Verandering om te winnen. Jaarbericht van De Lotto 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandering om te winnen. Jaarbericht van De Lotto 2008"

Transcriptie

1 08 Verandering om te winnen Jaarbericht van De Lotto 2008

2 missie De Lotto heeft als opdracht om binnen de contouren van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden op korte en lange termijn te zorgen voor een maximale afdracht aan noc*nsf voor de ontwikkeling van top- en breedtesport in Nederland en aan goede doelen op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. inhoudsopgave overwinnen Berichtgeving van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Algemeen Directeur 8 winkans Informatie per product 12 winstgevend Financiële informatie 18 Accountantsverklaring 21 winstaandeel Verdeling van de netto-opbrengst en afdracht aan beneficianten 24 Bestuurlijke samenstelling 26 Stichting de Nationale Sporttotalisator is de statutaire naam van De Lotto

3 over winnen Drievoudig olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband omhelst Maarten van der Weijden direct na zijn overwinning bij de Olympische Spelen van Beijing op de tien kilometer open water. Zwemvriend en liefhebber Van den Hoogenband is door het dolle heen, Van der Weijden intens blij. In 2008 draagt De Lotto 65 miljoen, 20% meer ten opzichte van 2007, af aan de Nederlandse sport via noc*nsf en diverse goede doelen. Zo levert De Lotto indirect haar bijdrage aan olympische overwinningen.

4 berichtgeving van de raad van commissarissen van links naar rechts: j.g. van der werf, j.g.m. alders, mr. h.r. okkens, h.c.l. linders, w. troost, drs. t. veenstra. l.f.m. dahlhaus is niet afgebeeld. Het verheugt de Raad te kunnen melden dat het netto rendement over het jaar miljoen bedraagt, een groei van 20% ten opzichte van het behaalde resultaat in De omzet was in miljoen, een groei van 7% ten opzichte van de omzet van het vorige jaar. Zoals bekend, komt het gehele rendement ten goede aan het noc*nsf en diverse goede doelen op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. De Raad spreekt zijn grote waardering uit voor alle medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan dit prachtige resultaat. De Raad kwam in 2008 zeven maal bijeen. van aftreden de Raad. Hij werd per 1 januari Aanvullend vonden enkele bijeenkomsten 2008 opgevolgd door de heer Johan van der plaats vanwege de wervingsprocedure voor Werf. De heer Wim de Grefte, commissaris een nieuwe Algemeen Directeur. Tevens vertegenwoordigden leden de Raad bij de vergade- conform het rooster van aftreden. De heer namens de aln, verliet tevens de Raad ringen van de Beneficiantenraad. Luc Dahlhaus werd als opvolger van de heer De heer Hans Gerrits Jans, commissaris namens noc*nsf, verliet conform het rooster ber heeft de Raad op passende wijze De Grefte per 10 oktober benoemd. In decem- tijdens een lunch afscheid genomen onder dankzegging voor de verdiensten van beide heren ten behoeve van De Lotto en haar beneficianten. De voorzitter heeft in het jaar 2008 enkele malen formeel contact gehad met de Ondernemingsraad van De Lotto. Per 1 juli 2008 werd de heer Harrie Linders benoemd tot Algemeen Directeur. Daarmee beëindigde de heer Hans Schraders zijn verantwoordelijkheid als directeur ad interim. Tevens werd per 