sportraad berekent zijn ook dit jaar gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze verhoging gaat ten kosten van het vrij besteedbare budget (nu nog ). De Sportraad bekostigt uit het vrij besteedbare budget onder meer vergaderkosten, presentiegelden, communicatiekosten en activiteiten. Op de post vrij besteedbaar is het ondanks de ombuiging gelukt om minder uit te geven dan begroot. Wat betreft de totale begroting 2011 ( ) bedroeg de overschrijding in 2011 na afrekening ongeveer 7%. DMO heeft de salariskosten abusievelijk onderbegroot ( ) waardoor de overschrijding na actualisatie in 2011 hoger uitviel. Daar komt bij een functieherwaardering van de medewerkers van het Bureau als gevolg van de uitbreiding van de takenpakketten. In 2011 heeft de Sportraad verdeeld over het jaar vier studenten enkele maanden stagevergoeding betaald voor hun werkzaamheden voor de Sportraad. 18

21 Doelstellingen 2012 Structuur van de sport De wijze waarop sport georganiseerd is in Amsterdam is voor grote mate bepalend voor de effecten die het sorteert. De organisatie van sport in Amsterdam kan volgens de Sportraad herkenbaarder, eenvoudiger, consumentvriendelijker, efficiënter en doelmatiger. De Sportraad is daarom voornemens een visie te ontwikkelen over de organisatiestructuur van de sport in Amsterdam. De structuur van de sport moet zo ingericht zijn dat maximaal maatschappelijk en economisch rendement met de sport wordt behaald voor de inwoners en de stad Amsterdam. WK Roeien 2014 In 2014 organiseert Amsterdam het WK Roeien. De Sportraad heeft het voornemen om studenten te betrekken bij de organisatie van dit WK. Met behulp van de werkgroep Sport & Kennis worden onderzoeksvragen uitgezet binnen Amsterdamse onderwijsinstellingen. De Sportraad gelooft dat de kennis binnen (Amsterdamse) onderwijsinstellingen en de creativiteit van studenten gebruikt kan worden voor de organisatie van sportevenementen in Amsterdam. Het WK Roeien is daarvoor een mooie testcase. Daarbij worden studenten op deze wijze gestimuleerd om bij te dragen aan de ambities uit het Olympisch Plan. Organisatie en aansturing Olympische Ambitie De Sportraad is van mening dat de bestaande projectorganisatie Olympische Ambitie verder ingericht zou kunnen worden. De projectorganisatie kan zich nog meer concentreren op duidelijke kerntaken zoals het verbinden van alle relevante partijen bedrijfsleven, onderwijs, sportverenigingen en het vergroten van draagvlak onder de bevolking. Daarnaast zou de projectorganisatie bij het opbouwen van het trackrecord en het realiseren van topsportaccommodaties de krachten nog sterker bundelen met Stichting Topsport Amsterdam. Sportas Amsterdam De advisering over de Sportas Amsterdam heeft in 2011 veel aandacht gekregen, navolging daarvan heeft voor de Sportraad een hoge prioriteit. In 2012 wil de Sportraad intensief bijdragen aan de ontwikkeling van dit unieke gebied voor Amsterdam. De Sportraad streeft de Sportraad naar ondertekening van het convenant Kopgroep Sportas waarbij de voor het gebied belangrijke bestuurlijke vertegenwoordigers aan deel nemen. Daarnaast blijft actief betrokken bij de diverse platformen die realisatie van de Sportas kunnen helpen bewerkstelligen. 19

22 Sportraad Amsterdam Jaarverslag 2011 Bijlage Topsport Amsterdam Magazine 20

23 21

24 Samenstelling Leden mr. drs. R.D. (Robert) Geerlings (vz) drs. A.S.M. (Arnoud) Sterk (vice vz) dhr. M. (Mounir) Dadi dhr. J.P.A. (Peter) Jansen MEM dr. ir. C.J.M. (Lia) Karsten dhr. Th.M.J.L. (Theo) van Uden Msm mw. M.S. (Monica) Visser dhr. F.J. (Frits) Barend dhr. M.U. (Uri) Coronel dhr. J. (Jan) Driessen drs. J.S.I. (Jessica) Gal drs. K. (Kirsten) van der Kolk mr. H. (Humberto) Tan dr. C. (Cees) Vervoorn drs. A. (Ageeth) Telleman Expertise Sport en recht, topsport, maatschappij (Rijks)overheid, landelijk (top)sportbeleid, bewegingsonderwijs, verenigingen, infrastructuur Jeugd, maatschappij, overheid, topsport Onderwijs, jeugd, communicatie, accommodaties, verenigingen Planologie, onderwijs, jeugd Accommodaties, planologie, exploitatie, doelgroepen Sportbonden, sportbeleid en uitvoering, overheid, topsport Media, communicatie, (top)sport Besturen topsport, gehandicaptensport, fundraising Communicatie, sportsponsoring, politiek, bedrijfsleven Sportmedische zaken en topsport Topsport en onderwijs Media, maatschappij, (top)sport Topsport, onderwijs, fysiologie, Olympische en Paralympische Spelen Overheid, maatschappij, ongeorganiseerde sport Secretariaat drs. J.O.R. (Julius) Egan (secretaris) drs. G.J. (Gertjan) Dol (beleidsadviseur)