1 juli de bestuursstructuur gewijzigd van een tweehoofdig naar een eenhoofdig bestuur. De heer Tjeerd Veenstra trad daarmee af als bestuurder. De heer Veenstra is door de Raad gevraagd om zich als directeur te blijven inzetten voor de belangen van De Lotto, in het bijzonder met betrekking tot de juridische en politieke ontwikkelingen in de kansspelwereld. Het dient te worden vermeld dat het de Raad niet is ontgaan dat de opeenvolgende wisselingen in de directie de nodige inspanning en uithoudingsvermogen van het personeel van De Lotto hebben geëist. Op 23 april 2008 kwam formeel een einde aan het onderhandelingsproces over een leverancier van het nieuwe on-line loterijsysteem. Al eerder werd gemeld dat De Lotto en de Staatsloterij hebben besloten gezamenlijk op te trekken bij de vervanging van het on-line loterijsysteem. Dit werd mede ingegeven door de dringende wens van winkeliers voor een efficiënter gebruik van de terminals op de verkooppunten. Het betekent voor de beide loterijorganisaties twee uitdagingen. Ten eerste zal men voortaan moeten afzien van het volledig in eigen beheer nemen van het loterijsysteem, en dus de verantwoordelijkheid gezamenlijk overdragen aan een externe operator. Ten tweede blijft het een uitdaging om de vereiste samenwerking vanwege het gemeenschappelijke loterijsysteem te combineren met de blijvende onafhankelijke concurrentiepositie tussen de twee loterijorganisaties De Lotto en de Staatsloterij. De directies van De Lotto en de Staatsloterij ondertekenden op 23 april gezamenlijk de overeenkomst met de toekomstige gemeenschappelijke leverancier en operator Intralot. Daaraan voorafgaand werd de samenwerking tussen De Lotto en de Staatsloterij bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Tot en met de geplande oplevering eind 2009 zal nu alles in het licht komen te staan van een voorspoedige migratie naar het nieuwe systeem, een klus die een groot beslag zal leggen op de medewerkers van beide bedrijven. De manier waarop tot nu toe wordt samengewerkt, doet de hoop rijzen dat dit proces tot een succesvol einde zal worden gebracht. De voortgang van de nieuwe Wet op de Kansspelen (wok) stagneert. De minister van Justitie heeft in november in de voortgangsrapportage kansspelen voor het ao van de Vaste Kamercommissie van Justitie van de Tweede Kamer aangegeven, dat de vele commentaren op de concepttekst hem hebben overtuigd dat het voorstel op een aantal punten herziening behoeft. Aanvullend heeft de minister in december 2008 gemeld dat hij een verbetering beoogt betreffende de inrichting van het vergunningstelsel en de wijze waarop vergunningen worden afgegeven, en het model verdeelsysteem voor kansspelgelden. Beide onderwerpen raken in ieder geval de positie van De Lotto. De minister van Justitie heeft over de jaren heen het consistente nationale restrictieve kansspelbeleid geborgd. De minister ondervindt daarbij tot op de dag van vandaag een brede ondersteuning van het Parlement. De Lotto heeft die lijn uiteraard gevolgd en zich al jaren ingezet om het huidige kansspelstelsel in juridische procedures te verdedigen Hierbij moet worden opgemerkt dat er in 2007 een éénmalige correctie van de egalisatiereserve De Lotto jaarbericht 2008 heeft plaatsgevonden van 5,8 miljoen. Gecorrigeerd is de groei 7%.

5 Het succes van de Nederlandse atleten is mede te danken aan de sportinfrastructuur welke in belangrijke mate wordt gefinancierd door De Lotto. tegen partijen die een volledige liberalisering van de kansspelen nastreven. De Lotto is van mening dat met een restrictief regiem de beste garanties voorhanden zijn om een voor de consumenten verantwoord, betrouwbaar en aantrekkelijk aanbod te realiseren. In 2008 vonden in het kader van de juridische strijd van De Lotto twee markante gebeurtenissen plaats. Eind 2007 vond de behandeling bij de Raad van State plaats van de zaak Betfair tegen de Staat der Nederlanden. De Lotto heeft zich als belanghebbende in deze zaak gevoegd. Geheel in lijn met het huidige restrictieve kansspelbeleid heeft de Staat een zeer goed onderbouwd standpunt ingenomen om de vergunningen nu juist niet via een concurrentiëel gunningproces te verlenen of te verlengen. Begin 2008 besloot de Raad van State definitief dat alvorens uitspraak te doen prejudiciële vragen zullen worden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. De uitspraak zal van belang zijn voor de inrichting van het vergunningenstelsel voor kansspelen in Nederland. Het verbaast de Raad vast te moeten stellen dat de minister gezien zijn standpunt in de brief van december 2008 niet eerst het oordeel van het Europese Hof van Justitie afwacht. De Raad ziet niet in welk redelijk belang er mee gediend is dat de minister het eigen standpunt van de Staat in de procedure voor het Europese Hof van Justitie daarmee ondergraaft. Verder vond medio 2008 bij de Hoge Raad de behandeling plaats van het cassatieverzoek van De Lotto in de zaak De Lotto versus Ladbrokes. Ook de Hoge Raad besloot prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie alvorens in deze zaak uitspraak te doen. De hoorzittingen in beide zaken zullen naar verwachting in 2009 plaatsvinden. In dit kader moet ook worden vermeld dat in 2008 de zogenaamde Inbreukprocedure van de eu Commissie tegen de Nederlandse Staat in een volgende fase is aangekomen. De Nederlandse overheid ontving van de eu Commissie een met redenen omkleed advies. Inmiddels heeft de minister van Justitie hierop geantwoord. Het is aan de eu Commissie te beoordelen of dit antwoord voldoende is of dat een en ander uiteindelijk aan het Europese Hof van Justitie wordt voorgelegd. Een ander aandachtspunt van de minister is het model verdeelsysteem voor kansspelgelden. Onderdeel daarvan is het al in 2006 gestarte proces van bestuurlijke ontvlechting van De Lotto en haar beneficianten noc*nsf en aln. Dit werd ook in 2008 voortgezet. De minister van Justitie heeft te kennen gegeven voorstander te zijn van een garantie voor de afdracht van loterijgeld aan de sectoren sport en cultuur. Dit heeft echter tot de nodige vragen en verontrusting geleid over de mogelijk negatieve impact op de fondsen en organisaties in de andere maatschappelijke sectoren. De laatste maanden van 2008 werden besteed aan de discussie over een mogelijke oplossing van het verdeelprobleem door een herverkaveling van begunstigden over de Goede Doelen Loterijen en De Lotto. Dit heeft nog geen succes geboekt. Mede daardoor heeft de Beneficiantenraad van De Lotto moeten constateren dat het proces van bestuurlijke ontvlechting in 2008 nog niet kon worden afgerond. In 2009 zullen de gesprekken hierover worden voortgezet. Al deze ontwikkelingen in 2008 hebben de Raad bevestigd in zijn voornemen om diepgaand te willen onderzoeken welke koers De Lotto nu zelf in deze turbulente omgeving dient te varen. In de tweede helft van 2008 werd daarom het bureau Pricewaterhouse- Coopers uit Londen uitgenodigd om gezamenlijk met de directie een studie uit te voeren. Het resultaat van deze studie werd in december aan de Raad gepresenteerd en is een goede aanzet om de Raad en de directie te helpen bij de verdere gedachtevorming over de toekomst van De Lotto. De toekomst van De Lotto is immers van groot belang voor haar beneficianten. Door een rol te spelen in de uitvoering van het kansspelbeleid van de Nederlandse regering is De Lotto in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan de structurele financiering van haar goede doelen en met name de sport. Hoe dat uitpakt heeft de Raad tijdens een bezoek aan de Olympische Spelen in Beijing wederom kunnen vaststellen. Het succes van de Nederlandse atleten is mede te danken aan de sportinfrastructuur welke in belangrijke mate wordt gefinancierd door De Lotto. hans alders Voorzitter Raad van Commissarissen Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag bereikte ons het verdrietige bericht dat Wim Troost, lid van de Raad van Commissarissen, op 25 februari plotseling is overleden. De heer Troost was ruim achttien jaar bestuurlijk verbonden met De Lotto. Hij trad per 24 november 1990 aan als lid van het bestuur van de Stichting Nationale Sporttotalisator en de Stichting Nationale Instantloterij. Hij vervulde deze functie op grond van de (toen nog) kwaliteitszetel van de knvb binnen de sportdelegatie in het bestuur. Per 9 april 1996 volgde de benoeming tot penningmeester van beide stichtingen. Per 1 januari 2001 werd hij vanwege de verandering van de bestuursstructuur namens het noc*nsf benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De Lotto herdenkt in dankbaarheid een zeer betrokken en ervaren bestuurder die zowel de belangen van De Lotto alsook de belangen van de beneficianten op uitstekende wijze heeft behartigd. Wij zullen Wim Troost zijn enthousiasmerende en professionele inbreng node missen. De Lotto jaarbericht 2008