25 Contactgegevens Sportraad Amsterdam Postadres: Postbus BM Tel: Website: Bezoekadres: Weesperstraat VN Amsterdam

Naar een Olympisch Stadsbestuur

Naar een Olympisch Stadsbestuur Naar een Olympisch Stadsbestuur Sportieve handvaten voor het programakkoord 2010-2014 Wie wij zijn De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven

Nadere informatie

Toekomst Sportparken Amsterdam Noord

Toekomst Sportparken Amsterdam Noord Toekomst Sportparken Amsterdam Noord Het advies Toekomst Sportparken Amsterdam Noord is op 13 december 2011 verzonden aan het dagelijks bestuur en de deelraad van Stadsdeel Noord Wie wij zijn De Sportraad

Nadere informatie

Met genoegen bied ik u het advies Herinrichting Sportpark Amsterdamse Bos - Hockey van de Sportraad Amsterdam aan.

Met genoegen bied ik u het advies Herinrichting Sportpark Amsterdamse Bos - Hockey van de Sportraad Amsterdam aan. College van burgemeester en wethouders Dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Amsterdam, 4 april 2011 Aan: College van burgemeester en wethouders van Amsterdam Betreft: Advies Sportraad Amsterdam

Nadere informatie

Wie wij zijn. Adviesonderwerpen. Wanneer adviseren wij? Samenwerking

Wie wij zijn. Adviesonderwerpen. Wanneer adviseren wij? Samenwerking 123454667 95476! #$$% &''()*(+,'- /010 0 Sportraad Amsterdam Sportas Amsterdam Wie wij zijn De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven is geroepen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Advies Sportraad Amsterdam Verkenning Sportplan 2013 2016

Advies Sportraad Amsterdam Verkenning Sportplan 2013 2016 Advies Sportraad Amsterdam Verkenning Sportplan 2013 2016 Inleiding Drie jaar geleden werd het Sportplan 2009 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Een veelomvattend, ambitieus en tegelijkertijd weldoordacht

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders t.a.v. demissionair wethouder Sport Postbus AE Amsterdam. Amsterdam, 3 april 2014

College van burgemeester en wethouders t.a.v. demissionair wethouder Sport Postbus AE Amsterdam. Amsterdam, 3 april 2014 College van burgemeester en wethouders t.a.v. demissionair wethouder Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 3 april 2014 Betreft: Toekomst Olympisch Stadion Geacht demissionair wethouder Sport,

Nadere informatie

Sportas Amsterdam. Het advies Sportas Amsterdam is op 8 maart 2011 verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Sportas Amsterdam. Het advies Sportas Amsterdam is op 8 maart 2011 verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam Sportraad Amsterdam Sportas Amsterdam Sportas Amsterdam Het advies Sportas Amsterdam is op 8 maart 2011 verzonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 1 Wie wij zijn De Sportraad

Nadere informatie

Anders Georganiseerde Sport 23 april 2015

Anders Georganiseerde Sport 23 april 2015 rganiseerde Sport o e G s r e A nd 23 april 2015 WIE WIJ ZIJN De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven is geroepen om te adviseren over de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Toussaint, N.J. (Niek) Kenmerk 16.506219 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 december 2016 Jaargang en nummer 2016 115 Geheim Nee

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 4 maart 2015

College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 4 maart 2015 1 van 7 College van burgemeester en wethouders t.a.v. wethouder Sport, dhr. E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 4 maart 2015 Betreft: Tarievensystematiek Kopie aan: Leden van de raadscommissie

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Toekomstvisie sportparken

Toekomstvisie sportparken Toekomstvisie sportparken Inleiding Aanleiding Vraagstukken per park Uitgangspunten Proces In tijd In organisatie Aanleiding Ontwikkelingen binnen de sport Ongeorganiseerd sporten Multifunctioneel gebruik