6 het jaar van de verandering verslag van de algemeen directeur 2008 stond voor De Lotto in het teken van vele veranderingen. De achterblijvende omzet- en rendementsontwikkeling van de producten Afgelopen jaar is er ook veel aandacht besteed aan Toto. Een nieuwe visuele identiteit, een succesvolle campagne rond het Europees en het rendement is met 11 miljoen (20% ) gegroeid naar 65 miljoen. De uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten en ambities voor de toekomst vragen een maximale inzet van alle mede- Lotto, Toto en Krasloten hebben geleid tot aanpassingen binnen de organisatie en de producten. Voetbalkampioenschap en de campagne Toto is terug! tijdens de start van het nieuwe voetbalseizoen, hebben tot een stijging van Voor 2009 zijn er al veel nieuwe plannen in gang gezet welke zullen moeten leiden tot een verdere stijging van de omzet en het werkers en relaties van De Lotto. Via deze weg wil ik mijn dank betuigen aan alle betrokkenen voor hun enthousiasme, inzet het aantal spelers geleid. rendement. Hierbij horen ook nieuwe spor- en toewijding in Ik kijk uit naar een Vanaf midden 2008 is een nieuwe organi- Met betrekking tot de product portfolio tieve samenwerkingsverbanden met een nieuw jaar met vele uitdagingen voor De satiestructuur neergezet met de volgende werd besloten om de Dagelijkse Lotto te Voorts heeft er een herpositionering van het aantal sportbonden en het noc*nsf om Lotto. drie afdelingen; Commerciële Zaken, ict & vervangen door Lucky Day, hetgeen in januari merk Krasloten plaatsgevonden. De slogan De Lotto uit te dragen als de grootste in- Operations en Financiën. In het verlengde 2009 zijn beslag heeft gekregen. Ga toch krassen. Dan win je nog eens wat! vesteerder in de Nederlandse sport. In het harrie linders hiervan is er ook een nieuw Management heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe pay-off verlengde hiervan zal ook Pieter van den Algemeen Directeur Team geïnstalleerd. Deze structuurwijziging De propositie en de positionering van Lotto Kras & Win. Productgerichte commercials en Hoogenband de komende jaren als boegbeeld is gepaard gegaan met vele personele wijzig- hebben sinds het laatste kwartaal van 2008 nieuwe Loten werden geïntroduceerd, waarbij voor De Lotto naar buiten treden. ingen waardoor het nieuwe bedrijfselan, een andere invulling gekregen. Hierbij zullen de boodschap simpel en helder moet zijn gericht op dynamiek en slagvaardigheid, de unieke producteigenschappen een leiden- zodat krassen weer een leuke en spannende Op het gebied van de technologie wordt in sneller geïntroduceerd kon worden. de rol krijgen in combinatie met de Jackpot- bezigheid wordt een grote sprong voorwaarts gemaakt en stand. Verder komt de Lotto-trekking weer zal een nieuw loterijsysteem worden geïntro- Nadat de organisatie op een juiste manier terug op tv en zal Lotto een tv programma Bovenstaande veranderingen hebben, na een duceerd in samenwerking met de Nederlandse Hierbij moet worden opgemerkt dat er in 2007 een geherstructureerd was, is er kritisch naar de sponsoren om haar verbondenheid met de aantal moeilijke jaren, geleid tot een verbe- Staatsloterij. Het nieuwe systeem zal voldoen éénmalige correctie van de egalisatiereserve heeft product portfolio gekeken en de positionering sport en indirect de goede doelen zichtbaar tering van de resultaten. De omzet is met aan de hedendaagse en toekomstige eisen en plaatsgevonden van 5,8 miljoen. Gecorrigeerd is in de markt. te maken. 18,4 miljoen (7%) gegroeid tot 288 miljoen wensen van klanten en verkooppunten. de groei 7%. De Lotto jaarbericht 2008

7 winkans Een prijs winnen is prachtig. Een winnend Lot van Lotto is iets waarover velen dromen. De omzet stijgt in 2008 tot 288 miljoen, een groei van 7%. Een ongekend hoge Jackpot en de herpositionering van Krasloten dragen bij in het gevoel van de deelnemer. En de spelbeleving is met de terugkeer van Toto nog verder toegenomen. In 2009 zal Lucky Day worden toegevoegd wat de kans op winnen nog verder doet stijgen. De Lotto jaarbericht 2008

8 informatie per product Doel van De Lotto is om met de verkoop van de kansspelen Lotto, lotto Toto en Krasloten omzet te genereren, waarbij een zo hoog mogelijk netto rendement wordt afgedragen aan de Nederlandse sport, via het noc*nsf en aan 18 goede doelen. In 2008 is voor ieder product een nieuwe strategie en positionering ontwikkeld. prijsverhoging lotto 6/45 In maart is de prijs van Lotto 6/45 verhoogd naar 1,25 per Lot. Daarbij werd tevens het prijzenschema aangepast, met een verbeterde propositie: Jackpot oplopend tot 30 miljoen. Vooral onder abonneespelers is deze prijsverhoging direct een groot succes gebleken, de omzet groeide met zo n 20%. In de winkel gaf de prijsverhoging in beginsel slechts een marginale omzet-plus. In het najaar is de verbeterde Jackpot-propositie echter zeer sterk geactiveerd, waardoor de winkelomzet aanzienlijk toenam en ook nieuwe spelers weer Loten kwamen kopen. afscheid van lotto weekend miljonairs Op 31 mei was de laatste aflevering van Lotto Weekend Miljonairs. Het programma paste niet meer in de communicatiemix van Lotto. De trekking is daarna een half jaar niet op televisie te zien geweest. Met name onder winkelspelers werd het ontbreken van een tv-trekking als een gemis ervaren, wat deels is ondervangen met een trekkingsanimatie op Lotto.nl. abonneemanagement Naast voortzetting van de in 2007 ingezette wervingscampagnes en het behoudsprogramma, stonden twee operaties centraal in het abonneemanagement: de prijsverhoging van Lotto 6/45 van 1,- naar 1,25 en het converteren van Bronzen en Zilveren spelers naar Goud. Beide operaties zijn zeer succesvol verlopen en hebben een minimaal abonneeverloop opgeleverd, waardoor de abonneeomzet voor Lotto in 2008 aanzienlijk boven de prognose is uitgevallen. De Lotto jaarbericht 2008

9 krasloten toto veel winnaars in was een jaar waarin er weer vele winnaars van Krasloten waren. In totaal is het jaar afgesloten met maar liefst 7,5 miljoen prijswinnaars. Het totale geldbedrag wat aan hen is uitgekeerd was ruim 36 miljoen netto. herpositionering van het merk Medio 2008 is afscheid genomen van de campagne met de slogan Ga toch krassen. Dan win je nog eens wat!. Er is de laatste maanden van 2008 hard gewerkt aan de herpositionering van het merk. Krasloten gaat simpelweg terug naar de basis. De nieuwe communicatie- en media-aanpak is inmiddels zichtbaar geworden door onder meer de nieuwe pay-off Kras & Win!. beste jaar ooit voor december kalender! De December Kalender heeft zich wederom bewezen als ideaal cadeau voor de feestdagen. Het Kraslot stond garant voor een flinke omzetpiek tijdens de laatste maanden van het jaar. Voor het eerst sinds 7 jaar was dit populaire Kraslot volledig uitverkocht. Distributie-uitbreiding bij o.a. Kruidvat, een intensieve reclamecampagne en een hogere aankoopfrequentie door de consument hebben bijgedragen aan het enorme succes. Toto heeft enorme potentie, omdat Nederland vol zit met voetballiefhebbers die ook nog eens graag een weddenschap afsluiten. Om deze voetballiefhebbers aan Toto te binden, werd er weer geïnvesteerd in Toto was het jaar waarin Toto terugkwam. Het merk dat nooit écht is weggeweest, laat weer veelvuldig van zich horen. herpositionering van het merk De huisstijl is in 2008 compleet vernieuwd: nieuw logo, nieuwe pay-off, winkelmaterialen en website. Toto = voetbal. De nieuwe huisstijl straalt dit uit. Toto daagt je uit. ek Hoewel Oranje na fantastisch voetbal in de groepsfase door de Russen in de kwartfinale werd verslagen, is afgelopen ek het meest succesvolle ek voor Toto ooit. De Oranjesupporters hebben massaal hun Toto voorspellingen gedaan nadat zij zijn uitgedaagd in de winkel, via banners, advertenties Bavaria ek Toto en mailings. toto is terug! Na het succes van het ek was de start van het nieuwe voetbalseizoen in augustus het moment om Toto structureel te herintroduceren. Toto trapte af met de campagne Toto is terug! Via een vroeger/nu campagne werden voetballiefhebbers aangesproken om elkaar uit te dagen om (weer) Toto te spelen. In de tv-commmercial vochten vader en zoon toen en nu hun rivaliteit uit door Toto te spelen. Doel was om veel mensen het plezier en de spanning van Toto te laten beleven door ze het te laten spelen. Dat is gelukt, want het aantal spelers is weer stijgende. De Lotto jaarbericht 2008