Nadere informatie

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN

Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN B&W-nr.: 06.1475 d.d. 12-12-2006 1 Onderwerp Afsluiten convenant Integrale en structurele aanpak verenigingsondersteuning BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. in te stemmen met het afsluiten

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Advies Sportraad Amsterdam. Organisatiestructuur van de Sport

Advies Sportraad Amsterdam. Organisatiestructuur van de Sport Advies Sportraad Amsterdam Organisatiestructuur van de Sport Aanleiding Al eerder is geconstateerd dat de sport in Amsterdam gefragmenteerd en onoverzichtelijk georganiseerd is. In haar rapport Naar een

Nadere informatie

Samenvatting: Advies:

Samenvatting: Advies: College V200900311 Onderwerp: Brede sportcommissie Samenvatting: Inleiding: Op 15 november 2008 is door uw college het convenant met de sportraad opgezegd. Aan een drietal oud-bestuursleden van de sportraad

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Toekomst amateurvoetbal Amsterdam Het advies Toekomst amateurvoetbal Amsterdam is op 18-03-2015 verzonden aan het stadsbestuur van Amsterdam

Toekomst amateurvoetbal Amsterdam Het advies Toekomst amateurvoetbal Amsterdam is op 18-03-2015 verzonden aan het stadsbestuur van Amsterdam Afbeelding met afmeting 2,8 cm bij 4,34 cm. Indeling: Voor Tekst Lijn: Kleur Wit met lijndikte 1 pt. Horizontaal uitlijnen Links/centreren/rechts Toekomst amateurvoetbal Amsterdam Het advies Toekomst amateurvoetbal

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport

Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport Plan van aanpak voor het uitvoeren van rekenkameronderzoek Gezamenlijk investeren in Sport en mét Sport Rekenkameronderzoek gemeente Winterswijk Aan De raadswerkgroep Rekenkamercommissie AOGW De gemeenteraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Sportraad Amsterdam Jaarverslag 2009

Sportraad Amsterdam Jaarverslag 2009 Sportraad Amsterdam Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 Colofon Vanaf 1952 is de Sportraad Amsterdam een onafhankelijk adviesorgaan van de Gemeente Amsterdam. De Sportraad adviseert de gemeenteraad, het

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning

voorstel aan de raad Nota van uitgangspunten sport en bewegen en verenigingsondersteuning voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Velthuis, A.W. (Antje) Kenmerk 4655433/20170720 Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Sport Nota van uitgangspunten sport en

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Nr. 53 Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu

Nr. 53 Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu 30234 Toekomstig sportbeleid Nr. 53 Brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november

Nadere informatie

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012

HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 HERIJKING SPORTBELEIDSNOTA ALBLASSERDAM 8 NOVEMBER 2012 Sportbeleidsnota Alblasserdam Van april 2009. Interactief tot stand gekomen. Sport Belangen Alblasserdam: prominente rol bij vorming; uitvoering;

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Advies Sportraad Amsterdam. Sportplan 2013-2016

Advies Sportraad Amsterdam. Sportplan 2013-2016 Advies Sportraad Amsterdam Sportplan 2013-2016 Inleiding Op verzoek van de raadscommissie KSZ formuleerde de Sportraad in de zomer van 2011 een verkennend advies over het Sportplan 2013-2016 (www.sportraadamsterdam.nl/advices).

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Het rapport wordt op 7 december a.s. besproken in de commissie Bestuur en Middelen.

Het rapport wordt op 7 december a.s. besproken in de commissie Bestuur en Middelen. gemeente Den Helder Kopie aan: college van b S w, commissieleden, mr. M. Frederiks La.v. de gemeenteraad van Den Helder Postbus 36 1780 AA Den Helder verzendgegevens behandeld door uw gegevens datum :

Nadere informatie

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF:

Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Jongeren winnen veel met sport GERARD DIELESSEN, ALGEMEEN DIRECTEUR NOC*NSF: Met Olympic Moves bereiken en inspireren we jongeren uit het voortgezet onderwijs met de kracht van sport en dragen we actief

Nadere informatie

Naar een Hoofd Sport Structuur. Zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam

Naar een Hoofd Sport Structuur. Zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam Naar een Hoofd Sport Structuur Zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam De zienswijze Naar een Hoofd Sport Structuur is op 19 mei 2010 verzonden aan het college

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk

Rabo Versterkt. HV Bleiswijk Rabo Versterkt HV Bleiswijk Voorstel ondersteuningstraject 2017-2018 Inleiding Rabo Versterkt In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF is Rabobank een pilot gestart om sportverenigingen in Nederland naast