10 winstgevend Zonder Lot geen kans op winst. Zonder breedtesport geen topsport. En zonder topsport geen schijn van kans op successen bij wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. De Lotto geeft met haar producten Lotto, Toto en Krasloten het grootste deel van de winst aan de sport. Sport in de ruime zin des woords. Van letterlijk de allerkleinsten tot figuurlijk de allergrootsten. Via noc*nsf worden de gelden verdeeld en gaat een deel naar breedtesport voor dienstverlening aan bonden, verenigingen en leden. Daarnaast gaat een deel naar topsport voor trainingen, accommodaties en ondersteuning van top- De Lotto jaarbericht 2008 sporters.

11 financiële informatie minke booij marleen veldhuis esther vergeer Beste prestaties 2008 minke booij Goud op de Olympische Spelen Beijing marleen veldhuis Olympisch goud op de 4 x 100 meter vrije slag esther vergeer Goud op de Paralympische Spelen Beijing balans op 31 december 2008 (na winstbestemming) (Alle bedragen x 1.000,-) (Alle bedragen x 1.000,-) activa passiva vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Voorraden Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Eigen vermogen Egalisatierekening prijzen Winnaars meerjarige prijzen vlottende passiva Vooruit ontvangen inleg Te betalen prijzen Handelscrediteuren Belastingen en premies seciale verzekeringen Overlopende passiva Overige kortlopende schulden Nog af te dragen aan goede doelen totaal activa totaal passiva De Lotto jaarbericht 2008

12 aan het bestuur van stichting de nationale sporttotalisator accountantsverklaring yuri van gelder pieter van den hoogenband Beste prestaties 2008 yuri van gelder Europees Kampioen onderdeel ringen, Lausanne pieter van den hoogenband Vierde maal olympische finale 100 meter vrije slag, 5 e plaats en Nederlands record opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit jaarverslag opgenomen balans op 31 december 2008 en exploitatierekening over 2008 van Stichting de Nationale Sporttotalisator te Den Haag over 2008 op de juiste wijze zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening over 2008 van Stichting de Nationale Sporttotalisator. Bij die jaarrekening hebben wij op 12 maart 2009 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans op 31 december 2008 en de exploitatierekening over 2008 in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2008 van Stichting de Nationale Sporttotalisator. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake deze balans en exploitatierekening te verstrekken. exploitatierekening over 2008 (Alle bedragen x 1.000,-) werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de balans op 31 december 2008 en exploitatierekening over 2008 op de juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. inleg Af: Prijzen Af: Directe verkoopkosten oordeel Naar ons oordeel zijn de balans op 31 december 2008 en exploitatierekening over 2008 in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. netto verkopen Marketing- en verkoopkosten Personeelskosten Netwerkkosten Verwervingskosten Overige bedrijfskosten som exploitatiekosten exploitatieresultaat Financiële baten en lasten toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle, de balans op 31 december 2008 en exploitatierekening over 2008 dienen te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 12 maart 2009 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Den Haag, 12 maart 2009 resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ernst & young accountants llp namens deze w.g. r.j.w. Lelieveld ra De Lotto jaarbericht 2008

13 winstaandeel Ooit moest olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband voor het eerst het water in. Al op vierjarige leeftijd behaalt hij zijn zwemdiploma s a en b. Zeventien Europese- en drie olympische titels volgen. Drie maal wordt Van den Hoogenband Sportman van het Jaar én hij ontvangt een ridderorde in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De hoofdambassadeur van De Lotto wordt na zijn afscheid als topsporter uitgeroepen tot Ereburger van Eindhoven. De Lotto draagt bij aan het vormen van een nieuwe Flying Dutchman, wie weet is het een van de De Lotto jaarbericht 2008 zwemmers die nu in het water ligt.

14 de lotto steunt de volgende organisaties op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid: verdeling van de netto-opbrengst en afdracht aan beneficianten Van de netto-opbrengst van Lotto en Toto gaat 73,5% naar sport en lichamelijke vorming. Van de netto-opbrengst van de Krasloterij gaat 65% naar de sport. De afdracht wordt door noc*nsf verdeeld. Het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (noc*nsf) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De circa 90 aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters. noc*nsf verleent service, bundelt krachten, behartigt belangen, informeert, maakt kennis toegankelijk en werkt klantgericht ten behoeve van de aangesloten sportbonden. noc*nsf draagt de kracht van sport, olympische idealen, sportiviteit en respect uit. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitzending van de Nederlandse teams naar de Olympische en Paralympische Spelen. Een deel van de gelden van De Lotto gaat naar breedtesport voor dienstverlening aan bonden, verenigingen en leden. Er wordt veel aandacht besteed aan topsporttrainingsen wedstrijdprogramma s, accommodaties en ondersteuning van topsporters. Ook krijgt de sportinfrastructuur financiële ondersteuning en de locaties Papendal en Zeist mogen eveneens op steun rekenen. noc*nsf ontvangt over 2008 in totaal 47 miljoen. De resterende 26,5% van de netto-opbrengst van Lotto en Toto gaat naar cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. De Krasloterij levert hieraan een bijdrage van 35%. In totaal ontvangt deze sector over miljoen. De Lotto jaarbericht 2008

15 bestuurlijke samenstelling p.m. Blauw j.g.m. Alders h.c.l. Linders beneficiantenraad onafhankelijk voorzitter p.m. Blauw raad van commissarissen onafhankelijk voorzitter j.g.m. Alders management team voorzitter h.c.l. Linders, Algemeen Directeur namens noc*nsf drs. p.j. Groenenboom j.w. Hoogendoorn drs. a.l.m. Nelissen tot 1 januari 2008 c.h. van Dalen vanaf 1 januari 2008 namens stichting algemene loterij nederland drs. j.c. van Deth jhr. mr. s.e. Beelaerts van Blokland drs. f.c.h. Slangen tot 1 april 2008 ir. r.c. van der Giessen vanaf 1 april 2008 namens noc*nsf j.f. Gerrits Jans ra tot 1 januari 2008 j.g. van der Werf vanaf 1 januari 2008 w. Troost namens stichting algemene loterij nederland w.f. de Grefte tot 1 juli 2008 l.f.m. Dahlhaus vanaf 10 oktober 2008 mr. h.r. Okkens f.j. Bijman, Commercieel Directeur drs. m.m. Geense rc, Financieel Directeur drs. j. Reesink, Directeur ict & Operations drs. t. Veenstra, Directeur j.p. Stavast, Directeur Technologie & Ontwikkeling De Lotto jaarbericht 2008

16 missie colofon de lotto De Lotto heeft als opdracht om binnen de contouren Linda Lap, coördinatie en teksten van haar maatschappelijke concept en vormgeving verantwoordelijkheden op viervier, Rijswijk drukwerk korte en lange termijn te zorgen voor een maximale DeltaHage bv, Den Haag fotografie afp anp epa afdracht aan noc*nsf voor de ontwikkeling van top- en breedtesport in Nederland en aan goede doelen op het Hans van der Linde Ilse van de Reep noc*nsf gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn en Serge Ligtenberg Soenar Chamid Tycho Müller volksgezondheid. Stichting de Nationale Sporttotalisator is de statutaire naam van De Lotto

17 Voor sport en maatschappij

Verbinding. Jaarbericht van De Lotto 2009

Verbinding. Jaarbericht van De Lotto 2009 09 Verbinding Jaarbericht van De Lotto 2009 Inhoudsopgave Missie De Lotto wil op maatschappelijk verantwoorde wijze, middels haar kansspelproducten, consumenten laten bijdragen aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010 10 zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010 Zonder support geen ontwikkeling Groei en ontwikkeling worden leuker en succesvoller als je daarin support krijgt. Dat geldt voor sport,

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 (Geconsolideerde versie 04-10-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8785, inzake verlening van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Elke jubilaris is bijzonder

Elke jubilaris is bijzonder 50 jaar winst voor Nederland De Lotto jaarverslag 2011 Elke jubilaris is bijzonder Elke jubilaris is bijzonder 2011 is niet alleen het jubileumjaar van De Lotto maar ook van vele breedtesporters, topsporters

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4 Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening 2015 INHOUD pag. RAPPORT Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 4 JAARBERICHT Jaarrekening: - Balans per 31 december 2015 5 - Staat van baten en

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum

VERKORTE JAARCIJFERS Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans PZ Dokkum VERKORTE JAARCIJFERS 2015 Stichting Welzijn Het Bolwerk Zuiderschans 10 9101 PZ Dokkum De gegevens zijn ontleend aan de vastgestelde jaarrekening 2015 van de stichting. blad Inhoudsopgave 1 Algemeen 2

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 01-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8786, inzake verlening van een vergunning

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Vrienden van ZINN

Jaarrekening 2014. Stichting Vrienden van ZINN Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van ZINN INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 2 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 3 5.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2006 Beuningen, 4 juli 2007 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 3 Doelstelling 4 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland 5 juni 2014 2013 Netto omzet en subsidies 76.625 INHOUD Directe projectkosten 70.416 Toegevoegde waarde 6.209 JAARREKENING 2013 Overige bedrijfskosten

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Rapport inzake de jaarrekening 2013 Van het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO Om te zorgen voor een veilig en verantwoord spelaanbod in het winkelkanaal heeft de Lotto de Gedragscode verkooppunten van kansspelen van De Lotto

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2002

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2002 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2002 Landgraaf, 29 september 2003 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 JAARVERSLAG Woord vooraf

Nadere informatie

Stichting EvenementAssistent 2014 JAARRAPPORT. Stichting EvenementAssistent Stationsstraat 2A 3851 NH Ermelo

Stichting EvenementAssistent 2014 JAARRAPPORT. Stichting EvenementAssistent Stationsstraat 2A 3851 NH Ermelo Stichting EvenementAssistent 2014 JAARRAPPORT Stichting EvenementAssistent Stationsstraat 2A 3851 NH Ermelo Inhoudsopgave JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemene opmerkingen 3 Resultaat JAARREKENING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN

JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT LEIDEN, LEIDEN JAARREKENING 2013 STICHTING GGZ 1NFORMATIEPUNT, INHOUDSOPGAVE 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Balans per 31 december 2013 2 3 Exploitatierekening 2013 3 3 Algemene toelichtingen 4 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

DNA van de Sportfan 2014

DNA van de Sportfan 2014 DNA van de Sportfan 2014 Van sportbeleving tot sportsponsoring in Nederland. preview port eleving De manier waarop fans sport beleven verandert continu. Er ontstaan nieuwe middelen om wedstrijden te bekijken

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel rapport 1.1

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren Jaarverslag 2015-2016 ns Gunt elk kind de ka om te schitteren 1 Algemene gegevens Statutaire naam: Statutaire vestingsplaats: Stichting ruud van nistelrooy foundation Amsterdam Bezoekadres: Marathonloop1,

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2003

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2003 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2003 Landgraaf, 10 augustus 2004 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 JAARVERSLAG Woord vooraf

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2004 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2004 Landgraaf, 31 mei 2005 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 2 Doelstelling 3 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam Jaarverslag 2013 Vereniging Investeer in Human Amsterdam Inhoud Bedrijfsvoeringverklaring 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 5 Exploitatierekening 2013 volgens de categoriale

Nadere informatie