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN

REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN REKENKAMERCOMMISSIE KEMPENGEMEENTEN Bijlage(n): Jaarverslag 2006 Onderwerp: Rekenkamercommissie Datum: 20 maart 2007 Verzonden: 29 maart 2007 Geachte leden van de Raad, Hierbij heeft de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept)

De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties (concept) Gezond en Sportief Opgroeien, Wonen en Werken in Gorcum De kracht van Sport Samen in beweging! Samenvatting visie, ambities en acties 2017 2021 (concept) Missie: Alle Gorcumers een leven lang actief! Pijlers:

Nadere informatie

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel De toekomst van de sport in Nederland, André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst Olympisch Vuur. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel losgemaakt in Nederland.

Nadere informatie

College van B & W Amsterdam t.a.v. wethouder Sport, de heer E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 22 mei 2015

College van B & W Amsterdam t.a.v. wethouder Sport, de heer E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 22 mei 2015 College van B & W Amsterdam t.a.v. wethouder Sport, de heer E. van der Burg Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 22 mei 2015 Betreft: Advies Amsterdamse Focussporten Kopie aan: Gemeenteraad Amsterdam

Nadere informatie

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Notitie toekomstig sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Aanleiding: - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 - Nota Sportbeleid Vanaf 2013 te maken met: -Terugtredende overheid,

Nadere informatie

WELKOM. Symposium Weert in Beweging maandag 24 februari 2014

WELKOM. Symposium Weert in Beweging maandag 24 februari 2014 WELKOM Symposium Weert in Beweging maandag 24 februari 2014 Agenda Bedrijven in Beweging Fact-sheet Medewerkers in Beweging Platform Weert in Beweging Werkgroep Bedrijven in Beweging Rol werkgever, ondernemer!

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland

Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland Samen sporten met Mission Olympic De grootste schoolsportcompetitie van Nederland 14393_brochure mission olympic_a4_v6.indd 1 02-09-11 17:02 Samen sporten met Mission Olympic Sporten is goed voor je gezondheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden.

Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. s-hertogenbosch, 20 december 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Namens de CDA fractie wil ik u graag het herziene initiatiefvoorstel Jeugdlintjes aanbieden. Marianne van der Sloot 1 Jeugdlintjes

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum;

1. de missie, visie en de doelstellingen te onderschrijven als basis voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente Winsum; Vergadering: 6 6 2013 Agendanummer: 5 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar R.Orleans, 0595 447765 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R.Orleans) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam. Amsterdam, 18 november 2014 Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. Raadscommissie Zorg en Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 18 november 2014 Betreft: Initiatiefvoorstel Amsterdamse ouderen in beweging Geachte heer/mevrouw, De

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman

AGENDA uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman AGENDA startbijeenkomst portefeuillehoudersoverleggen 2 11 2012 stadhuis Lelystad 9.30 uur (plenair)welkom en introductie door Aat de Jonge en Marc Witteman 10.00 uur 11.45 uur 8 afzonderlijke portefeuillehoudersoverleggen

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten

Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden en Zeist

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011

Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 Het BEL-model werkt voor Blaricum, Eemnes en Laren 2011 27 juni 2011 De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zijn een vreemde eend in het huidige krachtenspel van fuserende gemeenten. Tegen de tijdsgeest

Nadere informatie

Kansen voor De Bleek

Kansen voor De Bleek Kansen voor De Bleek Wiep Keikes Rapportage n.a.v. bijeenkomsten 3 juli en 25 september 2015 JongAchterhoek Postadres Terborgseweg 20 7005 BC Doetinchem E-mail info@jongachterhoek.nl Website www.jongachterhoek.nl

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

De Europese Spelen 2019 in Nederland

De Europese Spelen 2019 in Nederland 1/5 De Europese Spelen 2019 in Nederland Wat zijn de Europese Spelen? In juni 2015 wordt de eerste editie van de Europese Spelen georganiseerd in Baku, Azerbeidzjan. Deze continentale spelen zijn de evenknie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

08-06-2015. Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers

08-06-2015. Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers 08-06-2015 Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers Havengebied breskens Breskens, internationale hotspot voor zeezeilen/-ers algemeen Provinciaal beleid Leisure hotspot Breskens is onderdeel

Nadere informatie

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016 Giro Gelderland Evaluatie Giro Gelderland Evaluatie 15 november 2016 Terugblik Eind 2013 / Begin 2014: Voorjaar 2015: 26 juni 2015: 5 oktober 2015: 28 januari 2016: 5 mei 2016: 6 mei 2016: 7 mei 2016:

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie